of 249 /249
7/25/2019 Bài giảng Toán cao cấp II - Đặng Văn Vinh (Biên soạn), Đại Học Bách Khoa Tp.HCM, 2008 http://slidepdf.com/reader/full/bai-giang-toan-cao-cap-ii-dang-van-vinh-bien-soan-dai 1/249 Trườ ng Đại hc Bách khoa tp. H Chí Minh B môn Toán Ứ ng dng ------------------------------------------------------------------------------------- Đại s tuyến tính 1  Gi ng viên Ts. Đặ  ng V ă  n Vinh (9/2008) www.tanbachkhoa.edu.vn Môn hc cung cp các kiến thc cơ  bn ca đại s tuyến tính. Sinh viên sau khi k ết thúc môn hc nm vng các kiến thc nn tng và biết gii các bài toán cơ  bn: tính định thc, làm vic vớ i ma trn, bài toán gi i Mc tiêu ca môn hc Toán 2 2 h phươ ng trình tuy n tính, không gian véct ơ , ánh x tuy n tính, tìm tr riêng véc t ơ  riêng, đư a d ng toàn ph ươ ng v  chính t c.

Bài giảng Toán cao cấp II - Đặng Văn Vinh (Biên soạn), Đại Học Bách Khoa Tp.HCM, 2008

Embed Size (px)

Text of Bài giảng Toán cao cấp II - Đặng Văn Vinh (Biên soạn), Đại Học Bách Khoa Tp.HCM,...

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  1/249

  Trng i hc Bch khoa tp. HCh MinhBmn Ton ng dng

  -------------------------------------------------------------------------------------

  i stuyn tnh

  1

  Ging vin Ts.ng Vn Vinh (9/2008)www.tanbachkhoa.edu.vn

  Mn hc cung cp cc kin thc cbn ca i stuyn tnh. Sinh vinsau khi kt thc mn hc nm vng cc kin thc nn tng v bit giicc bi ton cbn: tnh nh thc, lm vic vi ma trn, bi ton gii

  Mc tiu ca mn hc Ton 2

  2

  hphng trnh tuy n tnh, khng gian vct, nh xtuy n tnh, tm trring vc tring, a dng ton phng vchnh tc.

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  2/249

  Sphc

  Ma trn

  nh thc

  Hphng trnh tuyn tnh

  3

  Khng gian vc t

  Php bin i tuyn tnh

  Trring, vctring

  Dng ton phng

  Khng gian Euclide

  Nhim vca sinh vin.

  i hc y .

  Lm tt ccc bi tp cho vnh.

  c bi mi trc khi n lp.

  4

  nh gi, ki m tra.

  Thi gia hc k: hnh thc trc nghim (20%)

  Thi cui k: tlun (80%)

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  3/249

  Ti liu tham kho

  1.Cng Khanh, Ng Thu Lng, Nguyn Minh Hng.i stuyn tnh. NXBi hc quc gia

  2. Ng Thu Lng, Nguyn Minh Hng. Bi tp ton caocp 2.

  5

  11.www.tanbachkhoa.edu.vn

  3.Cng Khanh.i stuyn tnh. NXBH quc gia

  Ni dung--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  0.1 Dngi sca sphc

  0.2 Dng lng gic ca sphc

  0.3 Dng mca sphc

  6

  0.4 Nng sphc ln ly tha

  0.5 Khai cn sphc

  0.6 nh l cbn cai s

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  4/249

  0.1 Dng i sca sphc-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Khng tn ti mt s thc no m bnh phng ca n l mt sm. Hay, khng tn ti s thcx sao chox2 = -1.

  Bnh phng ca mt s o l mt s m. K tic chn k

  th k th 17, ngi tanh ngha mt s o.

  7

  nh ngha si

  Si,c gi ln v o, l mt s sao cho

  i2

  = -1

  hiu mt s m bnh phng ca n b ng1.

  0.1 Dng i sca sphc-----------------------------------------------------------------

  nh ngha s phcChoa vb l hai s thc vi ln v o, khi z = a + bi

  c gi l s phc. S thca c gi l phn thc v sthcbc gi l phno ca s phcz.

  8

  Tp s thc l tp hp con ca tp s phc, bi v nu cho b = 0,tha + bi = a + 0i = a l mt s phc.

  Phn thc ca s phcz = a + bic k hiu lRe(z).Phno ca s phcz = a + bic k hiu lIm(z).

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  5/249

  0.1 Dng i sca sphc-----------------------------------------------------------------

  Tt c cc s c dng 0 + bi, vi b l mt s thc khc khng

  c gi l s thuno. V d:i, -2i, 3i l nhng s thuno.

  9

  S phc ghidng z = a + bic gi l dngi s ca sphcz.

  0.1 Dng i sca sphc

  -----------------------------------------------------------------

  nh ngha php nhn hai s phc.Cho z1= a + bi vz2= c + di l hai s phc, khi

  z1.z2= (a + bi) (c + di) = (ac bd) + ( ad + bc)i

  V dTm d n i s ca s hc

  10

  z = (2 + 5i).(3+ 2i)

  Gii

  z = (2 + 5i)(3 + 2i)

  = 6 + 4i + 15i + 10 i2

  Vy dngi s ca s phc l: z = -4 + 19i.

  = 2.3 + 2.2i + 3.5i + 5i.2i

  = 6 + 19i + 10(-1) = -4 + 19i

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  6/249

  0.1 Dng i sca sphc-----------------------------------------------------------------

  Hai sphc c gi l bng nhau nu chng c phn thc v phno tng ng bng nhau.

  Ni cch khc, hai sphcz1= a1+ ib1 vz2= a2+ib2 bng nhaukhi v chkhi a1= a2 v b1= b2.

  nh ngha sbng nhau

  11

  Choz1= 2 + 3i; z2= m + 3i.

  Tm tt c cc s thcmz1= z2.

  Gii

  1 2 2 3 3z z i m i= + = +2

  23 3

  mm

  = =

  =

  0.1 Dng i sca sphc

  -----------------------------------------------------------------nh ngha php cng v php tr ca hai s phc.Choa + bi vc + di l hai s phc, khi

  Php cng: (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d) i

  Php tr: (a + bi) - (c + di) = (a - c) + (b - d) i

  V d

  12

  Tm ph n thc v ph no ca s phcz = (3 + 5i) + (2 - 3i).

  Giiz = (3 + 5i) + (2 - 3i)

  Re( ) 5; Im( ) 2.z z = =

  = (3+2) + (5i 3i) = 5 + 2i.

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  7/249

  0.1 Dng i sca sphc-----------------------------------------------------------------

  Choz vw l hai s phc; v l hai s phc lin hptngng. Khi:

  z w

  1. l mt s thc.z z+

  2. l mt s thc.z z

  Tnh cht ca s phc lin hp

  13

  3. khi v ch khiz l mt s thc.z z=

  4. z w z w+ = +

  5. z w z w =

  6. z z=

  7. vi mi s t nhinn( )n nz z=

  0.1 Dng i sca sphc

  -----------------------------------------------------------------

  Cng, tr, nhn hai sphc:Khi cng (tr) hai sphc, ta cng (tr) phn thc v

  phn o tng ng.

  14

  N n a s p c, ta t c n g ng n n n a uthc i svi ch i2 = 1.

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  8/249

  0.1 Dng i sca sphc-----------------------------------------------------------------

  V d.

  nh ngha s phc lin hp

  S phc c gi l s phc lin hp ca sphcz =a + bi.

  z a bi=

  15

  Tm s phc lin hp ca s phcz = (2 + 3i) (4 - 2i).

  Gii.

  Vy s phc lin hp l 14 8 .= z i

  z = (2 + 3i) (4 - 2i) =2.4 2.2i + 3i.4 3i.2i

  =8 4i + 12i 6i2

  = 8 4i + 12i 6(-1) = 14 + 8i.

  Lu : So snh vi sphc.Trong trng sphc khng c khi nim so snh. Ni mt cchkhc, khng thso snh hai sphcz1 = a1 + ib1 v z2 = a2 + ib2

  0.1 Dng i s ca s phc------------------------------------------------------------------

  16

  . 1 2 2 1

  ngha trong trng sphc C ngoi trchng ta nh ngha khinim so snh mt cch khc.

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  9/249

  0.1 Dng i sca sphc-----------------------------------------------------------------

  Php chia hai s phc.

  1 1 12 2 2

  z a ib

  z a ib

  +

  =+

  17

  2 2 2 2 2( )( )z a ib a ib=

  +

  1 1 2 1 2 1 2 2 12 2 2 2

  2 2 2 2 2

  z a a b b b a a bi

  z a b a b

  + = +

  + +

  Mun chia sphc z1 cho z2, ta nhn tv mu cho sphc lin hpca mu. (Gis )2 0z

  0.1 Dng i s ca s phc-----------------------------------------------------------------

  V d.

  Thc hin php toni

  i

  +

  5

  23

  Gii.Nhn t v mu cho s phc

  18

  )5)(5(5 iii +=

  125

  210315 2

  +

  +++=

  iii

  ii

  2

  1

  2

  1

  26

  1313+=

  +=

  n p c a m u + .

  Vitdngi s

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  10/249

  0.2 Dng lng gic ca sphc---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ( , ) = +M a b z a bib

  y

  trco

  19

  r

  ao x

  2 2 mod( )= + =r a b z

  cos

  :sin

  =

  =

  a

  r

  b

  r

  trc thc

  0.2 Dng lng gic ca sphc---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  2 2mod( ) | |= = +z z a b

  nh ngha Mdun ca s phcMdun ca s phcz = a + bi l mt s thc dngcnh nghanh sau:

  V d

  20

  Tm mun ca s phcz = 3 - 4i.

  Gii

  Vy mod(z) =|z| = 2 2 2 23 ( 4) 5.+ = + =a ba = 3; b = -4.

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  11/249

  0.2 Dng lng gic ca sphc---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ch :

  Nu coi s phcz = a + bi l mtim c ta (a, b), th2 2 2 2| | ( 0) ( 0)= + = + z a b a b

  l khong cch t im (a, b)n gc ta.

  21

  Choz = a + bi v w = c + di.

  l khong cch gia haiim (a, b) v (c,d).

  2 2| | ( ) ( )z w a c b d = +

  0.2 Dng lng gic ca sphc---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  V d

  Tm tt c cc s phc z t ha

  | 2 3 | 5 + =z i

  22

  | 2 3 | 5z i + =

  | (2 3 ) | 5z i =

  ng trn tm (2,-3) bn knh bng 5.

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  12/249

  0.2 Dng lng gic ca sphc---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  V d

  Tm tt c cc s phc z t ha

  | | | | 4z i z i + + =

  23

  | | | | 4 + + =z i z i

  Tp hp tt ccc im trong mt phng sao cho tngkhong cch t n hai im cho trc (0,1) v (0,-1)khng thay i bng 4 chnh l ellipse.

  0.2 Dng lng gic ca sphc

  ----------------------------------------------------------------------------nh ngha argument ca s phc

  Gc c gi l argument ca s phcz vc k hiu larg( ) .=z

  Gc c gii hn trong khongLu .

  24

  0 2 < hoc <

  Cng thc tm argument ca s phc.

  2 2

  2 2

  cos

  sin

  = =

  + = = +

  a a

  r a b

  b b

  r a b

  hoc tg = b

  a

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  13/249

  0.2 Dng lng gic ca sphc---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  GiiMun:

  V d

  Tm dng lng gic ca s phc 1 3.= +z i

  1; 3.= =a b 2 2| | 2.= = + =r z a b

  25

  1 1os =

  23 1

  = =

  +

  ac

  r

  3 3sin =

  23 1 = =

  +

  b

  r

  Suy ra2

  3

  =

  Dng lng gic:

  Argument:

  2 21 3 2(cos sin )3 3

  = + = +z i i

  0.2 Dng lng gic ca sphc---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  V d

  Tm tt c cc s phc z t ha

  | 2 | | 2 |z z = +

  26

  | 2 | | 2 | = +z z

  Tp hp tt c ccim trong mt phng sao cho khong

  cch t n haiim (2,0) v (-2,0) bng nhau.

  y chnh l trc tung.

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  14/249

  0.2 Dng lng gic ca sphc---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Gii

  V d

  Tm argument ca s phc 3 .= +z i

  3; 1= =a b . Ta tm gc tha:

  27

  3 3os =

  23 1 = =

  +

  ac

  r

  1 1sin =

  23 1 = =

  +

  b

  r

  Suy ra6

  =

  Vy arg(z) =6

  0.2 Dng lng gic ca sphc---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  2 2; 0= + + >z a bi a b

  2 2

  2 2 2 2( )= + +

  + +

  a bz a b i

  a b a b

  28

  cos s n = +z r

  Dng lng gic ca s phc(cos sin )z r i = +

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  15/249

  0.2 Dng lng gic ca sphc-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 1 1 1 2 2 2 2(cos sin ); (cos sin )z r i z r i = + = +

  S bng nhau gia hai s phcdng lng gic

  1 2

  1 2 1 2 2

  r rz z

  k

  ==

  = +

  29

  1 2 1 2 1 2 1 2(cos( ) sin( ))z z r r i = + + +

  Nhn hai s phc dng lng gic: mun nhn vi nhau v

  argument cng li.

  0.2 Dng lng gic ca sphc---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Gii

  V d

  Tm dng lng gic, mun v argument ca s phc

  (1 )(1 3).= + z i i

  30

  =

  Dng lng gic:

  2( os in ) 2( os in )4 4 3 3

  = + +z c is c is

  2 2[ os( ) in( )]4 3 4 3

  = + + +z c is

  2 2( os in ).12 12

  = +z c is

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  16/249

  0.2 Dng lng gic ca sphc-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Php chia hai s phcdng lng gic1 1 cos sin

  z ri= +

  1 1 1 1 2 2 2 2(cos sin ); (cos sin )z r i z r i = + = +

  2 20 0. >z r

  31

  2 2z r

  Chia hai s phc dng lng gic: mun chia cho nhau v

  argument tr ra.

  0.2 Dng lng gic ca sphc---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Gii

  V d

  Tm dng lng gic, mun v argument ca s phc

  2 12.

  3

  =

  +

  iz

  i

  - -

  32

  2 2 33

  = +

  izi

  Dng lng gic:7 7

  2( os in ).6 6

  = +z c is

  cos s n

  3 35 5

  2(cos sin )6 6

  +

  =

  + i

  - 5 - 52[cos( - ) sin( - )]

  3 6 3 6

  = +z i

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  17/249

  0.3 Dng mca sphc---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  cos sini

  e i

  = +

  nh l Euler (1707-1783)

  33

  z a bi= +

  (cos sin )z r i = +

  iz re

  =

  Dngi s ca s phc z

  Dng lng gic ca s phc z

  Dng m ca s phc z

  0.3 Dng mca sphc---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  V d

  Tm dng m ca s phc sau

  3= +z i

  34

  Dng lng gic: 2(cos sin )6 6z i= +

  Dng m:5

  62 i

  z e

  =

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  18/249

  0.3 Nng sphc ln ly tha-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  V d. C h o z = 2 + i . T n h z5.

  =+= 55 )2( iz

  35

  =++++++= 555555 22222 iCiCiCiCiCC

  =+++++= iii 1.2.5).(4.10)1.(8.10.16.532

  i4138 +=

  0.3 Dng mca sphc---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  V d

  Biu din cc s phc sau ln mt phng phc

  2 ;i

  z e R

  +

  =

  36

  Mun khng thayi, suy ra tp hp ccim lng trn.

  2(cos sin )z e i = +

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  19/249

  0.3 Dng mca sphc---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  V d

  Biu din cc s phc sau ln mt phng phc

  3;a iz e a R

  +=

  37

  (cos3 sin3)az e i= +

  Argument khng thay i, suy ra tp hp cc im l nangthng nm trong gc phn t th 2.

  0.4 Nng sphc ln ly tha

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

  nh ngha php nng s phc ln ly tha bc n

  z a bi= +

  2 2 2( )( ) ( ) (2 )z z z a bi a bi a b ab i= = + + = +

  38

  3 3 3 2 2 3

  ( ) 3 3 ( ) ( ) ...= + = + + + =z a bi a a bi a bi bi0 1 1 2 2 2( ) ( ) ( ) ... ( )n n n n n n nn n n nz a bi C a C a bi C a bi C bi

  = + = + + + +

  nz A iB= +

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  20/249

  0.3 Nng s phc ln ly tha--------------------------------------------------------------

  Ly tha bc n ca s phc i:

  ii =1

  12 =i

  23

  iiiii === 145

  1)1(1246

  === iii

  iiiii === 1347

  39

  ===

  1)1()1(224 === iii 111448

  === iii

  Ly tha bc n ca i

  Gi sn l s t nhin, khiin = ir, virl phn d ca n chiacho 4.

  0.3 Dng mca sphc---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  V d

  Tnh 1987

  =z i

  40

  1987 4 496 3= +

  1987z i=

  4 496 3 3i i i

  += = =

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  21/249

  0.3 Nng sphc ln ly tha-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Cho z = 1 + i.

  a) Tm z3;

  b) Tm z100.

  V d

  41

  3 3) (1 )a z i= + 2 31 3 3i i i= + + +

  1 3 3i i= +

  2 2z i= +

  ) Tnh tng t rat phc tap. Ta s dung cach khacb

  0.3 Nng sphc ln ly tha-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  z a bi= + (cos sin )r i = +

  2 2(cos2 sin2 )z z z r i = = +

  3 2 3(cos3 sin3 )z z z r i = = +

  1n n n= =

  42

  [ (cos sin )] (cos sin )n nr i r n i n + = +

  Cng thc De MoivreCho r > 0, cho n l s t nhin. Khi

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  22/249

  0.3 Nng sphc ln ly tha-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  V d. S dng cng thc de Moivres, tnh:

  a) (1 + i)25 200)31( i+b)

  20

  17

  )212()3(i

  i+c)

  43

  Gii. a) Bc 1. Vit 1 + idng lng gic

  )4

  sin4

  (cos21

  iiz +=+=

  Bc 2 . S dng cng thc de Moivres:

  )4

  25sin

  4

  25(cos)2()]

  4sin

  4(cos2[ 252525

  iiz +=+=

  Bc 3. n gin )4

  sin4

  (cos221225

  iz +=

  0.4 Khai cn sphc-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  nh ngha cn bc n ca s phc

  Cn bc n ca sphc z l sphc w, sao cho wn =z, trong n l stnhin.

  = =

  44

  2 2(cos sin ) (cos sin )n nn kk kz r i z r i

  n n

  + += + = = +

  vi k = 0, 1, 2, , n 1.

  Cn bc n ca sphc z c ng n nghim phn bit.

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  23/249

  0.4 Khai cn sphc-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  V d. Tm cn bc n ca cc sphc sau. Biu din cc nghim lntrn mt phng phc.

  3 8a) 4 3 + ib) 8

  16

  1

  i

  i+c)

  6 1

  3

  i

  i

  +

  d) 5 12i+e) 1 2i+f)

  45

  Gii cu a)

  Vit sphc dng lng gic: 8 8(cos0 sin0)i= +

  Sdng cng thc:

  3 0 2 0 2

  8(cos0 sin 0) 2(cos sin )3 3k

  k ki z i

  + ++ = = +

  0,1,2.k =

  0.5 nh l cbn ca i s---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  nh l c bn ca i s cho bit c s nghim ca phngtrnh m khng ch cch tm cc nghim nh th no.

  Nua thc vi h s thc, chng ta c mt h qu rt quan trng

  46

  H qu

  Nua + bi l mt nghim phc caa thcP(z) vi h s thc, tha bi cng l mt nghim phc.

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  24/249

  0.4 Khai cn sphc-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Gii cu b)

  Vit sphc dng lng gic:

  Sdng cng thc:

  442 26 62(cos sin ) 2(cos sin )

  6 6 4 4

  + ++ = = +k

  k ki z i

  3 2(cos sin )6 6

  + = +i i

  47

  , , , .=

  0z

  1z

  2z

  3z

  0.5 nh l cbn ca i s---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Nh bc hc ngi c Carl Friedrich Gauss (1777-1855) chngminh rng mia thc c t nht mt nghim.

  48

  nh l cbn cai sa thcP(z) bc n cng n nghim k c nghim bi.

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  25/249

  0.5 nh l cbn ca i s---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  (s dng h qu canh l cbn)

  1) Tm a thc bc 3 vi hsthc nhnz1= 3i vz2= 2+i

  V d

  lm nghim.2) Tma thc bc 4 vi h s thc nhnz1= 3i vz2= 2+i

  49

  .

  1) Khng tn ti a thc tha yu cu bi ton.

  2)a thc cn tm l:

  1 1 2 2( ) ( )( )( )( )P z z z z z z z z z=

  ( ) ( 3 )( 3 )( (2 ))( (2 ))P z z i z i z i z i= + + 2 2( ) ( 9)( 4 5)P z z z z= + +

  0.5 nh l cbn ca i s---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  V d. Gii cc phng trnh sau trong C.

  015 =+ iza)

  0122 =++ izzd)

  0224 =++ zzc)

  012 =++ zzb)

  50

  Gii. Gii phng trnh 02 =++ cbzaz

  acb 42 =Bc 1. Tnh

  Bc 2. Tm2,1

  2 4 == acb

  Bc 3. 1 21 2;2 2

  b bz z

  a a

  + += =

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  26/249

  0.5 nh l cbn ca i s---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Gii. Bi va thc vi h s thc v2 + i l mt nghim, theo hqu ta c2 i cng l nghim.

  (s dng h qu canh l cbn)

  Tm tt ccc nghim cabit 2 + i l mt nghim.

  V d

  4536144)(234

  ++= zzzzzP

  51

  z c p n c n z + z - =

  = z2 4z + 5

  P(z) c th ghidng

  P(z) = (z2 4z + 5)(z2 + 9)

  z2 + 9 c hai nghim 3i v3i. Vy ta tmc c 4 nghimcaP(z) l2 + i, 2 i, 3i, -3i.

  0.5 nh l cbn ca i s---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Gii phng trnh sau trong C.

  9 0z i+ =

  V d

  52

  9z i= 9z i = 9 cos sin

  2 2z i

  = +

  2 22 2cos sin

  9 9k

  k k

  z i

  + +

  = +

  0,1,...,8.k =

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  27/249

  Kt lun---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  2. Dng Lng gic ca s phc)sin(cos irz +=

  1. Dngi s ca s phcbiaz +=

  53

  3. Nng ln ly tha)sin(cos)]sin(cos[ ninrirz nnn +=+=

  4. Cn bc n ca s phc

  )2sin2(cos)sin(cosn

  ki

  n

  krzirz nknn

  ++

  +==+=

  .1,...,3,2,1 = nk

  Thc hin php ton

  Bi tp 1

  )2(

  )32(5

  2

  ii

  iz

  +=

  54

  Vit s phc saudng lng gic.

  Bi tp 2

  )3)(1( iiz ++=

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  28/249

  Vit s phc saudngi s

  Bi tp 3

  5)32( iz =

  Bi t 4

  55

  Tm tt c cc s phc z t ha

  1|21| + iz

  Cho |z| = 2. Chng t

  Bi tp 5

  6 8 13z i+ +

  Bi t 6

  56

  Cho |z| = 1. Chng t

  21 | 3 | 4z

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  29/249

  Tm s phc z t ha

  Bi tp 7

  2z z i = +

  Bi t 8

  57

  Tm s phc z t ha2

  1 12 6z i z+ + =

  Cho z l mt s phc khc 0. Tm mun ca s phc sau

  Bi tp 9

  2008z i

  z

  58

  Xcnh tp hp ccim trong mt phng phc biu din cc sphc z t ha mn

  Bi tp 10

  zk

  z i=

  vi k l s thc dng cho trc.

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  30/249

  Tm s phc z t ha mnng thi

  Bi tp 11

  11

  z

  z i

  =

  v

  31

  z i

  z i

  =

  +

  59

  Tm s phc z t ha mn

  Bi tp 12

  4

  1z i

  z i

  + =

  Tm phn thc v phno ca s phc

  Bi tp 13

  3 2

  1

  i iz

  i i

  +=

  +

  60

  Gii phng trnh .

  Bi tp 14

  2 | | 0z z+ =

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  31/249

  Vit dng lng gic ca mi s phc

  Bi tp 15

  2) sin 2sin

  2

  a i

  + ) cos (1 sin )b i + +

  61

  Tm s cn bc hai ca s phcz = - 8 + 6i.

  Bi tp 16

  Vit s phc saudngi s

  Bi tp 17

  5)32( iz =

  62

  Tm tt c cc s phc z t ha

  1|21| + iz

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  32/249

  Xcnh phn thc ca s phc

  Bi tp 19

  1

  1

  z

  z

  +

  bit rng |z| = 1 v 1.z

  63

  Chng minh rng nu l mt s o th |z| = 1.

  Bi tp 20

  1

  1

  z

  z

  +

  Bi tp 21

  Tnh v5cos 5sin

  Tnh vncos nsin

  64

  Bi tp 22

  Tnh , vi31

  1

  i

  iz

  +

  =6 z

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  33/249

  Bi tp 23

  Tnh , vi 16=z4 z

  Bi tp 24

  65

  Tnh 3 22 i+

  Bi tp 25

  Tnh i41 +

  Bi t 26

  66

  Gii phng trnh 07

  =+iz

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  34/249

  Bi tp 27

  Gii phng trnh 012 =++ izz

  Bi tp 28

  67

  Chng t rng s phc 2 + 3 i l mt nghim ca phng trnh

  05216174 234 =++ zzzz

  v tm tt c cc nghim cn li.

  Bi tp 29

  Gii phng trnh

  02)22()2( 23 =+++ iziziz

  bit rng phng trnh c mt nghim thuno.

  68

  Bi tp 30

  Phn tch x3 + 27 ra tha s bc nht v bc hai.

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  35/249

  Bi tp 31

  Tnh 0 2 4 2006 2008

  2008 2008 2008 2008 2008A C C C C C = + +

  Bi tp 32Tnh

  nA cos3cos2coscos ++++=

  69

  Bi tp 33

  Tnh

  cos cos( ) cos( ) cos( )A b b b b n = + + + + + + + +2

  Vit dng lng gic ca mi s phc

  Bi tp 34

  2) sin 2sin2

  a i

  + ) cos (1 sin )b i + +

  70

  Tm s phc z sao cho|z| = |z 2| v mt argument ca z 2 bng

  Bi tp 35

  mt argument ca z + 2 cng vi .2

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  36/249

  Chng minh rng nu b a s phc tha mn

  Bi tp 36

  th mt trong ba s phi bng 1.

  1 2 3, ,z z z

  1 2 3

  1 2 3

  | | | | | |

  1

  z z z

  z z z

  = =

  + + =

  71

  Xcnh tp hp ccim trong mt phng phc biu din cc s

  Bi tp 37

  2

  2

  z

  z

  +phc z sao cho c mt argument bng .3

  72

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  37/249

  Trng i hc Bch khoa tp HCh MinhBmn Ton ng dng

  -------------------------------------------------------------------------------------

  Chng 1: Ma tran

  Giang vien: Ts. ang Van Vinh (9/2008)

  www.tanbachkhoa.edu.vn

  NOI DUNG---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  I. nh ngha ma tran va v du

  II. Cac phep bien oi s cap

  III. Cac phep toan oi vi ma tran

  IV. Hang cua ma tran

  V. Ma tran nghch ao

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  38/249

  I. Cc khi nim cbn v v d.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  nh ngham at rn

  Ma trn c mxn l bng s (thc hoc phc) hnh ch nht c mhng v n ct .

  Ma trn A cmxnCt j

  =

  mnmjm

  iniji

  nj

  aaa

  aaa

  aaa

  A

  ......

  ......

  ......

  1

  1

  1111

  Hng i

  I. Cc khi nim cbn v v d.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  V d1.

  32502

  143

  =A

  y l ma trn thc c2x3.

  Ma trn A c 2 hng v 3 ct.5;0;2;1;4;3 232221131211 ====== aaaaaaPhn tca A:

  V d2

  223

  21

  +=

  ii

  iA

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  39/249

  Tp hp tt ccc ma trn cmxn trn trng K c k hiul Mmxn[K]

  Ma trn A c m hng v n ct thng c k hiu bi

  nmijaA

  =

  I. Cc khi nim cbn v v d.---------------------------------------------------------

  Ma trn c tt c cc phn t l khngc gi l ma trn khng,k hiu 0, (aij = 0 vi mi i v j ) .

  nh ngha ma trn khng

  =

  000

  000A

  I. Cac khai niem c ban va v du---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Phn t khc khng u tin ca mt hng k t bn tric gi l phn t csca hng.

  nh ngha ma trn dng bc thang1. Hng khng c phn tcs(nu tn ti) th nm di cng

  2. Phn tcsca hng di nm bn phi (khng cngct) so vi phn tcsca hng trn.

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  40/249

  I. Cc khi nim cbn v v d.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  V d

  52140

  62700

  23012

  =A Khng l ma trnbc thang

  =

  5000

  3000

  2112

  B Khng l ma trnbc thang

  54

  I. Cc khi nim v v dcbn.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  V d

  52000

  41700

  22031

  =A

  L ma trn dng bcthang

  L ma trn dngbc thang

  54

  =

  7000

  3100

  2021

  B

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  41/249

  I. Cc khi nim cbn v v d----------------------------------------------------------

  Chuyn vca l ma trn cnXmthu c tA bng cch chuyn hng thnh ct.

  ( )mnij

  TaA

  =

  nh ngha ma trn chuyn v

  nmijaA

  =

  2393

  01

  42

  =T

  A32

  904

  312

  =A

  I. Cc khi nim cbn v v d.----------------------------------------------------------

  Nu s hng v ct ca ma trn A bng nhau v bng n, th Ac gi l m a t rn vung cp n.

  nh ngha ma trn vung

  23

  12

  =A

  Tp hp cc ma trn vung cp n trn trng s Kc k hiubi [K]nM

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  42/249

  I. Cc khi nim cbn v v d.----------------------------------------------------------

  Cc phn t a11, a22,,ann to nnng cho chnh ca ma trnvung A.

  2 3 1 1

  3 4 0 5

  2 1 3 7

  2 1 6 8

  I. Cc khi nim cbn v v d.----------------------------------------------------------

  Ma trn vung c gi l m a t rn tam gic trn nunh ngha ma trn tam gic trn

  =

  200

  630

  312

  A

  ( )ij n nA a =ij 0,a i j= >

  Ma trn vung c gi l ma trn tam gic dinu

  nh ngha ma trn tam gic di

  2 0 0

  4 1 0

  5 7 2

  A

  =

  ( )ij n nA a =ij 0,=

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  43/249

  I. Cc khi nim cbn v v d.---------------------------------------------------------------

  Ma trn vung Ac gi l ma trn cho nu cc phn t nmngoing chou bng khng, c ngha l ( aij = 0 , ij).

  nh ngha ma trn cho

  = 030

  002

  D

  200

  Ma trn cho vi cc phn t ng chou bng 1c gi lma trnn v, tc l ( aij = 0 , ij; v aii = 1 vi mi i).

  nh ngha ma trn n v

  =

  100

  010

  001

  I

  I. Cc khi nim cbn v v d.---------------------------------------------------------------

  Ma trn ba ng cho l ma trn cc phn t nm ngoi bang cho (ng cho chnh, trn n mtng, di n mtng)u bng khng.

  nh ngha ma trn ba ng cho.

  =

  9500

  1840

  0713A

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  44/249

  I. Cc khi nim cbn v v d.---------------------------------------------------------------

  Ma trn vung thc A t ha aij = aji vi mi i = 1,.n v j =1,,nc gi l m a t rni xng (tc l , nu A = AT)

  nh ngha ma trn i xng thc

  = 741

  312

  A

  Ma trn vung A tha aij = - aji vi mi i v j (tc l A = -AT)c gi l m a t rn phni xng.

  nh ngha ma trn phn i xng

  1 3

  1 7

  3 7

  0

  0

  0

  A

  =

  II. Cc php bin i scp.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Cc php bini scpi vi hng

  ; 0 i ih h1. Nhn mt hng ty vi mt skhc khng

  ; + i i jh h h

  2. Cng vo mt hng mt hng khcc nhn vi mt sty

  i jh h3.i ch hai hng ty

  Tng t c ba php bini scpi vi ct.

  Ch : cc php bin i s cp l cc php bin i c bn,thng dng nht!!!

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  45/249

  II. Cc php bin i scp.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Mi ma trn u c tha vma trn dng bc thang bng ccphp bin i scp i vi hng.

  nh l 1

  Khi dng cc php bin i scp i vi hng ta thu cnhiu ma trn bc thang khc nhau

  Ch

  II. Cc php bin i scp.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Dng cc php bin i s cp i vi hng a ma trn sauy v ma trn dng bc thang.

  1 1 1 2 1

  2 3 1 4 5

  3 2 3 7 4

  1 1 2 3 1

  V d

  Bc 1. Bt u tct khc khng u tin tbn tri. Chnphn tkhc khng ty lm phn tcs.

  1 1 1 2 1

  2 3 1 4 5

  3 2 3 7 4

  1 1 2 3 1

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  46/249

  1 1 1 2 1

  0 1 1 0 3

  0 1 0 1 1

  0 2 1 1 2

  4 4 1 +

  h h h

  2 2 12 h h h

  3 3 13 h h h

  Bc 2. Dng bsc i vi hng, khtt ccc phn tcn li cact.

  II. Cc php bin i scp.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 1 1 2 1

  2 3 1 4 5

  3 2 3 7 4

  1 1 2 3 1

  A

  =

  4 4 3

  1 1 1 2 1

  0 1 1 0 3

  0 0 1 1 4

  0 0 0 0 0

  +

  h h h

  Bc . Che tt ccc hng thng cha phn tcsv nhnghng trn n. p dng bc 1 v 2 cho ma trn cn li

  3 3 2

  4 4 22

  1 1 1 2 1

  0 1 1 0 30 0 1 1 4

  0 0 1 1 4

  +

  h h hh h h

  II. Cc php bin i scp.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Nu dng cc bin i scp a A vma trn bc thangU, th U c gi l dng bc thang ca A.

  nh ngha

  Ct ca ma trn bc thang A c gi l ct csnu ct

  nh ngha

  c a p n cs

  1 2 0 2

  0 0 1 3

  0 0 0 7

  A

  =

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  47/249

  III. Cc php ton i vi ma trn---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Hai ma trn bng nhau nu: 1) cng c; 2) cc phn t nhngv tr tngng bng nhau (aij = bij vi mi i v j ) .

  Sbng nhau ca hai ma trn

  Php cng hai ma trn

  Tng A + B :Cng c

  Cc phn t tngng cng li

  =

  =

  741

  623;

  503

  421BA

  =+

  1244

  1002BA

  V d

  III. Cc php ton i vi ma trn---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Php nhn ma trn vi mt s.Nhn ma trn vi mt s, t a ly s nhn vi tt c cc phn

  t cam at rn.

  =503

  421A

  =842

  2 A

  V d

  Tnh cht:a) A + B = B + A; b) (A + B) + C = A + ( B + C);

  c) A + 0 = A; d) k(A + B) = kA + kB;

  e) k (mA) = (km) A; f) (k + m)A = kA + mA;

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  48/249

  III. Cc php ton i vi ma trn---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Php nhn hai ma trn vi nhau

  ( ) ; ( )pij m i pj nA a B b = =

  nmijcCAB == )( vi pjipjijiij bababac +++= ...2211

  1*

  * *

  jb

  b

  tm phn tc2,3ma trn tch: ly hng 2 ca A nhn vi ct 3ca B (coi nhnhn tch v hng hai vctvi nhau)

  1 2 ... ... ...

  *

  i i ip

  pj

  ijAB a a a

  b

  c= =

  11 12 13

  1 2 22 1 4 c c c

  III. Cc php ton i vi ma trn---------------------------------------------------

  =

  =

  342

  103

  221

  ;014

  412BA

  V d

  Tnh AB

  12 137 c c

  21 22 234 1 0 2 4 3 c c c

  11c = ( )2 1 4

  1

  3

  2

  2 1 ( 1) 3 4 2 7= + + =

  21 22 23c c c

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  49/249

  III. Cc php ton i vi ma trn---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  2 1 1;

  4 1 3

  = =

  A B

  V d

  Tm ma trnX

  , thaAX = B

  .

  a

  .

  AX=B

  b

  2 1 1

  4 1 3

  a

  b

  =

  2 1

  4 3

  a b

  a b

  =

  +

  2 1

  4 3

  a b

  a b

  =

  + =

  2 1,

  3 3a b = =

  2 / 3Vay

  1/ 3X

  =

  III. Cc php ton i vi ma trn---------------------------------------------------

  a. A(BC) = (AB)C; b. A(B + C) = AB + AC;

  e. k (AB) = (kA)B = A(kB).

  d. ImA = A = A Im

  Tnh cht ca php nhn hai ma trn

  c. (B + C)A = BA + CA;

  Ch :1. Ni chung BAAB

  2. ACAB = CB =

  0=AB 00 == BA3.

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  50/249

  III. Cc php ton i vi ma trn---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Nng ma trn ln ly tha.

  nA A A A A=

  0Qui c: A I= 2A A A=

  3A A A A=

  nnijn

  nn

  n aAaxaxaxaxf

  =++++= )(;...)( 011

  1

  n

  11 1 0( ) ... .

  n nn nA a A a A a IA a

  = + + + +

  III. Cc php ton i vi ma trn---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  22 1 ; ( ) 2 4 33 4

  A f x x x

  = = +

  V d

  Tnh f(A).

  2( ) 2 4 3A A IA= +

  2 1 2 1 2 1 1 0( ) 2 4 33 4 3 4 3 4 0 1

  A

  = +

  1 6 8 4 3 0( ) 2

  18 13 12 16 0 3A

  = +

  3 8( )

  24 13

  A

  =

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  51/249

  III. Cc php ton i vi ma trn---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 3.

  0 1A

  =

  V d

  Tnh A2; A3, t suyraA200

  2 1 3 1 3

  1 6

  0 1 0 1 10

  3 2 1 6 1 3

  0 1 0 1A A A

  = =

  1

  1

  9

  0

  =

  200 1

  0 1

  200 3A

  =

  III. Cc php ton i vi ma trn---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  2 3.

  0 2

  =

  A

  V d

  Tnh A200

  2 3 1 3/ 2

  1 a

  0 2 0 1 0 1

  1 1Ta co:

  0 1 0 1

  na na

  =

  200200200

  200

  3002 2

  0 2A

  =

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  52/249

  III. Cc php ton i vi ma trn---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 1.

  1 1

  =

  A

  V d

  Tnh A200

  2 1 1 1 1 2 2 1 1

  1 1 1 1 2 2 1 1

  1Suy ra: A 2n n A=

  199 199200

  199 1992 2

  2 2A =

  3 2.

  2 3

  =

  AV d

  Tnh A200

  1 1 1 02 2

  1 1 0 1A B I

  = + = +

  V B v I giao hon nhau nn ta dng nhthc Newton

  12n nB B=

  ( ) ( ) ( )200 200 1990 1 200 200200 200 2002 2 2 ...B I C B C B C I+ = + + +

  0 200 200 1 1 199 199 1 200 200200 200 2002 .2 2 .2 ...C B C B C I

  = + + +

  ( )0 200 1 199 199 200200 200 200 2004 4 ... .42

  BC C C C I = + + + +

  ( )( )200

  4 1 1 . 2

  B

  I= + +

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  53/249

  IV. Hng ca ma trn-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  nh ngha hng ca ma trn

  Gi s Amxn tngng hng (ct) vi ma trn bc thangE. Khi ta gi hng ca ma trn A l s cc hng khc

  r(A) = s hng khc khng ca m a t rn bc thang E

  IV. Hng ca ma trn-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  V dTm hng ca m a t rn sau

  1 2 1 1

  2 4 2 2

  3 6 3 4

  A

  =

  Gii. 1 2 1 1

  2 4 2 2

  3 6 3 4

  =

  A

  1 2 1 1

  0 0 0 0

  0 0 0 1

  2 3

  1 2 1 1

  0 0 0 1

  0 0 0 0

  h h( ) 2r A =

  2 2 1

  3 3 1

  2

  3

  h h h

  h h h

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  54/249

  IV. Hng ca ma trn-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  V dS dng bini scp, tm hng cam at rn sau

  1 2 3 3

  2 4 6 9

  2 6 7 6

  A

  =

  V dTm hng ca m a t rn sau

  2 3 1 4

  3 4 2 9

  2 0 1 3

  A

  =

  IV. Hng ca ma trn-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  V dTm tt c cc gi tr thc m sao cho r(A) =3

  1 1 1 2

  2 3 4 1

  3 2 1

  =

  +

  A

  m m

  1 1 1 2 1 1 1 2

  2 3 4 1 0 1 2 3

  3 2 1 0 1 3 5

  =

  +

  A

  m m m m

  1 1 1 2

  0 1 2 3

  0 0 1 8

  m m

  r(A) = 3 vi mi gi trm.

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  55/249

  IV. Hng ca ma trn-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  V dTm tt c cc gi tr thc m sao cho r(A) =2

  1

  11

  m m

  A m mm m

  =

  V dTm tt c cc gi tr thc ca m cho r(A) = 3.

  1 1 1 1

  2 3 1 4

  3 3 1

  A

  m m

  =

  +

  IV. Hng ca ma trn-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Tnh cht ca hng ma trn

  1. r (A) = 0 A = 0

  2. A = (aij)mxn r(A) min{m, n}

  BSC3. Nu A B, th r (B) = r (A)

  2 2 2

  2 2 2

  2 2 2

  A

  =

  2 2 2

  0 0 0

  0 0 0

  ( ) 1.r A =

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  56/249

  V. Ma trn nghch o-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  nh ngha m a t rn nghcho

  Ma trn vungAc gi l ma trn kh nghch nu tn tima trnIsao cho AB = I =BA. KhiBc gi l nghcho caA v k hiu lA-1.

  2 1 3 1 2 2

  5 3

  =

  2 25 2

  2 1 3 1 1 0

  5 3 5 2 0 1AB I

  = = =

  3 1 2 1 1 0

  5 2 5 3 0 1BA I

  = = =

  1 3 1

  5 2A B

  = =

  V. Ma trn nghch o-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Khng phi bt kma trn vungA no cng khnghch. Crt nhiu ma trn vung khng khnghch.

  Ch

  Ma trn khnghch c gi l ma trn khng suy bin

  n ng a

  Ma trn khng khnghch c gi l ma trn suy bin

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  57/249

  V. Ma trn nghch o-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Cho ma trn vung A, cc mnh sau y tng ng

  Stn ti ca ma trn khnghch.

  1. Tn tiA-1 (A khng suy bin)

  .

  3. AX = 0 suy raX = 0.

  4. A ITng ng hng

  V. Ma trn nghch o-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ma trn thu c tI bng ng 1 php bin i scp cgi l ma trn scp.

  nh ngha ma trn scp

  V d1 0 0 1 0 0

  2 2 12

  2

  1 0 0 1 0 0

  0 1 0 2 1 0

  0 0 1 0 0 1

  h h hI E

  +

  = =

  3 33

  10 1 0 0 1 00 0 1 0 0 3

  h h

  I E

  = =

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  58/249

  V. Ma trn nghch o-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Mt php bin i scp i vi hng ca ma trn A ng

  3 1

  3

  1 0 0 0 0 1

  0 1 0 0 1 0

  0 0 1 1 0 0

  h hI E

  = =

  ngha vi nhn bn tri A vi ma trn sc p tng ng.

  Mt php bin i scp i vi ct ca ma trn A ng

  ngha vi nhn bn phi A vi ma trn scp tng ng.

  V. Ma trn nghch o-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  3 1

  2 1 1 3 2 1

  1 1 0 1 1 0

  3 2 1 2 1 1

  h hA B

  = =

  3 2 1 0 0 1 2 1 1

  1 1 0 0 1 0 1 1 0

  2 1 1 1 0 0 3 2 1

  =

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  59/249

  V. Ma trn nghch o-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 1bsc hang

  ...n nA I I E E E A =

  11 1...n nA E E E I

  =

  1 trenbsc hangI A

  V. Ma trn nghch o-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Cch tm A-1

  [ A|I ] [ I|A-1 ]Bsc i vi hng

  V dTm nghcho (nu c ) cam at rn

  =

  111

  321

  =

  101

  011

  001

  210

  110

  111

  100

  010

  001

  321

  221

  111

  ]|[ IA

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  60/249

  V. Ma trn nghch o-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  110

  121

  111

  100

  010

  011

  110

  011

  001

  100

  110

  111

  ]|[

  110

  121

  100

  010 1=

  AI

  =

  110

  121

  0121

  A

  V. Ma trn nghch o-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Tnh bng cc php scp i vi hng ca ma trn[ A|I ] ta cn sdng

  phc tp ca thut ton tm A-1

  n3 php nhn hoc chia

  n3 2n2 + n php cng hoc tr

  1

  nnA

  i vi hai ma trn khnghch A v B, cc khng nh sau yng.

  Tnh ch t ca ma trn nghch o

  (A-1)-1 = A

  Tch AB l hai ma trn khnghch.

  (AB)-1 = B-1A-1

  (AT)-1 = (A-1)T

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  61/249

  IV. Ma trn nghch o-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  V dTm tt c cc gi tr thc m ma trn sau kh nghch

  1 1 2

  2 13 2 1

  =

  A m

  V dTm tt c cc gi tr thc ca m choAkh nghch.

  1 1 1 1

  2 3 1 4

  3 3 1

  A

  m m

  =

  +

  VI. Kt lun------------------------------------------------

  Ma trn l g? Ma trn vung ? Ma trn bc thangMa trn khng? Ma trn cho? Ma trn chuyn v?

  Ma trn n v? Ma trn i xng?

  Cc php ton i vi ma trn: Sbng nhau Php cng

  Nhn ma trn vi mt s Nhn hai ma trn vi nhau

  Hng ca ma trn l g?

  Lm thno tm hng ca mt ma trn cho trc?

  Ma trn khnghch l g?

  Lm thno tm nghch o ca mt ma trn cho trc?

  Nghch o ca ma trn A l g?

  Nng ln ly tha

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  62/249

  Thc hin php tonBi tp 1

  2 3 21 2 1

  1 2 33 0 4

  Tm f(A), bit

  Bi tp 2.

  23 4 5x x x= + v 2 3

  A

  =

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  63/249

  Bi tp 3.

  Tm ma trnX , saochoA X =B,vi2 1

  =2

  =3 1 3

  Cho

  Bi tp 4

  2 12 3 4

  ; 1 31 2 7

  3 2

  A B

  = =

  3 2 T

  A B+

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  64/249

  a m a t rn s a u v dng bc thang bng bini scp

  Bi tp 5.

  1 1 2 1 1

  2 1 3 4 2

  3 4 7 3 1

  1 3 4 7 3

  Bi tp 6Tm ma trn nghcho, nu c 1 1 1

  2 3 1

  3 4 1

  A

  =

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  65/249

  Bi tp 7a v ma trn bc thang, tm hng cam at rn

  1 1 1 0

  2 0 1 3

  Bi tp 8

  Tm ma trn A , nu

  1 0 5 25 3A A

  =

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  66/249

  Bi tp 9

  Tm cc gi tr ca s v t, sao cho ma trn sau li xng

  2s s st

  2t s s

  Bi tp 10

  Cho , cho A l ma trn c3xn , B cnx3.1 0 0

  0 0 1P

  =

  a )Mt PA theo ngha bini scpi vi hngb)Mt BP theo ngha bini scpi vi ct

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  67/249

  Bi tp 11

  Cho A, B, C l cc ma trn,n gin biu thc sau

  Bi tp 12

  Tm ma trn nghcho ca A

  2 7 1

  1 4 1A

  =

  1 3 0

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  68/249

  Bi tp 13

  Tnh A43, bit

  2 1 =

  3 2

  Cho l ma trn vung.

  Bi tp 14

  cos sin

  sin cosA

  =

  a) Tnh A2.

  b) Tnh An.

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  69/249

  Bi tp 15

  Cho hai ma trn A v B

  1 1 1

  3 2

  =

  0 0 2

  = 0 1

  Tm tt c ma trn X, sao cho AX = B.

  Bi tp 16

  Tm tt c cc gi tr msaocho(A)=2

  1 1

  1 1

  m

  A m

  =

  1 1 m

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  70/249

  Bi tp 17

  Bin lun t h e o m hng ca m a t rn A

  1 1 2

  2 1 5

  m

  A m

  =

  1 10 6 m

  Bi tp 18

  Tm tt c s thc m, sao cho ma trn A k h nghch

  1 1 1

  2 3 1A

  =

  3 5 m

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  71/249

  Bi tp 19

  Tm tt c cc s thc m, sao cho ma trn A k h nghch

  1 1 1 2

  2 3 1 4A

  =

  3 2 1m m +

  Bi tp 20

  Gi s A l ma trn kh nghch cp 5. Tm r(A) v r (A-1)

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  72/249

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  73/249

  Trng i hc Bch khoa tp. HCh MinhBmn Ton ng dng

  ---------------------------------------------------------------

  i stuyn tnh

  Chng 2: nh thc

  Ging vin Ts. ng Vn Vinh (9/2008)

  www.tanbachkhoa.edu.vn

  NI DUNG---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  I nh nghanh thc v v d.

  II Tnh cht canh thc

  III Khai trin Laplace

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  74/249

  I. nh ngha v v d---------------------------------------------------------------------

  Cho l ma trn vung cp n.

  nh thc ca A l mt sk hiu bi detnnij

  aA

  =

  AaAnnij

  ==

  )(

  K hiu lnh thc thuc tA b n cch b i hnMthi v ct th j ca ma trn A;

  ij( 1)i j

  ijA M+

  = Bi sca phn taij li lng

  nh ngha bi sca phn taij

  I. nh ngha v v d---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  b) k =2: 11 12

  11 22 12 21 11 11 12 1221 22

  a aA A a a a a a A a A

  a a

  = = = +

  a) k =1: [ ] 1111 aAaA ==

  nh nghanh thc bng qui np

  c) k =3:

  11 12 13

  21 22 23 11 11 12 12 13 13

  31 32 33

  a a a

  A a a a A a A a A a A

  a a a

  = = + +

  d) k =n: 11 12 1

  11 11 12 12 1 1*

  nn n

  a a aA A a A a A a A

  = = + + +

  ...............

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  75/249

  I. nh ngha v v d---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 2 3A A A A= + +

  Tnh det (A), vi

  =

  423

  032

  321

  A

  V d

  Gii

  23

  32)1()3(

  43

  02)1(2

  42

  03)1(1

  312111 +++++=A

  11151612 =+=A

  1 1 1 111

  1 2 33 0

  2 3 0 ( 1) 122 4

  3

  ( )

  2 4

  1A + +

  == =

  II. Tnh cht ca nh thc---------------------------------------------------------------------

  1. C th tnh nh thc bng cch khai trin theo bt khng hoc ct ty no

  *

  a a a a A a A a A= = + + +

  1

  2

  1 1 2 2

  * *

  j

  j

  j j j j nj nj

  nj

  a

  aa A a A a A

  a

  = = + + +

  *

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  76/249

  II. Tnh cht ca nh thc---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Tnhnh thc det (A), vi

  =

  004

  225

  313

  A

  V d

  Khai trin theo hng th3

  322231)1(4

  004

  225

  313

  )1(4

  004

  225

  3131313

  ==

  =

  = ++

  A

  Gii.

  II. Tnh cht ca nh thc---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  2 3 3 2

  3 0 1 4

  V d

  n n c e , v

  2 0 3 2

  4 0 1 5

  =

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  77/249

  II. Tnh cht ca nh thc---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Khai trin theo ct thhai

  12 22 32 42 12

  2 3 3 23 0 1 4

  ( 3) 0 0 0 3A A A A A A

  = = + + + =

  Gii

  4 0 1 5

  3 1 4

  3 2 3 2 87

  4 1 5

  A = = =

  II. Tnh cht ca nh thc---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  nh thc ca ma trn tam gic bng tch cc phn t nmtrnng cho.

  V d

  120145)3(2

  10000

  94000

  82500

  1763040312

  ==

  =A

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  78/249

  II. Tnh cht ca nh thc---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Sdng bini scpi vi hngtnhnh thc

  1.Nu thi ih hA B

  | | | |B A=

  i i jh h h + | | | |B A=

  3. Nu thi jh h

  A B

  | | | |B A=

  II. Tnh cht ca nh thc---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  V d

  Sdng cc php bini scp, tnhnh thc

  0532

  1211

  =

  13122623

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  79/249

  17301010

  2110

  1211

  II. Tnh cht ca nh thc---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Gii

  1312

  2623

  0532

  1211

  ||

  =A

  2 2 12 h h h

  3 3 13 h h h

  4 4 12 +h h h

  1504101

  211

  ||

  =A

  Khai trin theo ctu tin||A

  173

  101

  211

  )1(1 11

  +

  19154

  11

  )1(1 21

  =

  =

  +

  II. Tnh cht ca nh thc---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Bc 1. Chn 1 hng (hoc mt ct) ty ;

  Bc 2. Chn mt phn tkhc khng ty ca hng (hay ct)bc 1. Dng bini scp, khtt ccc phn tkhc.

  Nguyn tc tnhnh thc sdng bini scp

  Bc 3. Khai trin theo hng (hay ct) chn.

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  80/249

  II. Tnh cht ca nh thc---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  V d

  Sdng bini scp, tnhnh thc

  =02321123

  A

  1314

  2413

  0411

  0253

  0232

  1123

  1314

  2413

  0232

  1123

  ||

  =A

  II. Tnh cht ca nh thc---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Gii

  3 3 12 +h h h

  4 4 1 h h h

  2 3 2

  | | 5 8 0

  5 5 0

  A

  =

  411

  253232

  )1(1 41

  +

  1 35 8( 2) ( 1) 30

  5 5

  += =

  Khai trin theo ct s4||A

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  81/249

  II. Tnh cht ca nh thc---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  det (AT) = det (A)

  det(AB) = det(A) det(B)

  Ma trn c mt hng (ct) b ng khng, th det (A) = 0

  Ma trn c hai hng (ct) tlnhau, th det (A) = 0

  Ch :det(A+B) det(A) + det(B).

  II. Tnh ch t ca nh thc---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  GisAl ma trn khnghch nxn. Khi tn ti matrn khnghch A-1, sao cho AA-1 = I. Suy ra

  Chng minh

  Ma trn vungA khnghchkhi v chkhi det(A) 0.

  nh l

  det(AA-1) = det (I) det(A).det(A-1) = 1 det(A) 0

  1 1AA P

  A

  = , vi

  11 12 1

  21 22 2

  1 2

  Tn

  nA

  n n nn

  A A A

  A A AP

  A A A

  =

  Gisdet(A) 0. Khi

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  82/249

  II. Tnh cht ca nh thc---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  | |A i =

  =

  *

  *

  *

  111

  111

  iii

  jjj

  aaa

  aaa

  A

  =

  *

  *

  *

  111

  111

  jjj

  jjj

  aaa

  aaa

  B

  1 1 2 20,

  i j i j in jna A a A a Ai j

  + + + =

  II. Tnh cht ca nh thc---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Tnh cht ca ma trn nghcho

  1. 1 1det( )

  det( )A

  A

  =

  1n=

  Chng minh.

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  83/249

  II. Tnh cht ca nh thc---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ChoA l ma trn khnghch. Khi

  11 12 1T

  nA A A

  Cng thc tnh ma trn nghcho A-1

  1 1AA P

  A

  = , vi 21 22 2

  1 2

  nA

  n n nn

  A A AP

  A A A

  =

  II. Tnh cht ca nh thc---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  V d. Tm ma trn nghcho ca

  =

  043

  132

  111

  A

  Gii. 02)det( =A Akhnghch

  Tnh 9 bi sca cc phn t

  1 111 ( 1) 4;4 0A +

  = = 1 212 ( 1) 3;3 0A +

  = = 1 313 ( 1) 13 4A +

  = =

  21 22 23 31 32 334; 3; 1; 2; 1; 1A A A A A A= = = = = =

  1

  4 4 21

  3 3 12

  1 1 1

  A

  =

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  84/249

  Tnh det(A), nu

  V d1

  2 1 1 3

  3 2 1 2

  4 1 0 1

  3 3 2 2

  =

  Tnh det(A), vi

  V d2

  4 1 1 0

  3 2 4 1

  2 1 3 1

  5 1 2 3

  =

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  85/249

  Khngnh no sauyng?

  V d3

  2

  3

  2 1 3

  3 2 3 1( )

  3 5 2 1

  6 3 2 1 9

  x

  xf x

  x x

  x

  +=

  +

  +

  a) Bc ca f(x)l 5.

  b) Bc ca f(x)l 4.

  c) Bc caf(x)l 3.

  d) Cc cu khcu sai.

  Tnhnh thc ca ma trn sau

  V d4

  1 0 1 i+

  0 11 1

  A ii i

  =

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  86/249

  Tnhnh thc

  V d5

  1 2 2 2 2

  2 1 2 2 2

  2 2 1 2 2

  2 2 2 1 2

  2 2 2 2 1

  I =

  Gii phng trnh, vi a, b, c l cc sthc.

  V d6

  2 3

  2 3

  1

  1

  x x x

  a a a

  2 3

  2 3

  1

  1

  b b b

  c c c

  =

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  87/249

  Gii phng trnh

  V d7

  1 1 1 11 1 1 1x

  1 1 1

  x

  n x

  =

  Tnhnh thc

  V d8

  1 1 1 1

  1 0 1 1

  1 1 0 1

  1 1 1 0

  I =

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  88/249

  Tnhnh thc

  V d9

  1 2 3 n

  1 2 0 0

  1 2 3 0

  nD

  =

  Tnhnh thc

  V d10

  3 2 2 2

  2 2 3 2

  2 2 2 3

  nD =

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  89/249

  Gii phng trnh trong C

  V d11

  2 2 3x

  0

  0 0 7 6

  0 0 5 3

  =

  Tnhnh thc

  V d12

  7 5 0 0

  0 2 7 0

  0 0 0 7

  nD =

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  90/249

  Khai trin theo hng 1, ta cGii v d9 11 127 5nD A A= +

  1 1 1 1

  7 5 0 0 2 5 0 0

  2 7 5 0 0 7 5 0

  7( 1) 5( 1)0 2 7 0 0 2 7 0

  0 0 0 7 0 0 0 7

  nD + +

  = +

  1 11

  7 5 0 0

  2 7 5 0

  7 5.2( 1) 0 2 7 0

  0 0 0 7

  n nD D +

  =

  1 2

  7 10n n n

  D D D

  =

  1 1 25 2( 5 )n n n nD D D D =

  1 2 2 35 2( 5 )n n n nD D D D =

  21 2 35 2 ( 5 )n n n nD D D D =

  21 2 15 2 ( 5 ) *( )

  nn nD D D D

  =

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  91/249

  1 27 10n n nD D D =

  1 1 22 5( 2 )n n n nD D D D =

  1 2 2 32 5( 2 )n n n nD D D D =

  1 2 12 5 ( 2 ) * )*(n

  n nD D D D

  =

  21 2 15 2 ( 5 ) *( )

  nn nD D D D

  =

  1 2* **( ) & ( ) theo vanD D D

  Tnhnh thc

  V d13

  5 3 0 0

  0 2 5 0

  0 0 0 5

  nD =

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  92/249

  Tnhnh thc

  V d14

  9 5 0 0

  0 4 9 0

  0 0 0 9

  nD =

  Tm ma trn nghcho bng cch tnhnh thc

  V d15

  1 2 1

  2 3 1A

  =

  3 5 2

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  93/249

  Tm ma trn nghcho ca ma trn sau

  V d16

  1 0 0 0

  2 1 0 0

  5 4 1 0

  1 2 3 2

  =

  Tm tt ccc gi trca mma trn sau khnghch

  V d17

  1 1 2 1

  2 1 5 3A

  =

  5 0 7

  1 2 3 3

  m

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  94/249

  Tm tt ccc gi trthc ca mma trn sau khnghch.

  V d18

  1 2 1 1 1 12 3 2 3 2A m

  =

  Cho . 1) Tnh det (A-1).

  V d19

  1 1 1

  2 3 1

  3 3 5

  A

  = 2) Tnh det (5A)-1.

  3) Tnh det (PA).

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  95/249

  Cho

  V d20

  3 3[ ]; [ ];det( ) 2;det( ) 3.A M R B M R A B = =

  1) Tnh det (4AB)-1.

  2) Tnh det (PAB).

  Cho k l s t nhin nh hn hoc bng n; i1, i2, , ikv j1, j2,, jkl nhng stnhin tha

  1 ... ;1 ...i i i n j j j n < < < < < <

  III. Khai trin Laplace

  -----------------------------------------------------------------------------

  nh thc con cp k, k hiu bi , lnh thc thuc tA bi nhng phn tgiao ca k hng i1, i2, , ikv k ct j1, j2, , jk.

  1

  1

  ,...,

  ,...,k

  k

  i i

  j ja

  nh nghanh thc con cpk

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  96/249

  III. Khai trin Laplace

  -----------------------------------------------------------------------------

  i lng 1 111

  1

  1

  . . . . . . ,, . . . ,

  ,

  . . . ,

  . . . , , . . . ,( 1 )n

  n

  n n n

  n

  i ii i

  j j

  j j i i

  j jMA + + + + +

  =

  c gi l bi scpkca 11

  ,...,

  ,...,k

  k

  i i

  j ja

  nh l (Khai tri n Laplace)nh thc ca ma trn vung A bngtng tt c cc tchcanhthc con cp krt ra t k hng (hoc k ct) no vi bi sca chng.

  III. Khai trin Laplace

  -----------------------------------------------------------------------------

  Tnhnh thc bng khai trin Laplace.

  bc 1. Chn k hng (hoc k ct) ty

  bc 2. Tnh tt c ccnh thc con cp k thuc t k hngchn. Tng cng c nh thc con cpk.k

  nC

  bc 3. Tm tt ccc bi scp k tngng ca ccnh thccon cpkbc 2.

  bc 4.nh thc ca ma trn A bngtng tt ccc tch canhthc con cp k vi bi sca chng.

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  97/249

  III. Khai trin Laplace

  -----------------------------------------------------------------------------

  V d21

  Tnhnh thc ca A bng cch sdng khai trin Laplace.

  2 3 1 13 0 1 0

  A

  =

  1 0 2 0

  III. Khai trin Laplace

  -----------------------------------------------------------------------------

  Gii

  Chn k = 2, chn 2 hng: hng 2 v hng 4.

  3 0 1 0

  1 0 2 0

  T n t i nh thc con c 2 nhn chc 1 khc khn .2 =

  2,41,3

  3 15

  1 2a

  = =

  2,4 2 4 1 31,3

  3 1( 1) 1

  2 1A

  + + += =

  2,4 2,41,3 1,3det( ) . 5.1 5A a A= = =

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  98/249

  Tnh det(A) sdng khai trin Laplace

  V d22

  2 1 2 3 5

  1 0 3 0 2

  3 4 2 5 1

  2 0 1 0 4

  3 2 5 2 1

  A =

  III. Khai trin Laplace

  ----------------------------------------------------------------------------

  Chn k = 2, chn 2 hng: hng 2 v hng 4.1 0 3 0 2

  2 0 1 0 4

  Tn ti nh thc con cp 2 nhng chc 2 khc khng.25 10C =

  2,41 3

  1 35a = = 2,4 1 3 2 4

  1 3 5+ + +

  1,3

  2 2 1

  2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,41,3 1,3 1,5 1,5 3,5 3,5det( ) . . .A a A a A a A= + +

  2,41,5

  1 20

  2 4a = =

  2,43,5

  3 210

  1 4a = =

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  99/249

  II. Tnh cht ca nh thc---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Tnhnh thc bng bi scn n! php ton.

  Nu mt my tnh siu tc c th tnh t t php tontrong mt giy thtnh mtnh thc cp 25 cn 500.000nm (cn 25! , khong 1.5x1025 php ton).

  Phn ln cc my tnh s dng bin i s cp tnhdet (A).

  Cc php bin i s cp cn (n3+2n-3)/3 php nhn v

  chia. Bt kmy tnh no cng c thtnhnh thc cp 25trong vng phn ca 1 giy, chcn khong 5300 php ton.

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  100/249

  Trng i hc Bch khoa tp. HCh MinhBmn Ton ng dng

  ---------------------------------------------------------------

  i stuyn tnh

  Chng 3: Hphng trnh tuyn tnh

  Ging vin Ts. ng Vn Vinh (9/2007)

  www.tanbachkhoa.edu.vn

  Ni dung---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  I H phng trnh tuyn tnh tng qut

  II H hn trnh tu n tnh thu n nh t

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  101/249

  I. Hphng trnh tuyn tnh tng qut---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  11 1 12 2 1 1

  21 1 22 2 2 2

  n n

  n n

  a x a x a x ba x a x a x b

  + + + =

  + + + =

  H phng trnh tuyn tnh gm m phng trnh, n n cdng:

  nh ngha h phng trnh tuyn tnh.

  a11, a12, , amnc gi l h s ca h phng trnh.

  1 1 2 2m m mn m ma x a x a x b

  + + + =

  b1, b2, , bmc gi l h s t do ca h phng trnh.

  I. Hphng trnh tuyn tnh tng qut---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  H phng trnh tuyn tnh c gi l thun nht nu tt ccc h s t do b1, b2, , bmu bng 0.

  nh ngha h thun nht.

  nh ngha h khng thun nht.

  Nghim ca h l mt b n s c1, c2, , cm sao cho khi thayvo tng phng trnh ca h tac nhngng thcng.

  p ng r n uy n n c g ng u n n n u

  nht mt trong cc h s t do b1, b2, , bm khc 0.

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  102/249

  I. Hphng trnh tuyn tnh tng qut---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  H tng thch

  H khng tng thch

  Mt h phng trnh tuyn tnh c th:

  1. v nghim,

  2. c duy nht mt nghim3. C v s nghim

  Hai h phng trnhc gi l tngng nu chng cngchung mt tp nghim.

  gii h phng trnh ta dng cc php bini h vh tngng, m h ny giin gin hn.

  I. Hphng trnh tuyn tnh tng qut---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  C 3 php bini tngngi vi h phng trnh .

  Mt php binic gi l tngng nu bin mt hphng trnh v mt h tngng.

  nh ngha php bini tngng

  1. Nhn hai v ca phng trnh vi mt s khc khng.

  3.i ch hai phng trnh.

  2. Cng vo mt phng trnh mt phng trnh khc c nhn vi mt s ty .

  Ch : Chng ta c th kim tra d dng rng cc php bini trn l cc php bini tngng.

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  103/249

  I. Hphng trnh tuyn tnh tng qut---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  0y+ =

  Gii h phng trnh:

  0

  2 3 3

  2 3

  x y

  x y z

  x y z

  + =

  + =

  =

  V d

  1 2

  1 3h h

  + 3 3 3

  3 3

  y z

  y z

  + =

  =

  2 3h h +

  0

  3 3 3

  4 0

  x y

  y z

  z

  + =

  + = =

  Phng trnh c nghim duy nht : x = 1 ; y = - 1 ; z = 0

  I. Hphng trnh tuyn tnh tng qut---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 1 0

  2 1 3

  1 2 1

  Ma trn h s:

  Ma trn mrng:1 1 0 02 1 3 3

  1 2 1 3

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  104/249

  I. Hphng trnh tuyn tnh tng qut---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 1 0 0

  2 1 3 3

  1 2 1 3

  1 1 0 0 1 2

  1 3

  2h h

  h h

  +

  +

  2 3h h +

  0 3 3 3

  0 3 1 3

  1 1 0 0

  0 3 3 3

  0 0 4 0

  I. Hphng trnh tuyn tnh tng qut

  n csln tngng vi ct cha phn t cs.

  n t d o l tngng vi ct khng c phn t cs.

  nh nghan csvn t do.

  1 1 1 2 12 2 3 5 6

  3 3 4 1 1

  BSC HNG1 1 1 2 10 0 1 1 4

  0 0 0 6 8

  x1, x3, x4: l cc n cs

  x2: n tdo

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  105/249

  N u , th h AX = b v n him.( | ) ( )r A b r A

  I. Hphng trnh tuyn tnh tng qut

  nh l Kronecker Capelli

  Nu hai ma trn m rng ca hai h phng trnh tuyn tnhtngng hng vi nhau th hai h tngng.

  Nu , th h AX = b c nghim.( | ) ( )r A b r A=

  Nu = s n, th h AX = b c nghim duynht.

  ( | ) ( )r A b r A=

  Nu < s, th h A X = b c v s nghim.( | ) ( )r A b r A=

  I. Hphng trnh tuyn tnh tng qut--------------------------------------------------------------------------------------------------

  2. Dng bin i scp i vi hng a ma trn mrngvma trn dng bc thang. Kim tra hc nghim haykhng

  Sdng bin i scp i vi hng gii h

  1. Lp ra ma trn mrng ( | )A A b=

  3. Vit hphng trnh tng ng vi ma trn bc thang

  4. Gii hphng trnh ngc tdi ln, tm n xn, sau xn-1, ., x1.

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  106/249

  I. Hphng trnh tuyn tnh tng qut----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Gii cc h phng trnh sau y vi cc ma trn m rng chotrc.

  1 5 2 6 1 1 1 3

  V d

  . ,

  0 0 5 0

  a

  . 0 1 2 4 ,

  0 0 0 5

  b

  1 1 1 0

  . 0 1 2 5 ,0 0 0 0

  c

  1 1 1 0

  . 0 3 1 0 .

  0 0 0 0

  c

  I. Hphng trnh tuyn tnh tng qut--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  V d

  5 2 1

  4 6

  3 3 9

  x y z

  x y z

  x

  + + =

  + =

  + =

  Gii h phng trnh:

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  107/249

  I. Hphng trnh tuyn tnh tng qut---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  3

  3 5 9 2

  2 3 3

  y z

  x y z

  x

  + =

  + + =

  + + =

  V d

  Gii h phng trnh

  I. Hphng trnh tuyn tnh tng qut---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Tm nghim tng qut ca hphng trnhV d

  2 3 4 5

  1 2 3 4 5

  1 2 3 4 5

  3 6 6 4 5

  3 7 8 5 8 9

  3 9 12 9 6 15

  x x x x

  x x x x x

  x x x x x

  + + =

  + + =

  + + =

  n cs: 521 ,, xxx n tdo: 43 ,x

  Nghim tng qut:

  1

  2

  3

  4

  5

  24 2 3

  7 2 2

  4

  x

  x

  x

  x

  x

  = +

  = +

  =

  =

  =

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  108/249

  I. Hphng trnh tuyn tnh tng qut---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Tm nghim tng qut ca hphng trnh bit ma trn mrng

  V d

  1 1 1 1

  2 3 4 1

  3 4 2 1

  I. Hphng trnh tuyn tnh tng qut-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ---

  Tm nghim tng qut ca hphng trnh bit ma trn mrng

  V d

  1 1 2 0

  2 1 5 0

  3 4 5 0

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  109/249

  I. Hphng trnh tuyn tnh tng qut-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  --

  Tm nghim tng qut ca hphng trnh bit ma trn mrng

  V d

  1 1 1 1 2

  2 1 3 0 1

  3 4 2 2 5

  2 3 1 1 3

  I. Hphng trnh tuyn tnh tng qut---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Tm nghim tng qut ca hphng trnh bit ma trn mrng

  1 1 2 0 1

  V d

  2 3 1 2 43 4 5 1 3

  1 2 3 1 0

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  110/249

  I. Hphng trnh tuyn tnh tng qut------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -

  Tm tt ccc gi trca tham sm phng trnh sau c nghim

  V d

  1 1 1m

  2

  1 1 ,

  1 1

  m m

  m m

  I. Hphng trnh tuyn tnh tng qut---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 1 1 1

  Tm tt ccc gi trca tham sm phng trnh sau c nghimExample

  2 3 1 4

  3 4 1m m

  +

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  111/249

  I. I. Hphng trnh tuyn tnh tng qut

  V dTm tt ccc gi trca tham sm phng trnh sau c nghim

  duy nht1 1 1 1 1

  2 1 3 1 2,

  3 4 2 0 6

  2 1 0 1m m

  I. Hphng trnh tuyn tnh tng qut---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  V dTm tt ccc gi trca tham sm phng trnh sau c nghim

  duy nht

  2 3 1 4 0

  23 2 1 5 71 1 1m m

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  112/249

  II. Hthun nht.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  H phng trnh tuyn tnh c gi l thun nht nu tt ccc h s t do b1, b2, , bmu bng 0.

  nh ngha h thun nht.

  x1 = x2 = = xn = 0.

  Nghim nyc gi l nghim tm thng.

  H thun nht ch c nghim duy nht bng khng khi v chkhi r (A) = n = s n .

  II. Hthun nht.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  H thun nht AX = 0 c nghim khng tm thng khi v chkhi r(A) < n.

  H thun nht A X = 0 , vi A l m a t rn vung c nghim khngtm thng (nghim khc 0) khi v ch khi det(A) = 0.

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  113/249

  II. Hthun nht.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Tm nghim tng qut ca h phng trnh.

  V d

  1 2 3 42 2 0x x x+ + + =

  1 2 3 4

  1 2 3 43 6 4 0

  x x x x

  x x x x

  + + + =

  + + + =

  II. Hthun nht.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Gia nhng nghim ca h

  V d

  2 0

  2 4 0

  y z

  x y z

  + + =

  + + =

  2 0x y z+ =

  tm nghim tha biu thc y x y = 2 z

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  114/249

  II. Hthun nht.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Gi s Almat rn ca h thun nht c 4 p hng trnh v 8n,

  gi s c 5n t do. Tm r(A)?

  V d

  Gii thch v sao h phng trnh thun nht c m p hng trnh,nn vim

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  115/249

  Trng H Bch khoa tp HCh Minh

  Khoa Khoa hc ng dng - Bmn Ton ng dng------------------------------------------------------

  ai so tuyen tnh

  Chng 4: KHONG GIAN VECT

  Giang vien TS. ang Van Vinh

  www.tanbachkhoa.edu.vn

  Ni dung---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  I nh ngha va V du

  II oc lap tuyen tnh, phu thuoc tuyen tnh

  III Han cua ho vect

  V Khong gian con.

  IV C s va so chieu

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  116/249

  I. nh ngha va cac v du---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ==

  Tp khc rngV Hai php ton

  Nhn vctvi 1 sCng

  8 tin

  KHNG GIAN VCTV3. Tn ti vc tkhng, k hiu 0 sao chox + 0 = x

  4. Mixthuc V, tn ti vect, k hiu xsao cho x + (-x) = 0

  8.1x = x

  5. Vi mi s v mi vectorx:, K ( ) x x x + = +

  6. Vi mi s , vi mi :K x , y V ( x y ) x y + = +

  7.( ) x ( x ) =

  I. nh ngha v cc v d---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Tnh cht ca khng gian vct

  1) Vctkhng l duy nht.

  2) Phn t i xng ca vctxl duy nht.

  3) 0x = 0

  5) -x = (-1)x

  Vi mi vectxthucVv mi s :K

  4) 0 0 =

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  117/249

  I. nh ngha v cc v d----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  --

  }{ RxxxxV i = ),,( 3211

  ),,(),,(),,( 332211321321 yxyxyxyyyxxxyx +++=+=+

  V d1

  nh ngha php cng hai vctnhsau:

  nh ngha php nhn vctvi mt sthc nhsau:

  ),,(),,( 321321 xxxxxx ==

  =

  =

  =

  =

  33

  22

  11

  yx

  yx

  yx

  yx

  V1 - Khng gian vct trn trngsthc3R

  nh ngha sbng nhau:

  I. nh ngha v cc v d---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  RcbacbxaxV ++= ,,2

  2

  V d2

  nh ngha php cng hai vct: l php cng hai a thcthng thng, bitphthng.

  nh ngha php nhn vctvi mt s: l php nhna thc

  V2 - Khng gian vct ][2 xP

  vi mts thcthng thng, bi tph thng.

  nh ngha sbng nhau: hai vc tbng nhau nu hai athc bng nhau, tc l cc hstngng bng nhau).

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  118/249

  I. nh ngha v cc v d---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  = Rdcba

  dc

  baV ,,,3

  V d3

  nh ngha php cng hai vct: l php cng hai ma trnbit trong chng ma trn.

  V3 - Khng gian vct ][2 RM

  vi mt s bit.

  nh ngha sbng nhau ca hai vct: hai vc tbng nhauhai ma trn bng nhau.

  I. nh ngha v cc v d----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  --

  }{4 1 2 3 1 2 32 3 0ix x x x R x x x= + + =( , , )

  Php cng hai vctv nhn vctvi mt sging nhtrong v d1.

  V d4

  V4 - l KGVT

  CH : C nhiu cch khc nhau nh ngha hai phpton trn V1, ( hocV2, hocV3) sao cho V1 ( hocV2, hocV3) l khng gian vct.

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  119/249

  I. nh ngha v cc v d----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  --

  }{5 1 2 3 1 2 32 1i( x ,x ,x ) x R x x x= + =

  Php cng hai vctv nhn vctvi mt sging nh

  V d5

  .

  V4 -KHNGl KGVT

  4 4(1,2,1) , (2,3,2)= = x V y V

  4)3,5,3( Vyx =+

  II. c lp tuyn tnh---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  V- KGVT trn K

  1 2{ , ,..., }mM x x x=

  Tp con

  MPTTT1 2, , , m K khngng thi bng 0

  1 1 2 2 0m mx x + + + =

  M c lp tuyn tnh1 1 2 2 0m mx x + + + =

  1 2 0m = = =

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  120/249

  II. c lp tuyn tnh---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  V- KGVT trn K

  1 2{ , ,..., }mM x x x=

  Tp con

  1 2, , , m K

  1 1 2 2 m mx x x x = + + +

  Vector x thuc Vc gi lThp tuyn tnhcaM,nu

  II. c lp tuyn tnh---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  { (1,1,1) ; ( 2 ,1, 3 ) , (1, 2 , 0 ) }M =

  Trong khng gian R3cho hvc tV d5

  1. Hi Mc lp tuyn tnh hay phthuc tuyn tnh?

  2. Vctx = (2,-1,3) c l thp tuyn tnh ca hM?

  c u . s , , , , , , =

  2 2 3 0 0 0( , , ) ( , , ) + + + + + =

  2 0

  2 0

  3 0

  + + =

  + + = + =

  1 2 1

  1 1 2

  1 3 0

  A

  =

  2r( A ) =

  Hc v snghim, suy ra M phthuc tuyn tnh

 • 7/25/2019 Bi ging Ton cao cp II - ng Vn Vinh (Bin son), i Hc Bch Khoa Tp.HCM, 2008

  121/249