Click here to load reader

Barn med utviste foreldre

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dette er en rapport som baserer seg på erfaringer, tanker og råd fra seks barn i alderen tolv til seksten år. Alle barna er eksperter på hvordan det er å ha en far som er utvist fra landet. Barna har i samarbeid med Barneombudet kommet fram til en rekke råd til myndighetene om hva som må vektlegges når en person med barn skal utvises fra landet.

Text of Barn med utviste foreldre

 • Barn med utviste foreldre

  Utvisningsrapport 20x21f_Layout 1 17.01.12 12:12 Side 1

 • Utvisningsrapport 20x21f_Layout 1 17.01.12 12:12 Side 2

 • 3Utvisning forbud mot reise inn i Norge eren svrt alvorlig reaksjon fra myndighetene somrammer mange familier hvert r. I 2010 ble 3426personer vedtatt utvist fra Norge. Det er mer ennen dobling siden 20081. I dag finnes det ikkenyaktige tall p hvor mange av dem som blirutvist, som har barn i Norge.

  Barneombudet har i flere r mottatt mangehenvendelser om hvordan utvisningssakerrammer barn. Utvisning av foreldre er et tiltaksom rammer barn hardt. Barnekonvensjonenartikkel 9 omhandler barns rett til ikke bli atskiltfra sine foreldre. Artikkel 10 slr fast statens plikttil srge for rask og effektiv familiegjenforening.I lys av disse artiklene er utvisning av foreldreproblematisk. Etter ha lest flere utvisnings-vedtak mener Barneombudet at det er grunn tilbekymring for om det gjres en konkret vurderingav hensynet til barnets beste i hver enkelt saketter barnekonvensjonen artikkel 3. Hvordan erbarnets rett til uttale seg ivaretatt i slike saker(artikkel 12)? Vi mener ogs at vurderingerknyttet til barn m synliggjres bedre ivedtakene.

  Det mest bekymringsfulle av alt er likevel at ut-visningssaker pgr over mange r og setter sittpreg p en hel oppvekst. Det er det dennerapporten handler om barna forteller omhvordan det er vokse opp med et utvistfamiliemedlem. Hva gjr det med barna, medforeldrene og med hverdagen at en pappa ellermamma ikke er der? Hvordan er det vente pnoen som kanskje aldri kommer tilbake?

  Barnas erfaringer br gi norske myndighetergrunn til tenke annerledes enn i dag. Foreldresom blir utvist, kan i mange tilfeller ha gjort noesom krever en reaksjon eller straff fra samfunnet.I de sakene der barn rammes hardt, br barnsinteresser likevel g foran. Myndighetene brderfor vurdere bruk av alternative reaksjonersom rammer de voksne, men som sknerbarna.

  Innledning

  Utvisningsrapport 20x21f_Layout 1 17.01.12 12:12 Side 3

 • Barn er eksperter p nettopp det vre barn.Barneombudet oppretter ekspertgrupper for atbarn og unge med ulike erfaringer skal bli hrt,og for at deres meninger skal tas med i betrakt-ning nr myndighetene tar beslutninger somangr den aktuelle gruppa barn.

  I februar 2011 opprettet Barneombudet en eks-pertgruppe med barn som har foreldre som harvrt eller er utvist fra Norge. Ekspertgruppa harbesttt av seks barn i alderen tolv til seksten r.Alle i gruppa har opplevd f faren sin utvist,men i andre tilfeller er det mor som utvises. For-eningen for Fangers Prrende (FFP) har fulgtopp barna fr, under og etter mtene. I lpet avvren og sommeren 2011 har gruppa hatt femmter. I mtene har barneombud Reidar Hjer-mann snakket med barna om ulike temaerknyttet til utvisning. I tillegg har en rdgiver fraBarneombudets kontor og en representant forFFP vrt til stede p mtene.

  P det siste mtet i september 2011 deltokogs statssekretr Pl K. Lnseth og to re-presentanter fra Justisdepartementet. De lyttettil barnas erfaringer og anbefalinger.

  Barna i ekspertgruppa representerer kun segselv og sine egne erfaringer. De er et ekspert-

  panel, en gruppe som deler sine erfaringer oggir rd basert p sine opplevelser. Pwww.barneombudet.no/eksperter str det merom Barneombudets arbeid med ekspertgrupper.

  Spesielt om utvisningsgruppaEn av erfaringene fra arbeidet med dennegruppa er at barnas opplevelser og erfaringer ersvrt forskjellige. Derfor har vi forskt synlig-gjre bde likheter og forskjeller. Barna har in-dividuelle behov og ulike strategier for mestresituasjonen. Etter ha arbeidet med ekspert-gruppa ser vi at det er behov for mer kunnskapom det vre barn i en utvisningssak.Barnas erfaringer og rd er gjengitt mest muligmed deres egne ord i form av sitater. For gjredet tydelig hva som er barnas egne ord, ersitatene og barnas direkte anbefalinger uthevetunder hvert tema. Den oppsummerendeteksten er ment som hjelp for leseren til settesitatene i sammenheng og forst hvorfor barna igruppa i en del tilfeller kan ha ulike meninger.Denne rapporten vil i stor grad handle omhvordan det er leve med en utvist forelder. Inoen tilfeller har barna ogs kommet med kon-krete forslag og anbefalinger til hvordan mankan lette situasjonen for barna og familienederes. Disse er uthevet i teksten og opp-summert mot slutten av rapporten.

  4

  Bakgrunn og metode

  Utvisningsrapport 20x21f_Layout 1 17.01.12 12:12 Side 4

 • 5MlsettingFNs barnekonvensjon artikkel 12 sier at barnhar rett til bli hrt i saker som angr dem, ogat barns meninger skal tillegges vekt. Utvisningav foreldre rammer mange barn, og det er viktigat de som tar beslutninger som angr dennegruppa barn, har kunnskap om barnas men-inger og erfaringer.

  Ekspertgruppas oppgave har vrt si noe omhvordan det kan vre vre barn i utvisnings-saker. De har ogs kommet med rd oganbefalinger til myndighetene. Barneombudet vilmed denne rapporten spre barnas erfaringer ogrd til politikere, byrkrater og andre som lagerregler og fatter beslutninger som har stor betyd-ning for barn.

  Utvisningsrapport 20x21f_Layout 1 17.01.12 12:12 Side 5

 • 6Utvisningsrapport 20x21f_Layout 1 17.01.12 12:12 Side 6

 • 7Dette kapittelet er ment som en kort gjen-nomgang av regelverket om utvisning. Utvis-ningsregelverket har mange sider som detkunne vrt interessant drfte i detalj. I dennerapporten nsker vi f frem barnas meningerog erfaringer. Denne oversikten er alts kunment som en beskrivelse av de reglene somgjelder i dag.

  bli utvist vil si at man m forlate Norge ogmister muligheten til komme tilbake til landetfor en viss periode eller for alltid. Reglene omutvisning finner vi i utlendingsloven kapittel 8 ogutlendingsforskriften kapittel 14.

  Utvisning er en streng reaksjon som myndighetenebruker mot personer som enten har brutt utlend-ingsloven eller gjort noe straffbart. Personer medog uten oppholdstillatelse kan utvises, men detskal mer til for utvise en som har permanentoppholdstillatelse, enn en som ikke har det.Norske statsborgere og utenlandske statsborgerefdt og oppvokst i Norge kan ikke utvises.

  Utlendingsmyndighetene m frst vurdere omkriteriene for bli utvist er oppfylt. Loven ramseropp en rekke alternativer. Vedkommende kanfor eksempel ha gitt uriktige opplysninger dahan/hun fikk oppholdstillatelse i Norge, eller habegtt en straffbar handling.

  Hvis kriteriene er oppfylt, m myndighetenevurdere om utvisningen er uforholdsmessigoverfor den som blir utvist, og familien hans/hennes. Det er her hensynet til barna kommerinn. Det skal foretas en samlet vurdering derman veier grunnlaget for utvisningen opp motde negative virkningene utvisningen vil ha forden utviste selv og familien. Sentrale momenterer personens tilknytning til Norge og hjemlandet,om man har nr familie, srlig barn, i Norge,muligheten til fortsette familielivet i hjemlandetog hvor alvorlig det man har gjort, er.

  Flere artikler i FNs barnekonvensjon er relevantefor barn som har en forelder som kan bli utvist.Iflge artikkel 3 skal barnets beste vre et grunn-leggende hensyn i alle saker som berrer barn.Det betyr at hensynet til barnet skal veie tungtnr myndighetene skal vurdere om utvisningener uforholdsmessig. Dette er ogs tydeliggjort iutlendingsloven 70. Artikkel 9 i barnekonven-sjonen sier at et barn ikke skal atskilles fra for-eldrene sine med mindre det er til barnets beste.Den europeiske menneskerettighetskonvensjonenartikkel 8 beskytter barn og foreldre mot uforholds-messige inngrep i deres familieliv. Den europeiskemenneskerettighetsdomstolen har uttalt at kon-vensjonen ikke forbyr utvisning, men at det mgjres en avveining i den konkrete saken mellomindividets og samfunnets interesser.

  Hva sier loven om utvisning

  Utvisningsrapport 20x21f_Layout 1 17.01.12 12:12 Side 7

 • 8Barn har rett til f si sin mening i utvisnings-saker hvis de nsker det. Barnekonvensjonensier i artikkel 9 at alle saken angr, skal gisanledning til delta i saksbehandlingen. Artikkel12 viser tydelig statens ansvar for legge til rettefor at barn som er i stand til det, skal gis mulighettil fritt gi uttrykk for sine synspunkter i alle forholdsom vedrrer barnet, og for tillegge barnetssynspunkter vekt i samsvar med dets alder ogmodenhet. Barns rett til deltakelse i utvisnings-saker er drftet i rapporten hre barn i utlend-ingssaker2 fra Institutt for samfunnsforskning.

  FNs komit for barns rettigheter, som overvkerstatenes gjennomfring av barnekonvensjonen,har flere ganger uttrykt bekymring for om barnsrettigheter blir tatt tilstrekkelig hensyn til nr enforelder blir utvist fra Norge3.

  Med den nye utlendingsloven som trdte i kraft1.1.2010, og senere endringer, har hensynet tilbarn ftt noe strre betydning enn tidligere,srlig i saker der en utlending utvises p grunnav brudd p utlendingsloven4. Vren 2011 hardet kommet dommer i bde Hyesterett5 ogDen europeiske menneskerettighetsdomstol6,men Justisdepartementets instruks til Utlendings-direktoratet (UDI) om hvilken betydning avgjr-elsene skal ha, tyder p at norske myndigheterikke kommer til endre sin praksis i srlig gradsom resultat av avgjrelsene7.

  Utvisningsrapport 20x21f_Layout 1 17.01.12 12:12 Side 8

 • Utvisningsrapport 20x21f_Layout 1 17.01.12 12:12 Side 9

 • 10

  P bakgrunn av saker Barneombudet har gjen-nomgtt, har vi konstruert to utvisningssaker n der det har skjedd brudd p utlendingslovenog n der en forelder utvises p grunn av ilagtstraff. I disse konstruerte sakene er saks-

  behandlingstidene basert p gjennomsnittligesaksbehandlingstider i UDI8 og Utlendingsnemnda(UNE)9. Sakene er noe forenklet, hovedpoengetmed denne fremstillingen er vise hvor lang tidslike saker kan pg og vre en del av barns liv.

  Saken vil ha pgtt i minst fem r fr mor er tilbake

Search related