Bab 7- Mahkamah Atasan dan Mahkamah

 • View
  239

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Bab 7- Mahkamah Atasan dan Mahkamah

 • 7/27/2019 Bab 7- Mahkamah Atasan dan Mahkamah Rendah.ppt

  1/23

  BAB7 MAHKAMAH ATASAN DAN MAHKAMAH

  RENDAH

  MAHKAMAH PERSEKUTUAN

  1) Keanggotaan Mahkamah Persekutuan :

  (a)Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan yang juga Ketua Hakim

  Negara (Pengerusi)

  (b) Presiden Mahkamah Rayuan(c) Hakim-hakim Besar Mahkamah Tinggi

  (d) Lapan orang hakim lain

  (e) Beberapa orang hakim tambahan yang dilantik oleh

  YDPA mengikut keperluan

  2) Bidang Kuasa Mahkamah Persekutuan

  Perbicaraan kes hendaklah didengar oleh tidak kurang daripada

  tiga orang hakim atau lebih yang ditentukan oleh Ketua Hakim

  Negara (ganjil).

 • 7/27/2019 Bab 7- Mahkamah Atasan dan Mahkamah Rendah.ppt

  2/23

  3) Bidang kuasa Mahkamah Persekutuan adalah seperti yang

  berikut:

  (a) menentukan kesahan undang-undang yang digubal oleh badan

  perundangan negara dan berkuasa untuk menolak undang-undang

  yang bercanggahan dengan Perlembagaan Persekutuan

  (b) menyelesaikan kekeliruan dan persoalan yang timbul daripada

  tafsiran undang-undang Persekutuan dan Perlembagaan

  Persekutuan

  (c) menasihati Yang di-Pertuan Agong tentang penguatkuasaan

  mana-mana peruntukan undang-undang

  d) mengendalikan kes-kes perselisihan faham antara Kerajaan

  Persekutuan dengan Kerajaan Negeri atau antara Kerajaan Negeri

  (e) mendengar dan mempertimbangkan rayuan kes sivil dan kes

  jenayah daripada Mahkamah Rayuan

  (f) mendengar rayuan kes petisyen pilihan raya daripada Mahkamah

  Tinggi

 • 7/27/2019 Bab 7- Mahkamah Atasan dan Mahkamah Rendah.ppt

  3/23

  PERBICARAAN KES RAYUAN DI MAHKAMAH

  PERSEKUTUAN

  1 . Kes Mahkamah Rayuan boleh dirayu di Mahkamah Persekutuan.

  2 . Bagi kes jenayah, notis rayuan hendaklah diserahkan kepada

  Mahkamah Persekutuan dalam masa tujuh hari daripada tarikh

  keputusan Mahkamah Rayuan.

  3 Bagi kes sivil, notis rayuan hendaklah diserahkan kepada

  Mahkamah Persekutuan dalam masa 14 hari daripada tarikhkeputusan Mahkamah Rayuan.

  4 Rayuan tidak dibenarkan jika:

  (a) kes tersebut melibatkan melibatkan nilai tuntutan yang kurang

  daripada RM250 000 kecuali dengan keizinan khas

  (b) kes sivil atau kes jenayah itu belum dibicarakan di Mahkamah

  Rayuan

  (c) keputusan Mahkamah Rayuan dianggap sebagai muktamad

 • 7/27/2019 Bab 7- Mahkamah Atasan dan Mahkamah Rendah.ppt

  4/23

  RAYUAN UNTUK PENGAMPUNAN KEPADA LEMBAGA

  PENGAMPUNAN

  1. Mahkamah Persekutuan ialah mahkamah rayuan yang terakhir.

  2. Jika kes rayuan pesalah ditolak oleh Mahkamah Persekutuan, dia

  akan menjalani hukuman yang dikenakan terhadapnya.

  3. Setelah pesalah sudah menjalani hukuman untuk suatu tempoh

  tertentu, dia boleh membuat rayuan untuk pengampunan kepada

  Lembaga Pengampunan.

  4. Bagi pesalah yang disabitkan dengan kesalahan di negeri-negeri

  yang beraja atau yang mempunyai Yang di-Pertua Negeri, rayuan

  untuk pengampunan dibuat kepada Lembaga Pengampunan negeri-

  negeri yang berkenaan.5 Bagi pesalah yang disabitkan dengan kesalahan di Wilayah-wilayah

  Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya, rayuan untuk

  pengampunan dibuat kepada Lembaga Pengampunan bagi Wilayah-

  wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Labuan, dan Putrajaya.

 • 7/27/2019 Bab 7- Mahkamah Atasan dan Mahkamah Rendah.ppt

  5/23

  MAHKAMAH RAYUAN

  1. Keanggotaan Mahkamah Rayuan terdiri daripada:

  (a) seorang pengerusi yang digelar Presiden Mahkamah Rayuan

  (b) 10 orang hakim yang lain

  PERLANTIKAN HAKIM MAHKAMAH RAYUAN

  1 Presiden Mahkamah Rayuan dan hakim-hakim lain MahkamahRayuan dilantik oleh YDPA atas nasihat Perdana Menteri

  setelah berunding dengan Majlis Raja-raja.

  2 Sebelum menasihati Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri

  hendaklah meminta :(a) pandangan Ketua Hakim Negara bagi pelantikan Presiden

  Mahkamah Rayuan

  (b) pandangan Presiden Mahkamah Rayuan bagi pelantikan hakim-

  hakim lain Mahkamah Rayuan

 • 7/27/2019 Bab 7- Mahkamah Atasan dan Mahkamah Rendah.ppt

  6/23

  PENAMATAN JAWATAN HAKIM MAHKAMAH

  RAYUAN

  1. Boleh ditamatkan dengan cara hakim itu

  (a) meletakkan jawatan atau dipecat daripada jawatannya

  2. Boleh meletakkan jawatannya pada bila-bila masa dengan

  mengutus surat yang ditandatanganinya kepada YDPA

  3 Boleh dipecat daripada jawatannya oleh YDPA atas syor

  tribunal.

  4 Proses pemecatan seseorang hakim Mahkamah Rayuan bermula

  dgn Perdana Menteri membuat rayuan (presentasi) kpd YDPA

  utk memecat hakim itu kerana mana-mana drpd alasan yang

  berikut:

  (a) Melanggar mana-mana peruntukan kod etika

  (b) Tidak berupaya menyempunakan tugas jawatan beliau dgn

  sepatutnya kerana lemah anggota tubuh atau tidak sempuna

  akalnya

 • 7/27/2019 Bab 7- Mahkamah Atasan dan Mahkamah Rendah.ppt

  7/23

  5. Selepas mendapat rayuan Perdana Menteri, Yang di-Pertuan

  Agong akan melantik sebuah tribunal dan merujuk rayuan itu

  kepada tribunal itu.

  6. Anggota-anggota tribunal itu dilantik oleh Yang di-Pertuan

  Agong dan harus terdiri daripada tidak kurang daripada lima

  orang hakim atau bekas hakim Mahkamah Persekutuan,

  Mahkamah Rayuan, atau Mahkamah Tinggi, atau hakim

  yang memegang jawatan yang setarafnya di mana-mananegara anggota Komanwel.

  7 . Semasa menunggu tribunal membuat syornya, Yang di-

  Pertuan Agong boleh, atas nasihat Perdana Menteri,

  menggantung jawatan hakim Mahkamah Rayuan itu.8. Berdasarkan syor tribunal itu, Yang di-Pertuan Agong boleh

  memecat hakim Mahkamah Rayuan itu daripada jawatannya.

  9. Tiada rayuan boleh dibuat terhadap keputusan tribunal.

 • 7/27/2019 Bab 7- Mahkamah Atasan dan Mahkamah Rendah.ppt

  8/23

  PERSIDANGAN MAHKAMAH RAYUAN

  1. Notis rayuan sesuatu kes ke Mahkamah Rayuan mesti difailkan

  kepada Ketua Pendaftar Mahkamah dalam tempoh 14 hari selepas

  keputusan dibuat oleh Mahkamah Tinggi.

  2 Rayuan kes di Mahkamah Rayuan hendaklah didengar oleh tidak

  kurang daripada tiga orang hakim atau lebih.

  3 Mahkamah Rayuan mendengar rayuan bagi kes jenayah atau kes

  sivil yang melibatkan nilai tidak kurang daripada RM250 000daripada Mahkamah Tinggi.

  4 Mahkamah Rayuan mendengar rayuan kes jenayah tertentu

  daripada Mahkamah Sesyen.

  5 Mahkamah Rayuan juga berkuasa untuk mendengar rayuan kesdaripada Mahkamah Majistret yang berkaitan dengan tafsiran

  undang-undang sahaja.

  6 Mahkamah Rayuan berkuasa untuk meminda keputusan

  Mahkamah Tinggi.

 • 7/27/2019 Bab 7- Mahkamah Atasan dan Mahkamah Rendah.ppt

  9/23

  MAHKAMAH TINGGI

  1. Mahkamah Tinggi ditubuhkan menurut Perkara 121 Fasal (1)

  Perlembagaan Persekutuan dan dibahagikan kepada:

  (a) Mahkamah Tinggi Malaya

  (b) Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak

  2. Keanggotaan Mahkamah Tinggi Malaya terdiri daripada

  seorang Hakim Besar dan 46 orang hakim yang lain.

  3. Keanggotaan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak terdiri

  daripada seorang Hakim Besar dan 10 orang hakim yang lain.

  PELANTIKAN HAKIM MAHKAMAH TINGGI

  1. Hakim Besar Mahkamah Tinggi dan hakim-hakim lain

  Mahkamah Tinggi dilantik oleh YDPA atas nasihat Perdana

  Menteri setelah berunding dengan Majlis Raja-raja.

 • 7/27/2019 Bab 7- Mahkamah Atasan dan Mahkamah Rendah.ppt

  10/23

  2. Sebelum menasihati Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri

  hendaklah meminta:

  (a) pandangan Hakim-hakim Besar setiap Mahkamah Tinggi bagi

  pelantikan Hakim Besar Mahkamah Tinggi.(b) pandangan Ketua Menteri setiap negeri yang berkenaan bagi

  pelantikan Hakim Besar Sabah dan Sarawak.

  (c) pandangan Hakim Besar Malaya atau Hakim Besar Sabah dan

  Sarawak bagi pelantikan hakim-hakim Mahkamah Tinggi.

  PENAMATAN JAWATAN HAKIM MAHKAMAH TINGGI

  1. Jawatan seseorang hakim Mahkamah Tinggi boleh ditamatkan

  dengan cara hakim itu

  (a) meletakkan jawatan, atau

  (b) dipecat daripada jawatannya

 • 7/27/2019 Bab 7- Mahkamah Atasan dan Mahkamah Rendah.ppt

  11/23

  2. Seseorang hakim Mahkamah Tinggi boleh meletakan jawatannya

  pada bila-bila masa dengan mengutus surat yang

  ditandatanganinya kepada YDPA.

  3. Seseorang hakim Mahkamah Tinggi hanya boleh dipecatdaripada jawatannya oleh Yang di-Pertuan Agong atas syor

  tribunal.

  4. Proses pemecatan seseorang hakim Mahkamah Tinggi bermula

  dengan Perdana Menteri membuat rayuan (presentasi) kepadaYang di-Pertuan Agong untuk memecat hakim itu kerana mana-

  mana daripada alasan yang berikut:

  (a) hakim itu melanggar mana-mana peruntukan kod etika

  (b) hakim itu tidak berupaya menyempunakan tugas jawatan beliaudengan sepatutnya kerana lemah anggota tubuh atau tidak

  sempuna akalnya

 • 7/27/2019 Bab 7- Mahkamah Atasan dan Mahkamah Rendah.ppt

  12/23

  5. Selepas mendapat rayuan Perdana Menteri, Yang di-Pertuan

  Agong akan melantik sebuah tribunal dan merujuk rayuan itu

  kepada tribunal itu.

  6. Anggota-anggota tribunal itu dilantik oleh Yang di-Pertuan

  Agong dan harus terdiri daripada tidak kurang daripada lima

  orang hakim atau bekas hakim Mahkamah Persekutuan,

  Mahkamah Rayuan, atau Mahkamah Tinggi, atau hakim

  yang memegang jawatan yang setarafnya di mana-mana negaraanggota Komanwel.

  7. Semasa menunggu tribunal membuat syornya, Yang di-Pertuan

  Agong boleh, atas nasihat Perdana Menteri, menggantung

  jawatan hakim Mahkamah Tinggi itu.8. Berdasarkan syor tribunal itu, Yang di-Pertuan Agong boleh

  memecat