of 12 /12
T-SERIES BACKHOE LOADERS 580T I 580ST I 590ST I 695ST BACKHOE LOADERS รถตักหน้าขุดหลังสายพันธุ์อเมริกัน EXPERTS FOR THE REAL WORLD SINCE 1842 www.casece.com

BACKHOE LOADERS - CNH Industrial€¦ · t-series backhoe loaders 580t i 580st i 590st i 695st backhoe loaders รถตักหน้าขุดหลังสายพันธุ์อเมริกัน

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BACKHOE LOADERS - CNH Industrial€¦ · t-series backhoe loaders 580t i 580st i 590st i 695st...

Page 1: BACKHOE LOADERS - CNH Industrial€¦ · t-series backhoe loaders 580t i 580st i 590st i 695st backhoe loaders รถตักหน้าขุดหลังสายพันธุ์อเมริกัน

T-SERIES BACKHOE LOADERS

580T I 580ST I 590ST I 695ST

BACKHOE LOADERS

รถตกหนาขดหลงสายพนธอเมรกน

EXPERTS FOR THE REAL WORLD

SINCE 1842

www.casece.com

Page 2: BACKHOE LOADERS - CNH Industrial€¦ · t-series backhoe loaders 580t i 580st i 590st i 695st backhoe loaders รถตักหน้าขุดหลังสายพันธุ์อเมริกัน

2

รปทรงรถขดแบบ “อนไลน”- มมมองกวางขนดวยกรอบหนาตางทแคบลง สามารถทนแรงกดดนไดสงจากการกระจายก�าลงทวบมรถขดอยางสมดล

โครงสรางต�าลงเพอการเคลอนยายทงายขน- การออกแบบใหกระบอกสบซอนกนลดระดบความสงในการขนยายของบมรถขดรวมลงเปน 3.5 ม.ในรน 580ST และ 3.7 ม. ในรน 590ST และ 695ST

LOW

การท�างานอยางปลอดภยของรถขด- บงกดานนอกแบบตอขยายคออปกรณทดทสดส�าหรบสภาพงานทยากล�าบาก สวนทเลอนได ของบงกจะไมสมผสดน จงชวยรกษาประสทธภาพ ของอปกรณไวได - ฟนจบชวยในการยดจบวสดไดอยางยอดเยยม

MAIN REASONS

TO CHOOSE THE T-SERIES

ตรวจจบน�าหนกดวยระบบไฮดรอลก- ไฮดรอลกปมชนดปรมาตรแบบเปลยนแปลงและเครองยนต Tier 4i ชวยลดการใชเชอเพลงไดสงสดถง 14%

ประหยดเวลา- อปกรณเสรมไฮดรอลกแบบผสมผสานซงไดรบการจด

สทธบตรท�าใหผใชงานสามารถเปลยนอปกรณรถขดจากในหองคนขบไดอยางงายดายเพยงแคกดสวตช- ตวยกไฮดรอลกดานขางท�าใหสามารถเปลยนรถขดไดอยางงายดายและรวดเรวในทกสภาพการท�างาน

Page 3: BACKHOE LOADERS - CNH Industrial€¦ · t-series backhoe loaders 580t i 580st i 590st i 695st backhoe loaders รถตักหน้าขุดหลังสายพันธุ์อเมริกัน

3

ประหยดตนทน- เครองยนต FPT ขนาด 4.5 ลตรทมแรงบดและพลงแรงสงชวยลดระยะเวลาตรวจสภาพได จงมนใจไดวาตนทนการบ�ารงรกษาของรถรนนต�าทสดในตลาด

การบ�ารงรกษาทปลอดภยและงายดาย- สามารถตรวจสอบจดส�าคญหลกไดอยางงายดายจากพนดน- ฝาครอบหนาเครองยนตแบบเอยงและการจดวางสวนประกอบตางๆ อยางสมบรณแบบท�าให สามารถบ�ารงรกษาตามก�าหนดไดอยางรวดเรว

หองคนขบทสะดวกสบายและปลอดภย- เหนการท�างานทกอยางของรถตกหรอรถขดอยางชดเจน- กระจกบงลมหนาและหลงเปดไดเตมบานเพอระบายอากาศในหองโดยสารได อยางมประสทธภาพ

การควบคมการกระฉอกของบงก ขณะขบขแบบอตโนมต - การควบคมการกระฉอกของบงกขณะขบขแบบอตโนมตมการตงคา3 รปแบบเพอใหเหมาะกบสภาพการท�างานทแตกตางกน

รอบการตกทรวดเรว- โหมดกลบสต�าแหนงขดจะชวยจดต�าแหนงรถตกอตโนมตกลบเขาทไดอยางแมนย�าและควบคมการตกไดงาย

Page 4: BACKHOE LOADERS - CNH Industrial€¦ · t-series backhoe loaders 580t i 580st i 590st i 695st backhoe loaders รถตักหน้าขุดหลังสายพันธุ์อเมริกัน

4

ประหยดตนทน

การบ�ารงรกษาทปลอดภยและงายดาย

FPT ผน�าดานเทคโนโลยเครองยนต• Fiat เปนผคดคนเทคโนโลย «คอมมอนเรล» ในชวงปค.ศ. 1980• Fiat Power Train ผลตเครองยนตส�าหรบอตสาหกรรมมากกวา 600,000 เครองตอป• เครองยนตของเราไมไดใชงานในรถไถดนอยางเดยวแตยงใชในรถบรรทก อปกรณการเกษตร การเดนเรอ และการทหารอกดวย

• จดตรวจสอบน�ามนและตวกรองอยทางซายของฝากระโปรงท�าใหเปดใชไดงาย ชองดานหนาท�าให คนขบสามารถเหนสวนประกอบของเครองยนตตางๆ ไดทงหมดอกดวย• โครงกนชนรอบหมอน�าชวยปองกนความเสยหายหากเครองยนตชนเขากบสงกดขวางทความเรวไมเกน 5 กม./ชม. จงลดตนทนการซอมแซมจากอบตเหตเพราะรอยแตกในหมอน�า

เครองยนต FPT Multijetเครองยนต FPT Multijet 4.5 ลตรใหประสทธภาพสง

และใชตนทนการบ�ารงรกษาต�าทสดในตลาด:• ระบบไอดพรอมตวกรองแบบแรงเหวยงหนศนย (pre-ilter) ชวยลดรอบระยะเวลาท�าความสะอาด• ลกสบแบบความผนผวนสงและทอรวมไอด• ระบบคอมมอนเรลแรงดนสงแบบมลตอนเจกชน เพอสวนผสมอากาศและเชอเพลงทสมบรณแบบและประสทธภาพการเผาไหมทดเยยมยงขน• ปมอดฉดกลไกส�าหรบรน 580T มนใจไดในพลงแรงสงเมอใชรวมกบระบบหวฉดทบ�ารงรกษางายและใชงานงาย• พดลมแบบหนด: ประหยดพลงงานดวยระบบท�าความเยนทใชพลงงานต�า

ENGINE

A POWERFUL HEART

Page 5: BACKHOE LOADERS - CNH Industrial€¦ · t-series backhoe loaders 580t i 580st i 590st i 695st backhoe loaders รถตักหน้าขุดหลังสายพันธุ์อเมริกัน

5

• บงกดานนอกแบบตอขยายคอสวนหนงในดเอนเอของ CASE เพราะสวนประกอบทกชนทสมผสกบดนจะไดรบการปองกนการกระแทกและการสะสมเศษดน• ฟนจบชวยในการยดจบวสดไดอยางยอดเยยม โดยเฉพาะเมอตองวางทอ• บมรถขดแบบงอท�าใหสามารถขดไดดย งขนและท�าใหสามารถใชรถขดดนไดงายขน• การควบคมแบบน�ารอง (Pilot control) จะหยดท�างานโดยอตโนมตเมอไมใชงาน เพมความปลอดภยยงขน และจะสามารถกลบมาท�างานใหมอกครงทนทเมอแตะทสวตช

การท�างานอยางปลอดภยของรถขดดเอนเอของราชา

ระบบไฮดรอลกตรวจจบน�าหนกจะท�างานในปรมาณทพอดส�าหรบแตละงาน แมวาเครองยนตจะท�างานดวยความเรวรอบต�า ท�าใหประหยดน�ามนไดสงสดถง 14% เมอเทยบกบปมเฟองแบบเดม CASE คอผผลตรถตกหนาขดหลงเพยงรายเดยวทมสวนกลางเปนไฮดรอลกแบบปด ไมวาจะใชปมประเภทใดกตาม ระบบไฮดรอลกแบบปดท�าใหสามารถเคลอนทไดอยางตอเนอง โดยไมค�านงถงโหลดงาน และใชงานสงก�าลงไดคงท ท�าใหผใชงานควบคมเครองไดดย งขนและมรอบวงจรทรวดเรว

ตรวจจบน�าหนกดวยระบบไฮดรอลกก�าลงทปรบใหเหมาะสม

CASE มตวเลอกใหมทดกวาเดมดวยการน�าเสนอการออกแบบรถขดแบบใหมทมรปทรงกระบอกสบแบบ “อนไลน” และบงกดานในแบบตอขยายได กระบอกสบแบบเรยงแถวท�าให สามารถมองเหนกระบอกสบบนบมรถตกไดอยางครบถวนและลดการโคงงอของโครงสราง จงกระจายความเคนไดด นเปนวธการทวไปส�าหรบรถขดขนาดใหญทตองการความเสถยรและประสทธภาพในการท�างาน เทคโนโลยใหมนจะน�ามาใชกบบมรถตกดเอนเอของ CASE ทออกแบบ

มาส�าหรบรถขดอนโดงดงทมาพรอมกบกระบอกสบซอนและบงกดานนอกแบบตอขยายได

รปทรงรถขดแบบ “อนไลน”ไมมความเคน

BACKHOE

TAILORED MADE SOLUTIONS

Page 6: BACKHOE LOADERS - CNH Industrial€¦ · t-series backhoe loaders 580t i 580st i 590st i 695st backhoe loaders รถตักหน้าขุดหลังสายพันธุ์อเมริกัน

6

• การควบคมการกระฉอกของบงกขณะขบขแบบอตโนมตจะชวยลดการสนสะเทอนของอารมรถตกระหวางการขบเคลอน ชวยใหวสดไมรวงลงในทกสภาพพนผว เพอใหขบเคลอนไดเรวยงขนและลดระยะเวลาขบเคลอนอารม ระบบมการตงคาใหเลอก 3 แบบเพอใหตรงตามความตองการของลกคาหรอสภาพดนตางๆ• เพลาหนาสายได +/-11 องศาเพอใหมแรงฉดลากบนพนผวทขรขระ ยกบงกไดดข น และท�าใหสามารถท�างานไดในปรมาณมากเชนเดม• รปแบบยางทแตกตางกน (ตงแตเชงอตสาหกรรมไปจนถงเชงเกษตรกรรม) และเทคโนโลย (เรเดยลหรอไบแอส) มใหเลอกไดตามความตองการดานแรงฉดลากหรอความตานทานแรงกระแทกและความเคนทแตกตางกน

อารมรถตกแบบโคงดานหนาชวยท�าใหรถบรรทกตกดนไดดข น สวนระบบกลไกปรบระดบอตโนมตชวยการท�างานของคนขบฟงกชนกลบสต�าแหนงขดจะชวยไมใหคนขบตองสงงานตกซ�าๆ และท�าใหปฏบตงานไดเรวขน มมมองดานหนารถตกชดเจนและฟเจอรระบบกลไกปรบระดบอตโนมตท�าใหบรรทกและขนถายพาเลตไดอยางรวดเรวและงายดาย

การควบคมการกระฉอกของบงกขณะขบขแบบอตโนมต ปลอดภยส�าหรบผลผลต

รอบการตกทรวดเรวท�างานไดงายกวาทเคย!

LOADER:

STRAIGHT TO PERFORMANCE

Page 7: BACKHOE LOADERS - CNH Industrial€¦ · t-series backhoe loaders 580t i 580st i 590st i 695st backhoe loaders รถตักหน้าขุดหลังสายพันธุ์อเมริกัน

7

CAB

AND SEAT

Page 8: BACKHOE LOADERS - CNH Industrial€¦ · t-series backhoe loaders 580t i 580st i 590st i 695st backhoe loaders รถตักหน้าขุดหลังสายพันธุ์อเมริกัน

8

• คนควบคมแบบน�ารอง (Pilot control) และทวางขอมอสามารถปรบไดทงหมดเพอใหเหมาะกบขนาดตวของผใชงาน• หองคนขบตงอยบนแทนหมฉนวนซงจะชวยลดแรงสนสะเทอนและระดบเสยงรบกวนไดถง 77 เดซเบล (เอ)• ยงเหนชดเจนยงปลอดภย: กระจกหลงสามารถบดไดจนสดเพอใหเหนบรเวณพนทขดไดโดยปราศจาก

สงบดบง และยงสามารถเปดกระจกหลงเพอชวยปองกนฝนไดอกดวย• การปรบชวงเอวและพนกวางแขนทปรบไดจนสดท�าใหนงท�างานไดสบายตลอดทงวน• หนาตางหองคนขบทง 4 บานสามารถเปดเพยงบางสวนหรอเปดสดเพอใหระบายอากาศในหองคนขบไดมากทสด• ต�าแหนงวทยเหนอหวแบบใหมและกลองเกบเอกสาร พรอมชองเกบของแบบลอกได ท�าใหหองคนขบของ CASE เปนเหมอนออฟฟศทแสนสะดวกสบาย• ขนบนไดกวางและมอจบทมนคงท�าใหเขาและออกหองคนขบไดอยางงายดาย ชองประตขนาดใหญซงไร ส งกดขวางท�าใหเขาไปนงประจ�าทไดงายส�าหรบการท�างานในเวลากลางคน รถตกหนาขดหลงจาก CASE มาพรอมกบไฟสองท�างาน 10 ดวง ซงรวมถง ไฟดานขางอกฝงละ 2 ดวงเพอการมองเหนทชดเจนสงสด

• ยก/ลดทตก• เอยงบงก• ควบคมสดสวนการเปดและการปดบงกแบบอเนกประสงค 4-ใน-1 หรออปกรณเสรมไฮดรอลกอนๆ• ต�าแหนงบงกลอย• ลอกเฟองทาย (ยกเวนในรน 695ST ซงใชเฟองทายแบบลมเตดสลป)• สวตชตดระบบสงก�าลง• การกลบสต�าแหนงขดแบบอตโนมต

หองคนขบทสะดวกสบายและปลอดภยเขาประจ�าทนง

คนควบคมเพยงอนเดยวสามารถสงการฟงกชนรถตกไดทงหมด

อปกรณเสรมจอยสตกน�ารองดานหลง มาตรฐาน: ระบบควบคมแบบกลไก

CAB AND SEAT

A CAB FIT FOR A KING

Page 9: BACKHOE LOADERS - CNH Industrial€¦ · t-series backhoe loaders 580t i 580st i 590st i 695st backhoe loaders รถตักหน้าขุดหลังสายพันธุ์อเมริกัน

9

เครองยนต เปนไปตามมาตรฐาน 97/68/CE Tier 3 ในการลดมลภาวะ - เครองยนตเทอรโบชารจ 4.5 ลตร 4 สบระบบหวฉด กลไกโดยตรง คอมมอนเรลความดนสง คอมมอนเรลความดนสง คอมมอนเรลความดนสงรน CNH 445TA/ML5 CNH 445TA\EEA CNH 445TA\EGH CNH 445TA\EGHก�าลง (ตาม ISO 14396) 72 กโลวตต/97 แรงมา 72 กโลวตต/97 แรงมา 82 กโลวตต/110 แรงมา 82 กโลวตต/110 แรงมา

แรงบดสงสด (ตาม ISO 14963) 400 นวตนเมตร ท 1400 1/นาท

453 นวตนเมตร ท 1400 1/นาท

516 นวตนเมตร ท 1400 1/นาท

516 นวตนเมตร ท 1400 1/นาท

ระบบสงก�าลงพาวเวอรชตเตลความเรวเดนหนา 6-10-21-40 กม./ชม. 6-10-21-40 กม./ชม. 6-10-21-40 กม./ชม. -ความเรวถอยหลง 7-12-25-47 กม./ชม. 7-12-25-47 กม./ชม. 7-12-25-47 กม./ชม. -พาวเวอรชฟต ความเรวเดนหนา - 6 - 10 - 22 - 39 กม./ชม. 6 - 10 - 22 - 39 กม./ชม. 6 - 10 - 22 - 39 กม./ชม.ความเรวถอยหลง - 7 - 12 - 26 กม./ชม. 7 - 12 - 26 กม./ชม. 7 - 12 - 26 กม./ชม.ระบบไฮดรอลก

ประเภทปมและการไหลปมเฟองค

151 ลตร/นาท ท 2200 รอบตอนาท

ชนดปรมาตรเปลยนแปลง 6 ถง 151 ลตร/นาท ท 2200 รอบตอนาท

ปมเฟองค 151 ลตร/นาท ท 2,200 รอบตอนาท

ชนดปรมาตรแบบเปลยนแปลง

6 ถง 151 ลตร/นาท ท 2200 รอบตอนาท

ชนดปรมาตรเปลยนแปลง6 ถง 151 ลตร/นาท ท

2200 รอบตอนาท

ระดบแรงดนสงสด 205 บาร 205 บาร 205 บาร 205 บารแบตเตอร 12 โวลต / 12 โวลต 95 แอมแปรช วโมง, 900A (SAE) / 120 แอมแปรน�าหนกใชงาน ในรนไซดชฟต มบงก ตกมาตรฐานพรอมฟน, บงก หลง 610 มม., ถงเชอเพลงบรรจเตม และผใชงานน�าหนก 75 กก.ขบเคลอน 4 ลอ, อารมมาตรฐาน/ดานนอก 7950 กก. 7950 กก. 8020 กก. 8740 กก.

ขบเคลอน 4 ลอ, อารมแบบยดได/ดานนอก 8050 กก. 8050 กก. 8120 กก. 8840 กก.

รศมการหมน ยางหนา 12.5/80-18, ลอไมเบรก, ใชระบบขบเคลอน 4 ลอ 4300 มม.ทขอบดานนอกของลอหนา - 5600 มม.ทมมบงก เพลา ยางและเบรกเบรก การเบรกดวยหมอลม: เบรกโดยมพนทเสยดทาน 2,472 ตร.ซม.ยาง ยางตองเปนยางอเนกประสงคหรอยางอตสาหกรรมส�าหรบพนดนแบบแขง หรอยางเกษตรกรรมส�าหรบพนดนแบบรวน

- ยางหนา ยางหนา 18" และยางหลง 26" หรอ 28"

ยางหนา 18" และยางหลง 26" หรอ 28"

ยางหนา 18" และยางหลง 26" หรอ 28" ยางหนา 26" และ 26"

- ยางหลง ยางหนา 20" และยางหลง 30"

ยางหนา 20" และยางหลง 30"

ยางหนา 20" และยางหลง 30" ยางหนา 24" และ 24"

เพลาหนา: การแกวง +/- 11° ตวลอกเฟองทาย ตวลอกเฟองทาย ตวลอกเฟองทาย เฟองทายแบบลมเตดสลปความจถงน�ามนเชอเพลง 145 ลตร 145 ลตร 145 ลตร 145 ลตรระบบหลอเยน 24 ลตร 24 ลตร 24 ลตร 24 ลตรน�ามนไฮดรอลก 122 ลตร 122 ลตร 122 ลตร 126 ลตรน�ามนกระปกเกยร: พาวเวอรชตเตล ขบเคลอน 4 ลอ 20.8 ลตร 20.8 ลตร 20.8 ลตร 20.8 ลตร

พาวเวอรชฟต: เฟองทายเพลาหนา ระบบขบเคลอน 4 ลอ 6.5 ลตร 6.5 ลตร 6.5 ลตร 6.5 ลตร

ภาคเอาตพต 0.7 + 0.7 ลตร 0.8 ลตร + 0.8 ลตร 0.8 ลตร + 0.8 ลตร 0.8 ลตร + 0.8 ลตรรวมเพลาหลง ระบบขบเคลอน 4 ลอ 21.2 ลตร 21.2 ลตร 21.2 ลตร 21.2 ลตรการปลอยมลพษ (กรม/กโลวตตช วโมง)การปลอย CO2 773 790 744 744การปลอย NOx 4.1 4.4 3.6 3.6การปลอย HC 0.1 0.1 0.1 0.1การปลอย CO 1.8 1.8 0.9 0.9การปลอย PM 0.26 0.25 0.13 0.13การปลอย NOx + HCNM 4.2 4.5 3.7 3.7เสยงรบกวนเดซเบล(เอ) ภายใน 77เดซเบล(เอ) ภายนอก 102 102 103 103ระดบความส นสะเทอน สวนกานดานบน 2.5 ม./วนาท2 - สวนทอง 0.5 ม./วนาท2

580T 580ST 590ST 695ST

SPECIFICATIONS

Page 10: BACKHOE LOADERS - CNH Industrial€¦ · t-series backhoe loaders 580t i 580st i 590st i 695st backhoe loaders รถตักหน้าขุดหลังสายพันธุ์อเมริกัน

10

D

CA

F

E

M

B

O

PG

ขนาดของเครองจกร

580T 580STทตก แบบตรง ชดโครงตดเครองมอ ชดโครงตดเครองมอ

A ความสงการเทสงสดภายใตบงก ท 45° 2780 มม. 2685 มม. 2685 มม.B ระยะยนไกลสงสดพรอมบงกท 45° 785 มม. 830 มม. 830 มม.C สลกความสงสงสด 3500 มม. 3460 มม. 3460 มม.D ความสงบงกสงสด 4405 มม. 4250 มม. 4250 มม.M ระยะขดลกสงสดบงก ในแนวนอน 75 มม. 120 มม. 120 มม.E องศาบงก (บนพน) 43° 43° 43°F องศาบงก (ในต�าแหนงเคลอนยาย) 46° 46° 46°

น�าหนกยก (ทศนยกลางแรงดงดดของโหลดบงก) 4970 กก. 4830 กก. 4830 กก.น�าหนกยกทความสงสงสด 3550 กก. 3450 กก. 3450 กก.แรงยก (กระบอกสบบม) 3625 daN 4050 daN 4050 daNแรงผลก (กระบอกสบบงก) 6340 daN 6545 daN 6545 daN

ขนาดG ความสงบม (ต�าแหนงเคลอนยาย) 3455 มม. 3455 มม.

ความยาวโดยรวม - มบงก มาตรฐาน 5560 มม. 5560 มม.O ฐานลอ 2175 มม. 2175 มม.P ความสงของหองโดยสาร 2950 มม. 2950 มม.Q ความกวางโดยรวม - มบงก มาตรฐาน 2430 มม. 2430 มม.

ความกวางดานนอกยาง 2230 มม. 2230 มม.S องศาชดเชยการปรบระดบกนโคลง 14° 14°

รถขด ยด มาตรฐาน/หดกลบ ยด มาตรฐาน/หดกลบองศาการแกวง 180° 180° 180° 180°

L ระยะขดลกสด 5435 มม. 4369 มม. 5435 มม. 4369 มม.I ระยะยนไกลสดจากจดแกวง 6238 มม. 5229 มม. 6238 มม. 5229 มม.

ระยะยนไกลสดทเพลาหลง 7563 มม. 6554 มม. 7563 มม. 6554 มม.J ความสงใชงานสงสด 6789 มม. 5875 มม. 6789 มม. 5875 มม.K ความสงในการบรรทก 4834 มม. 3923 มม. 4834 มม. 3923 มม.

ระยะการเยองตรงกลาง 0.62 ม. 0.62 ม. 0.62 ม. 0.62 ม.น�าหนกยกเมอยนจนสด 1049 กก. 1393/1296 กก. 1049 กก. 1393/1296 กก.แรงผลก (บงก ) 5323 daN 5323 daN 5323 daN 5323 daNแรงผลก (อารม) 2441 daN 3352 daN 2441 daN 3352 daN

R การหมนบงก 200°/195° หวตอไฮดรอลก

200°/195° หวตอไฮดรอลก

200°/195° หวตอไฮดรอลก

200°/195° หวตอไฮดรอลก

T-SERIES

BACKHOE LOADERS

Page 11: BACKHOE LOADERS - CNH Industrial€¦ · t-series backhoe loaders 580t i 580st i 590st i 695st backhoe loaders รถตักหน้าขุดหลังสายพันธุ์อเมริกัน

11

R

J

K

I

L

S

Q

590ST 695STทตก ชดโครงตดเครองมอ ชดโครงตดเครองมอ

A ความสงการเทสงสดภายใตบงก ท 45° 2685 มม. 2750 มม.B ระยะยนไกลสงสดพรอมบงกท 45° 830 มม. 750 มม.C สลกความสงสงสด 3460 มม. 3520 มม.D ความสงบงกสงสด 4250 มม. 4350 มม.M ระยะขดลกสดบงกในแนวนอน 120 มม. 85 มม.E องศาบงก (บนพน) 43° 45°F องศาบงก (ในต�าแหนงเคลอนยาย) 46° 46°

น�าหนกยก (ทศนยกลางแรงดงดดของโหลดบงก) 4830 กก. 4770 กก.น�าหนกยกทความสงสงสด 3450 กก. 3550 กก.แรงยก (กระบอกสบบม) 4050 daN 7400 daNแรงผลก (กระบอกสบบงก) 6545 daN 5520 daN

ขนาดG ความสงบม (ต�าแหนงเคลอนยาย) 3682 มม. 3647 มม.

ความยาวโดยรวม - มบงก มาตรฐาน 5560 มม. 5499 มม.O ฐานลอ 2175 มม. 2200 มม.P ความสงของหองโดยสาร 2950 มม. 2900 มม.Q ความกวางโดยรวม - มบงก มาตรฐาน 2430 มม. 2480 มม.

ความกวางดานนอกยาง 2230 มม. -S องศาการชดเชยการปรบระดบกนโคลง 14° 14°

รถขด ยด มาตรฐาน/หดกลบ ยด มาตรฐาน/หดกลบองศาการแกวง 180° 180° 180° 180°

L ระยะขดลกสด 5887 มม. 4670 มม. 5810 มม. 4595 มม.I ระยะยนไกลสดจากจดแกวง 6655 มม. 5497 มม. 6645 มม. 5185 มม.

ระยะยนไกลสดทเพลาหลง 7960 มม. 6510 มม. 7960 มม. 6510 มม.J ความสงใชงานสงสด 7141 มม. 6111 มม. 7215 มม. 6192 มม.K ความสงในการบรรทก 5196 มม. 4166 มม. 5271 มม. 4249 มม.

ระยะการเยองตรงกลาง 0.62 ม. 0.62 ม. 0.62 ม. 0.62 ม.น�าหนกยกเมอยนสด 1097 กก. 1472/1369 กก. 1097 กก. 1472/1369 กก.แรงผลก (บงก ) 6111 daN 6111 daN 6111 daN 6111 daNแรงผลก (อารม) 2488 daN 3482 daN 2488 daN 3482 daN

R การหมนบงก 198°/195° หวตอไฮดรอลก

198°/195° หวตอไฮดรอลก

198°/195° หวตอไฮดรอลก

198°/195° หวตอไฮดรอลก

SPECIFICATIONS

Page 12: BACKHOE LOADERS - CNH Industrial€¦ · t-series backhoe loaders 580t i 580st i 590st i 695st backhoe loaders รถตักหน้าขุดหลังสายพันธุ์อเมริกัน

EXPERTS FOR THE REAL WORLD

SINCE 1842

www.casece.com

creative-farm.it - 04/17

อะไหลและบรการเครอขายการบรการลกคาครอบคลมทวโลกไมวาจะอยทใด การใหบรการและการดแลการลงทนทเกนความคาดหมายคองานของเรา เชอมนใน CASE และตวแทนจ�าหนาย CASE ในการจดหาโซลชนครบวงจร เครองจกร ค�าแนะน�าจากผเชยวชาญ ไฟแนนซทยดหยน อะไหลแทของ CASE และการบรการทรวดเรว เราจะท�าใหลกคาไดสมผสประสบการณการใชงานทดทสด เพอหาตวแทนจ�าหนาย CASE ขอมลเพมเตมเกยวกบอปกรณของ CASE หรอการบรการลกคา ไปท https://www.casece.com/apac/en-sea

หมายเหต: CASE มอปกรณมาตรฐานเฉพาะส�าหรบประเทศตางๆ และมอปกรณเสรมมากมาย (OPT) ภาพทปรากฏในแผนพบฉบบนหรอฉบบอนๆ อาจเกยวของกบอปกรณมาตรฐานหรออปกรณเสรมอนๆ โปรดสอบถามขอมลเกยวกบอปกรณเหลานและขอมลลาสดเกยวกบสวนประกอบตางๆ ทอาจมการเปลยนแปลงจากตวแทนจ�าหนาย CASE บรษท CNH Industrial ขอสงวนสทธในการเปลยนแปลงขอมลจ�าเพาะของเครองจกรโดยท การเปลยนแปลงดงกลาวจะไมกอใหเกดภาระผกพนใดๆ ตอบรษท