of 12 /12
BAB 8 : KEBANGKITAN SEMANGAT KEBANGSAAN UNTUK MENGANGKAT MARTABAT BANGSA (1) Maksud Semangat Kebangsaan 1. Berjuang menebus maruah bangsa 2. Semangat cinta bangsa dan tanah air. 3. Berjuang membebaskan negara drp penjajahan British, 4. Membentuk negara yang merdeka dan berdaulat. (2) Semangat Kebangsaan negara luar jadi pendorong a) Gerakan Pan-Islam di Turki 1. Gerakan kebangkitan Islam di Timur Tengah. 2. Kuasa barat memecahbelah & kuasai empayar Islam 2. Empayar Islam Turki Uthmaniyah merosot akibat penjajahan Barat 3. Barat di Turki mencetuskan Gerakan Pan-Islam. 4. Gerakan bertujuan menyatukan seluruh umat Islam dan menentang penjajahan barat. 5. Gerakan mempengaruhi umat Islam di timur Tengah, India dan Asia Tenggara termasuk Tanah Melayu untuk menentang penjajahan kuasa asing. b) Gerakan Pemulihan Islam di Mesir 1. Penjajahan British terhadap Mesir mencetuskan Gerakan Islah 2. Dipelopori oleh Sayid Jamaluddin al-Afghani dan Syeikh Muhammad Abduh. 3. Pengaruh gerakan disebarkan ke Tanah Melayu melalui pelajar yang menuntut di Mesir setelah mereka kembali ke tanah air. 4. Gerakan Islam menyeru orang Islam kembali berpegang ajaran Islam yang sebenar berdasarkan al-Quran dan hadis untuk mencapai kemajuan. 5. Gerakan Islah menyeru seluruh umat Islam bersatu menentang penjajahan Barat di negara Islam. c) Perang Rusia-Jepun 1. Jepun mengalahkan Rusia dalam Perang Rusia-Jepun. 2. Sebuah negara Asia mengalahkan kuasa Eropah. 3. Kejayaan Jepun membuktikan kuasa Eropah tidak sekuat yang disangkakan d) Revolusi China 1911 1. Perkembangan negara China mempengaruhi penduduk Tanah Melayu menentang British. 2. Dr. Sun Yat Sen memimpin Revolusi China menumbangkan kerajaan Manchu. 3. Beliau menubuhkan republik China. e) Semangat kebangsaan di Filipina 1. Jose Rizal tubuhkan Liga Filipina 2. Tuntut Sepanyol memberi layanan yang adil kepada rakyat Filipina. 3. Jose Rizal memimpin Liga Filipina untuk menentang penjajahan Sepanyol di Filipina. f) Semangat Kebangsaan di India

BAB8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sejarah

Text of BAB8

BAB 8 : KEBANGKITAN SEMANGAT KEBANGSAAN UNTUK MENGANGKAT MARTABAT BANGSA(1) Maksud Semangat Kebangsaan1. Ber|uang menebus maruah bangsa2. Semangat cnta bangsa dan tanah ar.3. Ber|uang membebaskan negara drp pen|a|ahan Brtsh,4. Membentuk negara yang merdeka dan berdauat.(2) Semangat Kebangsaan negara uar !ad" #end$r$nga) Gerakan %an&Isam d" Turk"1. Gerakan kebangktan Isam d Tmur Tengah.2. Kuasa barat memecahbeah & kuasa empayar Isam2. Empayar Isam Turk Uthmanyah merosot akbat pen|a|ahan Barat3. Barat d Turk mencetuskan Gerakan Pan-Isam.4. Gerakan bertu|uan menyatukan seuruh umat Isam dan menentang pen|a|ahan barat.5. Gerakan mempengaruh umat Isam d tmur Tengah, Inda dan Asa Tenggara termasuk Tanah Meayu untuk menentang pen|a|ahan kuasa asng.b) Gerakan %emu"'an Isam d" Mes"r1. Pen|a|ahan Brtsh terhadap Mesr mencetuskan Gerakan Isah2. Dpeopor oeh Sayd |amauddn a-Afghan dan Syekh Muhammad Abduh.3. Pengaruh gerakan dsebarkan ke Tanah Meayu meau pea|ar yang menuntut d Mesr seteah mereka kemba ke tanah ar.4. Gerakan Isam menyeru orang Isam kemba berpegang a|aran Isam yangsebenar berdasarkan a-Ouran dan hads untuk mencapa kema|uan.5. Gerakan Isah menyeru seuruh umat Isam bersatu menentang pen|a|ahanBarat d negara Isam.() %erang Rus"a&)e#un1. |epun mengaahkan Rusa daam Perang Rusa-|epun.2. Sebuah negara Asa mengaahkan kuasa Eropah.3. Ke|ayaan |epun membuktkan kuasa Eropah tdak sekuat yang dsangkakand) Re*$us" +'"na 1,111. Perkembangan negara Chna mempengaruh penduduk Tanah Meayu menentang Brtsh.2. Dr. Sun Yat Sen memmpn Revous Chna menumbangkan kera|aan Manchu.3. Beau menubuhkan repubk Chna.e) Semangat kebangsaan d" -""#"na1. |ose Rza tubuhkan Lga Fpna2. Tuntut Sepanyo member ayanan yang ad kepada rakyat Fpna.3. |ose Rza memmpn Lga Fpna untuk menentang pen|a|ahan Sepanyo d Fpna..) Semangat Kebangsaan d" Ind"a1. D Inda, gerakan dpmpn oeh Mahatma Gandh untuk membebaskan Inda dr pen|a|ahan Brtsh.g) Semangat Kebangsaan d" Ind$nes"a1. Part Nasona Indonesa pmpnan Soekarno ngn membebaskan Indonesadarpada Beanda') Kema!uan s"stem #er'ubungan dan #er(etakan1. Perstwa d negara uar dkut oeh penduduk Tanah Meayu meau kema|uan sstem perhubungan dan percetakan terutamanya surat khabar.(/) Gerakan Isama) 0atar beakang kebangk"tan Gerakan Isa'1. Semangat kebangsaan oeh goongan pea|ar yang mendapat penddkan d Tmur Tengah.2. Pea|ar d Unverst a-Azhar, Mesr terpengaruh dengan dea pemuhan Isam yang dbawa oeh Sayd |amauddn a-Afghan & Syekh Muhammad Abduh.3. Seteah kemba ke tanah ar, pea|ar memuakan Gerakan Isah d Tanah Meayu.b) Kaum Muda11 Antara t$k$' #ent"ng daam Kaum Muda "aa' 2. Syekh Muhammad Tahr bn |aauddn. Ha| Abbas bn Muhammad Taha. Syed Syekh Ahmad a-Had.2. Idea pembaharuan Kaum Muda dsebarkan meau ma|aah A-Imam ;/1 Kaum Muda tubu'kan madrasa' utk sebarkan "dea 2. Madrasah a-Masyhur a-Isamah d P.Pnang. Madrasah a-Dnah Kg Laang d Padang Rengas. Madrasah II-Ihya Assyarh, Gunung Semanggo, Perak.4. Idea Kaum Muda dapat tentangan go Kaum Tua.() Kaum Tua1. Terdr dr goongan uama dan pegawa agama2. Tdak menerma dea Kaum Muda.3. Berpegang kuat kepada adat dan agama Isam.4. Kaum Tua menerbtkan akhbar Suara Benar dan Ldah Benar.d) T$k$' %e$#$r Gerakan Isa' d" Tana' Mea3u11 S3e"k' Mu'amamd Ta'"r )aaudd"n2. Dahrkan d Sumatera dan penddkan d Makkah dan d Unverst a-Azhar.. Menerbtkan ma|aah A-Iman dan pernah dantk sebaga Muft Neger Perak.21 4a!" Abbas Mu'ammad Ta'a2. Dahrkan d Sngapura. Penddkan d Makkah.. Dantk kad d Tan|ung Pagar, Sngapura.. Menerbtkan akhbar Neracha./1 S3ed S3e"k' a&4ad"2. Dahrkan d Meaka. Penddkan agama d Terengganu dan Puau Penyengat, Rau.. Berkun|ung ke Makkah dan Mesr serta mendaam per|uangan Syekh Muhammad Abduh.v. Menerbtkan akhbar A-Ikhwan dan Saudara(5) Semangat Kebangsaan G$$ngan Inteektuaa) G$$ngan "nteektua Mea3u1. Goongan nteektua Meayu terbahag dua ;. berpenddkan Meayu. berpenddkan Inggers.b) G$1 Inteektua Mea3u ber#end"d"kan Mea3u1. Merupakan epasan Maktab Perguruan Sutan Idrs2. Men|ad guru Meayu - berperanan pemmpn masyarakat.3. Bergandng bahu dengan go cerdk panda agama bag menyumbangkan tenaga dan kran mema|ukan orang Meayu daam bdang ekonom dan penddkan.4. Kesedaran untuk membebaskan Tanah Meayu darpada pen|a|ahan Brtsh.5. Antara tokoh nasonas tersebut aah;. Harun Amnurrashd,. Ibrahm Ha| Yaacob. Abdu Had Hasan.() G$ "nteektua Mea3u ber#end"d"kan Ingger"s1. Memper|uangkan kesedaran kebangsaan.2. Guna peuang yang ada daam sstem pentadbran dan perundangan untuk menuntut hak orang Meayu daam bdang ekonom, penddkan dan pentadbran.3. Menubuhkan persatuan4. Guna penusan untuk memper|uangkan orang Meayu.(6) %eranan ak'bar dan ma!aa'1. Sauran meahrkan kesedaran kebangsaan.2. Idea dsaurkan kepada semua apsan masyarakat.3. akhbar Meayu menyuarakan su sosa serta kedudukan ekonom dan potk orang Meayu.4. Menyema semangat kebangsaan5 Mengkrtk dasar Brtsh6 Menyeru orang Meayu bersatu7. Menghapuskan semangat kenegeran.8 Menuntut kedudukan yang ebh bak daam bdang pentadbran, ekonom dan penddkan.(7) %enerb"tan ak'bar Mea3uAk'bar 8arta Maa3a2? Dterbtkan d Sngapura.? Pengarang pertama aah Dato Onn |aafar.? Menyarkan su sosoekonom orang Meayu.? Desak Meayu dber |awatan dm perkhd kera|aan.Ak'bar Ma!"s2? Dterbtkan d Kuaa Lumpur oeh The Seangor Press and Ma|s Co. Ltd.? Pengarang pertama aah Abdu Rahm Ka|a.? Mendedahkan keemahan Brtsh yang mengancam kedudukan orang MeayuAk'bar Utusan Mea3u2? Dterbtkan d Sngapura.? Pengarang pertama aah Abdu Rahm Ka|a.? Menggesa orang Meayu menngkatkan taraf ekonom memper|uangkan nasb bangsa dan tanah ar. Abdu Rahm Ka|a? Nasonas ber|uang meau bdang kewartawanan.? Dgear Bapa Kewartawanan Meayu.? Pernah men|ad ketua pengarang akhbar sepert Warta Maaya, Ma|s dan Utusan Meayu.(9) %enerb"tan ak'bar +"na1. Dterbtkan oeh masyarakat Cna d Tanah Meayu2. Meaporkan berta kegatan soca dan ekonom orang Cna dan Inda d Tanah Meayu.3. Menyarkan perstwa d negara Chna dan Inda.4. Akhbar masyarakat Cna :. Lat Pau,. Nanyang Sang Pau, Sn Chew |t Pohv. Modern Day News.5. Lat Pau aah akhbar haran pertama masyarakat Cna,(8) %enerb"tan ak'bar Ind"a1. Dterbtkan oeh masyarakat Inda d Tanah Meayu.2. Akhbar masyarakat Inda;. Uaga Nesan,.Tam Nesan Tam Murasu.3. Akhbar Tam Nesan - akhbar terawa d KL.(,) %enerb"tan ak'bar #eranakan1. Akhbar berbahasa Meayu2. Dterbtkan oeh masyarakat |aw dan Cna Peranakan.3. |aw Peranakan - masyarakat kacukan Inda-Meayu erbentuk apaba saudagar Inda berkahwn dengan wanta Meayu tempatan.4. Cna Peranakan dkena Baba dan Nyonya.5. Masyarakat Cna Peranakan - has perkahwnan d ant perantau Cna dgn penduduk bumputera71 Ak'bar )a:" %eranakan2. |aw Peranakan,.Sekoa Meayu,. Taman Pengetahuanv.Tan|ug Penagr.91 Ak'bar +"na %eranakan2. Surat Khabar Peranakan,. Bntang Tmor, Khabar Uchapan Baruv. Bntang Peranakan(1;) Kesedaran kebangsaan meau" #enu"san kreat".1. |ens penusan kreatf sepert pus, nove dan cerpen.2. Goongan guru, penus dan wartawan men|adkan karya kreatf sebaga sauran untuk menyuarakan per|uangan orang Meayu.3. Peranan Pus, nove dan cerpen;. semakan perasaan cnta akan bangsa & negara. menyeru merebut peuang ekonom mempertahankan maruah bangsav menmbukan kesedaran d orang Meayu(1;) Kemun(uan %ertubu'an Mea3u1. Perngkat awa bersfat kenegeran.2. Mmper|uangkan kepentngan ekonom dan sosa.3. mendorong ke arah pertubuhan bersfat kebangsaan.4. Kesatuan Meayu Sngapura (KMS);. men|ad peransang kepada neger-neger Meayu d Tanah Meayu untuk menubuhkan persatuan.. per|uangkan kepentngan Meayu d neger masng5. Persatuan Meayu Perak, Pahang, Seangor, Neger Semban, Puau Pnang dan Keantan dtubuhkan6. Danggota oeh cerdk panda Meayu berpenddkan Inggers dan berkhdmat dengan kera|aan Brtsh.7. Per|uangan bersfat sederhana.8. kesetaan kepada ra|a Meayu dan beker|asama dengan Brtsh.9. mendesak peuang dberkan kepada Meayu daam pentadbran kera|aan.10. KMS bersama Persatuan Meayu Seangor mengan|urkan Kongres Meayu Se-Tanah Meayu 1 d Kuaa Lumpur - menghmpunkan wak persatuan Meayu utk berbncang11. Kongres Meayu ke 2dadakan d Sngapura12. Dserta penyertaan persatuan Meayu termasuk Sarawak dan Brune.14. Kogres menyarankan semua persatuan Meayu mema|ukan orang Meayud neger masng-masng.14. Kongres Meayu ketga tdak dapat dadakan kerana |epun teah menyerang pada tahun 1941.(11) %ersaudaraan Sa'abat %ena (%AS%AM)1. Dtubuhkan pada tahun 19342. Dkendakan oeh akhbar Saudara yang menyedakan ruangan utk ahnyamenus &kemukakan pendapat.3. Cogan kata "Hdup Bahasa Hdup Bangsa".4. Menggaakkan ah-ahnya bertukar pendapat.5. Mengadakan persdangan kebangsaan 1 d Tapng,6. Menghmpunkan ahnya dr seuruh Tanah Meayu7. Semangat kenegeran dpecahkan.8. Konsep kebangsaan terbentuk.9. Persdangan d perngkat kebangsaan seterusnya dadakan d P. Pnang, Sngapura, Ipoh & Seremban.(12) Kesatuan Mea3u Muda (KMM)1. Dtubuhkan tahun 1938 d Kuaa Lumpur.2. bersfat potk yang pertama d Tanah Meayu.3. Dpmpn oeh Ibrahm YaakobIbra'"m b"n