of 22/22
Bản tin cây trồng công nghệ sinh học ngày 28/8/2013 đến ngày 04/9/2013 Các tin trong số này: 1. Tin thế gii 2. Các nhà khoa hc xác định enzyme thc vt có thtăng cường sn xut nguyên liu sinh khi 3. Các nhà khoa hc Hoa Kvà Anh thiết kế cây trng cho tương lai 4. Châu Phi 5. Nigeria đưa ra hai giống ngô lai trng chín cc sm 6. Các nhà khoa hc châu Phi được đào tạo vcông cgenotyping mi 7. Châu M8. GIS htrsưu tập qugen cho ngân hàng gen ca CIP 9. Các nhà nghiên cu khám phá gen nhy có li 10. Nghiên cu làm rõ ngun gc ca mã di truyn 11. Khám phá ' thuốc trường sinh” cho lá cây 12. Các nhà khoa hc to ra cây trng tsn xut phân bón 13. Châu Á và Thái Bình Dương 14. Nhà hoạt động chng biến đổi gen trước đây ng hcây trng công nghsinh hc 15. Btrưởng Nông nghip ca Ấn Độ ng hcây trng biến đổi gen vì an ninh lương thực 16. Các bên liên quan thúc đẩy truyn thông khoa hc vbiến đổi gen 17. Phát trin ging lúa chu nhit Malaysia 18. Cây trng biến đổi gen giúp ích cho c19. Hi thảo đánh giá rủi ro môi trường ti Bangkok 20. Châu Âu 21. Nghiên cu ảnh hưởng ca thuc trsâu đến môi trường 22. Cái nhìn mới đối vi sxuân hóa ca các loi ngũ cốc 23. Các nhà khoa hc to ra mô hình vi khun ba chiu 24. Nghiên cu 25. Phân tích toàn bhgen cây lúa GM cho thy có vaccin thc phm kháng dng phn hoa 26. Ngoài lĩnh vực công nghsinh hc 27. Làm mt khnăng sinh dục để kim soát côn trùng gây hi 28. Thông báo 29. Hi nghbiến đổi khí hu quc tế ln th6 ti London 30. Hi nghchuyên đề v30 năm của công nghsinh hc thc vt 31. Hi nghBIO Hàn Quốc năm 2013 32. Điểm sách 33. Báo cáo thường niên vCông nghsinh hc trong nông nghip ca Liên minh châu Âu

Bản tin cây trồng công nghệ sinh học ngày 28/8/2013 đến ngày 04/9

 • View
  214

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Bản tin cây trồng công nghệ sinh học ngày 28/8/2013 đến ngày 04/9

 • Bn tin cy trng cng ngh sinh hc ngy 28/8/2013 n ngy 04/9/2013

  Cc tin trong s ny:

  1. Tin th gii

  2. Cc nh khoa hc xc nh enzyme thc vt c th tng cng sn xut

  nguyn liu sinh khi

  3. Cc nh khoa hc Hoa K v Anh thit k cy trng cho tng lai

  4. Chu Phi

  5. Nigeria a ra hai ging ng lai trng chn cc sm

  6. Cc nh khoa hc chu Phi c o to v cng c genotyping mi

  7. Chu M

  8. GIS h tr su tp qu gen cho ngn hng gen ca CIP

  9. Cc nh nghin cu khm ph gen nhy c li

  10. Nghin cu lm r ngun gc ca m di truyn

  11. Khm ph ' thuc trng sinh cho l cy

  12. Cc nh khoa hc to ra cy trng t sn xut phn bn

  13. Chu v Thi Bnh Dng

  14. Nh hot ng chng bin i gen trc y ng h cy trng cng ngh sinh

  hc

  15. B trng Nng nghip ca n ng h cy trng bin i gen v an ninh

  lng thc

  16. Cc bn lin quan thc y truyn thng khoa hc v bin i gen

  17. Pht trin ging la chu nhit Malaysia

  18. Cy trng bin i gen gip ch cho c

  19. Hi tho nh gi ri ro mi trng ti Bangkok

  20. Chu u

  21. Nghin cu nh hng ca thuc tr su n mi trng

  22. Ci nhn mi i vi s xun ha ca cc loi ng cc

  23. Cc nh khoa hc to ra m hnh vi khun ba chiu

  24. Nghin cu

  25. Phn tch ton b h gen cy la GM cho thy c vaccin thc phm khng d

  ng phn hoa

  26. Ngoi lnh vc cng ngh sinh hc

  27. Lm mt kh nng sinh dc kim sot cn trng gy hi

  28. Thng bo

  29. Hi ngh bin i kh hu quc t ln th 6 ti London

  30. Hi ngh chuyn v 30 nm ca cng ngh sinh hc thc vt

  31. Hi ngh BIO Hn Quc nm 2013

  32. im sch

  33. Bo co thng nin v Cng ngh sinh hc trong nng nghip ca Lin minh

  chu u

 • Tin th gii

  Cc nh khoa hc xc nh enzyme thc vt c th tng cng sn xut nguyn liu

  sinh khi

  Cc nh khoa hc t Vin James Hutton v i hc Dundee Scotland, Vin Cng ngh

  sinh hc Flanders (VIB ), i hc Ghent B v i hc Wisconsin ca M xc nh

  c mt loi enzyme caffeoyl shikimate esterase mi (CSE) ng vai tr trung tm trong

  sinh tng hp lignin. Knocking-out gen CSE cho thy kt qu di 36% lignin trn mt

  gram vt liu gc. Lignin l mt loi kt dnh, a vo cc phn t ng v do lm

  cho cy cng cp. Cy c lng lignin thp hoc lignin b ph v d dng hn c li cho

  sn xut nhin liu sinh hc v cht do sinh hc.

  Nhng hiu bit mi c th c s dng sng lc qun th t nhin cc loi cy trng

  nng lng nh cy dng, bch n, switchgrass v cc loi c khc tm gen CSE

  khng hot ng. Ngoi ra, s biu hin ca CSE c th iu khin bng k thut di truyn

  cc cy trng sn xut nng lng.

  Xem thm ti http://www.hutton.ac.uk/news/gene-discovery-opens-new-possibilities-

  biofuels v http://www.sciencemag.org/content/early/2013/08/14/science.1241602 .

  Cc nh khoa hc Hoa K v Anh thit k cy trng cho tng lai

  Bn nhm cc nh khoa hc t Hoa K v Anh c trao tng hn 12 triu USD

  nghin cu tm cch thay i phng php canh tc hin ti bng cch thit k cy trng s

  pht trin mnh m khng cn phn bn nhn to tn km v gy nhim .

  Qu Khoa hc Quc gia (NSF ) ca M v Hi ng Nghin cu khoa hc Sinh hc v

  Cng ngh sinh hc ca Anh (BBSRC ) trao khon tin ny cho d n Ideas Lab vi

  mc tiu tp trung vo phng php tip cn mi i ph vi nhng thch thc v kh

  m (nitrogen) trong bi cnh nhu cu lng thc ton cu ngy cng tng. n nm 2015

  ,cn hn 190.400.000 tn nitrogen cung cp lng thc cho th gii . Cc trang tri da

  vo s lng ln cc loi phn bn sn xut cng nghip v giu m m bo nng

  sut cy trng, nhng km theo l s nh i vi gi thnh cao v vic s dng mt

  lng ln nhin liu ha thch, cc vn mi trng, tnh trng suy gim cht t v to

  ra cht thi gy nhim ngun nc ngt v cc vng ven bin .

  John Wingfield, tr l gim c ca NSF v Khoa hc sinh hc cho bit " S ph thuc

  ca phn bn nit nhn to sn xut cy lng thc v nhng tc ng gy thit hi cho

  mi trng vn cn b coi nh. iu may mn l cn c nhng nh khoa hc tm cch thay

  th cc loi phn bn nhn to ny c bng nit di do trong khng kh.

  Bn d n v Idea Lab bao gm:

  Nitroplast : Bo quan c nh m tng hp iu khin bng nh sng

  EnzymNitrogenaza chu Oxy

  Cng sinh tng hp c iu khin gia thc vt v vi khun cung cp nit cho cy

  trng

  Thit k kh nng c nh m t bo quang hp oxygenic

 • Xem thm ti: http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=128878 .

  Chu Phi

  Nigeria a ra hai ging ng lai trng chn cc sm

  Nigeria va a ra hai ging ng lai chn cc sm ng thi c th khng hoc chng chu

  c Striga, hn hn v hm lng ni t thp trong t.

  Cc ging ng lai ny c pht trin bi Vin Quc t v nng nghip nhit i (IITA ) ,

  ban u c gi l IITA Hybrid EEWH -21 v IITA Hybrid EEWH -26, nay c tn l Ife

  Maizehyb -5 v Ife Maizehyb - 6 . Cc dng ng ny cng c th nghim rng ri

  Nigeria vi s phi hp ca Vin Nghin cu v o to Nng nghip ( IAR & T ) v

  c h tr ca D n Ng chu hn dnh cho chu Phi ( DTMA ) . Nng sut tim nng

  sut ca Ife Maizehyb -5 l 6,0 tn / ha v Ife Maizehyb - 6 l 5,5 tn / ha so vi cc ging

  a phng c nng sut khong 1,5 tn / ha.

  Theo Baffour Badu - Apraku , chuyn gia nhn ging v thnh vin ca nhm pht trin

  cc ging lai ca IITA, vic a ra hai ging ng lai ny s gp phn lm gim ng k s

  bt n ca sn lng ng Nigeria cng nh cc nc khc Ty v Trung Phi , " .

  Xem thm ti: http://allafrica.com/stories/201308230345.html .

  Cc nh khoa hc chu Phi c o to v cng c genotyping mi

  Vn phng ca Vin nghin cu cy trng quc t cho vng nhit i bn kh hn

  (ICRISAT) Nairobi, Kenya t chc mt hi tho v cng c to kiu gen mi cho cc

  nh khoa hc chu Phi nghin cu cc h gen ng cc. Hi tho c t chc ti Trung

  tm BECA-ILRI (the Biosciences Eastern and Central Africa - International Livestock

  Research Institute) . y l hi tho c ng t chc bi Vin a dng H gen ca i

  hc Cornell vi cc thnh vin h tr t i hc Cornell v ICRISAT, thu ht 32 i biu

  tham d n t Tanzania , Malawi , Zimbabwe , Nam Phi , Uganda, Kenya , Ethiopia,

  Sudan , Eritrea , v Niger Zambia , i din cho cc trung tm ca CGIAR v cc chng

  trnh quc gia .

  Xem thm ti http://www.icrisat.org/newsroom/latest-

  news/happenings/happenings1585.htm # 2 .

  Chu M

  GIS h tr su tp qu gen cho ngn hng gen ca CIP

  Trung tm khoai ty quc t (CIP ) s s dng cng c ca H thng thng tin a l (GIS)

  h tr vic thu thp qu gen cho ngn hng gen ca Trung tm ng thi cho php cc

  nh nghin cu khm ph cc a im c tim nng canh tc v tm kim nhng ging c

  mi

  GIS s gip cung cp cho ngn hng gen ca CIP v b phn chuyn v ti nguyn di

  truyn ca Trung tm v gap analysis i khoai ty, khoai lang, v cc loi cy trng v

  c Andean (ARTs) khc. Gap analysis l mt thut ng c s dng o lng v xc

 • nh nhng khong cch ( chnh lch) trong bo tn a dng sinh hc bng cch so snh

  cc d bo vi s pht trin ca vt liu thu thp theo thi gian trong mt vng rng ln .

  Cng c ny cng s gip v bn cc khu vc hin th cc hiu ng c th nhn thy

  c ca bin i kh hu i vi sn xut khoai ty. Thng tin a l thu thp bi h

  thng GIS c lin quan n mt lot cc d n khc nhau ca CIP v nghin cu nh

  hng ca bin i kh hu i vi sn xut khoai ty .

  Xem thm ti http://cipotato.org/press-room/blogs/the-secret-to-potato-mapping .

  Cc nh nghin cu khm ph gen nhy c li

  Cc nh di truyn hc ti i hc California, Riverside ( UCR ) pht hin ra mt

  transposon c li cho vt ch ca n. Transposon, cn c gi l gen nhy, l cc on

  DNA c th nhn ln v thay i v tr ca chng trong h gen ca mt sinh vt .

  Nghin cu c tin hnh vi cy Arabidopsis v thy rng gen COPIA - R7 transposon,

  nhy vo gen khng bnh RPP7 gip lm tng cng kh nng min dch ca cy ch

  i vi mt loi vi sinh vt gy bnh t mt nhm ln cc k sinh trng nm gy ra mt s

  bnh hi cy trng .

  Thomas Eulgem, ph gio s ti UCR ni " Chng ti cung cp mt v d mi v s kin '

  chn gen nhy thch ng ' - tc l chn gen nhy c th c tc dng c li cho sinh vt ch

  - v khm ph c s ca c ch tc dng c li ca vic ny i vi thc vt ". Bo co

  nghin cu ny c xut bn trn K yu ca Vin Hn lm Khoa hc Quc gia, c

  sn ti: http://www.pnas.org/content/early/2013/08/09/1312545110.abstract .

  Xem thm ti: http://ucrtoday.ucr.edu/16990 .

  Nghin cu lm r ngun gc ca m di truyn

  Mt nghin cu v cc enzyme ti axit amin vo RNA vn chuyn cho nhng hiu bit

  mi v ngun gc tin ha ca m di truyn hin i. Cc nh nghin cu t i hc

  Illinois (UI ) tp trung nghin cu cc aminoacyl tRNA synthetases, l cc enzyme " c "

  thng tin di truyn c lng vo trong cc phn t RNA vn chuyn v gn cc axit amin

  thch hp cho nhng tRNA ny . Khi mt tRNA c np acid amin ca n, n mang acid

  amin ny n ribosome , mt " bn lm vic " ca t bo trn cc protein c lp rp,

  mi ln mt amino acid.

  Nhm nghin cu xc nh tui tng i ca khu vc protein khc nhau c gi l

  cc vng v gi nh n gin rng cc vng c tm thy ch trong mt vi sinh vt c

  kh nng cn tr hn, v nhng vng xut hin trong cc sinh vt t cc nhnh ca cy s

  sng (tree of life) c kh nng c s dng nhiu nht v c nht.

  Gustavo Caetano - Anolls , gio s ca UI v khoa hc cy trng v tin sinh hc v l

  ngi ng u nhm nghin cu, cho bit " Cc vng protein c nht giu dipeptides vi

  cc axit amin c m ha bi synthetase c nht. Cc dipeptides c ny c mt ti khu

  vc bn vng ca cc protein ". ng ni thm rng cc vng hin ra sau s xut hin

  ca m di truyn c lm giu dipeptides c nhng khu vc linh hot cao, kt hp di

  truyn vi s linh hot ca protein .

 • Xem thm ti :

  http://news.illinois.edu/news/13/0826genetic_code_origins_GustavoCaetano-Anolles.html

  .

  Khm ph ' thuc trng sinh cho l cy

  Mt nhm nghin cu i hc Cornell do Gio s Su- Sheng Gan xc nh c mt

  loi enzyme c tc dng nh thuc trng sinh lm chm qu trnh cht l . Trong mt lot

  cc th nghim s dng cy Arabidopsis thaliana, nhm nghin cu pht hin ra mt gen

  iu chnh quan trng, l S3H, hot ng nh mt b phanh lm chm qu trnh cht l .

  H quan st thy rng khi mc hin din ca S3H thp, l ho sm, nhng khi S3H hin

  din mc cao, tui th l di hn.

  Nghin cu ny cung cp ci nhn su sc vo mt qu trnh c iu chnh mnh vi

  nhiu bc phn t. Theo Gan , lo ha thc vt, hoc lo ha sinh hc, c c tnh lin

  quan n 10 % ca s gen trong h gen. Thc vt s dng qu trnh mt ' rt mn cm '

  nhanh chn mm bnh bng cch hy sinh cc t bo b nhim bnh bo v cc m

  lnh xung quanh .

  Gan ni: " Nhiu tin b m cc nh nhn ging thc hin c trong vic nng cao sn

  lng cy trng thc cht l nh s lm chm qu trnh lo ha l . Bn cn m xanh tn

  ti lu di h tr vic sn xut tri cy, rau v cc loi ht, v vy qu trnh lo ha hn

  ch nng sut ca nhiu loi cy trng ".

  Xem thm ti: http://www.news.cornell.edu/stories/2013/08/fountain-youth-leaves-

  discovered .

  Cc nh khoa hc to ra cy trng t sn xut phn bn

  Cc nh sinh vt hc ca i hc Washington dn u bi Himadri Pakrasi ang thc hin

  mt d n v iu khin cc c cu c nh m rt nh trong cc t bo quang hp. c

  s h tr ca d n Ideas Lab thuc Qu khoa hc quc gia v Hi ng nghin cu

  Khoa hc sinh hc v Cng ngh sinh hc ca Anh, nhm nghin cu c k hoch pht

  trin cc cng c sinh hc tng hp cn thit s dng h thng c nh m trong loi vi

  khun cyanobacterium (mt ngnh vi khun mu xanh l cy trc y c coi l to ) v

  dn n vo vi khun cyanobacterium th hai khng c nh nit .

  Pakrasi ni: " Cui cng nhng g chng ti mun lm l ginh c ton b c cu c

  nh m ny vn ch pht trin mt ln v ch c mt ln- v t n trong thc vt. Do

  yu cu nng lng ca qu trnhc nh m, chng ti mun t n trong lc lp, v l

  ni phn t ATP lu gi nng lng c sinh ra ". Mc tiu chung trong thc t l nhm

  chuyn i tt c cc loi cy trng, khng ch cc loi u, thnh cc c cu c nh m.

  Xem thm ti: http://news.wustl.edu/news/Pages/25585.aspx .

  Chu v Thi Bnh Dng

  Nh hot ng chng bin i gen trc y ng h cy trng cng ngh sinh hc

 • Nh hot ng chng bin i gen trc y ng thi l nh bo v nh vn ng mi

  trng Mark Lynas ca Anh khng nh tm quan trng ca cy trng cng ngh sinh hc

  trong vic gii quyt nhng thch thc an ninh lng thc ti mt cuc hp bo c t

  chc ti khch sn Dusit, Makati City, Philippines ngy 23/ 8/ 2013. Cng bo v tm

  quan trng ca nghin cu v pht trin cng ngh sinh hc vi Lynas c cu ch tch ca

  Vin hn lm quc gia v Khoa hc v Cng ngh (NAST) ca Philipin, Tin s Emil

  Javier nhn mnh vic s c gi tr ln cho t nc trong iu kin cnh tranh cng

  ngh sinh hc ton cu.

  Theo Lynas, c mt nhu cu sn xut nhiu lng thc hn trn cng mt din tch t

  ai gii quyt nhu cu lng thc ngy cng tng ca dn s pht trin v bo v mi

  trng sng. ng cng nhn mnh tm quan trng ca s tin tng v khoa hc khi ni

  n sinh vt bin i gen GMOs v cho rng cc kt qu v cc bo co ng trn cc tp

  ch c bnh duyt, thm nh cn c quan tm nh gi hn so vi nhng li tuyn

  b n thun. Lynas chia s rng quan im ca ng v cy trng GM thay i khi ng

  nghin cu cng ngh sinh hc nh l mt phn ca nghin cu ca ng v bin i kh

  hu. ng by t s thay i ny trong suy ngh ca mnh khi thuyt ging ti Hi ngh

  Nng nghip Oxford vo thng 01 nm 2013.

  ng ni "Ti xin li v c nhiu nm phn i cy trng bin i gen GM. Ti cng xin

  li v ti gip bt u phong tro chng GM t gia nhng nm 1990 v qua

  h tr vic ph bng mt la chn cng ngh quan trng m c th c s dng mang

  li li ch cho mi trng.

  Lynas l ngi Anh v l tc gi ca nhiu cun sch bn chy nht v ch gii quyt

  cc vn ton cu nh bin i kh hu v cng ngh sinh hc. Cun sch ca ng c ta

  l Six Degrees: Our future on a hotter planet (6 : Tng lai ca chng ta trn mt

  hnh tinh nng hn) cng c gii thiu trn knh truyn hnh National Geographic

  Channel.

  bit chi tit ca cuc hp bo, lin h vi Jenny Panopio ca SEARCA - BIC theo a

  ch email: [email protected] .

  B trng Nng nghip ca n ng h cy trng bin i gen v an ninh lng

  thc

  B trng B Nng nghip n Sharad Pawar th hin mi quan tm ca ng i vi

  D lut an ninh lng thc v ni rng cc bin php mnh m, bao gm c cc loi cy

  trng bin i gen hn (GM ), cn phi c thc hin ng thi y mnh sn xut

  nng nghip. Trong mt cuc phng vn vi Indian Express , ng Pawar cho bit mi quan

  tm ln nht ca ng l cc khon khuyn khch dnh cho ngi nng dn c th b ct

  gim p ng gnh nng v tr cp pht sinh t D lut ny. iu c th to ra mt

  vng lun qun tiu cc, buc n phi nhp khu s lng ln lng thc t nc

  ngoi. ng ni thm" V vy, chng ta khng c s la chn no khc ngoi sn xut

  nhiu hn". ng ku gi to iu kin thun li v mi trng cho vic thc hin th

  nghim i vi cy trng bin i gen. ng ni rng n chuyn t mt nc nhp

  khu rng v bng thnh nh xut khu ln th hai nh trng bng Bt.

  ng cho bit" C mt s loi cy trng m cc nh khoa hc ca chng ta pht trin l

  cc ging cy trng bin i gen tt nhng vn cha c php tin hnh th nghim ...

 • Chng ta nn theo quan im ca nhng ngi v sn xut ch khng phi ca mt vi t

  chc phi chnh ph NGOs ".

  Xem thm ti: http://www.indianexpress.com/news/boost-gm-crops-to-meet-food-security-

  demand-sharad-pawar/1160098/0

  Cc bn lin quan thc y truyn thng khoa hc v bin i gen

  Hi tho v thc hnh Truyn thng khoa hc v bin i gen c t chc bi Hip hi

  cng ngh sinh hc Trung quc v Din n Truyn thng Khoa hc v cng ngh sinh

  hc trong nng nghip (PSCAB ) di s ti tr ca Trung tm Thng tin Cng ngh sinh

  hc ( ChinaBIC ) Trung Quc ca ISAAA c t chc ti Bc Kinh ngy 25 /8 nm

  2013. Cc bn lin quan nh cc hc gi, cc nh khoa hc, nh bo, nh gio dc v gii

  truyn thng khoa hc tham gia cc s kin tho lun cch thc lm th no

  truyn thng khoa hc v bin i gen c hiu qu hn trong thi i truyn thng mi .

  Tin s Fang Zhouzi, mt ngi chuyn vit v khoa hc, gii thiu cch vit cc bi

  bo ph bin kin thc khoa hc. ng cho rng quan im khi tho lun v s an ton ca

  thc phm bin i gen cn phi c r rng. Gio s Zhang Hongxiang, iu phi vin

  ca ChinaBIC, a ra mt ci nhn tng quan v vai tr ca cc hi khoa hc v cng

  ngh trong gio dc cng chng. ng cho rng, ph bin kin thc nn tp trung vo tinh

  thn khoa hc, vun trng suy ngh khoa hc v nhn thc v gi tr ca nghin cu khoa

  hc . Tin s Huang Dafang , Gim c ChinaBIC ku gi cc nh khoa hc, nh bo, nh

  gio dc v truyn thng khoa hc to cng phi hp thc y gio dc cng chng v

  GM .

  bit thm thng tin v cng ngh sinh hc Trung Quc, lin h vi Gio s Zhang

  Hongxiang theo a ch email: [email protected] .

  Pht trin ging la chu nhit Malaysia

  Vin Nghin cu v Pht trin Nng nghip Malaysia (MARDI) a ra ging la MRIA

  1 c kh nng khng nhit, khng i hi nhiu nc, v c th c gieo trng tri v.

  c pht trin thng qua s hp tc vi Vin Nghin cu la go quc t, MRIA 1 c

  thi gian chn sau 90 ngy v c kh nng khng nhiu bnh hn .

  B trng Nng nghip Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob , ngi ch tr s kin ra

  mt ging mi, cho bit ging la ny s gip tng sn lng la go ca quc gia ng

  thi thch ng vi bin i kh hu . Hng nm, Malaysia nhp khu t nht 30 % lng

  go tiu th t cc nc lng ging nh Thi Lan v Vit Nam.

  Xem thng co bo ch ca MARDI bng ting Bahasa ti

  http://www.mardi.gov.my/documents/10138/daf551e7-ef3d-41cb-800a-cde088e32be6 .

  Cy trng bin i gen gip ch cho c

  Mt nghin cu do nh sinh thi hc Lu Baorong t i hc Fudan Thng Hi cho thy

  dng ca c ca ging la Oryza sativa c tng cng tnh thch nghi ng k nh tnh

 • khng glyphosate ngay c trong trng hp khng c glyphosate . Trong mt nghin cu

  c cng b trong s ra thng ny ca New Phytologist, Lu v cc ng nghip bin i

  gen ging la c canh tc cho biu hin qu mc EPSP synthase, v lai ging la

  c bin i ny vi mt ging c di. EPSP synthase l mt enzyme b bao vy bi

  thuc dit c glyphosate c ch s pht trin ca thc vt.

  Cy lai c php nhn ging vi nhau, v th h th hai ca cy lai ging ht nhau v

  mt di truyn c to ra . Kt qu cho thy nhng cy ny vi nhiu bn sao biu hin

  qu mc cc enzyme v sinh ra nhiu axit amin tryptophan hn so vi cc cy i chng

  khng bin i gen. Cc ging chuyn gen c hiu sut quang hp cao hn, c nhiu chi

  v hoa hn, v sn lng ht tng t 48-125 % so vi cy lai khng bin i gen trong

  trng hp khng c thuc dit c glyphosate .

  Xem thm ti: http://www.nature.com/news/genetically-modified-crops-pass-benefits-to-

  weeds-1.13517 .

  Hi tho nh gi ri ro mi trng ti Bangkok

  Trong cc ngy t 5-6/8/ 2013, Trung tm Quc gia v k thut di truyn v cng ngh

  sinh hc phi hp vi B Nng nghip Thi Lan t chc hi tho v nh gi ri ro mi

  trng (ERA) ca cy trng bin i gen (GM) ti Bangkok . Hi tho c tin hnh di

  s ch tr bi mt nhm cc chuyn gia v nh gi ri ro v cc kha cnh php l v

  ng k cy trng GM n t Cng ty t vn Estel Ltd., Trung tm Sinh thi v Thy vn,

  Vng quc Anh v i din ca y ban k thut an ton sinh hc ca Thi Lan .

  Hi tho c t chc nhm to c hi thc y cc cuc tho lun v cc phng php v

  khi nim v nh gi ri ro mi trng (ERAs) h tr cc n ng k cy rng GM

  Thi Lan. Hi tho c s tham d ca 30 i din ca cc trng i hc, cc doanh

  nghip v cc c quan qun l.

  bit chi tit ca hi tho v tnh trng cng ngh sinh hc Thi Lan, lin h theo a

  ch email: [email protected] .

  Chu u

  Nghin cu nh hng ca thuc tr su n mi trng

  Cc nh nghin cu sinh thi cht c (Ecotoxicologists) Heinz Khler v Rita Triebskorn

  ca i hc Tbingen cng b mt nghin cu v mi lin h gia thuc tr su v s

  thay i cc h sinh thi. Nghin cu ca nu ra cc phng php tip cn v ton hc v

  thc nghim c th gip nhn ra mi lin h gia nhng nh hng ca thuc tr su trong

  cc c nhn v thay i sinh thi trong cng ng sinh hc v h sinh thi trong khu vc

  sn xut thm canh.

  Nghin cu cng khng nh hiu ng ph thuc ln nhau gia thuc tr su v s m ln

  ton cu. Cc nh nghin cu d bo nhng thay i i vi chn lc "t nhin", s ly lan

  ca bnh nhim trng v s pht trin tnh dc v kh nng sinh sn ca ng vt hoang

  d. Hn na, h ni rng thch thc i vi khoa hc l ch ra bin i kh hu nh hng

  nh th no n tc dng ca thuc tr su v h sinh thi no nhy cm vi ph thuc ln

  nhau ny .

 • Xem thm ti: http://www.sciencemag.org/content/341/6147/759.full v http://www.uni-

  tuebingen.de/en/landingpage/newsfullview-landingpage/article/wie-pestizide-auf-die-

  belebte-umwelt-wirken.html.

  Ci nhn mi i vi s xun ha ca cc loi ng cc

  Kt qu nghin cu mi ca cc nh khoa hc chu u cho thy thc vt c hoa ra i khi

  khi hin tng lp on xy ra trong b gen ca t tin chng. Cc nh nghin cu tm

  thy mt s lng cc lp on DNA trong tt c cc phn ca b gen l duy nht i vi

  thc vt c hoa . Hn na, nghin cu ny cung cp ci nhn su sc i vi s xun ha

  ca ng cc, l mt qu trnh trong thc vt c c kh nng ra hoa vo ma xun sau

  khi tri qua mt thi gian di trong ma ng .

  Gen xun ha cn c gi l gen FLC, c tm thy trong mt s thc vt khc i hi

  mt giai on lnh c th hoa - trc khng c tm thy trong ng cc ng

  (ng cc c gieo trng vo ma thu v tr bng vo ma ng) . Tuy nhin, n nay cc

  nh nghin cu bit chnh xc ni phi tm v c th tm thy cc gen lin quan n

  gen FLC. iu ny a ra hng mi cho nghin cu s xun ha ng cc .

  Xem thm ti: http://www.wageningenur.nl/en/news-wageningen-ur/Show/Duplication-in-

  DNA-prompted-plant-to-flower.htm

  Cc nh khoa hc to ra m hnh vi khun ba chiu

  Mt nhm cc nh khoa hc t i hc Heidelberg v Phng th nghim phn t chu u

  thnh cng trong vic xy dng m hnh ba chiu ca vi khun Gemmata obscuriglobus

  bao gm c cu trc ca h thng mng ca n. Nhm nghin cu pht hin ra rng mt s

  vi khun c th xy dng cc cu trc mng phc tp, lm cho chng trng ging nh cc

  sinh vt nhn chun . Vt liu di truyn ca vi khun G. obscuriglobus c bao quanh bi

  mt lp mng kp, mt c im vn l cu hi cho s khc bit gia sinh vt nhn s v

  sinh vt nhn chun.

  Cc nghin cu c thc hin bi cc nh khoa hc t i hc Heidelberg cho thy mng

  trong vi khun G. obscuriglobus ch l mt phn ca mng t bo bn trong hin din tt

  c cc vi khun v bao quanh t bo cht. Theo nhm nghin cu, kt qu ca h bc b

  gi thit v s tn ti ca mt ht nhn t bo vi khun. Cu trc v mng t bo vi

  khun G. obscuriglobus n gin ch l c mc phc tp hn so vi vi khun "c

  in" v n khng th c phn loi nh mt eukaryote.

  Xem thm ti:

  http://www.uni-heidelberg.de/presse/news2013/pm20130815_bakterium_en.html .

  Nghin cu

  Phn tch ton b h gen cy la GM cho thy c vaccin thc phm khng d ng

  phn hoa

 • Bin np gen nh Agrobacterium l mt trong nhng k thut dc s dng nhiu nht

  to ra cc tnh trng mi cy trng. Bng k thut ny, mt phn t DNA kch hot khi

  u ca vi khun Agrobacterium tumefaciens c ngi ta chn vo h gen ca cy ch.

  Tuy nhin, ngi ta vn cha gii thch c lm th no h gen cy ch c bin i

  nh s kin ny khi phn tch baz n (single-base resolution).

  Cc nh nghin cu ca Vin khoa hc quc gia v sinh hc nng nghip so Taiji

  Kawakatsu ng u thc hin gii m trnh t ton b h gen cy la GM, dng

  OSCR11 nh gi khc bit di truyn ca cy GM v cy nguyn thy ca n. OSCR11

  biu hin mt loi vaccin c th n c trong ht vi hai cht gy di ng ch yu chng

  li d ng do phn hoa (Cry j 1 v Cry j 2), c bit l phn hoa ca cy Japanese cedar

  (cy tuyt tng). Kt qu cho thy rng s khc bit di truyn gia OSCR11 v cy nguyn

  thy ca n (a123) gim ng k so vi gia ging a123 v cy nn tng di truyn ca n

  Koshihikari. S thay th nucleotide base c trong OSCR11, lin quan n a123, rt ging

  vi s kin bin d s ma. Cc t bin OSCR11 c th xy ra ri trong cc bc tin

  hnh nui cy t bo. Phn tch su hn ch ra cc phn t RNA ca a123 v OSCR11

  ging nhau, ng thi duy tr c s nguyn vn ca h gen gia hai vt liu ny.

  Xem thm ti http://intl-

  dnaresearch.oxfordjournals.org/content/early/2013/08/15/dnares.dst036.full.

  Ngoi lnh vc cng ngh sinh hc

  Lm mt kh nng sinh dc kim sot cn trng gy hi

  Natalisin, mt loi neuropeptide va c tm thy bi cc nh cn trng hc ca i hc

  Kansas State do Yoonseong Park ng u, c vi tr iu ha hot ng tnh dc v kh

  nng sinh dc ca cn trng. Theo Park, natalisin l mt phn ca h thng di truyn c

  trong cn trng v loi chn t, s dng cc peptides nh ny nh cc cht dn truyn

  xung thn kinh (neurotransmitters) truyn bng con ng ha hc cc thng tin xuyn

  sut c th ca cn trng. Trong ba loi cn trng c nghin cu l: rui c qu, mt

  (red flour beetles) v tm (silk moths), natalisin c biu hin ba n bn cp n rn

  trong no. Vic lm im lng hot ng ca natalisin trong no ca nhng loi cn trng

  ny dn n vic lm mt kh nng sinh sn cng nh lm gim s ham mun tnh dc ca

  chng. Vic nh gc h thn kinh nh vy s gip cho cc nh khoa hc pht trin c

  nhng phng php kim sot su hi cy trng khng gy hi cho mi trng. V

  natalisin ch c tm thy trong cn trng, do vy, mt loi thuc tr su trong tng lai

  s khng nh hng n thc vt, ng vt hoc con ngi.

  Xem thm ti: http://www.k-state.edu/media/newsreleases/aug13/natalisin82613.html.

  Thng bo

  Hi ngh bin i kh hu quc t ln th 6 ti London

  Hi ngh bin i kh hu s c t chc ti London vo ngy 25-29, 2013. Hi ngh hy

  vng s gii quyt mt lot cc ch quan trng lin quan n cu hi gy nhiu tranh ci

  ca bin i kh hu nh: bng chng khoa hc, nh gi tc ng trong cc h sinh thi

  khc nhau, tc ng i vi con ngi; ng ph v mt chnh tr, x hi v k thut.

  Thng tin chi tit v hi ngh, lin h vi Tin s James Hansen theo a ch email:

  dr.jameshansen @ aol.co.uk.

 • Hi ngh chuyn v 30 nm ca cng ngh sinh hc thc vt

  VIB s t chc mt hi ngh chuyn khoa hc ngy 12/11 2013 ti B nh du k

  nim 30 nm s ra i thnh cng u tin ca vic a gien l vo thc vt. Cc din gi

  hng u t khu vc cng v t nhn s trnh by nhng thnh tu ca cng ngh sinh hc

  trong nng nghip v chia s tm nhn ca h v vai tr ca khoa hc thc vt hin i cho

  mt nn nng nghip bn vng. Ngy hm sau, mt din n s c t chc tho lun

  v cc cng ngh mi c th c gii thiu ti cc nc ang pht trin, ni ngi nng

  dn cn n nht.

  VIB l mt vin nghin cu khoa hc s sng Flanders, B, chuyn pht trin v ph

  bin thng tin c s khoa hc v tt c cc kha cnh ca cng ngh sinh hc .

  ng k v xem chi tit ti http://www.vib.be/en/about-

  vib/30YearsGMO/Pages/Symposium.aspx .

  Hi ngh BIO Hn Quc nm 2013

  BIO Korea 2013 s c t chc t ngy 9-11/9/ 2013 ti Trung tm trin lm II ,

  KINTEX thnh ph Il San , Hn Quc . Cc hot ng s bao gm mt hi ngh, trin

  lm v din n doanh nghip (Quan h i tc & kinh doanh / Trnh din Cng ngh ) .

  Chng trnh hi ngh bao gm 13 tracks v 9 phin vi khong 3.500 bo co vin, ch

  ta v nhm tho lun ca Hn Quc v nc ngoi n t ngnh cng nghip sinh hc ,

  cc vin nghin cu v gii hc thut. Cc ch tho bao gm vc xin, th nghim lm

  sng, y hc ti to, nng lng sinh hc, bin i gen, thc phm chc nng, chuyn giao

  cng ngh v cp php m bo kh nng cnh tranh ton cu.

  Hi ngh bin i gen s c t chc bi Trung tm Quc gia v cy trng bin i gen(

  NCGC) ca the Next-Generation BioGreen 21 Program in RDA, Hn Quc di tiu "

  Hin trng pht trin cy trng bin i gen Hn Quc ". Phn ny s cung cp cc

  nghin cu thc t trn th gii v trong nc nh gi cy trng cng ngh sinh hc

  nh mt bin php gii quyt cc bt n ca ngun cung cp thc phm do bin i kh

  hu v mt li ch v / hoc cc hn ch.

  bit thm thng tin, truy cp trang web chnh thc ca hi ngh ti

  http://www.biokorea.org/ .

  im sch

  Bo co thng nin v Cng ngh sinh hc trong nng nghip ca Lin minh chu

  u

  Bo co ca Mng thng tin nng nghip ton cu v cng ngh sinh hc trong nng

  nghip ti Lin minh chu u (EU) mi y c pht hnh bi Cc Nng nghip nc

  ngoi ca B Nng nghip M USDA. Ti liu ny m t mu thun gia cc bn lin

  quan v vic s dng cng ngh sinh hc nng nghip chng hn nh s chp nhn khc

  nhau rt nhiu gia cc nc p dng, cc nc thnh vin c mu thun v phn i.

  Chnh sch ca chnh ph trong EU v cc nc thnh vin v cng ngh sinh hc thc

 • vt v ng vt rt phc tp v ko di lm chm v hn ch qu trnh nghin cu, pht

  trin, sn xut v nhp khu. Tuy nhin, c 5 nc thnh vin tng din tch trng ng

  bin i gen v EU l mt th trng tiu dng ln ln ti hng triu tn sn phm u

  tng v sn phm ng bin i gen nhp khu mi nm. Ngy cng kh khn v tn km

  cho cng ty ca EU nhp tm ngun sn phm v nguyn liu khng phi cng ngh sinh

  hc dng cho cc sn phm thc phm c dn nhn l khng bin i gen .

  Xem thm ti:

  http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Agricultural%20Biotechnology

  %20Annual_Paris_EU-27_7-12-2013.pdf.

 • Global

  Scientists Identify Plant Enzyme that can Boost Production of Biomass Feedstocks

  Scientists from the James Hutton Institute and the University of Dundee in Scotland;

  Flanders Institute for Biotechnology (VIB) and Ghent University in Belgium; and the

  University of Wisconsin in USA have identified a new enzyme caffeoyl shikimate esterase

  (CSE) which has a central role in lignin biosynthesis. Knocking-out the CSE gene resulted

  in 36% less lignin per gram of stem material. Lignin is a kind of cement that embeds sugar

  molecules and thereby gives firmness to plants. Plants with a lower amount of lignin or

  with lignin that is easier to break down can be a real benefit for biofuel and bioplastics

  production.

  These new insights can now be used to screen natural populations of energy crops such as

  poplar, eucalyptus, switchgrass or other grass species for a non-functional CSE gene.

  Alternatively, the expression of CSE can be genetically engineered in energy crops.

  See the James Hutton Institute's news release at http://www.hutton.ac.uk/news/gene-

  discovery-opens-new-possibilities-biofuels. Access the study's full journal article at

  http://www.sciencemag.org/content/early/2013/08/14/science.1241602.

  US and UK Scientists Work to Design Crops of the Future

  Four teams of researchers from the United States and the United Kingdom were awarded

  more than $12 million to change current farming methods by designing crops that will

  thrive without costly and polluting artificial fertilizers.

  The National Science Foundation (NSF) in the US and UK's Biotechnology and Biological

  Sciences Research Council (BBSRC) made the awards following an 'Ideas Lab' focusing

  on new approaches to deal with the challenges of nitrogen in the growing global food

  demand. By 2015, more than 190.4 million tons of nitrogen will be needed to supply the

  world's food. Farms rely on great quantities of industrially-produced, nitrogen-rich

  fertilizer to ensure crop yields, but the practice comes with trade-offs as they are costly and

  use vast amounts of fossil fuel. They also generate environmental problems, degrade soils

  and produce runoffs into rivers polluting fresh waters and coastal zones.

  "The reliance of artificial nitrogen fertilizers for food crop production and their damaging

  environmental effects are in many ways underestimated. Fortunately, there are scientists

  paying attention to how these artificial fertilizers can be replaced by abundant atmospheric

  nitrogen," said John Wingfield, NSF's assistant director for Biological Sciences.

  The four Ideas Lab projects are:

  Nitroplast: A light-driven, synthetic nitrogen-fixing organelle

  Oxygen-tolerant nitrogenase

  Engineering synthetic symbiosis between plant and bacteria to deliver nitrogen to crops

 • Designing nitrogen fixing ability in oxygenic photosynthetic cells

  For more details about these projects, read the NSF news release available at:

  http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=128878.

  Africa

  Nigeria Releases Two Extra-Early Maturing White Maize Hybrids

  Nigeria has released two extra-early maturing maize hybrids with combined

  resistance/tolerance to Striga, drought, and low soil-nitrogen.

  The maize hybrids, developed by the International Institute of Tropical Agriculture (IITA),

  were originally known as IITA Hybrid EEWH-21 and IITA Hybrid EEWH-26, now named

  Ife Maizehyb-5 and Ife Maizehyb-6. The lines were tested extensively in Nigeria in

  partnership with the Institute of Agricultural Research and Training (IAR&T) with

  suppport from the Drought Tolerant Maize for Africa (DTMA) Project. The potential yield

  of Ife Maizehyb-5 is 6.0 t/ha and Ife Maizehyb-6 yields 5.5 t/ha. Local varieties yield about

  1.5 t/ha.

  "The release of the two extra-early hybrids should contribute to a significant reduction in

  the instability of maize yields in Nigeria as well as in other countries of West and Central

  Africa," according to Baffour Badu-Apraku, IITA maize breeder and member of the team

  that developed the hybrids.

  For more information, read the news article at:

  http://allafrica.com/stories/201308230345.html.

  African Scientists Trained on Novel Genotyping Tool

  The International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics' (ICRISAT) office in

  Nairobi, Kenya has organized a workshop on novel genotyping tool among African

  scientists working mainly on cereal genomics. The workshop was held at the Biosciences

  Eastern and Central Africa - International Livestock Research Institute (BECA - ILRI)

  hub. It was co-organized by the Institute for Genomic Diversity at Cornell University, with

  facilitators from Cornell University and ICRISAT.The workshop drew 32 participants

  from Tanzania, Malawi, Zimbabwe, South Africa, Uganda, Kenya, Ethiopia, Sudan,

  Eritrea, Niger and Zambia, representing both CGIAR centers and national programs.

  See ICRISAT's news release at http://www.icrisat.org/newsroom/latest-

  news/happenings/happenings1585.htm#2.

  Americas

  GIS to Support Germplasm Collection for CIP Genebank

  The International Potato Center (CIP) will use the Geographic Information Systems (GIS)

  tool to support the collection of germplasm for the center's genebank and to allow

  researchers to explore potential locations for growing and finding new strains of tubers.

 • GIS will help provide CIP's genebank and its genetic resources department with a gap

  analysis of potato, sweetpotato, and other Andean roots and tubers (ARTs). A gap analysis

  is a term used to measure and identify gaps in the conservation of biodiversity by

  comparing projections against the evolution of collected materials over time in a large area.

  The tool will also map areas to show the visible effects of climate change on potato

  production. Geographic information collected by GIS is relevant to a wide range of

  different CIP projects that study the effects of climate change on potato production.

  See CIP's news release at http://cipotato.org/press-room/blogs/the-secret-to-potato-

  mapping.

  Researchers Discover Beneficial Jumping Gene

  Geneticists at the University of California, Riverside (UCR) have discovered a transposon

  that benefits its host organism. Transposons, also called jumping genes, are DNA elements

  that multiply and change their location within an organism's genome.

  The researchers worked on Arabidopsis, and found that the COPIA-R7 transposon, which

  has jumped into the plant disease resistance gene RPP7, enhances its host's immunity to a

  pathogenic microorganism from a large group of fungus-like parasites that cause a number

  of plant diseases.

  "We provide a new example for an 'adaptive transposon insertion' event - transposon

  insertions that can have beneficial effects for their respective host organisms - and uncover

  the mechanistic basis of its beneficial effects for plants," said Thomas Eulgem, UCR

  associate professor and senior author. The research paper published by the Proceedings of

  the National Academy of Sciences is available at:

  http://www.pnas.org/content/early/2013/08/09/1312545110.abstract.

  More details are available from the UCR news release at: http://ucrtoday.ucr.edu/16990.

  Study Offers Insight into the Origin of the Genetic Code

  A study of enzymes that load amino acids onto transfer RNAs offers new insights into the

  evolutionary origins of the modern genetic code. Researchers from the University of

  Illinois (UI) focused on aminoacyl tRNA synthetases, enzymes that "read" the genetic

  information embedded in transfer RNA molecules and attach the appropriate amino acids

  to those tRNAs. When a tRNA is charged with its amino acid, it carries it to the ribosome,

  a cellular "workbench" on which proteins are assembled, one amino acid at a time.

  The team determined the relative ages of different protein regions called domains and

  made the simple assumption that domains found in only a few organisms are likely

  younger, and those that appear in organisms from every branch of the tree of life are likely

  the most used and most ancient.

  Gustavo Caetano-Anolls, UI professor of crop science and bioinformatics who led the

  team said, "The most ancient protein domains were enriched in dipeptides with amino

  acids encoded by the most ancient synthetases. And these ancient dipeptides were present

  in rigid regions of the proteins." He added that the domains that appeared after the

 • emergence of the genetic code were enriched in dipeptides present in highly flexible

  regions, associating genetics with protein flexibility.

  For more details about this study, read the news release at:

  http://news.illinois.edu/news/13/0826genetic_code_origins_GustavoCaetano-Anolles.html.

  Cornell Scientists Discover 'Fountain of Youth' for Leaves

  A Cornell University research team led by Prof. Su-Sheng Gan has identified an enzymatic

  fountain of youth that slows the process of leaf death. In a series of experiments using

  Arabidopsis thaliana, the team discovered a key regulator, S3H, that acts as brake on leaf

  death. They observed that when S3H levels are low, leaves wilt early, but when it is

  present in high levels, it results in longer leaf longevity.

  The study provides insight into a highly regulated process with many molecular steps.

  According to Gan, plant senescence, or biological aging, is estimated to involve 10 percent

  of genes in the genome. Plants use a quick hypersensitive' process to block off pathogens

  by sacrificing infected cells to protect the surrounding healthy tissues.

  Gan said, "Much of the progress plant breeders have made in improving plant yields is

  actually due to delaying leaf senescence. You need long-lived green tissue to support the

  production of fruits, vegetables and seeds, so senescence limits the yield of many crops."

  Read more about this research at: http://www.news.cornell.edu/stories/2013/08/fountain-

  youth-leaves-discovered.

  Scientists Create Plants that Make their Own Fertilizer

  Washington University biologists led by Himadri Pakrasi are working on a project that will

  engineer tiny nitrogen-fixing devices within photosynthetic cells. Working through a grant

  by the joint National Science Foundation and Biotechnology and Biological Sciences

  Research Council UK project "Ideas Lab", the team plans to develop the synthetic biology

  tools needed to excise the nitrogen fixation system in one species of cyanobacterium (a

  phylum of green bacteria formerly considered to be algae) and paste it into a second

  cyanobacterium that does not fix nitrogen.

  Pakrasi said, "Ultimately what we want to do is take this entire nitrogen-fixation apparatus

  - which evolved once and only once - and put it in plants. Because of the energy

  requirements of nitrogen fixation, we want to put it in chloroplasts, because that's where

  the energy-storing ATP molecules are produced." The overall goal, in effect, is to convert

  all crops, not just legumes, into nitrogen fixers.

  For more details about this project, read the news release available at:

  http://news.wustl.edu/news/Pages/25585.aspx.

  Asia and the Pacific

  Former Anti-GMO Activist Pushes for Biotech Crops; Highlights Scientific Credibility of

  GMOs

 • Former anti-GMO activist and renowned British author and environmental campaigner

  Mark Lynas asserted the importance of biotech crops in addressing the challenges of food

  security during a media conference held at Dusit Hotel, Makati City, Philippines last

  August 23, 2013. Defending the importance of biotech R&D with Lynas was former

  president of the Philippine National Academy of Science and Technology (NAST) Dr.

  Emil Javier who stressed it would be of great value to the country in terms of global

  biotech competitiveness.

  According to Lynas, there is a need to grow more food from the same area of land in order

  to address the increasing food demand of a growing population and protect habitats. He

  also highlighted the importance of scientific credibility when it comes to GMOs,

  explaining that peer reviewed materials or journals should be valued more than mere

  claims. Lynas shared that his viewpoint on GM crops changed when he studied

  biotechnology as part of his research on climate change. He expressed this change of

  mindset during his lecture at the Oxford Farming Conference in January 2013.

  "I apologize for having spent several years ripping up GM crops. I am also sorry that I

  helped to start the anti-GM movement back in the mid 1990s, and that I thereby assisted in

  demonizing an important technological option which can be used to benefit the

  environment," he said.

  Lynas hails from the United Kingdom and has authored several bestselling books that

  tackle global issues including climate change and biotechnology. His book, Six Degrees:

  Our future on a hotter planet was also featured in the National Geographic Channel.

  For details of the media conference, contact Jenny Panopio of SEARCA-BIC at

  [email protected]

  India's Agriculture Minister Bolsters GM Crops for Food Security

  India's Union Minister of Agriculture Mr. Sharad Pawar expressing his concerns over the

  Food Security Bill, said that drastic steps, including approval of more genetically modified

  (GM) crops, need to be taken simultaneously to boost agricultural production. In an

  interview with the Indian Express, Mr. Pawar said his biggest concern was that incentives

  to the farmer may be cut to meet the subsidy burden arising from this Bill. In turn, this

  could set off a negative spiral, forcing India to import large amounts from abroad. "So for

  that purpose, we have no choice but to produce more," he added. He called for easing the

  environment for conducting field trials for GM crops. He said that India has moved from a

  net importer of cotton to the second largest exporter of cotton owing to the cultivation of

  Bt cotton.

  "There are a number of crops where our scientists have developed a good variety of

  transgenic crops but they are not even allowed to conduct trials... We should take the views

  of those who are supposed to produce and not a few NGOs," Mr. Pawar stated.

  For the full interview visit http://www.indianexpress.com/news/boost-gm-crops-to-meet-

  food-security-demand-sharad-pawar/1160098/0.

 • Stakeholders Push for GM Science Communication

  A Workshop on Practice of GM Science Communication hosted by the Chinese Society of

  Biotechnology and Platform of Science Communication for Agricultural Biotechnology

  (PSCAB) and sponsored by ISAAA China Biotech Information Center (ChinaBIC) was

  held in Beijing on August 25, 2013. Stakeholders such as academicians, scientists,

  journalists, educators, and science communicators participated the event to discuss how to

  make GM science communication more effective under the era of new media.

  Science writer Dr. Fang Zhouzi introduced strategies on how to write popular science

  articles. He suggested that the perspective when discussing the safety of GM food must be

  clear-cut . Prof. Zhang Hongxiang, Coordinator of ChinaBIC, gave an overview of the

  roles of S&T societies in public education. He said that dissemination of knowledge

  should focus on the science spirit, cultivation of science thinking, and awareness of the

  value of science research. Dr. Huang Dafang, Director of ChinaBIC called on scientists,

  journalists, educators and science communicators to form a joint force to promote GM

  public education.

  For more information about biotechnology in China, contact Prof. Zhang Hongxiang at

  [email protected]

  Heat-tolerant Rice Developed in Malaysia

  The Malaysian Agricultural Research and Development Institute (MARDI) has launched a

  rice variety named MRIA 1 which is heat resistant, does not require much water, and can

  be planted off-season. Developed through the collaboration with the International Rice

  Research Institute, MRIA 1 matures in 90 days and is also more disease resistant.

  Malaysia's Agriculture and Agro-based Minister Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, who led

  the launching of the new crop, said that the rice variety would help increase the nation's

  rice production while adapting to climate change. Annually, Malaysia imports at least 30

  percent of rice from its neighbors such as Thailand and Vietnam.

  View MARDI's news release in Bahasa at

  http://www.mardi.gov.my/documents/10138/daf551e7-ef3d-41cb-800a-cde088e32be6.

  GM Crops Pass Benefits to Weeds

  A study led by ecologist Lu Baorong from Fudan University in Shanghai shows that a

  weedy form of the common rice crop Oryza sativa gets a significant fitness boost from

  glyphosate resistance even in the absence of glyphosate. In a study published this month in

  New Phytologist, Lu and his colleagues genetically modified cultivated rice species to

  overexpress its own EPSP synthase, and cross-bred the modified rice with a weedy variety.

  EPSP synthase is an enzyme blocked by glyphosate to inhibit plant growth.

  The cross-bred offspring was allowed to breed with one another, and a second generation

  set of hybrids that were genetically identical to one another was created. The results

  showed that those plants with more copies expressed higher levels of the enzyme and

 • produced more of the amino acid tryptophan than their unmodified counterparts. The

  transgenic hybrids had higher rates of photosynthesis, grew more shoots and flowers, and

  produced 48 to 125 percent more seeds per plant than non transgenic hybrids in the

  absence of glyphosate.

  For more details about this research, read the Nature news article available at:

  http://www.nature.com/news/genetically-modified-crops-pass-benefits-to-weeds-1.13517.

  Environmental Risk Assessment Workshop in Bangkok

  On August 5-6, 2013, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology in

  collaboration with Thailand's Department of Agriculture organized a workshop on

  environmental risk assessment (ERA) of genetically modified (GM) crops in Bangkok. The

  workshop was led by a group of experts on risk assessment and regulatory aspects of GM

  crop registration from Estel Consult Ltd., Center for Ecology and Hydrology, UK and

  representative of Technical Biosafety Committee of Thailand.

  The workshop was held to provide an opportunity to facilitate discussions about the

  methods and concepts of environmental risk assessments (ERAs) to support GM crop

  registration applications in Thailand. The workshop was attended by 30 representatives of

  the university, industry, and regulatory sector.

  For details of the workshop and biotechnology status in Thailand, contact

  [email protected]

  Europe

  Study on How Pesticides Change the Environment

  Ecotoxicologists Heinz Khler and Rita Triebskorn of the University of Tbingen have

  published a study on the link between pesticides and the changing ecological systems.

  Their study cited mathematical and experimental approaches which can help recognize the

  links between the effects of pesticides in individuals and ecological changes in biological

  communities and ecosystems in regions where intensive farming is practiced.

  The study also claims interdependent effects between pesticides and global warming. The

  researchers forecast changes to "natural" selection, the spread of infections, and the sexual

  development and fertility of wild animals. Further, they said it is a challenge for science to

  show how climate change influences the effects of pesticides, and which ecological

  systems are sensitive to this interdependence.

  The results of the study are published in the journal Science, available at:

  http://www.sciencemag.org/content/341/6147/759.full.

  For further details, read the news release available at:

  http://www.uni-tuebingen.de/en/landingpage/newsfullview-landingpage/article/wie-

  pestizide-auf-die-belebte-umwelt-wirken.html.

  New Insight on Cereal's Vernalization

 • A new research finding by European scientists revealed that flowering plants came into

  being when duplications took place in the genome of their ancestors. The researchers found

  large numbers of DNA duplications in the very parts of the genome that are unique to

  flowering plants. Furthermore, the study provides insight on cereal's vernalization, a

  process wherein plant acquires the ability to flower in the spring after its long exposure to

  winter.

  The vernalization gene the so-called FLC gene, seen in other plants requiring a cold

  period in order to be able to flower has not previously been found in winter cereals.

  However, now that the researchers knew exactly where they had to look, they were able to

  find genes related to FLC genes. This gave new direction to the study of vernalization in

  cereals.

  See Wageningen UR's news release at http://www.wageningenur.nl/en/news-wageningen-

  ur/Show/Duplication-in-DNA-prompted-plant-to-flower.htm.

  Scientists Create Three-dimensional Model of Bacterium

  A team of scientists from Heidelberg University and the European Molecular Laboratory

  has succeeded in building a three-dimensional model of the Gemmata obscuriglobus

  bacterium including the structure of its membrane system. The team discovered that certain

  bacteria can build complex membrane structures that make them look like eukaryotes. The

  genetic material of G. obscuriglobus was surrounded by a double membrane, a

  characteristic called into question in the differentiation between prokaryotes and

  eukaryotes.

  The studies done by the scientists from Heidelberg University showed that the membranes

  within the G. obscuriglobus are only part of the interior membrane present in all bacteria

  and that surrounds the cytoplasm. According to the team, the results of their study disprove

  the assumption of the existence of a bacterial cell nucleus. The cell ctructure and

  membrance of G. obscuriglobus are simply more complex than in "classic" bacteria, and it

  cannot be classified as a eukaryote.

  More details about this study are available at:

  http://www.uni-heidelberg.de/presse/news2013/pm20130815_bakterium_en.html.

  Research

  Whole-Genome Analysis of GM Rice Expressing Edible Vaccine Against Pollen Allergy

  Agrobacterium-mediated transformation is one of the most utilized techniques in

  introducing novel traits in crops. Through this technique, a tumor-inducing DNA molecule

  from Agrobacterium tumefaciens is inserted to the host genome. However, it is still not

  explained how the host genome is modified by this event at single-base resolution.

  Researchers from National Institute of Agrobiological Sciences led by Taiji Kawakatsu

  conducted a whole-genome sequencing of GM rice line OSCR11 to evaluate the genetic

  difference of GM crops and their host. OSCR11 expresses a seed-based edible vaccine

  with two major pollen allergens (Cry j 1 and Cry j 2) against Japanese cedar pollinosis.

 • Results showed that the genetic difference between OSCR11 and its host (a123) were

  significantly less than those between a123 and its background cultivar Koshihikari. The

  nucleotide base substitution present in OSCR11, relative to a123, was similar with

  somaclonal variation. Mutations in OSCR11 might have happened during the cell culture

  steps. Further analysis showed similar RNA molecules of a123 and OSCR11, maintaining

  genomic integrity between them.

  Read the research article at http://intl-

  dnaresearch.oxfordjournals.org/content/early/2013/08/15/dnares.dst036.full.

  Beyond Crop Biotech

  Shutting Down Reproductive Ability to Control Insect Pests

  Natalisin, a neuropeptide was recently found by Kansas State University entomologists led

  by Yoonseong Park to regulate the sexual activity and reproductive ability of insects.

  According to Park, natalisin is part of insect's and arthropods' genetic network that uses

  small peptides as neurotransmitters to chemically relay messages throughout the body. In

  the three insects studied: fruit fly, red flour beetles and silk moths, natalisin was expressed

  in three to four pairs of neurons in the brain.

  Silencing of natalisin in the brains of these insects led to their inability to reproduce as well

  as reduced their interest in mating. This neuron knockdown will help scientists develop

  targeted control methods for insect pests that would be environmentally safe. Since

  natalisin is only found in insects, a future insecticide would not affect plants, animals or

  humans.

  See the original news at http://www.k-

  state.edu/media/newsreleases/aug13/natalisin82613.html.

  Announcements

  6th International Climate Change Conference: London

  The Climate Change Conference will be held in London on September 25-29, 2013. The

  conference hopes to address a range of critically important themes relating to the vexing

  question of climate change: scientific evidence; assessing impacts in divergent ecosystems;

  human impacts and impcats on humans; technical, political and social responses. For

  details, contact Dr. James Hansen at [email protected]

  Symposium on 30 Years of Plant Biotechnology

  VIB is organizing a scientific symposium on 12 November 2013 in Belgium to mark the

  30th anniversary of the first successful introduction of foreign genes into plants. Top

  speakers from the public and private sector will reflect on the achievements of

  agrobiotechnology and share their vision on the role of modern plant sciences for a

  sustainable agriculture. The day after, a forum will be held to discuss how new

  technologies can be introduced in developing countries where small farmers need it the

  most.

 • VIB is a life sciences research institute in Flanders, Belgium that develops and

  disseminates a wide range of science-based information about all aspects of biotechnology.

  For registration and more details visit http://www.vib.be/en/about-

  vib/30YearsGMO/Pages/Symposium.aspx.

  BIO KOREA 2013 Conference

  BIO KOREA 2013 will be held from September 9 to 11, 2013 at the Exhibition Center II,

  KINTEX in Il San City, South Korea. Activities will include a conference, exhibition, and

  business forum (Partnering & Business/Technology Presentation). The conference program

  includes 13 tracks and 9 sessions with approximately 3,500 speakers, chairs and panels

  from South Korea and overseas from Bio industry, research institutes, and academia. Up

  for discussion are topics including vaccines, clinical trials, regenerative medicine, bio

  energy, GMO, functional food, technology transfer and licensing to firmly secure the

  global competitiveness.

  A GMO conference will be organized by the National Center for GM Crops (NCGC) of

  the Next-Generation BioGreen 21 Program in RDA, South Korea under the sub-title

  "Current Status of GM Crop Development in Korea". This session will provide global and

  local cases to evaluate biotech crops as a mean to resolve instability of food supply from

  climate change in terms of benefits and/or limits.

  For more information on this event, visit the conference's official website at

  http://www.biokorea.org/.

  Document Reminders

  European Union Agricultural Biotechnology Annual Report

  A Global Agricultural Information Network report on Agricultural Biotechnology in the

  European Union (EU) was recently released by USDA Foreign Agricultural Service. The

  document describes how various stakeholders remain conflicted about the use of

  agricultural biotechnology such that acceptance varies greatly among adopters, the

  conflicted, and opposed Member States (MS). Government policy in the EU and MS on

  plant and animal biotechnology is complex and lengthy that slows down and limits

  research, development, production, and imports. There are however five MS which have

  increased planting of geneticially modified corn and the EU has been a major consumer of

  million tons of genetically modified soybean and corn products imported every year. It has

  been increasingly difficult and expensive for EU companies to source non-biotech products

  and ingredients for food products that are labeled as non-GMO.

  See the full report at

  http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Agricultural%20Biotechnology

  %20Annual_Paris_EU-27_7-12-2013.pdf.