1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tư do – Hạnh phúc ---------------oOo---------------- BẢN CAM KẾT Tên tôi là :................Sinh năm:................ Địa chỉ thường trú :................................. Chứng minh nhân dân số:.....Cấp ngày:................ Trình độ chuyên môn :................................ Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề :.................... Xin cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định hiện hành của Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân; Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân; Các chương trình y tế Quốc gia phổ cập; Các quy chế chuyên môn kỹ thuật y tế và các văn bản quy phạm pháp luật khác về y tế có liên quan. Nếu vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. ………, ngày ………, tháng ….., năm 200…. Người cam kết

Bản cam kết 6

  • Upload
    ngoanh

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bản cam kết

Citation preview

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

c lp T do Hnh phc

---------------oOo----------------

BN CAM KT

Tn ti l :Sinh nm:

a ch thng tr :

Chng minh nhn dn s:Cp ngy:

Trnh chuyn mn :

ngh cp chng ch hnh ngh :

Xin cam kt s thc hin nghim tc v y cc quy nh hin hnh ca Lut bo v sc khe nhn dn; Php lnh hnh ngh y, dc t nhn; Cc chng trnh y t Quc gia ph cp; Cc quy ch chuyn mn k thut y t v cc vn bn quy phm php lut khc v y t c lin quan. Nu vi phm ti xin chu hon ton trch nhim trc php lut.

, ngy , thng .., nm 200.

Ngi cam kt