Click here to load reader

Bahasa Melayu : dIALEK BAHASA TERENGGANU dengan BAHASA MELAYU STANDART

  • View
    316

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

dIALEK BAHASA TERENGGANU dengan BAHASA MELAYU STANDART

Text of Bahasa Melayu : dIALEK BAHASA TERENGGANU dengan BAHASA MELAYU STANDART

Slide 1

BAHASA MELAYUUNSUR PERTUTURAN KATA KERJADALAM DIALEK MELAYU TERENGGANU DENGAN BAHASA MELAYU STANDARD

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2014 SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA (STPM) DISEDIAKAN OLEH :Raimi Bin Mohd JomMuhammad Hafizuddin Bin ShafeiNursyaza Syahirah Binti Md Noor HafizamGURU PENYELIA:Encik Arshad Bin Samit PENGENALAN Bahasa adalah salah satu alat komunikasi yang sangat penting di dalam kehidupan seharian. Menurut Asmah Haji Omar (1986), seseorang individu telah menggunakan bahasa untuk bertutur melalui beberapa bahagian di dalam tubuh individu tersebut. Pertuturan boleh terhasil melibatkan penggunaan bibir, lidah, lelangit dan pita suara. LATAR BELAKANG KAJIAN

Adrian Akmajianet memberi pengertian fonologi sebagai sub bidang linguistik yang mengkaji struktur dan pemulaan sistematik bunyi dalam bahasa manusia. Istilah fonologi bertindak sebagai rumus yang mengawal bunyi yang disebarkan dalam pertuturan.Dialek pula bererti suatu bahasa yang sama dibunyikan atau dituturkan dalam bunyi yang berbeza mengikut kawasan kependudukan. PERMASALAHAN KAJIANMengkaji perbezaan pertuturan kata kerja yang terdapat dalamsubdialek Terengganu dengan bahasa Melayu Standard DEFINISI KONSEPBahasa Melayu StandardBahasa Melayu Standard ialah bentuk piawai atau standard bagi bahasa Melayu dan dianggap sebagai bentuk bahasa yang sudah mengalami proses pembakuan dari segi taraf dan korpusnya. Dialek Melayu TerengganuDialek Melayu Terengganu (DMT) telah diakui mempunyai ciri-ciri dan nilai-nilai keunikan dan perbezaannya yang tersendiri khususnya dengan dialek Melayu standard pada semua tahap linguistik terutamanya dari segi sebutan fonem dan perkataannya.OBJEKTIF KAJIANMengenal pasti pertuturan kata kerja dalam dialek Melayu Terengganu Membandingkan pertuturan kata kerja dalam bahasa Melayu Standard dengan dialek Melayu TerengganuMenghuraikan makna sebenar kata kerja di dalam bahasa Melayu standardMengenalpasti ciri-ciri perkataan kata kerja yang dikajiKEPENTINGAN KAJIANMenyumbang kepada khazanah kajian Dialek Melayu Terengganu di samping dapat dimanfaatkan sebagai rujukan kepada kajian lain yang mirip dengan kajian ini.Menambah dokumentasikan kata kerja dalam dialek Melayu Terengganu dan bahasa Melayu StandardUntuk menambah bahan kajianDATA DAN METOD KAJIANKajian perpustakaan dijalankan untuk mendapatkan bahan rujukan dan buku yang berkaitan dialek Melayu Terengganu dan bahasa Melayu Standard.Kajian lapangan iaitu penyelidik mendapatkan data primer daripada informan yang berasal dari negeri Terengganu. Informan dipilih berdasarkan beberapa faktor,seperti umur, jantina, pekerjaan, dan latar belakang pendidikan. DAPATAN KAJIANSenarai kata kerja dalam dialek Melayu TerengganuSenyung

Makang

MinungJjualBelliWiAtoCakkakBacceMassokTulongBowokBbakkoKelihKekkohKejoTakakKellohTapoBeghatoJeghekohMaghohGugghaNye nyehTohokDialek Melayu TerengganuBahasa Melayu StandardDialek Melayu Terengganu

Bahasa Melayu Standard1. SenyungSenyum13.Tohok Buang2. MakangMakan14.Bbakko Bakar3. MinungMinum15.Kelih Lihat4.JjualJual16KekkohGigit5.BelliBeli17.Kejo Kejar6.WiBeri18.Takak Tangkap7.AtoHantar19.Kelloh Berkelah8.CakkakCakap20.Tapo Tampar9.BacceBaca21.Beghato Beratur10.MassokMasak22.Jeghekoh Sergah11.TulongTolong23.Maghoh Marah12.BowokBawa24.Guggha Bergurau25.Nye nyeh MengejekBILKATA KERJAMAKNA1Senyung (senyum)Gerak bibir yang ternaik pada hujungnya yang membayangkan rasa suka (geli hati, setuju, dan sebagainya) tanpa mengeluarkan suara2Makang (makan)Memakan sesuatu dengan tujuan untuk kenyang3Jjuwa (jual)Berjual berpencarian dengan memperniagakan sesuatu; berniaga; berdagang4Belli (beli)Berbeli perlu atau dapat dibeli:5Wi (beri)Memberi atau menyebabkan seseorang menerima sesuatuMaksud kata kerja dalam dialek Melayu Terengganu dan bahasa Melayu Standard6Ato (hantar)Menghantar atau menemani, mengawani, mengiringi orang berjalan:7Minung (minum)Minum air yang mampu untuk menghilangkan dahaga8Cakkak (cakap)mengeluarkan sesuatu perkataan dengan suara yang jelas dan difahami oleh orang lain9Bacce (membaca)Memerhatikan isi sesuatu yang tertulis atau tercetak dengan teliti dan memahamkan makna kandungannya:10Massok (masak)Menyediakan sesuatu makanan dengan cara memasaknya terlebih dahulu11Bbakko (membakar)Memasang api pada sesuatu supaya hangus atau menyala; menyalakan sesuatu dengan api:12Tulong (tolong)Membantu sesorang dengan iklahs13Bowok (bawa)Membawa sesuatu benda atau barang14Kekkoh (gigit)Bergigit, bergigitan mencengkam (mencengkeram dan lain-lain) dengan gigi antara satu sama lain, saling menyepit dengan gigi; menggigit atau. mengapit (mengacip, menyepit, dan sebagainya) dengan gigi:15Kelih (lihat)Melihat tau memerhatikan sesuatu atau benda dengan pancaindera mata16Kelloh (berkelah)Bersuka-suka dan berjamu beramai-ramai di luar rumah (di pantai dan lain-lain): contohnya Minggu lalu kami sekeluarga telah pergi berkelah di Taman Templer.17Tohok ( buang)Membuang sesuatu yang tidak digunakan18Kejo (Kejar)19Tapo (tampo)Menampar memukul atau menepuk dengan tapak tangan: Kerana terlalu marah, 20Takak (tangkap)Menagkap sesuatu yang sukar didapati21Beghato (beratur/berbaris)Bersusun dengan baik; berbaris: contohnya Tiap-tiap pagi, murid-murid beratur di padang sebelum masuk ke bilik darjah22Jeghekoh (sergah)Kata-kata atau suara yang kuat untuk memeranjatkan (memarahi dan lain-lain) orang. menyergah mengeluarkan kata-kata atau suara yang kuat untuk memeranjatkan (memarahi dan lain-lain) orang;23Guggha (bergurau)Berbual secara bermain-main, bersenda, berjenaka, berkelakar: contohnya jangan ~ Aini, jangan berolok-olok;24Nye nyeh (mengejek)Menuturkan kata-kata yang keji untuk tujuan mengejek atau menghina; mengejek; menghina: contohnya Orang yang sombong itu selalu ~ orang miskin25Maghoh (marah)Meluahkan sesuatu perasaan geram atau tidak puas hati seseorang terhadap orang lainCiri-ciri Perkataan Kata Kerja Yang DipilihKajian yang dibuat mendapati bahawa kata-kata kerja yang dipilih memiliki ciri-ciri yang melibatkan beberapa aspek. Aspek yang dimaksudkanseperti tindakan penggantian, pemendekan, penegasan sebutan dan perkataan serta pengayaan kosa kata tempatan.Aspek pengguguran dan penggantianAnalisis kajian menunjukkan terdapat kelainan bunyi bahasa bagi dialek Melayu Terengganu amat jelas dari segi ciri-ciri pengguguran dan penggantian bagi perkataan perkataan yang mempunyai huruf-huruf vokal, konsonan, diftong dan kata pinjaman. Bunyi vokal o iaitu [] vokal belakang separuh sempit bagi suku kata pertama perkataan digugurkan dan digantikan dengan huruf u iaitu [] vocal belakang sempit.

Tolong Tulong

Bunyi konsonan bagi perkataan yang berakhir dengan huruf n iaitu [n] dan m iaiti [m] konsonan sengau gigi bersuara, digugurkan dan digantikan dengan gabungan perkataan konsonan berakhir ng iaitu [] konsonan sengau lelangit lembut bersuara.

Makan MakangSenyum SenyungMinum Minung

Bunyi konsonan bagi perkataan yang berakhir dengan huruf p iaitu [] konsonan letupan dua bibir bersuara, digugurkan dan digantikan dengan huruf k iaitu [] konsonan letupan lelangit lembut tak bersuara.

Cakap CakakTangkap Takak

Bunyi konsonan bagi perkataan berakhir dengan huruf s iaitu [s] konsonan geseran gusi tak bersuara, digugurkan dan digantikan dengan huruf h iaitu [h] konsonan geseran glotis tak bersuara.

Menebas Nebbah

Bunyi gabungan vokal-konsonan ok digunakan pada hujung perkataan.

Masak MassokBawa Bawok

Bunyi diftong bagi perkataan au iaitu [au] diftong Melayu No. 1, digugurkan dan digantikan dengan bunyi huruf a iaitu [] vokal depan luas.

Gurau Guggha

Sebelum [ h ], [ a ] dalam bahasa standard itu mempunyai kesejajaran dengan [ o ] dalam subdialek ini.

Berkelah KellohSergah JeghekohMarah Maghoh

Bunyi konsonan bagi perkataan yang berakhir dengan huruf r dan digantikan dengan huruf o.

Bakar BbakkoKejar KejoTampar TapoBeratur Beghato

Aspek pemendekan atau ringkasan perkataan

Contoh :

Beri WiHantar - AtoAspek penegasan sebutanContoh :

Jual JjualBeli BelliBaca - BacceAspek pengayaan kosa kata tempatan

Contoh :

Mengejek Nye nyehGigit KekkohTengok KelihBuang Tohok

RUMUSANDIALEK MELAYU TERENGGANUMENUNJUKKAN KELAINAN DAN KEUNIKAN BERBANDING DENGAN DIALEK-DIALEK LAIN DI MALAYSIABUNYI-BUNYI VOKALKONSONANDIFTONGSUKU KATAKOSA KATAKATA-KATA DIALEK MELAYU TERENGGANU MENGANDUNGICIRI-CIRI PENGUGURANPENGGANTIANPEMENDEKANPENEGASAN SEBUTANPERKATAAN SERTA PENGAYAAN KOSA KATA TEMPATANPENUTUPRAMAI SARJANA DALAM BIDANG BAHASA YANG TELAH MENEROKAI BIDANG DIALEKTOLOGISEKIAN, TERIMA KASIH