Bab i Komunikasi Dan Konseling

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/16/2019 Bab i Komunikasi Dan Konseling

  1/11

  OLEH: DRA.HJ.MUSPHYANIDA.M.Pd

 • 8/16/2019 Bab i Komunikasi Dan Konseling

  2/11

  DIFINISI KOMUNIKASI DARI

  BEBERAPA AHLI :

  1. Menurut Cherry, kata komunikai !eraa" #ari !ahaa  Latin Communi yan$ artinya mem!uat ke!eramaan atau

  mem!an$un ke!eramaan antara #ua oran$ atau "e!ih

    %& Menurut Ro$er ' D& La(ren)e Kin)ai# *

    Proe #imana #ua oran$ atau "e!ih mem!entuk atau

    me"akukan +ertukaran inormai #en$an atu ama "ain

  yan$ +a#a $i"irannya akan ti!a +a#a a"in$ +en$ertian yan$

    men#a"am

    -& Menurut Shannon ' .ea/er 0

  Bentuk interakai manuia yan$ a"in$ !er+en$aruh atu

    ama "ain natau ti#ak #ien$a1aya, en$a1a ti#ak ter!ata

 • 8/16/2019 Bab i Komunikasi Dan Konseling

  3/11

  Pada bentuk komunikasi menunakan ba!asa"e#ba$% teta&i 'ua da$am !a$ eksesi muka%$ukisan% seni dan te!no$oi

  (. Menu#ut Roben.J.) :

    *eiatan atau keiatan &en+am&aian &esan atau

  in,o#masi tentan &iki#an atau &e#asaan

  -. Menu#ut Da"is :  Sebaai &eminda!an in,o#masi dan &ene#tianda#i

  satu o#an keo#an $ain

 • 8/16/2019 Bab i Komunikasi Dan Konseling

  4/11

  PEN)ERIAN*OMUNI*ASI:• Komunikasi adalah :oses inte#aksi manusia denan

  be#baai bentuk%/a#a utk men+am&aikan in,omasi utktu'uan te#tentu atau &en+am&aian &esan 0be#ita da#iseseo#an ke&ada o#an $ain se!ina anta#a kedua be$a!&i!ak te#'adi sa$in &ene#tian.

  • Unsur Komunikasi :1. *omunikato#. Pesan +an disam&aikan0messae

  2 Nase!at% bimbinan%do#onan%&etun'uk dsbn+a

  3. Media  2 Lisan 4 "e#ba$% non "e#ba$5% tu$is% e$ekt#onik

  (. Pi!ak +an mene#ima 4komuniken5

  -. Um&an ba$ik4 ,eedba/k52 &ositi,0neati,

 • 8/16/2019 Bab i Komunikasi Dan Konseling

  5/11

   6. Linkunan 0situasi ketika komunikasidi$akukan

  2 Linkunan 7sik2 Linkunan sosia$ buda+a

  2 Linkunan &siko$ois0inte#na$

  2 Dimensi 8aktu

  9. Pena#u! atau dam&ak

 • 8/16/2019 Bab i Komunikasi Dan Konseling

  6/11

  *OMPONEN *OMUNI*ASI*om&onen komunikato#

  *om&onen komuniken

  *om&onen &esanUm&an ba$ik

 • 8/16/2019 Bab i Komunikasi Dan Konseling

  7/11

  P#oses komunikasi :Pe#&ekti, &siko$ois

  2 P#oses en/odin o$e! komunikato#

  2 P#oses de/odin o$e! komunikanPe#&ekti, mekanis:

    a.P#oses komunikasi ime# 4menunakanba!asa5

    b.P#oses komunikasi sekunde# 4 a$at 5

  /. P#oses komunikasi $inei# 4 media 5

    d.P#oses komunikasi si#ku$a# 4,eedba/k5

 • 8/16/2019 Bab i Komunikasi Dan Konseling

  8/11

   JENIS2JENIS *OMUNI*ASI*omunikasi "e#ba$: menunakan kata2kata

  *omunikasi non "e#ba$ : menunakan

  ba!asa tubu! se&e#ti: sika&% e#ak tubu! ataueksesi 8a'a!.

 • 8/16/2019 Bab i Komunikasi Dan Konseling

  9/11

  akto# +an mem&ena#u!i

  *omunikasi:Lata# be$akan kebuda+aan

  Ikatan denan ke$om&ok $ain atau #u&

  Ha#a&anPendidikan

  Situasi

 • 8/16/2019 Bab i Komunikasi Dan Konseling

  10/11

  ;entuk *omunikasi1. *omunikasi Massa. *omunikasi inte#&e#sona$

  Menu#ut si,atn+a:

    2 Diadik

    2 #iadik

    P#i$aku :

  2 S&ontan

    2 *ebiasaan  2 Sada#

  3. *omunikasi Int#a&e#sona$

  (. *omunikasi ke$om&ok 4ke/i$0besa#5

 • 8/16/2019 Bab i Komunikasi Dan Konseling

  11/11

  SE*IAN ERIMA *ASIH