[Báo Cáo Ktgk] - Nguyễn Huy Toàn - Mssv 1111320351

Embed Size (px)

Text of [Báo Cáo Ktgk] - Nguyễn Huy Toàn - Mssv 1111320351

 • TRNG I HC NGOI THNG KHOA TI CHNH NGN HNG

  --------

  BO CO KIN TP GIA KHA

  Chuyn ngnh: Ngn hng

  TI: GII PHP NNG CAO CHT LNG TN DNG NGN

  HN TI NGN HNG NNG NGHIP V PHT TRIN NNG

  THN VIT NAM (AGRIBANK) CHI NHNH THNG LONG

  H v tn sinh vin: Nguyn Huy Ton M sinh vin: 1111320351

  Lp: Anh 16 - TCNH Kha: K50

  Gio vin hng dn: Ths. Nguyn Mnh H

  H Ni, thng 08/2014

 • Gii php nng cao cht lng tn dng ngn hn ti AGRIBANK Chi nhnh Thng Long K50-FTU

  1

  LI M U

  Tn dng Ngn hng c coi l n by quan trng cho nn kinh t. Nghip v

  ny khng ch c ngha vi nn kinh t m n cn l nghip v hng u, c ngha

  quan trng, quyt nh i vi s tn ti v pht trin ca tng ngn hng. Bn cnh tn

  dng trung v di hn, vn cht lng tn dng ngn hn ang rt c ch quan

  tm. Chnh v vy, lm th no cng c v nng cao cht lng tn dng ni chung

  v cht lng tn dng ngn hn ni ring l iu m trc y, by gi v sau ny u

  c cc nh qun l Ngn hng, cc nh chnh sch v cc nh nghin cu quan tm.

  Cng chung xu th , NHNNo&PTNT Vit Nam ni chung v

  NHNNo&PTNT Chi nhnh Thng Long ni ring lun t vic nng cao cht lng

  tn dng ngn hn ln hng u, nht l trong giai on hin nay khi m nn kinh t c

  nhng din bin kh lng trc c th vn li cng c quan tm hn.

  Xut pht t thc tin , em xin chn ti Gii php nng cao cht lng

  tn dng ngn hn ti NHNNo&PTNT Vit Nam (AGRIBANK) Chi nhnh

  Thng Long nhm mc ch a ra nhng gii php hy vng c th gii quyt c

  nhng vn cn hn ch nng cao hn na cht lng tn dng ngn hn ti

  NHNNo&PTNT Chi nhnh Thng Long.

  Kt cu ca bi vit c chia thnh 3 chng nh sau:

  Chng I: C s l lun chung v hot ng tn dng ngn hn ca ngn hng.

  Chng II: Thc trng cht lng tn dng ngn hn ti NHNNo&PTNT Vit

  Nam (AGRIBANK) Chi nhnh Thng Long.

  Chng III: Gii php nng cao cht lng tn dng ngn hn ti

  NHNNo&PTNT Vit Nam (AGRIBANK) Chi nhnh Thng Long.

  ti c tp trung nghin cu v c gng t c nhng mc ch ra

  song do nhng hn ch v mt kin thc, em rt mong c s gp ca thy c

  bi vit ca em c hon thin hn.

 • Gii php nng cao cht lng tn dng ngn hn ti AGRIBANK Chi nhnh Thng Long K50-FTU

  2

  MC LC

  LI M U .................................................................................................................... 1

  CHNG I: C S L LUN CHUNG V HOT NG TN DNG NGN

  HN CA NGN HNG ................................................................................................ 4

  1.1. Tng quan v tn dng ngn hn ca ngn hng thng mi ................................ 4

  1.1.1. Khi nim tn dng ngn hng v tn dng ngn hn ..................................... 4

  1.1.2. c im ca tn dng ngn hn ..................................................................... 4

  1.1.3. Phn loi tn dng ngn hn ............................................................................ 5

  1.1.4. Vai tr ca tn dng ngn hn ......................................................................... 6

  1.2. Cht lng tn dng ngn hn ca ngn hng thng mi .................................... 7

  1.2.1. Quan nim v cht lng tn dng ngn hn .................................................. 7

  1.2.2. Cc ch tiu c bn nh gi cht lng tn dng ngn hn .......................... 8

  CHNG II: THC TRNG CHT LNG TN DNG NGN HN TI

  NGN HNG NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN VIT NAM

  (AGRIBANK) CHI NHNH THNG LONG .......................................................... 11

  2.1. Khi qut chung v Ngn hng Nng nghip v Pht trin Nng thn Vit

  Nam Chi nhnh Thng Long ..................................................................................... 11

  2.1.1. Lch s hnh thnh v qu trnh pht trin ca chi nhnh ............................. 11

  2.1.2. Chc nng, nhim v .................................................................................... 12

  2.1.3. V th cnh tranh ........................................................................................... 12

  2.1.4. Tnh hnh hot ng kinh doanh ................................................................... 13

  2.2. Thc trng cht lng tn dng ngn hn ti Ngn hng Nng nghip v Pht

  trin Nng thn Vit Nam Chi nhnh Thng Long ................................................... 18

  2.2.1. Thc trng cc ch tiu nh tnh .................................................................. 18

 • Gii php nng cao cht lng tn dng ngn hn ti AGRIBANK Chi nhnh Thng Long K50-FTU

  3

  2.2.2. Thc trng cc ch tiu nh lng ............................................................... 19

  2.3. nh gi thc trng cht lng tn dng ngn hn ti Ngn hng Nng nghip

  v Pht trin nng thn Vit Nam Chi nhnh Thng Long ....................................... 22

  2.3.1. Nhng kt qu t c ................................................................................ 22

  2.3.2. Nhng hn ch v nguyn nhn .................................................................... 22

  CHNG III: GII PHP NNG CAO CHT LNG TN DNG NGN

  HN TI NGN HNG NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN

  VIT NAM (AGRIBANK) CHI NHNH THNG LONG ..................................... 25

  3.1. nh hng pht trin ca chi nhnh trong thi gian ti .................................... 25

  3.2. Mt s gii php nng cao cht lng tn dng ngn hn ti Ngn hng Nng

  nghip v Pht trin Nng thn Vit Nam Chi nhnh Thng Long .......................... 26

  3.2.1. Tng cng hot ng huy ng vn ........................................................... 26

  3.2.2. a dng ha hot ng tn dng ................................................................... 26

  3.2.3. Tng cng hot ng Marketing ngn hng ............................................... 27

  3.2.4. Nng cao trnh nghip v ca cn b tn dng ........................................ 28

  3.2.5. Nng cao cht lng thm nh d n .......................................................... 29

  3.2.6. Tng cng cng tc kim sot ni b ......................................................... 29

  KT LUN ...................................................................................................................... 30

  TI LIU THAM KHO .............................................................................................. 31

 • Gii php nng cao cht lng tn dng ngn hn ti AGRIBANK Chi nhnh Thng Long K50-FTU

  4

  CHNG I

  C S L LUN CHUNG V HOT NG TN DNG NGN

  HN CA NGN HNG

  1.1. Tng quan v tn dng ngn hn ca ngn hng thng mi

  1.1.1. Khi nim tn dng ngn hng v tn dng ngn hn

  a) Khi nim tn dng ngn hng

  Tn dng l quan h vay mn theo nguyn tc c hon tr c vn ln li gia

  ngi i vay v ngi cho vay.

  Tn dng Ngn hng l quan h chuyn nhng quyn s dng vn hoc ti sn

  t NHTM cho khch hng trong mt thi hn nht nh vi mt khon chi ph nht

  nh da trn nguyn tc hon tr v iu kin c vn gc v li cho bn cho vay

  (NHTM) khi n hn thanh ton.

  b) Khi nim tn dng ngn hn

  Tn dng ngn hn l mt hot ng cho vay ca ngn hng thng mi c

  phn theo thi gian ca khon vay. l nhng khon vay c thi hn ngn di 1

  nm do khon vay ny thng c dng p ng nhu cu thiu vn tm thi

  nh phc v cho thanh ton hng ho, ti tr, b sung vn lu ng hay thanh ton

  ngoi thng v phc v nhu cu sinh hot.

  1.1.2. c im ca tn dng ngn hn

  Ri ro tn dng ngn hn thp: Do khon vay ch cung cp trong thi gian ngn

  v vy t chu nh hng ca s bin ng khng th lng trc ca nn kinh t nh

  cc khon tn dng trung v di hn. Ngoi ra, cc khon vay c cung cp cho cc

  n v sn xut kinh doanh theo hnh thc chit khu cc giy t c gi, da trn ti

  sn bo m, bo lnh chc chn s c khon thu b p trong tng lai v vy ri ro

  mang n thng thp.

 • Gii php nng cao cht lng tn dng ngn hn ti AGRIBANK Chi nhnh Thng Long K50-FTU

  5

  Li sut thp: Li sut cho vay c hiu l khon chi ph ngi i vay tr cho

  nhu cu s dng tin tm thi ca ngi khc. Chnh v ri ro mang li ca khon vay

  thng khng cao do li sut ngi i vay phi tr thng thng l thp.

  S vn vay thng l nh: Vn tn dng ngn hn m ngn hng cp cho khch

  hng thng c khch hng dng mua nguyn vt liu, tr lng, b sung vn

  lu ng nn s vn vay thng l nh.

  Thi hn thu hi vn nhanh, s vng quay vn tn dng nhiu: Vn tn dng

  ngn hn thng c s dng b p nhng thiu ht trong ngn hn nh m bo

  cn bng ngn qu, i ph vi chnh lch thu chi trong ngn hn Thng thng

  nhng thiu ht ny ch mang tnh tm thi hay mang tnh thi im, sau khon

  thiu ht ny s sm thu li di hnh thi tin t v vy thi gian thu hi vn s nhanh.

  Hnh thc phong ph: p ng nhu cu ht sc a dng ca khch hng,

  phn tn ri ro, ng thi tng cng sc cnh tranh trn th trng tn dng, cc

  ngn hng thng mi khng ngng pht trin cc hnh thc tn dng ngn hn ca

  mnh. iu lm cho cc hnh thc tn dng ngn hn rt phong ph nh: nghip

  v ng trc, nghip v thu chi, nghip v chit khu.

  1.1.3. Phn loi tn dng ngn hn

  Chit khu thng phiu: L nghip v tn dng ngn hn ca ngn hng

  thng mi, trong ngn hng trao cho ngi c thng phiu mt s tin bng gi

  tr o hn ca thng phiu tr i mt s tin li, hoa hng v mt s chi ph khc.

  Tin li tnh t ngy chit khu ti ngy o hn ca thng phiu.

  Khi c nhu cu chit khu, khch hng phi np cho ngn hng cc giy t hp

  l. Sau khi thm nh h s xin chit khu, ngn hng s loi tr nhng thng phiu

  khng iu kin chit khu hay cn nghi ng kh nng thanh ton v tin hnh nhn

  chit khu i vi cc thng phiu c chp nhn. n thi hn thanh ton thng

  phiu, ngn hng s tin hnh thu n i vi ngi chu trch nhim thanh ton thng

  phiu.

 • Gii php nng cao cht lng tn dng ngn hn ti AGRIBANK Chi nhnh Thng Long K50-FTU

  6

  Chit khu thng phiu l mt nghip v t ri ro, kh nng thu hi n ca

  ngn hng kh chc chn, y l hnh thc tn dng n gin v t phin phc vi ngn

  hng.

  Nghip v tn dng ngn qu: L nghip v tn dng ngn hn m trong

  ngn hng cho khch hng vay m bo s cn i ngn qu hng ngy ca khch

  hng v c thc hin di hai hnh thc ch yu l ng trc trn ti khon v thu

  chi.

  + ng trc trn ti khon: L loi tn dng m ngn hng cho khch hng vay

  tin bng cch m v ng cho h mt s tin trn ti khon ca khch hng ti ngn

  hng. T ti khon , khch hng c th k phiu lnh tin ti mc tn dng m

  ngn hng cp cho mnh. Cho vay ng trc trn ti khon khch hng c s

  dng vn mt cch ch ng cn ngn hng khng phi rt vn ngay mt lc.

  + Thu chi: L hnh thc cp tn dng trn c s hp ng tn dng hay cn gi l

  tn dng hn mc. y l loi tn dng m qua ngn hng cho php khch hng

  c s dng vt qu s tin m h k thc ngn hng trn ti khon vng lai

  vi mt s lng v thi hn nht nh. Khi cp tn dng thu chi ngn hng khng

  i hi vic nghin cu mt nguyn ngn rt chnh xc v s pht sinh v tm s

  hp l ca n trong c cu ti chnh ca doanh nghip.

  Tn dng bng ch k ca ngn hng: Loi tn dng ny thc cht l mt cam

  kt lnh n do ngn hng a ra bng vic pht hnh cc chng th bo lnh hoc bo

  chng, cam kt tr thay cho ngi i vay nu ngi i vay khng tr c n. C

  trng hp l s xc nhn khon tn dng cp cho mt thi hn nht nh. n

  thun y ch a ra mt cam kt bo lnh cho con n i vi ch n. Nh vy, ch khi

  no con n khng tr c n th ngn hng mi tr n h. Thng thng thc hin

  nghip v ny th ngn hng phi lp mt qu bo lnh theo mt t l so vi vn php

  nh.

  1.1.4. Vai tr ca tn dng ngn hn

  i vi cc doanh nghip: Tn dng ngn hn khng ch gip cc doanh nghip

  c c ngun b sung ngun vn lu ng m bo sn xut c lin tc m cn

 • Gii php nng cao cht lng tn dng ngn hn ti AGRIBANK Chi nhnh Thng Long K50-FTU

  7

  l ng lc gip cc doanh nghip lm n c hiu qu, trc l tr cc khon n vay

  v sau l pht trin doanh nghip.

  i vi ngn hng: Hot ng tn dng ngn hn m bo ngun thu ch

  yu cho hot ng kinh doanh ca ngn hng. l cng c to nn li nhun v

  phng chng ri ro ca ngn hng. Trong qu trnh hot ng ca cc ngn hng, cc

  nh qun tr ngn hng phi quan tm n cc vn : Phi to c ngun thu b p

  c cc chi ph (chi ph huy ng vn, chi ph tr lng, chi ph qun l...) mt khc

  phi m bo kh nng thanh khon ca ngn hng. Tn dng ngn hn c th gip cc

  nh qun tr gii quyt vn ny.

  i vi nn kinh t: Tn dng ngn hn gip chuyn vn t nhng ni tha vn

  n nhng ni thiu vn v y mnh hiu qu hot ng ca nn kinh t. Bn cnh

  , tn dng ngn hn cn gip thc y vic bnh qun ha t sut li nhun gia cc

  ngnh trong nn kinh t.

  1.2. Cht lng tn dng ngn hn ca ngn hng thng mi

  1.2.1. Quan nim v cht lng tn dng ngn hn

  Cht lng tn dng ngn hng l mt phm tr phn nh mc ri ro v sinh

  li trong bng tng hp cho vay ca mt ngn hng. Hot ng tn dng l hot ng

  sinh li ch yu ca ngn hng trong nn kinh t th trng v cng l ni cha ng

  nhiu ri ro nht. V vy, vn cht lng tn dng rt quan trng, c tnh cht sng

  cn i vi tt c cc ngn hng. Cht lng tn dng thng c nh gi t 3 gic

  sau:

  Gic doanh nghip: Do nhu cu vn vay c p ng doanh nghip

  thc hin cc hot ng sn xut kinh doanh b p c chi ph sn xut, tr n ngn

  hng v c li nn cht lng tn dng ngn hng ng trn gc doanh nghip ch

  n gin l tho mn nhu cu vay vn ca doanh nghip v lm cho ng vn s dng

  c hiu qu.

  Gic ngn hng: Cht lng tn dng th hin phm vi, mc , gii hn

  tn dng phi ph hp vi kh nng, thc lc theo hng tch cc ca ngn hng, m

  bo kh nng cnh tranh trn th trng v nguyn tc hon tr ng hn v c li. Khi

 • Gii php nng cao cht lng tn dng ngn hn ti AGRIBANK Chi nhnh Thng Long K50-FTU

  8

  cho vay ngn hng phi thc hin theo php lnh ngn hng v cc vn bn ch hin

  hnh ca ngnh. Xc nh i tng cho vay v thm nh k khch hng trc khi cho

  vay, nm bt thng tin v hiu c tnh hnh sn xut kinh doanh, kh nng ti chnh

  v mc ch s dng vn vay, c s hon tr vn vay m bo mn vay c hon

  tr c gc v li ng k hn, hn ch mc thp nht ri ro c th xy ra, y l nguyn

  tc c bn nht i vi ngn hng.

  Gic nn kinh t - x hi: Tn dng ngn hng phi huy ng mc ti a

  vn tin t tm thi nhn ri trong nn kinh t x hi cung ng cho cc doanh

  nghip, h tr cc doanh nghip pht trin. Tn dng u t cho nn kinh t to ra sn

  phm cht lng cao, gi thnh h lm tng thm sn phm cho x hi, to thm vic

  lm cho ngi lao ng, gp phn tng trng kinh t v khai thc mi kh nng tim

  tng, tch t vn nhn ri trong nc, tranh th vn vay nc ngoi c li cho kinh t

  pht trin.

  T y, chng ta c th hiu cht lng tn dng ngn hn l: Cht lng tn

  dng ngn hn l s p ng yu cu trc mt (thng l mt nm) ca khch hng

  ph hp vi s pht trin kinh t x hi v m bo s tn ti, pht trin ca ngn hng

  thng mi. c c cht lng tn dng th hot ng tn dng ngn hn ny phi

  c hiu qu v quan h tn dng phi c thit lp trn c s s tin cy v uy tn.

  1.2.2. Cc ch tiu c bn nh gi cht lng tn dng ngn hn

  nh gi cht lng tn dng, ngi ta da vo 2 h thng ch tiu: Ch tiu

  nh tnh v ch tiu nh lng.

  a) Nhm ch tiu nh tnh

  Nhm ch tiu ny nhm nh gi tnh hnh, quy ch, ch , th l tn dng ca

  ngn hng. Cc ch tiu nh tnh nh gi cht lng tn dng ngn hn ca ngn hng

  bao gm:

  S phong ph ca cc hnh thc tn dng ngn hn.

  Kh nng p ng cc yu cu ca khch hng (s hi lng ca khch hng).

  Thng hiu, uy tn, hnh nh ca ngn hng.

  b) Nhm ch tiu nh lng

 • Gii php nng cao cht lng tn dng ngn hn ti AGRIBANK Chi nhnh Thng Long K50-FTU

  9

  Cc ch tiu nh lng gip cho ngn hng c th nh gi c th hn cht

  lng tn dng, gip ngn hng c nhng bin php x l kp thi nhng khon vay

  km hiu qu. Thng thng, ngi ta thng quan tm n h thng cc ch tiu nh

  lng ngn hn sau y:

  T l n qu hn ngn hn

  N qu hn pht sinh khi khon vay n hn m khch hng khng hon tr

  c ton b hoc mt phn tin gc hoc li vay. T l n qu hn cho bit c trn

  mt trm ng d n hin hnh, c bao nhiu ng qu hn. T l n qu hn cao

  chng t cht lng tn dng thp v ngc li. Tng t, t l n qu hn ngn hn

  phn nh cht lng ca khon vay ngn hn, nu t l n qu hn ngn hn thp th

  cht lng khon vay c cho l tt v ngc li.

  T l n qu hn ngn hn = D n qu hn ng n hn

  Tng d n cho vay ng n hn

  Hiu sut s dng vn ngn hn

  Hiu sut s dng vn ngn hn l ch tiu phn nh tng quan gia ngun vn

  huy ng ngn hn v d n cho vay ngn hn, n phn nh kh nng qun l v s

  dng ngun vn ngn hn ca ngn hng to ra cc ti sn sinh li. Thng thng,

  ch tiu ny qu cao chng t Ngn hng ang cho vay qu nhiu so vi vn huy ng

  dn n ri ro cao; cn nu ch tiu ny qu thp th li cho thy Ngn hng khng tn

  dng tt c ngun vn huy ng ca mnh cho vay sinh li.

  Hiu sut s dng vn ngn hn = D n ngn hn

  Ngu n vn huy ng ngn hn

  Vng quay vn tn dng ngn hn

  Vng quay vn tn dng ngn hn l mt ch tiu nh gi quan trng ca cht

  lng tn dng ngn hng. Vng quay vn tn dng ngn hn cho thy c mc

  lun chuyn vn tn dng ngn hn ca ngn hng, thi gian thu cc khon n ngn

  hn ny l nhanh hay chm, bao nhiu ngyVng quay vn tn dng ngn hn cng

  nhanh th c xem nh mc u t tt v ngc li.

 • Gii php nng cao cht lng tn dng ngn hn ti AGRIBANK Chi nhnh Thng Long K50-FTU

  10

  Vng quay vn tn dng ngn hn = Thu n ngn hn

  D n ngn hn bnh qu n (vng)

  Tuy nhin cng cn ch rng vng quay vn tn dng cn ph thuc vo

  nhiu c im loi hnh kinh doanh ca doanh nghip i vay. Cc doanh nghip thuc

  v lnh vc kinh doanh thng mai, dch v th c tc vng quay vn nhanh hn;

  cc doanh nghip thuc v lnh vc xy dng hay u t cng trnh hoc sn xut th

  c tc vng quay vn chm hn.

  T l sinh li t tn dng ngn hn

  Ch tiu ny phn nh kh nng sinh li ca cc khon cho vay ngn hn. N

  c tnh bng cch ly li nhun t cho vay ngn hn chia cho tng d n ngn hn.

  T l sinh li cao chng t khon cho vay c hiu qu, c cht lng cao v ngc

  li.

  T l sinh li t cho vay ngn hn = Li nhu n t cho vay ng n hn

  Tng d n ngn hn

 • Gii php nng cao cht lng tn dng ngn hn ti AGRIBANK Chi nhnh Thng Long K50-FTU

  11

  CHNG II

  THC TRNG CHT LNG TN DNG NGN HN TI

  NGN HNG NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN

  VIT NAM (AGRIBANK) CHI NHNH THNG LONG

  2.1. Khi qut chung v Ngn hng Nng nghip v Pht trin Nng thn

  Vit Nam Chi nhnh Thng Long

  2.1.1. Lch s hnh thnh v qu trnh pht trin ca chi nhnh

  c thnh lp vo ngy 26/03/1988 n nay NHNNo&PTNT Vit Nam

  (AGRIBANK) c coi l mt trong nhng NHTM quc doanh mnh nht Vit

  Nam. Tri qua hn 26 nm xy dng v trng thnh, n nay NHNNo&PTNT Vit

  Nam thc hin kinh doanh a nng. Ngoi lnh vc tn dng truyn thng,

  NHNNo&PTNT cn pht trin nhiu dch v, tng bc m rng kinh doanh i ngoi

  v tr thnh mt ngn hng c v th, uy tn trong khu vc v trn th gii.

  S thnh cng rc r ca NHNNo&PTNT Vit Nam hm nay l s thnh cng

  ca hn 2300 chi nhnh, phng giao dch trc thuc trn ton quc. Trong , phi k

  n s ng gp ln lao ca chi nhnh NHNNo&PTNT Thng Long (tin thn l s

  giao dch I). c thnh lp theo quyt nh 15/NHNo-TCCB ngy 16/03/1991 ca

  Tng Gim c NHNNo&PTNT Vit Nam, S Giao dch I l chi nhnh cp I trc

  thuc NHNNo&PTNT Vit Nam, c tr s ti s 4 Phm Ngc Thch, qun ng a,

  thnh ph H Ni, l n v hch ton kinh t ph thuc, c con du ring, hot ng

  theo iu l ca NHNNo&PTNT Vit Nam v quy ch u quyn ca Tng gim c.

  hon thin c cu v t chc, ngy 12/02/2003 Ch tch Hi ng qun tr

  NHNNo&PTNT Vit Nam ban hnh quyt nh s 17/Q/HQT- TCCB v vic

  chuyn i tn S Giao dch I NHNNo&PTNT thnh chi nhnh NHNNo&PTNT

  Thng Long. xy dng thng hiu kinh doanh mi, ng thi pht huy li th,

  Ban lnh o chi nhnh c nhiu gii php nng ng sng to. Nhng gii php

  ny nhanh chng a chi nhnh Thng Long i vo kinh doanh n nh, mang li

 • Gii php nng cao cht lng tn dng ngn hn ti AGRIBANK Chi nhnh Thng Long K50-FTU

  12

  hiu qu nht nh c v kinh t cng nh v chnh tr, x hi, gp phn khng nh v

  th ca Chi nhnh trong ton h thng. Hn 20 nm tuy cha di nhng nhn li chng

  ng qua, chi nhnh NHNNo&PTNT Thng Long ln mnh v trng thnh.

  Hin ti chi nhnh v ang cng c li hot ng, m mang cc dch v tin ch

  tip tc vn ra, chim lnh th trng th H Ni.

  2.1.2. Chc nng, nhim v

  T khi thnh lp nm 1991, S Giao Dch I thc hin chc nng ch yu l u

  mi qun l cc ngnh nng, lm, ng nghip; thc hin th im vn bn, ch

  trng ca ngnh trc khi p dng cho ton h thng; trc tip thc hin cho vay trn

  a bn H Ni, cho vay i vi cc cng ty ln v nng nghip. Nm 1992, S Giao

  Dch I c s y nhim ca Tng gim c NHNNo&PTNT tin hnh thm nhim

  v mi l qun l vn, thc hin quyt ton ti chnh cho 23 tnh - thnh pha Bc (t

  H Tnh tr ra). T cui nm 1994, S Giao Dch I v sau ny l chi nhnh

  NHNNo&PTNT thc hin nhim v iu chnh vn v thc hin kinh doanh tin t

  trn a bn H Ni bng cch huy ng tin nhn ri ca dn c, cc t chc kinh t

  bng ni t, ngoi t sau cho vay pht trin kinh doanh i vi mi thnh phn

  kinh t.

  Ngoi ra, chi nhnh NHNNo&PTNT Thng Long cn lm cc dch v nh t

  vn u t, bo lnh, thc hin chit khu cc thng phiu, cc nghip v thanh ton,

  nhn cm c, th chp ti sn, mua bn kinh doanh ngoi t, vng bc qu, ti tr

  xut nhp khu...

  Phng Tn dng ca chi nhnh Thng Long thc hin nhim v ht sc quan

  trng i vi hot ng Ngn hng. l vic s dng vn cho vay (di cc hnh

  thc chit khu, cho vay theo d n, ng ti tr, bo lnh theo k hn v khng k

  hn bng VND, hoc ngoi t ). Phng tn dng cng chu trch nhim qun l v vic

  chi tiu ca cc d n v kinh doanh cc dch v Ngn hng. Thng xuyn phn loi

  d n, phn tch n qu hn, tm nguyn nhn v xut hng khc phc...

  2.1.3. V th cnh tranh

 • Gii php nng cao cht lng tn dng ngn hn ti AGRIBANK Chi nhnh Thng Long K50-FTU

  13

  ng a l mt qun c a bn ln, l ni tp trung nhiu cng ty ln, cc

  doanh nghip t nhn, cc t hp sn xut, cc hp tc x tiu th cng nghip v cc

  h cng thng. ng thi trn a bn qun ng a cng c rt nhiu im thng

  mi ln, v vy, khch hng ca chi nhnh NHNNo&PTNT Thng Long rt a dng v

  phong ph. iu ny to iu kin thun li cho chi nhnh NHNNo&PTNT Thng

  Long trong vic thc hin chc nng nhim v l trung gian tin t, c iu kin m

  rng quy m hot ng kinh doanh trong lnh vc tin t, tn dng v dch v ngn

  hng nhm p ng mi nhu cu ca th trng, ca sn xut, phc v i sng nhn

  dn.

  Bn cnh nhng thun li trn, chi nhnh NHNNo&PTNT Thng Long cng

  gp phi khng t kh khn. l t l doanh nghip kinh doanh trong lnh vc xut

  nhp khu, du lch v khch sn khng nhiu nn hot ng tn dng ca chi nhnh

  NHNNo&PTNT Thng Long c nhiu hn ch. Mt khc, cng nm trn a bn hot

  ng ca chi nhnh cn c s hin din ca ng o cc Ngn hng Quc doanh,

  Ngn hng c phn nh chi nhnh Ngn hng Cng thng ng a, Ngn hng

  Thng Mi c phn Bc ... to nn mt mi trng cnh tranh kh gay gt.

  2.1.4. Tnh hnh hot ng kinh doanh

  Tuy gp nhiu kh khn nhng Chi nhnh NHNNo&PTNT Thng Long trong

  nhng nm qua tng bc tng trng n nh, vng chc, t khng nh c v

  th vng vng trn a bn c tnh cnh tranh cao nh khu vc H Ni.

 • Gii php nng cao cht lng tn dng ngn hn ti AGRIBANK Chi nhnh Thng Long K50-FTU

  14

  a) Tnh hnh huy ng vn

  Tnh hnh huy ng vn ca chi nhnh Thng Long 2011-2013

  (n v: T ng)

  TT Ch tiu Nm 2011 2012 % thay i

  vi 2011 2013

  % thay i

  vi 2012

  1 Tin gi t chc tn dng 154 184 19,48% 205 11,41%

  2 Tin gi t chc kinh t 1.807 1.632 -9,68% 4.341 165,99%

  3 Tin gi dn c 1.900 2.324 22,32% 2.638 13,51%

  Tng vn huy ng 3.861 4.140 7,23% 7.184 73,53%

  Ngun: Bo co tng kt hot ng kinh doanh ca chi nhnh Thng Long nm 2011-2013

  Qua bng s liu v biu trn, ta thy tng vn huy ng ca chi nhnh

  Thng Long lin tc tng qua cc nm, nht l nm 2013 c s tng trng mnh v

  vn huy ng so vi nm 2012 (73,53%). V c cu vn huy ng, chi nhnh c s

  dch chuyn ln khi tin gi dn c tuy rng vn c s tng trng u qua cc nm

  154 184205

  1807 1632

  4341

  19002324 2638

  3861

  4140

  7184

  0

  1000

  2000

  3000

  4000

  5000

  6000

  7000

  8000

  Nm 2011 Nm 2012 Nm 2013

  Biu tnh hnh huy ng vn chi nhnh Thng Long 2011 -2013 (n v: T ng)

  Tin gi TCTD

  Tin gi TCKT

  Tin gi dn c

  Tng vn huy ng

 • Gii php nng cao cht lng tn dng ngn hn ti AGRIBANK Chi nhnh Thng Long K50-FTU

  15

  nhng khng cn chim t trng ln nht trong tng vn huy ng (t 49,21% nm

  2011 xung cn 36,72% nm 2013), m thay vo tin gi ca cc t chc kinh t

  c s tng trng mnh m khi chim t trng ln nht trong tng vn huy ng

  (46,8% nm 2011 ln n 60,42% nm 2013).

  Trong nm 2011 v 2012, l nm m ngnh ngn hng phi i mt vi nhiu

  kh khn, li sut duy tr mc cao vi nguyn nhn ch yu l do lm pht vt d

  kin, Chnh ph thc hin chnh sch tin t tht cht, u t khu vc nh nc tng

  mnh v sc p t cc qui nh, v tng vn iu lgy kh khn cho hot ng ca

  chi nhnh. Nm 2013 vn huy ng ci thin ng k mc d li sut c coi l rt

  thp ( mc 7%/nm) l do chi nhnh iu chnh ph hp vi mc li sut m NHNN

  cng b, thc hin nhng chng trnh khuyn mi y mnh cng tc huy ng

  vn v y vn c coi l knh u t an ton cho cc khch hng ca chi nhnh

  trong thi bui hin nay. C th thy trong thi bui kinh t kh khn hin nay, vic

  tng vn huy ng ca chi nhnh vn tng trng tt cho thy uy tn v hot ng ca

  chi nhnh ngy cng c ci thin trong cc nm qua.

 • Gii php nng cao cht lng tn dng ngn hn ti AGRIBANK Chi nhnh Thng Long K50-FTU

  16

  b) Hot ng tn dng

  Tnh hnh s dng vn ca chi nhnh Thng Long 2011-2013

  (n v: T ng)

  Ch tiu

  Nm 2011 Nm 2012 Nm 2013 So snh

  2012/2011

  So snh

  2013/2012

  S

  tin

  TT

  (%)

  S

  tin

  TT

  (%)

  S

  tin

  TT

  (%) +/- % +/- %

  Cho vay

  ngn hn 1.106 39,1 860 38,1 564 27,5 -246 -22,2 -296 -34,4

  Cho vay

  trung v di

  hn

  1.722 60,9 1.395 61,9 1.482 72,5 -327 -18,9 87 6,2

  Tng d n 2.828 100 2.255 100 2.046 100 -573 -20,3 -209 -9,3

  Ngun: Bo co tng kt hot ng kinh doanh ca chi nhnh Thng Long nm 2011-2013

  T s liu v biu trn, ta c th thy tng d n cho vay ca chi nhnh

  Thng Long gim dn trong 3 nm qua (gim t 2.828 t ng nm 2011 xung cn

  2.046 t ng nm 2013), nguyn nhn l do tnh hnh kh khn chung ca kinh t

  0

  1000

  2000

  3000

  Nm 2011 Nm 2012 Nm 2013

  1106 860 564

  17221395

  1428

  Biu tnh hnh cho vay ca chi nhnh Thng Long 2011-2013 (n v: T ng)

  Cho vay trung v di hn

  Cho vay ngn hn

 • Gii php nng cao cht lng tn dng ngn hn ti AGRIBANK Chi nhnh Thng Long K50-FTU

  17

  trong giai on ny khi nhiu doanh nghip hoc khng p ng iu kin vay vn,

  iu kin vay vn kh khn hn trc v nhiu lnh vc ri ro nn Ngn hng tr nn

  thn trng trong vic cho vay. Bn cnh , t trng cho vay ngn hn cng gim dn

  qua cc nm (t 39,1% nm 2011 xung cn 27,5% nm 2013), i ngc vi s tng

  dn ca t trng cho vay di hn (t 60,9% nm 2011 tng ln 72,5% nm 2013). y

  l xu th chung thi im hin ti, khi ngn hng nh nc lin tc h trn li sut th

  cc ngn hng bt u ch trng hn n vic cp vn cho hot ng sn xut kinh

  doanh ca doanh nghip m khon vay cho cc d n u t hay sn xut ca doanh

  nghip thng c thi hn di.

  c) Kt qu kinh doanh

  Trong nhng nm gn y, hot ng Ngn hng gp nhiu kh khn do khng

  hong kinh t ton cu ni chung, nh hng ca suy gim kinh t trong nc ni

  ring. Vi s phn u v n lc ca tp th Ban Gim c v cn b cng nhn vin

  trong ton chi nhnh, NHNNo&PTNT Thng Long hon thnh tt cc ch tiu kinh

  doanh, nm sau cao hn nm trc, c s tng trng v pht trin, nhiu ch tiu hon

  thnh vt mc k hoch c giao v t c nhng kt qu ng khch l.

  Kt qu ti chnh ca chi nhnh Thng Long 2011-2013

  (n v: Triu ng)

  Ch tiu Nm 2011 Nm 2012 Nm 2013

  Tng thu nhp 419.986 549.382 628.048

  Tng chi ph 381.178 490.942 447.781

  Li nhn 138.808 158.440 180.267

  Ngun: Bo co tng kt hot ng kinh doanh ca chi nhnh Thng Long nm 2011-2013

 • Gii php nng cao cht lng tn dng ngn hn ti AGRIBANK Chi nhnh Thng Long K50-FTU

  18

  Ta c th thy li nhun ca chi nhnh Thng Long tng u qua cc nm, mc

  d vn phi i mt vi nhiu th thch kh khn v tc tng ca li nhun cha

  thc s cao nhng y cng l thnh tch ng ghi nhn ca chi nhnh trong bi cnh

  nn kinh t cn nhiu kh khn. iu ny cho thy chi nhnh thnh cng trong n

  lc m bo an ton v cht lng trong qu trnh pht trin, chun b y v ng

  ph kp thi trc nhng thay i ca nn kinh t.

  2.2. Thc trng cht lng tn dng ngn hn ti Ngn hng Nng

  nghip v Pht trin Nng thn Vit Nam Chi nhnh Thng Long

  2.2.1. Thc trng cc ch tiu nh tnh

  S phong ph ca cc hnh thc tn dng ngn hn: Chi nhnh NHNNo&PTNT

  Thng Long c rt nhiu cc hnh thc tn dng ngn hn phong ph tha mn nhu cu

  khc nhau ca khch hng nh chit khu v ti chit khu giy t c gi, cho vay tng

  ln, cho vay theo hn mc tn dng, cho vay theo hn mc thu chi, cho vay hp vn,

  cho vay lu v, cho vay khc

  Kh nng p ng cc yu cu ca khch hng (s hi lng ca khch hng):

  Vi cc hnh thc tn dng ngn hn phong ph, phong cch phc v chuyn nghip,

  0

  100000

  200000

  300000

  400000

  500000

  600000

  700000

  Nm 2011 Nm 2012 Nm 2013

  419986

  549382

  628048

  381178

  490942447781

  138808 158440180267

  Biu thu nhp, chi ph v li nhun ca chi nhnh Thng Long 2011-2013 (n v: Triu ng)

  Tng thu nhp

  Tng chi ph

  Li nhun

 • Gii php nng cao cht lng tn dng ngn hn ti AGRIBANK Chi nhnh Thng Long K50-FTU

  19

  nhit tnh ca i ng nhn vin cng quy trnh cho vay ngn gn, thun tin, khch

  hng lun c c s hi lng ti a khi n vi chi nhnh.

  Thng hiu, uy tn, hnh nh ca ngn hng: L mt trong nhng Ngn hng

  thng mi ln nht Vit Nam cng b dy lch s hot ng, t lu uy tn ca

  NHNNo&PTNT Vit Nam ni chung v NHNNo&PTNT Chi nhnh Thng Long

  ni ring c khng nh, lun l a ch tin cy ca khch hng khng ch trong

  nc m cn ca bn b quc t.

  2.2.2. Thc trng cc ch tiu nh lng

  T l n qu hn ngn hn

  T l n qu hn ngn hn ti chi nhnh NHNNo&PTNT Thng Long 2011-

  2013

  (n v: T ng)

  Ch tiu Nm 2011 Nm 2012 Nm 2013

  Tng d n qu hn ngn hn (1) 59 34 20

  Tng d n ngn hn (2) 1.106 860 564

  T l n qu hn ngn hn (%) (3) = (1)/(2)

  5,3% 3,9% 3,5%

  Ngun: Bo co tng kt hot ng kinh doanh ca chi nhnh Thng Long nm 2011-2013

  T l n qu hn ngn hn cng nh chng t cht lng tn dng ngn hn

  cng cao. T l qu hn ngn hn nm 2011 ca chi nhnh Thng Long kh cao

  (5,3%), s d c iu ny l do giai on ny kinh t th gii cng nh Vit Nam gp

  kh khn, hng lot doanh nghip lm n thua l cng nh ph sn khin kh nng tr

  n ca khch hng b hn ch. Tuy nhin t l ny gim dn qua cc nm khi nm

  2013 t l n qu hn ngn hn ch cn 3,5%. Nguyn nhn l do Ngn hng thn

  trng hn trong vic cho vay, cng vi vic kinh t dn phc hi khin cho t l ny

  gim r rt. y l mt tn hiu rt tch cc cho thy cht lng tn dng ngn hn ca

  chi nhnh ang c nng ln r rt.

 • Gii php nng cao cht lng tn dng ngn hn ti AGRIBANK Chi nhnh Thng Long K50-FTU

  20

  Hiu sut s dng vn ngn hn

  Hiu sut s dng vn NH ti chi nhnh NHNNo&PTNT Thng Long 2011-

  2013

  (n v: T ng)

  Ch tiu Nm 2011 Nm 2012 Nm 2013

  Tng vn huy ng ngn hn (1) 485 516 724

  Tng d n ngn hn (2) 1.106 860 564

  Hiu sut s dng vn ngn hn (%) (3) = (2)/(1)

  228,0% 166,7% 77,9%

  Ngun: Bo co tng kt hot ng kinh doanh ca chi nhnh Thng Long nm 2011-2013

  T l ny phn nh hiu qu trong vic s dng ngun vn ngn hn ca ngn

  hng, liu ngn hng s dng ht kh nng ca mnh trong cho vay ngn hn hay

  cha? T bng trn ta c th thy hiu sut s dng vn ngn hn ca chi nhnh ang

  c chiu hng gim r rt, t 228% nm 2011 xung ch cn 77,9% nm 2013. Nm

  2011, hiu sut s dng vn ngn hn ca chi nhnh l rt cao ln n 228% cho thy

  chi nhnh ang s dng c ngun vn huy ng trung v di hn cho vay ngn hn,

  iu ny cho thy ri ro khi chi ph tng cao m ngun thu t cho vay ngn hn trong

  thi k kinh t khng hong li khng n nh. Nm 2012 v 2013 khi tnh hnh kinh t

  n nh hn v chi nhnh iu chnh li chnh sch cho vay, chuyn hng sang cho

  vay trung v di hn khin t l ny gim xung r rt.

 • Gii php nng cao cht lng tn dng ngn hn ti AGRIBANK Chi nhnh Thng Long K50-FTU

  21

  Vng quay vn tn dng ngn hn

  Vng quay vn tn dng cng cao chng t tc lun chuyn tin t trong nn

  kinh t cng nhanh, vn tham gia vo nhiu chu k sn xut v lu thng hng ha v

  p ng c nhu cu vn tn dng ca khch hng trong sn xut kinh doanh, chng

  t cht lng tn dng cng tt. Nhn chung vng quay vn tn dng ngn hn ca chi

  nhnh Thng Long kh cao v nm sau cao hn nm trc, iu ny cho thy chi

  nhnh lm tt cng tc thu n, lm gim ri ro tn dng khin cho cht lng tn

  dng ngn hn ngy mt tt ln.

  T l sinh li t tn dng ngn hn

  T l sinh li t TDNH ti chi nhnh NHNNo&PTNT Thng Long 2011-2013

  (n v: T ng)

  Ch tiu Nm 2011 Nm 2012 Nm 2013

  Li nhun t cho vay ngn hn (1) 50 66 78

  Tng d n ngn hn (2) 1.106 860 564

  T l sinh li (%) (3) = (1)/(2) 4,5% 7,7% 13,8%

  Ngun: Bo co tng kt hot ng kinh doanh ca chi nhnh Thng Long nm 2011-2013

  Ch tiu ny cng cao th cht lng tn dng ngn hn cng hiu qu. Ta c th

  xu hng tng trng li nhun rt tt ca chi nhnh khi li nhun t cho vay ngn hn

  lin tc tng qua cc nm, trong khi tng d n ngn hn gim khin cho t l sinh li

  2.32

  2.44

  2.5

  2.2

  2.25

  2.3

  2.35

  2.4

  2.45

  2.5

  2.55

  Nm 2011 Nm 2012 Nm 2013

  Vng quay vn TDNH

 • Gii php nng cao cht lng tn dng ngn hn ti AGRIBANK Chi nhnh Thng Long K50-FTU

  22

  ngn hn t mc ch 4,5% nm 2011 tng ln n 13,8% nm 2013. y l tn hiu tt

  cho thy cht lng tn dng ngn hn ca chi nhnh ang c ci thin.

  2.3. nh gi thc trng cht lng tn dng ngn hn ti Ngn hng

  Nng nghip v Pht trin nng thn Vit Nam Chi nhnh Thng Long

  2.3.1. Nhng kt qu t c

  Trong bi cnh tnh hnh kinh t chnh tr th gii nm 2011-2013 c nhiu din

  bin phc tp, gi c mt s mt hng thit yu trong khu vc v th gii bin ng,

  nh hng n i sng sn xut, kinh doanh, tiu dng ca nhn dn. Chnh sch iu

  chnh tng t l d tr bt buc ca NHTW lm tng chi ph vn, to sc p v vn

  u t ca NHTM... Song hot ng tn dng ngn hn ca chi nhnh Thng Long vn

  t c nhng kt qu ng khch l:

  Kp thi a ra nhng bin php nhanh nhy, linh hot trong iu hnh li sut

  nhm gi vng s n nh ca ngun tin gi dn c trong iu kin cc ngn hng

  thng mi ua nhau p dng cc hnh thc khuyn mi, tng li sut, li ko khch

  hng gi tin, va m bo hiu qu kinh doanh m vn t c mc tng trng hp

  l.

  Vn huy ng, thu nhp v li nhun tng u v n nh qua cc nm trong khi

  chi ph c chiu hng gim; cng tc thu n v x l n xu c thc hin tt khin

  cho cht lng tn dng ngn hn c nng cao.

  Cc dch v khng ngng c hon thin v m rng c th p ng cc

  nhu cu kht khe nht ca khch hng; hnh nh, uy tn ca ngn hng ngy mt c

  nng cao.

  Tch cc duy tr nhng mi quan h hp tc vi khch hng c, khai thc, tm

  kim v t quan h hp tc vi cc khch hng mi c ngun tin gi ln, li sut r.

  Thc hin chin lc kinh doanh m rng kh nng huy ng v u t tn

  dng, chi nhnh Thng Long ch trng m rng mng li kinh doanh. Trong nm

  2011 chi nhnh m thm, n nh v nng cp mt s chi nhnh cp II loi V,

  phng nghip v, phng giao dch, em li cho chi nhnh mt s kt qu nht nh.

  2.3.2. Nhng hn ch v nguyn nhn

 • Gii php nng cao cht lng tn dng ngn hn ti AGRIBANK Chi nhnh Thng Long K50-FTU

  23

  a) Nhng hn ch cn tn ti ca chi nhnh

  Tuy c nhiu n lc trong cng tc thu hi v x l n qu hn v n xu

  nhng t l n qu hn, n xu ca chi nhnh vn cn mc cao so vi cc Ngn hng

  khc trn a bn.

  Qu trnh thm nh vn cn tn ti nhng sai st, quy trnh nghip v tn dng

  ph thuc qu nhiu vo nh gi ch quan ca cn b tn dng.

  H thng vn bn cha ng b, ng thi quy trnh vn bn phc tp, rm r

  gy kh khn cho khch hng.

  Cc sn phm tn dng ca NHNNo&PTNT Vit Nam ni chung v ca chi

  nhnh Thng Long ni ring cn cha nhiu, cha linh ng nh cc ngn hng

  thng mai c phn hin nay. y chnh l mt bt li ln cho chi nhnh trong vic

  cnh tranh vi cc i th khc trn a bn.

  b) Nguyn nhn dn n nhng hn ch ca chi nhnh

  Nguyn nhn t mi trng kinh doanh hot ng

  Mi trng kinh t cha n nh: C ch v chnh sch qun l kinh t v m

  ca Nh nc ang trong qu trnh iu chnh cho ph hp vi tnh hnh mi, chnh v

  vy m cc doanh nghip phi chuyn hng v iu chnh phng n sn xut kinh

  doanh theo kp vi s thay i ca c ch v chnh sch v m ca nh nc cng

  nh tnh hnh thc t trn th trng vn qu nhiu bin ng trong nhng nm gn

  y, t nh hng n cng tc thanh ton chi tr ca doanh nghip.

  Mi trng php l cha hon thin: H thng vn bn php lut c lin quan

  n Ngn hng hin nay tuy c ci tin nhiu nhng vn cha thc s hp l v

  thiu ng b, cha y cn nhiu vng mc gy kh khn cho hot ng ca

  Ngn hng.

  S cnh tranh ca cc Ngn hng khc trn a bn: S cnh tranh quyt lit

  gia cc ngn hng khc trn a bn buc chi nhnh i khi phi b qua nhng

  nguyn tc tn dng cng nh h thp tiu chun tn dng thu ht khch hng.

  Nguyn nhn t pha khch hng

 • Gii php nng cao cht lng tn dng ngn hn ti AGRIBANK Chi nhnh Thng Long K50-FTU

  24

  Nhiu khch hng s dng vn sai mc ch, khng c thin ch trong vic tr

  n vay khin ngn hng gp kh trong vic i n.

  Nhiu doanh nghip kh nng qun tr kinh doanh km, tnh hnh ti chnh ca

  doanh nghip yu km, thiu minh bch, lm n thua l khin cho khng c vn

  tr cho ngn hng.

  Nguyn nhn t pha Ngn hng

  Chi nhnh Thng Long c i ng cn b tn dng c o to bi bn tuy

  nhin mt s cn b vn cn thiu kinh nghim thc tin nn trong mt s trng hp

  cha thm nh chnh xc cc h s vay vn. Ngoi ra, do thi gian thm nh ngn,

  dn dn pht sinh mt s thiu st trong qu trnh thm nh. iu ny lm nh hng

  n cht lng tn dng ca chi nhnh.

  Tuy chi nhnh Thng Long p dng phn mm vo quy trnh qun l nhng

  hiu qu cn cha p ng c vi yu cu ca khch hng, thi gian giao dch cn

  chm v cha pht trin mnh sn phm giao dch trc tip qua h thng Internet

  Banking nh mt s ngn hng khc.

 • Gii php nng cao cht lng tn dng ngn hn ti AGRIBANK Chi nhnh Thng Long K50-FTU

  25

  CHNG III

  GII PHP NNG CAO CHT LNG TN DNG NGN

  HN TI NGN HNG NNG NGHIP V PHT TRIN

  NNG THN VIT NAM (AGRIBANK) CHI NHNH

  THNG LONG

  3.1. nh hng pht trin ca chi nhnh trong thi gian ti

  Trong thi gian ti, Chi nhnh Thng Long quyt tm phn u thc hin tt

  nhng nhim v sau:

  Thc hin tt quan h cung cu trn a bn theo c ch th trng, cn i gia

  vic m rng u t v huy ng, m bo ngun vn hp l.

  xut kp thi v iu hnh li sut p ng vi s thay i ca th trng,

  tng a bn, tng i tng.

  Linh hot, sng to trong phm vi cho php cc hnh thc huy ng, x l linh

  hot cc hnh thc, m rng mng li, nm bt v chim lnh th trng vn.

  y mnh cng tc thanh ton in t, ni mng thanh ton vi cc i tng

  khch hng ln thu ht ngun.

  Tng nhanh pht hnh th ti cc n v c chng trnh WB, my rt tin t

  ng, chuyn tin thanh ton...

  Lm tt cng tc hch ton, thanh ton, m bo an ton tuyt i trong chuyn

  tin in t.

  M rng kinh doanh i ngoi, hot ng thanh ton quc t v pht trin cc

  dch v mi: chi tr kiu hi, thanh ton th quc t, chuyn tin...

  Tip tc m rng cho vay cc thnh phn kinh t, cc d n c tnh kh thi cao,

  ng thi nng cao cht lng tn dng.

  M rng cc hnh thc huy ng vn, a dng ho cc loi tin gi, nng ng

  v thi hn, li sut nhm n nh v tng trng v ngun vn.

 • Gii php nng cao cht lng tn dng ngn hn ti AGRIBANK Chi nhnh Thng Long K50-FTU

  26

  Tip tc m rng cc loi hnh dch v Ngn hng nhm tin ti xy dng mt

  ngn hng kinh doanh a nng ph hp vi xu hng pht trin ca khu vc v th

  gii.

  3.2. Mt s gii php nng cao cht lng tn dng ngn hn ti Ngn

  hng Nng nghip v Pht trin Nng thn Vit Nam Chi nhnh Thng

  Long

  3.2.1. Tng cng hot ng huy ng vn

  Mt NHTM mnh l ngn hng c ngun vn ln, v vy, cng tc huy ng

  vn ti ch c ngha rt quan trng. Thi gian qua, vi li th ca mnh, Chi nhnh

  NHNNo&PTNT Thng Long s dng cc gii php ng b t khu cng c mng

  li n qung co, tc phong phc v to ra c mt lung vn ln. Nu ch dng

  li m khng tip tc tng cng thng xuyn cc bin php tt th s b tht li,

  khng mnh cnh tranh vi cc ngn hng khc. lm tt cng tc huy ng

  vn, cn lm tt hn cc gii php c th sau:

  Tip tc y mnh cng tc tuyn truyn trc tip, tuyn truyn qua mng li

  thng tin i chng, vn dng cc hnh thc huy ng thch hp khuyn khch

  khch hng gi tin, m bo s n nh v tng cng c ngun vn.

  Ci tin v thay i phong cch giao dch, l li lm vic, gii quyt nhanh v

  chnh xc mi cng vic, khng lm mt thi gian ca khch hng.

  3.2.2. a dng ha hot ng tn dng

  y l bin php nhm phn tn ri ro c cc Ngn hng trn th gii p

  dng mt cch c hiu qu. Cc Ngn hng thng mi Vit Nam c n 90% ti sn

  n l u t trc tip nn kh nng ri ro rt cao. V th mun hn ch ri ro tn dng

  th vic a dng ho cc hot ng tn dng rt cn c coi trng. Bn cnh , a

  dng ho cc hot ng tn dng th Ngn hng mi thu ht thm c nhiu khch

  hng, t c thm li nhun m cc dch v em li.

  Mun a dng ho cc hot ng tn dng th Chi nhnh phi tng cng cc

  trang thit b hin i nh: my vi tnh, my Fax cng nh c s vt cht, thit b kho

 • Gii php nng cao cht lng tn dng ngn hn ti AGRIBANK Chi nhnh Thng Long K50-FTU

  27

  tng. ng thi phi o to, nng cao trnh ngoi ng, vi tnh thu thp thng tin th

  trng... cho cn b Ngn hng.

  Chi nhnh Thng Long nn thit lp mi quan h vi cc trung tm mi gii, t

  vn php lut... chun b nhng iu kin cn thit tham gia vo th trng vn,

  th trng chng khon.

  3.2.3. Tng cng hot ng Marketing ngn hng

  Mun tng cng hot ng Marketing ngn hng, Chi nhnh Thng Long nn

  thc hin mt s gii php sau:

  y mnh tm kim khch hng: Mun y mnh cht lng tn dng ngn hn

  vn chnh yu l phi c khch hng v thu ht c khch hng. Vic ny i hi

  nhn vin chuyn trch ngn hng nghin cu thi quen tiu dng ca cc thnh phn

  khch hng c nhu cu. T cung ng tn dng, to iu kin cho cc khch hng vay

  vn.

  Nn c mi quan tm su sc n khch hng, cn gi mi lin h thng xuyn

  v thn thit, xy dng khch hng trung thnh cho ngn hng. Lng khch hng

  trung thnh c vai tr to ln trong hot ng ca ngn hng. Xy dng khch hng

  trung thnh bng vic lun chn thnh cm n khch hng v lm vui lng khch hng

  khi c nhu cu giao dch ti ngn hng.

  i vi khch hng ln, thn quen, lun gi mi quan h tt thng qua vic tm

  hiu ngy sinh ca Gim c, k ton trng, ngy thnh lp doanh nghip gi thip,

  hoa chc mng. Nhn dp Tt c th in lch c a ch, in thoi, cc dch v Ngn

  hng gi n khch hng, t chc Hi ngh khch hng, t chc chiu i v tng

  phm, gii thiu nhng sn phm dch v mi ti Ngn hng, khng nh chnh sch

  xem khch hng l u tin s mt ca Ngn hng, lun quan tm xem khch hng c

  c gim khng, nu c phi nhanh chng tm hiu nguyn nhn, em dch v Ngn

  hng n tn khch hng thng qua vic gi th gii thiu sn phm ca Ngn hng.

  Chi nhnh nn ch nhiu n vic qung b thng hiu thng qua qung co

  hot ng Ngn hng trn cc phng tin thng tin i chng nh sch bo, tivi, i

  pht thanh vi phng chm Ngn hng lun l ngi bn thn thit v trung thnh

 • Gii php nng cao cht lng tn dng ngn hn ti AGRIBANK Chi nhnh Thng Long K50-FTU

  28

  ca khch hng. Ban lnh o Ngn hng nn to mi quan h tt vi cnh bo ch,

  tranh th s thin cm tt, thnh thong nn t chc cc bui tip tn vi bo ch.

  Vic bo ch a tin trn bo cng l hnh thc qung co c sc hn s ng qung

  co v gim bt chi ph qung co .

  Ban lnh o Ngn hng cng nn thng xuyn tham gia cc hot ng cng

  ng ti a phng, y l phng tin hu hiu nht tranh th khch hng mi :

  tham d cc t chc vn ngh x hi, kinh t

  3.2.4. Nng cao trnh nghip v ca cn b tn dng

  Trnh ca cn b ngn hng nh hng trc tip cht lng hot ng tn

  dng ngn hn v do c th trong hot ng kinh doanh ngn hng l tin t, c tnh

  nhy cm cao th ri ro con ngi l rt ln. Khi cn b tn dng c lm sai th hu

  qu tht kh lng, bi hng ngy, hng gi nhng con ngi u tip xc vi tin.

  Nhn thc c tm quan trng ca nhn t "con ngi", chi nhnh cn c nhng bin

  php hu hiu nng cao hn na cht lng b my nhn s, c bit l i ng cn

  b chuyn trch nghip v tn dng. nng cao cht lng nhn s th Chi nhnh

  phi quan tm n nhng vn sau:

  Tuyn dng nhn vin: Tuyn chn phi trn c s yu cu ca tng loi cng

  vic v c tiu chun r rng: C t cch o c tt, lp trng t tng vng vng,

  c kin thc chuyn mn gii, nhit tnh, sng to, ch ng trong cng vic.

  Pht huy ti a kh nng ca ngun nhn lc: Chi nhnh Thng Long cn t

  chc phn cng b my nhn s mt cch c th, r rng v chnh xc ng vi mt

  mnh ca mi nhn vin. Vic phn cng cn c th, khoa hc, trong phi phn

  nh trch nhim, quyn hn r rng cho tng ngi vi tng v tr.

  Lin tc bi dng, nng cao trnh cn b: i vi nhn vin mi c

  tuyn chn cn phi c o to chuyn su thm v cng vic s giao, hng dn

  cho nhn vin mi nm r nhng mc tiu, nhng quy nh ca ngn hng. i vi

  nhng nhn vin ang lm cng phi thng xuyn nghin cu, hc tp cp nht

  kin thc chuyn mn cng nh kin thc v x hi khc, gn l lun vi thc tin

  c th vn dng mt cch linh hot, sng to, hiu qu khi cho vay.

 • Gii php nng cao cht lng tn dng ngn hn ti AGRIBANK Chi nhnh Thng Long K50-FTU

  29

  3.2.5. Nng cao cht lng thm nh d n

  Cht lng thm nh c nng ln th s nng cao c cht lng ca tn

  dng ngn hng cng nh gip cho cc Ngn hng c th ch ng trong vic tham gia

  t vn, thm nh v t chi ngay t u nhng d n khng kh thi, tit kim chi ph

  cho Ngn hng. nng cao cht lng thm nh d n, Chi nhnh nn thc hin mt

  s bin php sau:

  Nng cao cht lng thu thp thng tin: cng tc thm nh c tt, i

  hi phi c y cc thng tin cn thit cho qu trnh thm nh nh nhng thng tin

  v ngi vay, v doanh nghip, v d n xin vay. Ngoi ra cn c nhng thng tin

  khc lin quan nh thng tin v th trng, v mi trng kinh t, chnh tr x hi,

  thng tin v lnh vc hot ng ca ngi vay... Cc thng tin ny c y chnh xc

  mi c th a ra c quyt nh ng n. thm nh tt, cn b tn dng cn thu

  thp thng tin t nhng ngun khc l: Phng vn trc tip ngi vay v iu tra

  trc tip c s sn xut kinh doanh ca doanh nghip; thu thp thng tin t bn ngoi

  v lp qu thm nh v trang b c s vt cht k thut cho cng tc ny.

  Nng cao cht lng cng tc x l thng tin: Khi c c s liu chnh xc

  cn phi xem xt tnh xc thc v mc tin cy ca thng tin, phi xem xt cc s

  liu ny c v tng i ln tuyt i. Phn tch bo co ti chnh theo chiu dc ln

  chiu ngang. Theo chiu ngang cho thy s bin ng theo thi gian, thy c s

  tng trng ca cc doanh nghip. Cn theo chiu dc cho thy s hp l trong c cu

  cc khon mc t xem xt kh nng, nng lc ca doanh nghip thy c

  im mnh yu ca doanh nghip. Trong khi phn tch cn xem xt n s thay i ca

  cc t l v t n trong mi trng hon cnh c th, c s so snh vi cc ch tiu

  ca ngnh nh gi mt cch chnh xc.

  3.2.6. Tng cng cng tc kim sot ni b

  Cng tc ny phi c thc hin thng xuyn nghim tc v c bit phi da

  trn c s quan im ngn nga, phng chng sai st, gian ln l ch yu kt hp gia

  gio dc v x l nghim minh. Bn cnh , cng tc ny thc hin c hiu qu

  cn c quy nh thng pht r rng, kp thi c ch i ng, u tin khuyn

  khch cn b, tp th tun th tt c cc quy trnh nghip v cho vay.

 • Gii php nng cao cht lng tn dng ngn hn ti AGRIBANK Chi nhnh Thng Long K50-FTU

  30

  KT LUN

  Chi nhnh NHNNo&PTNT Thng Long ra i v pht trin trong bi cnh kinh

  t Vit Nam ang trn pht trin, c c nhng s quan tm cn thit t pha cc

  nh lnh o v mt mi trng kinh doanh kh thun li. Pht huy nhng li th ,

  ton th cn b nhn vin ca chi nhnh c gng n lc lm vic, cng hin ht sc

  mnh v em li nhng kt qu rt ng t ho. Nh thc hin ch trng ng n kt

  hp vi cc bin php ng b, t l n qu hn v n xu ca Chi nhnh ngy cng

  gim, vn huy ng v li nhun khng ngng tng u qua cc nm khin cho cht

  lng tn dng ngn hn ca Chi nhnh tt ln r rt.

  Tuy nhin, bn cnh nhng thnh tu vn cn tn ti khng t kh khn. Nn

  kinh t th gii v Vit Nam vn cha thot ra khi khng hong, bn cnh mi

  trng v m thiu n nh, mi trng php l cha hon thin cng nh s cnh

  tranh khc lit t pha cc i th cnh tranh khin cho vic kinh doanh ca Chi nhnh

  gp khng t kh khn. Cng vi , s lng sn phm dch v vn cn ngho nn,

  thiu sc cnh tranh, qu trnh thm nh tn dng vn cn mc phi nhng sai st ang

  lm hn ch i s pht trin bn vng ca Chi nhnh.

  Trong nhng nm ti, vi nhng li th sn c, Chi nhnh Thng Long nn tng

  cng cng tc huy ng vn; a dng ha hot ng tn dng gim thiu ri ro v

  tng sc cnh tranh; tng cng hot ng Marketing ngn hng cng c v m

  rng thm mng li khch hng; nng cao trnh cn b tn dng; nng cao cht

  lng thm nh d n v tng cng cng tc kim sot ni b cht lng tn dng

  ngn hn ni ring v cht lng tn dng ni chung ngy mt tt hn, xng ng vi

  v th l mt trong nhng Ngn hng thng mi ln nht ca c nc.

 • Gii php nng cao cht lng tn dng ngn hn ti AGRIBANK Chi nhnh Thng Long K50-FTU

  31

  TI LIU THAM KHO

  1. Lut cc t chc tn dng s 47/2010/QH12 ngy 16 thng 6 nm 2010.

  2. Q 493/2005/Q NHNN ngy 22 thng 04 nm 2005 ca Thng c v phn

  loi n, trch lp d phng x l ri ro tn dng.

  3. Thng t s 08/2010/TT NHNN ban hnh ngy 22 thng 03 nm 2010 quy

  nh v vic kim sot c bit i vi t chc tn dng.

  4. Quyt nh s 1627/2001/Q-NHNN ngy 31/12/2001 ca thng c NHNN v

  quy ch cho vay ca t chc tn dng i vi khch hng.

  5. Nguyn Vn Tin (2013), Gio trnh tn dng ngn hng, Nh xut bn Thng

  k, H Ni.

  6. Nguyn Vn Tin (2012), Gio trnh qun tr ngn hng thng mi, Nh xut

  bn Thng k, H Ni.

  7. Nguyn Vn Tin (2005), Gio trnh l thuyt tin t ngn hng, Nh xut bn

  Thng k, H Ni.

  8. Bo co kt qu hot ng kinh doanh ca NHNNo&PTNT Vit Nam Chi

  nhnh Thng Long cc nm 2011, 2012, 2013.

  9. Bo co tng kt 3 nm 2011, 2012, 2013 ca NHNNo &PTNT Vit Nam Chi

  nhnh Thng Long.

  10. Cun lch s hnh thnh v pht trin ca chi nhnh Thng Long.

  11. Cc trang web

  www.agribank.com.vn

  www.sbv.gov.vn

  www.saga.vn

  www.wikipedia.org

  12. Cc bi bo mng

 • Gii php nng cao cht lng tn dng ngn hn ti AGRIBANK Chi nhnh Thng Long K50-FTU

  32

  Thanh Thy (2013), c im ca tn dng ngn hn ngn hng thng mi

  i hc Kinh t quc dn (2010), Cc ch tiu nh gi cht lng tn dng

  L Mnh Cng (2010), Vai tr ca marketing trong hot ng kinh doanh ca

  ngn hng .

  Minh Hng (2014), Thy g t hin tng Ngn hng gim cho vay ngn hn?

  Trng Giang (2014), Vai tr ca hot ng tn dng Ngn hng i vi s

  pht trin kinh t < http://doanhnhanhanoi.net/52322/vai-tro-cua-hoat-dong-tin-

  dung-ngan-hang-doi-voi-su-phat-trien-kinh-te-2.html>