Banca Mondiala Moldova: PROIECTUL DE ADAPTARE SI ...old.meteo.md/mold/wbanc/Ceadir_lunga.pdf Banca Mondiala

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Banca Mondiala Moldova: PROIECTUL DE ADAPTARE SI ...old.meteo.md/mold/wbanc/Ceadir_lunga.pdf Banca...

 • Page 1/15

  Banca Mondiala

  Moldova: PROIECTUL DE ADAPTARE SI DIMINUARE A RISCURILOR DEZASTRELOR

  STUDIUL DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI SI PLANUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI

  REZUMAT

  1. Obiectivul proiectului. Obiectivul Proiectului este de a reduce vulnerabilitatea ţării la hazardele naturale şi impacturile schimbărilor climatice, care pot rezulta în pierderi economice şi de vieţi omeneşti. Acest obiectiv va fi atins prin: (i) îmbunătăţirea capacităţii de pregătire şi răspuns; (ii) consolidarea capacităţii Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS) în prestarea serviciilor sale; şi (iii) susţinerea fermierilor din Republica Moldova în procesul de adaptare la hazardurile climatice aşa ca seceta, îngheţurile, grindina etc.

  2. Descrierea proiectului. Se propune ca proiectul să includă componentele şi activităţile descrise pe scurt în continuare:

  Componentul A: Pregătirea pentru dezastre şi răspuns la situaţii excepţionale. Obiectivul acestui component este de a consolida capacitatea de gestionare a situaţiillor excepţionale şi de coordonare a acţiunile de intervenţie cu sectoarele relevante ale guvernului şi cu cele din teritoriu, precum şi de a ajusta, într-o măsură mai mare, cadrul naţional de management a riscurilor dezastrelor la standardele Europene. Întătirea capacităţii agenţiilor implicate în protecţia civilă se va face prin procurarea echipamentului necesar în astfel de cazuri, instruirea echipelor de protecţie civilă, şi pregătirea populaţiei în vederea acţiunilor care trebuie să fie întreprinse atunci cînd au loc dezastrele. Componentul B: Consolidarea Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Obiectivul acestui component este de a susţine activităţile de reducere a riscurilor prin asigurarea prognozelor hidro-meteorologice exacte şi serviciilor ajustate la necesităţile persoanelor responsabile de riscurile dezastrelor în cadrul guvernului şi în sectoarele afectate cel mai mult de climă, aşa ca agricultura. În cadrul componentului B al Proiectului de adaptare şi diminuare a riscurilor dezastrelor, se propune construcţia a 6 oficii pentru angajaţii Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS) în localităţile Leova, Ceadîr-Lunga, Bălţi, Costeşti-Stînca, Soroca şi Malovata-Veche. Două staţii din cele şase vor servi inclusiv pentru observaţiile hidrologice.

  3. Categoria Projectului. În corespundere cu politicile şi procedurile de salvgardare ale Băncii Mondiale, inclusiv OP/BP/GP 4.01 Evaluarea de mediu, această propunere de dezvoltare a fost clasificată ca Categoria B de proiecte pentru scopurile evaluării de mediu. În acest context, scopul principal al angajamentului respectiv este de a efectua Evaluarea de mediu pentru terenurile proiectului şi pentru activităţile de construcţie propuse, şi de a pregăti un simplu Plan de Management al Mediului (PMM) pentru toate construcţiile, inclusiv măsurile de diminuare, activităţile de monitorizare şi aranjamentele de implementare. Evaluarea de mediu şi PMM vor reflecta necesităţile impuse de legile şi regulamentele existente ale Guvernului Republicii Moldova, politicile de salvgardare ale Băncii Mondiale şi cerinţele de informare a publicului.

  4. Scopul Evaluării de mediu. Scopul Evaluării de Mediu (EM) este de a identifica impacturile semnificative de mediu (atît pozitive cît şi negative) cauzate de acest proiect, şi de a specifica acţiunile de prevenire şi măsurile de diminuare (inclusiv monitorizarea adecvată) cu scopul de a preveni, elimina sau minimiza toate impacturile adverse anticipate. Evaluarea

 • Page 2/15

  de mediu (EM) a fost efectuată de către un consultant local independent, iar în baza acesteia s-a pregătit un Plan de Management al Mediului (PMM) simplu. Raportul cu privire la Evaluarea de mediu a fost pregătit în baza următoarelor: (i) analiza documentelor juridice, a regulamentelor şi liniilor directorii; (ii) politicile de salvgardare ale BM, precum şi materialele de călăuză; (iii) cadrul legal naţional privind Evaluarea de Mediu şi sectorul construcţiilor; (iv) Studii de Evaluare a Impactului de Mediu pentru proiecte similare; (v) evaluarea de mediu a terenurilor propose în proiect; şi, (vi) rezultatele consultărilor cu reprezentanţii tuturor părţilor interesate şi factorilor de decizie.

  5. Cadrul de reglementare naţional pentru Studiul de mediu. Republica Moldova are elaborat un sistem bine pus la punct în domeniul Expertizei Ecologice de Stat şi a Evaluărilor de Impact asupra Mediului precum şi instrumente legale de mediu şi standarde tehnice care vor fi aplicate la etapa de implementare a acestui proiect. Principalele acte normative existente în acest domeniu sunt: Legea cu privire la protecţia mediului, Legea cu privire la expertiza ecologică de stat şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător, Legea cu privire la calitatea în construcţii, Legea privind bazele urbanismului şi dezvoltarea teritoriului, şi Legea cu privire la Accesul la Informaţii. Conform legislaţiei aplicabile în cazul în care obiectele proiectului afectează grav mediul înconjurător, documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului a acestora este subiectul Evaluării Impactului asupra Mediului (EIM). În general cadrul de replementare pertinent Studiului de impact este în acord cu regulile şi procedurile Băncii Mondiale.

  6. Cadrul instituţional şi capacităţile privind EM. Analiza capacităţii instituţionale de Evaluarea a Mediului a demonstrat că instituţiile naţionale şi organele de implementare deţin capacitatea relevantă pentru a-şi exercita responsabilităţile legate de revizuirea Evaluărilor de Mediu şi executarea prevederilor Planurilor de Management al Mediului. Implementarea politicilor de salvgardare a mediului ale proiectului se va face de către Echipa de Management a Proiectului (EMP) din cadrul Ministerului Mediului (MM). Echipa de Management a Proiectului are un angajat cu experienţă adecvată care deţine aceste responsabilităţi, deoarece, suplimentar, EMP este şi unitatea de implementare a Proiectului de gestionare şi distrugere a depozitelor de poluanţi organici persistenţi ( Proiectul POPs), care este un proiect mare al GEF-lui de Categoria A. Rezultatele implementării politicilor de salvgardare a mediului în cadrul Proiectului POPs sunt considerate ca fiind deocamdată pozitive.

  7. Condiţiile de fond pentru statiunea din Ceadir-Lunga

  Ceadir-Lunga este un oraş în Gagauzia care se prezintă ca o regiune autonomă a Republicii Moldova cu o populaţie de 19 400 persoane. Activitatea economică de bază este agricultura şi viticultura.

  Lucrările civile de la acest amplasament prevăd construcţia unui oficiu în care i-şi vor desfăşura activitatea angajaţii SHS din această zonă. În corespundere cu documentaţia de proiect, oficiul va avea o suprafaţă de 80 m2, un etaj şi va fi destinat pentru 5 persoane. Pereţii fundamentului vor fi din piatră de temelie, pereţii cladirii din cotileţ şi acoperişul acoperit cu ţiglă metalică. În acest caz nu se va folosi azbest. Geamurile şi uşile vor fi din termopan.

  De curînd, personalul care colectează datele în această regiune se află cu sediul într-o încăpere în stare avariată care în trecut a aparţinut aeroportului din Ceadir-Lunga, iar acum

 • Page 3/15

  administraţiei publice locale. Ţinînd cont de faptul că această clădire este proprietarea administraţiei locale, personalul SHS poate fi rugat să părăsească încăperea în orice clipă.

  Terenul propus se află la periferia oraşului şi are o suprafaţă de 1 ha, şi se mărgineşte la nord cu o reţea de distribuţie a energiei electrice. La est sunt cîteva case, iar la sud-drumul oraşului. La nord este cîmp deschis. Aproximativ 10 m spre sud de la terenul propus se află o groapă cu dimensiunile de 8x20m care nu este prea adîncă şi pare să fie o groapă de gunoi cu cîteva grămezi. La acest teren există acces la energia electrică, dar nu este gaz, sistem de canalizare şi apă. De aceea este necesară construcţia unei fîntîne şi a veceului. Suplimentar se va construi

  Solul, geologia şi caracteristicile climatice Oraşul Ceadir-Lunga se află la o distanţă de 100 km spre sud de la capitala Chisinau. Terenul este amplasat în stepa Budjacului care se caracterizează prin cîmp deluros.

  Profilul geologic al zonei este reprezentat prin depozite nisipo-argiloase şi loesoidale din perioada neognă şi cuaternară. Terenul proiectului face parte din Platoul Moldovei cu o adîncime a fundamentului de 3 000 m.

  Terenul Ceadir-Lunga are o înclinaţie de 2 grade, iar solul de aici este cernoziom degradat. În trecut a fost folosit ca teren arabil. Apele subterane sunt la adîncimea de 15-30 m.

  Clima zonei este aridă, iar temperata de 10 grade Celsius şi mai mare durează 179-187 zile pe an, ceea ce e mult mai mult decît în alte părţi ale Moldovei. Coeficienul geotermic anual este de 0,7-0,8. Din acest motiv zona respectivă este destul de frecvent expusă la vînturi. Direcţia vîntului este din nord şi sud.

  Mai jos veti gasi tabele cu datele privind temperarura medie lunară şi anuală pentru perioada 1957-1964 şi 1974-2000.

  Tabela 1. Temperatura medie lunară şi anuală în oraşul Ceadîr-Lunga

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Anual -2,3 -1,1 3,1 9,7 15,7 19,5 21,3 21,0 16,1 10,4 4,3 -0,3 9,8

  Conform acestei tabele temperatura medie anuală în localitatea Ceadîr-Lunga este de 9,8°C, luna ianuarie fiind cea mai rece cu temperaturi de -2.3°C, iar august –cea mai caldă cu temperaturi de 21°C. Temperatura minimă