of 25 /25
7/21/2019 báo cáo http://slidepdf.com/reader/full/bao-cao-56d9dbcd47aef 1/25 LỜI NÓI ĐẦU Với mục đích truyền thông tin, con người ngày càng tạo ra các công nghệ tân tiến và mạnh mẽ với cht !ư"ng cao# $ệ th%ng mạng &hông 'ây n(i chung ,công nghệ truyền thông 'i đ)ng n(i ri*ng c+ng c( cng m)t -u thế# .r*n thế giới thế hệ thông tin 'i đ)ng /#01 $234, 5V678, /,019 :.5 đang đư"c ;h< 'ụng r)ng r=i# .ính đến n>m [email protected], ri*ng mạng /1 BC7D4 ED.2 c( hFn A,G tH thu* Iao tr*n toàn thế giới# J Việt Kam hiện nay, thế hệ /1 đang đư"c triLn &hai các Mng 'ụng và đi !*n /#0 1# N.E đ= đưa ra đề án ti*u chuOn hoá hệ th%ng thông tin 'i đ)ng thế hệ Ia với t*n gPi ND.Q?@@@ đL đạt đư"c các mục ti*u chính Rau đâyS Q .%c đ) truy nhT; cao đL đUm IUo các 'ch vụ I>ng r)ng như truy nhT; intWrnWt nhanh hoXc các Mng 'ụng đa ;hưFng tiện, 'o y*u cYu ngày càng t>ng về các 'ch vụ này# Q :inh hoạt đL đUm IUo các 'ch vụ mới như đánh R% cá nhân toàn cYu và điện thoại vệ tinh# Các tính n>ng này Rẽ cho ;hZ; m[ r)ng đáng &L tYm ;h\ c\a các hệ th%ng thông tin 'i đ)ng# Q .ưFng thích với các hệ th%ng thông tin 'i đ)ng hiện c( đL đUm IUo R] ;hát triLn !i*n tục c\a thông tin 'i đ)ng #  Khiều ti*u chuOn cho hệ th%ng thông tin 'i đ)ng thế hệ Ia ND.Q?@@@ đ= đư"c đề -ut, trong đ( hai hệ th%ng BC7D4 ED.2 và c'maQ?@@@ đ= đư"c N.E ch; thuTn và đ= đư"c đưa vào hoạt đ)ng# Các hệ th%ng này đều R^ 'ụng công nghệ C7D4 điều này cho ;hZ; th]c hiện ti*u chuOn toàn thế giới cho giao 'iện vô tuyến c\a hệ th%ng thông tin đ)ng thế hệ Ia# Với mục đích nâng cao R] hiLu Iiết c\a IUn thân về các -u hướng ;hát triLn trong ngành vi_n thông n(i chung và thông tin 'i đ)ng n(i ri*ng Wm và các Iạn Rẽ n(i thWm về `các &*nh trong BC7D4 và chuyLn giao trong BC7D4 ED.2đL c( thL nbm Ibt r hFn về/1 BC7D4 ED.2 # de án đ]oc chia !àm n>m chưFng với các n)i 'ung như Rau Chương I: Tổng quan về WCDMA UMTS Chương II: Các kênh trong WCDMA Chương III: Kỹ thut chu!"n g#ao trong WCDMA UMTS Chương I$: %S&A v' %SD&A Chương $:M( )h*ng chu!"n g#ao trên MAT+A, 5m và các Iạn -in chân thành cUm Fn giám đ%c .hường và &f Rư .ài đ= uan tâm và h tr" chng Wm !àm đề tài này# SVTH: Lê Tấn Thịnh – Ngô Văn Thịnh

báo cáo

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tóm tắt quá trình phát triển của cuộc cách mạng di động từ năm 1980 đến nay tập trung vào những phát triển ở 3G

Text of báo cáo

Page 1: báo cáo

7/21/2019 báo cáo

http://slidepdf.com/reader/full/bao-cao-56d9dbcd47aef 1/25

LỜI NÓI ĐẦU

Với mục đích truyền thông tin, con người ngày càng tạo ra các công nghệ tân tiếnvà mạnh mẽ với cht !ư"ng cao# $ệ th%ng mạng &hông 'ây n(i chung ,công nghệ truyềnthông 'i đ)ng n(i ri*ng c+ng c( cng m)t -u thế# .r*n thế giới thế hệ thông tin 'i đ)ng

/#01 $234, 5V678, /,019 :.5 đang đư"c ;h< 'ụng r)ng r=i# .ính đến n>m [email protected],ri*ng mạng /1 BC7D4 ED.2 c( hFn A,G tH thu* Iao tr*n toàn thế giới# J Việt Kamhiện nay, thế hệ /1 đang đư"c triLn &hai các Mng 'ụng và đi !*n /#0 1#

N.E đ= đưa ra đề án ti*u chuOn hoá hệ th%ng thông tin 'i đ)ng thế hệ Ia với t*ngPi ND.Q?@@@ đL đạt đư"c các mục ti*u chính Rau đâyS

Q .%c đ) truy nhT; cao đL đUm IUo các 'ch vụ I>ng r)ng như truy nhT; intWrnWtnhanh hoXc các Mng 'ụng đa ;hưFng tiện, 'o y*u cYu ngày càng t>ng về các 'chvụ này#Q :inh hoạt đL đUm IUo các 'ch vụ mới như đánh R% cá nhân toàn cYu và điệnthoại vệ tinh# Các tính n>ng này Rẽ cho ;hZ; m[ r)ng đáng &L tYm ;h\ c\a các hệth%ng thông tin 'i đ)ng#Q .ưFng thích với các hệ th%ng thông tin 'i đ)ng hiện c( đL đUm IUo R] ;hát triLn!i*n tục c\a thông tin 'i đ)ng #

 Khiều ti*u chuOn cho hệ th%ng thông tin 'i đ)ng thế hệ Ia ND.Q?@@@ đ= đư"c đề-ut, trong đ( hai hệ th%ng BC7D4 ED.2 và c'maQ?@@@ đ= đư"c N.E ch; thuTn vàđ= đư"c đưa vào hoạt đ)ng# Các hệ th%ng này đều R^ 'ụng công nghệ C7D4 điều nàycho ;hZ; th]c hiện ti*u chuOn toàn thế giới cho giao 'iện vô tuyến c\a hệ th%ng thông tinđ)ng thế hệ Ia#

Với mục đích nâng cao R] hiLu Iiết c\a IUn thân về các -u hướng ;hát triLn trong

ngành vi_n thông n(i chung và thông tin 'i đ)ng n(i ri*ng Wm và các Iạn Rẽ n(i thWm về`các &*nh trong BC7D4 và chuyLn giao trong BC7D4 ED.2đL c( thL nbm Ibt rhFn về/1 BC7D4 ED.2 # de án đ]oc chia !àm n>m chưFng với các n)i 'ung như Rau

Chương I: Tổng quan về WCDMA UMTS 

Chương II: Các kênh trong WCDMA

Chương III: Kỹ thut chu!"n g#ao trong WCDMA UMTS 

Chương I$: %S&A v' %SD&A

Chương $:M( )h*ng chu!"n g#ao trên MAT+A,5m và các Iạn -in chân thành cUm Fn giám đ%c .hường và &f Rư .ài đ= uan tâm và

h tr" chng Wm !àm đề tài này#

SVTH: Lê Tấn Thịnh – Ngô Văn Thịnh

Page 2: báo cáo

7/21/2019 báo cáo

http://slidepdf.com/reader/full/bao-cao-56d9dbcd47aef 2/25

CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ MẠNG 3G WCDMA UMTS

.rong chưFng này chng ta tjm hiều t<ng uan về !ch R^ ;hát triLn tk mạng ?1 !*n /1

và ;hân nhánh /1 BC7D4 ED.2 ua các giai đoạn lW!WaRW , l/, l, l0, lG c+ng

như các thông R% cF IUn c\a thế hệ này và th]c tại [ Việt Kam1.1 QUÁ TRNH !HÁT TRI"N

SVTH: Lê Tấn Thịnh – Ngô Văn Thịnh

Page 3: báo cáo

7/21/2019 báo cáo

http://slidepdf.com/reader/full/bao-cao-56d9dbcd47aef 3/25

$ai hjnh tr*n cho thy đư"c uá trjnh nâng cao 'Yn t%c đ) mạng với R] Iiến đ<i ua các

thế hệ

1.# CÁC $HÁI NI%M CƠ &'N TR(NG 3G

A#?#A ChuyLn mạch &*nh C2S Circuit 2pitchq và chuyLn mạch g(i 32S 3ac&Wt 2pitch q

SVTH: Lê Tấn Thịnh – Ngô Văn Thịnh

Page 4: báo cáo

7/21/2019 báo cáo

http://slidepdf.com/reader/full/bao-cao-56d9dbcd47aef 4/25

Chuyển mạch kênh (CS: Circuit Switch) !à ;hưFng thMc chuyLn mạch trong đ( thiết

 I chuyLn mạch th]c hiện các cu)c truyền tin Ing cách thiết !T; &ết n%i chiếm m)t tài

nguy*n mạng nht đnh trong toàn I) cu)c truyền tin# sết n%i này !à tạm thời, !i*n tục và

'ành ri*ng# .ạm thời vj n( chH đư"c 'uy trj trong thời gian cu)c gPi# :i*n tục vj n( đư"c

cung c; !i*n tục m)t tài nguy*n nht đnh I>ng thông hay 'ung !ư"ng và công Rutqtrong Ru%t thời gian cu)c gPi# 7ành ri*ng vj &ết n%i này và tài nguy*n chH 'ành ri*ng cho

cu)c gPi này# .hiết I chuyLn mạch R^ 'ụng cho C2 trong các t<ng đài c\a ..7d ?1

th]c hiện chuyLn mạch &*nh tr*n tr*n cF R[ ghZ; &*nh thWo thời gian trong đ( mi &*nh

c( t%c đ) G &I;R và vj thế ;h h"; cho việc truyền các Mng 'ụng !àm việc tại t%c đ) c%

đnh G &I;R chng hạn tiếng đư"c m= hoá 3CD q#

Chuyển mạch gói (PS: Packet Switch)  !à ;hưFng thMc chuyLn mạch th]c hiện ;hân chia R% !iệu c\a m)t &ết n%i thành các g(i c( đ) 'ài nht đnh và chuyLn mạch các

g(i này thWo thông tin về nFi nhTn đư"c gbn với tkng g(i và [ 32 tài nguy*n mạng chH Ichiếm 'ụng &hi c( g(i cYn truyền# ChuyLn mạch g(i cho ;hZ; nh(m tt cU các R% !iệu c\anhiều &ết n%i &hác nhau ;hụ thu)c vào n)i 'ung, &iLu hay cu trc R% !iệu thành các g(ic( &ích thước ;h h"; và truyền chng tr*n m)t &*nh chia R# Việc nh(m các R% !iệu cYntruyền đư"c th]c hiện Ing ghZ; &*nh th%ng &* với n đnh tài nguy*n đ)ng#Các côngnghệ R^ 'ụng cho chuyLn mạch g(i c( thL !à ramW lW!ay, 4.D hoXc N3#

$jnh A#?#cho thy cu trc c\a C2 và 32#

$jnh A#?#ChuyLn mạch &*nh C2q và chuyLn mạch g(i 32q# Dịch vụ chuyển mạch kênh (CS Service) !à 'ch vụ trong đ( mi đYu cu%i đư"c c;

 ;hát m)t &*nh ri*ng và n( toàn uyLn R^ 'ụng tài nguy*n c\a &*nh này trong thời giancu)c gPi tuy nhi*n ;hUi trU tiền cho toàn I) thời gian này ' c( truyền tin hay&hông#7ch vụ chuyLn mạch &*nh c( thL đư"c th]c hiện tr*n chuyLn mạch &*nh C2q

SVTH: Lê Tấn Thịnh – Ngô Văn Thịnh

Page 5: báo cáo

7/21/2019 báo cáo

http://slidepdf.com/reader/full/bao-cao-56d9dbcd47aef 5/25

hoXc chuyLn mạch g(i 32q#.hông thường 'ch vụ này đư"c á; 'ụng cho các 'ch vụ thờigian th]c thoạiq#

 Dịch vụ chuyển mạch gói (PS Service) !à 'ch vụ trong đ( nhiều đYu cu%i cngchia R m)t &*nh và mi đYu cu%i chH chiếm 'ụng tài nguy*n c\a &*nh này &hi c( thôngtin cYn truyền và n( chH ;hUi trU tiền thWo !ư"ng tin đư"c truyền tr*n &*nh# 7ch vụchuyLn mạch g(i chH c( thL đư"c th]c hiện tr*n chuyLn mạch g(i 32q#7ch vụ này rt rt ;h h"; cho các 'ch vụ ;hi thời gian th]c truyền R% !iệuq, tuy nhi*n nhờ R] ;hát triLnc\a công nghệ 'ch vụ này c+ng đư"c á; 'ụng cho các 'ch vụ thời gian th]c VoN3q#.hế hệ mạng thM ? 12D, C7D4onW R^ 'ụng chuyLn mạch &*nh và các 'ch vụ chuyLnmạch &*nh !à ch\ yếu# nhưng với ưu điLm c\a chuyLn mạch g(i c+ng như các Mng 'ụngh; 'wn, R] ;hát triLn Ing n< intWrnWt vào nhxng n>m A,Az y*u cYu cho việcchuyLn mạch g(i tr*n mạng 'i đ)ng# tk đ( việc Iiến đ<i mạng?#0g13l2q?#015715q và /1ED.2q điều hướng đến chuyLn mạch g(i hoàn toàn với ND2

  Vj vTy, R] ;hát triLn /1 BC7D4 ED.2 đư"c chia !àm nhiều giai đoạn đánh 'u

R] ;hát triLn ua các chuOn

1.#.# C)* +,-, /,0 +2 45 3G

$jnh A#/S các thành ;hYn chính c\a B7D4 ED.2

a# .hiết I người R^ 'ụng E5S ERWr 5ui;mWnt qS

E5 ERWr 5ui;mWntS thiết I người R^ 'ụngq !à đYu cu%i mạng ED.2 c\a người R^'ụng# C( thL n(i đây !à ;hYn hệ th%ng c( nhiều thiết I nht và R] ;hát triLn c\a n( RẽUnh hư[ng !ớn !*n các Mng 'ụng và các 'ch vụ &hU 'ụng# 1iá thành giUm nhanh ch(ng Rẽtạo điều &iện cho người R^ 'ụng mua thiết I c\a ED.2# diều này đạt đư"c nhờ ti*uchuOn h(a giao 'iện vô tuyến và cài đXt mPi trí tuệ tại các car' thông minh#

 I# Các đYu cu%i .5S .Wrmina! 5ui;mWntqS

SVTH: Lê Tấn Thịnh – Ngô Văn Thịnh

Page 6: báo cáo

7/21/2019 báo cáo

http://slidepdf.com/reader/full/bao-cao-56d9dbcd47aef 6/25

Vj máy đYu cu%i Iây giờ &hông chH đFn thuYn 'ành cho điện thoại mà c{n cung c;các 'ch vụ R% !iệu mới, n*n t*n c\a n( đư"c chuyLn thành đYu cu%i# Các nhà RUn -utchính đ= đưa ra rt nhiều đYu cu%i ']a tr*n các &hái niệm mới, nhưng trong th]c tế chHm)t R% ít !à đư"c đưa vào RUn -ut#DXc ' các đYu cu%i '] &iến &hác nhau về &ích thước

và thiết &ế, tt cU chng đều c( màn hjnh !ớn và ít ;hím hFn Ro với ?1# :| 'o chính !à đLt>ng cường R^ 'ụng đYu cu%i cho nhiều 'ch vụ R% !iệu hFn và vj thế đYu cu%i tr[ thành t<h"; c\a máy thoại 'i đ)ng, mo'Wm và máy tính Iàn tay#

dYu cu%i h tr" hai giao 'iện#1iao 'iện Eu đnh nghfa !i*n &ết vô tuyến giao 'iện

BC7D4q#K( đUm nhiệm toàn I) &ết n%i vTt !| với mạng ED.2#1iao 'iện thM hai !à

giao 'iện Cu gixa ED.2 NC car' ENCCq và đYu cu%i# 1iao 'iện này tuân thWo ti*u chuOn

cho các car' thông minh

c# ENCC

ED.2 NC car' !à m)t car' thông minh# diều mà ta uan tâm đến n( !à 'ung !ư"ngnhớ và t%c đ) I) -^ !| 'o n( cung c;# }ng 'ụng E2ND chạy tr*n ENCC#

'# E2NDS.rong hệ th%ng 12D, 2ND car' !ưu gix thông tin cá nhân đ>ng &| thu* Iaoq cài

cMng tr*n car'# diều này đ= thay đ<i trong ED.2, Do'u! nhTn 'ạng thu* Iao ED.2đư"c cài như m)t Mng 'ụng tr*n ENCC

W# lKClKC la'io KWtpor& Contro!!Wrq chu trách nhiệm cho m)t hay nhiều trạm g%c và

điều &hiLn các tài nguy*n c\a chng# dây c+ng chính !à điLm truy nhT; 'ch vụ màE.l4K cung c; cho CK#K( đư"c n%i đến CK Ing hai &ết n%i, m)t cho miền chuyLnmạch g(i đến 13l2q và m)t đến miền chuyLn mạch &*nh D2Cq#lKC th]c cht !à ~2Ctrong ?1# lKC đư"c chia !àm / !oạiS 2lKC RWrving lKC q, 7lKC 7ri•t lKC q,ClKC Contro! lKC q# Việc ;hân chia uyền !]c gixa cá lKC đL uUn !í E5 t%t hFntrong !c chuyLn giao$8q

•# Kt ~.rong ED.2 trạm g%c đư"c gPi !à nt ~ và nhiệm vụ c\a n( !à th]c hiện &ết n%i vô

tuyến vTt !| gixa đYu cu%i với n(# K( nhTn tín hiệu tr*n giao 'iện NuI tk lKC và chuyLnn( vào tín hiệu vô tuyến tr*n giao 'iện Eu# K( tưFng đưFng với ~.2 trong ?1,

g# Dạng !i

Dạng !i CKq đư"c chia thành Ia ;hYn, miền 32, miền C2 và $5# Diền 32 đUm IUo các 'ch vụ R% !iệu cho người R^ 'ụng Ing các &ết n%i đến NntWrnWt và các mạng R%!iệu &hác và miền C2 đUm IUo các 'ch vụ điện thoại đến các mạng &hác Ing các &ết n%i.7D#

h# 212K 2Wrving 13l2 2u;;ort Ko'WS nt h tr" 13l2 ;hục vụq

SVTH: Lê Tấn Thịnh – Ngô Văn Thịnh

Page 7: báo cáo

7/21/2019 báo cáo

http://slidepdf.com/reader/full/bao-cao-56d9dbcd47aef 7/25

:à nt chính c\a miền chuyLn mạch g(i# K( n%i đến E.l4K thông ua giao 'iệnNu32 và đến 112K thông uan giao 'iện 1n# 212K chu trách nhiệm cho tt cU &ết n%i32 c\a tt cU các thu* Iao#

i# 112K 1atWpay 13l2 2u;;ort Ko'WS Kt h tr" 13l2 c<ngq:à m)t 212K &ết n%i với các mạng R% !iệu &hác# .t cU các cu)c truyền thông R%

!iệu tk thu* Iao đến các mạng ngoài đều ua 112K

 Kgoài ra , các thành ;hYn chính trong ?1 12D vwn hoạt đ)ng và ;h%i h"; tr]c tiế; với/1 BC7D4 ED.2 nhưS Vl:, $:l, 4uC, 5Nl, ~1, D2C, ~2C, ~.2#

:ưu |S D2 trong?1 12D &hông 'ng đư"c /1 BC7D4 ED.2 'o hoạt đ)ng &hác I>ng tYn với /1#

 €# Các giao 'iện

Vai tr{ các các nt &hác nhau c\a mạng chH đư"c đnh nghfa thông ua các giao 'iện&hác nhau#Các giao 'iện này đư"c đnh nghfa chXt chẽ đL các nhà RUn -ut c( thL &ết n%icác ;hYn cMng &hác nhau c\a hP#

- Gia !i"n Cu# 1iao 'iện Cu !à giao 'iện chuOn cho các car' thông minh# .rongE5 đây !à nFi &ết n%i gixa E2ND và E5- Gia !i"n #u$ 1iao 'iện Eu !à giao 'iện vô tuyến c\a BC7D4 trongED.2#dây !à giao 'iện mà ua đ( E5 truy nhT; vào ;hYn c% đnh c\a mạng#1iao'iện này nm gixa nt ~ và đYu cu%i#Q Gia !i"n %u$ 1iao 'iện Nu &ết n%i E.l4K và CK# K( gem hai ;hYn, Nu32 cho

miền chuyLn mạch g(i, NuC2 cho miền chuyLn mạch &*nh#CK c( thL &ết n%i đếnnhiều E.l4K cho cU giao 'iện NuC2 và Nu32#Khưng m)t E.l4K chH c( thL &ếtn%i đến m)t điLm truy nhT; CK#- Gia !i"n %ur$ dây !à giao 'iện lKCQlKC# ~an đYu đư"c thiết &ế đL đUm IUochuyLn giao mềm gixa các lKC, nhưng trong uá trjnh ;hát triLn nhiều tính n>ngmới đư"c I< Rung# 1iao 'iện này đUm IUo I%n tính n>ng n<i ITt RauS

A# 7i đ)ng gixa các lKC?# :ưu thông &*nh ri*ng/# :ưu thông &*nh chung

&$ uUn !| tài nguy*n toàn cục- Gia !i"n %u': 1iao 'iện NuI n%i nt ~ và lKC#shác với 12D đây !à giao 'iệnm[#

:ưu |S 2] ;hân chia giao 'iện g(; ;hYn chuOn h(a các &ết cu đư"c truyền tr*n đ(, nhmđeng I) gixa các nhà RUn -ut

SVTH: Lê Tấn Thịnh – Ngô Văn Thịnh

Page 8: báo cáo

7/21/2019 báo cáo

http://slidepdf.com/reader/full/bao-cao-56d9dbcd47aef 8/25

A#?#/ Các chuOn ;hát triLn thWo thời gian

$jnh A#0 S Các chuOn trong /133

$jnh A#G S:) trjnh ;hát triLn t%c đ) c\a /133

a# C$E‚K l5:5425 Q l q

SVTH: Lê Tấn Thịnh – Ngô Văn Thịnh

Page 9: báo cáo

7/21/2019 báo cáo

http://slidepdf.com/reader/full/bao-cao-56d9dbcd47aef 9/25

$jnhS Cu trc mạng ED.2 l C{n gPi !à l/q

~bt đYu n !]c chuyLn 'Yn về chuyLn mạch g(i với ? &h%i 212K, 112K# C{n đư"c Iiết

với t*n gPi 13l2,

 I# l

SVTH: Lê Tấn Thịnh – Ngô Văn Thịnh

Page 10: báo cáo

7/21/2019 báo cáo

http://slidepdf.com/reader/full/bao-cao-56d9dbcd47aef 10/25

$jnh A#S Cu trc mạng l

D2C đư"c ;hân chia !àm ?S RWrvWr D2C và D2C Ijnh thường, h tr" các giao thMc

$#?z, D514C8, 2igtran cho Iáo hiệu ua i;,R] chuyLn hướng hjnh thành

với h tr" i;vG, 3R thời gian th]c cho chuyLn giao#

c# l0

SVTH: Lê Tấn Thịnh – Ngô Văn Thịnh

Page 11: báo cáo

7/21/2019 báo cáo

http://slidepdf.com/reader/full/bao-cao-56d9dbcd47aef 11/25

$inh A#zS Cu trc mạng l0

~ước ;hát triLn tiế; thWo c\a ED.2 !à đưa ra &iến trc mạng đa ;hưFng tiện N3 #~ước

 ;hát triLn này thL hiện R] thay đ<i toàn I) mô hjnh cu)c gPi# J đây cU tiếng và R% !iệu

đư"c -^ !| gi%ng nhau tr*n toàn I) đường truyền tk đYu cu%i c\a người R^ 'ụng đến nFi

nhTn cu%i cng#C( thL coi &iến trc này !à R] h)i tụ toàn 'iện c\a tiếng và R% !iệu#diLm

mới c\a l0 và lGq !à n( đưa ra m)t miền mới đư"c gPi !à ;hân hệ đa ;hưFng tiện N3

ND2S N3 Du!timW'ia 2uIRyRtWmq# dây !à m)t miền mạng N3 đư"c thiết &ế đL h tr" các

'ch vụ đa ;hưFng tiện thời gian th]c N3

3hân hệ đa ;hưFng tiện N3 ND2q chMa các ;hYn t^ RauS ChMc n>ng điều &hiLn trạngthái &ết n%i C2CS ConnWction 2tatW Contro! unctionq, ChMc n>ng tài nguy*n đa ;hưFng tiện DlS Du!timW'ia lWRourcW unctionq, chMc n>ng điều &hiLn c<ng các ;hưFng tiện D1CS DW'ia 1atWpay Contro! unctionq, C<ng Iáo hiệu truyền tUi .Q

21BS .ranR;ort 2igna!!ing 1atWpayq và C<ng Iáo hiệu chuyLn mạng lQ21BS loaming2igna!!ing 1atWpayq#

D)t nZt uan trPng c\a &iến trc toàn N3 !à thiết I c\a người R^ 'ụng đư"c t>ng cường

rt nhiều# Khiều ;hYn mềm đư"c cài đXt [ E5# .rong th]c tế, E5 h tr"  gia thc khi

*+u ,hiên (S%P: Sein %nitiatin Prtc.)$ E5 tr[ thành m)t tác nhân c\a người R^

'ụng 2N3# Khư vTy, E5 c( &hU n>ng điều &hiLn các 'ch vụ !ớn hFn trước rt nhiều

  J l0, đ= -ut hiện $2374 với t%c đ) [email protected];R cho đường -u%ng,C4D5: ;haRW

đư"c triLn &hai với nhiều chMc n>ng

[ lG , ND2 ;haRW ? đư"c Mng 'ụng, hang !oạt 'ch vụ mới đư"c giới thiệu như 3uRhQtoQ

ta!&, pa!&iQta!&i,VoN3ƒ##đường truyWn• -u%ng $2E73 c+ng đư"c đưa ra th trường

1.3 CÁC TH6NG S7 CƠ &'N C8A MẠNG 3G WCDMA UMTS

aqtYn R%

'=y tYn cF IUn trong BC7D4 ED.2S

91#;91<; => #11;9#1?; MH@ BB*E DFFF2 D/BJ KDD W9CDMAq A cX;

tYn R% !*n và -u%ng, đ) r)ng &*nh 0 D$„ an' raRtWr iR ?@@ &$„# Khà cung c; 'ch vụcYn / Q channW!R ?-A0 D$„ or ?-?@ D$„q đL tạo mạng t%c đ) cao, 'ung !ư"ng !ớn

Q1;;91#; => #;1;9#;# MH@ TF4B DFFF2 D/BJ KTDD TDCDMAq &hông

thWo cX;, đ) r)ng &*nh 0 D$„ an' raRtWr iR ?@@ &$„# .- an' l- &hông chia tYn R%

Q1<;9#;1; => #1?;9##;; MH@ *,2 ,O +,P O +F, JP -

SVTH: Lê Tấn Thịnh – Ngô Văn Thịnh

Page 12: báo cáo

7/21/2019 báo cáo

http://slidepdf.com/reader/full/bao-cao-56d9dbcd47aef 12/25

~Ung A#AS ~>ng tYn E.l4 77

C( / I>ng tYn chính [ /1 !à ?A@@D$„, A@@…Az@@D$† và [email protected]$„, [ Việt Kam, / nhà

mạng Vina, DoIi!W và ViWttW! đều 'ng I>ng tYn ?A@@D$„ , với &*nh tYn R%thWo &hUo

Rát tháng [email protected]

1. LCH S !HÁT TRI"N

Q .háng A?…AG .hW ED.2 orum đư"c thành !T; tại cu)c hP; [ †urich,tk đ( công

nghệ pc'ma đư"c Iiết như EnivWrRa! DoIi!W .W!WcommunicationR 2yRtWm ED.2q#

Q .háng A@…A 5lC uyết đnh ED.2 I>ng !icorW I>ngq

Q.háng A…Az 5.2N 2D1 hP; mXt tại 3ariR với cU ? chuOn BQC7D4 an' .7QC7D4

dL th%ng nht về ED.2 chuOn giao 'iện

Q .háng …Az cu)c gPi đYu ti*n 'ng đYu cu%i Ko&ia BC7D4 [ 7oCoDo‡R đư"c

hoàn thành#

Q Kgày AQA?Q Az 5.2N 2D1, .A3A, 4lN~ ..C, ..4 thành !T; /133 in Co;WnhagWn,

7Wnmar& 

Q .háng ?…A Ko&ia 8y€ n(i rng đ= hoàn thành mục ti*u đYu ti*n c\a BC7D4 !à gPi

A cu)c goi công c)ng -uy*n châu !ục thông ua 32.K#Q .háng A?…A in KicW 5.2N 2tan'ar'iRation hoàn thành ED.2 lW!WaRW A Cho cU

77 an' .77

Q 1ixa n>m ?@@@ IUn thưFng mại đYu ti*n c\a mạng 13l2 đư"c công I%#

Q .háng /…?@@A [ 3a!m 2;ringR, /133 công I% chuOn ED.2 lW!WaRW

SVTH: Lê Tấn Thịnh – Ngô Văn Thịnh

Page 13: báo cáo

7/21/2019 báo cáo

http://slidepdf.com/reader/full/bao-cao-56d9dbcd47aef 13/25

Q Kgày ?z…G…?@@A K.. 7oCoDo ;hát hành các 'ch vụ chuOn /1

Q Kgày A…A@…?@@A K.. 7oCoDo ;hát hành ;hi*n IUn thưFng mại đYu ti*n c\a

/1BC7D4 ED.2

Q Kgày A…/…?@@? rWW„W 'atWq ED.2 lW!WaRW 0 dˆ‰C CŠK1 ~‹Q Kgày ?G……?@@? Ko&ia giới thiệu mwu điện thoại ŒGG0@ cho BC7D4 ŒED.2 an'

12D nWtpor&RŽ# Khxng h=ng KortW!,Vo'a•onW 8mnitW!,ua!comm ,5rricRonc+ng mua

!ại nhxng chuOn ED.2 v(i việc -ây ']ng n*n mạng /1 BC7D4 ED.2 đeng thờivới

các đYu cu%i#

Q Kgày AG…A?…?@@ rWW„W 'atW q ED.2 lW!WaRW G đư"c công I%

Q Kgày A…?…?@@0 5ricRRon tạo ra đường truyền DI;R pith BC7D4, $2734 ;haRW ?

Q?@@0 origina! targWt q ED.2 và các 'ch vụ chính thMc tr[ thành toàn cYu

1. C6NG NGH% ĐA TRUX NHY! WCDMA

1..1 TR'I !HỔ VZ C6NG NGH% ĐA TRUX NHY! !H[N CHIA TH\( M]

K CDMA ^

.rong các hệ th%ng thông tin trUi ;h< viết tbt !à 22S 2;rWa' 2;Wctrumq đ) r)ng I>ngtYn c\a tín hiệu đư"c m[ r)ng, thông thường hàng tr>m !Yn trước &hi đư"c ;hát# shi chHc( m)t người R^ 'ụng trong I>ng tYn 22, R^ 'ụng I>ng tYn như vTy &hông c( hiệu uU#.uy nhi*n [ môi trường nhiều người R^ 'ụng, các người R^ 'ụng này c( thL 'ng chungm)t I>ng tYn 22 trUi ;h<q và hệ th%ng tr[ n*n R^ 'ụng I>ng tYn c( hiệu Rut mà vwn 'uytrj đư"c các ưu điLm c\a trUi ;h<#

D)t hệ th%ng thông tin R% đư"c coi !à 22 nếuSQ .ín hiệu đư"c ;hát chiếm đ) r)ng I>ng tYn !ớn hFn đ) r)ng I>ng tYn t%i thiLu cYn

thiết đL ;hát thông tin#Q.rUi ;h< đư"c th]c hiện Ing m)t m= đ)c !T; với R% !iệu#C( Ia &iLu hệ th%ng trUi ;h< cF IUnS chui tr]c tiế; 7222S 7irWctQ2WuWncW

2;rWa'ing 2;Wctrumq, nhOy tYn $22S rWuWncyQ$o;;ing 2;rWa'ing 2;Wctrumq vànhOy thời gian .$22S .imWQ$o;;ing 2;rWa'ing 2;Wctrumq# C+ng c( thL thiết !T; các hệ

th%ng !ai ghZ; tk các hệ th%ng n(i tr*n#BC7D4 R^ 'ụng 7222# 7222 đạt đư"c trUi ;h< Ing cách nhân !ueng R% cYn truyền với m)t m= trUi ;h< c( t%c đ) chi; l cA….c, .c !àthời gian m)t chi;q cao hFn nhiều t%c đ) Iit l  IA…. I, . I !à thời gian m)t Iitq c\a !uengR% cYn ;hát# $jnh ?#A minh hPa uá trjnh trUi ;h< trong đ( . IA0.c hay l cA0l  I# $jnh?#Aa cho thy RF đe đFn giUn c\a I) trUi ;h< 7222 trong đ( !ueng R% cYn truyền - c( t%cđ) l  I đư"c nhân với m)t m= trUi ;h< c t%c đ) l c đL đư"c !ueng đYu ra y c( t%c đ) l c !ớn

SVTH: Lê Tấn Thịnh – Ngô Văn Thịnh

Page 14: báo cáo

7/21/2019 báo cáo

http://slidepdf.com/reader/full/bao-cao-56d9dbcd47aef 14/25

hFn nhiều Ro với t%c đ) l  I c\a !ueng vào# Các hjnh ?#AI và ?#AI IiLu th uá trjnh trUi ;h< trong miền thời gian và miền tYn R%#

.ại ;hía thu !ueng y đư"c th]c hiện giUi trUi ;h< đL &hôi ;hục !ại !ueng - Ingcách nhân !ueng này với m= trUi ;h< c gi%ng như ;hía ;hátS -y×c

$jnh A## .rUi ;h< chui tr]c tiế; 7222q

-, y và c &| hiệu t<ng uát cho tín hiệu vào, ra và m= trUi ;h< -tq, ytq và ctq &| hiệucho các tín hiệu vào, ra và m= trUi ;h< trong miền thời gian ‘•q, ’•q và C•q &| hiệucho các tín hiệu vào, ra và m= trUi ;h< trong miền tYn R% . I !à thời gian m)t Iit c\a !uengR% cYn ;hát, l  IA…. I !à t%c đ) Iit c\a !ueng R% cYn truyền .c !à thời gian m)t chi; c\a m=trUi ;h<, l cA….c !à t%c đ) chi; c\a m= trUi ;h<# l cA0l  I và . IA0.c#

SVTH: Lê Tấn Thịnh – Ngô Văn Thịnh

Page 15: báo cáo

7/21/2019 báo cáo

http://slidepdf.com/reader/full/bao-cao-56d9dbcd47aef 15/25

$jnh A#[email protected] uá trjnh giUi trUi ;h< và !Pc tín hiệu c\a người R^ 'ụng & tk s tín hiệu#.k đ( ta c+ng thy đư"c công nghệ đa truy nhT; C7D4 ;hUi gbn !iền với điều &hiLncông Rut đL &hbc ;hục hiệu Mng gYn -anếu A máy uá gYn trạm, công Rut đ)t ng)t t>ngcao 'wn đến D4N Du!ti;!W 4ccWRR NntWr•WrrWncWS nhi_u đa người R^ 'ụngq t>ng, Rẽt“ R%tín hiệu tr*n nhi_u giUm mạnh và máy thu & &hông thL tách ra đư"c tín hiệu c\a mjnhqdiều &hiLn công Rut trong BC7D4 đư"c chia thànhS

 Q diều &hiLn công Rut v{ng h[  Q diều &hiLn công Rut v{ng &ín

diều &hiLn công Rut v{ng h[ đư"c th]c hiện t] đ)ng tại E5 &hi n( th]c hiện th\tục -in truy nhT; Kt ~ ']a tr*n công Rut mà n( thu đư"c tk &*nh hoa ti*u ;hát đi tk~q, &hi này E5 chưa c( &ết n%i với nt này# C{n điều &hiLn công Rut v{ng &ín đư"c th]chiện &hi E5 đ= &ết n%i với nt ~# diều &hiLn công Rut v{ng h[ !ại đư"c chia thànhS

 Q diều &hiLn công Rut v{ng trong đư"c th]c hiện tại nt ~# diều &hiLn công Rutv{ng trong đư"c th]c hiện nhanh với A0@@ !Yn trong m)t giây ']a tr*n Ro Ránh 2Nl thu với 2Nl đích Q diều &hiLn công Rut v{ng ngoài đư"c th]c hiện tại lKC đL thiết !T; 2Nl đích chont ~# diều &hiLn công Rut này ']a tr*n Ro Ránh t“ !ệ !i &h%i ~:5lq thu đư"c vớit“ !ệ đích#

1..# WCDMA TR(NG UMTSBC7D4 pi'WIan' C7D4q !à &f thuTt m= trUi ;h< I>ng r)ng 0D$„

SVTH: Lê Tấn Thịnh – Ngô Văn Thịnh

Page 16: báo cáo

7/21/2019 báo cáo

http://slidepdf.com/reader/full/bao-cao-56d9dbcd47aef 16/25

  $jnh A#AAS BC7D4 trong ED.2

.hông R%

~>ng thông &*nh truyềnS0D$†

siLu Rong côngS 77 và .77

Công nghệ trUi ;h<StrUi ;h< tr]c tiế;

.%c đP chi;S/#zD$„Chiều 'ài &[email protected]/z@@ chi;…RWcq

diều chế trUiSđiều chế cân Ing 32s cho đường -u%ng7opn!in&q và Rong &*nh 32s 

cho đường !*n u;!in&q

diều chế 'x !iệuS32s cho 7opn!in& và ~32s cho u;!in& 

D= h(a &*nhSm= chT; , m= .urIo, hay &hông m= h(a

$ệ R% trUiSQ?0Gu;!in&q và Q0A?'opn!in&q

.rUi 'opn!in& qchui 8V2 cho ;hân &*nh và chi 1o!' ?”AzQA cho cW!! và thu* Iao

 ;hân &*nh

.rUi u;!in& qchui 8V2 cho ;hân &*nh và chi 1o!' ?”?0 QA cho cW!! và thu* Iao ;hân

&*nh

SVTH: Lê Tấn Thịnh – Ngô Văn Thịnh

Page 17: báo cáo

7/21/2019 báo cáo

http://slidepdf.com/reader/full/bao-cao-56d9dbcd47aef 17/25

~Ung A#?S 2o Ránh BC7D4 và 12D

~Ung A#/S 2o Ránh BC7D4 và N2Q0

SVTH: Lê Tấn Thịnh – Ngô Văn Thịnh

Page 18: báo cáo

7/21/2019 báo cáo

http://slidepdf.com/reader/full/bao-cao-56d9dbcd47aef 18/25

C$ˆK1 ?S C–C s—K$ .l8K1 BC7D4

?#A siến trc giao thMc vô tuyến

$jnh ?#AS siến trc giao thMc vô tuyến cho E.l4 77

Các giao thMc c\a giao 'iện vô tuyến đư"c chia thành / nh(mS

Q :ớ; mạng :/ qS dXc tU đánh đa chH và đnh tuyến#

Q :ớ; !i*n &ết n%i R% !iệu :? qS !T; &huôn R% !iệu vào các &h%i R% !iệu và đUm IUo

truyền 'wn tin cTy gixa các nt !ân cTn hay các th]c thL đeng c;#Q :ớ; vTt !| :A qS đXc tU các vn đề !i*n uan đến giao 'iện vô tuyến như điều

chế và m= h(a trUi ;h<ƒ

1iao thMc llC điều &hiLn và !T; cu hjnh các !ớ; 'ưới#

:ớ; ? đư"c chia thành các !ớ; conS D4C DW'ium 4ccWRR Contro!S diều &hiLntruy nhT; môi trường q và l:C la'io :in& Contro!S điều &hiLn !i*n &ết q, 37C3 3ac&Wt 7ata ConvWrgWncW 3rotoco!S 1iao thMc h)i tụ R% !iệu g(i q và ~DC ~roa'caRt…Du!ticaRt Contro!S điều &hiLn uUng Iá… đa ;hưFng q#

:ớ; A !ớ; vTt !| q !à !ớ; th; nht [ giao 'iện vô tuyến# :ớ; vTt !| đư"c R^ 'ụngđL truyền 'wn [ giao 'iện vô tuyến# C( hai &iLu &*nh vTt !| trong !ớ; A nm [ hai chế đ)!à 77 và .77# Di &*nh vTt !| [ chế đ) 77 đư"c -ác đnh Ing m)t t< h"; tYn R%,m= ngwu nhi*n h(a m= đnh &*nhq và ;ha chH cho hướng !*n q#Di &*nh vTt !| [ chế đ).77 đư"c ;hân Iiệt I[i đXc tính &hW thời gian#

SVTH: Lê Tấn Thịnh – Ngô Văn Thịnh

Page 19: báo cáo

7/21/2019 báo cáo

http://slidepdf.com/reader/full/bao-cao-56d9dbcd47aef 19/25

?#? s*nh truyền trong BC7D4

.rong hệ th%ng BC7D4 c( Ia !oại &*nh truyềnS

Q s*nh !ogicS đư"c -ác đnh I[i &iLu thông tin mà n( truyền# dây &hông ;hUi !àm)t &*nh truyền th]c R], mà đư"c hiLu như !à các nhiệm vụ &hác nhau màmạng hoXc thiết I đYu cu%i cYn th]c hiện tại mi thời điLm#

Q s*nh truyền tUiS mi*u tU cách mà &*nh !ogic đư"c truyền#Q s*nh vTt !|S &*nh mang R% !iệu tr*n giao 'iện vô tuyến# Di &*nh vTt !| đư"c

 ;hân Iiệt với nhau thông ua m= trUi ;h<#

$jnh ?#?S s*nh !ogic, &*nh truyền tUi, &*nh vTt !| trong BC7D4

.rong 12D, ~2C nhTn 'ạng đư"c cu trc c\a các &*nh vTt !|# .rong &hi đ(, tronghệ th%ng BC7D4, lKC &hông cYn uan tâm đến điều này, thay vào đ(, n( nhTn 'ạngđư"c các &*nh truyền tUi# Các &*nh truyền tUi Rẽ mang các thông tín &hác nhau đ< vào

giao 'iện vô tuyến Eu và trạm g%c ~2 Rẽ ánh -ạ các thông tin này vào các &*nh vTt !|#

?#?#As*nh !ogic

s*nh !ogic trong BC7D4 đư"c chia thành hai nh(mS nh(m &*nh điều &hiLn CC$S Contro! ChannW! q và nh(m &*nh !ưu !ư"ng .C$S .ra••ic ChannW! q#

 Kh(m &*nh .*n &*nh }ng 'ụng

SVTH: Lê Tấn Thịnh – Ngô Văn Thịnh

Page 20: báo cáo

7/21/2019 báo cáo

http://slidepdf.com/reader/full/bao-cao-56d9dbcd47aef 20/25

 CC$ Contro!ChannW!S s*nhđiều &hiLn q

~CC$ ~roa'caRt Contro! ChannW!Ss*nh uUng Iá q#

s*nh hướng -u%ng# Dangthông tin về cW!! Iao gemScác m= trUi ;h< đư"c 'ngtrong cW!!, thông tin về cW!!

!áng giềng, mMc công Rutcho ;hZ;ƒ3CC$ 3aging Contro! ChannW!Ss*nh tjm gPi q#

s*nh hướng -u%ng# dư"c~2 ;hát đL tjm thu* Iao IgPi

CCC$ Common Contro! ChannW!Ss*nh 'iều &hiLn chung q#

s*nh hai chiều# Dang thôngtin điều &hiLn gixa mạng vàcác E5 trong cung cW!!#dư"c 'ng &hi E5 và mạng

chưa thiết !T; &ết n%i#7CC$ 7W'icatW' Contro! ChannW!Ss*nh điều &hiLn ri*ng q#

s*nh hai chiều# Dang thôngtin điều &hiLn gixa mạng vàm)t E5 -ác đnh# dư"c'ng &hi E5 đ= &ết n%i vớimạng#

.C$ .ra••icChannW!S s*nh!ưu !ư"ng q

7.C$ 7W'icatW' .ra••ic ChannW!Ss*nh !ưu !ư"ng 'ành ri*ng q#

s*nh hai chiều# dư"c mạngvà E5 'ng đL truyền thôngtin với nhau#

C.C$ Common .ra••ic ChannW!Ss*nh !ưu !ư"ng 'ng chung q#

s*nh m)t chiều hướng-u%ng# dư"c 'ng đL truyềnthông tin đến m)t hoXc m)tnh(m các E5#

 

?#?#?s*nh truyền tUi

Các &*nh !ogic đư"c !ớ; D4C chuyLn đ<i thành các &*nh truyền tUi#

C( hai !oại &*nh truyền tUiS &*nh truyền tUi chung và &*nh truyền tUi ri*ng#

.rong BC7D4, chH c( m)t &*nh truyền tUi ri*ng 'uy nht !à &*nh 7C$ 7W'icatWChannW! q#

.*n &*nh dXc điLm ̃ ChMc n>ng7C$ 7W'icatW' ChannW!S s*nhri*ng q

s*nh hai chiều# dư"c n đnh cho m)t E5ri*ng Iiệt# Dang thông tin điều &hiLn và !ưu

SVTH: Lê Tấn Thịnh – Ngô Văn Thịnh

Page 21: báo cáo

7/21/2019 báo cáo

http://slidepdf.com/reader/full/bao-cao-56d9dbcd47aef 21/25

!ư"ng trao đ<i gixa mạng và E5 đ( mang&*nh 7CC$, 7.C$ q#Ch |S D)t &*nh 7C$ c( thL mang m)t hoXcnhiều &*nh 7.C$ cng !c#

~C$ ~roa'caRt ChannW!S s*nhuUng Iá q# s*nh chung hướng -u%ng đL ;hát các thôngtin uUng Iá mang các &*nh ~CC$ q#3C$ 3aging ChannW!S s*nh tjmgPi q#

s*nh m)t chiều hướng -u%ng# Dang các IUntin tjm gPi mang &*nh !ogic 3CC$ q#

4C$ orpar' 4ccWRR ChannW!Ss*nh truy nhT; đường -u%ng q#

s*nh m)t chiều hướng -u%ng# Dang các thôngtin điều &hiLn đến E5# .t cU các E5 trong cW!!đều nhTn đư"c IUn tin này#

l4C$ lan'om 4ccWRR ChannW!Ss*nh truy -ut ngwu nhi*n q#

s*nh m)t chiều hướng !*n# Dang các thông tinđiều &hiLn tk E5 đến mạng# Kgoài ra, n( c{nc( thL truyền các g(i 'x !iệu với t%c đ) th;#

C3C$ Common 3ac&Wt ChannW!Ss*nh g(i chung q#

s*nh m)t chiều hướng !*n đL ;hát 'x !iệungười 'ng# dây !à !oại m[ r)ng c\a l4C$#

72C$ 7op!in& 2harW' ChannW!Ss*nh chia R hướng -u%ngq#

s*nh m)t chiều hướng -u%ng đL ;hát R% !iệug(i# Chia R cho nhiều E5# 2^ 'ụng đL truyềnR% !iệu t%c đ) cao#

?#?#/s*nh vTt !|

s*nh vTt !| đư"c 'ng gixa các đYu cu%i và các tram g%c ~2#

Các &*nh vTt !| đư"c coi !à m)t t< h"; c\a tYn R%, m= ngwu nhi*n và cU ;ha tưFngđ%i đ%i với hướng !*n q#

s*nh vTt !| Iao gemS &*nh vTt !| 'ng chung C3C$S Common 3hyRica! ChannW! qvà &*nh vTt !| 'ành ri*ng 73C$S 7W'icatW' 3hyRica! ChannW! q#

 Kh(m &*nh .*n &*nh dXc điLm ˜ ChMc n>ng73C$ 7W'icatW'3hyRica! ChannW!S&*nh vTt !| ri*ng q#

737C$ 7W'icatW'3hyRica! 7ata ChannW!S&*nh vTt !| R% !iệu ri*ng q#

s*nh hai chiều# dư"c n đnh chori*ng m)t E5, mang !ưu !ư"ng c\auRWr# K( c( thL mang m)t vài cu)c

gPi đeng thời#73CC$ 7W'icatW'3hyRica! Contro! ChannW!S&*nh vTt !| điều &hiLnri*ng q#

s*nh hai chiều# dư"c n đnh chori*ng m)t E5, mang các thông tinđiều &hiLnS điều &hiLn công Rut hướng -u%ng qƒ

C3C$ Common3hyRica! ChannW!S

3QCC3C$ 3rimaryCommon Contro!

s*nh hướng -u%ng# Di cW!! c( m)t&*nh đL truyền ~C$# Vj các E5 đều

SVTH: Lê Tấn Thịnh – Ngô Văn Thịnh

Page 22: báo cáo

7/21/2019 báo cáo

http://slidepdf.com/reader/full/bao-cao-56d9dbcd47aef 22/25

&*nh vTt !| chung q# 3hyRica! ChannW!S &*nhvTt !| điều &hiLn chung RF c; q#

nhTn và giUi trUi ;h< đư"c &*nh nàyn*n &*nh 3QCC3C$ c( m)t m= trUi ;h< c% đnh#

2QCC3C$ 2Wcon'ary

Common Contro!3hyRica! ChannW!S &*nhvTt !| điều &hiLn chungthM c; q#

s*nh hướng -u%ng# dư"c 'ng đL

truyền 3C$ và 4C$# Các &*nh3C$ và 4C$ c( thL đư"c truyềnchung tr*n m)t &*nh 2QCC3C$hoXc hai &*nh 2QCC3C$ &hác nhau#7o đ(, tr*n m)t cW!! c( thL c( m)thoXc nhiều &*nh 2QCC3C$#

3l4C$ 3hyRica!lan'om 4ccWRR ChannW!S&*nh vTt !| truy nhT;

ngwu nhi*n q#

s*nh hướng !*n# Dang &*nh truyềntUi l4C$

3C3C$ 3hyRica!Common 3ac&Wt ChannW!Ss*nh vTt !| g(i chung q#

s*nh hướng !*n# Dang &*nh C3C$#

C3NC$ Common 3i!otChannW!S s*nh hoa ti*uchung q#

s*nh hướng hướng -u%ng# dư"c'ng cho việc đánh giá các &*nhtruyền# .ín hiệu hoa ti*u gi%ng vớichui hướng 'wn trong 12D# C( hai!oại &*nhS 3QC3NC$ và 2QC3NC$#3QC3NC$ đư"c 'ng trong toàn I)cW!!# 2QC3NC$ đư"c '\ng trong m)t ;hYn c\a cW!!#

2C$ 2ynchroniRationChannW!S s*nh đeng I) q#

s*nh hướng -u%ng# 1em hai !oạiS3Q2C$ và 2Q2C$# 3Q2C$ R^ 'ụngm= &*nh c% đnh, m= này gi%ng nhautrong hệ th%ng# shi E5 giUi điều chếđư"c &*nh 3Q2C$ thj n( c( thL đeng I) đư"c &hung và đeng I) đư"c &hWc+ng như Iiết đư"c m= -áo tr)n#

372C$ 3hyRica!7opn!in& 2harW'ChannW!S &*nh vTt !| chiaR đường -u%ngq#

s*nh hướng -u%ng# Di cW!! c( thLc( nhiều 372C$ đư"c 'ng đLmang &*nh truyền tUi 72C$#

4NC$ 4cuiRition s*nh hướng -u%ng, đi cX; với

SVTH: Lê Tấn Thịnh – Ngô Văn Thịnh

Page 23: báo cáo

7/21/2019 báo cáo

http://slidepdf.com/reader/full/bao-cao-56d9dbcd47aef 23/25

Nn'ication ChannW!S s*nhchH th Ibt q#

3l4C$# dư"c 'ng đL điều &hiLntruy cT; ngwu nhi*n c\a 3l4C$#

3NC$ 3agW Nn'icationChannW!S s*nh chH th tjm

gPi q#

s*nh hướng -u%ng, đi cX; với 2QCC3C$ &hi &*nh này mang 3C$ q

đL ;hát thông tin &ết cu%i cu)c gPicho tkng nh(m cu)c gPi &ết cu%i#shi nhTn đư"c , thông Iáo này, E5thu)c nh(m &ết cu%i cu)c gPi thM nRẽ thu đư"c &hung vô tuyến tr*n 2QCC3C$#

43Q4NC$ 4ccWRR3rWamI!W 4cuiRitionNn'icator ChannW!S s*nh

chH th Ibt tiền t% truynhT; q#

s*nh hướng -u%ng đi cX; với3C3C$ đL điều &hiLn truy nhT;ngwu nhi*n cho 3C3C$#

C7…C4QNC$ C3C$Co!!iRion 7WtWction…ChannW! 4RRignmWntNn'icator ChannW!S &*nhchH th ;hát hiện va chạmC3C$… n đnh &*nh q#

s*nh hướng -u%ng, đi cX; với3C3C$# dư"c 'ng đL điều &hiLnva chạm 3C3C$#

C2NC$ C3C$ 2tatuRNn'icator ChannW!S &*nhchH th trạng thái C3C$ q#

s*nh hướng -u%ng !i*n &ết với 43Q4NC$ đL ;hát thông tin về trạng thái&ết n%i 3C3C$#

:ưu |S Các mo'W 77 và .77 chH &hác nhau [ các &*nh truy nhT; 'x !iệu# .rongmo'W .77, c( các &*nh 3E2C$ và &*nh 372C$# 7o R] &hác Ii*t về t%c đ) truyền 'x!iệu gixa ;ico cW!! mo'W .77 q và micro cW!!, macro cW!! mo'W 77 q#

?#?# Việc ánh -ạ các &*nh

SVTH: Lê Tấn Thịnh – Ngô Văn Thịnh

Page 24: báo cáo

7/21/2019 báo cáo

http://slidepdf.com/reader/full/bao-cao-56d9dbcd47aef 24/25

$jnh ?#S Việc ánh -ạ các &*nh !ogic !*n các &*nh truyền tUi, các &*nh truyền tUi !*n&*nh vTt !|#

.ài !iệu tham &hUo

1iáo trjnh ED.26 t#R Kguy_n 3hạm 4nh 7+ng

htt;S……ppp#!iI#&mutt#ac#th…

htt;S……ppp#/g;;#org…

htt;S……ppp#umtRpor!'#com…

htt;S……ppp#por!'timW„onW#com…g#htm!

BirW!WRR Nn•ormation .ranRmiRRion 2yRtWm :aI

ED.2 Rigna!ingS ED.2 intWr•acWR, ;rotoco! mWRRagW •!op an' ;rocW'urW ana!y„W' an'

W-;!ainW' Iy l#sl5$5l, .#l75~E2C$

.hW ED.2 KWtpor& an' la'io 4ccWRR .Wchno!ogyIy ™onathan 3# CaRtro

SVTH: Lê Tấn Thịnh – Ngô Văn Thịnh

Page 25: báo cáo

7/21/2019 báo cáo

http://slidepdf.com/reader/full/bao-cao-56d9dbcd47aef 25/25

ED.2 KWtpor&RS4rchitWcturW, DoIi!ity an' 2WrvicWR