Baggrundsnotat vedr. specifik medicinsk behandling Baggrundsnotat for specifik medicinsk behandling

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Baggrundsnotat vedr. specifik medicinsk behandling Baggrundsnotat for specifik medicinsk behandling

RADS Baggrundsnotat for specifik medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) Side 1 af 61

Baggrundsnotat vedr. specifik medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne

Fagudvalg under Rdet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rdgivende

arbejdsgrupper, der refererer til Rdet. Fagudvalgene udarbejder forslag til baggrundsnotater

og behandlingsvejledninger for anvendelse af medicin inden for specifikke behandlings-

omrder. Dokumenterne forelgges RADS, som trffer beslutning om indholdet af de endelige

baggrundsnotater og forpligtende behandlingsvejledninger.

Mlgruppe Relevante afdelinger

Lgemiddelkomiter

Sygehusapoteker

Andre relevante interessenter

Udarbejdet af

Fagudvalget for specifik medicinsk behandling af pulmonal

arteriel hypertension (PAH)

under Rdet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin

Godkendt af RADS

1. december 2016 Version: 1.1

Dok.nr: 257812

Offentliggjort: Januar 2017

Indholdsfortegnelse

1 Forml ...................................................................................................................... 2 2 RADS anbefalinger ...................................................................................................... 2 3 Forkortelser ............................................................................................................... 2 4 Baggrund ................................................................................................................... 3 5 Lgemidler ................................................................................................................ 4 6 Metode ...................................................................................................................... 5 7 Effekt og bivirkninger .................................................................................................. 8 8 Adherence ............................................................................................................... 20 9 Hndtering af lgemidlerne ....................................................................................... 21 10 Vrdier og prferencer ........................................................................................... 22 11 Konklusion vedr. lgemidlerne ................................................................................. 23 12 Grundlag for udarbejdelse af lgemiddelrekommandation ........................................... 25 13 Kriterier for igangstning af behandling .................................................................... 25 14 Monitorering af effekt og bivirkninger ........................................................................ 26 15 Kriterier for skift af behandling ................................................................................. 26 16 Kriterier for seponering af behandling ........................................................................ 27 17 Algoritme ............................................................................................................... 27 18 Monitorering af lgemiddelforbruget ......................................................................... 27 19 Kriterier for revurdering af baggrundsnotatet ............................................................. 27 20 Bilagsoversigt ......................................................................................................... 27 21 Referencer ............................................................................................................. 28 22 Fagudvalgets sammenstning .................................................................................. 32 23 ndringslog ........................................................................................................... 32 Bilag 1 - Litteraturflow ................................................................................................. 33 Bilag 2 - Resultater p udvalgte effekt-/bivirkningsml..................................................... 37 Bilag 3 - Overblik over resultater fra kombinationsstudier ................................................. 60 Bilag 4 Fordele og ulemper ved de tre prostanoider ....................................................... 61

RADS Baggrundsnotat for specifik medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) Side 2 af 61

1 Forml Formlet med RADS behandlingsvejledninger er at sikre national konsensus om behandling

med lgemidler; herunder at definere hvilke lgemidler, doser, regimer og formuleringer, der

anses for ligestillede.

Formlet med RADS baggrundsnotater er at fremlgge beslutningsgrundlaget, der har frt

frem til behandlingsvejledningen.

Formlet med RADS lgemiddelrekommandationer er at konkretisere behandlingsvejledningen

med de anbefalede lgemidler og konkrete produkter, der skal anvendes.

2 RADS anbefalinger

Indled behandlingen af nydiagnosticerede patienter i WHO funktionsklasse II-III med et

oralt lgemiddel.

Indled behandlingen af nydiagnosticerede patienter i WHO funktionsklasse IV med et

parenteralt prostanoid.

Anvend det rekommanderede af de syv ligestillede lgemidler, ambrisentan, bosentan,

macitentan, tadalafil, sildenafil, riociguat eller selexipag som monoterapi til

nydiagnosticerede patienter i WHO funktionsklasse II-III.

Anvend treprostinil som vedligeholdelsesbehandling af nydiagnosticerede patienter i

WHO funktionsklasse IV.

Kombinationsbehandling for patienter, der fortsat er i funktionsklasse II og III trods

monoterapi: Anvend som 2. stof et oralt lgemiddel fra en anden farmakologisk klasse,

jvf. anbefalingerne i afsnit 13.

Kombinationsbehandling for patienter, der fortsat er i funktionsklasse II og III, trods 2-stofs peroral behandling: Anvend som 3. stof et oralt lgemiddel fra en tredje

farmakologisk klasse, jvf. anbefalingerne i afsnit 13.

3 Forkortelser

6MWD 6 Minute Walk Distance/6-minutters gangdistance

6MWT 6 Minute Walk Test/6-minutters gangtest

APAH PAH associeret med fx bindevvssygdom eller kongenit hjertesygdom

ERA Endothelin-receptor antagonister

IPAH Idiopatisk PAH

PAH Pulmonal Arteriel Hypertension

PDE5-I Phosphodiesterase Inhibitor/phosphodiesterase5-hmmer

PRA Selektiv inositol trifosfat prostacyklin receptor agonist

PH Pulmonal Hypertension

PVR Pulmonary Vascular Resistance/lungekarmodstand

RADS Rdet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin

RCT Randomised Controlled Trial/randomiseret kontrolleret undersgelse

sGCS Soluble Guanylate Cyclase Stimulator

TTCW Time To Clinical Worsening/tid til klinisk forvrring

RADS Baggrundsnotat for specifik medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) Side 3 af 61

4 Baggrund 4.1 Introduktion

Baggrundsnotatet vedrrer medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos

voksne med specifikke PAH-lgemidler, der er registreret i Danmark. Notatet sigter

overordnet p at vurdere den kliniske effekt og prparaters ligevrdighed med virkning p

PAH, bde som monoterapi og som kombinationsbehandling.

En lille fraktion af PAH-patienter, skaldte vasoresponders, kan behandles med hjdosis

calciumantagonister. Denne behandling beskrives ikke nrmere i notatet, ligesom anden

farmakologisk behandling med eksempelvis antikoagulantika, diuretika eller kontinuerlig

hjemmeiltbehandling eller non-farmakologisk behandling med fysisk trning, atrieseptostomi

eller lungetransplantation heller ikke omtales.

Baggrundsnotatet beskriver ikke nrmere detaljer omkring selve udredningen af pulmonal

hypertension. Der henvises i stedet til nationale og internationale guidelines (1,2). Det skal

dog understreges, at det er en afgrende prmis inden initiering af medicinsk behandling, at

alle patienter har gennemget fuldt udredningsprogram, inklusiv hjresidig

hjertekateterisation, og er korrekt diagnosticerede og grupperet i henhold til WHO

klassifikationen (3).

PAH udgr en undergruppe af den overordnede diagnose pulmonal hypertension (PH), som i

WHO-regi er inddelt i fem undergrupper, afhngig af den underliggende patofysiologi.

1. Pulmonal arteriel hypertension

2. Pulmonal hypertension ved venstresidig hjertesygdom

3. Pulmonal hypertension ved lungesygdom

4. Kronisk tromboembolisk pulmonal hypertension (CTEPH)

5. Pulmonal hypertension med uklar og/eller multifaktoriel mekanisme

Pulmonal hypertension (uanset undergruppe) er af WHO inddelt yderligere i fire

funktionsklasser (FC), svarende til symptomernes svrhedsgrad

FC I Ingen begrnsning af fysisk aktivitet. Ordinr fysisk aktivitet medfrer ikke

usdvanlig dyspn, trthed, brystsmerte eller nrsynkope

FC II Nogen begrnsning af fysisk aktivitet. Patienterne er veltilpasse i hvile. Ordinr

fysisk aktivitet medfrer usdvanlig dyspn, trthed, brystsmerte eller nr-

synkope

FC III Markant begrnsning af fysisk aktivitet. Patienterne er veltilpasse i hvile. Mindre

end ordinr fysisk aktivitet medfrer usdvanlig dyspn, trthed, brystsmerte

eller nrsynkope

FC IV Patienterne er ude at stand til at vre fysisk aktive uden symptomer. Udviser

tegn p hjresidigt hjertesvigt. Dyspn og/eller trthed selv i hvile. Ubehaget

ges ved enhver form for fysisk aktivitet.

PAH er en sjlden progressiv sygdom i lungekredslbet, som overvejende a