22
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Universitatea de Stat din Moldova Facultatea Ştiinţe Economice Catedra „Contabilitate şi Informatică Economică” Gaju Carolina Lucrul individual la contabilitatea bancară Studiu de caz Autorul: Gaju Carolina , con 1204 Coordonator: Lisnic Victoria

bancara

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bancara

Citation preview

Page 1: bancara

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea Ştiinţe Economice 

Catedra „Contabilitate şi Informatică Economică”

 

 

Gaju Carolina

 

Lucrul individual

la contabilitatea bancară 

Studiu de caz 

 

 

 

Autorul: Gaju Carolina , con 1204

                                              

Coordonator: Lisnic Victoria 

 

 

Chişinău, 2014

Studiul de caz

Page 2: bancara

„Banca de Economii” S.A. este o organizaţie multifuncţională ce activează în diferite sectoare ale pieţei capitalului de împrumut. Banca  acumulează partea de bază a resurselor de creditare şi oferă clienţilor ei un complex de servicii financiare, care includ creditarea, deschiderea depozitelor, decontări, vînzarea-cumpărarea şi păstrarea valorilor mobiliare, a valutei străine etc. Scopul Băncii de Economii este de a asigura circulaţia continuă a capitalului şi a banilor, creditarea întreprinderilor industriale, a statului şi a populaţiei, crearea condiţiilor favorabile pentru creşterea economică.

Pe parcursul luni decembrie 2014 au fost efectuate mai multe operaţiuni în baza datelor din tabelul 2 se cere:

De deschis conturile sintetice şi de înregistrat soldurile iniţiale Reflectaţi în contabilitate operaţiunile economice perfectate la „ Banca de Economii”

SA; De calculat rulajele şi soldurile finale Descrieţi modul de închidere a veniturilor, cheltuielilor la sfîrşitul perioadei de gestiune. Întocmiţi balanţa de verificare a conturilor contabile.

 

 

 

Tabelul 1

Soldul conturilor la 01 decembrie 2014 la „Baca de economii” SA

                                     

1. Contul „Nostro” în BNM 150 000 lei

2. Acţiuni preferenţiale 170 000 lei

3. Mijloace de transport 15 000 lei

4. Alte stocuri de materiale 6 630 lei

5. Amortizarea  mijloacelor de transport 4 000 lei

6. Depozite de economii 20 000 lei

7. Conturile curente ale persoanelor juridice 5 200 lei

8. Mijloace băneşti în casierie 6 180 lei

9. Valori mobiliare pentru vînzare 10 000 lei

Page 3: bancara

10. Imobilizări  necorporale 3 000 lei

11. AMVSD 1 890 lei

12. Rezultat al exerciţiului  curent 3 780 lei

13. Decontări cu salariaţii (creanţe) 100 lei

14. Datoii privind impozitul pe venit 8 220 lei

15. Decontări cu salariaţii (datorii) 5 400 lei

16. Credite de consum 10 500 lei

17. Credite acordate industriei alimentare 10 000 lei

18. Surplus de capital 4 700 lei

19. Avansuri acordate 8000 lei

 

 

Tabelul 2

 

Operaţiunile economice pe  luna decembrie 2014 la S.A. ”Banca de Economii”

 

Nr.

Crt.Conţinutul operaţiei economice Suma,lei Debit Credit

1 2 3 4 5

1 S-a încasat în numerar pentru depunerea numerarului în cont curent persoanei juridice

6000  1001  2224

 

2 S-au procurat mijloace de transport de la furnizori. Contul nu 10000  1605  2805

Page 4: bancara

este  achitat

3 S-a achitat factura furnizorului din contul „Nostro 10000  2805  1031

4 S-a eliberat în numerar suma depozitului de economii 1000  2310  1001

5 S-a deschis un depozit la vedere cu dobîndă persoanei fizice 3000  1001  2262

6 De la contul „Nostro” este transferată suma datoriei faţă de

    buget privind impozitul de venit

2500  2801  1031

7 Salariatul băncii (titularul de avans) restituie în casa suma 

      neutilizată a avansului

100  1001  1804

8 Sunt reflectate cheltuielile privind impozitul funciar ca datorie faţă de buget

400  5782  2802

9 S-a calculat amortizarea (mobilă) 500  5684  1684

10 S-a calculat amortizarea amortizarea imob. necorporale 100  5691  1691

11 S-au procurat valori mobiliare cu achitare din contul „Nostro”  în BNM

10000  1161  1031

12 Este calculată dobînda pentru împrumuturile primite de la  

    Bănci

50000  5097  2707

13 Este calculată amortizarea mobilei şi utilajului 2500  5684  1684

14 Este calculat salariul personalului băncii 85000  5711  2804

15 S-a achitat salariul la casierie 10000  2804  1001

16 Este calculat impozitul funciar 500  5782  2802

17 Este calculată dobînda pentru conturile „Loro” 18000  5032  2701

Page 5: bancara

18 Sunt calculate defalcări în fondul de pensii 3400  5714  2805

19 Este calculată dobînda aferentă depozitelor la termen  lung  primite de la clienţi

4000  5376  2376

20 Este calculată plata pentru arenda mijloacelor de transport închiriate

3700  5913  1605

21 Este calculat impozitul pe bunuri imobiliare 2300  5781  2802

22 Este achitată plata serviciilor de consultaţie în numerar 1800  5902  1001

23 Este calculat impozitul pe venit al băncii 20 000  5991  2801

24 Este calculată dobînda pentru împrumuturi pe termen scurt (1 lună) primite de la BNM

5 000  5091 2091 

25 Sunt înregistrate cheltuielile pentru reciclarea cadrelor 8 600  5903  2805

26 S-au achitat serviciile de telex-telefon la contul curent al clienţilor

1400  5906  2224

27 S-a calculat dobînda aferentă depozitelor la termen scurt persoanelor juridice

4400  5371  2371

28 S-a calculat dobînda aferentă depozitelor la termen lung primite de la bănci

4000  5344  2344

29 Sunt reflectate datoriile faţă de furnizori privind cheltuielile  

      de reclamă

15 000 5908  2805

30 Este calculată taxa în fondul rutier 4 000  5787  2802

31  S-a calculat dobînda la conturile ”Nostro” în  bănci 28 000  1701  4032

32 S-a calculat dobînda pentru valorile mobiliare deţinute în scopul dării în arendă 

19 200  ?1713  4182

33 S-a calculat dobînda aferentă creditelor pe termen lung  27 000  1717  4243

Page 6: bancara

acordate industriei

34 S-a calculat dobînda aferentă unui credit comercial pe termen scurt 

19 600  1736  4421

35 S-a calculat dobînda pentru creditele pe termen scurt acordate altor bănci

14 700  1727  4351

36 S-a calculat dobînda privind leasingul financiar clienţilor 18 300 1746  ?4532

37 Este calculată dobînda aferentă plasărilor pe termen scurt la

     Bănci, părţi nelegate

22 000  1707  4093

38 S-a calculat dobînda aferentă creditului acordat 

      întreprinderilor agricole

8 500  1716  4231

39 S-a calculat dobînda aferentă creditului pe termen scurt acordat pentru  construcţie

7 200  1719  4261

40 S-a calculat dobînda la creditele pe termen mediu acordate  

      Guvernului

50 000  1731  4382

41 S-au utilizat AMVSD pentru cheltuieli de birou 500  5907  1661

42 Este calculat contribuţii la asi 65 000  5714  2811

43 La sfîrşitul perioadei de gestiune veniturile sunt trecute la   

      contul respectiv(închiderea conturilor de venituri)

28000

19200

27000

19600

14700

18300

22000

8500

 4032

4182

4243

4421

4351

4531

4093

4231

 

Page 7: bancara

7200

50000

214500

4261

4382

3504

44 La sfîrşitul perioadei de gestiune cheltuielile sunt trecute la

      contul respectiv(închiderea conturilor de cheltuieli)

300100 

400

500

100

50000

2500

85000

500

18000

3400

4000

3700

2300

1800

20000

5000

8600

1400

4400

4000

15000

4000

500

65000

 3504  

5782

5684

5691

5097

5684

5711

5782

5032

5714

5376

5913

5781

5902

5991

5091

5903

5906

5371

5344

5908

5787

5907

5714

Page 8: bancara

45 Rezultat al exerciţiului  curent                                         (85600)  ?  3504

 

 

 

Anexa 3

Balanţa de verificare a conturilor contabile

 

N

d/o

 

Denumirea conturilor

 

Sold iniţial Rulaje Sold final

Debit Credit Debit Credit Debit Credit

 1 Numerar in casierie 1001 6180   - 9100   12800  2480 - 

 2 Contul “Nostro” in BNM 1031 

150000   - -   22500  127500  -

 3 Valori mobiliare de stat disponibile pentru vinzare 1161

10000   -  10000 -  20000  - 

 4 Credite pe TS acordate industriei alimentare 1241 

 10000 -  -   - 10000   -

 5 Credite de consum pe TS 1291 

10500   -  -  -  10500  -

 6 Mijloace de transport 1605   15000  - 10000  3700   21300 - 

Page 9: bancara

7  Imobilizari necorporale 1631   3000 -  -   -  3000 - 

8 AMVSD 1661 1890 - - 500 1390 -

9 Alte stocuri de material si combustibil 1663

6630 - - - 6630 -

10 Amortizarea mobile si utilajului 1684

- - - 3000 - 3000

11 Amortizarea mijloacelor de transport 1685

- 4000 - - - 4000

12 Amortizarea imobilizarii necorporale 1691

- - - 100 - 100

13 Dobinda calculate la conturile “Nostro” 1701

- - 28000 - 28000 -

14 Dobinda calculate la plasari la termen in banci 1707

- - 22000 - 22000 -

15 Dobinda calculate la activele financiare pastrate pina la scadenta 1713

- - 19200 - 19200 -

16 Dobinda calculate la creditele acordate agriculturii 1716

- - 8500 - 8500 -

17 Dobinda calculate la creditele acordate industriei alimentare 1717

- - 27000 - 27000 -

18 Dobinda calculate la creditele acordate in domeniul constructiei 1719

- - 7200 - 7200 -

19 Dobinda calculate la creditele overnight acordate bancilor

- - 14700 - 14700 -

Page 10: bancara

1727

20 Dobinda calculate la creditele acordate Guvernului 1731

- - 50000 - 50000 -

21 Dobinda calculate la creditele acordate comertului 1736

- - 19600 - 19600 -

22 Dobinda calculate la leasing financiar 1746

- - 18300 - 18300 -

23 Decontari cu salariatii bancii 1804

100 - - 100 0 -

24 Decontari cu alte pers fiz si jurid 1805

8000 - - - 8000 -

25 Imprumuturi pe TS de la BNM (1 luna si mai putin) 2091

- - - 5000 - 5000

26 Conturi curente ale pers jur 2224

- 5200 - 7400 - 12600

27 Alte depozite la vedere cu dobinda ale pers fiz 2262

- - - 3000 - 3000

28 Depozite de economii ale pers fiz 2311

- 20000 1000 - - 19000

29 Depozite pe TL ale bancii (mai mult de 5 ani) 2344

- - - 4000 - 4000

30 Depozite pe TS ale pers jur (1 an si mai putin) 2371

- - - 4400 - 4400

31 Depozite pe TL ale pers fiz (mai mult de 5 ani) 2376

- - - 4000 - 4000

32 Dobinda calculate la conturi “Loro” 2701

- - - 18000 - 18000

Page 11: bancara

33 Dobinda calculate la imprumuturi de la banci 2707

- - - 50000 - 50000

34 Datorii curente privind impozitul pe venit 2801

- 8220 2500 20000 - 25720

35 Alte decontari cu bugetul 2802

- - - 7200 - 7200

36 Decontari cu salariatii bancii 2804

- 5400 10000 85000 - 80400

37 Decontari cu alte pesr fis si jurid 2805

- - 10000 37000 - 27000

38 Decont cu Casa Nati Asig Soc/ Comp Nat de Asig Med 2811

- - - 65000 - 65000

39 Actiuni preferential plasate 3003

- 170000 - - - 170000

40 Surplus de capital 3501 - 4700 - - - 4700

41 Rezultat al exerciutiului current 3504

- 3780 - - - 3780

42 Inchiderea conturilor de veituri si cheltuieli 3504

- - 300100 214500 - 85600

42 Pierdere???? - - - - 85600 -

43 Venituri din dobinzi la contul “Nostro” in banci 4032

- - - 28000 - 28000

44 Venit din dobinzi la plasari la TS in banci-parti nelegate (1 luna si mai putin) 4093

- - - 22000 - 22000

45 Venit la dobinzi la valori mobiliare de stat pe TS pastrate pina la scadenta

- - - 19200 - 19200

Page 12: bancara

4182

46 Venit din dobinzi la credite pe TS acordate agriculturii 4231

- - - 8500 - 8500

47 Venit din dobinzi la credite pe TL acordate industriei alimentare 4243

- - - 27000 - 27000

48 Venit din dobinzi la credite pe TS acordate in domeniu constructiei 4261

- - - 7200 - 7200

49 Venit din dobinzi la credite pe TS acordate bancilor- parti nelegate 4351

- - - 14700 - 14700

50 Venit din dobinzi la credite pe TM acordate Guvernului 4382

- - - 50000 - 50000

51 Venit din dobinzi la credite pe TS acordate comertului 4421

- - - 19600 - 19600

52 Venit din dobinzi privin leasing financiar bancilor 4531

- - - 18300 - 18300

53 Cheltuiele cu dobinzi la contul “Loro” in banci 5032

- - 18000 - 18000 -

54 Chelt cu dobinzi la imprumuturi pe TS de la BNM (1 luna si mai putin) 5091

- - 5000 - 5000 -

55 Chelt cu dobinzi la imprumuturi pe TM de la banci (mai mult de 1 an si pina la 5 ani inclusiv) 5097

- - 50000 - 50000 -

56 Chelt cu dobinzi la depozite - - 4000 - 4000 -

Page 13: bancara

pe TL a bancilor (m m 5 ani) 5344

57 Chelt cu dobinzi la depozite pe TS a pers jur (1 an si mai putin) 5371

- - 4400 - 4400 -

58 Chelt cu dobinzi la depozite pe TL a pers fiz (mai mult de 5 ani) 5376

- - 4000 - 4000 -

59 Chelt aferente amortizarii mobile si utilajului 5684

- - 3000 - 3000 -

60 Chelt aferente amortizarii imobilizarii necorporale 5691

- - 100 - 100 -

61 Cheltuieli pentru remunerarea muncii 5711

- - 85000 - 85000 -

62 Asigurarea sociala 5714 - - 68400 - 68400 -

63 Impozit pe bunuri imobiliare 5781

- - 2300 - 2300 -

64 Impozit funciar 5782 - - 900 - 900 -

65 Taxe percepute in fondul rutier 5787

- - 4000 - 4000 -

66 Plata serviciilor de consulting si auditing 5902

- - 1800 - 1800 -

67 Chelt aferente reciclarii cadrelor 5903

- - 8600 - 8600 -

68 Chelt de telecomunicatii, posta si telegraf 5906

- - 1400 - 1400 -

69 Chelt de birou, tipografie 5907

- - 500 - 500 -

Page 14: bancara

70 Chelt de reclama 5908 - - 15000 - 15000 -

71 Plata pentru arenda 5913 - - 3700 - 3700 -

72 Impozitul pe venit 5991 - - 20000 - 20000 -

Total 221300 221300 567200 567200 811000 811000

Anexa 4

Structura contului contabil

DT Numerar in casierie 1001 CT DTContul “Nostro” in BNM 1031CT Valori mobiliare pt vinz 1161

Si= 6180 Si=150000 Si=100001)6000 4)1000 3)100007)100 15)10000 6)2500 11)100005)3000 22)1800 11)10000

9100 12800 22500 11000Sf=2480 Sf=127500 Sf=20000

Credite TS acord industr aliment 1241  Credite de consum pe TS 1291 Mijloace de transport 1605 

Si=10000 Si=10500 Si=15000

2)10000 20)3700

10000 3700 Sf=10000 Sf=10500 Sf=21300

Imobilizari necorporale 1631  AMVSD 1661 Alte stoc de mater si combustib 1663

Si=3000 Si=1890 Si=6630 41)500

500Sf=3000 Sf=1390 Sf=6630

Amortiz mobile si utilajului 1684 Amortiz mij de transp 1685 Amortiz imobiliz necorp 1691

Si=0 Si=4000 Si=09)50013)2500 10)100

3000 100Sf=3000 Sf=4000 Sf= 100

Dob calc la cont “Nostro” 1701 Dob calc la plasari la term in banc 1707 Dob calc la active fin 1713

Page 15: bancara

Si=0 Si=0 Si=0

31)28000 37)22000 32)19200

28000 22000 19200 Sf=28000 Sf=22000 Sf=19200

Dobinda calc la creditele acordate agricult 1716 Dobinda calc la credite acordate industry aliment 1717

Si=0 Si=0

38)8500 33)27000

8500 27000

Sf=8500 Sf=27000

Dobinda calc la creditele acordate industr alim 1717 Dobinda calc la credit acordate constructiei 1719

Si=0 si=0

39)7200

7200

Sf=7200

Dobinda calc la credit overnight acord bancii 1727 Dobinda calc la creditele acordate Guvernului 1731

Si=0 Si=035)14700

40)50000

14700 50000Sf=14700

Sf=50000

Dobinda calc la creditele acordate comertului 1736 Dobinda calc la leasing financiar 1746

Si=0 Si=034)19600 36)18300

19600 18300

Sf=19600 Sf=18300

Decontari cu salariatii bancii 1804 Decont cu alte p f/ j 1805 Imprumut TS de la BNM 2091

Si=100 Si=8000 Si=0

7)100 24)5000

100 5000Sf=0 Sf=8000 Sf=5000

Conturi curente ale pers jur 2224 Alte depoz la veder cu dob a p f 2262 Depoz de econom a p f 2311

Page 16: bancara

Si=5200 Si=0 Si=20000 1)6000 5)3000

26)1400 4)1000

7400 3000 1000

Sf=12600 Sf=3000 Sf=19000

Depozit TL a bancii 2344 Depozit TS a pers jur 2371 Depozit TL a p f 2376

Si=0 Si=0 Si=0

28)4000 27)4400 19)4000

4000 4400 4000Sf=4000 Sf=4400 Sf=4000

Dobinda calc la conturi “Loro” 2701 Dobinda calc la imprumuturi de la banci 2707

Si=0 S=0

17)18000 12)50000

18000 50000Sf=18000 Sf=50000

Datorii curente privind impozitul pe venit 2801 Alte decontari cu bugetul 2802

Si=8220 Si=08)400,16)500,21)2300

6)2500 23)20000 30)4000

2500 20000 7200Sf=25720 Sf=7200

Decontari cu salariatii bancii 2804 Decontari cu alte p f/j 2805 Decont cu CNAS/ CNAM 2811Si=5400 Si=0 Si=0

15)10000 11)85000 2)10000 3)10000,18)3400 42)65000 25)8600,29)15000

10000 85000 10000 37000 62500Sf=80400 Sf=27000 Sf=65000

Actiuni preferential plasate 3003 Surplus de capital 3501 Rezultat al exerciutiului current 3504

Si=170000 Si=470044)300100 43)214500

45)85600300100 300100

Sf=170000 Sf=4700