Click here to load reader

Bab 6 Wang Dan Institusi Kewangan

  • View
    85

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ekonomi asas ting 5

Text of Bab 6 Wang Dan Institusi Kewangan

LATIH TUBI EKONOMI ASASBAB 6 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN

BAB 6 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN

LATIH TUBI EKONOMI ASASBAB 6 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN

1

Antara berikut, yang manakah ciri-ciri wang? I Diyakini dan diterima umum II Mempunyai penawaran yang terhad III Menjadi alat simpanan nilai IV Sebagai perantaraan pertukaran A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV

JAWAPAN

LATIH TUBI EKONOMI ASASBAB 6 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN

2 Antara berikut, yang manakah menyebabkan wang berfungsi sebagai alat bayaran tertunda? A Tahan lama B Mudah dibawa C Kestabilan nilai D Diterima umum

JAWAPAN

LATIH TUBI EKONOMI ASASBAB 6 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN

3 Wang dapat mengatasi masalah kehendak serentak dalam Sistem Barter. Fungsi wang yang dimaksudkan ialah sebagai alat A ukuran nilai B penstabil nilai C bayaran tertunda D perantaraan pertukaran

JAWAPAN

LATIH TUBI EKONOMI ASASBAB 6 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN

4 Encik Mat mempunyai deposit tetap berjumlah RM100 000 di Maybank Berhad. Apakah fungsi wang dalam pernyataan itu? A Alat ukuran nilai B Alat bayaran tertunda C Alat penyimpanan nilai D Alat perantaraan pertukaran

JAWAPAN

LATIH TUBI EKONOMI ASASBAB 6 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN

5 Nilai RM29.54 menjelaskan fungsi berdasarkan wang sebagai alat A pengukur nilai B penyimpanan nilai C bayaran tertunda D perantaraan pertukaran

JAWAPAN

LATIH TUBI EKONOMI ASASBAB 6 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN

T.V ORKID 29 Harga Tunai RM2 300.00 Harga Ansuran : Pendahuluan RM500.00 Bulanan RM100.00 selama dua tahun

6

Apakah fungsi wang dalam urus niaga tersebut? A Penyimpanan nilai dan bayaran tertunda B Pengukur nilai dan bayaran tertunda C Pengukur nilai dan alat perantaraan pertukaran D Penyimpanan nilai dan alat perantaraan pertukaranJAWAPAN

LATIH TUBI EKONOMI ASASBAB 6 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN

Encik Kamal membeli sebuah kereta baru dengan harga RM50 000. Beliau terpaksa membayar wang pendahuluan sebanyak RM20 000 dan ansuran bulanan RM700 selama 5 tahun 7 Antara fungsi wang berikut yang manakah tidak berkaitan dengan situasi di atas? A Sebagai perantaraan pertukaran B Sebagai alat bayaran tertunda C Sebagai penyimpanan nilai D Sebagai unit ukuran nilai

JAWAPAN

LATIH TUBI EKONOMI ASASBAB 6 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN

8

Apakah kemudahan yang disediakan oleh bank perdagangan bagi mengurangkan penggunaan tunai untuk pelbagai urusan dalam negara? I Cek II Cek kembara III Kad kredit IV Kad juruwang elektronik A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

JAWAPAN

LATIH TUBI EKONOMI ASASBAB 6 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN

9 Apakah tujuan utama bank perdagangan menyediakan pelbagai perkhidmatan kepada orang ramai? A Memberi pinjaman B Memudahkan urus niaga C Memperoleh keuntungan D Menggalakkan tabungan

JAWAPAN

LATIH TUBI EKONOMI ASASBAB 6 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN

10 Cik Mazafira ingin melancong ke luar negara dan bercadang menggunakan cek kembara. Di manakah Cik Mazafira boleh mendapatkan cek tersebut? A Bank Pertanian Malaysia Berhad B Bank Bumiputra Malaysia Berhad C Bank Pembangunan Malaysia Berhad D Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad

JAWAPAN

LATIH TUBI EKONOMI ASASBAB 6 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN

11 Rajah 1 menunjukkan maklumat berkaitan bank Z.

Bank Z ialah A Bank Pusat B Bank Saudagar C Bank Perdagangan D Bank Simpanan NasionalJAWAPAN

LATIH TUBI EKONOMI ASASBAB 6 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN

12 Rizab berkanun yang dikenakan oleh Bank Pusat terhadap bank perdagangan bertujuan A mengawal keupayaan Bank Pusat mencetak wang B menggalakkan bank perdagangan daripada menerima simpanan orang ramai. C mempengaruhi keupayaan bank-bank perdagangan dalam memberi pinjaman D mewujudkan punca pendapatan kepada bank perdagangan melalui kadar bunga

JAWAPAN

LATIH TUBI EKONOMI ASASBAB 6 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN

13 Antara berikut, yang manakah menunjukkan fungsi bank pusat sebagai jurubank kepada kerajaan? A Mendiskaun bil-bil pertukaran B Mendapatkan pinjaman daripada pasaran modal antarabangsa C Menyediakan akaun rizab berkanun untuk bank perdagangan D Memberi pinjaman kepada institusi kewangan yang mengalami kekurangan tunai.

JAWAPAN

LATIH TUBI EKONOMI ASASBAB 6 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN

14Pernyataan manakah menunjukkan persamaan antara bank perdagangan dengan bank pusat? A Mengeluarkan mata wang B Memberi kemudahan pinjaman C Mengubah keperluan rizab berkanun D Menerima deposit daripada orang ramai

JAWAPAN

LATIH TUBI EKONOMI ASASBAB 6 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN

15 Antara berikut, manakah langkah yang dilakukan oleh Bank Pusat dalam keadaan ekonomi meleset? I Membeli surat jaminan kerajaan dari pasaran. II Mengarahkan bank perdagangan menambahkan rizab tunainya III Mewajibkan bank perdagangan mengurangkan rizab berkanunnya. IV Mengarahkan bank perdagangan mengurangkan kadar bunga dan menaikkan jumlah maksimum pinjaman. A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IVJAWAPAN

LATIH TUBI EKONOMI ASASBAB 6 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN

16Semasa inflasi, bank pusat akan mengetatkan syarat sewa beli. Apakah kesan tindakan tersebut kepada pengguna? I Kadar faedah yang rendah dikenakan atas pinjaman II Ansuran bulanan dibayar lebih tinggi III Wang pendahuluan dibayar lebih tinggi IV Ansuran dijelaskan dalam tempoh lebih panjang A I dan II B I dan IV C II dan III D II dan IVJAWAPAN

LATIH TUBI EKONOMI ASASBAB 6 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN

17Antara institusi kewangan berikut, yang manakah memberi kemudahan kepada pendepositnya untuk membeli rumah? A Lembaga Tabung Haji B Kumpulan Wang Simpanan Pekerja C Syarikat Takaful Malaysia Sdn. Bhd. D Permodalan Nasional Berhad (PNB)

JAWAPAN

LATIH TUBI EKONOMI ASASBAB 6 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN

18Antara berikut, institusi kewangan yang manakah merupakan sumber pinjaman terbesar kerajaan ? A Syarikat insurans B Syarikat kewangan C Lembaga Urusan Tabung Haji D Kumpulan Wang Simpanan Pekerja

JAWAPAN

LATIH TUBI EKONOMI ASASBAB 6 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN

19Pernyataan berikut merupakan sumbangan institusi kewangan bukan bank terhadap negara kecuali A menggalakkan pelaburan B meningkatkan guna tenaga C mengurangkan pinjaman luar negara D mengawal kestabilan nilai mata wang

JAWAPAN

LATIH TUBI EKONOMI ASASBAB 6 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN

20Antara berikut, keadaan yang manakah membolehkan pencarum Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) mengeluarkan kesemua wang caruman ? I En. Halim telah diberhentikan kerja II En. Siva telah meninggal dunia III Puan Siti berhijrah ke Australia IV En. Liew disahkan telah hilang upaya oleh doktor panel KWSP A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IVJAWAPAN

LATIH TUBI EKONOMI ASASBAB 6 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN

SOALAN TAMAT

LATIH TUBI EKONOMI ASASBAB 6 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN

LATIH TUBI EKONOMI ASASBAB 6 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN

LATIH TUBI EKONOMI ASASBAB 6 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN

LATIH TUBI EKONOMI ASASBAB 6 WANG DAN INSTITUSI KEWANGAN

Search related