of 12/12
Bản tin cây trồng công nghệ sinh học ngày 21/05/2014 đến ngày 28/5/2014 Các tin trong số này 1. Tin toàn cầu 2. Băng video của ISAAA về ứng dụng cây trồng CNSH năm 2013 3. Các nhà khoa học Khám phá sở di truyền sâu bệnh kháng bông CNSH 4. Tin Châu phi 5. OFAB khuyến cáo Diễn đàn phát triển CNSH CHÂU PHI 6. ABNE tiến hành hội thảo vấn sửa đổi Luật an toàn sinh học của Togo 7. Tin Châu Mỹ 8. NGHIÊN CỨU THAY THẾ SẢN XUẤT ETHYLENE TRONG NGÔ ĐỂ CHỐNG STRESS KHÔ HẠN 9. HỘI THẢO NÂNG CAO NĂNG LỰC VỀ NGHỊ ĐỊNH THƯ NAGOYA CHO CARIBBEAN 10. PHƯƠNG PHÁP MỚI TRÊN DI ĐỘNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ SÂU ĐỤC RỄ NGÔ 11. Tin Châu Á Thái Bình Dương 12. Các nhà khoa học trung quốc giải bộ gen cây bông 13. Công bố Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5 14. Tin nghiên cứu 15. Ảnh hưởng của cytokinin trên sở chuyển nạp qua Agrobacterium trên tế bào Nicotiana benthamiana 16. OsCPK9 biểu hiện cải tiến được sự thụ tinh của hoa lúa và kháng được stress phi sinh học 17. Mẫu phân lập vi khuẩn vùng rễ EA105 ức chế được sự xâm nhiễm bệnh đạo ôn lúa 18. Vai trò hậu nẩy mầm của gen Emp4 trong cây bắp 19. Arabidopsis: sự biểu hiện hoàn toàn gen CaMBPF1 làm giảm sự chống chịu stress phi sinh học 20. Bộ gen của mối khẳng định đẳng cấp trong cộng đồng 21. Thông Báo 22. Hội nghị BIO Châu Mỹ La Tinh 23. Tuần CNSH Châu âu

Bản tin cây trồng công nghệ sinh học ngày 21/05/2014 đến ... · Công bố Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam ... nhưng đây là phân tích đầu

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Bản tin cây trồng công nghệ sinh học ngày 21/05/2014 đến ... · Công bố Ngày Khoa...

 • Bn tin cy trng cng ngh sinh hc ngy 21/05/2014 n ngy 28/5/2014

  Cc tin trong s ny

  1. Tin ton cu

  2. Bng video ca ISAAA v ng dng cy trng CNSH nm 2013

  3. Cc nh khoa hc Khm ph c s di truyn su bnh khng bng CNSH

  4. Tin Chu phi

  5. OFAB khuyn co Din n pht trin CNSH CHU PHI

  6. ABNE tin hnh hi tho t vn sa i Lut an ton sinh hc ca Togo

  7. Tin Chu M

  8. NGHIN CU THAY TH SN XUT ETHYLENE TRONG NG CHNG

  STRESS KH HN

  9. HI THO NNG CAO NNG LC V NGH NH TH NAGOYA CHO

  CARIBBEAN

  10. PHNG PHP MI TRN DI NG NH GI SU C R NG

  11. Tin Chu Thi Bnh Dng

  12. Cc nh khoa hc trung quc gii m b gen cy bng

  13. Cng b Ngy Khoa hc Cng ngh Vit Nam 18/5

  14. Tin nghin cu

  15. nh hng ca cytokinin trn c s chuyn np qua Agrobacterium trn t

  bo Nicotiana benthamiana

  16. OsCPK9 biu hin ci tin c s th tinh ca hoa la v khng c stress phi

  sinh hc

  17. Mu phn lp vi khun vng r EA105 c ch c s xm nhim bnh o n la

  18. Vai tr hu ny mm ca gen Emp4 trong cy bp

  19. Arabidopsis: s biu hin hon ton gen CaMBPF1 lm gim s chng chu stress

  phi sinh hc

  20. B gen ca mi khng nh ng cp trong cng ng

  21. Thng Bo

  22. Hi ngh BIO Chu M La Tinh

  23. Tun CNSH Chu u

  http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=12306http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=12306http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=12330http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=12330http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=12332http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=12336http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=12347http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=12347http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=12343http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=12339

 • Tin ton cu

  Bng video ca ISAAA v ng dng cy trng CNSH nm 2013

  ISAAA va pht hnh bng gii thiu tm tt nhng im ni bt ca bo co v tnh trng cy trng cng ngh sinh hc ton cu trong nm 2013. Video di 90 giy trnh by t l cc nc trng chnh, cc loi cy trng, v cc c tnh cy trng cng ngh sinh hc trng nm ngoi. Xem video ti

  http://www.isaaa.org/resources/biotechinfomercials/brief46-

  2013/default.asp.

  y l mt trong nhng sn phm ca Trung tm kin thc ton cu thuc ISAAA.

  Bng gii thiu th hin cc thong tin CNSH di dng biu v hnh thc d hiu.

  Cc nh khoa hc Khm ph c s di truyn su bnh khng bng CNSH

  Mt nhm cc nh nghin cu dn u bi i hc Arizona (UA) v B Nng nghip

  M (USDA) cng b c s phn t trong cn trng pht trin kh nng khng bong

  cng ngh sinh hc. Kt qu ca nghin cu c cng b trn tp ch PLoS ONE

  ngy 19 thng Nm.

  "Nhiu c ch khng vi protein Bt c xut v nghin cu trong phng th

  nghim, nhng y l phn tch u tin ca c s di truyn phn t khng su bnh

  nghim trng i vi cy trng Bt trn ng rung", Bruce Tabashnik, mt trong nhng

  tc gi ca nghin cu v ngi ng u ca Khoa Cn trng hc ti trng Cao

  ng Nng nghip v Khoa hc s sng i hc Arizona cho bit.

  http://www.isaaa.org/resources/biotechinfomercials/brief46-2013/default.asphttp://www.isaaa.org/resources/biotechinfomercials/brief46-2013/default.asp

 • Cc nh nghin cu so snh gen cadherin trong su c qu mu hng t Arizona v

  n . H pht hin ra mt s a dng ng kinh ngc ca cadherin trong su c qu

  mu hng t n do ni thay th, mt c ch khng mi cho php mt chui DNA

  duy nht m ha cho nhiu bin th ca mt loi protein. y l bo co u tin ca

  ni thay th c lien quan vi tnh khng Bt pht trin trn rung.

  Xem thm: http://uanews.org/story/scientists-discover-genetic-basis-of-pest-

  resistance-to-biotech-cotton. V

  thttp://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0097900.

  Tin Chu phi

  OFAB khuyn co Din n pht trin CNSH CHU PHI

  Din n m v cng ngh sinh hc nng nghip chu Phi (OFAB) ngh thit lp

  mt din n cho cc chuyn gia c th gip trong vic pht trin CNSH nng nghip

  trong khu vc, c bit trong vic xy dng php lut v an ton sinh hc cc nc

  chu Phi. y ch l mt trong nhng kin ngh a ra trong cuc hp t chc ti Abuja,

  Nigeria vo ngy 22-ngy 26 Thng 4 nm 2014 ti Cuc hp hang nm v hoch nh

  v nh gi ca OFAB.

  Cc thnh vin ca din n quan st thy rng vic lp din n ca cc chuyn gia

  s gip cc nc chu Phi trong vic chng li cc tnh hung bt li trong vic theo

  ui cng ngh sinh hc tin tin trong nng nghip. H cng cho rng cn c mt c

  quan ca cc chuyn gia lm vic vi cc vin nghin cu quc gia v khu vc nh

  Vin Khoa hc chu Phi cng nh vi mng li c s ph bin thng tin cng

  ngh sinh hc cho nng dn. Kin ngh khc bao gm s dng ngn ng a phng

  truyn thng hiu qu cng ngh sinh hc; thnh lp bn hiu qu cc bn lin

  quan v khuyn khch cc nh khoa hc ln ting v cng ngh sinh hc.

  Xem thm: http://newsdiaryonline.com/ofab-recommends-forum-champion-

  biotech-

  africa/?utm_source=NewsdiaryOnline+Newsletter&utm_campaign=58172d44c5-

  Newsdiaryonline_Newsletter12_25_2012&utm_medium=email&utm_term=0_4063d77b12-58172d44c5-42669973.

  ABNE tin hnh hi tho t vn sa i Lut an ton sinh hc ca Togo

  http://uanews.org/story/scientists-discover-genetic-basis-of-pest-resistance-to-biotech-cottonhttp://uanews.org/story/scientists-discover-genetic-basis-of-pest-resistance-to-biotech-cottonhttp://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0097900http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0097900http://newsdiaryonline.com/ofab-recommends-forum-champion-biotech-africa/?utm_source=NewsdiaryOnline+Newsletter&utm_campaign=58172d44c5-Newsdiaryonline_Newsletter12_25_2012&utm_medium=email&utm_term=0_4063d77b12-58172d44c5-42669973http://newsdiaryonline.com/ofab-recommends-forum-champion-biotech-africa/?utm_source=NewsdiaryOnline+Newsletter&utm_campaign=58172d44c5-Newsdiaryonline_Newsletter12_25_2012&utm_medium=email&utm_term=0_4063d77b12-58172d44c5-42669973http://newsdiaryonline.com/ofab-recommends-forum-champion-biotech-africa/?utm_source=NewsdiaryOnline+Newsletter&utm_campaign=58172d44c5-Newsdiaryonline_Newsletter12_25_2012&utm_medium=email&utm_term=0_4063d77b12-58172d44c5-42669973http://newsdiaryonline.com/ofab-recommends-forum-champion-biotech-africa/?utm_source=NewsdiaryOnline+Newsletter&utm_campaign=58172d44c5-Newsdiaryonline_Newsletter12_25_2012&utm_medium=email&utm_term=0_4063d77b12-58172d44c5-42669973http://newsdiaryonline.com/ofab-recommends-forum-champion-biotech-africa/?utm_source=NewsdiaryOnline+Newsletter&utm_campaign=58172d44c5-Newsdiaryonline_Newsletter12_25_2012&utm_medium=email&utm_term=0_4063d77b12-58172d44c5-42669973http://newsdiaryonline.com/ofab-recommends-forum-champion-biotech-africa/?utm_source=NewsdiaryOnline+Newsletter&utm_campaign=58172d44c5-Newsdiaryonline_Newsletter12_25_2012&utm_medium=email&utm_term=0_4063d77b12-58172d44c5-42669973

 • B Mi trng v ti nguyn rng Togo phi hp vi C quan NEPAD- Mng li

  chuyn gia v an ton sinh hc chu Phi (ABNE) va t chc hi tho tham vn cc

  bn lin quan xem xt Lut an ton sinh hc sa i ca Togo. Hi tho din ra ti

  th Lom, Togo t 28/4 n 2/5/2014. Su mi ngi tham gia bao gm cc quan

  chc chnh ph, cc nh nghin cu, lut s, c quan qun l an ton sinh hc, v i

  din t chc x hi dn s tham gia vo hi tho. Cuc hi tho c ch tr bi b

  Marie Luce Mensah / Quashie, thnh vin ca y ban an ton sinh hc quc gia.

  Trong bi pht biu khai mc, ng Adignon Kotoro, Chnh vn phng B Mi trng v

  ti nguyn rng nhn mnh tm quan trng ca cuc hp ny, theo ng, y l mt

  bc tin ng k hng ti vic em ti cho Togo mt khung php l hot ng cho

  vic s dng c trch nhim cng ngh sinh hc Togo. "Ti ku gi ngi tham gia

  xem xt k d tho lut trong , mt khi c Hi ng B trng thng qua v c

  Quc hi ph chun, s cho php Togo gt hi nhng li ch ca cng ngh sinh hc

  hin i mt cch c trch nhim," ng Kotoro ni.

  D tho lut sa i xut sa i lut an ton sinh hc c k thng 1 nm

  2009 m bo s lin kt tt hn vi cc quy nh v quy tc an ton sinh hc quc

  t, c bit l Ngh nh th b sung Nagoya Kuala Lumpur v trch nhim php l m

  Togo k vo thng 9/ 2011. D lut s trnh ti Quc hi thng qua trc khi kt

  thc nm 2014.

  bit thm thng tin v vic sa i lut an ton sinh hc Togo, lin h vi Gio s Diran Makinde ti mng an ton sinh hc chuyn mn chu Phi ti:

  [email protected]

  Tin Chu M

  NGHIN CU THAY TH SN XUT ETHYLENE TRONG NG CHNG

  STRESS KH HN

  Cc nh khoa hc t DuPont Pioneer s dng cch tip cn gen im lng iu chnh

  mc sinh tng hp ethylene trong ng v nghin cu nh hng ca nng sut ht

  trong iu kin kh hn trn rung. Cc kt qu nghin cu c cng b trong Tp

  ch Cng ngh sinh hc thc vt.

  S kin chuyn gen thng mi c lin quan c to ra vi ACC synthases (ACSS),

  enzyme xc tc cc bc t l hn ch trong sinh tng hp ethylene. Cc event biu

  hin vic gim pht ra ethylene khong mt na so vi null khng chuyn gen. Th

  mailto:[email protected]

 • nghim thc a ging lai bin i gen v kim sot c tin hnh ti cc vng b

  hn hn nng v cc khu vc him ma ti M.

  Kt qu ca d liu nng sut cho thy cc event bin i gen tng ng k nng

  sut ht so vi c kim sot, vi event tt nht tng 0.58 Mg / ha (9,3 gi / mu Anh)

  sau giai on ra hoa b hn. Hn na, phn tch nhng c im th cp cho thy c

  s st gim lien tc trong khong thi gian n v mt s gia tng ng thi s lng

  ht nhn / tai trong cc event gen chuyn so vi kim sot. Event c la chn cng

  trng th nghim trong iu kin nit thp, v event tt nht c nng sut tng 0,44 Mg

  / ha (7.1 bushel / acre).

  Da trn kt qu, c th kt lun rng iu chnh gim qu trnh sinh tng hp ethylene

  c th ci thin nng sut ht ng trong iu kin stress phi sinh hc.

  c tm tt ti http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24618117.

  HI THO NNG CAO NNG LC V NGH NH TH NAGOYA CHO

  CARIBBEAN

  Hi tho nng cao nng lc tiu vng v Ngh nh th Nagoya cho Caribbean c t

  chc ti Georgetown, Guyana vo ngy 19-22 thng 5 nm 2014. Mc tiu ca hi tho

  l nhm thc y s hiu bit hn na v cc quy nh ca Ngh nh th v tng

  cng nng lc ph chun / gia nhp Ngh nh th v chun b cho vic trin khai hiu

  qu vi mc ch gp phn vo vic t c cc mc tiu a dng sinh hc Aichi 16.

  Cc i biu cng c gii thiu giai on th nghim v tip cn v chia s li ch

  (ABS) Clearing House (Nh khai bo) v tham gia thc hnh o to v cch s dng

  tm v ly thng tin v lm th no ng k v qun l h s trong cng trung

  tm.

  Ngh nh th Nagoya nhm cung cp c s php l cao hn v minh bch hn cho

  cc nh cung cp v ngi s dng cc ngun ti nguyn di truyn tng cng c

  hi chia s cng bng v cn bng li ch t vic s dng chng. NGh nh th s

  c thc hin 90 ngy sau khi 50 quc gia hon tt qu trnh ph chun.

  Trong tuyn b ca mnh, Tng th k Cng c v a dng sinh hc, Braulio Fereira

  De Souza Dias, ku gi tt c cc nc trong tiu vng ph chun hoc gia nhp Ngh

  nh th trc ngy 07 Thng 7 nm 2014 h c th tham gia cuc hp u tin ca

  cc Bn tham gia Ngh nh th trong thng 10 nm 2014 vi t cch thnh vin y

  . iu ny s cho php h thc hin vai tr quan trng trong quyt nh u tin khi

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24618117

 • thc hin Ngh nh th. ng khuyn khch h pht trin l trnh c th v cc k hoch

  hnh ng hng ti vic ph chun v thc hin Ngh nh th trong hi tho.

  c tuyn b y ng Dias 'ti http://www.cbd.int/doc/speech/2014/sp-

  2014-05-19-abs-en.pdf.

  PHNG PHP MI TRN DI NG NH GI SU C R NG

  Su c r Ng l mt trong nhng loi gy hi tn ph ng s i vi ngi trng

  ng. gii quyt vn ny, Genuity a ra cc ng dng Genuity su hi r

  Manager. ng dng ny hin c sn cho ngi dng iPad v s h tr trong vic nh

  gi cc nguy c p lc su hi r ng bng cch cung cp cc khuyn ngh c th lnh

  vc da trn mt s cy trng v s liu su hi r ng bao gm c v tr rung, mt

  su bnh v cy trng trc v lch s qun l dch hi. ng dng ny cng cho php

  ngi dng thit lp cnh bo, ghi ch, bo co truy cp v chia s kt qu thng qua

  email.

  Genuity l thng hiu Monsanto bao gm cc cng ngh mi nht i vi ng, u

  tng, bng v cc cy trng khc. Genuity kt hp nhng c im di truyn ht

  ging bo v v ti a ha nng sut.

  Tm hiu thm ti http://news.monsanto.com/press-release/products/genuity-

  launches-first-its-kind-app-technology-corn-rootworm-risk-assessment.

  Tin Chu Thi Bnh Dng

  Cc nh khoa hc trung quc gii m b gen cy bng

  Cc nh khoa hc t Hc vin Khoa hc Nng nghip Trung Quc v Vin Gen Bc

  Kinh gii m thnh cng trnh t b gen ca cy bng (Gossypium arboreum). Cc

  chi tit ca cc trnh t c cng b trn tp ch Nature Genetics.

  Sau khi gii m thnh cng trnh t bng hoang d G. raimondii vo nm 2012, cc nh

  nghin cu bt u cng vic trn gii m b gen ca G. arboreum. H s dng

  phng php tip cn ton b h gen shotgun, thu c d tho b gen bng vi kch

  thc ca 1694 Mb. Vi 90,4% G. arboreum c neo v nh hng trn 13

  pseudochromosomes.

  Theo cc nh nghin cu, trnh t b gen s l mt ti liu tham kho quan trng cho

  vic lp rp cc b gen bng t bi v cho nghin cu tin ha ca cc loi

  http://www.cbd.int/doc/speech/2014/sp-2014-05-19-abs-en.pdfhttp://www.cbd.int/doc/speech/2014/sp-2014-05-19-abs-en.pdfhttp://news.monsanto.com/press-release/products/genuity-launches-first-its-kind-app-technology-corn-rootworm-risk-assessmenthttp://news.monsanto.com/press-release/products/genuity-launches-first-its-kind-app-technology-corn-rootworm-risk-assessment

 • Gossypium. N cng cung cp mt cng c cn thit cho vic xc nh, phn lp, v

  thao tc cc gen bng quan trng lin quan n tnh trng nng hc thng qua nhn

  ging phn t v ci thin di truyn.

  Tm hiu thm ti http://www.genomics.cn/en/news/show_news?nid=99998

  Cng b Ngy Khoa hc Cng ngh Vit Nam 18/5

  Ngy 18/5, ti H Ni, Th tng Chnh ph Nguyn Tn Dng chnh thc cng b

  Ngy khoa hc Cng ngh (KHCN) Vit Nam 18/5.

  Ngy 18/6/2013, Quc hi thng qua Lut Khoa hc v Cng ngh, trong quy

  nh ly ngy 18/5 hng nm l Ngy Khoa hc v Cng ngh Vit Nam. B KHCN

  chnh thc t chc L cng b Ngy Khoa hc Cng ngh Vit Nam 18/5.

  Trong bi pht biu ti bui l, Th tng Nguyn Tn Dng khng nh: Ngy KHCN

  Vit Nam khng ch nhm tn vinh cc nh khoa hc v cc thnh t KHCN, tuyn

  truyn ph bin tri thc khoa hc m cn nng cao nhn thc, khi dy nim t ho v

  tr tu Vit Nam, tinh thn am m lao ng sng to trong cc tng lp nhn dn, c

  bit l th h tr.

  Nim t ho v tinh thn cao qu , phi c bi p tr thnh ng lc ni sinh

  quan trng nht, mnh m nht - ngun lc con ngi - phc v s nghip xy

  dng v bo v t nc, Th tng nhn mnh.

  Th tng Nguyn Tn Dng cng nh gi cao nhng ng gp ca KHCN trong tt

  c cc lnh vc i vi s nghip cch mng ca dn tc ta trc y, s nghip bo

  v, xy dng v pht trin t nc ngy nay.

  Tuy nhin, Th tng cng thng thn ch ra rng, hot ng KH&CN thi gian qua

  vn cn nhiu hn ch, cha thc s tr thnh ng lc pht trin kinh t x hi.

  Vic huy ng ngun lc ca x hi vo hot ng KHCN cha c ch trng ng

  mc. Vic o to, trng dng i ng cn b KHCN cn nhiu bt cp. C ch qun l

  hot ng KHCN chm c i mi, Th tng ni.

  Th tng Nguyn Tn Dng cho rng, cht lng ngun nhn lc v trnh KHCN

  chnh l th hin ca nng lc cnh tranh ca mt quc gia. Cnh tranh gia cc quc

  gia suy cho cng l cnh tranh ngun vn tri thc, th hin qua cht lng ngun nhn

  lc v trnh KHCN v, quc gia no c nng lc cnh tranh cao s c nhiu c hi

  vt ln pht trin nhanh v bn vng, Th tng ni.

  http://www.genomics.cn/en/news/show_news?nid=99998

 • Nhn ngy KHCN, ti t nhiu nim tin v k vng cao vo lc lng KHCN nc

  nh. Ti tin tng rng, ngy KHCN Vit Nam s l s kin thng nin gn kt cng

  ng khoa hc trong v ngoi nc, truyn cm hng nim say m sng to khoa hc

  cho th h tr, cho cng ng v ton x hi, Th tng Nguyn Tn Dng khng

  nh.

  Xem thm: http://en.vietnamplus.vn/Home/Hightech-agriculture-needs-

  funding/20145/50276.vnplus.

  Tin nghin cu

  nh hng ca cytokinin trn c s chuyn np qua Agrobacterium trn t

  bo Nicotiana benthamiana

  Xt nghim transient trn c s Agrobacterium tumefaciens tr thnh mt cng c ph

  bin trong nghin cu s nh v ca nhng protein v s th hin gen trong t bo.

  Tuy nhin, t chc ca t bo v hnh thi hc cc c quan trong t bo ngm vo vi

  khun Agrobacterium cha c nghin cu mt cch chi tit. Mc tiu ca nghin

  cu ny l nh dng r rng nh hng ca phng php xt nghim

  Agrobacterium tumefaciens-based transient trn t bo t s xm nhim ca vi

  khun ngn hn cng nh vic xc nh yu t ny c nhim v g trong nhng thay i

  nh vy.

  Tc ng ca s ngm GV3101 vo hnh dng c bit ca lp th (chloroplast) v

  hnh thi ca cy Nicotiana benthamiana c ngi ta nghin cu. Th nghim

  khng nh rng GV3101 kch thch mt cch linh hot cc c

  quan stromules hoc 'stroma-filled-tubules' (l c quan cc nh, cu trc bin ng,

  tri rng trn b mt cc plastid) v lm thay i v tr ca plastid lin quan n nhn.

  y l kt qu ca mt chng ni vi khun ty thuc vo c ch bi tit ra cytokinin v

  tch t trong m thc vt. sn xut ra hormone nh vi khun c ngi ta tm thy c

  lin quan n s hin din ca gen tzs (trans-zeatin synthase gene) nh v trong Ti

  plasmid ca GV3101. Cytokinin c phng thch bi vi khun (bacteria-derived

  cytokinins) cn nh hng n c mc hnh thnh ng d ha tan v s tch t

  tinh bt.

  Tc ng ny ca vi khun c th b gim i khi s dng mt chng ni (strain) vi

  khun.

  Xem thm: http://www.biomedcentral.com/1471-2229/14/127/abstract.

  OsCPK9 biu hin ci tin c s th tinh ca hoa la v khng c stress

  phi sinh hc

  http://en.vietnamplus.vn/Home/Hightech-agriculture-needs-funding/20145/50276.vnplushttp://en.vietnamplus.vn/Home/Hightech-agriculture-needs-funding/20145/50276.vnplushttp://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=12306http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=12306http://www.biomedcentral.com/1471-2229/14/127/abstracthttp://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=12330http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=12330

 • Protein CDPKs (Calcium-dependent protein kinases) trong thc vt rt cn thit gip

  cy chng chu vi nhng stress phi sinh hc v s pht trin ca ht. Tuy nhin, ch c

  mt vi chc nng CDPK ca la c bit trong khi vai tr ca s th tinh hoa la

  cha c bit mt cch r rng.

  Mt gen CDPK ca cy la c tn l OsCPK9 c dng ha (cloned) v nh tnh.

  N th hin mnh m mt vi ging la v b c ch thng qua phn t RNA can

  thip. Kt qu cho thy vai tr tch cc ca OsCPK9 trong chng chu stress kh hn

  cng nh s th tinh ca hoa la. OsCPK9 ci tin c tnh chng chu kh hn thng

  qua kt qu kch hot s ng li ca kh khng v thng qua ci tin kh nng iu tit

  p sut thm thu. N lm gia tng s th tinh hoa la thng qua ci tin sc sng ca

  ht phn.

  S vn di chi thn v r la kch hot mc nhy cm i vi ABA trong khi cy biu

  hin mnh m OsCPK9 so vi cy nguyn thy. S biu hin mnh m v s c ch

  ca phn t RNA can thip ca OsCPK9 nh hng c mc phn t transcript ca

  ABA v nhng gen c lin quan n stress. Nh vy nh hng tch cc

  ca OsCPK9 xy ra trong iu ha tnh chng chu stresss phi sinh hc, s th tinh ca

  hoa la v nhy cm ca ABA.

  Xem: http://www.biomedcentral.com/1471-2229/14/133/abstract

  Mu phn lp vi khun vng r EA105 c ch c s xm nhim bnh o n

  la

  Magnaporthe oryzae l mt vi nm gy ra bnh o n trn la, n lm tht thot nng

  sut ht n 30%. iu may mn l c nhng vi khun trong t cho chng ta gii php

  bn vng nhm gim thiu mc gy hi ca bnh o n. Nhng vi sinh vt trong vng

  r la (Rhizospheric microbiomes), c nhng tng tc vi r la, chng c th iu

  tit c s tng trng v c ch bnh hi. Nghin cu ny nh gi kh nng ca vi

  khun trong t nhin lm gim c s xm nhim ca vi nm M. oryzae.

  Vi khun sng vng r c thu thp trn rung la. Chng c ngi ta xt nghim

  hot tnh sinh hc kim sot nm M. oryzae pathovar 70-15. Vi

  khunPseudomonas vi mu phn lp s EA105 biu hin vai tr khng sinh

  (antibiosis) vi kt qu 90% gim thiu s hnh thnh a bm ca nm M. oryzae in

  vitro. Mc d hydrogen cyanide (HCN) c chc nng phi hp vi nhng vi khun

  pseudomonads trong u tranh sinh hc, nhng hot ng u tranh sinh hc y

  (biocontrol activity) ca EA105 dng nh c lp vi vic sn sinh ra HCN. Xt

  nghim trn ng rung cho thy EA105 lm gim s vt bnh o n n 33%. Loi vi

  http://www.biomedcentral.com/1471-2229/14/133/abstracthttp://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=12332http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=12332

 • khun khc Pantoea agglomerans vi mu phn lp s EA106, lm gim c vt

  bnh 46%. C hai mu phn lp ny u kch hot jasmonic acid (JA) v ethylene

  (ET) lin quan n phn ng ISR (induced systemic resistance)trong cy la.

  EA105 l mu phn lp c hiu qu tt nht, c ch c s tng trng v s hnh

  thnh ca a bm (appressoria) ca nm M. oryzae, c lp vi cyanide to ra. Vic

  p dng cc vi khun t nhin y nh mt yu tt trong u tranh sinh hc kt hp vi

  cc bin php bo v thc vt hin nay c th l gii php thch g trong bo m an

  ninh lng thc ton cu.

  Xem: http://www.biomedcentral.com/1471-2229/14/130/abstract

  Vai tr hu ny mm ca gen Emp4 trong cy bp

  Gen emp4 (empty pericarp4) m ha protein PPR (pentatricopeptide repeat) c trong

  s kin biu hin gen ty th b v giai on ht pht trin. N biu hin trong tt c

  m t bo ca cy bp, bao gm trong phi mm v phi nh, l, r, thn, non bo,

  bi v sn phm ca n rt cn thit biu hin mt cch chnh xc mt subset cc

  nh ca phn t transcript trong ty th b ca phi mm. Tuy nhin, chc nng ca gen

  ny trong giai on pht trin hu ny mm cha r. Mc tiu nghin cu nhm xc

  nh vai tr y.

  Cc cy con t bin ng hp t thiu protein EMP4 c thu thp bng cch cy

  phi non tch chit ra (immature embryos) nghin cu vai tr ca emp4 trong giai

  on pht trin hu ny mm. L ca cy bp non v r non ca ging bp t bin

  c kho st phn tch nh hng ca chc nng rt km ca ty th b xt trn

  din hnh thi hc v chc nng hc. nh hng ca nh sng trn cc dng t bin

  cng c cp. Ht bp t bin gim i c ngha phi mm v lm chm li s

  pht trin ca phi. Cy t bin gim tn sut ht ny mm cng nh t l cy mm

  sng st trong giai on pht trin l 1 v l 2.

  S thay i cc trng hn c l cy t bin c s t bo rng hoc s t bo cha t

  c quan bn trong. C chc nng ca ty th b v lc lp cng b tn thng. Tuy vy,

  c tn thng v cu trc v chc nng nh vy s t hn nu cy con c trng

  trong iu kin bng ti hon ton so snh vi cy trng ngoi nh sng. iu y cho

  thy nh hng ca t bin c kch hot bi nh sng.

  Xem http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168945214000430.

  Arabidopsis: s biu hin hon ton gen CaMBPF1 lm gim s chng chu

  stress phi sinh hc

  http://www.biomedcentral.com/1471-2229/14/130/abstracthttp://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=12336http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168945214000430http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=12347http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=12347

 • Nhit lnh l nguyn nhn chnh lm gim nng sut cy t (Capsicum annuum)

  trn th gii. Gen c lin quan n chu lnh c iu ha bi abscisic acid (ABA),

  iu ny c khng nh bi nhiu nghin cu trc y, bao gm gen CaMBF1, mt

  gen tng ng vi gen MBF1 ca khoai ty (StMBF1) m ha multiprotein

  (coactivator multiprotein bridging factor 1). Nghin cu y tp trung vo tnh cht

  ca CaMBF1 t t v vai tr ca n i vi tnh chng chu stress phi sinh hc.

  CaMBF1 th hin trong tt c xt nghim m cy t, c bit l gii on tr bng

  v to ht. Biu hin CaMBF1 trong cy t non b c ch mnh m bi nhiu stress

  nh mn v kim loi nng. KhiCaMBF1 c cho biu hin mnh m trong

  cy Arabidopsis, nh hng ca stress lnh trong cy con nh tr nn xu hn rt

  nhiu. Tuy vy, s ny mm, s xanh ha l mm v s hnh thnh r ngang b nh

  hng nng n bi stress mn trong cy Arabidopsis transgenic so vi cy nguyn

  thy.

  Cy Arabidopsis transgenic biu hin mnh CaMBF1 lm gim tnh chng chu lnh v

  mn trong giai on ny mm v hu ny mm. iu ny ch thy rng s biu hin

  mnh m CaMBF1 trong cy Arabidopsis cc k siu nhy cm vi stress

  (hypersensitive to stresses). Hiu bit v CaMBF1 s rt c ch trong cng ngh di

  truyn to ra ging cy trng mi trong tng lai.

  Xem: http://www.biomedcentral.com/1471-2229/14/138/abstract.

  B gen ca mi khng nh ng cp trong cng ng

  Cc nh khoa hc thuc H Arizona State thu thp cc mu mi (dampwood

  termites c tn khoa hc lZootermopsis nevadensis nuttingi) ti Monterey,

  California v gii trnh t b gen ca chng nhm xem xt lm th no cc gen ny th

  hin c. Kt qu khng nh mt s quan im v gii tnh ca mi v tp tnh cng

  ng ca mi.

  H tm thy t l ln cc gen ca mi b kha li bi cc gc methyl hoc cc kha

  c tnh cht ha hc (chemical tags). y l bng chng c trong ong mt m hin

  tng methyl ha (methylation) gn vi s phn ca tng c th, xc nh v tr ca

  chng trong cng ng c ng cp ny (caste system). Mi, ging nh kin, thng tin

  cho nhau bng tn hiu mi ha hc c cm nhn bi cc receptors khi chng s

  dng ru (antennas) bt tn hiu.

  Nghin cu cn cho thy mi c rt t loi hnh t bo ghi nhn c ha cht c tnh

  cht c bit (individual chemicals), c th do chng t phi i mt vi loi mi l hoc

  http://www.biomedcentral.com/1471-2229/14/138/abstracthttp://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=12343

 • phi i mt vi vic tm kim thc n. Chng khng cn phi xc nhn nhiu mi phc

  tp nh vy, Jrgen Liebig, trng nhm nghin cu ni.

  Xem http://www.scientificamerican.com/article/termite-genome-reveals-details-of-caste-

  system/

  Thng Bo

  Hi ngh BIO Chu M La Tinh

  Bio Latin America Conference s c t chc vo ngy 9-11, thng Chn 2014, ti Rio

  de Janeiro, Brazil

  Xem http://www.bio.org/events/conferences/bio-latin-america-

  conference?utm_source=smartbrief&utm_medium=4.9.2014&utm_campaign=smartbrief

  short.

  Tun CNSH Chu u

  Tun L Biotech ca Chu u ln th Hai s c t chc vo ngy 6-12, 2014, ti

  Germany, Italy, United Kingdom, v Swizerland

  Xem http://www.biotechweek.org/.

  http://www.scientificamerican.com/article/termite-genome-reveals-details-of-caste-system/http://www.scientificamerican.com/article/termite-genome-reveals-details-of-caste-system/http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=12339http://www.bio.org/events/conferences/bio-latin-america-conference?utm_source=smartbrief&utm_medium=4.9.2014&utm_campaign=smartbriefshorthttp://www.bio.org/events/conferences/bio-latin-america-conference?utm_source=smartbrief&utm_medium=4.9.2014&utm_campaign=smartbriefshorthttp://www.bio.org/events/conferences/bio-latin-america-conference?utm_source=smartbrief&utm_medium=4.9.2014&utm_campaign=smartbriefshorthttp://www.biotechweek.org/