Bab 2 Pendapatan Individu Dan Penggunaan Pendapatan Individu

Embed Size (px)

Text of Bab 2 Pendapatan Individu Dan Penggunaan Pendapatan Individu

 • 8/15/2019 Bab 2 Pendapatan Individu Dan Penggunaan Pendapatan Individu

  1/21

  Ekonomi Asas Tingkatan 4

  Bab 2: Pendapatan Individu dan Penggunaan Pendapatan Individu

  Sektor utama, Kedua, ketigaPemilihan Pekerjaan

  10 faktor pemilihan pekerjaan

  Se

  ktor utama, sektor kedua dan sektor ketiga

  Sektor utama melibatkan pengeluaran bahan mentah daripada alam semula jadi tanpaubahsuai bentuk barang. Contohnya, pertanian, perhutanan, penternakan, perikanan dan

  perlombongan kuari.Sektor kedua tukar bahan mentah kepada barang separuh siap atau barang siap. Contohnya,

  kayu balak diproses menjadi papan (barang separuh siap) dan kemudian perabot (barang siap).Sektor ketiga ialah aktiviti yg menawarkan perkhidmatan dan kemudahan. Sektor ini tidak

  menghasilkan barang. Contohnya, guru, akauntan, peguam, pengurus, agen insurans, polis.

  10 faktor pemilihan pekerjaan

  Upah wang (1). ialah bayaran dalam bentuk wang (1). Upah wang ialah ganjaran kepada buruh

  k b i b l fi ik l(1).

  U h i l h ilih

 • 8/15/2019 Bab 2 Pendapatan Individu Dan Penggunaan Pendapatan Individu

  2/21

  k b i b t l t fi ik l U h i l h t t ilih

  Ekonomi Asas Tingkatan 4

  Contoh Soalan:

  1. %aklumat di bawah ini berkenaan &n"ik ' uan.

  erangkan lima faktor yang menyebabkan &n"ik ' uan bertukar kerja. (1 m)

  *. +erbualan yang berikut berkaitan kerjaya dua orang sahabat.

  e akan kerjaya yang dipilih oleh -arid dan aniel berdasarkan faktor pemilihan pekerjaan. (/m)

  Encik Az an !e"kel l san S#M dan tinggal di Kanga"$ #e"lis% La&an ! lan 'ang le&as$!elia telah !eke"(a se!agai &enc ci !ang nan tinggi di se! ah s'a"ikat di K ala L m& "dengan ga(i )M 1 *++% Seka"ang !elia telah !e"t ka" ke"(a se!agai ke"ani di se! ah

 • 8/15/2019 Bab 2 Pendapatan Individu Dan Penggunaan Pendapatan Individu

  3/21

  -&ah .ang

  ha"ga !a"ang m m / ha"ga & "ata !a"ang

  Ekonomi Asas Tingkatan 4

  0 -&ah$ Se.a$ aedah$ -nt ng$ Di iden$Ba'a"an #indahan

  PendapatanI

  ndividu

  pah ialah ganjaran yg diterima oleh buruh kerana memberi sumbangan dalam bentuk fi ikal atau mental. Upah wang / upah nominal adalah upah yang diterima oleh individu dalam

  bentuk wang. Upah benar adalah kuasa beli upah wang, iaitu kuantiti barang ! perkhidmatan yangdapat dibeli oleh upah wang. o"m la nya ialah,

  Pendapatan Individu

  % Upah + Sewa + -aedah 2 Untung 2 ividen 2 ayaran +indahan

  ialah ganjaran kepadainput pengeluaran yangtidak produktif .Contoh3 +en"en, wangsaku, bayaran nafkah,

  biasiswa.

  ialah ganjaran kepada input pengeluaran yang produktif

  Upah Benar =

 • 8/15/2019 Bab 2 Pendapatan Individu Dan Penggunaan Pendapatan Individu

  4/21

  Ekonomi Asas Tingkatan 4

  ekerjaSendiri 4S

  ekerjadengan!rang

  "ain

  ekerja Sendiri ekerja dengan !rang "ain#anjaran kepada individu yang bekerja

  sendiri ialah untung$

  #anjaran kepada bekerja dengan orang

  lain ialah upah$$ndividu yang bekerja sendiri

  menanggung risiko$

  $ndividu yang bekerja dengan orang lain

  tidak perlu menanggung risiko$

  $ndividu yang bekerja sendiri perlumenyediakan modal perniagaan$

  $ndividu yang bekerja dengan orang laintidak perlu menyediakan modal

  perniagaan$$ndividu yang bekerja sendiri tidak

  mempunyai waktu bekerja yang tetap$

  $ndividu yang bekerja dengan orang lain

  mempunyai waktu bekerja yang tetap$

 • 8/15/2019 Bab 2 Pendapatan Individu Dan Penggunaan Pendapatan Individu

  5/21

  Ekonomi Asas Tingkatan 4

  9. erangkan pelbagai "ara individu boleh memperoleh pendapatannya. (:m)

  8. #elaskan konsep konsep berikut3

  i) Upah benar (*m)ii) ayaran pindahan (*m)iii) +endapatan individu (*m)

  Pendapatan Boleh &una = #enda&atan indi id ' # otongan a(i! (1)

  5 = #e"!elan(aan #engg nanan ( Ta! ngan (1)

  Potongan )ajib = K S# ( 6akat ( #E)KES7 ( C kai #enda&atan8ndi id (1)

  K&SP ialah simpanan wajib pekerja %alaysia untuk menjamin kehidupan mereka selepas bersara (1).

  11 d i d d k j di" k k l 1* dib l h jik (1)

  k j d di id(1)

  Pendapatan Boleh &una

 • 8/15/2019 Bab 2 Pendapatan Individu Dan Penggunaan Pendapatan Individu

  6/21

  Ekonomi Asas Tingkatan 4

  erapa 1ukai pendapatan yang perlu dibayar2

  *angkah 2 mengi"a c kai &enda&atan: Ca"i;1% 9 mlah #enda&atan2% 9 mlah #ele&asan c kai3% 9 mlah #enda&atan !oleh c kai

  4% 9 mlah c kai &enda&atan (bukan $slam)

  *% 9 mlah 6akat% 9 mlah c kai &enda&atan 'ang &e"l di!a'a" ($slam)

  1 < 2 = 3> na 3 tk ca"i 4

  4 < * =

 • 8/15/2019 Bab 2 Pendapatan Individu Dan Penggunaan Pendapatan Individu

  7/21

  Ekonomi Asas Tingkatan 4

  Langkah 3: 9 mlah #enda&atan !oleh c kai

  Pendapatan Boleh Cukai Cukai (RM!adar ("

  4 2?*4 +++

  [email protected] #! !!! "g per(amaRM 2! !!! "g *eriku(n"a

  RM 2 #!! per(ama +0+2*[email protected] 2 #!! *eriku(n a

  2?*? *++

  2*@RM !5!!! "g per(ama

  RM $!5!!! "g *eriku(n"a

  2*1*+

  [email protected] # !!! "g per(amaRM # !!! "ang *eriku(n"a

  1* ??*14 +++

  2 @RM 1!! !!! "g per(amaRM #! !!! "g *eriku(n"a

  1?**++

  *@RM 1! !!! "g per(amaRM 1! !!! "g *eriku(n"a

  2, ??*2,@)M 1*+ +++ 'g&e"tama

  ?*1 3*+

  ,@RM 2! !!! "g per(amaRM 1# !!! "g *eriku(n"a

  RM $# !!! "g per(amaRM 1# !!! "g *eriku(n"a

  1*@ 2 +2*2 2*+

 • 8/15/2019 Bab 2 Pendapatan Individu Dan Penggunaan Pendapatan Individu

  8/21

  Ekonomi Asas Tingkatan 4

  C kai #enda&atan ! kan 8slam = )M ** 6akat = )M 3+

  9 mlah C kai #enda&atan = )M 2* 8slam

  Contoh Pengiraan Pendapatan Boleh #una

  i Pengiraan Pendapatan Boleh Cukai

  Encik 6aki !eke"(a dgn S'a"ikat >agasan M "ni% Dia mem&e"oleh &enda&atantah nan se!an'ak )M 3 +++% Ca" mann'a k&d K S# ialah )M 3 , +% 8ste"in'atidak !eke"(a sementa"a 2 o"ang anakn'a masih men nt t di sekolah menengah%Se( mlah )M 3 2++ dig nakan oleh Encik 6aki se!agai !a'a"an &e" !atan nt ki! n'a%

  Jumlah /endapa(an RM $0 !!!&olak:

  /elepasan 7ukai8iri sendiri RM !!!Is(eri RM $ !!!+nak 9RM !! 26 RM 1 0!!7 k d K 3/ RM $ 40!

 • 8/15/2019 Bab 2 Pendapatan Individu Dan Penggunaan Pendapatan Individu

  9/21

  Ekonomi Asas Tingkatan 4

  Contoh Soalan:

  1. 9i6 Jelaskan maksud pendapa(an *oleh guna. 91m69ii6Terangkan *agaimana pendapa(an *oleh guna dikira. 9 m6

  2. @n ik Jamal pegawai penasiha( kewangan di se*uah *ank "ang mempun"ai seorang is(eri "ang (idak *eker&adan mempun"ai empa( orang anak. %eriku( merupakan makluma( kewangan @n ik Jamal se(iap *ulan dalam(ahun 2!! .

  RM RMPendapatan?a&iAaedah daripada simpanan (e(ap8ividen daripada saham

  Potongan 'a i% dan per%elan aan+nsuran kere(a7ukai &alan7 K 3/

  2 4!! 2 ! 12!

  #! 4!

  $!!

  Pelepasan )ukai8iri sendiriIs(eri+nak 9seorang67aruman K 3/ dan premium insuransn"awa 9maksimum6

  !adar )ukai $ang dikenakan olehkera aanRM 2 #!! "ang per(amaRM 2 #!! k d

  !!!$ !!! 1 !!!# !!!

  1;$

 • 8/15/2019 Bab 2 Pendapatan Individu Dan Penggunaan Pendapatan Individu

  10/21

  Ekonomi Asas Tingkatan 4

  Ci(ung /endapa(an *oleh guna @n ik +>min pada *ulan (erse*u(. 9 m6

  #. ?am*ar 1 *erkai(an dengan 8r. Dil".

  i6 +pakah maksud pendapa(an *oleh guanE 92m6

  ii6 % i k h d ( * l h 8 Dil" diki E 9 6

  Butiran Jumlah(RM

  ?a&iK 3/7ukai /endapa(an/@[email protected] B"awaAaedah sampingan

  $!!! 2#!

  $!2!

  1#!2!!

 • 8/15/2019 Bab 2 Pendapatan Individu Dan Penggunaan Pendapatan Individu

  11/21

  Ekonomi Asas Tingkatan 4

  i6 Ci(ungkan &umlah ukai pendapa(an "ang perlu di*a"ar oleh @n ik Roslan *agi (ahun hadapan. 9 m6

  4.

  1!. Makluma( *eriku( *erkai(an dengan pendapa(an dan per*elan&aan @n ik Bawawi pada *ulan Julai.

  #enda&atan kasa" )M 1 ++Ela n ke"(a le!ih masa2++Tolak

  Ca" man K S#[email protected] da"i&ada ga(i &eke"(a

  Ca" man #E)KES7+%*@ da"i ada a i eke" a

  Hit ngkan nilai $ F dan 6%

  )M )M#enda&atan 1 *++Bon s 2++Ela n Khidmat a.am1?+Se.a " mah 4++Ans "an ke"eta ++Bil0!il 1++Hos&ital *+Makanan 3++

  ang sak 3++De"ma *+Akh!a" 3+

  l

 • 8/15/2019 Bab 2 Pendapatan Individu Dan Penggunaan Pendapatan Individu

  12/21

  Ekonomi Asas Tingkatan 4

  9a6 +pakah &enis sek(or ekonomi "ang di e*uri oleh @n ik RahimE 91m69*6 Ci(ung ukai pendapa(an @n ik Rahim dengan menggunakan kadar ukai "ang di(e(apkan oleh

  kera&aan seper(i "ang *eriku(.

  911m6

  9 6 Ci(ung pendapa(an *oleh guna @n ik Rahim. 9$m69d6 %erapakah faedah "ang diperoleh oleh is(eri @n ik Rahim dalam (empoh 1# *ulanE 92m6

  9e6 3elain mena*ung5 *agaimanakah is(eri @n ik Rahim dapa( menam*ahkan pendapa(ann"aE 9 m69ru&uk m)s 1',106

  P enggunaan /endapa(an %oleh ?una

  K e&e"l an ialah barang dan perkhidmatan yang mesti dipenuhi (1). Contohnya,makanan, pakaian dan tempat tinggal. (1).

  l h k d k h h d lb b(1)

  )M 2*++ 'ang &e"[email protected]

  )M 2*++ 'ang !e"ik t

  Keperluan Kehendak

 • 8/15/2019 Bab 2 Pendapatan Individu Dan Penggunaan Pendapatan Individu

  13/21

  Ekonomi Asas Tingkatan 4

  A Individu memerlukan *arang keperluan un(uk(erus hidup (1).

  A Individu memerlukan *arang kehendakun(uk hidup dengan le*ih selesa (1).

  A %arang keperluan mes(i dipenuhi (erle*ihdahulu(1).

  A %arang kehendak (idak semes(in"adipenuhi(1).

  A %arang keperluan sama u(k semua individudan (erhad kepada *e*erapa *arang saha&a (1).

  A %arang kehendak adalah pel*agai dan (idak(erhad (1).

  A Carga *arang keperluan dikawal olehkera&aan(1).

  A Carga *arang kehendak (idak dikawal olehkera&aan(1).

  A 7on(oh *arang keperluan adalah makanan5pakaian5 (empa( perlindungan (1).

  A 7on(oh *arang kehendak adalah kere(amewah5 radio5 &am (angan Role

 • 8/15/2019 Bab 2 Pendapatan Individu Dan Penggunaan Pendapatan Individu

  14/21

  Ekonomi Asas Tingkatan 4

  $ndividu akan berbelanja ikut kemampuan pendapatan boleh gunanya.(e Mengelakkan pem%a+iran

  $ndividu akan beli barang ikut keutamaan, pemba iran tidak akan berlaku.

  "angkah Penyediaan elanjawan +eribadi(a Mengenalpasti pun)a pendapatan dan potongan 'a i%,(% Men$enaraikan pel%agai per%elan aan (tetap- harian- luar angka() Men$usun per%elan aan mengikut keutamaan(d Mengim%angi per%elan aan dan pendapatan %oleh guna

  (e Men)atat ta%ungan

  Contoh Soalan:

  1. Makluma( "ang *eriku( merupakan senarai pendapa(an dan per*elan&aan *agi @ndik +riffin pada *ulan Julai.

  ( ru uk soalan 3-m/s 0

  RMRM

  ?a&i %ulanan%onus%a"ar sewa rumah+nsuran Kere(aCi*uran) rekreasi3um*angan kepada i*u

  2 #!!$!!0!!$!!2!!'!!

 • 8/15/2019 Bab 2 Pendapatan Individu Dan Penggunaan Pendapatan Individu

  15/21

 • 8/15/2019 Bab 2 Pendapatan Individu Dan Penggunaan Pendapatan Individu

  16/21

 • 8/15/2019 Bab 2 Pendapatan Individu Dan Penggunaan Pendapatan Individu

  17/21

  Ekonomi Asas Tingkatan 4

  Pengguna indi id+engguna (individu) membuat pinjaman untuk m enampung kekurangan wang semasa (1).

  'pabila pengguna ingin membeli lebih banyak barang tetapi tidak "ukup duit, pengguna yangtidak ada tabungan (1)akan meminjam.

  +engguna membuat pinjaman untuk m embeli barang tahan lama (1) seperti kereta danrumah (1).

  +engguna juga membuat pinjaman apabila m embeli barang dengan menggunakan kadkredit (1). Contoh bank yang menawarkan kad kredit ialah %aybank (1).

  +engguna juga membuat pinjaman untuk m elanjutkan pendidikan(1)

  . ?os pendidikan diluar negara adalah tinggi maka pengguna perlu membuat pinjaman (1).

  Pengeluar "ma+engeluar (firma) membuat pinjaman untuk m emulakan perniagaan (1). $ni kerana dia

  memerlukan modal yang banyak (1) untuk memulakan perniagaan.

  +engeluar juga buat pinjaman untuk m enambah modal perniagaan (1) seperti mesin dan jentera (1). ia perlu meminjam jika tabungan tidak "ukup (1).

  +engeluar juga buat pinjaman untuk m eningkatkan produktiviti (1). Contohnya, dengan pembelian mesin, daya pengeluaran akan meningkat (1).

  +engeluar juga buat pinjaman untuk m engurangkan pembayaran "ukai syarikat (1).'pabila pengeluar membuat pinjaman, dia perlu bayar faedah pinjaman kepada bank (1). $ni akan

  (1)

 • 8/15/2019 Bab 2 Pendapatan Individu Dan Penggunaan Pendapatan Individu

  18/21

  Ekonomi Asas Tingkatan 4

  %ujuan pelaburan

  1- enambah keuntungan dan pendapatan+engeluar melabur untuk menambah jualan barang.

  2- enggantikan barang modal%enggantikan barang modal yang telah rosak dan haus.Contohnya, mesin.

  /- enin gkatkan keupa$aan pengeluaran-+enggunaan teknologi< barang modal baru akan meningkatkan keupayaan pengeluaran.

  erkualiti tinggi dengan kos rendah

  .ara41ara pelaburan+elaburan boleh dibuat melalui 8 "ara. Cara pertama ialah M embeli aset tetap (1) seperti

  rumah dan bangunan (1). 'set tetap ini berisiko rendah. (1) Cara kedua ialah M embeli barang modal (1)

  seperti mesin dan jentera (1). %esin ini dibeli untuk meningkatkan keluaran pada masa depan (1). Caraketiga ialah M embeli stok< barang niaga (1) seperti bahan mentah (kayu), barang separuh siap (papan)

  dan barang siap (perabot) yang belum dipasarkan (1). Cara keempat ialah M elabur dalam sumber manusia (1) dengan memberi latihan dan pendidikan kepada pekerja (1). $ni akan meningkatkankemahiran pekerja (1).

  2u%ungan antara ta%ungan pin aman dan pela%uran

 • 8/15/2019 Bab 2 Pendapatan Individu Dan Penggunaan Pendapatan Individu

  19/21

  Contoh Soalan:

  1. Makluma( "ang *eriku( *erkai(an dengan se&enis pela*uran.

  Curaikan tiga &enis pela*uran selain daripada "ang din"a(akan di a(as. 90m6

  2. Terangkan tiga (u&uan individu mem*ua( pin&aman. 90m6

  $. ?am*ar di *awah ini menun&ukkan per*ualan (en(ang (a*ungan dan pela*uran.

  Kera&aan memperun(ukkan *elan&awan "ang *an"ak un(uk mela(ih sum*er manusia "ang akanmen&adi pemangkinan kepada pem*angunan ekonomi negara.

 • 8/15/2019 Bab 2 Pendapatan Individu Dan Penggunaan Pendapatan Individu

  20/21

  0. ?am*ar di *awah menun&ukkan sua(u ara individu mem*ua( (a*ungan.

  a. Mengapakah individu di a(as perlu mem*ua( (a*unganE 94m6*. Curaikan tiga *en(uk (a*ungan "ang kamu (ahu. 90m6

  . Terangkan lima per*e>aan an(ara pin&aman dengan pela*uran 91!m6

  . +6 Jelaskan maksud (a*ungan 91m6*6 Terangkan dua ara (a*ungan "ang *oleh di*ua( 9'm6

  . /ern"a(aan di *awah *erkai(an dengan pin&aman "ang di*eri.

 • 8/15/2019 Bab 2 Pendapatan Individu Dan Penggunaan Pendapatan Individu

  21/21

  Soalan4soalan 5amalan

  Bab 2: Pendapatan Individu dan Penggunaan Pendapatan Individu.ahun Pemilihan

  pekerjaana% Sekto" 2 ekonomib- akto" &emilihan

  &eke"(aan

  Pendapatan individu- &ah$ se.a$ Iaedah$ nt ng$

  di iden$ !a'a"an &indahan

  Pendapatan boleh gunaA% #otongan .a(i! K S#$ #E)KES7$

  6akat$ C kaiB- Ca"a mengi"a c kai &enda&atan

  Penggunaan pendapatan boleh

  gunaA% ke&e"l an J kehendakB% Belan(a.an &e"i!adi

  6- Ta! ngan$ #ela! "an$ #in(aman2011 7

  Sekto" 2 ekonomi

  akto" 2 &emilihan&eke"(aan

  7Mengi"a &enda&atan !oleh

  g naMengi"a ta! ngan

  7Ke&entingan !elan(a.an &e"i!adi

  2012 7Sekto" 2 ekonomi

  ketiga

  7Ke&e"l an J kehendak$Ke&entingan !elan(a.an &e"i!adi

  4 Men'ediakan !elan(a.an

  &e"i!adi201/ 7Sekto" 2 ekonomi

  ketiga

  7a(a"kan !eke"(a sendi"i

  !e"!anding dengan!eke"(a dengan o"anglain

  7Mengi"a &ele&asan c kai

  &enda&atanMengi"a c kai 'ang &e"l

  di!a'a"Mengi"a &enda&atan !oleh

  g na

  7 T ( an &in(aman &engel a"Ke&entingan !elan(a.an &e"i!adi

  2+

  14

  4

  Faktor5

  pemilihanpeker aan

  4

  4 Ba$aran pindahan4 Upah %enarMengira harga purata

  %arang

  4 Langkah5 mem%uat %elan a'an

  peri%adi-4 Cara pela%uran4 &u uan&a%ungan-4 Per%e+aan pulangan pela%uran

  dgn pulangan ta%ungan4 Se%a% *aedah dikenakan