of 71 /71
Konsep-Konsep Asas Konsep-Konsep Asas Hubungan Etnik Hubungan Etnik

Bab 2 Konsep Asas

  • Upload
    kchor

  • View
    1.023

  • Download
    9

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Bab 2 Konsep Asas

Konsep-Konsep Asas Konsep-Konsep Asas Hubungan EtnikHubungan Etnik

Page 2: Bab 2 Konsep Asas

Objektif PengajaranObjektif Pengajaran Memahami konsep-konsep asas Memahami konsep-konsep asas

hubungan etnikhubungan etnik Menjelaskan kepentingan memahami Menjelaskan kepentingan memahami

konsep asas hubungan etnikkonsep asas hubungan etnik Menjelaskan aplikasi konsep-konsep Menjelaskan aplikasi konsep-konsep

hubungan etnik dalam masyarakat hubungan etnik dalam masyarakat MalaysiaMalaysia

Page 3: Bab 2 Konsep Asas

Liputan KuliahLiputan Kuliah KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIKKONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK

2.12.1 PENGENALANPENGENALAN

2.22.2 KONSEP MASYARAKATKONSEP MASYARAKAT 2.2.12.2.1 Konsep Etnik, Etnisiti an EtnosentrismeKonsep Etnik, Etnisiti an Etnosentrisme 2.2.22.2.2 Konsep Ras dan RasismeKonsep Ras dan Rasisme 2.2.32.2.3 Konsep Prejudis dan StereotaipKonsep Prejudis dan Stereotaip 2.2.42.2.4 Konsep DiskriminasiKonsep Diskriminasi 2.32.3 KONSEP BUDAYAKONSEP BUDAYA

2.42.4 KONSEP PERPADUAN DAN INTEGRASIKONSEP PERPADUAN DAN INTEGRASI

2.4.12.4.1 Konsep SegregasiKonsep Segregasi 2.4.22.4.2 Konsep AkomodasiKonsep Akomodasi 2.4.32.4.3 Konsep AkulturasiKonsep Akulturasi 2.4.42.4.4 Konsep AsimilasiKonsep Asimilasi 2.4.52.4.5 Konsep AmalgamasiKonsep Amalgamasi 2.52.5 PENGALAMAN MALAYSIAPENGALAMAN MALAYSIA

2.62.6 KESIMPULANKESIMPULAN

Page 4: Bab 2 Konsep Asas
Page 5: Bab 2 Konsep Asas
Page 6: Bab 2 Konsep Asas

BudayaBudaya Pakar-pakar peyelidik berpendapat bahawa perkataan Pakar-pakar peyelidik berpendapat bahawa perkataan

budaya itu berasal dari perkataan Sanskrit ‘budaya’ ialah budaya itu berasal dari perkataan Sanskrit ‘budaya’ ialah percantuman dua perkataan ‘budhi’ dan ‘daya’. percantuman dua perkataan ‘budhi’ dan ‘daya’.

Perkataan ‘budhi’ yang dipinjam dari bahasa Sanskrit Perkataan ‘budhi’ yang dipinjam dari bahasa Sanskrit bererti ‘kecergasan fikiran dan akal’ manakala ‘daya’ ialah bererti ‘kecergasan fikiran dan akal’ manakala ‘daya’ ialah perkataan Melayu Polynesia bermakna ‘kekuatan kuasa, perkataan Melayu Polynesia bermakna ‘kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh’. tenaga dan pengaruh’.

Jika dicantumkan kedua-dua perkataan ini ‘budaya’ akan Jika dicantumkan kedua-dua perkataan ini ‘budaya’ akan membawa maksud ‘tenaga fikiran, usaha rohani atau kuasa membawa maksud ‘tenaga fikiran, usaha rohani atau kuasa yang menggerakkan jiwa’ yang menggerakkan jiwa’

Page 7: Bab 2 Konsep Asas

Dictionary of Philosophy (1996) memberikan Dictionary of Philosophy (1996) memberikan maksud budaya sebagai ‘maksud budaya sebagai ‘The way of life of a The way of life of a people, including their attitudes, values, beliefs, people, including their attitudes, values, beliefs, arts, sciences, modes of perception, and habits of arts, sciences, modes of perception, and habits of thought and activity. Cultural features of forms of thought and activity. Cultural features of forms of life are learned but are often too persive to be life are learned but are often too persive to be readily noticed from withinreadily noticed from within’.’.

Budaya dapat didefinisikan sebagai cara hidup Budaya dapat didefinisikan sebagai cara hidup

yang diikuti oleh orang yang menjadi anggota yang diikuti oleh orang yang menjadi anggota kumpulan tertentu dan meliputi anasir sistem kumpulan tertentu dan meliputi anasir sistem sosial, susunan organisasi ekonomi, politik, sosial, susunan organisasi ekonomi, politik, agama, kepercayaan, adat resam, sikap, nilai, agama, kepercayaan, adat resam, sikap, nilai, peralatan budaya, atau apa-apa yang dihasilkan peralatan budaya, atau apa-apa yang dihasilkan oleh mereka sebagai anggota masyarakat oleh mereka sebagai anggota masyarakat

Page 8: Bab 2 Konsep Asas

Budaya boleh dibahagikan kepada dua:Budaya boleh dibahagikan kepada dua:– budaya kebendaanbudaya kebendaan– budaya bukan kebendaanbudaya bukan kebendaan

Budaya kebendaanBudaya kebendaan– peralatan dan kelengkapan hidup seperti rumah, kereta, peralatan dan kelengkapan hidup seperti rumah, kereta,

perahu, senjata dan sebagainya.perahu, senjata dan sebagainya.– Contohnya, orang Melayu mempunyai rumah yang Contohnya, orang Melayu mempunyai rumah yang

berbeza dengan orang Inggeris atau orang Eskimo. berbeza dengan orang Inggeris atau orang Eskimo.

Budaya bukan kebendaanBudaya bukan kebendaan– kepercayaan, adat istiadat dan undang-undang. kepercayaan, adat istiadat dan undang-undang. – Contohnya, setiap masyarakat mempunyai adat istiadat Contohnya, setiap masyarakat mempunyai adat istiadat

yang berbeza-beza dalam menjalani kehidupan seperti yang berbeza-beza dalam menjalani kehidupan seperti perkahwinan masyarakat Melayu yang mana pihak lelaki perkahwinan masyarakat Melayu yang mana pihak lelaki yang memberi hantaran kepada pihak perempuan yang memberi hantaran kepada pihak perempuan manakala, bagi masyarakat India, hantaran (manakala, bagi masyarakat India, hantaran (dowridowri) ) perkahwinan diberi oleh pihak perempuan kepada pihak perkahwinan diberi oleh pihak perempuan kepada pihak lelaki lelaki

Page 9: Bab 2 Konsep Asas
Page 10: Bab 2 Konsep Asas

Terdapat dua peranan utama budaya:Terdapat dua peranan utama budaya:– 1. membina imej negara ke arah 1. membina imej negara ke arah

mewujudkan keperibadian dan identiti mewujudkan keperibadian dan identiti – 2. pemupukan kesedaran kebangsaan 2. pemupukan kesedaran kebangsaan

dan kenegaraan berasaskan ciri-ciri dan kenegaraan berasaskan ciri-ciri kerohanian, kemanusiaan, spiritual dan kerohanian, kemanusiaan, spiritual dan mental mental

Maka ‘manusia itu sendiri membentuk Maka ‘manusia itu sendiri membentuk budaya’ dan perkembangan budaya budaya’ dan perkembangan budaya akan mengikut perkembangan akan mengikut perkembangan masyarakat itu sendiri masyarakat itu sendiri

Page 11: Bab 2 Konsep Asas

Ciri-Ciri BudayaCiri-Ciri Budaya Dipelajari Dipelajari

– Budaya tidak lahir secara langsung tetapi perlu Budaya tidak lahir secara langsung tetapi perlu dipelajaridipelajari

– Bentuk dan jenis pembelajaran anggota Bentuk dan jenis pembelajaran anggota masyarakat bergantung kepada beberapa faktor masyarakat bergantung kepada beberapa faktor iaitu:iaitu: i.i. Agen-agen sosialisasi seperti keluarga, Agen-agen sosialisasi seperti keluarga,

jiran, jiran, sekolah, institusi latihan dan sekolah, institusi latihan dan sebagainya.sebagainya.

ii.ii. Nilai yang mendapat keutamaan dalam Nilai yang mendapat keutamaan dalam sesebuah masyarakat itu.sesebuah masyarakat itu.

iii.iii. Umur seseorang.Umur seseorang. iv.iv. Tahap pendidikanTahap pendidikan v.v. Situasi sesuatu peristiwa itu berlaku. Situasi sesuatu peristiwa itu berlaku.

Page 12: Bab 2 Konsep Asas

Ciri BudayaCiri Budaya PerkongsianPerkongsian

– Budaya itu dikongsi oleh manusia iaitu setiap perlakuan itu Budaya itu dikongsi oleh manusia iaitu setiap perlakuan itu diramal dan didokong oleh sekumpulan manusia. diramal dan didokong oleh sekumpulan manusia.

– Nasi lemak dan roti canai menjadi budaya kerana Nasi lemak dan roti canai menjadi budaya kerana masyarakat menggemarinya. Bahasa Melayu adalah masyarakat menggemarinya. Bahasa Melayu adalah kebudayaan rakyat Malaysia kerana dituturkan oleh mereka kebudayaan rakyat Malaysia kerana dituturkan oleh mereka dalam kehidupan seharian. dalam kehidupan seharian.

– Perlakuan yang tidak dikongsi oleh sekumpulan manusia Perlakuan yang tidak dikongsi oleh sekumpulan manusia tidak termasuk dalam budaya seperti perlakuan mencuri tidak termasuk dalam budaya seperti perlakuan mencuri walaupun ia wujud dalam masyarakat. Tanpa perkongsian, walaupun ia wujud dalam masyarakat. Tanpa perkongsian, ia hanya menjadi perlakuan individu dan bukannya ia hanya menjadi perlakuan individu dan bukannya perlakuan masyarakat.perlakuan masyarakat.

Page 13: Bab 2 Konsep Asas

Ciri BudayaCiri Budaya KesejagatanKesejagatan

– Kesejagatan budaya ialah kebudayaan itu wujud Kesejagatan budaya ialah kebudayaan itu wujud dalam semua kelompok manusia. Tidak ada dalam semua kelompok manusia. Tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan. masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan.

– budaya yang sejagat itu berbeza antara masyarakat budaya yang sejagat itu berbeza antara masyarakat kerana faktor pengaruh alam, pengaruh luar dan kerana faktor pengaruh alam, pengaruh luar dan tahap penyesuaian anggota. tahap penyesuaian anggota.

– Clyde Kluckhohn mengesan tujuh unsur yang terdapat Clyde Kluckhohn mengesan tujuh unsur yang terdapat dalam semua budaya iaitu:dalam semua budaya iaitu: i.i. peralatan dan kelengkapan hidup manusia.peralatan dan kelengkapan hidup manusia. ii.ii. mata pencarian hidup dan sistem ekonomi.mata pencarian hidup dan sistem ekonomi. iii.iii. sistem sosial.sistem sosial. iv.iv. bahasa.bahasa. v.v. kesenian.kesenian. vi.vi. sistem pengetahuan.sistem pengetahuan. vii.vii. agama dan kepercayaan.agama dan kepercayaan.

Page 14: Bab 2 Konsep Asas

Ciri BudayaCiri Budaya

DiwarisiDiwarisi– Budaya itu diwarisi dari satu generasi ke satu Budaya itu diwarisi dari satu generasi ke satu

generasi berikutnya. Ini bermakna bahawa generasi berikutnya. Ini bermakna bahawa budaya Melayu, Cina dan India yang diamalkan budaya Melayu, Cina dan India yang diamalkan hari ini adalaah lanjutan daripada budaya hari ini adalaah lanjutan daripada budaya terdahulu. terdahulu.

– Peristiwa yang telah berlaku akan memberi Peristiwa yang telah berlaku akan memberi kesan kepada hari ini. Budaya itu juga diwarisi kesan kepada hari ini. Budaya itu juga diwarisi juga membawa maksud bersambung. juga membawa maksud bersambung. Teknologi yang dihasilkan hari ini adalah hasil Teknologi yang dihasilkan hari ini adalah hasil teknologi awal manusia masa lampau.teknologi awal manusia masa lampau.

Page 15: Bab 2 Konsep Asas
Page 16: Bab 2 Konsep Asas

Ciri BudayaCiri Budaya BerubahBerubah

– Budaya sentiasa berubah dan tidak ada budaya tidak Budaya sentiasa berubah dan tidak ada budaya tidak mengalami perubahan. Perubahan ini dikaji daripada mengalami perubahan. Perubahan ini dikaji daripada perubahan bentuk, ciri dan proses yang berlaku. Rumah perubahan bentuk, ciri dan proses yang berlaku. Rumah beratap genting telah digantikan dengan rumah beratap beratap genting telah digantikan dengan rumah beratap rumbia. rumbia.

– Perubahan budaya bukan kebendaan dilihat dengan jelas Perubahan budaya bukan kebendaan dilihat dengan jelas seperti perubahan sistem ekonomi sara diri kepada seperti perubahan sistem ekonomi sara diri kepada ekonomi kapitalis. Namun, perubahan budaya kebendaan ekonomi kapitalis. Namun, perubahan budaya kebendaan lebih cepat berubah. lebih cepat berubah.

– Perubahan ini disebabkan beberapa faktor, antaranya:Perubahan ini disebabkan beberapa faktor, antaranya: i.i. pertambahan bilangan anggota masyarakat.pertambahan bilangan anggota masyarakat. ii.ii. pertambahan keperluan dan keinginan pertambahan keperluan dan keinginan

manusia.manusia. iii.iii. penemuan dan penciptaan teknologi baru.penemuan dan penciptaan teknologi baru. iv.iv. pertembungan budaya.pertembungan budaya. v.v. konflik yang berlaku.konflik yang berlaku. vi.vi. perubahan alam sekitar.perubahan alam sekitar.

Page 17: Bab 2 Konsep Asas

Ciri BudayaCiri Budaya

PerlambanganPerlambangan– Perlambangan ialah sebagai satu Perlambangan ialah sebagai satu

lambang dalam budaya yang lambang dalam budaya yang memberikan makna tertentu kepada memberikan makna tertentu kepada pendokongnya seperti bendera, warna, pendokongnya seperti bendera, warna, logo, lambaian tangan dan sebagainya. logo, lambaian tangan dan sebagainya.

– Perlambangan yang wujud turut Perlambangan yang wujud turut membantu manusia berhubung dan membantu manusia berhubung dan berkomunikasi sesama mereka seperti berkomunikasi sesama mereka seperti isyarat memanggil.isyarat memanggil.

Page 18: Bab 2 Konsep Asas
Page 19: Bab 2 Konsep Asas

Ciri BudayaCiri Budaya Pandangan Semesta Pandangan Semesta

– Pandangan semesta ialah bagaimana manusia Pandangan semesta ialah bagaimana manusia memberikan tafsiran terhadap keadaan alam memberikan tafsiran terhadap keadaan alam sekeliling ke dalam kehidupan seharian. sekeliling ke dalam kehidupan seharian.

– Pandangan semesta ini timbul kerana manusia Pandangan semesta ini timbul kerana manusia mempunyai pertalian yang rapat dengan alam mempunyai pertalian yang rapat dengan alam sekitarnya. sekitarnya.

– Pertalian yang erat ini pula diterjemahkan Pertalian yang erat ini pula diterjemahkan dalam kehidupan seharian seperti simpulan dalam kehidupan seharian seperti simpulan bahasa (seperti aur dengan tebing), ukuran bahasa (seperti aur dengan tebing), ukuran (sehasta, sepelaung), tempoh masa (setanak (sehasta, sepelaung), tempoh masa (setanak nasi) dan sebagainya.nasi) dan sebagainya.

Page 20: Bab 2 Konsep Asas

Fungsi Budaya Dalam Fungsi Budaya Dalam KehidupanKehidupan

Memenuhi dan Menyediakan KeperluanMemenuhi dan Menyediakan Keperluan– Semua manusia memerlukan keperluan asasi Semua manusia memerlukan keperluan asasi

untuk terus hidup. Oleh yang demikian, manusia untuk terus hidup. Oleh yang demikian, manusia menggunakan air untuk kegunaan pertanian, menggunakan air untuk kegunaan pertanian, kayu-kayan untuk pembinaan rumah dan kayu-kayan untuk pembinaan rumah dan sebagainya. sebagainya.

– Keutamaan pengeluaran produk bergantung Keutamaan pengeluaran produk bergantung kepada keutamaan keperluan dan aktiviti oleh kepada keutamaan keperluan dan aktiviti oleh masyarakat. Sebagai contoh, jika masyarakat itu masyarakat. Sebagai contoh, jika masyarakat itu mewarisi ilmu pelayaran, maka akan dibina mewarisi ilmu pelayaran, maka akan dibina kapal. kapal.

Page 21: Bab 2 Konsep Asas

Fungsi Budaya Dalam Fungsi Budaya Dalam KehidupanKehidupan

Sebagai Panduan kepada Anggota Masyarakat Sebagai Panduan kepada Anggota Masyarakat dalam Bertingkahlakudalam Bertingkahlaku– Kepercayaan adalah unsur sejagat budaya yang Kepercayaan adalah unsur sejagat budaya yang

sebati dengan kehidupan manusia. Manusia sebati dengan kehidupan manusia. Manusia memperolehi keperluannya hasil dari tuntutan memperolehi keperluannya hasil dari tuntutan daripada agama. daripada agama.

– Budaya mempunyai peranan memberikan panduan Budaya mempunyai peranan memberikan panduan kepada anggota masyarakat dalam bertingkahlaku kepada anggota masyarakat dalam bertingkahlaku dalam memberikan panduan, ia meliputi:dalam memberikan panduan, ia meliputi: i.i. perlakuan yang diboleh dan tidak dibolehkan.perlakuan yang diboleh dan tidak dibolehkan. ii.ii. perlakuan yang patut dan tidak patut.perlakuan yang patut dan tidak patut. iii.iii. perlakuan yang digalakkan dan tidak perlakuan yang digalakkan dan tidak

digalakkan.digalakkan.

Page 22: Bab 2 Konsep Asas

Fungsi Budaya Dalam Fungsi Budaya Dalam KehidupanKehidupan

Mengatur Hubungan Sesama ManusiaMengatur Hubungan Sesama Manusia– budaya mendidik kita agar menghormati budaya mendidik kita agar menghormati

jiran, tetamu dan sahabat. Dalam masa jiran, tetamu dan sahabat. Dalam masa yang sama kita dilarang menyakitkan yang sama kita dilarang menyakitkan hati rakan sesuai dengan ajaran Islam. hati rakan sesuai dengan ajaran Islam.

– Ini bermakna dalam menjalani Ini bermakna dalam menjalani kehidupan seharian, kebudayaan kehidupan seharian, kebudayaan memainkan peranan mengatur memainkan peranan mengatur hubungan sesama manusia.hubungan sesama manusia.

Page 23: Bab 2 Konsep Asas

Fungsi Budaya Dalam Fungsi Budaya Dalam KehidupanKehidupan

Sebagai Penggalak Kepada Manusia Sebagai Penggalak Kepada Manusia Untuk MenciptaUntuk Mencipta– Alam fizikal yang berbeza menghasilkan Alam fizikal yang berbeza menghasilkan

keperluan manusia yang berbeza. Orang keperluan manusia yang berbeza. Orang Eskimo memerlukan baju tebal.Eskimo memerlukan baju tebal.

– – Maka, ia sebagai pendorong kepada Maka, ia sebagai pendorong kepada

penciptaan bagi memenuhi keperluan penciptaan bagi memenuhi keperluan harian dan memudahkan segala urusan. harian dan memudahkan segala urusan.

Page 24: Bab 2 Konsep Asas

Fungsi Budaya Dalam Fungsi Budaya Dalam KehidupanKehidupan

Sebagai Alat Penyatuan dan Pengenalan Sebagai Alat Penyatuan dan Pengenalan IdentitiIdentiti– Budaya berperanan sebagai alat penyatuan Budaya berperanan sebagai alat penyatuan

dan pengenalan identiti. Sesuatu bangsa dan pengenalan identiti. Sesuatu bangsa dikenali bukan sahaja dari segi fizikalnya, lebih dikenali bukan sahaja dari segi fizikalnya, lebih lagi dari budayanya.lagi dari budayanya.

– Kita mengenali Jepun bukan sahaja dari segi Kita mengenali Jepun bukan sahaja dari segi fizikalnya, tetapi mereka adalah bangsa yang fizikalnya, tetapi mereka adalah bangsa yang berjaya dalam ekonomi dan perindustrian. berjaya dalam ekonomi dan perindustrian.

Page 25: Bab 2 Konsep Asas

KONSEP MASYARAKATKONSEP MASYARAKAT Definisi – MDefinisi – Masyarakat sebagai kumpulan manusia yang asyarakat sebagai kumpulan manusia yang

hidup bersama-sama (dari sesuatu tempat dengan aturan hidup bersama-sama (dari sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu ) atau pergaulan hidup. dan cara tertentu ) atau pergaulan hidup.

Bangsa pula ialah jenis manusia daripada satu asal Bangsa pula ialah jenis manusia daripada satu asal keturunan atau kumpulan manusia dalam satu iakatan keturunan atau kumpulan manusia dalam satu iakatan ketatanegaraan.ketatanegaraan.

Masyarakat adalah terdiri daripada kumpulan individu yang Masyarakat adalah terdiri daripada kumpulan individu yang mempunyi hubungan yang sangat lama. Masyarakat adalah mempunyi hubungan yang sangat lama. Masyarakat adalah kelompok manusia, tua dan muda, lelaki dan perempuan kelompok manusia, tua dan muda, lelaki dan perempuan yang mempunyai hubungan sosial dalam sesuatu yang mempunyai hubungan sosial dalam sesuatu penempatan yang sama. penempatan yang sama.

Perhubungan yang wujud mungkin dari segi kekeluargaan, Perhubungan yang wujud mungkin dari segi kekeluargaan, pekerjaan, tempat tinggal, dan sebagainya pekerjaan, tempat tinggal, dan sebagainya

Page 26: Bab 2 Konsep Asas

Komuniti manusia yang tinggal bersama-Komuniti manusia yang tinggal bersama-sama di suatu tempat dengan cara dan sama di suatu tempat dengan cara dan ukuran tertentu dari segi bahasanya, ukuran tertentu dari segi bahasanya, manakala sudut istilah pula menerangkan manakala sudut istilah pula menerangkan bahawa, masyarakat merupakan jaringan bahawa, masyarakat merupakan jaringan perhubungan antara pelbagai individu perhubungan antara pelbagai individu yang merujuk kepada pergaulan hidup dan yang merujuk kepada pergaulan hidup dan keseluruhan hubungan sosialkeseluruhan hubungan sosial

Pembentukan bangsa Malaysia boleh Pembentukan bangsa Malaysia boleh diukur dari tiga perspektif utama iaitu,diukur dari tiga perspektif utama iaitu,– pertama melalui aspek kenegaraan, pertama melalui aspek kenegaraan, – kedua adalah aspek kewarganegaraankedua adalah aspek kewarganegaraan– ketiga adalah aspek kebangsaan ketiga adalah aspek kebangsaan

Page 27: Bab 2 Konsep Asas

Keperluan Mengkaji Keperluan Mengkaji MasyarakatMasyarakat

Manusia Hidup BermasyarakatManusia Hidup Bermasyarakat – Perlakuan seseorang itu adalah berkaitan Perlakuan seseorang itu adalah berkaitan

dengan masyarakatnya. Oleh itu, seseorang dengan masyarakatnya. Oleh itu, seseorang yang menghormati orang lain atau rajin yang menghormati orang lain atau rajin bekerja dicermin dan mencerminkan bekerja dicermin dan mencerminkan masyarakatnya. masyarakatnya.

– Kegigihan individu Jepun dikaitkan dengan Kegigihan individu Jepun dikaitkan dengan kegigihan masyarakatnya. Maka, kajian kegigihan masyarakatnya. Maka, kajian terhadap masyarakat itu menjadi penting terhadap masyarakat itu menjadi penting kerana melaluinya, kita dapat memahami kerana melaluinya, kita dapat memahami manusia secara keseluruhan.manusia secara keseluruhan.

Page 28: Bab 2 Konsep Asas

Memahami Cara Hidup BermasyarakatMemahami Cara Hidup Bermasyarakat– Apabila kita mengkaji sesebuah masyarakat, Apabila kita mengkaji sesebuah masyarakat,

kita akan dapat memahaminya dengan lebih kita akan dapat memahaminya dengan lebih tepat berbanding jika tidak mengkajinya.tepat berbanding jika tidak mengkajinya.

– Pemahaman yang tepat terhadap Pemahaman yang tepat terhadap massyarakat membolehkan individu itu massyarakat membolehkan individu itu bertingkahlaku dan menyesuaikan diri bertingkahlaku dan menyesuaikan diri mengikut kehendak masyarakat setempat. mengikut kehendak masyarakat setempat.

– – Ini akan mewujudkan keharmonian dalam Ini akan mewujudkan keharmonian dalam

masyarakat dan sukar untuk melanggar masyarakat dan sukar untuk melanggar peraturan yang wujud di dalam lingkungan peraturan yang wujud di dalam lingkungan sosialnya sosialnya

Page 29: Bab 2 Konsep Asas

Memahami Budaya dan Masyarakat Memahami Budaya dan Masyarakat LainLain – Individu yang telah mengkaji Individu yang telah mengkaji

masyarakat lain tidak akan mengalami masyarakat lain tidak akan mengalami satu kejutan budaya, tetapi lebih satu kejutan budaya, tetapi lebih bersedia menghadapi perbezaan yang bersedia menghadapi perbezaan yang wujud.wujud.

– Seseorang yang mengkaji masyarakat Seseorang yang mengkaji masyarakat industri tidak akan terkejut jika pergi ke industri tidak akan terkejut jika pergi ke negara tersebut.negara tersebut.

Page 30: Bab 2 Konsep Asas

Memupuk Kerjasama di Antara MasyarakatMemupuk Kerjasama di Antara Masyarakat – Perhubungan masa kini bukan hanya terbatas Perhubungan masa kini bukan hanya terbatas

di kalangan satu masyarakat sahaja tetapi di kalangan satu masyarakat sahaja tetapi merangkumi masyarakat dunia merangkumi masyarakat dunia keseluruhannya. keseluruhannya.

– Bagi mengatasi isu-isu global seperti Bagi mengatasi isu-isu global seperti pencemaran, teknologi, perlumbaan senjata pencemaran, teknologi, perlumbaan senjata dan sebagainya, memerlukan kerjasama dan sebagainya, memerlukan kerjasama antara masyarakat.antara masyarakat.

– – Maka, kajian terhadap masyarakat akan Maka, kajian terhadap masyarakat akan

membolehkan kita memahami dan memupuk membolehkan kita memahami dan memupuk kerjasama dengan sesuatu masyarakat.kerjasama dengan sesuatu masyarakat.

Page 31: Bab 2 Konsep Asas

Ciri-Ciri MasyarakatCiri-Ciri Masyarakat Manusia Yang Hidup BerkelompokManusia Yang Hidup Berkelompok

– Satu hakikat yang nyata di kalangan manusia Satu hakikat yang nyata di kalangan manusia ialah mereka hidup bersama dan membentuk ialah mereka hidup bersama dan membentuk kelompok.kelompok.

– Kelompok ini yang membentuk masyarakat. Kelompok ini yang membentuk masyarakat.

Mereka mengenali antara satu sama lain dan Mereka mengenali antara satu sama lain dan saling bergantungan. saling bergantungan.

– Kesatuan sosial wujud dalam perhubungan Kesatuan sosial wujud dalam perhubungan sesama manusia ini. Seseorang manusia tidak sesama manusia ini. Seseorang manusia tidak mungkin dapat meneruskan hidupnya tanpa mungkin dapat meneruskan hidupnya tanpa bergantung kepada manusia lain.bergantung kepada manusia lain.

Page 32: Bab 2 Konsep Asas

Melahirkan KebudayaanMelahirkan Kebudayaan – Tiada masyarakat, tiadalah budaya dan Tiada masyarakat, tiadalah budaya dan

sebaliknya. sebaliknya.

– Masyarakat akan melahirkan Masyarakat akan melahirkan kebudayaan, sama ada kebendaan atau kebudayaan, sama ada kebendaan atau bukan kebendaan.bukan kebendaan.

– Budaya itu pula diwarisi dari generasi Budaya itu pula diwarisi dari generasi ke generasi berikutnya dengan proses ke generasi berikutnya dengan proses penyesuaian.penyesuaian.

Page 33: Bab 2 Konsep Asas

Mengalami PerubahanMengalami Perubahan– Sebagaimana budaya, masyarakat juga Sebagaimana budaya, masyarakat juga

turut mengalami perubahan. turut mengalami perubahan.

– Suatu perubahan terjadi kerana faktor-Suatu perubahan terjadi kerana faktor-faktor yang berasal dari masyarakat itu faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri. sendiri.

– Sebagai contoh, suatu penemuan baru Sebagai contoh, suatu penemuan baru mungkin akan mengakibatkan mungkin akan mengakibatkan perubahan kepada masyarakat itu perubahan kepada masyarakat itu

Page 34: Bab 2 Konsep Asas

Mengalami PerubahanMengalami Perubahan– Salah satu syarat kewujudan masyarakat Salah satu syarat kewujudan masyarakat

ialah terdapatnya perlakuan berhubung ialah terdapatnya perlakuan berhubung dan bekerjasama di antara ahli dan ini dan bekerjasama di antara ahli dan ini akan mencetuskan interaksi. akan mencetuskan interaksi.

– Interaksi ini boleh berlaku secara lisan Interaksi ini boleh berlaku secara lisan atau tidak lisan. atau tidak lisan.

– Komunikasi berlaku apabila masyarakat Komunikasi berlaku apabila masyarakat bertemu di antara satu sama lain bertemu di antara satu sama lain

Page 35: Bab 2 Konsep Asas

Terdapat KepimpinanTerdapat Kepimpinan – Pemimpin adalah terdiri daripada ketua Pemimpin adalah terdiri daripada ketua

keluarga, ketua kampung, ketua negara keluarga, ketua kampung, ketua negara dan sebagainya. dan sebagainya.

– Dalam masyarakat Melayu awal, Dalam masyarakat Melayu awal, kepimpinan adalah bercorak tertutup kepimpinan adalah bercorak tertutup kerana pemilihan berdasarkan kerana pemilihan berdasarkan keturunan keturunan

Page 36: Bab 2 Konsep Asas

Stratifikasi SosialStratifikasi Sosial – Stratifikasi sosial meletakkan seseorang Stratifikasi sosial meletakkan seseorang

pada kedudukan dan peranan yang pada kedudukan dan peranan yang harus dimainkannya atau merujuk harus dimainkannya atau merujuk kepada susun lapis masyarakat. kepada susun lapis masyarakat.

– Stratifikasi sosial dibahagikan kepada Stratifikasi sosial dibahagikan kepada tiga:tiga: kelas, kelas, status status kastakasta

Page 37: Bab 2 Konsep Asas

– Kelas ialah kedudukan seseorang dalam Kelas ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat berdasarkan pemilikan harta atau masyarakat berdasarkan pemilikan harta atau kekayaan seperti orang kaya kelas atasan dan kekayaan seperti orang kaya kelas atasan dan orang miskin, kelas bawahan. orang miskin, kelas bawahan.

– Status ialah jangkaan peranan yang dimainkan Status ialah jangkaan peranan yang dimainkan oleh individu dalam masyarakat seperti oleh individu dalam masyarakat seperti penerimaan gelaran iaitu Haji, Lebai, Dato’ dan penerimaan gelaran iaitu Haji, Lebai, Dato’ dan sebagainya.sebagainya.

– Kasta ialah kelas sosial yang keahliannya Kasta ialah kelas sosial yang keahliannya ditentukan hanya melalui kelahiran dan dalam ditentukan hanya melalui kelahiran dan dalam hidupnya tidak berlaku mobiliti sosial. Ini hidupnya tidak berlaku mobiliti sosial. Ini dapat dilihat dalam zaman tradisional India dapat dilihat dalam zaman tradisional India yang memecahkan kasta kepada Brahmin, yang memecahkan kasta kepada Brahmin, Ksyatria, Vaisya dan Sudra.Ksyatria, Vaisya dan Sudra.

Page 38: Bab 2 Konsep Asas

Konsep EtnikKonsep Etnik Berasal dari perkataan ethnosBerasal dari perkataan ethnos

Ras ialah perbezaan dari segi ciri-ciri fizikal dalam Ras ialah perbezaan dari segi ciri-ciri fizikal dalam kelompok manusia dan ciri yang paling ketara serta sering kelompok manusia dan ciri yang paling ketara serta sering digunakan untuk membezakan kumpulan manusia ialah digunakan untuk membezakan kumpulan manusia ialah warna kulit. warna kulit.

Etnik pula dari segi bahasa boleh didefinasikan sebagai Etnik pula dari segi bahasa boleh didefinasikan sebagai kaum atau bangsa. Dari segi istilah pula etnik boleh kaum atau bangsa. Dari segi istilah pula etnik boleh didefinasikan sebagai kelompok manusia yang ditentukan didefinasikan sebagai kelompok manusia yang ditentukan melalui perbezaan ciri-ciri budaya seperti adat resam, melalui perbezaan ciri-ciri budaya seperti adat resam, pakaian, bahasa, kegiatan ekonomi dan sebagainya.pakaian, bahasa, kegiatan ekonomi dan sebagainya.

Page 39: Bab 2 Konsep Asas

Etnik ialah berkenaan bangsa manusia: ia Etnik ialah berkenaan bangsa manusia: ia juga tidak memaksa perubahan terhadap juga tidak memaksa perubahan terhadap kepercayaan agama atau membuang unsur kepercayaan agama atau membuang unsur sesuatu kaum sesuatu kaum

Etnik dapat dikelaskan melalui perbezaan Etnik dapat dikelaskan melalui perbezaan budaya. budaya.

Etnik juga dapat dikelaskan mengikut Etnik juga dapat dikelaskan mengikut demografi iaitu mengikut kedudukan geografi demografi iaitu mengikut kedudukan geografi dan sempadan negeri. dan sempadan negeri.

Contohnya di Sabah dan Sarawak terdapat Contohnya di Sabah dan Sarawak terdapat pelbagai kumpulan etnik pada kedudukan pelbagai kumpulan etnik pada kedudukan geografi yang berbezageografi yang berbeza . .

Page 40: Bab 2 Konsep Asas
Page 41: Bab 2 Konsep Asas

Konsep EtnisitiKonsep Etnisiti

Etnisiti merujuk kepada rasa Etnisiti merujuk kepada rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu. tertentu.

Ini bererti wujudnya satu Ini bererti wujudnya satu kebudayaan atau sub-budaya jelas di kebudayaan atau sub-budaya jelas di mana anggotanya berasa disatukan mana anggotanya berasa disatukan dengan satu sejarah, nilai, sikap dan dengan satu sejarah, nilai, sikap dan tingkah laku yang sama.tingkah laku yang sama.

Page 42: Bab 2 Konsep Asas

EtnosentrismeEtnosentrisme Manakala etnosentrisme pula merujuk Manakala etnosentrisme pula merujuk

kepada kepercayaan atau rasa bangga kepada kepercayaan atau rasa bangga yang wujud dikalangan anggota sesebuah yang wujud dikalangan anggota sesebuah kelompok etnik bahawa budaya dan kelompok etnik bahawa budaya dan etnisiti mereka adalah jauh lebih baik dan etnisiti mereka adalah jauh lebih baik dan hebat daripada kelompok lain.hebat daripada kelompok lain.

Etnosentrisme juga membawa makna Etnosentrisme juga membawa makna suatu perspektif melihat kelompok etnik suatu perspektif melihat kelompok etnik lain daripada lensa dan kacamata etnik lain daripada lensa dan kacamata etnik sendiri.sendiri.

Page 43: Bab 2 Konsep Asas

Konsep Ras dan RasismeKonsep Ras dan Rasisme Istilah ras dan etnik sering kali digunakan secara berulangan Istilah ras dan etnik sering kali digunakan secara berulangan

walaupun membawa makna berbeza. walaupun membawa makna berbeza.

Di Malaysia, istilah ras dan etnik sering kali dicampuraduk dan Di Malaysia, istilah ras dan etnik sering kali dicampuraduk dan digunakan secara bertukar sehingga maknanya menjadi lebih digunakan secara bertukar sehingga maknanya menjadi lebih kurang sama. kurang sama.

Orang Melayu, Cina dan India serta pelbagai etnik lain di Sabah Orang Melayu, Cina dan India serta pelbagai etnik lain di Sabah dan Sarawak sepatutnya dikenali sebagai etnik tetapi juga dan Sarawak sepatutnya dikenali sebagai etnik tetapi juga dipanggil ras dalam kehidupan seharian.dipanggil ras dalam kehidupan seharian.

Pada dasarnya, ras boleh dikatakan sebagai sebuah kelompok Pada dasarnya, ras boleh dikatakan sebagai sebuah kelompok sosial yang mempunyai tanda pengenalan kolektif berasaskan ciri-sosial yang mempunyai tanda pengenalan kolektif berasaskan ciri-ciri fizikal-biologikal nyata, seperti warna kulit, warna mata, warna ciri fizikal-biologikal nyata, seperti warna kulit, warna mata, warna rambut dan selainnya. rambut dan selainnya.

Ciri paling ketara yang digunakan untuk membezakan kumpulan Ciri paling ketara yang digunakan untuk membezakan kumpulan manusia ialah warna kulit.manusia ialah warna kulit.

Page 44: Bab 2 Konsep Asas

Manakala rasisme ditakrifkan sebagai Manakala rasisme ditakrifkan sebagai pandangan, pemikiran, atau kepercayaan pandangan, pemikiran, atau kepercayaan negatif oleh sesuatu kelompok sosial atau negatif oleh sesuatu kelompok sosial atau para anggotanya mengenai sesuatu para anggotanya mengenai sesuatu kelompok lain berdasarkan perbedaan kelompok lain berdasarkan perbedaan wajah fizikal-bilogikal atau ras semata-wajah fizikal-bilogikal atau ras semata-mata dan ini ditunjukkan secara terbuka mata dan ini ditunjukkan secara terbuka melalui prilaku atau tindakan terbuka.melalui prilaku atau tindakan terbuka.

Rasisme adalah gabungan prejudis dan Rasisme adalah gabungan prejudis dan kuasa diartikulasi melalui diskriminasi kuasa diartikulasi melalui diskriminasi berasaskan warna kulit, mata dan ciri-ciri berasaskan warna kulit, mata dan ciri-ciri fizikal-biologikal selainnya.fizikal-biologikal selainnya.

Page 45: Bab 2 Konsep Asas

Rasisme wujud pada dua tahap iaitu tahap Rasisme wujud pada dua tahap iaitu tahap individu dan tahap institusi. individu dan tahap institusi.

Pada tahap individu, rasisme berlaku dalam Pada tahap individu, rasisme berlaku dalam bentuk kepercayaan wujudnya ras tertentu yang bentuk kepercayaan wujudnya ras tertentu yang berstatus lebih tinggi dan ada yang berstatus berstatus lebih tinggi dan ada yang berstatus lebih rendah. lebih rendah.

Rasisme pada peringkat individu ini wujud dalam Rasisme pada peringkat individu ini wujud dalam bentuk kepercayaan dan sikap individu.bentuk kepercayaan dan sikap individu.

Pada tahap institusi, rasisme melibatkan dasar Pada tahap institusi, rasisme melibatkan dasar

dan pelaksanaan yang bersifat diskriminasi, dan pelaksanaan yang bersifat diskriminasi, seterusnya membentuk ketidaksamaan bagi seterusnya membentuk ketidaksamaan bagi masyarakat daripada ras yang berbeza. masyarakat daripada ras yang berbeza.

Rasisme pada tahap institusi ini dapat dilihat Rasisme pada tahap institusi ini dapat dilihat secara tersirat di dalam struktur sosial.secara tersirat di dalam struktur sosial.

Page 46: Bab 2 Konsep Asas

Konsep Prejudis dan Konsep Prejudis dan StereotaipStereotaip

Prejudis ditakrif sebagai pandangan negatif yang tersemat di Prejudis ditakrif sebagai pandangan negatif yang tersemat di dalam hati seseorang atau satu kelompok etnik, yang sering tidak dalam hati seseorang atau satu kelompok etnik, yang sering tidak diluahkan secara terbuka, mengenai ahli atau kelompok etnik lain.diluahkan secara terbuka, mengenai ahli atau kelompok etnik lain.

Selalunya pandangan ini adalah tidak berasaskan maklumat yang Selalunya pandangan ini adalah tidak berasaskan maklumat yang jelas, tepat atau mencukupi. Apabila prejudis disuarakan ianya jelas, tepat atau mencukupi. Apabila prejudis disuarakan ianya menjadi stereotaip.menjadi stereotaip.

Prejudis antara etnik berlaku apabila sesebuah etnik memandangn Prejudis antara etnik berlaku apabila sesebuah etnik memandangn negatif terhadap etnik lain. Mengubah prejudis yang tinggi negatif terhadap etnik lain. Mengubah prejudis yang tinggi terhadap sesebuah etnik lain adalah sukar diubah walaupun fakta terhadap sesebuah etnik lain adalah sukar diubah walaupun fakta yang kukuh diberikan bagi membuktikan bahawa pemahaman yang kukuh diberikan bagi membuktikan bahawa pemahaman tersebut adalah salah. tersebut adalah salah.

Prejudis yang wujud biasanya berasaskan sokongan yang aktif Prejudis yang wujud biasanya berasaskan sokongan yang aktif daripada masyarakat sekeliling. Melalui proses sosialisasi, sikap daripada masyarakat sekeliling. Melalui proses sosialisasi, sikap prejudis disalurkan dari satu generasi kepada satu generasi lain. prejudis disalurkan dari satu generasi kepada satu generasi lain. Kesan sikap prejudis semakin mudah dilihat apabila berlaku Kesan sikap prejudis semakin mudah dilihat apabila berlaku persaingan bagi mendapatkan sesuatu yang terhad sama ada dari persaingan bagi mendapatkan sesuatu yang terhad sama ada dari aspek politik, ekonomi sosial dan sebagainya.aspek politik, ekonomi sosial dan sebagainya.

Page 47: Bab 2 Konsep Asas

Manakala stereotaip pula ialah kenyataan-kenyataan umum Manakala stereotaip pula ialah kenyataan-kenyataan umum yang negatif terhadap sesuatu etnik seperti semua orang yang negatif terhadap sesuatu etnik seperti semua orang Arab itu Islam, orang Belanda itu kedekut dan sebagainya. Arab itu Islam, orang Belanda itu kedekut dan sebagainya.

Dengan kata lain, stereotaip ialah gambaran berlebih-Dengan kata lain, stereotaip ialah gambaran berlebih-lebihan tentang sesuatu perlakuan baik atau buruk yang lebihan tentang sesuatu perlakuan baik atau buruk yang ditujukan kepada sesuatu etnik oleh etnik lain. Ini terhasil ditujukan kepada sesuatu etnik oleh etnik lain. Ini terhasil apabila berlaku pertembungan dua atau lebih komuniti apabila berlaku pertembungan dua atau lebih komuniti etnik. etnik.

Fahaman stereotaip ini akan menimbulkan perasaan yang Fahaman stereotaip ini akan menimbulkan perasaan yang negatif dalam kalangan masyarakat khususnya masyarakat negatif dalam kalangan masyarakat khususnya masyarakat majmuk di Malaysia. majmuk di Malaysia.

Ini kerana fahaman stereotaip akan menjadikan sesuatu Ini kerana fahaman stereotaip akan menjadikan sesuatu etnik itu akan memandang rendah kepada etnik lain dan etnik itu akan memandang rendah kepada etnik lain dan seterusnya membawa implikasi kepada terbatasnya seterusnya membawa implikasi kepada terbatasnya interaksi antara etnik dan menimbulkan semangat interaksi antara etnik dan menimbulkan semangat perkauman yang menebal.perkauman yang menebal.

Page 48: Bab 2 Konsep Asas

Konsep DiskriminasiKonsep Diskriminasi Diskriminasi ditakrif sebagai pandangan, pemikiran dan Diskriminasi ditakrif sebagai pandangan, pemikiran dan

kepercayaan negatif oleh seseorang atau sekelompok etnik kepercayaan negatif oleh seseorang atau sekelompok etnik terhadap anggota atau kelompok etnik lain yang terhadap anggota atau kelompok etnik lain yang mempengaruhi prilaku pihak yang berpandangan negatif.mempengaruhi prilaku pihak yang berpandangan negatif.

Ringkasnya, diskriminasi adalah perbuatan membezakan Ringkasnya, diskriminasi adalah perbuatan membezakan

seseorang individu atau sesuatu kelompok etnik lain seseorang individu atau sesuatu kelompok etnik lain berasaskan ciri-ciri etnik semata-mata.berasaskan ciri-ciri etnik semata-mata.

Diskriminasi merupakan hasil terjemahan daripada Diskriminasi merupakan hasil terjemahan daripada prasangka yang ada pada sesuatu etnik. prasangka yang ada pada sesuatu etnik.

Ia semakin mudah berlaku terutama apabila wujud prejudis Ia semakin mudah berlaku terutama apabila wujud prejudis dan stereotaip dalam sesebuah masyarakat, sama ada di dan stereotaip dalam sesebuah masyarakat, sama ada di peringkat individu ataupun kumpulan etnik.peringkat individu ataupun kumpulan etnik.

Page 49: Bab 2 Konsep Asas

KONSEP PERPADUAN DAN KONSEP PERPADUAN DAN INTEGRASIINTEGRASI

Perpaduan seringkali merujuk kepada penyatuan berbagai Perpaduan seringkali merujuk kepada penyatuan berbagai etnik dan budaya yang berlainan ke arah membentuk satu etnik dan budaya yang berlainan ke arah membentuk satu entiti fizikal. Mereka tinggal bersama dalam satu kawasan entiti fizikal. Mereka tinggal bersama dalam satu kawasan dan menjalankan aktiviti seharian dengan harmoni. dan menjalankan aktiviti seharian dengan harmoni.

Perpaduan juga adalah satu konsep politik yang merujuk Perpaduan juga adalah satu konsep politik yang merujuk kepada satu keadaan sehaluan, rapat serta bekerjasama kepada satu keadaan sehaluan, rapat serta bekerjasama untuk mencapai matlamat bersama. untuk mencapai matlamat bersama.

Ini selari dengan apa yang dimaksudkan dengan perpaduan Ini selari dengan apa yang dimaksudkan dengan perpaduan oleh kerajaan iaitu satu proses menyatupadukan anggota-oleh kerajaan iaitu satu proses menyatupadukan anggota-anggota masyarakat dan negara seluruhnya melalui anggota masyarakat dan negara seluruhnya melalui ideologi negara supaya tiap-tiap anggota masyarakat dapat ideologi negara supaya tiap-tiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan kebangsaan bersama di kalangan merekakebangsaan bersama di kalangan mereka

Page 50: Bab 2 Konsep Asas

Unsur-unsur IntegrasiUnsur-unsur Integrasi Integrasi WilayahIntegrasi Wilayah

Integrasi EkonomiIntegrasi Ekonomi

Integrasi KebudayaanIntegrasi Kebudayaan

Integrasi SosialIntegrasi Sosial

Integrasi PendidikanIntegrasi Pendidikan

Integrasi PolitikIntegrasi Politik

Page 51: Bab 2 Konsep Asas

Usaha-usaha ke arah IntegrasiUsaha-usaha ke arah Integrasi mengurangkan perbezaan psikologi di mengurangkan perbezaan psikologi di

antara penduduk-penduduk dalam wilayah antara penduduk-penduduk dalam wilayah yang berkenaan.yang berkenaan.

mengatasi masalah perbezaan geografi mengatasi masalah perbezaan geografi dengan merapatkan perhubungan dan dengan merapatkan perhubungan dan interaksi supaya wujud persefahaman yang interaksi supaya wujud persefahaman yang lebih baik di antara penduduk dan suku lebih baik di antara penduduk dan suku kaum yang ada.kaum yang ada.

mewujudkan identiti bersama iaitu simbol mewujudkan identiti bersama iaitu simbol kesetiaan dan komitmen terhadap konsep kesetiaan dan komitmen terhadap konsep bangsa Malaysia.bangsa Malaysia.

Page 52: Bab 2 Konsep Asas

Integrasi merupakan tahap tertinggi yang ingin dicapai oleh Integrasi merupakan tahap tertinggi yang ingin dicapai oleh kebanyakan masyarakat majmuk. Integrasi membolehkan kebanyakan masyarakat majmuk. Integrasi membolehkan pelbagai bentuk etnik dan ras bersatu, seterusnya pelbagai bentuk etnik dan ras bersatu, seterusnya membentuk sebuah masyarakat dengan identiti baru.membentuk sebuah masyarakat dengan identiti baru.

Integrasi wujud dalam sesebuah masyarakat apabila Integrasi wujud dalam sesebuah masyarakat apabila ahli-ahlinya menerima ciri ahli lain tanpa merujuk kepada ahli-ahlinya menerima ciri ahli lain tanpa merujuk kepada identiti dan asal usul ras mereka. Senario ini turut identiti dan asal usul ras mereka. Senario ini turut melibatkan penyatuan pelbagai kumpulan, tanpa mengira melibatkan penyatuan pelbagai kumpulan, tanpa mengira keturunan, sehingga melenyapkan sikap prejudis dan keturunan, sehingga melenyapkan sikap prejudis dan diskriminasi terhadap satu sama lain dalam masyarakat diskriminasi terhadap satu sama lain dalam masyarakat tersebut.tersebut.

Tahap-tahap hubungan etnik boleh dilihat dari segi darjah Tahap-tahap hubungan etnik boleh dilihat dari segi darjah kedekatan bermula dengan hubungan terpisah iaitu kedekatan bermula dengan hubungan terpisah iaitu segregasi sehinggalah hubungan berbentuk sebati iaitu segregasi sehinggalah hubungan berbentuk sebati iaitu amalgamasi.amalgamasi.

Page 53: Bab 2 Konsep Asas

SegregasiSegregasi – Ia merupakan hubungan yang bersifat Ia merupakan hubungan yang bersifat

pemisahan di antara etnik-etnik dalam pemisahan di antara etnik-etnik dalam sesebuah negara. sesebuah negara.

– Pemisahan berlaku dalam beberapa Pemisahan berlaku dalam beberapa keadaan di antaranya dari segi kawasan keadaan di antaranya dari segi kawasan tempat tinggal, sistem persekolahan, tempat tinggal, sistem persekolahan, pengangkutan dan kemudahan awam.pengangkutan dan kemudahan awam.

– Ia wujud sama ada didasari oleh Ia wujud sama ada didasari oleh undang-undang atau tidak seperti Dasar undang-undang atau tidak seperti Dasar Apatheid di Afrika Selatan.Apatheid di Afrika Selatan.

A + B + C

Page 54: Bab 2 Konsep Asas

AkomodasiAkomodasi – Ia merupakan proses di mana etnik menyedari Ia merupakan proses di mana etnik menyedari

norma dan nilai mereka antara satu sama lain, norma dan nilai mereka antara satu sama lain, namun mereka tetap mempertahankan budaya namun mereka tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing. Namun, mereka hidup hidup masing-masing. Namun, mereka hidup secara harmoni dan menghormati antara satu secara harmoni dan menghormati antara satu sama lain. sama lain.

– Di peringkat pemerintahan pusat, setiap etnik Di peringkat pemerintahan pusat, setiap etnik mempunyai wakil dan dalam bidang ekonomi mempunyai wakil dan dalam bidang ekonomi dan pendidikan, mereka saling bergantungan. dan pendidikan, mereka saling bergantungan.

– Switzerland adalah negara yang mempunyai Switzerland adalah negara yang mempunyai hubungan etnik bersifat akomodasi kerana hubungan etnik bersifat akomodasi kerana etnik-etnik Jerman, Perancis dan Itali, saling etnik-etnik Jerman, Perancis dan Itali, saling membuat penyesuaian antara mereka membuat penyesuaian antara mereka

A + B + C = A + B + C

Page 55: Bab 2 Konsep Asas

AkulturasiAkulturasi– Ia merupakan satu proses penerimaan Ia merupakan satu proses penerimaan

unsur kebudayaan di kalangan individu unsur kebudayaan di kalangan individu atau kelompok dari sesuatu kebudayaan atau kelompok dari sesuatu kebudayaan lain yang berlainan. lain yang berlainan.

– Akulturasi terjadi apabila satu kelompok Akulturasi terjadi apabila satu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan yang manusia dengan suatu kebudayaan yang tertentu dihadapkan unsur-unsur dari tertentu dihadapkan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing yang berbeza suatu kebudayaan asing yang berbeza sehingga unsur-unsur kebudayaan asing sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu akhirnya diterima dan diolah ke dalam itu akhirnya diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri. kebudayaan sendiri.

– Berbeza dengan proses asimilasi, proses Berbeza dengan proses asimilasi, proses akulturasi tidak menyebabkan kehilangan akulturasi tidak menyebabkan kehilangan identiti asal masyarakat yang menerima.identiti asal masyarakat yang menerima.

Page 56: Bab 2 Konsep Asas

– Dalam sejarah tamadun manusia, sering Dalam sejarah tamadun manusia, sering berlaku pertemuan atau pertembungan berlaku pertemuan atau pertembungan antara dua atau lebih kebudayaan. antara dua atau lebih kebudayaan. Proses ini menyebabkan berlakunya Proses ini menyebabkan berlakunya proses pinjam-meminjam. proses pinjam-meminjam.

– Pada peringkat awal, unsur pinjaman Pada peringkat awal, unsur pinjaman digunakan secara langsung dan kemudian digunakan secara langsung dan kemudian diolah dan dijadikan unsur kebudayaan diolah dan dijadikan unsur kebudayaan sendiri. sendiri.

– Di Malaysia, beberapa kes boleh dijadikan Di Malaysia, beberapa kes boleh dijadikan rujukan seperti penggunaan tali leher, rujukan seperti penggunaan tali leher, ‘angpow’, makanan, hiburan dan ‘angpow’, makanan, hiburan dan sebagainyasebagainya

Page 57: Bab 2 Konsep Asas

Namun kejayaan akulturasi Namun kejayaan akulturasi bergantung kepada:bergantung kepada:– i.i. Unsur-unsur kebudayaan asing Unsur-unsur kebudayaan asing

yang mudah diterima seperti budaya yang mudah diterima seperti budaya kebendaan seperti pakaian dan kebendaan seperti pakaian dan kebudayaan tersebut memberi manfaat kebudayaan tersebut memberi manfaat yang besar.yang besar.

– ii.ii. Unsur kebudayaan asing berbentuk Unsur kebudayaan asing berbentuk bukan kebendaan sukar diterima seperti bukan kebendaan sukar diterima seperti ideologi, pemikiran dan sebagainya.ideologi, pemikiran dan sebagainya.

A + B + C = Ai + Bi + Ci

Page 58: Bab 2 Konsep Asas

AsimilasiAsimilasi– Ia merupakan satu proses percantuman Ia merupakan satu proses percantuman

dan penyatuan di antara etnik yang dan penyatuan di antara etnik yang berlainan budaya sehingga membentuk berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama. Ia berkaitan dengan identiti yang sama. Ia berkaitan dengan penyerapan sehala individu ke dalam penyerapan sehala individu ke dalam etnik yang lain. etnik yang lain.

– Asimilasi yang sempurna menyebabkan Asimilasi yang sempurna menyebabkan berlakunya penghapusan penuh berlakunya penghapusan penuh perbezaan dari segi kebudayaan dan perbezaan dari segi kebudayaan dan identiti. identiti.

– Di Malaysia, apa yang berlaku ke atas Di Malaysia, apa yang berlaku ke atas masyarakat Jawa, masyarakat Cina masyarakat Jawa, masyarakat Cina Kelantan, Baba dan Nyonya, merupakan Kelantan, Baba dan Nyonya, merupakan antara contoh berlakunya proses antara contoh berlakunya proses asimilasiasimilasi

Page 59: Bab 2 Konsep Asas

Proses asimilasi berlaku apabila Proses asimilasi berlaku apabila terdapatnya:terdapatnya:

– i.i. Etnik yang berbeza budaya.Etnik yang berbeza budaya.– ii.ii. Individu di dalam atau di antara Individu di dalam atau di antara

etnik sering berinteraksi.etnik sering berinteraksi.– iii.iii. Interaksi berlaku dalam tempoh Interaksi berlaku dalam tempoh

yang lama.yang lama.

Page 60: Bab 2 Konsep Asas

Kejayaan asimilasi bergantung kepada:Kejayaan asimilasi bergantung kepada:i.i. Kesanggupan etnik minoriti menghilangkan Kesanggupan etnik minoriti menghilangkan

identiti mereka dan menerima identiti etnik lain.identiti mereka dan menerima identiti etnik lain.

ii.ii. Kesanggupan etnik majoriti menerima etnik Kesanggupan etnik majoriti menerima etnik

lain.lain.

iii.iii. Perbezaan saiz kelompok majoriti dan minoriti Perbezaan saiz kelompok majoriti dan minoriti tidak besar atau kelompok minoriti adalah kecil.tidak besar atau kelompok minoriti adalah kecil.

iv.iv. Terdapat banyak persamaan budaya antara etnik.Terdapat banyak persamaan budaya antara etnik.

v.v. Penguasaan dalam sesuatu bidang khususnya Penguasaan dalam sesuatu bidang khususnya etnik minoriti akan menyukarkan proses asimilasi.etnik minoriti akan menyukarkan proses asimilasi.

Page 61: Bab 2 Konsep Asas

Faktor penghalang asimilasi ialah:Faktor penghalang asimilasi ialah:

– i.i. Kurangnya pengetahuan Kurangnya pengetahuan kebudayaan sehingga menimbulkan kebudayaan sehingga menimbulkan perasaan takut terhadap budaya lain.perasaan takut terhadap budaya lain.

– ii.ii. Timbul perasaan bahawa budaya Timbul perasaan bahawa budaya etnik lebih tinggi dari etnik lain.etnik lebih tinggi dari etnik lain.

– iii.iii. Adanya perbezaan kepentingan Adanya perbezaan kepentingan antara etnik yang terlibat.antara etnik yang terlibat.

A + B + C = A

Page 62: Bab 2 Konsep Asas

AmalgamasiAmalgamasi– Ia merupakan satu proses yang Ia merupakan satu proses yang

terjadi apabila budaya atau ras terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis-bercampur untuk membentuk jenis-jenis budaya dan ras yang baru. jenis budaya dan ras yang baru.

– Cara utama dalam menentukan Cara utama dalam menentukan proses amalgamasi terjadi ialah proses amalgamasi terjadi ialah perkahwinan campur antara etnik.perkahwinan campur antara etnik.

A + B + C = D

Page 63: Bab 2 Konsep Asas

Tahap-tahap Tahap-tahap Hubungan EtnikHubungan Etnik

SEGREGASI

AKOMODASI

AKULTURASI

ASIMILASI

AMALGAMASI

Pemisahan antara etnik.Dasar apateid

Sedar perbezaan budaya.Hidup dengan harmoni

Minoriti menerima budaya majoriti, tanpa ubah budaya asal

Minoriti terima budaya dominan

Percampuran membentuk kelompok baru.Kahwin campur

Page 64: Bab 2 Konsep Asas

Proses IntegrasiProses Integrasi

RendahRendah

Segregasi

Akomodasi

Akulturasi

Asimilasi

Amalgamasi

TinggiTinggi

Page 65: Bab 2 Konsep Asas

aduaJl 2.1 : Komposisi Penduduk Malaysia, 2000-2010 (Juta orang)

Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk (Juta)(Juta)

Tahun 2000Tahun 2000 Tahun 2005Tahun 2005 Tahun 2010Tahun 2010

BumiputeraBumiputera 14.56 14.56 66.1%66.1% 16.0616.06 65.9%65.9% 17.9517.95 67%67%

CinaCina 5.58 5.58 25.3%25.3% 6.156.15 25.3%25.3% 6.526.52 24.3%24.3%

IndiaIndia 1.63 1.63 7.4%7.4% 1.831.83 7.5%7.5% 1.971.97 7.4%7.4%

Etnik lainEtnik lain 0.27 0.27 1.2%1.2% 0.320.32 1.3%1.3% 0.350.35 1.3%1.3%

Jumlah PendudukJumlah Penduduk 22.0422.04 100%100% 24.3624.36 100%100% 26.7926.79 100%100%

Sumber: Rancangan Malaysia Kesembilan 2006-2010

Page 66: Bab 2 Konsep Asas

Pengalaman MalaysiaPengalaman Malaysia Di atas kepelbagaian inilah, kerajaan telah Di atas kepelbagaian inilah, kerajaan telah

mengambil langkah dan melaksanakan berbagai mengambil langkah dan melaksanakan berbagai program bagi memupuk perpaduan di kalangan program bagi memupuk perpaduan di kalangan rakyat. rakyat.

Antara langkah penting yang diambil oleh Antara langkah penting yang diambil oleh kerajaan ialah menubuhkan Jabatan Perpaduan kerajaan ialah menubuhkan Jabatan Perpaduan Negara selepas peristiwa 13 Mei 1969. Negara selepas peristiwa 13 Mei 1969.

Jabatan ini seterusnya ditukar kepada Jabatan Jabatan ini seterusnya ditukar kepada Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN) Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN) bagi memainkan peranan yang lebih penting bagi memainkan peranan yang lebih penting dalam memupuk perpaduan kaum di Malaysia dalam memupuk perpaduan kaum di Malaysia serta terus berada di bawah Jabatan Perdana serta terus berada di bawah Jabatan Perdana Menteri.Menteri.

Page 67: Bab 2 Konsep Asas

Kerajaan juga telah bertindak secara aktif dengan Kerajaan juga telah bertindak secara aktif dengan menubuhkan Panel Penasihat Perpaduan Negara di menubuhkan Panel Penasihat Perpaduan Negara di peringkat pusat dan Jawatankusa Penasihat Perpaduan peringkat pusat dan Jawatankusa Penasihat Perpaduan Negeri di peringkat negeri-negeri. Negeri di peringkat negeri-negeri.

Penubuhan panel ini bertujuan untuk membincangkan is-isu Penubuhan panel ini bertujuan untuk membincangkan is-isu perpaduan kaum di Malaysia secara harmoni dan tidak perpaduan kaum di Malaysia secara harmoni dan tidak menggugat kestabilan politik yang sedia wujud. Ini menggugat kestabilan politik yang sedia wujud. Ini ditambah lagi dengan pelbagai program lain seperti dasar-ditambah lagi dengan pelbagai program lain seperti dasar-dasar yang diperkenalkan, sistem pendidikan dan pelbagai dasar yang diperkenalkan, sistem pendidikan dan pelbagai lagi. lagi.

Sebagai contoh, hubungan harmoni antara etnik di Melaka Sebagai contoh, hubungan harmoni antara etnik di Melaka dibuktikan lagi dengan jelas hingga kini melalui seni bina dibuktikan lagi dengan jelas hingga kini melalui seni bina masjid dan rumah ibadat lain di Melaka. masjid dan rumah ibadat lain di Melaka.

Masjid Kapitan Kling dan Masjid Tengkera misalnya, Masjid Kapitan Kling dan Masjid Tengkera misalnya,

mempunyai gabungan senibina China, Melayu, Arab dan mempunyai gabungan senibina China, Melayu, Arab dan India. Masjid-masjid yang dibina pada zaman kesultanan India. Masjid-masjid yang dibina pada zaman kesultanan Melaka adalah unik iaitu mempunyai menara berunsurkan Melaka adalah unik iaitu mempunyai menara berunsurkan pagoda dan ukiran campuran bermotif tempatan, Arab dan pagoda dan ukiran campuran bermotif tempatan, Arab dan India serta China. India serta China.

Page 68: Bab 2 Konsep Asas
Page 69: Bab 2 Konsep Asas

Begitu juga dengan adanya Kementerian Kesenian, Kebudayaan Begitu juga dengan adanya Kementerian Kesenian, Kebudayaan dan Warisan, telah memperkukuhkan lagi warisan kesenian rakyat dan Warisan, telah memperkukuhkan lagi warisan kesenian rakyat Malaysia seperti tarian, muzik, pemakaian pakaian tradisional dan Malaysia seperti tarian, muzik, pemakaian pakaian tradisional dan makanan dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia, terus makanan dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia, terus dipelihara dan dimajukan. dipelihara dan dimajukan.

Misalnya, makanan etnik Melayu seperti nasi lemak menjadi Misalnya, makanan etnik Melayu seperti nasi lemak menjadi kegemaran rakyat Malaysia, begitu juga dengan masakan etnik kegemaran rakyat Malaysia, begitu juga dengan masakan etnik Cina seperti nasi goreng Cina, mi Hailam dan masakan India Cina seperti nasi goreng Cina, mi Hailam dan masakan India seperti kari. seperti kari.

Manakala daripada segi pakaian, para pelajar bukan Melayu tidak Manakala daripada segi pakaian, para pelajar bukan Melayu tidak merasa janggal memakai baju kurung dan baju Melayu khususnya merasa janggal memakai baju kurung dan baju Melayu khususnya pada hari Jumaat. pada hari Jumaat.

Perkara ini terus diterima apabila sambutan Hari Kemerdekaan, di Perkara ini terus diterima apabila sambutan Hari Kemerdekaan, di mana kesenian rakyat Malaysia seperti pakaian dan alat muzik mana kesenian rakyat Malaysia seperti pakaian dan alat muzik telah digunakan.telah digunakan.

Hal yang sama juga apabila perbarisan kontigen sukan Malaysia Hal yang sama juga apabila perbarisan kontigen sukan Malaysia dalam mana-mana acara sukan, telah memaparkan kesenian dalam mana-mana acara sukan, telah memaparkan kesenian rakyat Malaysia.rakyat Malaysia.

Page 70: Bab 2 Konsep Asas

Oleh itu, konsep-konsep seperti Oleh itu, konsep-konsep seperti prejudis, steriotaip, rasisme dan prejudis, steriotaip, rasisme dan diskriminasi wajar dielakkan kerana diskriminasi wajar dielakkan kerana ia boleh menghalang perpaduan di ia boleh menghalang perpaduan di kalangan etnik. kalangan etnik.

Sebaliknya konsep-konsep seperti Sebaliknya konsep-konsep seperti akomodasi wajar dijadikan panduan akomodasi wajar dijadikan panduan dalam menjalinkan hubungan etnik dalam menjalinkan hubungan etnik di Malaysia.di Malaysia.

Page 71: Bab 2 Konsep Asas

PENUTUPPENUTUP Hubungan etnik ini pula tidak wajar dilihat dari Hubungan etnik ini pula tidak wajar dilihat dari

sudut luaran sahaja tetapi yang lebih pentingnya sudut luaran sahaja tetapi yang lebih pentingnya ialah sudut spiritual. ialah sudut spiritual.

Dalam hal ini, aspek-aspek yang menjadi teras Dalam hal ini, aspek-aspek yang menjadi teras kebudayaan kebangsaan sewajarnya dipelihara kebudayaan kebangsaan sewajarnya dipelihara iaitu kebudayaan kebangsaan haruslah iaitu kebudayaan kebangsaan haruslah berteraskan kepada kebudayaan rakyat asal berteraskan kepada kebudayaan rakyat asal rantau ini, unsur-unsur kebudayaan lain yang rantau ini, unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar boleh diterima menjadi unsur sesuai dan wajar boleh diterima menjadi unsur kebudayaan kebangsaan dan Islam menjadi kebudayaan kebangsaan dan Islam menjadi unsur penting dalam pembentukan kebudayaan unsur penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan.kebangsaan.