BaoCaoThucTap Chuan

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BaoCaoThucTap Chuan

 • 8/2/2019 BaoCaoThucTap Chuan

  1/63

  TRNG I HC THNH

  KHOA CNG NGH THNG TIN--------------------

  BO COTHC TP TT NGHIP

  KHOA: CNG NGH THNG TIN

  ti:

  XY DNG PHN MM QUN L BN HNG V

  KHO HNG CA CNG TY TNHH GIA PHT

  Gio vin hng dn: ThS. Nguyn Th NgaSinh vin thc hin: L Th Hng Linh

  L Th Oanh

  Phm Th Hin

  Phm Thanh Tng

  Lp: HLT Tin1 K2

  H Ni, 04/ 2012

 • 8/2/2019 BaoCaoThucTap Chuan

  2/63

  BO CO THC TP TT NGHIP KHOA CNTT------------------------------------------ ------------------------------------------

  TRNG I HC THNH

  KHOA CNG NGH THNG TIN

  CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

  c lp T do Hnh phc

  BNG NHN XT ti:

  XY DNG PHN MM QUN L BN HNG V

  KHO HNG CA CNG TY TNHH GIA PHT

  Gio vin hng dn: ThS. Nguyn Th Nga

  Sinh vin thc hin : L Th Hng Linh (NT)

  L Th Oanh

  Phm Th Hin

  L Th Oanh

  Lp: HLT_Tin1_K2

  NH N X T:

  ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

  t im :. (Cho im chn)

  H Ni, ngy.. thng. nm

  2012

  GIO VIN HNG DN

  (K v ghi r h tn )

  -------------------------------------------------------------------------------------Sinh Vin: Nhm 3 Lp: HLT_Tin1_K2

  2

 • 8/2/2019 BaoCaoThucTap Chuan

  3/63

  BO CO THC TP TT NGHIP KHOA CNTT------------------------------------------ ------------------------------------------

  BNG NHN XT ti:

  XY DNG PHN MM QUN L BN HNG V

  KHO HNG CA CNG TY TNHH GIA PHTC s thc tp :

  a ch cng ty:

  - a ch tr s chnh: S 50, Ng 1, T 8, Th trn CuDin, T Lim, H Ni

  -VP: G25 Khu u gi Ng Th Nhm, H ng, H Ni

  Sinh vin thc hin : L Th Hng Linh (NT)

  L Th Oanh

  Phm Th Hin

  L Th Oanh

  Lp: HLT_Tin1_K2

  NH N X T:

  ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

  t im :. (Cho im chn)

  H Ni, ngy.. thng. Nm 2012

  Ngi nhn xt

  (K v ghi r h tn )

  -------------------------------------------------------------------------------------Sinh Vin: Nhm 3 Lp: HLT_Tin1_K2

  3

 • 8/2/2019 BaoCaoThucTap Chuan

  4/63

  BO CO THC TP TT NGHIP KHOA CNTT------------------------------------------ ------------------------------------------

  LI NOI U

  Cng ngh thng tin ngy cng c tnh ng dng cao trong thc t, nht l i

  vi cc cng ty trong lnh vc kinh doanh li cng quan trng, v nh trong qun l,trong lu tr thng tin hay trong hot ng i tc hoc l p cc hp ng mua bnsn phm ...

  Trc kia, cc cng ty khi mun lu tr danh mc sn phm hay l p cc snphm trong kho hng... th s dng Microsoft Exel l chnh, v khi l p hp ng muahng thng l vn bn in trn MS Word... Do , kh nng thng nht mt chun lkhng cao, ng thi bo mt v tnh chnh xc trong lu tr d liu thp hn vic sdng mt phn mm qun l thng nht v nghi p vu cho ton b cng ty.

  Th mnh khi s dng mt phn mm qun l cho cho vic lu tr cng nhthc hin cc nghi p vu bn hng hay qun l nh: kh nng lu tr d liu t p trung,sao lu an ton v phc hi nhanh chng, bn cnh cn c chc nng bo mtngi dng, trnh c tnh trng sa d liu ca cc bn ghi. H tr qun l chongi qun l tt hn, nh c th kim tra c doanh thu ca cng ty hng thng,nng lc lm vic ca nhn vin hay sn phm trong kho hng..., ng thi cng tomt chun thng nht trong nghi p v xut nh p hng ha hay qun l sn phmtrong kho hng ...

  Vi nhng u th m chng chng em quyt nh nhn ti thc t p ttnghi p v xy dng mt phn mm qun l bn hng v kho hng cho mt cng ty c

  phn vi tn cng ty l Cng ty TNHH GIA PHT.

  Trong qu trnh thc hin t bc kho st thc t, n vic xy dng c s dliu hay x l cc chc nng nghi p v cho chng trnh, chng em cng g p mt skh khn nhng vi s gip nhit tnh ca gio vin hng dn cng nhn vintrc tip h tr chng em ca cng ty TNHH GIA PHT.

  Do trc khi i vo phn ni dung chnh ca n, chng em xin gi li cm

  n chn thnh ti c ThS.Nguyn Th Nga l gio vin trc tip hng dn chngem v ng thi cng xin gi li cm n ti anh Nguyn c Tnh Ph gim cca cng ty TNHH GIA PHT gip chng em hon thnh tt n ny!.

  -------------------------------------------------------------------------------------Sinh Vin: Nhm 3 Lp: HLT_Tin1_K2

  4

 • 8/2/2019 BaoCaoThucTap Chuan

  5/63

  BO CO THC TP TT NGHIP KHOA CNTT------------------------------------------ ------------------------------------------

  TOM TT NI DUNG AN

  Nh ni trn, Chng trnh qun l bn hng v kho hng ny c

  chng em vit nhm mc ch ng dng vo thc t v c th l cng tyTNHH GIA PHT trong vic qun l nghip v bn hng v qun l khohng, thay th cho cng vic qun l hin ti ca nhn vin, nhm nng caohiu sut cng vic cng nh hiu qu hn trong cng vic qun l ca nhqun l.

  Vi 2 mng chc nng chnh ca chng trnh l qun ly kho hang vqun l bn hng ca cng ty, trong mi chc nng c nhng chc nng

  chi tit hn, v chng em s dn gii chi tit hn trong bi bo co ny .Ni dung ca phn bo co ny gm 5 chng :

  Chng I : C s l thuyt.

  Chng II :Kho st thc t nghip v ca cng ty TNHH GIAPHT.

  Chng III : Phn tch v thit k h thng da trn nhng phntch chng II.

  Chng IV : Gii thiu chng trnh chnhChng V : Kt lun.

  -------------------------------------------------------------------------------------Sinh Vin: Nhm 3 Lp: HLT_Tin1_K2

  5

 • 8/2/2019 BaoCaoThucTap Chuan

  6/63

  BO CO THC TP TT NGHIP KHOA CNTT------------------------------------------ ------------------------------------------

  MUC LUC

  LI NOI U .........................................................................................................4

  TOM TT NI DUNG N .............................................................................5CHNG I : C S L THUYT .......................................................................8

  I. GIITHIUV .NETFRAMEWORK3.5 ..............................................................81.1. Khi nim v .NetFrameWork .......................................................................81.3.Th mnh ca .netframwork 3.5 ...................................................................10

  II. GIITHIUV VISUAL STUDIO 2008 ...........................................................112.1.Gii thiu tng quang v Visual Studio .NET 2008 .....................................112.2.Linq trong visual studio 2008 .......................................................................17

  III. GII THIU V SQL SERVER 2005 .............................................193.1.Tng quan SQL Server 2005 ........................................................................193.2 Cc tnh nng mi ca SQL Server 2005 .....................................................20

  I.TNG QUAN V CTY TNHH GIA PHT ........................................25II.KHO ST NGHIP VU CC PHNG BAN CO LIN QUAN . .27

  2.1.Phng k ton: ..............................................................................................272.2.B phn bn hng: ........................................................................................272.3.B phn kho hng .........................................................................................282.4. Nghi p vu nh p hng ...................................................................................28

  CHNG III PHN TICH THIT K H THNG .......................................30

  I.S LUNG D LIU .....................................................................301.1. S phn cp chc nng ...........................................................................301.2. M hnh d liu mc khung cnh ...............................................................311.3.S lung d liu mc nh ......................................................................321.4. S lung d liu mc di nh .............................................................33

  II.THIT K DATABASE .......................................................................36

  2.1.Thit k cc bng trong c s d liu ...........................................................362.2.M hnh mi quan h ................................................................................... 42

  CHNG IV. GII THIU GIAO DIN CHNG TRINH ..........................45

  4.1.Giao din form cu hnh ban u ..................................................................454.2.Giao din form kt ni ti database ..............................................................454.4.Giao din form Chng trnh chnh .............................................................474.7. Giao din qun l sn phm: ......................................................................494.8 .Giao din form qun l nh cung cp ..........................................................50

  4.9 Giao din form qun l hng sn xut ..........................................................514.11 .Giao din form qun l nh p hng .............................................................52

  -------------------------------------------------------------------------------------