of 22 /22
PROIECT DIDACTIC PROFESOR:Zalana Romelia DATA: CLASA: a VIII-a SUBIECTUL LECŢIEI: BALTAGUL de M. Sadoveanu (caracterizarea Vitoriei Lipan) TIPUL LECŢIEI: de consolidare de cunoştinţe DURATA: 50 ‘ COMPETENŢE GENERALE: 1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare 2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată 3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse 4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare COMPETENŢE SPECIFICE: 1.1. – Înţelegerea semnificaţiei generale a mesajului oral, sesizând progresia şi coerenţa ideilor exprimate 2.1. – Construirea unui discurs oral pe o temă dată 3.1. – Dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinţe date 4.1. – Redactarea diverselor texte, adaptându-le la situaţii de comunicare concretă 4.3. – Redactarea unui text argumentativ OBIECTIVE OPERAŢIONALE: O 1 să argumenteze idei proprii legate de tema romanului; O 2 – să explice semnificaţia unor pasaje importante din roman;

Baltagul caracterizarea vitoriei

Embed Size (px)

Text of Baltagul caracterizarea vitoriei

Page 1: Baltagul caracterizarea vitoriei

PROIECT DIDACTIC

PROFESOR:Zalana RomeliaDATA: CLASA: a VIII-aSUBIECTUL LECŢIEI: BALTAGUL de M. Sadoveanu (caracterizarea Vitoriei Lipan)TIPUL LECŢIEI: de consolidare de cunoştinţeDURATA: 50 ‘

COMPETENŢE GENERALE: 1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de

comunicare monologată şi dialogată3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte

de realizare

COMPETENŢE SPECIFICE:1.1. – Înţelegerea semnificaţiei generale a mesajului oral, sesizând progresia şi coerenţa ideilor

exprimate2.1. – Construirea unui discurs oral pe o temă dată3.1. – Dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinţe date4.1. – Redactarea diverselor texte, adaptându-le la situaţii de comunicare concretă4.3. – Redactarea unui text argumentativ

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:O1 – să argumenteze idei proprii legate de tema romanului;O2 – să explice semnificaţia unor pasaje importante din roman;O3 – să facă referiri pertinente despre încadrarea personajelor în operă;O4 – să identifice modalităţile de caracterizare a personajului din operă;O5 – să-şi exprime în scris păreri, atitudini, sentimente faţă de personaj;O6 – să lucreze în echipă, respectând părerile partenerilor.

Page 2: Baltagul caracterizarea vitoriei

STRATEGIA DIDACTICĂ

RESURSE: -capacităţi normale de învăţare ale elevilor-loc de desfăşurare: sala de clasă

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică, problematizarea, descoperirea, brainstormingul, explicaţia, ciorchinele, diamantul

MATERIALE ŞI MIJLOACE: manualul, volume cu opera literară, fişe cu citate din text pentru munca în echipă

FORME DE ORGANIZARE: activitate frontală, combinată cu activitatea individuală şi pe grupe

FORME DE EVALUARE: orală, autoevaluarea

BIBLIOGRAFIE:- M. Sadoveanu – Baltagul , Ed. 100+1 Gramar, Bucureşti, 2003- M. Iancu – Limba şi literatura română, manual pentru clasa a VIII-a, Ed. Corint,

Bucureşti, 2000- A. Crişan, S. Dobra – Limba şi literatura română, manual pentru clasa a VIII-a, Ed.

Humanitas, Bucureşti, 2009- C-tin Ciopraga – Mihail Sadoveanu, Ed. Tineretului, Bucureşti, 1966- C. Parfene – Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Ed. Polirom, Iaşi,

1999- V. Marinescu – Metodica predării limbii şi literaturii române, Ed. Fundaţiei România de

mâine, Bucureşti, 2002- A. Pamfil – Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Ed.

Paralela 45, Piteşti, 2003- I. Cerghit – Metode de învăţământ, Ed. Polirom, Iaşi, 2006

Page 3: Baltagul caracterizarea vitoriei

SCENARIUL DIDACTIC

MOMENTE ŞI

OBIECTIVE OPERAŢIO-

NALE

TIM

PCONŢINUTUL LECŢIEI STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUARE

FORME DE ORGANIZ.

RESURSE MATERIALE ŞI PROCEDURALE

Moment organizatoric 2’

-organizarea clasei şi asigurarea climatului necesar desfăşurării activităţii-verificarea temei pentru acasă

Frontal ConversaţiaCaietele elevilor

Verificarea modului în care elevii au rezolvat tema pentru acasă şi corectarea eventualelor greşeli

Captarea atenţiei 5’

Profesorul le cere elevilor să spună orice cuvânt le vine în minte despre romanul studiat. Notează pe tablă toate cuvintele care au legătură cu textul.

FrontalIndividual

Brainstormingul Răspunsurile elevilor

Anunţarea subiectului

lecţiei şi enumerarea obiectivelor

2’

Profesorul notează la tablă titlul noii lecţii şi enumeră obiectivele operaţionale.

Frontal Conversaţia Caietele elevilor

Elevii notează titlul lecţiei în caiete

Conducerea învăţării şi asigurarea feed-back-

uluiO1

O2, O3, O4

O2, O3, O4

O5, O6

7’

15’

5’

Elevii sunt solicitaţi să reconstituie sumar firul narativ al romanului, marcând momentele subiectului.

Elevii sunt apoi împărţiţi în 4 grupe (valorice) şi primesc fişele de identitate a personajului.(Anexa 1)

Elevii primesc apoi fişele cu ciorchinele, pe care trebuie să-l completeze pe baza fişei de identitate a personajului. (Anexa 2)

Frontal Individual

Pe grupe

Pe grupe

Conversaţia euristică

DescoperireaExplicaţia

Ciorchinele

Elevii rezumă subiectul roamnului, marcând momentele subiectului.

Elevii lucrează în echipă, completând fişele de identitate a personajului.

Elevii completează ciorchinele

Page 4: Baltagul caracterizarea vitoriei

O2 – O6 5’ Profesorul le cere apoi elevilor să realizeze un portret sumar al personjului pe care l-au avut de caracterizat..

Frontal Conversaţia euristică

Explicaţia Problematizarea

Elevii trasează trăsăturile dominante ale Vitoriei Lipan

Consolidarea cunoştinţelor

O1 – O6

3’ Prin metoda diamantului (Anexa 3), elevii trebuie să sintetizeze trăsăturile dominante ale Vitoriei Lipan.

Individual Diamantul Elevii alcătuiesc un diamant pentru personajul pe care l-au caracterizat.

Asigurarea retenţiei şi a transferului 3’

TEMĂ PENTRU ACASĂ:Valorificând citatul următor (Anexa 4), alcătuiţi o scrisoare prin intermediul căreia să-i prezentaţi unui coleg absent de la oră portretul Vitoriei Lipan.

„Baltagul este...[…] o epopee […] în care sufletul tenace şi aprig de munteancă al Vitoriei Lipan nu pregetă nicio oboseală până nu dă de firul întâmplărilor şi măiestria d-lui Mihail Sadoveanu stă într-aceea că a conturat în trăsături omeneşti, dar fără nicio slăbiciune acest aspru caracter, de o voinţă aproape sălbatică, aproape neomenească.” (Perspessicius – Opere, vol. IV. Menţiuni critice)

Elevii primesc apoi fişa de autoevaluare prin care trebuie să realizeze evaluarea activităţii desfăşurate.

Individual Fişa de autoevaluare

Elevii completează fişa de autoevaluare.

Page 5: Baltagul caracterizarea vitoriei
Page 6: Baltagul caracterizarea vitoriei

ANEXA 2

VITORIA LIPAN

REL. CU CELELALTE PERSONEJENECHIFOR

LIPAN

MINODORA

GHEORGHIŢĂ

TRĂSĂTURI MORALE

TRĂSĂTURI FIZICE

Page 7: Baltagul caracterizarea vitoriei

ANEXA 1

FIŞA DE IDENTITATE A PERSONAJULUI

DATE DESPRE PERSONAJ TRĂSĂTURICe ştim despre personaj?

CITATE Cum am aflat?

MODALITĂŢI DE CARACTERIZARE A

PERSONAJULUIPRENUMELE / NUMELE

PERSONAJULUI

Ce semnificaţie are numele său sau porecla sa? (dacă apare, dacă nu apare niciun nume şi acest fapt poate avea o semnificaţie)

DATE LEGATE DE FAMILIE

Cine este?Cu cine este căsătorit?Câţi copii are?

Page 8: Baltagul caracterizarea vitoriei

STATUTUL SOCIAL ŞI PROFESIONAL

Ce poziţie ocupă în comunitatea satului?Cu ce se ocupă?

MEDIUL ÎN CARE TRĂIEŞTE

Care este mediul său de viaţă?

PORTRETUL FIZIC

Înfăţişare

Îmbrăcăminte

Vârstă

Page 9: Baltagul caracterizarea vitoriei

PORTRETUL MORAL

Narator

Mimică

Gestică

Gânduri, idei, sentimente

Limbaj

Comportament

Fapte

Atitudini, credinţe, valori

Relaţii cu alte personaje

Page 10: Baltagul caracterizarea vitoriei

IPOSTAZELE ÎN CARE APARE PERSONAJUL ŞI

EVOLUŢIA SA

PĂREREA PERSONALĂ DESPRE PERSONAJ

Page 11: Baltagul caracterizarea vitoriei

ANEXA 3

DIAMANTUL

ADJECTIVE

VERBE

O PROPOZIŢIE DIN 4 CUVINTE

SUBSTANTIV

VITORIA LIPAN

Page 12: Baltagul caracterizarea vitoriei

ANEXA 5

AUTOEVALUARE OBSERVAŢIILE PROFESORULUIMi-a plăcut cel mai mult..................................................................................................................

Nu mi-a plăcut........................................................................................

Pot răspunde la o întrebare despre:

Am o întrebare despre:

Eu îmi dau nota.......... şi sunt:

vesel trist

furios

Page 13: Baltagul caracterizarea vitoriei

Cadranele CITATE TRĂSĂTURI ALE

PERSONAJULUIMIJLOACE DE

CARCTERIZARE„Şi de poveste... Vitoria, nevasta lui Nechifor Lipan, îşi aducea aminte stând singură pe prispă, în lumina de toamnă şi torcând. Ochii ei căprii, în care parcă se răsfrângea lumina castanie a părului, erau duşi departe. ... fusul se învârtea harnic, dar singur.”

„Acei ochi aprigi şi încă tineri căutau zări necunoscute.”

„Vitoria îl primi cu mare bucurie şi-l sărută pe amândoi obrajii; după aceea trece în altă odaie şi se încuie pe dinlăuntru, ca să poată plânge singură.”

„--Mă gândesc în fel şi chip şi am un vis, care-mi mănâncă sănătatea şi mă îmbătrâneşte. Mai stau până ce gătesc de postit cele douăsprezece vineri.”

„În închipuirea ei, bănuiala care intrase-ntrânsa era un vierme neadormit.”

„Se desfăcuse încet-încet de lume şi intrase oarecum în sine.”

„Ea însă se socotea moartă, ca şi omul ei care nu era lângă dânsa. Abia acum înţelegea că dragostea ei se păstrase ca-n tinereţă.”

„--Mama asta trebuie să fie fărmăcătoare; cunoaşte gândul omului” cugetă cu mare uimire Gheorghiţă

Page 14: Baltagul caracterizarea vitoriei

CITATE TRĂSĂTURI ALE PERSONAJULUI

MIJLOACE DE CARCTERIZARE

Page 15: Baltagul caracterizarea vitoriei
Page 16: Baltagul caracterizarea vitoriei

Valorificând citatul următor (Anexa 4), alcătuiţi o scrisoare prin intermediul căreia să-i prezentaţi unui coleg absentde la oră portretul Vitoriei Lipan.

„Baltagul este...[…] o epopee […] în care sufletul tenace şi aprig de munteancă al Vitoriei Lipan nu pregetă nicio oboseală până nu dă de firul întâmplărilor şi măiestria d-lui Mihail Sadoveanu stă într-aceea că a conturat în trăsături omeneşti, dar fără nicio slăbiciune acest aspru caracter, de o voinţă aproape sălbatică, aproape neomenească.” (Perspessicius – Opere, vol. IV. Menţiuni critice)

Page 17: Baltagul caracterizarea vitoriei