bankarske usluge

 • View
  223

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of bankarske usluge

 • 8/10/2019 bankarske usluge

  1/45

  1

  SVEUILITE U SPLITU

  EKONOMSKI FAKULTET SPLIT

  DIPLOMSKI RAD

  BANKOVNE USLUGE STANOVNITVU NA

  PRIMJERU PRIVREDNE BANKE ZAGREB

  d.d.

  Mentorica: Studentica:

  dr. sc. Marijana urak Ivanka Zec

  Split, rujan. 2012.

 • 8/10/2019 bankarske usluge

  2/45

  2

  SadrajUVOD.....................................................................................................................................................4

  1. DEPOZITNE USLUGE....................................................................................................................6

  1.1. Vrste depozita

  ...................................................................................................................................

  6

  1.2. Osiguranje depozita..........................................................................................................................7

  1.3. Multiplikacija depozita

  .....................................................................................................................

  8

  2. KREDITI..........................................................................................................................................10

  2.1. Kredit i vrste kredita.......................................................................................................................10

  2.2. Stambeni krediti.............................................................................................................................11

  2.3. Potroaki krediti

  ............................................................................................................................

  11

  3. OSTALE BANKOVNE USLUGE STANOVNITVU.................................................................13

  3.1. Rauni.............................................................................................................................................13

  3.2. Kartino poslovanje........................................................................................................................15

  3.3. Internet bankarstvo

  .........................................................................................................................

  16

  4. OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOJ BANCI ZAGREB d.d..................................................18

  5. DEPOZITNE USLUGE PRIVREDNE BANKE ZAGREB d.d.

  .................................................

  22

  5.1. Kunska tednja...............................................................................................................................22

  5.2. Devizna tednja..............................................................................................................................23

  6. PONUDA KREDITA STANOVNITVU PRIVREDNE BANKE ZAGREB d.d. ....................28

  6.1. Nenamjenski kredit.........................................................................................................................28

  6.2. Stambeni kredit...............................................................................................................................28

  6.3. Hipotekarni kredit...........................................................................................................................29

  6.4. Potroaki kredit.............................................................................................................................29

  6.5. Revolving kredit.............................................................................................................................30

  7. PRUANJE OSTALIH BANKOVNIH USLUGA PRIVREDNE BANKE ZAGREB d.d.STANOVNITVU...............................................................................................................................33

  7.1. Rauni.............................................................................................................................................33

  7.2. Vrste kartica u Privrednoj banci Zagreb d.d.

  ..................................................................................

  37

 • 8/10/2019 bankarske usluge

  3/45

  3

  7.3. Internet bankarstvo Privredne banke Zagreb d.d............................................................................40

  ZAKLJUAK......................................................................................................................................43

  LITERATURA....................................................................................................................................44

 • 8/10/2019 bankarske usluge

  4/45

  4

  UVOD

  Bankovne usluge odnose se na: primanje novanih depozita, odobravanje kredita i drugih

  plasmana, izdavanje sredstava plaanja u obliku elektronskog novca. Veliki dio bankarskih

  proizvoda i usluga namijenjeno je stanovnitvu, te iz tog razloga poslovi sa stanovnitvom su

  veoma zastupljeni u planiranju i organiziranju svake banke. Poslovanje banke sa

  stanovnitvom obuhvaa usluge kreditiranja, gotovinske transakcije kao to su: uplate

  isplate po tednim ulozima, mjenjaki poslovi, poslovi tekuih rauna, uplate i isplate po svim

  vrstama kratkoronih i dugoronih kredita, primanje i izdavanje gotovine u korist i na teret

  rauna u banci i rauna drugih banka, usluge internet bankarstva. Zadovoljan klijent

  proizvodima i uslugama banke predstavlja odraz poslovnosti, a samim tim reputaciji i

  opstanku banke. Banka se oslanja i potencira poslove sa stanovnitvom, te nastoji da na svaki

  nain svojom poslovnou sauva postojee klijente, ali i da privue vei broj potencijalnih

  klijenta.

  Tema ovog rada je: Bankovne usluge stanovnitvu na primjeru Privredne banke Zagreb d. d.

  Cilj ovog rada je prikazati bankovne usluge Privredne banke Zagreb d.d. namijenjene

  stanovnitvu.

  U prvom poglavlju obradit e vrste bankovnih depozita, njihov znaaj za samu banku i

  pogodnosti koje pruaju deponentima odnosno onima koji deponiraju svoja novana sredstva

  u banku.

  Nakon toga, u drugom poglavlju obradit e se pojam i vrste kredita kao i kriteriji po kojima se

  krediti izdaju graanima. Posebno su obraeni stambeni i potroaki krediti kao

  najzastupljenija vrsta kredita na tritu.

  U treem poglavlju obradit e se vrste rauna koje banka nudi stanovnitvu: tekui, iro i

  devizni raun, zatim kartice kao instrument bezgotovinskog plaanja, i internet bankarstvo

  kao kanal distribucije po kojem se vre bankarske usluge.

  U etvrtom poglavlju prikazat e se osnovni podaci o Privrednoj banci Zagreb d.d., drugoj po

  veliini domaoj banci u Hrvatskoj te njen razvoj i unapreenje poslovanja.

 • 8/10/2019 bankarske usluge

  5/45

  5

  U petom poglavlju obradit e se depozitne usluge koje nudi Privredna banka Zagreb d.d., u

  obliku kunske i devizne tednje koje graanima omoguuju razne pogodnosti kao to je prinos

  na tednju, stimulativna kamatna stopa i premije.

  Privredna banka Zagreb d.d. ima bogatu ponudu kredita za stanovnitvo: nenamjenski,

  stambeni, hipotekarni, potroaki, revolving kredit. Obradit e se nain koritenja, namjena i

  pogodnosti koje pruaju ovi krediti.

  U sedmom poglavlju obradit e se ostale bankovne usluge Privredne banke Zagreb d.d. To su

  rauni, razne vrste bankovnih kartica te Internet bankarstvo.

  Na kraju rada nalazi se zakljuak, popis literature, web stranica, tablica i grafikona koritenih

  pri izradi rada.

 • 8/10/2019 bankarske usluge

  6/45

  6

  1. DEPOZITNE USLUGE

  1.1. Vrste depozita

  Depoziti su temelj na kojem banke napreduju i rastu. Depozit se preteno koristi kao

  istoznanica novanih depozita. Novani depoziti su sredstva komitenata, najee

  stanovnitva, koja su oroena ili po vienju, a na koja komitent zarauje kamatu. Novani

  depoziti su obveza banke prema svojim deponentima i vode se u pasivi bilance banke, a

  vlasnicima depozita plaa se tzv. pasivna kamata. Depoziti stvaraju zakonske rezerve, a iz

  vika zakonskih rezervi koje banke posjeduju stvaraju se novi krediti. Za upravu svake banke

  vano je da deponirana sredstva budu prikupljena uz najmanje trokove i da je dostupna

  dovoljna koliina depozita za financiranje onih kredita koje banka eli odobriti. Banke danas

  nude veliki broj depozitnih usluga.

  Vrste bankovnih depozita su:

  1. Transakcijski (tekui) depoziti ili depoziti po vienjujedna su od najstarijih depozitnih

  usluga koju nude banke. Transakcijski depoziti ukljuuju regularne beskamatne depozite po

  vienju i kamatnonosee depozite po vienju.

  Depoziti po vienju i sredstva s depozitnih rauna trita novca isplauju se na zahtjev, to

  znai da ako se vlasnik depozita pojavi u banci i zatrai isplatu, banka mu je duna odmah

  isplatiti njegova sredstva. Depozit po vienju predstavlja aktivu vlasnika depozita jer je dio

  njegove ili njezine imovine. S druge strane za banku depozit po vienju predstavlja pasivu jer

  vlasnika depozita moe u bilo koje vrijeme poeljeti podii sredstva s rauna, a banka ih je

  obvezna isplatiti. Depoziti po vienju su najjeftiniji izvor sredstva banke jer su se vlasnici

  depozita voljni odrei odreenog iznosa kamata kako bi u svako doba imali pristup likvidnim

  sredstvima koja mogu iskoristiti za plaanja.1Najvanije vrste depozita po vienju su obino

  tekui rauni (s koji se moe podizati novac bez prethodne najave i koji ne donose nikakvu

  kamatu), i kamatonosni tekui raun koji se razlikuju od obinih tekuih rauna po tome to

  donose kamatu.

  2. Netransakcijski depozitisu p