Click here to load reader

BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO RENGIMO TVARKA - MRU

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO RENGIMO TVARKA - MRU

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETASVerslo ir ekonomikos institutas
fakulteto taryba, 2021 m.
Leidinys skirtas Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo ir verslo fakulteto studentams.
Gali bti naudingas ir kit fakultet bei universitet studentams.
3
TURINYS
2. BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO RENGIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI 11
2.1. Bakalauro baigiamojo darbo forminimo tvarka.................................................. 11
2.2. Bakalauro baigiamojo darbo teksto suskirstymas................................................ 11
2.3. Bakalauro baigiamojo darbo kalba, moksliniai terminai..................................... 11
2.4. Formuli naudojimas tekste.................................................................................... 12
2.5. Lenteli parengimo tvarka...................................................................................... 12
3. BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO STRUKTRA.................................................. 17
3.2. Bakalauro baigiamojo darbo turinys...................................................................... 18
3.4. Bakalauro baigiamojo darbo vadas....................................................................... 19
3.7. Bakalauro baigiamojo darbo išvad ir rekomendacij dalis............................... 24
3.8. Naudotos mokslins literatros pateikimas bakalauro baigiamajame darbe.... 25
3.9. Bakalauro baigiamojo darbo anotacija ir santrauka............................................ 30
3.10. Bakalauro baigiamojo darbo pried forminimas............................................... 33
4. BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO VIEŠAS GYNIMAS........................................ 34
LITERATRA.......................................................................................................................... 37
PRIEDAI.................................................................................................................................... 38
2 priedas. Bakalauro baigiamojo darbo vadovo atsiliepimo pavyzdys....................... 40
3 priedas. Bakalauro baigiamojo darbo recenzijos pavyzdys...................................... 41
4 priedas. Bakalauro baigiamojo darbo pirmojo titulinio lapo pavyzdys.................. 42
5 priedas. Bakalauro baigiamojo darbo antrojo titulinio lapo pavyzdys................... 43
4
LENTELS
5
PAVEIKSLAI
6
VADAS
juos taikyti profesinje veikloje; gali formuluoti ir pagrsti savo studij srities sprendimus; geba rinkti ir
interpretuoti studij srities duomenis, kuri reikia svarbioms visuomeninms, profesinms ar
mokslinms problemoms sprsti; geba perteikti informacij, idjas, problemas ir sprendimus specialist
ir ne specialist auditorijoms; yra socialiai ir pilietiškai brandus asmuo; turi pakankamai išlavintus
savarankiško mokymosi gdius, btinus darbinei veiklai ir studijoms kitoje pakopoje. Paymtina,
kad MRU studij vertinimo tvarka Senato patvirtinta 2020 gruodio 22 d. nutarimu Nr. ISN-90, kuri
sigaliojo nuo 2021 vasario 1 d. Tvark ir visus MRU studijas reglamentuojanius teiss aktus galima
rasti https://www.mruni.eu/studiju-organizavimas-ir-aplinka/dokumentai-reglametuojantys-studijas/.
baigiamuosius darbus, kurie turi bti analitiniai, pagrsti savarankiškais moksliniais arba taikomaisiais
tyrimais. Jie negali bti vien aprašomojo ar apvalginio pobdio. Baigiamuoju darbu bakalaurantas
turi rodyti savo sugebjim formuluoti tyrimo problem, tiksl, udavinius, analizuoti mokslin
literatr pasirinkta tema, vertinti kit asmen anksiau atliktus atitinkamos krypties darbus, skmingai
atlikti tos krypties tyrimus, nagrinti ir vertinti tyrimo duomenis, aiškiai bei pagrstai formuluoti tyrim
išvadas, forminti darb pagal Universiteto patvirtintus reikalavimus. Bakalauro baigiamj darb
turinys turi bti grindiamas iniomis ir gdiais, gytais pirmosios pakopos universitetini studij
metu.
problem forminant bakalauro baigiamj darb.
Mokomosios knygos tikslas – pateikti studentams bakalauro baigiamajam darbui keliamus
reikalavimus. Šie metodiniai nurodymai yra skiriami ir studentams, ir dstytojams. Jie turt padti
metodiškai parengti vienodo standarto bakalauro baigiamuosius darbus ir formuoti mokslo tiriamojo
darbo gdius, ugdyti studento savarankiškum, darbo forminimo kultr.
Mokomoji knyga yra parengta remiantis Mykolo Romerio universiteto studij dokumentais -
Mykolo Romerio universiteto studij tvarka (2020) ir kitais, studijas reglamentuojaniais teiss aktais.
Autors rmsi mokomuoju leidiniu Pekaitis J. S., Maerinskien I. (2009), itkien R.,
Maerinskien I. (2018) Bakalauro baigiamojo darbo rengimo tvarka: mokomasis leidinys bei kita
metodine literatra.
Mokomosios knygos autoriai dkoja Mykolo Romerio universiteto dstytojams ir recenzentms
u vertingas pastabas ir silymus bei vairi studij program absolventams u galimyb pateikti
pavyzdius pagal j, puikiai apgint, baigiamj darb rezultatus.
Bakalauro baigiamasis darbas (BBD) – tai kvalifikacinis studento darbas, kuriuo remdamasi
kvalifikacin komisija vertina studento pasirengim savarankiškai dirbti ir suteikia atitinkamos
specialybs bakalauro kvalifikacij. Baigiamajame darbe sprendiamos daniausiai taikomj tyrim
problemos.
Bakalauro baigiamieji darbai gali bti taikomieji (praktiniai) ar teoriniai. Jie turi bti
analitiniai, o ne aprašomojo ar apvalginio pobdio. Baigiamuoju darbu bakalaurantas turi rodyti
savo sugebjim ne tik analizuoti pasirinkt tem, vertinti kit asmen anksiau atliktus atitinkamos
krypties darbus, skmingai atlikti tos krypties tyrimus, bet aiškiai ir pagrstai formuluoti tyrim išvadas,
aprašyti savo atlikt tiriamj darb pagal Universiteto patvirtintus reikalavimus. Daniausiai bakalauro
baigiamieji darbai skirti atskiros ekonomins, konkreios vadybins ir verslo problemos sprendimui.
Naujos inios galimos siauroje srityje, o tyrimo problemos sprendimo rezultatai doms siauros srities
specialistams – finansins institucijos ar verslo mons atstovams. Jeigu bakalauro baigiamasis darbas
yra teorinis, studentas pateikia vairi mokslinink nuomon tiriama problema, susistemina ir vertina
teorijas, j taikymo galimybes Lietuvos slygomis arba pateikia tolesnes pasirinktos problemos tyrimo
kryptis, tyrimo metodik (jei problema reikalauja nuodugnesnio tyrimo). Praktinio pobdio
baigiamajame darbe studentas pateikia tiriamos problemos teorin analiz, pagrindia empirini
duomen rinkimo metodik, surenka ir išanalizuoja empirinius duomenis (statistinius, sociologinio
tyrimo ir kt.), pateikia silymus, kaip sprsti pasirinkt problem.
Bakalauro baigiamojo darbo mediaga turi bti pateikta taip: teorin dalis, tyrimo metodikos
pagrindimas ir analitin dalis.
Bakalauro baigiamojo darbo tema. Kiekvienas tyrimas pradedamas nuo tyrimo temos
pasirinkimo ir detalizavimo. Tai viena iš svarbiausi ir atsakingiausi tyrimo dali. Rekomenduojama
prieš pradedant tyrim turti tiksl. Jeigu nra visiškai aiški tyrimo tema ir tikslas, sunku suplanuoti ir
empirin tyrim. Reikia atminti, kad tyrimas turi atitikti keliamus reikalavimus ir išlaikyti reikalaujam
lyg. Tik pasirinkus ir gerai apgalvojus tyrimo tem, galima pasirinkti tinkam tyrimo strategij ir
duomen rinkimo bei analizs bdus. Šioje pradinje stadijoje kuriamos ir svarstomos galimos tyrimo
idjos.
Gero tyrimo galima tiktis tada, jei jis atliekamas autoriui aktualia tema ir rezultatai yra svarbs
ir doms. Daugelis tyrim trunka 5–6 mnesius, todl jeigu tema autoriui nebus domi, tiktis ger
rezultat sunku. Be to, atlikdamas tyrim darbo autorius turi bti gijs gdi, reikaling tyrimui ir
duomen analizei atlikti. Trkstant gdi gali nukentti tyrimo kokyb arba jo nepavykt ubaigti
reikiamu laiku. Taip pat svarbu inoti ar yra galimyb gauti tyrimui reikalingus duomenis.
Daugeliu atvej svarbu, kad tyrime nagrinjam problem bt galima susieti su teorinmis
studijomis. Gali bti, kad kai kurias teorines inias, tyrimo autorius jau bus gijs anksiau, taiau
nuodugniai svarstant tyrimo plan, gali tekti savarankiškai ieškoti ir gilintis pakankamai naujus
mokslinius tyrimus, todl atliekama išsamesn literatros analiz, kad bt geriau suvokiamos tiriamos
problemos. Platesns teorins inios padeda tiksliau suformuluoti tyrimo tiksl ir udavinius.
Ne maiau svarbu, kad tyrimo tema nebt vienpus, t. y. kad ji turt vert ir tuo atveju, kai
keliama hipotez pasitvirtina, ir kai nepasitvirtina. Priešingu atveju bus tik tyrimui sugaištas laikas, bet
negauti rezultatai.
1. Tema formuluojama preliminariai. Darbo metu ji tikslinama.
2. Tema turi bti aktuali, t. y. svarbi mokslui ir praktikai. Nustatant jos aktualum išeities tašku
laikoma mokslin hipotez, t. y. rezultatas, kurio tikimasi atlikus tyrim.
8
3. Tema turi bti susijusi su studij krypties teorija ir praktika, tarp j btinas glaudus ryšys.
Kadangi baigiamieji studij darbai gali bti taikomieji ar teoriniai, pirmuosiuose sprendiama
aktuali praktikos problema, antruosiuose – teorin arba metodologin problema.
4. Tema gali bti formuluojama atsivelgiant studento interesus. Svarbu, kas domina pat
student, su kokiomis problemomis jis susiduria savo kasdieniame darbe, kas aktualu monei,
kurioje jis dirba.
5. Reikia atsivelgti temos gyvendinimo galimybes, t. y. ar netrksta literatros, ar bus galima
gauti reikiam duomen, taikyti tinkamus metodus, ar studentas turs pakankamai laiko
tinkamai išnagrinti problem ir pan.
6. Prieš formuluojant tem btina aiškiai nustatyti tyrimo ribas. Kiekviename darbe gali bti
nagrinjama tik apibrta ir gana siaura platesnio klausimo dalis (klausim grup). Tik tada
nagrinjamj objekt galima tinkamai painti ir išanalizuoti.
Bakalauro baigiamojo darbo temos pasirinkimas. Tem studentas renkasi IS „Studijos“pagal
Senato 2020 gruodio 22 d. nutarimo Nr. ISN-90 tvark numatyt 94 – 95.2 punktuose. Informacija
studentams pateikiama su baigiamj darb tem, vadov ir konsultant srašu. Renkantis temas
studentams rekomenduotina konsultuotis su vadovais ir konsultantais. Studentai, norintys rašyti
baigiamj darb savo pasilyta tema, konsultuojasi su studij programos vadovu ir planuojamu
baigiamojo darbo vadovu, vadovaujantis terminais, numatytais 95- 96 punktuose. Pasibaigus
pasirinkimo laikotarpiui Komitetai viešai paskelbia student srašus, kuriems leista rengti darbus, j
pasirinkt tem, paskirt vadov ir konsultant srašus. Paymtina, kad MRU studij vertinimo
tvarka, Senato patvirtinta 2020 gruodio 22 d. nutarimu Nr. ISN-90, sigaliojo nuo 2021 vasario 1 d.
Tvark ir visus MRU studijas reglamentuojanius teiss aktus, galima rasti:
https://www.mruni.eu/studiju-organizavimas-ir-aplinka/dokumentai-reglametuojantys-studijas/.
Tyrimo tema gali bti reikšminga tam tikrai socialinei grupei arba monei. Ji turi atspindti
tyrimo tiksl ir objekt. Kadangi kiekviena tiriamoji tema yra sudtinga, j lemia vairs makro- arba
mikroveiksniai, studij darbe btina atskleisti tyrimo udavinius. Atsivelgdamas numatytus tyrimo
udavinius darbo vadovas vertina bakalauro baigiamojo darbo problemos tyrimo krypt, logik,
ištyrimo laipsn.
Skming bakalauro baigiamojo darbo rengim gali lemti kursinio darbo temos pasirinkimas.
Kursinis darbas – tai savarankiškas studij darbas, skirtas ugdyti studento gebjim sisteminti,
analizuoti, naudotis moksline literatra, nagrinti pasirinktos temos mokslines bei praktines problemas.
Kursiniame darbe yra sprendiamos maesns apimties negu baigiamajame darbe teorins, taikomojo
pobdio ar praktins problemos. Taigi, rengiant kursin darb, studentas turi pasirinkti ir bakalauro
baigiamojo darbo tyrimo srit.
Kursini darb temas iki gruodio 15 d. patvirtina Studij programos komitetas, po to
programos vadybininkas kelia IS „Studijos“. Parengtas darbas turi bti pristatytas darbo vadovui ir
keliamas IS „Studijos“ iki sesijos pradios. Darbo vadovas vertina kursin dviem kriterijais: darbo
parengimas – 60 %, o gynimas – 40% galutinio vertinimo, kuris yra privalomas. Kursinio darbo
gynimas gali bti nuotolinis (r. 93 punkt).
Bakalaurantai su darbo vadovais suderina baigiamojo darbo rengimo program ir plan. Jei dl
objektyvi prieasi pasikeiia bakalauro baigiamojo darbo vadovas, tolesnis vadovavimas darbui
vyksta atsivelgiant jau sudaryt baigiamojo darbo plan, terminus, vadovo pateiktus metodinius
nurodymus bei pasirinktus literatros šaltinius. Tyrimo planas – tai išplstinis bsimojo bakalauro
baigiamojo darbo turinys, kuriame detalizuojama teorin, metodin ir analitin dalys nurodant konkret
vykdymo laik.
kryptyje (šakoje). Dstytojas, neturintis mokslo laipsnio, gali vadovauti bakalauro baigiamiesiems
darbams, jei atlieka mokslinius tyrimus toje paioje mokslo kryptyje (šakoje) ir turi ne maiau kaip 3
met pedagoginio darbo patirt aukštojoje mokykloje. Konsultantais, jeigu reikia, skiriami atitinkamos
srities mokslininkai, praktikai, specialistai (Mykolo Romerio universiteto studij rezultat vertinimo
tvarka, 2012 ir vlesni pakeitim).
Konsultantus silo vadovas. Baigiamj darb rengiantis studentas privalo su darbo vadovu ir
konsultantu (jeigu toks yra) palaikyti nuolatin ryš, informuoti vadov apie darbo rašymo eig,
atsivelgti vadovo ir konsultanto (suderinus su vadovu) dalykinius ir metodinius patarimus bei
pastabas. U baigiamajame darbe priimtus sprendimus arba mokslinio darbo išvadas, apskaiiavimo
teisingum ar savarankiškum atsako tik pretendentas bakalauro laipsn. Vadovo, taip pat konsultant
udavinys yra siekti, kad diplomantas pasirinkt racionalius tiriamos problemos sprendimo variantus.
Vadovas neteikia studentui paruošt sprendim. tik padeda parengti tiriamojo darbo plan, nurodo
literatr ar kitus informacijos šaltinius ir atsako klausimus, iškilusius analizuojant informacij.
Vadovas atsako u temos, tyrimo tikslo, udavini formulavim, anotacijos ir santraukos kokyb.
Po studij sustabdymo ar grs iš akademini atostog, buvs ar naujai paskirtas baigiamojo
darbo vadovas, vertina ar tema nepraradusi aktualumo ir naujumo. Studentas taip pat gali rinktis nauj
tem iš pateikto srašo (96 punktas).
Bakalaurantai, rengdami BBD, savo arba vadovo iniciatyva gali konsultuotis su atskir dalyk
dstytojais. Jei btina, bakalaurantui (-ams) galt bti pasilyti konsultantai iš kit organizacij.
Bakalauro baigiamojo darbo pateikimas viešam gynimui. Nepriklausomai nuo gynimo
formos (tiesiogiai auditorijoje ar nuotoliu), parengt bakalauro baigiamj darb studentas pateikia
vadovui ne vliau kaip likus mnesiui iki studij grafike nurodyto baigiamj darb gynimo termino
pradios. Kartu su baigiamuoju darbu studentas pateikia Akademinio siningumo nustatytos formos
deklaracij, kurioje patvirtina, kad vertinimui pateiktas baigiamasis darbas yra atliktas savarankiškai,
be plagijavimo ir laikantis akademinio rašymo taisykli“ (Mykolo Romerio universiteto studij
rezultat vertinimo tvarka, 2020 gruodio 22 d., r. 8 pried).
„U siningos konkurencijos principo paeidim, nusirašinjim, plagijavim ar bet kurios kitos
formos akademin nesiningum, susijus su studij rezultat vertinimu, studentas gali bti šalinamas iš
Universiteto kaip u šiurkšt akademins etikos paeidim be teiss stoti Universitet bendra tvarka iki
penkeri met (Mykolo Romerio universiteto studij rezultat vertinimo tvarka, 2020). Studento rašto
darbas yra laikomas plagiatu jeigu:
a) Rašto darbas ar jo dalys yra parašytos paodiui perrašant kito autoriaus tekst nenurodant
šaltinio arba nurodant šaltin, taiau neišskiriant perrašyto teksto kabutmis.
b) Paodinis kito autoriaus teksto perrašymas nenurodant šaltinio arba nurodant šaltin, taiau
neišskiriant perrašyto teksto kabutmis laikomas plagiatu, jei tokio teksto darbe yra daugiau nei
pus puslapio, t. y. 900 spaudos enkl, skaitant tarpus;
c) Rašto darbas ar jo dalys yra parašytos perfrazuojant kito autoriaus tekst nenurodant šaltinio.
Kito autoriaus teksto perfrazavimas nenurodant šaltinio laikomas plagiatu, jei tokio teksto darbe
yra daugiau nei vienas puslapis, t. y. 1800 spaudos enkl, skaitant tarpus;
d) Rašto darbo tekste, lentelse ar paveiksluose yra pateikiami duomenys nenurodant šaltinio
(išskyrus tuos atvejus, kai duomenys yra surinkti paties autoriaus);
e) Rašto darbas buvo pristatytas ir gintas šioje ar kitoje mokslo staigoje Lietuvoje ar usienyje.
f) Tstini darb atveju tekste turi bti nurodyta, kurios jo dalys yra paimtos iš ankstesni to paties
darbo autoriaus rašto darb. Nenurodius tstinio darbo autorysts šalinimas iš Universiteto
netaikomas.
10
Vadovui aprobavus parengt bakalauro baigiamj darb, studentas j ne vliau kaip 10 darbo
dien iki gynimo privalo kelti Universiteto informacin sistem „Studijos“, o vadovas sistemoje
paymti savo sutikim, kad darbas bt ginamas ir, jei negali dalyvauti darbo gynime, turi parengti ir
atsiliepim ir teikti Gynimo komisijos sekretoriui (r. 2 pried).
Vadovui neleidus ginti darbo, studentas gali kreiptis Studij programos komitet ne vliau kaip
per dvi darbo dienas nuo vadovo sprendimo. Gynimo eiga pateikiama Mykolo Romerio universiteto
studij rezultat vertinimo tvarkos (2020) 108 – 118 punktuose.
Studij programos komitetas skiria recenzent, kuris taip pat paymimas informacinje sistemoje
„Studijos“. Ne vliau kaip 2 dienos iki gynimo recenzentas informacin sistem „Studijos“ kelia
recenzij (r. 3 pried), kurioje teigiamai arba neigiamai vertina darb. Prieiga prie recenzijos
suteikiama darbo autoriui, vadovui ir gynimo komisijos nariams. Likus dviem savaitms iki bakalauro baigiamj darb gynimo pradios Studij program
komitetai sudaro baigiamj darb gynimo kvalifikacins komisijos posdi tvarkarašius, kuriuos
tvirtina dekanas ir numato gynimo tvark bei viet. Bakalauro baigiamieji darbai ginami viešame
kvalifikacins komisijos posdyje.
kvalifikacins komisijos posdyje. Gynimo metu gali bti naudojama garso ar vaizdo rašymo
aparatra. Apie garso ar vaizdo rašymo aparatros naudojim turi bti informuojami studentai.
Gynimo metu bakalauro baigiamojo darbo autorius trumpai (iki 10 min.) pristato savo darb
apvelgdamas tyrimo problem, darbo tiksl (-us), udavinius, hipotez (jei yra), tyrimo objekt,
gautus tyrimo rezultatus, taikyt metod patikimum, supaindina su išvadomis bei rekomendacijomis
ir jas pagrindia. Po to pristatoma recenzija, bakalauro baigiamojo darbo autorius atsako pateiktas
pastabas. Tada atsako kvalifikacins komisijos ir kit dalyvaujani gynime asmen klausimus.
Gynimo pabaigoje pasisako bakalauro baigiamojo darbo vadovas. Jeigu vadovas ir recenzentas negali
dalyvauti gynimo posdyje, j vertinimus perskaito bakalauro baigiamojo darbo gynimo komisijos
sekretorius. Bakalauro baigiamuosius darbus ir j gynim vertina baigiamj darb gynimo komisijos
nariai. Bakalauro baigiamojo darbo parengimo kokybs, mokslinio lygio svertinis koeficientas – 0,60, o
gynimo kokybs svertinis koeficientas – 0,40. Baigiamojo darbo galutinis paymys nustatomas
išvedant komisijos nari paymi vidurk ir rašomas gynimo protokole, darbo tituliniame lape ir
vedamas gynimo iniarašt informacinje sistemoje „Studijos“. Neapginto baigiamojo darbo galutinis
vertinimas yra neigiamas. Neapgynusiam baigiamojo darbo studentui baigiamojo darbo gynimo
komisija gali rekomenduoti taisyti darb arba rengti nauj darb kita pasirinkta tema. Apginti
baigiamieji darbai, kurie vertinti „labai gerai“ ir „puikiai“ keliami eLABa talpykl.
Baigiamojo darbo gynimas nuotoliniu bdu organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Mykolo
Romerio universiteto studij rezultat vertinimo tvarkos, 2020 gruodio 22 d.125- 136 punktais.
11
REIKALAVIMAI
2.1. Bakalauro baigiamojo darbo forminimo tvarka
Bakalauro baigiamojo darbo apimtis priklauso nuo tyrimo pobdio ir turi bti apie 50 psl.
Bakalauro baigiamasis darbas turt bti spausdinamas balto, lygaus popieriaus lapuose 12 šrifto
dydiu ir 1,5 intervalu tarp eilui. Po skyri, poskyri arba skyreli pavadinim taškai nededami.
Tekstas rašomas puslapyje iš krašt paliekant paraštes: kairje lapo pusje – 25 mm, dešinje – 10 mm,
viršuje ir apaioje – 20 mm. Pastraipos pirmoji eilut nuo teksto lauko kairiojo krašto atitraukiama per
10 mm. Tekste galima paryškinti atskirus odius arba sakinius.
Bakalauro baigiamojo darbo puslapiai numeruojami ištisai, pradedant nuo titulinio (ant titulinio
lapo ir turinio puslapi numeriai nerašomi). Puslapio numeris urašomas virš teksto, puslapio viršutinio
krašto tušio lauko viduryje arba dešinje pusje arabiškais skaitmenimis, nededant nei taško, nei
brkšneli. bakalauro baigiamojo darbo sudt einani pried lap numeracija turi bti ištisin.
Paveikslai ir lentels (jei j priede yra dvi ir daugiau) kiekviename priede numeruojamos atskirai.
Kit darbo puslapi (dali, skyri, poskyri, lenteli, paveiksl, pried) nuorodos daromos
nurodant j eils numerius, pvz., (r. 25 p.), (r. 3 pav.), (r. 3 skyri), (r. 2.3 poskyr), (r. 2.3.1
skyrel), (r. 3 lent.), (r. 2 pried), (r. (3) formul).
Bakalauro baigiamasis darbas turi bti rištas tvarkingai, su kietais ar minkštais viršeliais.
2.2. Bakalauro baigiamojo darbo teksto suskirstymas
Jei reikia, bakalauro baigiamojo darbo tekstas skirstomas skyrius, poskyrius ir skyrelius. Didels
apimties darb, rengiam keli student, galima skirti dalis (knygas, tomus).
Skyri pavadinimai rašomi didiosiomis raidmis ir simetriškai išdstomi lapo plotyje, o
poskyrio ir skyreli pavadinimai – maosiomis raidmis, išskyrus pirmj, ir pradedami kaip pirmoji
pastraipos eilut. Be to, kiekvienas skyrius visada pradedamas naujame puslapyje, o poskyriai ir
skyreliai – tame paiame. Antraši odiai nekeliami, po antrašts taškas nededamas. Skyri, poskyri
ir skyreli pavadinimai rašomi 14 šrifto dydiu.
Skyriaus antrašt rašoma viena eilute emiau, negu prasideda puslapio teksto laukas, o poskyrio
ir skyrelio antrašt išskiriama ir prieš j ir po jos esanio teksto vienos eiluts tarpeliu. Jeigu po
skyriaus antrašts eina poskyrio antrašt, tarp j taip pat paliekamas vienos eiluts tarpelis. Negalima
rašyti antrašts viename puslapyje, o tekst pradti kitame.
Kiekviena pastraipa pradedama iš naujos eiluts. Nuo kairiojo krašto ji atitraukiama 10 mm.
2.3. Bakalauro baigiamojo darbo kalba, moksliniai terminai
Bakalauro baigiamojo darbo kalba turi bti trumpa, aiški, nedaugiaprasm. Reikia vengti
publicistins kalbos, o vartoti mokslin kalb. Jei studij darbe vartojami specifiniai terminai arba j
santrumpos, jie turi bti aptarti tekste arba pateikti darbo pradioje antrašte SANTRUMPOS.
Jei tekste pateikiami skaiiai turi matavimo vienet, juos reikia rašyti skaitmenimis (pvz., 250
eur), jei neturi – odiais (pvz., „Snaudos padidjo du kartus“). Kai tekste pateikiamos kelios
skaitins verts iš eils, vieneto ymjim reikia rašyti tik vien kart po paskutinio skaitmens, pvz.,
20, 100 eur.
Formulse vartojami nustatyti raidiniai ymjimai ir simboliai. J reikšms turi bti paaiškintos.
Jeigu formuli yra daugiau negu viena, jos numeruojamos arabiškais skaitmenimis ištisai per vis
tekst arba formuls numer sudaro skyriaus ir formuls eils numeris tame skyriuje. Numeris rašomas
toje paioje eilutje kaip ir formul, dešinje lapo pusje, lenktiniuose skliausteliuose. Minint formul
tekste skliausteliuose nurodomas jos numeris, pvz., r. (5) formul arba (2.1.) formul.
Simboliai paaiškinami po formule j pateikimo joje tvarka. Po formuls rašomas kabliataškis ir iš
naujos eiluts be dvitaškio rašomas odis ia. Toliau nurodomi visi formulje esantys ymjimai, o po
brkšnio paaiškinamos j reikšms. Po kiekvieno paaiškinimo dedamas kabliataškis. Siekiant formules
išskirti, prieš jas ir po j paliekama viena tušia eilut.
Pvz.:
;* )1(
k – palkan (diskonto) norma;
maosiomis raidmis pradedant didija. Jeigu lenteli yra daugiau negu viena, jos numeruojamos
ištisai. Lentels numeris rašomas šalia lentels antrašts prie odio „lentel“, pvz., 1 lentel.
Trumpinama „lent.“ tik nuorodose, šiaip odis netrumpinamas. Pagrindiniai lentels elementai parodyti
1 pav.
antrašt Skilties
1 pav. Lentels forminimo pavyzdys
Studij darbo tekste turi bti pamintos visos lentels. Nuorodose lentel papildomai rašoma
13
santrauka „r.“, pvz.: (r. 1 lent.). Prieš lentel tekste turi bti parašyta, kas pateikta lentelje.
Daniausiai lentels turi labai daug informacijos, kartu ir šalutins. Taigi btina pabrti, k norima
lentels duomenimis iliustruoti. Be to, po lentele visada turi bti pateikta informacijos analiz. odiu,
tekste negali eiti viena po kitos lentels, kurios nra aptartos. Jeigu pateikta informacija lentelje, tai
informacija paveiksle (diagramoje) pateikiama prieduose ir atvirkšiai – jei tekste pateikiama
pagrindin informacija paveiksle, tai lentel dedama priedus. Taiau, jei lentelje ir paveiksle
pateikiama identiška informacija, tai studij darb dedama tik viena iš j, nesvarbu, kur – tekste ar
prieduose. Lentels išdstomos puslapio viduryje, lentels pavadinimas rašomas virš jos puslapio
viduryje. Skili antraštes ir paantraštes galima spausdinti vienu intervalu, maesniu šriftu, negu
parašytas tekstas, t. y. 11 šriftu. Po lentele šaltinis rašomas 10 šriftu.
Lenteli srašas pateikiamas naujame puslapyje po turinio su antrašte LENTELS. Lentels
numeruojamos eils tvarka. Bakalauro baigiamajame darbe patartina laikytis vieningos lenteli
numeravimo tvarkos ir inoma geriau eils tvarka. Lentels skili pavadinimai, skili antrašts ir
paantrašts pradedamos didija raide, išskyrus tas paantraštes, kurios sudaro vien sakin su skilties
antrašte. Antrašts rašomos vienaskaita, po j skyrybos enklai nededami.
Eilui, antraši ir paantraši tekstui sutrumpinti galima vartoti raidinius arba simboli
ymjimus. ymjim paaiškinimai pateikiami po lentele. Jie rašomi 10 šriftu, pvz.: ia : + – btina darbo dalis;
- – nebtina darbo dalis;
Rodikli, parametr arba kit duomen eils numeris rašomas prieš eiluts pavadinim, toje
paioje skiltyje, pvz.: 1Pasitikjimo stiprumas: 1 – pasitikjimas nra tiek svarbus, 4 – pasitikjimas svarbiausia. 2Polinkis keisti bank: 1 – keistas pastaraisiais metais; 4 – nekeista ir nesvarstoma galimyb. 3Banko darbuotojo pastovumas: 1 – tas pats banko darbuotojas aptarnauja iki 1 met; 3 – daugiau kaip 3 metus.
Po ymjim paaiškinim 10 šriftu pateikiama informacija iš kur paimta lentel, pvz.: Šaltinis:
Railien, 2007, p. 118.
Jei lentel netelpa lape horizontaliai, t.…

Search related