of 32 /32
BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2005 r.

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA · BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA · BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne...

Page 1: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA · BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.

sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

za IV kwartał 2005 r.

Page 2: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA · BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z

2

1 Podsumowanie .................................................................................................................... 3 2 Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu.......................................................................... 4 3 Skonsolidowane sprawozdanie pro forma............................................................................ 5 4 Sprawozdanie finansowe ..................................................................................................... 7 5 Efekt zmian zasad rachunkowości na skonsolidowane sprawozdanie finansowe............... 18 6 Informacja dodatkowa........................................................................................................ 19

6.1 Opis Grupy .................................................................................................................................19 6.2 Opis dokonań Banku Pekao S.A................................................................................................20 6.3 Opis dokonań podmiotów zaleŜnych .........................................................................................20

6.3.1 Pioneer Pekao TFI S.A. .........................................................................................................20 6.3.2 Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM)........................................................................21

6.4 Wyniki osiągnięte w 2005 r. i czynniki mające na nie wpływ .....................................................21 6.4.1 Wyniki Grupy..........................................................................................................................21 6.4.2 Struktura zysku netto .............................................................................................................24

6.5 Dane dotyczące segmentów branŜowych..................................................................................25 6.6 Korekty z tytułu rezerw, rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego..........26 6.7 Odpisy aktualizujące wartość składników aktywów ...................................................................26 6.8 Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych................27 6.9 Wydarzenia po dacie bilansu .....................................................................................................27 6.10 Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności............................................27 6.11 Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłuŜnych papierów wartościowych.....................27 6.12 Objaśnienia dotyczące wypłaconej dywidendy..........................................................................28 6.13 Wskazanie skutków zmian w strukturze Grupy..........................................................................28 6.14 Stanowisko zarządu odnośnie do moŜliwości realizacji wcześniej publikowanych prognoz .....28 6.15 Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ Banku Pekao S.A.....................................................................................................................................29 6.16 Informacja o stanie posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące..........29 6.17 Informacje o toczących się postępowaniach..............................................................................29 6.18 Transakcje podmiotów powiązanych .........................................................................................30 6.19 Poręczenia kredytu albo poŜyczki lub udzielenie gwarancji ......................................................30 6.20 Inne transakcje zawarte w IV kwartale 2005 r. ..........................................................................30 6.21 Ocena wiarygodności finansowej Banku ...................................................................................31 6.22 Czynniki, które będą miały wpływ na wyniki co najmniej następnego kwartału.........................31

Page 3: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA · BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z

3

1 Podsumowanie

W niniejszym raporcie kwartalnym za IV kwartał 2005 r. Bank i Grupa przedstawiają swoje wyniki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy oraz jednostkowe sprawozdanie Banku spełniają wymogi Międzynarodowego Standardu Rachunkowości - MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” oraz Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej - MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy”. Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych według MSSF skorzystano z dopuszczalnych zwolnień. W celu umoŜliwienia porównania wyników sporządzono za 2004 r. dane pro forma.

W 2005 r. zysk netto wzrósł o 22,9% i wyniósł 1 534,9 mln zł. Zysk netto w 2005 r. był najlepszym wynikiem w historii Grupy, co potwierdza stały wzrost efektywności Grupy. W samym IV kwartale 2005 r. zysk netto Grupy wyniósł 405,8 mln zł. Wzrost wyniku netto w 2005 r. o 286,0 mln zł w porównaniu z poprzednim rokiem osiągnięty był dzięki wzrostowi aktywności biznesowej, przekładającej się na wzrost dochodów, głównie odsetkowych, oraz stabilnym kosztom działania i niŜszym kosztom ryzyka.

• Dochody Grupy w 2005 r. wyniosły 4 413,3 mln zł i były o 8,7% wyŜsze niŜ przed rokiem, przy wzroście wyniku odsetkowego o 10,0% i pozostałych dochodów o 7,3%.

• W 2005 r. kontynuowane były pozytywne trendy w zakresie efektów działalności biznesowej. Osiągnięto znaczne sukcesy w sprzedaŜy kluczowych produktów: funduszy inwestycyjnych, nowego kredytu konsumenckiego i złotowych kredytów hipotecznych oraz kart kredytowych. SprzedaŜ „PoŜyczki Ekspresowej” była ponad czterokrotnie większa niŜ przed rokiem. SprzedaŜ złotowych kredytów hipotecznych wyniosła 1 668,2 mln zł, co przyczyniło się do wzrostu wolumenu kredytów hipotecznych o 21,6%. Wartość funduszy inwestycyjnych zwiększyła się o 48,0%, a liczba kart kredytowych wzrosła ponad dwukrotnie w stosunku do końca 2004 r.

• Ogólne koszty administracyjne (z amortyzacją) w 2005 r. utrzymane były pod kontrolą i wyniosły 2 346,4 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego roku tylko o 0,6%. Wskaźnik koszty / dochody w 2005 r. wyniósł w Grupie 53,2% i był o 4,3 p.p. niŜszy niŜ przed rokiem.

• Wynik z tytułu odpisów aktualizujących w 2005 r. wyniósł 237,5 mln zł i był o 24,7% niŜszy niŜ przed rokiem, co wynika głównie z efektywnego zarządzania ryzykiem kredytowym oraz poprawy sytuacji makroekonomicznej. Poprawiła się relacja kredytów zagroŜonych do kredytów ogółem z 19,9% na koniec 2004 r. do 16,2% na koniec 2005 r. dzięki wzrostowi wolumenów kredytów normalnych i spadkowi wolumenu kredytów zagroŜonych.

• Oszczędności ogółem w Grupie w 2005 r. wzrosły o 8 761,4 mln zł tj. o 15,5%, na co złoŜył się zarówno wzrost oszczędności klientów indywidualnych (o 3 969,7 mln zł) jak i depozytów korporacyjnych (o 4 791,7 mln zł). Wysoki popyt wpłynął na dalszy wzrost wartości aktywów funduszy inwestycyjnych w 2005 r. o 6 235,2 mln zł dzięki czemu oszczędności klientów indywidualnych przekroczyły poziom 45 miliardów zł potwierdzając znaczący udział Grupy w rynku.

• Portfel kredytowy w 2005 r. wzrósł o 3 581,3 mln zł, głównie dzięki przyspieszeniu akcji kredytowej dla klientów korporacyjnych, sukcesom w sprzedaŜy „PoŜyczki Ekspresowej” i kontynuacji sprzedaŜy złotowych kredytów budowlano – mieszkaniowych.

Page 4: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA · BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z

4

2 Zasady przyj ęte przy sporz ądzaniu raportu

Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. oraz załączone jednostkowe sprawozdanie Banku Pekao S.A. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), wydanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Prezentowany raport spełnia wymogi Międzynarodowego Standardu Rachunkowości MSR 34 odnoszącego się do śródrocznych raportów finansowych, Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej MSSF 1 odnośnie zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Skonsolidowany raport finansowy Grupy oraz załączony skrócony raport finansowy Banku zostały sporządzone przy zastosowaniu zasad rachunkowości dla wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego opisanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za I półrocze 2005 r. opublikowanym w dniu 13 września 2005 r. W stosunku do zasad opisanych w wyŜej opisanym dokumencie, w IV kwartale br. nie dokonano zmian zasad rachunkowości.

Prezentowane w raporcie dane finansowe zostały przygotowane z zachowaniem porównywalności za wyjątkiem dwóch obszarów zagadnień MSR 39: kalkulacji rezerw związanych z utratą wartości oraz wyceny według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej naleŜności i poŜyczek. W tym przypadku dla wyŜej wymienionych aktywów finansowych Grupa zastosowała podejście prospektywne. Grupa wyceniła i ujęła korekty z tego tytułu w bilansie otwarcia 2005 r.

Mając na uwadze uŜyteczność sprawozdania finansowego, Grupa przygotowała zestawienie pro forma, obejmujące bilans na dzień 31 grudnia 2004 r. i rachunek zysków i strat za IV kwartały 2004 r. Zestawienie pro forma ujmuje w sposób przybliŜony efekt korekt wynikających z wyŜej wymienionych zagadnień MSR 39, tj. utraty wartości oraz wyceny według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.

Page 5: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA · BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z

5

3 Skonsolidowane sprawozdanie pro forma

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK

IV kwartały narastająco

(rok bieŜący)

IV kwartały narastająco

(rok ubiegły)ZYSKÓW I STRAT PRO FORMA (w tys. zł) okres od 01.01.2005

do 31.12.2005 okres od 01.01.2004

do 31.12.2004 PRO FORMA

I. Przychody z tytułu odsetek 3 871 774 3 721 052II. Koszty odsetek (1 521 350) (1 550 999)III. Wynik z tytułu odsetek 2 350 424 2 170 053IV. Przychody z tytułu prowizji i opłat 1 770 087 1 644 565V. Koszty prowizji i opłat (183 103) (163 115)VI. Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 586 984 1 481 450VII. Przychody z tytułu dywidend 348 9VIII. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej

64 961 55 662

IX. Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) aktywach finansowych

74 153 14 076

X. Wynik z pozycji wymiany 265 398 289 018XI. Pozostałe przychody operacyjne 284 976 307 495XII. Pozostałe koszty operacyjne (213 941) (258 814)XIII. Pozostałe przychody operacyjne netto 71 035 48 681

XIV. Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i rezerw na zobowiązania pozabilansowe

(237 477) (315 648)

XV. Ogólne koszty administracyjne (2 346 404) (2 333 437)XVI. Wynik działalności operacyjnej 1 829 422 1 409 864XVII. Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych i współkontrolowanych

44 177 36 157

XVIII. Zysk (strata) brutto 1 873 599 1 446 021XIX. Podatek dochodowy (338 747) (197 094)XX. Zysk (strata) netto 1 534 852 1 248 9271. Przypadający na akcjonariuszy spółki 1 537 712 1 252 4602. Przypadający na udziały mniejszości (2 860) (3 533)

Page 6: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA · BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z

6

stan na stan naSKONSOLIDOWANY BILANS PRO FORMA (w tys. zł) 31.12.2005 31.12.2004

AktywaI. Kasa, naleŜności od Banku Centralnego 3 574 811 3 939 275II. Weksle uprawnione do redyskontowania w banku centralnym 6 106 8 768III. NaleŜności od banków 6 966 026 5 961 477IV. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 2 502 366 3 195 771V. Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych 499 290 503 482VI. Pozostałe instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

1 781 317 1 336 721

VII. Kredyty i poŜyczki udzielone klientom 28 223 730 25 749 048VIII. NaleŜności z tytułu leasingu finansowego 745 891 547 324IX. Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe 14 490 772 15 036 457 1. Dostępne do sprzedaŜy 11 902 898 10 106 484 2. Utrzymywane do terminu zapadalności 2 587 874 4 929 973X Inwestycje w jednostki podporządkowane 167 863 124 662XI. Wartości niematerialne 645 496 631 925XII. Rzeczowe aktywa trwałe 1 442 204 1 541 828XIII. Nieruchomości inwestycyjne 113 869 102 869XIV Aktywa z tytułu podatku dochodowego 182 180 127 339 1. Aktywa dotyczące bieŜącego podatku dochodowego 886 13 131 2. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 181 294 114 208XV. Inne aktywa 630 035 729 487SUMA AKTYWÓW 61 971 956 59 536 433

ZobowiązaniaI. Zobowiązania wobec Banku Centralnego 1 950 710 2 151 743II. Zobowiązania wobec innych banków 1 997 045 1 332 557III. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 558 973 590 119

IV. Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych 607 689 623 683

V. Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

- -

VI . Zobowiązania wobec klientów 46 847 877 45 821 645

VII. Zobowiązania z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych 4 23 205

VIII. Pozostałe zobowiązania 1 465 494 1 060 370IX. BieŜące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 6 173 256X. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 982 1 221XI. Rezerwy 109 283 100 613Z o b o w i ą z a n i a r a z e m 53 549 230 51 705 412

K a p i t a ł y Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Banku:) 8 407 290 7 812 245XII. Kapitał zakładowy 166 482 166 482XIII. Niepodzielony wynik finansowy (15 817) 85 929XIV. Pozostałe kapitały 8 256 625 7 559 834

XV. Udziały mniejszości 15 436 18 776K a p i t a ł y r a z e m 8 422 726 7 831 021SUMA PASYWÓW 61 971 956 59 536 433

Page 7: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA · BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z

7

4 Sprawozdanie finansowe PoniŜszy skrócony skonsolidowany raport finansowy Grupy oraz skrócony raport finansowy Banku wraz z danymi porównawczymi zostały sporządzone przy zastosowaniu takich samych zasad rachunkowości dla kaŜdego z okresów. Wyjątkiem od powyŜszej reguły są dwa obszary MSR 39: wycena utraty wartości i wycena według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej kredytów i poŜyczek. Korekty wynikające z zastosowania powyŜszych obszarów MSR 39 zostały ujęte przez Grupę prospektywnie od 01.01.2005 r.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK

IV kwartał (rok bieŜący)

IV kwartały narastająco

(rok bieŜący)

IV kwartał (rok poprzedni)

IV kwartały narastająco

(rok poprzedni)ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł) okres od

01.10.2005 do 31.12.2005

okres od 01.01.2005

do 31.12.2005

okres od 01.10.2004

do 31.12.2004

okres od 01.01.2004

do 31.12.2004 I. Przychody z tytułu odsetek 947 907 3 871 774 1 005 770 3 765 843II. Koszty odsetek (350 036) (1 521 350) (437 708) (1 550 999)III. Wynik z tytułu odsetek 597 871 2 350 424 568 062 2 214 844IV. Przychody z tytułu prowizji i opłat 491 940 1 770 087 455 585 1 719 637V. Koszty prowizji i opłat (52 385) (183 103) (42 322) (163 115)VI. Wynik z tytułu prowizji i opłat 439 555 1 586 984 413 263 1 556 522VII. Przychody z tytułu dywidend 2 348 - 9VIII. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej

8 688 64 961 32 401 55 662

IX. Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) aktywach finansowych

5 163 74 153 6 252 14 076

X. Wynik z pozycji wymiany 55 075 265 398 62 734 289 018XI. Pozostałe przychody operacyjne 89 881 284 976 102 991 307 495XII. Pozostałe koszty operacyjne (60 468) (213 941) (82 771) (258 814)XIII. Pozostałe przychody operacyjne netto 29 413 71 035 20 220 48 681

XIV. Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe

(47 534) (237 477) (96 150) (354 069)

XV. Ogólne koszty administracyjne (609 457) (2 346 404) (607 520) (2 333 437)XVI. Wynik działalności operacyjnej 478 776 1 829 422 399 262 1 491 306XVII. Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych i współkontrolowanych

9 141 44 177 5 720 36 157

XVIII. Zysk (strata) brutto 487 917 1 873 599 404 982 1 527 463XIX. Podatek dochodowy (82 166) (338 747) (87 763) (213 005)XX. Zysk (strata) netto 405 751 1 534 852 317 219 1 314 4581. Przypadający na akcjonariuszy spółki 406 071 1 537 712 317 899 1 317 9912. Przypadający na udziały mniejszości (320) (2 860) (680) (3 533)

Zysk (strata) netto 1 537 712 1 317 991Średnia waŜona liczba akcji zwykłych 166 481 687 166 261 457Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 9,24 7,93Średnia waŜona rozwodniona liczba akcji zwykłych 166 558 940 166 261 457Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 9,23 7,93

Page 8: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA · BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z

8

stan na stan na SKONSOLIDOWANY BILANS (w tys. zł) 31.12.2005 31.12.2004

AktywaI. Kasa, naleŜności od Banku Centralnego 3 574 811 3 939 275

II. Weksle uprawnione do redyskontowania w banku centralnym 6 106 8 768

III. NaleŜności od banków 6 966 026 5 961 477IV. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 2 502 366 3 195 771V. Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych 499 290 503 482VI. Pozostałe instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

1 781 317 1 336 721

VII. Kredyty i poŜyczki udzielone klientom 28 223 730 26 219 531VIII. NaleŜności z tytułu leasingu finansowego 745 891 547 324IX. Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe 14 490 772 15 036 457 1. Dostępne do sprzedaŜy 11 902 898 10 106 484 2. Utrzymywane do terminu zapadalności 2 587 874 4 929 973X Inwestycje w jednostki podporządkowane 167 863 124 662XI. Wartości niematerialne 645 496 631 925XII. Rzeczowe aktywa trwałe 1 442 204 1 541 828XIII. Nieruchomości inwestycyjne 113 869 102 869XIV Aktywa z tytułu podatku dochodowego 182 180 97 769 1. Aktywa dotyczące bieŜącego podatku dochodowego 886 13 131 2. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 181 294 84 638XV. Inne aktywa 630 035 729 488SUMA AKTYWÓW 61 971 956 59 977 347

ZobowiązaniaI. Zobowiązania wobec Banku Centralnego 1 950 710 2 151 743II. Zobowiązania wobec innych banków 1 997 045 1 332 557III. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 558 973 590 119

IV. Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych 607 689 623 683

V. Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

- -

VI . Zobowiązania wobec klientów 46 847 877 45 821 645VII. Zobowiązania z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych

4 23 205

VIII. Pozostałe zobowiązania 1 465 494 1 060 370IX. BieŜące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 6 173 256X. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 982 1 222XI. Rezerwy 109 283 349 066Z o b o w i ą z a n i a r a z e m 53 549 230 51 953 866

K a p i t a ł y Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Banku:) 8 407 290 8 004 705XII. Kapitał zakładowy 166 482 166 482XIII. Niepodzielony wynik finansowy (15 817) 194 274XIV. Pozostałe kapitały 8 256 625 7 643 949

XV. Udziały mniejszości 15 436 18 776K a p i t a ł y r a z e m 8 422 726 8 023 481

SUMA PASYWÓW 61 971 956 59 977 347

- -Współczynnik wypłacalności 19,47 21,71Wartość księgowa 8 407 290 8 004 705Liczba akcji 166 481 687 166 481 687Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł) 50,50 48,08Rozwodniona liczba akcji 166 543 189 166 481 687

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 50,48 48,08

Page 9: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA · BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z

9

ZESTAWIENIE ZMIAN 2005 r. 2004 r.W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM (w tys. zł)

okres od 01.01.2005

do 31.12.2005

okres od 01.01.2004 do 31.12.2004

Kapitał własny na początek okresu (BO) 8 004 705 7 286 544a) korekty związane z wprowadzeniem MSSF/MSR (192 460) -b) zmiana konsolidacji Grupy - -c) korekty błędów podstawowych - -

7 812 245 7 286 544

1. Kapitał akcyjny na początek okresu 166 482 166 122a) zwiększenia (z tytułu) - 360 - emisji akcji - 360b) zmniejszenia (z tytułu) - - - umorzenia akcji - -1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 166 482 166 4822. Niepodzielony wynik finansowy na początek okresu 1 512 265 914 221a) korekty związane z wprowadzeniem MSSF/MSR (192 460) -b) zmiana konsolidacji Grupy - -

1 319 805 914 221

a) zwiększenia ( z tytułu) 7 379 309 460 - połączenie spółek leasingowych - 309 435 - pozostałe 7 379 25b) zmniejszenia (z tytułu) (1 343 001) (1 029 407) - odpis z zysku na fundusz ryzyka ogólnego - (172 267) - odpis z zysku na kapitał rezerwowy (277 518) (92 301) - odpis z zysku na kapitał zapasowy - (17 291) - dywidendy wypłacone (1 065 483) (747 548) - pozostałe -2. Niepodzielony wynik finansowy na koniec okresu (15 817) 194 2743. Pozostałe kapitały na początek okresu 6 325 958 6 206 201a) korekty związane z wprowadzeniem MSSF/MSR - -b) zmiana konsolidacji Grupy - -

6 325 958 6 206 201a) zwiększenia (z tytułu) 397 278 488 174 - podziału zysku 277 518 281 859 - emisji akcji powyŜej wartości nominalnej - 23 137 - połączenie spółek leasingowych - 57 981 - wyceny portfela papierów wartościowych dostepnych do sprzedaŜy (netto) 107 867 126 839 - wycena opcji menadŜerskich 11 893 4 800 - róŜnic kursowych z wyceny bieŜących wyników oddziałów zagranicznych - (6 465) - rozwiązania rezerw z funduszu restrukturyzacyjnego - 23b) zmniejszenia (z tytułu) (4 323) (368 417) - róŜnic kursowych z wyceny bieŜących wyników oddziałów zagranicznych (736) - - połączenie spółek leasingowych - (356 973) - róŜnic z przeliczenia oddziałów zagranicznych za lata ubiegłe - (921) - zbycie środków trwałych - (5) - pozostałe (3 587) (10 518)3. Pozostałe kapitały na koniec okresu 6 718 913 6 325 9584. Wynik netto roku bieŜącego 1 537 712 1 317 991II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 8 407 290 8 004 705III. Udział mniejszości (BO) 18 776 21 378a) zmniejszenia (z tytułu) (3 340) (2 602) - wynik netto roku bieŜącego (2 860) (3 533) - pozostałe (480) 931IV. Udział mniejszości (BZ) 15 436 18 776K a p i t a ł y r a z e m 8 422 726 8 023 481

2. Niepodzielony wynik finansowy na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

I. Kapitał własny na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych (BO)

3. Pozostałe kapitały na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

Page 10: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA · BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z

10

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU

IV kwartał 2005 r.

IV kwartały narastająco 2005

r.

IV kwartał 2004 r.

IV kwartały narastająco 2004

r.

ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH (w tys. zł) okres od

01.10.2005 do 31.12.2005

okres od 01.01.2005

do 31.12.2005

okres od 01.10.2004

do 31.12.2004

okres od 01.01.2004

do 31.12.2004A. Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej - metoda pośredniaZysk (strata) netto 406 071 1 537 712 317 899 1 317 991Korekty razem: (1 522 361) (2 141 362) (3 387 524) (4 213 877)Amortyzacja 79 536 318 551 83 245 321 135Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych (9 141) (44 177) (5 720) (36 157)Zyski/straty z tytułu róŜnic kursowych 23 647 (125 405) 420 436 570 960(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej (11 655) (81 769) (25 582) (34 233)Utrata wartości aktywów finansowych (972) (972) 19 868 27 287Odsetki i dywidendy (204 366) (867 149) (261 048) (951 797)Zmiana stanu naleŜności od banków (307 431) (837 651) 908 363 293 255Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz pozostałych instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej

393 574 248 809 (799 024)(1 763 530)

Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych 84 751 4 192 (118 492) (245 658)Zmiana stanu poŜyczek i kredytów udzielonych klientom (1 351 096) (2 472 020) (244 285) (1 200 904)

Zmiana stanu naleŜności z tytułu leasingu finansowego (72 828) (198 567) (22 679) 33 754

Zmiana stanu papierów wartościowych dostępnych do sprzedaŜy (2 608) (2 608) (32 141)(32 141)

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

28 481 (78 266) 13 662(44 866)

Zmiana stanu pozostałych aktywów 429 545 112 073 245 556 399 696Zmiana stanu zobowiązań wobec banków (1 281 445) 463 455 (1 359 521) (685 020)Zmiana stanu zobowiązań przeznaczonych do obrotu (12 065) (31 146) 62 994 590 119Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych oraz pozostałych zobowiązań finansowych wycenianych do wartości godziwej

(88 685) (15 994) 200 318184 451

Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 1 256 353 1 026 232 (1 812 218) (1 470 024)Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych

- - --

Zmiana stanu rezerw 15 156 8 670 (9 439) (43 919)Zmiana stanu pozostałych zobowiązań (422 514) 414 729 (559 301) (176 140)Zapłacony podatek dochodowy (znak ujemny) (114 651) (408 634) (184 287) (224 374)BieŜące obciązenie podatkowe 46 053 426 285 91 771 274 229Środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej (1 116 290) (603 650) (3 069 625) (2 895 886)

B.Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy z działalności inwestycyjnej 25 350 441 51 059 881 5 822 834 23 885 365Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 3 400 3 400 29 691 61 540Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zaleŜnych, po odliczeniu zbytych środków pienięŜnych

- - --

Zbycie inwestycyjnych papierów wartościowych 25 107 012 50 464 495 5 527 062 23 208 507Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

8 444 11 723 (3 823)-

Inne wpływy inwestycyjne 231 585 580 263 269 904 615 318Wydatki z działalności inwestycyjnej (25 637 217) (49 565 113) (4 192 094) (20 546 601)Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych (2) (25 002) 23 (126)Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zaleŜnych, po odliczeniu nabytych środków pienięŜnych

- - --

Nabycie inwestycyjnych papierów wartościowych (25 546 562) (49 278 226) (4 134 241) (20 291 524)Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

(90 653) (261 885) (55 928)(253 003)

Inne wydatki inwestycyjne - - (1 948) (1 948)Środki pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej (286 776) 1 494 768 1 630 740 3 338 764

Page 11: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA · BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z

11

C. Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej

Wpływy z działalności finansowej 2 4 4 491 165 776Z tytułu kredytów i poŜyczek otrzymanych od banków - - - -

Z tytułu kredytów i poŜyczek otrzymanych od innych podmiotów - - --

Emisja dłuŜnych papierów wartościowych 2 4 25 090 142 279Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych - - - -Z tytułu emisji akcji zwykłych - - - 23 497SprzedaŜ akcji własnych - - - -Inne wpływy finansowe - - (20 599) -Wydatki z działalności finansowej - (1 088 688) (527 336) (1 380 130)Spłaty kredytów i poŜyczek od banków - - - -Spłaty kredytów i poŜyczek na rzecz innych podmiotów - - - -Wykup dłuŜnych papierów wartościowych - (22 479) (525 066) (630 312)Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych - - - -Z tytułu innych zobowiązań finansowych - - - -Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego - - - -Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli - (1 065 483) - (747 548)Inne, niŜ wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

- - --

Nabycie akcji własnych - - - -Inne wydatki finansowe - (726) (2 270) (2 270)Środki pienięŜne netto z działalności finansowej 2 (1 088 684) (522 845) (1 214 354)

D. Przepływy pienięŜne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) (1 403 064) (197 566) (1 961 730) (771 476)E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych (1 403 064) (197 566) (1 961 730) (771 476)F. Środki pienięŜne na początek okresu 8 481 924 7 276 426 9 238 156 8 047 902G. Środki pienięŜne na koniec okresu (F+/- D) 7 078 860 7 078 860 7 276 426 7 276 426

Page 12: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA · BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z

12

KWARTALNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł)

IV kwartał (rok bieŜący)

IV kwartały narastająco

(rok bieŜący)

IV kwartał (rok poprzedni)

IV kwartały narastająco

(rok poprzedni) okres od

01.10.2005 do 31.12.2005

okres od 01.01.2005

do 31.12.2005

okres od 01.10.2004

do 31.12.2004

okres od 01.01.2004

do 31.12.2004 I. Przychody z tytułu odsetek 932 182 3 814 563 992 017 3 705 863II. Koszty odsetek (357 313) (1 563 907) (460 375) (1 591 139)III. Wynik z tytułu odsetek 574 869 2 250 656 531 642 2 114 724IV. Przychody z tytułu prowizji i opłat 418 600 1 513 310 393 804 1 512 065V. Koszty prowizji i opłat (44 724) (154 615) (36 643) (142 227)VI. Wynik z tytułu prowizji i opłat 373 876 1 358 695 357 161 1 369 838VII. Przychody z tytułu dywidend (1) 96 746 - 41 081VIII. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej

9 403 64 871 29 049 46 645

IX. Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) aktywach finansowych

4 433 74 153 6 252 13 569

X. Wynik z pozycji wymiany 54 176 263 026 59 872 284 094XI. Pozostałe przychody operacyjne 36 168 104 459 40 244 129 976XII. Pozostałe koszty operacyjne (16 113) (70 857) 4 476 (80 547)XIII. Pozostałe przychody operacyjne netto 20 055 33 602 44 720 49 429XIV. Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe

(49 034) (234 267) (107 587) (340 172)

XV. Ogólne koszty administracyjne (555 080) (2 165 330) (550 500) (2 152 088)XVI. Wynik działalności operacyjnej 432 697 1 742 152 370 609 1 427 120XVII. Zysk (strata) brutto 432 697 1 742 152 370 609 1 427 120XVIII. Podatek dochodowy (74 472) (302 736) (82 660) (190 208)XIX. Zysk (strata) netto 358 225 1 439 416 287 949 1 236 912

Page 13: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA · BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z

13

stan na stan na BILANS (w tys. zł) 31.12.2005 31.12.2004

AktywaI. Kasa, naleŜności od Banku Centralnego 3 573 613 3 935 112II. Weksle uprawnione do redyskontowania w banku centralnym 6 106 8 768III. NaleŜności od banków 7 000 770 5 956 598IV. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 2 217 887 2 939 203V.Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych 499 290 503 481VI. Pozostałe instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

1 781 317 1 336 721

VII. Kredyty i poŜyczki udzielone klientom 28 727 143 26 533 709VIII Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe 14 490 374 15 028 457 1. Dostępne do sprzedaŜy 11 902 500 10 098 484 2. Utrzymywane do terminu zapadalności 2 587 874 4 929 973IX. Inwestycje w jednostkach zaleŜnych 550 096 544 801X. Inwestycje w jednostkach współkontrolowanych - -XI. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 42 234 28 690XII. Wartości niematerialne 636 048 617 982XIII Rzeczowe aktywa trwałe 1 422 767 1 520 209XIV. Nieruchomości inwestycyjne 60 012 48 556XV. Aktywa z tytułu podatku dochodowego 152 008 66 966 1. Aktywa dotyczące bieŜącego podatku dochodowego - 11 009 2. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 152 008 55 957XV. Inne aktywa 285 547 463 194A k t y w a r a z e m 61 445 212 59 532 447

PasywaI. Zobowiązania wobec Banku Centralnego 1 950 710 2 151 743II. Zobowiązania wobec innych banków 1 993 601 1 350 796III. Zobowiązania przeznaczone do obrotu 545 930 438 219IV. Pochodne instrumenty finansowe 607 689 623 683V. Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat

- -

VI . Zobowiązania wobec klientów 46 849 748 45 860 364

VII. Zobowiązania z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych 17 23 205

VIII. Pozostałe zobowiązania 1 191 819 844 266IX. BieŜące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 4 427 -X. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - -XI. Rezerwy 105 013 344 075Z o b o w i ą z a n i a r a z e m 53 248 954 51 636 351

K a p i t a ł w ł a s n yXII. Kapitał zakładowy 166 482 166 482XIII. Niepodzielony wynik finansowy 67 363 365 912XIV. Pozostałe kapitały 7 962 413 7 363 702Kapitał własny razem 8 196 258 7 896 096P a s y w a r a z e m 61 445 212 59 532 447

- -Współczynnik wypłacalności 17,95 20,65

Page 14: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA · BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z

14

ZESTAWIENIE ZMIAN 2005 r. 2004 r.W KAPITALE WŁASNYM (w tys. zł)

okres od 01.01.2005

do 31.12.2005

okres od 01.01.2004

do 31.12.2004 Kapitał własny na początek okresu (BO) 7 896 096 7 250 712a) korekty związane z wprowadzeniem MSSF/MSR (192 460) -b) korekty błędów podstawowych - -Kapitał własny na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych (BO) 7 703 636 7 250 7121. Kapitał akcyjny na początek okresu 166 482 166 122a) zwiększenia (z tytułu) - 360 - emisji akcji - 360b) zmniejszenia (z tytułu) - - - umorzenia akcji - -1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 166 482 166 4822. Niepodzielony wynik finansowy na początek okresu 1 602 824 1 285 727a) korekty związane z wprowadzeniem MSSF/MSR (192 460) -

1 410 364 1 285 727

a) zwiększenia ( z tytułu) - - - korekty związane z wprowadzeniem MSSF/MSR - - - pozostałe - -b) zmniejszenia (z tytułu) (1 343 001) (919 815) - odpis z zysku na fundusz ryzyka ogólnego - (172 267) - odpis z zysku na kapitał rezerwowy (277 518) - - odpis z zysku na kapitał zapasowy - - - dywidendy wypłacone (1 065 483) (747 548) - pozostałe - -2. Niepodzielony wynik finansowy na koniec okresu 67 363 365 9123. Pozostałe kapitały na początek okresu 6 126 790 5 798 863a) korekty związane z wprowadzeniem MSSF/MSR - -3. Pozostałe kapitały na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 6 126 790 5 798 863a) zwiększenia (z tytułu) 396 693 328 848 - z podziału zysku 277 518 172 267 - emisji akcji powyŜej wartości nominalnej - 23 137 - wyceny portfela papierów wartościowych dostepnych do sprzedaŜy (netto) 107 282 127 252 - róŜnic kursowych z wyceny bieŜących wyników oddziałów zagranicznych - 1 369 - wycena opcji menadŜerskich 11 893 4 800 - rozwiązania rezerw z funduszu restrukturyzacyjnego - 23 - pozostałe - -b) zmniejszenia (z tytułu) (486) (921) - róŜnic kursowych z wyceny bieŜących wyników oddziałów zagranicznych (486) - - róŜnic z przeliczenia oddziałów zagranicznych za lata ubiegłe - (921)3. Pozostałe kapitały na koniec okresu 6 522 997 6 126 7904. Wynik netto roku bieŜącego 1 439 416 1 236 912II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 8 196 258 7 896 096

2. Niepodzielony wynik finansowy na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

Page 15: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA · BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z

15

RACHUNEK PRZEPŁYWU

IV kwartał 2005 r.

IVkwartały narastająco 2005

r.

IV kwartał 2004 r.

IV kwartały narastająco 2004 r.

ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH okres od 01.10.2005

do 31.12.2005

okres od 01.01.2005

do 31.12.2005

okres od 01.10.2004

do 31.12.2004

okres od 01.01.2004 do 31.12.2004

A. Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej - metoda pośredniaZysk (strata) netto 358 225 1 439 416 287 949 1 236 912Korekty razem: (1 325 550) (1 511 954) (3 773 192) (4 430 720)Amortyzacja 73 892 298 575 76 695 298 685Zyski/straty z tytułu róŜnic kursowych 23 293 (125 087) 427 677 578 021(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej (11 498) (81 686) (7 669) (15 591)Utrata wartości aktywów finansowych 1 426 8 056 41 751 16 158Odsetki i dywidendy (204 365) (963 612) (245 126) (950 836)Zmiana stanu naleŜności od banków (214 804) (270 685) 394 473 180 634Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz pozostałych instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej

396 603 276 720 (749 663) (1 656 226)

Zmiana stanu aktywów z tytułu pochodnych instrumentów finansowych 84 751 4 191 (118 491) (248 188)Zmiana stanu poŜyczek i kredytów udzielonych klientom (1 475 199) (2 661 255) (215 620) (1 219 932)

Zmiana stanu papierów wartościowych dostępnych do sprzedaŜy (3 638) (3 638) (34 868) (34 868)

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 26 039 (78 897) 19 393 (39 944)

Zmiana stanu pozostałych aktywów 338 720 183 227 145 433 466 142Zmiana stanu zobowiązań wobec banków (1 294 632) 441 772 (1 426 154) (706 546)Zmiana stanu zobowiązań przeznaczonych do obrotu 12 453 107 711 22 894 438 219Zmiana stanu zobowiązań z tytułu pochodnych instrumentów finansowych oraz pozostałych zobowiązań finansowych wycenianych do wartości godziwej

(88 685) (15 994) 200 318 184 451

Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 1 326 295 989 384 (1 699 590) (1 408 654)Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych

- - - -

Zmiana stanu rezerw 14 646 9 392 16 016 (33 215)Zmiana stanu pozostałych zobowiązań (301 985) 348 028 (596 797) (330 626)Zapłacony podatek dochodowy (znak ujemny) (83 928) (377 430) (104 678) (197 674)BieŜące obciązenie podatkowe 55 066 399 274 80 814 249 270Korekta b.o. na kapitałach z tytułu wprowadzenia MSSF - - - -Środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej (967 325) (72 538) (3 485 243) (3 193 808)

B.Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej Wpływy z działalności inwestycyjnej 25 350 103 51 115 931 5 660 150 24 032 025Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 3 400 3 400 46 107 93 107Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zaleŜnych, po odliczeniu zbytych środków pienięŜnych

- - - -

Zbycie inwestycyjnych papierów wartościowych 25 107 006 50 447 356 5 361 005 23 319 405Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

8 360 11 300 2 039 5 300

Inne wpływy inwestycyjne 231 337 653 875 250 999 614 213Wydatki z działalności inwestycyjnej (25 634 681) (49 542 734) (4 112 028) (20 561 287)Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych (5 307) (30 307) (61 702) (61 851)Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zaleŜnych, po odliczeniu nabytych środków pienięŜnych

- - - -

Nabycie inwestycyjnych papierów wartościowych (25 546 563) (49 268 354) (3 985 559) (20 260 963)Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

(82 811) (244 073) (62 847) (236 525)

Inne wydatki inwestycyjne - - (1 920) (1 948)Środki pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej (284 578) 1 573 197 1 548 122 3 470 738

Page 16: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA · BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z

16

C. Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej Wpływy z działalności finansowej - 17 (10 087) 45 976Z tytułu kredytów i poŜyczek otrzymanych od banków - - - -

Z tytułu kredytów i poŜyczek otrzymanych od innych podmiotów - - - -

Emisja dłuŜnych papierów wartościowych - 17 22 479 22 479Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych - - - -Z tytułu emisji akcji zwykłych - - - 23 497SprzedaŜ akcji własnych - - - -Inne wpływy finansowe - - (32 566) -Wydatki z działalności finansowej - (1 088 688) (512 758) (1 260 306)Spłaty kredytów i poŜyczek od banków - - - -Spłaty kredytów i poŜyczek na rzecz innych podmiotów - - - -Wykup dłuŜnych papierów wartościowych - (22 479) (510 512) (510 512)Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych - - - -Z tytułu innych zobowiązań finansowych - - - -Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego - - - -Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli - (1 065 483) - (747 548)

Inne, niŜ wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku - - - -

Nabycie akcji własnych - - - -Inne wydatki finansowe - (726) (2 246) (2 246)Środki pienięŜne netto z działalności finansowej - (1 088 671) (522 845) (1 214 330)

D. Przepływy pienięŜne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) (1 251 903) 411 988 (2 459 966) (937 400)E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych (1 251 903) 411 988 (2 459 966) (937 400)F. Środki pienięŜne na początek okresu 8 440 700 6 776 809 9 236 775 7 714 209G. Środki pienięŜne na koniec okresu (F+/- D) 7 188 797 7 188 797 6 776 809 6 776 809

Page 17: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA · BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z

17

Wybrane dane finansowe przeliczone na EUR:

w tys. zł. w tys. EUR

WYBRANE DANE FINANSOWE

IV kwartały narastająco

IV kwartały narastająco

IV kwartały narastająco

PRO FORMA

IV kwartały narastająco

IV kwartały narastająco

IV kwartały narastająco

PRO FORMAokres od

01.01.2005 do 31.12.2005

okres od 01.01.2004

do 31.12.2004

okres od 01.01.2004

do 31.12.2004

okres od 01.01.2005

do 31.12.2005

okres od 01.01.2004

do 31.12.2004

okres od 01.01.2004

do 31.12.2004I. Wynik z tytułu odsetek 2 350 424 2 214 844 2 170 053 584 203 490 205 480 291II.Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 586 984 1 556 522 1 481 450 394 448 344 500 327 885III. Wynik działalności operacyjnej 1 829 422 1 491 306 1 409 864 454 707 330 067 312 041IV. Zysk (strata) brutto 1 873 599 1 527 463 1 446 021 465 687 338 069 320 044V. Zysk (strata) netto 1 534 852 1 314 458 1 248 927 381 491 290 925 276 421VI. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy spółki 1 537 712 1 317 991 1 252 460 382 202 291 707 277 203VII. Zysk (strata) netto przypadający na udziały mniejszości (2 860) (3 533) (3 533) (711) (782) (782)VIII. Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej (603 650) (2 895 886) x (150 039) (640 938) xIX. Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej 1 494 768 3 338 764 x 371 528 738 959 xX. Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej (1 088 684) (1 214 354) x (270 595) (268 769) xXI. Przepływy pienięŜne netto, razem (197 566) (771 476) x (49 105) (170 749) xXII. Aktywa razem 61 971 956 59 977 347 59 536 433 16 055 743 14 703 934 14 595 840XIII. Zobowiązania wobec banku centralnego 1 950 710 2 151 743 2 151 743 505 391 527 517 527 517XIV. Zobowiązania wobec innych banków 1 997 045 1 332 557 1 332 557 517 396 326 687 326 687XV. Zobowiązania wobec klientów 46 847 877 45 821 645 45 821 645 12 137 385 11 233 549 11 233 549XVI. Kapitał własny akcjonariuszy mniejszościowych 15 436 18 776 18 776 3 999 4 603 4 603XVII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Banku 8 407 290 8 004 705 7 812 245 2 178 167 1 962 418 1 915 235XVIII. Kapitał zakładowy 166 482 166 482 166 482 43 132 40 814 40 814XIX. Liczba akcji 166 481 687 166 481 687 166 481 687 166 481 687 166 481 687 166 481 687XX. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR) 50,50 48,08 13,08 11,79XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 50,48 48,08 13,08 11,79XXII. Współczynnik wypłacalności (%) 19,47 21,71 x x x xXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 9,24 7,93 x 2,30 1,76XXIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 9,23 7,93 x 2,29 1,76XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

6,40 4,50 1,42 1,01

Page 18: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA · BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z

18

5 Efekt zmian zasad rachunkowo ści na skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Aktywa netto na dzie ń 31 grudnia 2004 w tys. zł

Aktywa netto wg PSR 7 903 625zmiany:

1/ wycena udziałów w spółkach podporządkowanych (12 518)2/ ujawnienie pozycji sell-buy-back i buy-sell-back (501)3/ zwiększenie wartości rzeczowego majątku trwałego 144 3414/ konsolidacja spółek zaleŜnych Banku wcześniej konsolidowanych metodą praw własności 3 5295/ korekta z tytułu rozliczenia prowizji w czasie (15 819)6/ wycena nieruchomości inwestycyjnych (1 338)7/ korekta wartości podatku dochodowego (16 614)

zmiany razem 101 080Aktywa netto wg MSSF 8 004 705

Aktywa netto na dzie ń 1 stycznia 2005 w tys. zł

Aktywa netto wg PSR 7 903 625zmiany:

1/ wycena udziałów w spółkach podporządkowanych (12 518)2/ wpływ na wyniki lat ubiegłych zmian metody ustalenia odpisów aktualizujących naleŜności kredytowych

od klientów (222 030)

3/ ujawnienie pozycji sell-buy-back i buy-sell-back (501)4/ zwiększenie wartości rzeczowego majątku trwałego 144 3415/ konsolidacja spółek zaleŜnych Banku wcześniej konsolidowanych metodą praw własności 3 5296/ korekta z tytułu rozliczenia prowizji w czasie (15 819)7/ wycena nieruchomości inwestycyjnych (1 338)8/ korekta wartości podatku dochodowego 12 956

zmiany razem (91 380)Aktywa netto wg MSSF 7 812 245

w tys. zł

Wynik netto zaprezentowany za 2004 rok 1 343 001

Korekty: (25 010)

1/ uwzględnienie kosztów wynagrodzeń z tytułu MSSF 2 (4 800)2/ rozpoznanie korekt dotyczących aktywów i zobowiązań finansowych z tytułu operacji z przyrzeczeniem

odkupu lub odsprzedaŜy(689)

3/ korekta z tytułu wyceny niektórych aktywów trwałych oraz prawa wieczystego uŜytkowania (3 913)4/ korekta z tytułu rozliczenia prowizji w czasie (15 819)5/ korekty związane z wyceną inwestycji kapitałowych (17 329)6/ korekta podatku odroczonego z tytułu zastosowania MSR 17 540

Wynik netto po przekształceniu na MSSF/* 1 317 991

(*) pozycje bez uwzględnienia wyceny naleŜności kredytowych według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej oraz oceny pod względem utraty wartości.

Page 19: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA · BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z

19

6 Informacja dodatkowa

6.1 Opis Grupy Grupę kapitałową Banku Pekao S.A. na dzień 31.12.2005 r. stanowi Bank Pekao S.A., jako podmiot dominujący oraz 16 jednostek zaleŜnych. Skład Grupy na dzień 31.12.2005 r. nie uległ zmianie w stosunku do prezentowanego w III kwartale 2005 r. Nastąpiła zmiana liczby spółek ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu metodą praw własności. Zmiana wynika ze sprzedaŜy udziałów w spółce stowarzyszonej z Bankiem „Grupa Inwestycyjna NYWIG S.A.” w IV kwartale 2005 r. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 31.12.2005 r. ujęto niŜej wymienione jednostki:

Lp. Nazwa jednostki Rodzaj działalności

Udział w kapitale / udział w

głosach na WZA/WZW w

%*

Status Metoda konsolidacji lub metoda wyceny

1. Bank Pekao S.A. Bankowa - Dominująca -

2. Bank Pekao (Ukraina) Ltd. Bankowa 100,00 zaleŜna pełna

3. Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. Maklerska 100,00 zaleŜna pełna

4. Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. Finansowa 100,00 zaleŜna pełna

5. Pekao Leasing Sp. z o.o. Leasingowa 100,00 zaleŜna pełna

6. Pekao Faktoring Sp. z o.o. Finansowa 100,00 zaleŜna pełna

7. Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Finansowa 65,00 zaleŜna pełna

8. Drukbank Sp. z o.o. nie prowadzi działalności 100,00 zaleŜna pełna

9. Centrum Kart S.A. finansowa pomocnicza 100,00 zaleŜna pełna

10. Pekao Financial Services Sp. z o.o. usługi finansowe 100,00 zaleŜna pełna

11. Pekao Development Sp. z o.o. Zarządzanie

nieruchomościami 100,00 zaleŜna

pełna

12. Pekao Access Sp. z o.o. doradztwo gospodarcze 55,26 zaleŜna pełna

13. BDK Consulting Sp. z o.o. usługi konsultingowe, hotelowe i transportowe

99,99 zaleŜna pełna

Konsolidacją nie objęto niŜej wymienionych spółek, uznając, Ŝe rozmiary działalności tych podmiotów nie są istotne w stosunku do rozmiarów działalności Grupy Kapitałowej. Spółki nie objęte konsolidacją, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ujęte zostały po koszcie nabycia ustalonym na dzień 01.012004 r.

14. Fabryka Maszyn w Janowie Lubelskim Sp. z o.o.

produkcja części do maszyn budowlanych

86,68 zaleŜna nie objęta konsolidacją

15. Pekao Immobilier s.a.r.l. Zarządzanie

nieruchomościami 100,00 zaleŜna nie objęta konsolidacją

16. Nowe Ogrody Sp. z o.o. Zagospodarowanie i

sprzedaŜ nieruchomości na własny rachunek

98,00 zaleŜna nie objęta konsolidacją

Pozostałe niŜej wymienione zaangaŜowania Grupy, stanowią inwestycje w podmioty stowarzyszone i w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ujęte są metodą praw własności. Spółki, które nie zostały wycenione, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ujęte zostały po koszcie nabycia ustalonym na dzień 01.01.2004 r. Spółki nie zostały wycenione z uwagi na nieistotność danych finansowych tych spółek.

1. Anica System S.A. Informatyka 33,84 / 13,49 wspókontrolowana praw własności

2. Central Poland Fund LLC pośrednictwo finansowe 53,19 stowarzyszona praw własności

3. Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. działalność pomocnicza,

finansowa i ubezpieczeniowa 50,00 stowarzyszona praw własności

4. Pioneer Pekao Investment Management S.A. pośrednictwo finansowe 49,00 stowarzyszona praw własności

5. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. izba rozliczeniowa 22,96 stowarzyszona praw własności

6. Hotel Jan III Sobieski Sp. z o.o. Hotelarstwo 37,50 stowarzyszona praw własności

Page 20: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA · BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z

20

7. Fabryka Sprzętu Okrętowego "Meblomor" S.A.

produkcja wyposaŜenia okrętowego

23,81 stowarzyszona praw własności

8. CPF Management Zarządzanie funduszami

inwestycyjnymi – spółka nie prowadzi działalności

40,00 stowarzyszona nie wyceniona metodą

praw własności

9. Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” S.A.

prowadzenie PTE 39,56 stowarzyszona nie wyceniona metodą

praw własności

6.2 Opis dokona ń Banku Pekao S.A.

Działalno ść komercyjna

Dobre wyniki Grupy w 2005 r. są głównie efektem dalszego rozwoju działalności biznesowej. Głównym czynnikiem sukcesu był wzrost efektywności sprzedaŜy, zwłaszcza w obszarze kredytów konsumenckich i złotowych kredytów hipotecznych oraz funduszy inwestycyjnych.

SprzedaŜ „PoŜyczki Ekspresowej” w 2005 r. była ponad czterokrotnie większa niŜ przed rokiem i wyniosła 1 692,5 mln zł.

W 2005 r. sprzedaŜ złotowych kredytów hipotecznych wyniosła 1 668,2 mln zł, co przyczyniło się do wzrostu wolumenu o 21,6%. Bank kontynuował politykę sprzedaŜy wyłącznie złotowych kredytów hipotecznych.

Grupa Pekao potwierdziła teŜ wiodącą pozycję na rynku funduszy inwestycyjnych – aktywa funduszy inwestycyjnych na koniec 2005 r. osiągnęły poziom 19,2 mld zł, a ich udział w rynku wyniósł 31,4%. Dzięki kontynuacji działań mających na celu dostosowanie oferty do potrzeb klientów, sprzedaŜ funduszy inwestycyjnych po raz kolejny osiągnęła bardzo dobre wyniki. Aktywa funduszy inwestycyjnych sprzedanych w sieci Grupy wzrosły w stosunku do końca 2004 r. o 51,9% do poziomu 18,0 mld zł na koniec 2005 r.

W zakresie działalności rynkowej w 2005 r. osiągnięto między innymi następujące wyniki:

31.12.2005 r. 31.12.2004 r. Zmiana

Liczba złotowych rachunków bieŜących (w tys. szt.) * 3 019,2 3 038,2 (19,0)

w tym pakiety 2 176,9 2 149,6 27,3

Liczba rejestrów funduszy inwestycyjnych (w tys. szt.) 665,3 434,9 230,4

Karty (w tys. szt.)** 2 673,8 2 582,5 91,3

Kredytowe 146,4 71,6 74,8

ObciąŜeniowe 269,2 294,0 (24,8)

Debetowe (łącznie z Maestro) 2 258,2 2 216,9 41,3

Liczba placówek (w szt.) 778 782 (4)

Liczba bankomatów (w szt.) 1 244 1 211 33 * liczba rachunków łącznie z rachunkami kart pre – paid’owych ** liczba kart kalkulowana jest zgodnie z definicją uŜywaną przez międzynarodowe organizacje płatnicze Visa i MasterCard

6.3 Opis dokona ń podmiotów zale Ŝnych

6.3.1 Pioneer Pekao TFI S.A.

Na koniec 2005 r. wartość aktywów netto spółki Pioneer Pekao TFI S.A., zarządzanej przez Pioneer Pekao Investment Management S.A. (49% udziału Banku), wyniosła 19 237,5 mln zł i była wyŜsza o 6 235,2 mln zł od stanu na koniec 2004 r. Według stanu na 31 grudnia 2005 r. spółka posiadała 805,5 tys. otwartych rejestrów (przyrost w 2005 r. o 41,3%).

Page 21: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA · BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z

21

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych Pioneer Pekao TFI S.A. przedstawiona została w poniŜszej tabeli:

(mln zł)

31.12.2005 r. 31.12.2004 r. Zmiana

Aktywa netto Pioneer Pekao TFI 19 237,5 13 002,3 6 235,2

- fundusze obligacyjne i rynku pienięŜnego 9 351,9 6 353,5 2 998,4

- fundusze akcyjne 1 586,5 1 074,8 511,7

- fundusze zrównowaŜone 8 299,1 5 574,0 2 725,1

Wartość netto aktywów Pioneer Pekao TFI S.A. pozyskanych za pośrednictwem Banku Pekao S.A., CDM Pekao S.A. i Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2005 r. wyniosła 18 009,2 mln zł (93,6% aktywów ogółem) wobec 11 857,2 mln zł na koniec 2004 r. (91,2%).

6.3.2 Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM)

W 2005 r. CDM świadczył usługi w pełnym (dostępnym dla domów maklerskich) zakresie z wyjątkiem zarządzania portfelem papierów wartościowych na zlecenie.

W 2005 r. spółka osiągnęła: - 31,4% udział w wartości obrotów na rynku obligacji na Giełdzie Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A. (GPW) (35,6% w 2004 r.), - 12,7% udział w wartości obrotów na rynku akcji na GPW (13,9% w 2004 r.), - 9,1% udział w wartości obrotów kontraktami na GPW (8,7% w 2004 r.). Na koniec 2005 r. CDM obsługiwał 141,1 tys. rachunków inwestycyjnych, osiągając 16,5% udziału w rynku. CDM prowadził równieŜ elektroniczną obsługę rachunków inwestycyjnych, umoŜliwiającą kupno i sprzedaŜ wszystkich instrumentów notowanych na GPW i CeTO za pośrednictwem Internetu. Na koniec 2005 r. CDM prowadził 19,5 tys. rachunków internetowych.

6.4 Wyniki osi ągni ęte w 2005 r. i czynniki maj ące na nie wpływ

6.4.1 Wyniki Grupy

W celu umoŜliwienia porównywalności danych za 2005 r. z danymi za 2004 r., dane za ubiegły rok z zakresu rachunku zysków i strat zostały przekształcone i w niniejszym punkcie zaprezentowane są jako dane pro forma.

W 2005 r. zysk netto wzrósł o 22,9% i wyniósł 1 534,9 mln zł. Zysk netto w 2005 r. był najlepszym wynikiem w historii Grupy, co potwierdza stały wzrost efektywności Grupy. W samym IV kwartale 2005 r. zysk netto Grupy wyniósł 405,8 mln zł.

Wzrost wyniku netto w 2005 r. o 286,0 mln zł w porównaniu z poprzednim rokiem osiągnięty był dzięki wzrostowi aktywności biznesowej, przekładającej się na wzrost dochodów, głównie odsetkowych, oraz stabilnym kosztom działania i niŜszym kosztom ryzyka.

Na dobre wyniki Grupy wpłynęły zarówno dobre wyniki Banku Pekao S.A., jak i lepsze niŜ przed rokiem wyniki spółek Grupy.

Page 22: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA · BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z

22

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2005 r. w porównaniu z 2004 r. przedstawia poniŜsze zestawienie: (mln zł)

2005 r. 2004 r.

pro forma Zmiana

Wynik z tytułu odsetek* 2 343,5 2 129,7 10,0%

Wynik z tytułu prowizji 1 587,0 1 481,4 7,1%

Wynik z tytułu dywidend 0,3 0,0 x

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej

71,9 96,0 (25,1%)

Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych 74,2 14,1 426,2%

Wynik z pozycji wymiany 265,4 289,0 (8,2%)

Pozostałe przychody / koszty operacyjne netto 71,0 48,7 45,8%

Dochody ogółem 4 413,3 4 058,9 8,7%

Ogólne koszty administracyjne (z amortyzacj ą) (2 346,4) (2 333,4) 0,6%

Osobowe (1 203,0) (1 155,6) 4,1%

Rzeczowe (820,5) (856,1) (4,2%)

Amortyzacja (322,9) (321,7) 0,4%

Wynik operacyjny 2 066,9 1 725,5 19,8%

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących (237,5) (315,6) (24,7%)

Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych 44,2 36,1 22,4%

Zysk brutto 1 873,6 1 446,0 29,6%

ObciąŜenie podatkowe (338,7) (197,1) 71,8%

Zysk netto 1 534,9 1 248,9 22,9%

Przypadaj ący na akcjonariuszy spółki 1 537,7 1 252,5 22,8%

Przypadający na udziały mniejszości (2,9) (3,5) (17,1%)

* Łącznie z dochodami z transakcji SWAP. Dochody Grupy

W 2005 r. Grupa osiągnęła dochody w wysokości 4 413,3 mln zł i były one o 354,4 mln zł (o 8,7%) wyŜsze niŜ przed rokiem. Na wzrost dochodów wpłynął rozwój działalności biznesowej, wspartej działaniami prosprzedaŜowymi dotyczącymi kluczowych produktów zarówno w Banku jak i w spółkach Grupy. Głównymi czynnikami wzrostu dochodów był wynik odsetkowy oraz wynik z prowizji i opłat. Wynik odsetkowy wzrósł o 10,0% w efekcie wzrostu wolumenów i wyŜszych marŜ, co wynikało między innymi ze wzrostu portfela kredytowego, pozytywnie wpływającego na strukturę aktywów. Wynik z tytułu prowizji wzrósł o 7,1%, głównie dzięki prowizjom z funduszy inwestycyjnych i wzrostowi działalności kredytowej, w tym „PoŜyczki Ekspresowej” i złotowych kredytów hipotecznych. Ogólne koszty administracyjne (z amortyzacj ą)

Ogólne koszty administracyjne (z amortyzacją) w 2005 r. utrzymane były pod kontrolą i wyniosły 2 346,4 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego roku tylko o 0,6%. Wskaźnik koszty / dochody w 2005 r. wyniósł w Grupie 53,2% i był o 4,3 p.p. niŜszy niŜ przed rokiem. Na koniec 2005 r. w Banku zatrudnionych było 14 818 osób (spadek o 473 osoby w porównaniu z końcem 2004 roku), a w Grupie 15 937 osób (spadek o 471 osób).

Page 23: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA · BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z

23

Wynik z tytułu odpisów aktualizuj ących

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących w 2005 r. wyniósł 237,5 mln zł i był o 24,7% niŜszy niŜ przed rokiem, co wynika głównie z efektywnego zarządzania ryzykiem kredytowym oraz poprawy sytuacji makroekonomicznej. Poprawiła się relacja kredytów zagroŜonych do kredytów ogółem z 19,9% na koniec 2004 r. do 16,2% na koniec 2005 r. dzięki wzrostowi wolumenów kredytów normalnych i spadkowi wolumenu kredytów zagroŜonych.

Kredyty

W 2005 r. portfel kredytowy brutto wzrósł o 3 581,3 mln zł, tj. o 12,1% (według zaangaŜowania nominalnego). Wpłynęły na to: - wzrost wolumenu kredytów korporacyjnych o 2 181,2 mln zł (o 9,5%), - wzrost wolumenu kredytów detalicznych o 1 400,1 mln zł (o 20,7%).

(mln zł)

30.12.2005 r. 31.12.2004 r.*

Kredyty brutto (kapitał) 33 235,2 29 653,9

korporacyjne (kapitał) 25 058,2 22 877,0

detaliczne** (kapitał) 8 177,0 6 776,9

* dane doprowadzone do porównywalności, zmiana w stosunku do poprzednio publikowanych wynika z rozszerzenia zakresu konsolidacji. ** pozycja obejmuje kredyty detaliczne w Banku Pekao S.A.

Oszczędno ści Oszczędności klientów Grupy w 2005 r. wzrosły o 8 761,4 mln zł tj. o 15,5%, na co złoŜył się znaczący wzrost zarówno oszczędności klientów indywidualnych jak i depozytów korporacyjnych. Oszczędności klientów indywidualnych w 2005 r. wzrosły o 3 969,7 mln zł. Wysoki popyt wpłynął na dalszy wzrost wartości aktywów funduszy inwestycyjnych w 2005 r. o 6 235,2 mln zł dzięki czemu oszczędności klientów indywidualnych przekroczyły poziom 45 miliardów zł potwierdzając znaczący udział Grupy w rynku. Depozyty korporacyjne wzrosły w 2005 r. o 4 791,7 mln zł.

(mln zł)

31.12.2005 r. 31.12.2004 r.

Depozyty (kapitał) 46 013,7 43 465,0

korporacyjne (kapitał) 20 119,6 15 327,9

detaliczne (kapitał) 25 894,1 28 137,1

Obligacje Banku (kapitał) 0,0 22,5

Fundusze inwestycyjne Pioneer Pekao TFI 19 237,5 13 002,3

w tym sprzedane w sieci Grupy 18 009,2 11 857,2

Razem oszcz ędno ści 65 251,2 56 489,8

w tym detaliczne 45 131,6 41 161,9

Page 24: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA · BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z

24

6.4.2 Struktura zysku netto

Strukturę zysku netto Grupy przedstawia poniŜsze zestawienie: (mln zł)

2005 r. 2004 r. pro forma

Zysk netto Banku Pekao S.A. 1 439,4 1 171,4

Zysk (strata) netto podmiotów konsolidowanych metod ą pełn ą 157,7 114,2

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. 92,5 77,7

Pekao Development Sp. z o.o. 30,2 7,6

Pekao Financial Services Sp. z o.o. 13,1 8,8

Pekao Faktoring Sp. z o.o. 9,6 6,6

Pekao Pioneer PTE S.A. 8,1 5,6

Pekao Leasing Sp. z o.o. 0,8 1,2

Centrum Kart S.A. 2,6 0,9

Drukbank Sp. z o.o. 0,5 (1,7)

Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o.* (0,4) (0,2)

Pekao Access Sp. z o.o. 0,5 0,9

Bank Pekao (Ukraina) Ltd. w Łucku 0,2 (1,5)

Pekao Usługi Korporacyjne S.A. - 8,3

Zysk (strata) netto podmiotów wycenianych metod ą praw własno ści 43,2 37,1

Pioneer Pekao Investment Management S.A. 51,9 36,5

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 6,7 7,2

Grupa Inwestycyjna Nywig S.A. 0,0 0,1

Central Poland Fund LLC (4,0) 0,9

Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. (11,4) (11,1)

Trinity Management Sp. z o.o. - 6,3

NFI Jupiter S.A. - (2,8)

Wyłączenia i korekty konsolidacyjne** (105,4) (73,8)

Zysk netto Grupy 1 534,9 1 248,9

* wynik spółki zawiera wycenę jednostek stowarzyszonych metodą praw własności ** obejmują transakcje wewnątrz Grupy, w tym dywidendy wypłacone przez jednostki podporządkowane

Page 25: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA · BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z

25

Wyniki Banku Pekao S.A.

W 2005 r. zysk netto wyniósł 1 439,4 mln zł i był o 22,9% wyŜszy niŜ przed rokiem. Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat Banku za 2005 r. w porównaniu z 2004 r. pro forma przedstawiają się następująco:

(mln zł)

2005 r. 2004 r. pro forma

Zmiana

Wynik z tytułu odsetek* 2 243,7 2 029,6 10,5%

Dochody nieodsetkowe 1 898,0 1 769,9 7,2%

Dochody ogółem 4 141,7 3 799,5 9,0%

Ogólne koszty administracyjne (z amortyzacj ą) (2 165,4) (2 152,1) 0,6%

Wynik operacyjny 1 976,4 1 647,4 20,0%

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących (234,3) (301,7) (22,3%)

Wynik finansowy brutto 1 742,1 1 344,9 29,5%

Zysk netto 1 439,4 1 171,4 22,9%

Relacja kosztów do dochodów 52,3% 56,6% (4,5 p,p,) * łącznie z dochodami z operacji SWAP

Podstawowe dane z zakresu bilansu Banku na koniec 2005 r. w porównaniu z końcem 2004 r. przedstawiają się następująco: 31.12.2005 r. 31.12.2004 r. Zmiana

Kredyty brutto ogółem (kapitał) w mln zł* 32 748,7 29 284,4 3 464,3

Relacja kredytów zagroŜonych do kredytów ogółem w %** 15,5 18,7 (3,2 p.p.)

Depozyty ogółem + obligacje Banku (kapitał) w mln zł* 46 013,7 43 688,0 2 325,7

Suma bilansowa w mln zł 61 445,2 59 532,4 1 912,8

Jednostki uczestnictwa sprzedane w sieci Banku w mln zł 15 539,0 10 208,7 5 330,3

Współczynnik wypłacalności w % 18,0 20,7 (2,7 p.p.) * według wartości nominalnej. **według metodologii porównywalnej

6.5 Dane dotycz ące segmentów bran Ŝowych

Segmentacja Grupy Pekao obejmuje następujące obszary:

− Obszar Bankowości Detalicznej - pełny zakres działalności bankowej dotyczący obsługi klientów indywidualnych oraz małych i mikro firm o obrotach rocznych do 10 mln zł oraz dochody spółek konsolidowanych metodą pełną przypisanych do działalności detalicznej,

− Obszar Bankowości Korporacyjnej - pełny zakres działalności bankowej dotyczący obsługi firm średnich i duŜych oraz dochody spółek konsolidowanych metodą pełną przypisanych do działalności korporacyjnej,

− Obszar Działalności Skarbowej i Inwestycyjnej - zaangaŜowanie Banku na rynku międzybankowym, w dłuŜne papiery wartościowe oraz dochody spółek, które nie są przypisane innym segmentom i dochody spółek konsolidowanych metodą pełną przypisanych do tej działalności.

Page 26: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA · BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z

26

Informacja o dochodach według segmentów branŜowych za 2005 r.

(mln zł)

Obszar Bankowo ści Detalicznej

Obszar Bankowo ści

Korporacyjnej

Obszar Działalno ści Skarbowej i

Inwestycyjnej

Razem

Wynik z tytułu odsetek 1 387,8 409,2 553,5 2 350,5

Dochody nieodsetkowe 1 502,6 415,0 145,2 2 062,8

Dochody ogółem 2 890,4 824,2 698,7 4 413,3

6.6 Korekty z tytułu rezerw, rezerwa i aktywa z tyt ułu odroczonego podatku dochodowego

(mln zł)

Grupa Bank Pekao S.A.

31.12.2005 r. 31.12.2004 r. pro forma

31.12.2005 r. 31.12.2004 r. pro forma

Razem rezerwy 109,3 100,6 105,0 95,6

z tego:

rezerwy na zobowiązania pozabilansowe

20,3 16,3 20,3 16,3

rezerwy na zobowiązania pracownicze 66,1 67,7 65,0 66,5

pozostałe rezerwy 22,9 16,6 19,7 12,8

Rezerwa z tytułu podatku dochodowego 6,0 1,2 0,0 0,0

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

181,3 114,2 152,0 85,5

6.7 Odpisy aktualizuj ące warto ść składników aktywów

(mln zł)

Grupa Bank Pekao S.A.

2005 r. 2004 r. pro forma

2005 r. 2004 r. pro forma

Ogółem (237,5) (315,6) (234,3) (301,8)

na naleŜności kredytowe (237,3) (295,7) (224,7) (277,2)

na zobowiązania pozabilansowe 0,2 (3,2) 0,2 17,7

na aktywa finansowe (0,4) (16,7) (9,8) (42,2)

Page 27: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA · BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z

27

6.8 Informacja dotycz ąca zmian zobowi ązań warunkowych lub aktywów warunkowych 31.12.2005 r. 31.12.2004 r.

I. Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 15 626 063 15 754 946 1. Zobowiązania udzielone: 12 035 645 11 461 112 a) finansowe 10 621 550 10 518 643 b) gwarancyjne 1 414 095 942 469 2. Zobowiązania otrzymane: 3 590 418 4 293 834 a) finansowe 457 353 779 858 b) gwarancyjne 3 133 065 3 513 976II. Pochodne instrumenty finansowe 65 182 224 39 995 723 a) transakcje walutowe 25 795 810 16 870 592 b) transakcje stopy procentowej 38 548 574 22 379 833 c) operacje papierami wartościowymi 837 840 745 298III. Inne 6 615 255 8 339 224POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM 87 423 542 64 089 893

6.9 Wydarzenia po dacie bilansu

PodwyŜszenie kapitału zakładowego Banku

W dniu 16 stycznia 2006 r. kapitał zakładowy Banku został podwyŜszony o kwotę 186 755 zł, a w dniu 6 lutego 2006 r. o kwotę 5 169 zł w wyniku emisji łącznie 191 924 akcji serii F na okaziciela. Kapitał zakładowy Banku wynosi obecnie 166 673 611 złotych i dzieli się na: - 137 650 000 akcji serii A na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda, - 7 690 000 akcji serii B na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda, - 10 630 632 akcji serii C na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda, - 9 777 571 akcji serii D na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda, - 373 644 akcji serii E na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda, - 191 924 akcji serii F na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda, - 359 840 akcji serii H na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda.

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku wynosi obecnie 166 673 611. PodwyŜszenie nastąpiło w wyniku rejestracji na rachunkach nabywców 191 924 akcji serii F na okaziciela wyemitowanych w ramach warunkowego podwyŜszenia kapitału na podstawie Uchwały nr. 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru akcji Banku Serii F i G oraz zmiany Statutu Banku.

6.10 Objaśnienia dotycz ące sezonowo ści lub cykliczno ści działalno ści

Bank świadczy usługi finansowe, na które popyt ma charakter stabilny, a wpływ sezonowości jest nieistotny. Ze względu na specyfikę działalności Banku, nie występują zjawiska sezonowości lub cykliczności.

6.11 Informacja dotycz ąca emisji, wykupu i spłaty dłu Ŝnych papierów warto ściowych

Emisja obligacji imiennych z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii F i G Banku Bank dokonał emisji 415 tys. obligacji imiennych serii A i 415 tys. obligacji imiennych serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Banku serii F oraz 415 tys. obligacji imiennych serii C i 415 tys. obligacji imiennych serii D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Banku serii G. Obligacje imienne Banku w liczbie 1 660 sztuk zostały przydzielone Pekao Faktoring (spółce zaleŜnej Banku), działającej jako powiernik i zapisane w Ewidencji Obligacji prowadzonej przez Centralny Dom Maklerski Banku Pekao S.A. Obligacje zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie emisji obligacji imiennych w ramach programu motywacyjnego.

Page 28: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA · BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z

28

KaŜda Obligacja uprawnia do objęcia 1 akcji Banku zwykłej na okaziciela: − 1 obligacja serii A daje prawo do objęcia 1 akcji serii F, − 1 obligacja serii B daje prawo do objęcia 1 akcji serii F, − 1 obligacja serii C daje prawo do objęcia 1 akcji serii G, − 1 obligacja serii D daje prawo do objęcia 1 akcji serii G.

Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 0,01 zł. Łączna wartość wyemitowanych obligacji serii A, B, C i D wynosi 16 600 zł. Cena emisyjna jednej obligacji jest równa jej wartości nominalnej.

Obligacje nie są oprocentowane. Obligacje są niezabezpieczone.

Cena emisyjna akcji serii F wynosi 108,37 zł, a serii G 123,06 zł. W raportach bieŜących nr 3/2006 i 18/2006 Zarząd Banku poinformował, Ŝe Bank nabył 88 430 obligacji imiennych serii A od Pekao Faktoring Sp. z o.o. w celu umorzenia oraz łącznie 191 924 obligacje serii A od osób uprawnionych, na ich wniosek o przedterminowy wykup, w związku ze zrealizowaniem prawa pierwszeństwa do objęcia akcji Banku wynikającego z obligacji, w celu ich umorzenia. Okres nabywania obligacji serii A od Powiernika przez osoby uprawnione trwał od 6 maja do 30 grudnia 2005 r.

Obligacje pozostałych serii będą mogły być nabywane od powiernika przez osoby uprawnione w następujących terminach: − Obligacje serii B w okresie od 31 dnia po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Banku,

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2005 do 30 grudnia 2006 r. − Obligacje serii C w okresie od 31 dnia po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Banku,

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 do 30 grudnia 2007 r. − Obligacje serii D w okresie od 31 dnia po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Banku,

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007 do 30 grudnia 2008 r.

Obligacje, które nie zostaną zbyte przez powiernika do dnia 30 grudnia odpowiednio 2006, 2007 i 2008 roku zostaną w dniu 31 grudnia odpowiednio 2006, 2007 i 2008 roku nabyte przez Bank, w celu umorzenia po wartości nominalnej.

Realizacja uprawnień do objęcia akcji serii F i G w wyniku skorzystania z prawa pierwszeństwa będzie mogła nastąpić w następujących terminach: − od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2010 r. – w przypadku obligacji serii A, − od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2010 r. – w przypadku obligacji serii B, − od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2012 r. – w przypadku obligacji serii C, − od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r. – w przypadku obligacji serii D.

6.12 Objaśnienia dotycz ące wypłaconej dywidendy

Zgodnie z Uchwałą nr 8 Walnego Zgromadzenia Banku Pekao S.A. w wyniku podziału zysku za 2004 r. na dywidendę przeznaczono kwotę 1 065 482 796,80 zł, tj. 6,40 zł na jedną akcję. Dzień dywidendy ustalono na 13 maja 2005 r., a termin wypłacenia dywidendy ustalono na 1 czerwca 2005 r. Wszystkie akcje Banku są akcjami zwykłymi.

6.13 Wskazanie skutków zmian w strukturze Grupy

W 2005 r. nie było istotnych zmian w strukturze Grupy.

6.14 Stanowisko zarz ądu odno śnie do mo Ŝliwo ści realizacji wcze śniej publikowanych prognoz

Bank nie podawał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych na 2005 r.

Page 29: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA · BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z

29

6.15 Informacja o akcjonariuszach posiadaj ących co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ Banku Pekao S.A.

Akcjonariusze Banku Pekao S.A. posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zaleŜne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku:

Nazwa Akcjonariusza Liczba akcji

i głosów na WZ

Udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ

Liczba akcji i głosów na WZ

Udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ

31 grudnia 2005 r. 31 grudnia 2004 r.

UniCredito Italiano S.p.A. 88 121 725 52,93% 88 121 725 52,93%

Pozostali akcjonariusze 78 359 962 47,07% 78 359 962 47,07%

Razem 166 481 687 100,00% 166 481 687 100,00%

W dniu 16 stycznia 2005 r. kapitał zakładowy Banku został podwyŜszony o kwotę 186 755 zł, a w dniu 6 lutego 2006 r. o kwotę 5 169 zł w wyniku emisji akcji serii F na okaziciela. Kapitał zakładowy Banku wynosi obecnie 166 673 611 zł. Udział UniCredito Italiano S.p.A. w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku wynosi 52,87%, a pozostałych akcjonariuszy 47,13%. Według informacji posiadanych przez Bank, na dzień przekazania raportu nie nastąpiły istotne zmiany w strukturze akcjonariatu.

6.16 Informacja o stanie posiadania akcji emitenta przez osoby zarz ądzające i nadzoruj ące

Według informacji posiadanych przez Bank na dzień przekazania raportu osoby zarządzające i nadzorujące w Banku posiadały 10 000 akcji Banku Pekao S.A. Akcje te znajdują się wyłącznie w posiadaniu osób zarządzających działalnością Banku. W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego liczba akcji Banku będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących nie zmieniła się. W grupie kapitałowej Banku Pekao S.A. realizowany jest program motywacyjny w postaci przyznanych opcji menadŜerskich. Programem objęty jest Zarząd Banku, pozostała kadra kierownicza, pracownicy kluczowi dla realizacji strategii Banku, jak równieŜ pracownicy spółek zaleŜnych. Według stanu na dzień przekazania raportu, programem motywacyjnym za rok 2003 objętych jest 41 osób na łączną liczbę 461 202 akcji, z czego 253 271 akcji będą mogły nabyć osoby zarządzające. Programem motywacyjnym za rok 2004 objętych jest 46 osób na łączną liczbę 717 662 akcji, z czego 391 348 akcji będą mogły nabyć osoby zarządzające. Zmiana w liczbie akcji dotyczących programu motywacyjnego za rok 2003 wynika ze zrealizowania prawa pierwszeństwa do objęcia akcji Banku wynikającego z obligacji. W rezultacie 34 osoby objęły łącznie 191 924 akcje. Bank został poinformowany, Ŝe 23 osoby uczestniczące w programie sprzedały 99 602 akcje.

6.17 Informacje o tocz ących si ę post ępowaniach

W IV kwartale 2005 r. liczba toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŜowego lub organem administracji publicznej postępowań dotyczących zobowiązań Grupy wyniosła 445 postępowań na łączną kwotę 769,2 mln zł, a dotyczących wierzytelności 3 152 postępowania na łączną kwotę 923,4 mln zł. PoniŜej przedstawiono największe kwotowo postępowania w grupie wierzytelności:

Page 30: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA · BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z

30

- pozew z powództwa Banku Pekao S.A. - oddział w ParyŜu przeciwko LA HUPPE w sprawie dochodzenia naleŜności z tytułu kredytu. Wartość przedmiotu sporu wynosi 23,6 mln euro, postępowanie zostało wszczęte 23 grudnia 1998 r.,

- pozew w postępowaniu nakazowym z powództwa Pekao Leasing Sp. z o.o. przeciwko Salomon Industries S.A. Wartość przedmiotu sporu wynosi 67,4 mln zł, postępowanie zostało wszczęte 15 grudnia 2003 r.,

- pozew w postępowaniu nakazowym z powództwa Pekao Leasing Sp. z o.o. przeciwko Royal Grant S.A. Wartość przedmiotu sporu wynosi 53,5 mln zł, postępowanie zostało wszczęte 15 grudnia 2003 r.

Zdaniem emitenta Ŝadne z pojedynczych postępowań toczących się w IV kwartale 2005 r. przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŜowego lub organem administracji publicznej, jak równieŜ wszystkie postępowania łącznie nie stwarzają zagroŜenia dla płynności finansowej Banku.

6.18 Transakcje podmiotów powi ązanych

W 2005 r. Bank i jednostki zaleŜne nie zawarły transakcji z podmiotami powiązanymi, nie będących transakcjami typowymi i rutynowymi, których łączna wartość przekraczałaby równowartość kwoty 500 tys. euro.

6.19 Poręczenia kredytu albo po Ŝyczki lub udzielenie gwarancji

W 2005 r. Bank i jednostki zaleŜne nie udzieliły poręczeń kredytu lub poŜyczki ani nie udzieliły gwarancji jednemu podmiotowi lub jednostce zaleŜnej od tego podmiotu, których łączna wartość stanowiłaby równowartość 10% kapitałów własnych Banku.

6.20 Inne transakcje zawarte w IV kwartale 2005 r.

Rejestracja podwyŜszenia kapitału zakładowego Banku Pekao (Ukraina) Ltd. Po zarejestrowaniu przez Narodowy Bank Ukrainy zmian do Statutu Banku dotyczących podwyŜszenia kapitału zakładowego Banku Pekao (Ukraina) Ltd., kapitał ten został podwyŜszony z kwoty 33,0 mln hrywien do kwoty 41,2 mln hrywien. Bank Polska Kasa Opieki S.A. posiada obecnie w Banku Pekao (Ukraina) Ltd. udziały o łącznej wartości 34,2 hrywien, co stanowi 82,84% kapitału zakładowego Banku Pekao (Ukraina) Ltd. i daje 82,84% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Banku Pekao (Ukraina) Ltd. Pozostałe 17,16% udziałów w kapitale zakładowym Banku Pekao (Ukraina) Ltd. w łącznej wysokości 7,1 hrywien naleŜy do Drukbank Sp. z o.o. (spółka w 100% zaleŜna od Banku Polska Kasa Opieki S.A.) i daje 17,16% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Banku Pekao (Ukraina) Ltd. Zawarcie umowy między Bankiem Pekao S.A. i spółką Grupa Inwestycyjna NYWIG SA

W dniu 30 grudnia 2005 roku została zawarta umowa sprzedaŜy akcji GI NYWIG S.A. spółce Grupa Inwestycyjna NYWIG SA, na mocy której Bank zbył na rzecz GI NYWIG SA 1 230 akcji imiennych uprzywilejowanych co do udziału w dywidendzie i podziału majątku w przypadku rozwiązania Spółki, o wartości nominalnej 300 zł kaŜda akcja, stanowiącego 24,6% kapitału zakładowego GI NYWIG S.A. i dającego prawo do 24,6% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GI NYWIG S.A. za łączną cenę wynoszącą 3,4 mln zł. W wyniku powyŜszej transakcji Bank nie posiada akcji spółki GI NYWIG S.A.

Page 31: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA · BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z

31

6.21 Ocena wiarygodno ści finansowej Banku

Na dzień 31 grudnia 2005 r. Bank Pekao S.A. posiadał następujące oceny wiarygodności finansowej:

Fitch Ratings

Ocena długookresowa A

Ocena krótkookresowa F1

Ocena indywidualna C

Ocena wsparcia 1

Ocena perspektywy Stabilna

Standard and Poor’s

Ocena długookresowa w walucie krajowej A-

Ocena długookresowa w walutach obcych A-

Ocena krótkookresowa A-2

Ocena perspektywy Stabilna

Moody’s Investors Service Ltd. (Oceny niezamawiane przez Bank)

Długookresowa ocena depozytów A2

Krótkookresowa ocena depozytów Prime-1

Siła finansowa C

Ocena perspektywy Stabilna

6.22 Czynniki, które b ędą miały wpływ na wyniki co najmniej nast ępnego kwartału

PrzewaŜająca część aktywów Banku Pekao S.A. i spółek znajduje się na terytorium Polski, dlatego na wyniki Banku będą miały wpływ wydarzenia gospodarcze zachodzące w kraju oraz wydarzenia międzynarodowe mające wpływ na gospodarkę krajową.

Na wyniki Grupy wpływ moŜe mieć przede wszystkim kształtowanie się złotowych oraz dolarowych rynkowych stóp procentowych, zmiany w zakresie zatrudnienia i płac, co będzie wpływać na zmianę poziomu oszczędności klientów detalicznych oraz poprawę ich zdolności kredytowej oraz zmiany popytu na kredyty zgłaszanego przez klientów banku, w tym w szczególności popytu na kredyty konsumenckie.

Page 32: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA · BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z

32

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

20/02/2006 Sabina Olton Wiceprezes Zarządu,

Główny Księgowy Banku

20/02/2006 Piotr Miałkowski Dyrektor Departamentu

Rachunkowości i Sprawozdawczości