Bakalářská diplomová práce

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Bakalářská diplomová práce

 • Masarykova univerzita

  Filozofick fakulta

  stav hudebn vdy

  Bakalsk diplomov prce

  2015 Lucie Chmelaov

 • Masarykova univerzita

  Filozofick fakulta

  stav hudebn vdy

  Sdruen umnovdn studia

  Lucie Chmelaov

  Fltnov koncertn tvorba

  W. A. Mozarta a C. P. Stamitze

  Bakalsk diplomov prce

  doc. PhDr. Lubomr Spurn, Ph.D., vedouc prce

  2015

 • Prohlauji, e jsem pedkldanou bakalskou prci vypracovala

  samostatn s vyuitm uvedench pramen a literatury.

  ...

  Podpis autora prce

 • Obsah:

  1. vod ............................................................................................................................... 1

  2. ivot a dlo W. A. Mozarta ............................................................................................ 3

  2.1. Kchelv seznam ................................................................................................. 7

  3. Doba a okolnosti vzniku Mozartovch fltnovch koncert ......................................... 9

  4. Charakteristika Mozartovch koncert pro fltnu ....................................................... 12

  4.1. Koncert pro fltnu a orchestr G dur K. 313 ....................................................... 13

  4.2. Koncert pro fltnu a orchestr D dur K. 314 ....................................................... 15

  4.3. Koncert pro fltnu a harfu C dur K. 299 ............................................................ 16

  5. ivot a dlo C. P. Stamitze ........................................................................................... 19

  6. Hudebn styl C. P. Stamitze ......................................................................................... 22

  6.1. Charakteristika fltnovho koncertu G dur op. 29 ............................................. 24

  7. Porovnn Mozartova koncertu G dur KV. 313 s fltnovm koncertem G dur op. 29

  od C. P. Stamitze .......................................................................................................... 29

  8. Nzory svtovch fltnist a pedagog ...................................................................... 33

  8.1. Frantiek Malotn ............................................................................................... 33

  8.2. Hansgeorg Schmeiser ......................................................................................... 37

  8.3. Philippe Bernold ................................................................................................ 39

  8.4. Philippe Boucly .................................................................................................. 42

  9. Diskografie ................................................................................................................... 44

  9.1. W. A. Mozart: Fltnov koncert G dur KV. 313 ............................................... 44

  9.2. C. P. Stamitz: Fltnov koncert G dur op. 29 .................................................... 50

  10. Zvr ............................................................................................................................. 52

  Resum ......................................................................................................................... 54

  Summary ...................................................................................................................... 54

  Pouit literatura a prameny ......................................................................................... 55

 • 1

  1. vod

  V tto bakalsk prci se zabvm fltnovou koncertn tvorbou Wolfganga Amadea

  Mozarta a Carla Philippa Stamitze. Mozartovy fltnov koncerty hraj nezastupitelnou roli

  v repertoru vech fltnist a pedstavuj vrcholn dlo zkomponovan pro tento nstroj. Jsou

  charakteristick svou virtuozitou a technickou obtnost. C. P. Stamitz zkomponoval celkem

  sedm koncert pro fltnu, ovem nejhranj z nich se stal Fltnov koncert G dur op. 29,

  kter je dky sv jednodu hudebn struktue vyuvn i v Zkladnch hudebnch kolch

  jako absolventsk repertor na konci studia. Jeliko jsem se s fltnovou tvorbou obou autor

  setkala ji pi studich na konzervatoi, rozhodla jsem se tomuto tmatu vce vnovat a

  detailnji pedstavit fltnov koncerty Wolfganga Amadea Mozarta KV. 313, 314, 299 a

  Fltnov koncert op. 29 Carla Philippa Stamitze z hlediska historickho i strukturlnho.

  Vzhledem k neobvykl podobnosti Mozartova koncertu KV. 313 se Stamitzovm

  koncertem op. 29, se mezi fltnisty asto spekuluje o vzjemn inspiraci tchto dvou

  skladatel. Hlavnm clem bakalsk prce je nalezen odpovdi na otzku, zda-li Stamitzv

  koncert pedstavoval pro Mozarta jaksi vodtko ke zkomponovn Fltnovho koncertu, i je

  podobnost dl pouze nhodn. Zrove provdm komparaci obou fltnovch koncert za

  elem znzornn vzjemnho vztahu. K nalezen odpovdi vyuvm notov partitury

  spolen s informacemi v CD bookletech uvedench v pouit literatue.

  Bakalsk prce je rozdlena na ti sti. V prvn kapitole se zabvm osobnost

  Wolfganga Amadea Mozarta. Jeliko existuje velk mnostv pramen detailnji popisujcch

  toto tma, uvdm zde pouze hlavn milnky jeho ivota spolen s chronologickm

  seznamem skladeb pro fltnu zdokumentovanch Ludwigem Ritterem von Kchelem.

  V dalch dvou kapitolch je pozornost vnovna vhradn Mozartovm fltnovm

  koncertm. Zde popisuji okolnosti vzniku, pro koho byly ureny, a detailnji je charakterizuji

  za pouit notovch ukzek z klavrnho partu.

  Druh st pedstavuje skladatele Carla Philippa Stamitze a jeho osobit skladatelsk

  styl, vznamn ovlivnn Mannheimskou kolou. Mnoho odborn literatury se zabv

  pedevm jeho otcem Janem Vclavem Stamitzem, eskm rodkem psobcm

  v Mannheimu a zakladatelem tyvt sontov formy. O jeho starm synovi Carlovi je

  znmo jen poskrovnu. I pesto je zde uveden ucelen ivotopisn pbh skladatele

  s charakteristickmi znaky jeho tvorby. Dle se zabvm jeho Fltnovm koncertem G dur

  op. 29, podobn jako tomu bylo v pedelch kapitolch s Mozartovmi fltnovmi koncerty,

 • 2

  k emu mi velmi pomohl booklet napsan Rkovou Danielou, CD Carl & Anton Stamitz:

  Concertos for Wind Instruments, a tak vlastn hrsk zkuenosti.

  Tet a nejpodstatnj st prce je ji ve zmnn komparace koncert KV. 313 a

  Op. 29. Velmi zajmavou shledvm nsledujc kapitolu s nzory a postehy vznamnch

  svtovch fltnist a pedagog: Frantika Malotna, Hansgeorga Schmeisera, Philippa

  Bouclyho a Philippa Bernolda, kter jsem osobn oslovila a kte mi sdlili mnoho

  zajmavch skutenost. V konen kapitole jsem sepsala seznam dostupnch CD

  s Fltnovm koncertem G dur KV. 314 a op. 29, vyskytujc se u spolenost Presto Classical,

  Supraphon a CD Universe.

  Ze seznamu literatury, kter je uvedena v zvru samotn prce, jsem nejvce

  vyuvala knihy autor Paula Johnsona, kter poutav l Mozartv ivot, spolen s knihou

  Z eskch luh do svta od Josefa Teichmana a ABC hudebnch sloh Jana Kouby.

  Nepostradatelnmi se mi tak staly CD booklety z koncertu Carla Philipa Stamitze, kter

  napsaly Plecnerov Lenka a Rkov Daniela.

  Tato bakalsk prce pin ucelen pohled na fltnov koncerty Wolfganga Amadea

  Mozarta a Carla Philippa Stamitze a je urena pro vechny fltnisty, hudebnky i posluchae

  vn hudby zajmajc se hloubji o toto tma.

 • 3

  2. ivot a dlo W. A. Mozarta

  Wolfgang Amadeus Mozart se stal jednm z nejznmjch a nejpopulrnjch

  skladatel klasick hudby 18. stolet a spolu s Josefem Haydnem a Ludwigem van

  Beethovenem tvo hudbu vdeskho klasicismu. Za svj krtk ivot zkomponoval 626

  hudebnch dl rznho charakteru. Vedle duchovnch skladeb (me, magnificat, chrmov

  sonty, kantty, oratoria), z nich zejm nejznmj se stala jeho nedokonen zdun

  me Requiem d moll (KV. 626), napsal dnes ji velmi oblben opery, symfonie, komorn

  hudbu a koncerty pro rzn nstroje. 1

  Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart se narodil, jako nejmlad ze

  sedmi sourozenc, 27. ledna roku 1756 v rakouskm Salcburku. Jmno Amadeus, pod kterm

  je pedevm znm, je latinsk peklad jeho tvrtho kestnho jmna Theophilus, nmecky

  Gottlieb, v etin Bohumil. Sm Mozart vak jmno Amadeus v tto podob nepouval,

  pouze si upravil sv pvodn jmna Wolfgangus a Theophilius na Wolfgang Amad. Jako

  Amadeus se oznaoval pouze v ertu ve svch dopisech.1

  Mozartovm prvnm uitelem hudby se stal jeho otec Leopold Mozart, kter psobil

  jako pedagog, houslista a hudebn skladatel, jeho autorstv se pedpokld u vce ne 250

  skladeb. Jeho nejvznamnjm dlem, kter ovlivnilo generace hudebnk, je bezesporu jeho

  houslov kola: Pokus o dkladnou kolu hry na housle. 2 Leopold se snail nadn svho

  syna co nejvce vyut a dostat jeho genialitu do povdom Evropy. U odmalika podal

  mal Wolfgang se svm otcem koncertn turn po cel Evrop. Prvn dleit cesta vedla do

  Vdn k csaskmu dvoru Marie Terezie, kde zahrl nesmrn obtnou skladbu od skladatele

  Georga Christopha Wagenseila.1 V jeho osmi letech nsledovaly cesty do Pae (zde sloil

  sv prvn Sonty pro cembalo a housle KV. 6-8), ale jeliko Pa mla v t dob ji dost

  svch zzranch dt, Mozartm se velkho ohlasu nedostalo. V Londn to bylo jin.

  Kdy sem roku 1764 dorazili, z Londna ji bylo bohat prmyslov msto pijmajc umlce

  pohostinn. Prv zde sloil sv dv symfonie KV. 16 a 19. 1 O rok pozdji nsledovala cesta

  do Holandska, kde pod jeho rukou vzniklo nkolik skladeb, napklad est Sont pro cembalo

  a housle KV. 26-31, objednan princeznou rodu Nassau-Weilberg.1