of 5/5
B OS NA I HE R e E G o V I NA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA ZAPADNO ŠIROKI BRIJEG Služba za imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar Broj: Datum, 25.09.2009. PRIJEPIS POSJEDOVNOG LISTA 315/01 Katastarski srez: Široki Brijeg Katastarska Dužice Strana: Kat.broj Prezime i ime i adresa korisnika Dio posjeda SV Sp.prom/god Mjesto stan. 10401 SFRJ-SAVEZNI SEK.ZA NAR. ODBRANU VP .8115-5 ZEMUN Parcela Naziv Dio Osnov Pbr. Pln.Skc. parcele 2022 DUBRAVA Naziv kulture Pašnjak 1/1 D 3/88 400 000 Površina Katastarski Prino Spisak Kl. ha a m2 prihod Pl.Sek. pr/god 26 30 25,46 202 2 3/88 Ukupno: 26 30 25,46 Naknada za korištenje podataka izmjera katastra zemljišta po iznosu od: i zavedena u popis narudžbi pod brojem: 07/1-30- Vjekoslav dipl. pravnik

B O S N A I H E R e E G o V I N A FEDERACIJA BOSNE I ...B O S N A I H E R e E G o V I N A FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA ZAPADNO HERCEGOVAČKA OPĆINA ŠIROKI BRIJEG Služba

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of B O S N A I H E R e E G o V I N A FEDERACIJA BOSNE I ...B O S N A I H E R e E G o V I N A FEDERACIJA...

 • B O S N A I H E R e E G o V I N A FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  ŽUPANIJA ZAPADNO HERCEGOVAČKA OPĆINA ŠIROKI BRIJEG

  Služba za imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar

  Broj: 07/1-30-,:f1..--//!J~7 Datum, 25.09.2009.

  PRIJEPIS POSJEDOVNOG LISTA 315/01

  Katastarski srez: Široki Brijeg Katastarska općina: Dužice Strana:

  Kat.broj Prezime i ime i adresa korisnika Dio posjeda SV Sp.prom/god Mjesto stan.

  10401 SFRJ-SAVEZNI SEK.ZA NAR. ODBRANU VP .8115-5 ZEMUN

  Parcela Naziv Dio Osnov Pbr. Pln.Skc. parcele

  2022 DUBRAVA

  Naziv kulture

  Pašnjak

  1/1 D 3/88 400 000

  Površina Katastarski Prino Spisak Kl. ha a m2 prihod Pl.Sek. pr/god

  26 30 25,46 202 2 3/88

  Ukupno: 26 30 25,46

  Naknada za korištenje podataka izmjera katastra zemljišta po tar.broju:~u iznosu od: ~ uplaćena i zavedena u popis narudžbi pod brojem: 07/1-30- ~

  Pomoćnik načelnika

  Vjekoslav Draškić dipl. pravnik

 • Odj I za g p sl

  ko K la la~ a fl -illa : j) CA.2/Ct rij g ~ pl n~ 6

  KOPIJ.A KATA t KOG P Mjerilo I: 1'5ou

  2022.

  I

  Naknada z kori' enj ataka izmj re i ka tastra z mrišta po tar. br. . . pćin ke tarifi u izno l od 111 KM u la ' na i zav dena u popi narudž a pod br. t 1)1 ~ 30 ~ 2. - .).0- /0

  Br. posjed lista

  Široki BrUeg, ,0 1 ! 1 O - 2. a () / Izdao: (

  _~~.0

  Katast rsld podaci: Metara

  če tvornih Posjednik

  5 FR. ~ 5 tA;V E.ZN

  LA

  2::: vjeraVo:l

  predstojnik Odjela

  C:L--~~ cf

 • BOSNA I HERCEGOVINA

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  OPCINSKI SUD U ŠiROKOM BRIJEGU

  lEMLJIŠNOKNJIŽNI URED/KANCELARIJA

  01 .09.2009

  Politička općina/opština ŠiROKI BRIJEG

  Katastarska općina/opština: SP_RASNO

  Zemljišnoknjižni izvadak

  A Popisni list

  Rbr Broj zemljišta OZNAKA NEKRETNINA

  (parcele)

  1. 1551/2 Dubrava; ORANICA ~ --- 26 30

  B Vlasnički list

  Rbr U P I S I

  1. Udio: 1/1 Tip :Državno vlasništvo

  DRŽAVNO VLASNiŠTVO, Adresa BIH,FBIH ,ŽZH,Široki Brijeg,NEPOZNATA BB;

  JMB: null

  Primljeno 01.11.1982. godine Dn: 626/82

  ha

  ----

  NAR i Rl BROJ: 1340109

  lK uložak: 269

  Površina Primjedba

  a m'

  26 30 Preuzeto 0707.2008. godine iz zk.ul. 712 iste k.o.

  Primjedba

  Preuzeto 07.072008. godine iz zk.ul. 712 iste k.o.

  Na osnovu rješenja Skupštine Općine lištica br. Ov:11/80 od 17.03.1981. godine uknjižuje se pravo vlasništva na 1/1

  nekr. u A I list.

  e Teretni list

  Rbr U P IS I Iznos. (KM) Primjedba .

  1. Primljeno 01 .11.1982. godine Dn: 626/82 Preuzeto 07 .07.2008.

  Na osnovu rješenja SO·e lištica broj: 11/80 od 17.03.1981. godine uknjižuje se pravo korištenja na godine iz zk.ul. 712 iste

  nekr. u A I lisu u korist: k.o.

  1. SFRJ·Saveznoq sekretarijata za narodnu odbranu sa 1/1 .

  • # Opcinski sud u Sirokom Brijegu, Obilaznica bb,88220 Siroki Brijeg, Bosna i Hercegovina. Tel: +387 39706·945 • Zvjezdica pored broja parcele znači da je plombirana, tj. postoji zahtjevi- i vezan za tu parcelu . Strana 1 od 1

 • OR~AN KOJI VQDI JAVNU EVID~NCIJU (naf,iv, sjedište, kon~akt-po~oVlašteno službeno lice): ~ ~

  : : : :~ (" :~:;;r;;;,~:::: . ~(](f :: : f:. :~l{:2~~ .: :~:::I=~:::::: .: ~ : t~~~: :1:: :!.~~~:: : :: ::::t '::::: ~~:~ : ::: .:::.::

  Rbr. PODACI O NEKRETNINAMA (prema posljednjem stanju u katastru) I

  "

  1. NAZIV POLlTICKE OPSTINE IOPCINE ~re..=~ \ 1~ \

 • SUDI

  Brijeg, ured. -

  PODACI O NEKRETNINAMA 18.03.2005. Trenutno

  1 NAZIV POLlTICKE OPSTINE IOPCINE Siroki Brij~g Siroki BrijeQ Siroki Brijeg 2. NAZIV KATASTARSKE OPSTINE IOPCINE ' Rasno Rasno Rasno

  :---3~ BROJ ZEMLJISNO·KNJIZNOG ULOSKA 269 269 269 Dubrava ORANICA Dubrava ORANICA Dubrava ORANICA

  4. OZNAKA NEKRETNINA (opis i površina) P=2630m2 P=2630m2 P=2630m2 1

  --~-

  -~~

  BROJ ZEMLJISTA (stari i novi broj parcele) 1551/2 = 2022 1551/2 = 2022 1551/2", 2022

  I DrLdVIlU Drzavno Drzavno VRSTA I OBLIK IMOVINE I SVOJINE

  7. NOSILAC PRAVA VLASNISTVA - -, 8. NOSILAC PRAVA RASPOLAGANJA - - -9. NOSILAC PRAVA UPRAVLJANJA - -10. NOSILAC PRAVA KORISTENJA SFRJ Savezni SFRJ - Savezni SFRJ - Savezni

  ;:'0:::"10:::1 za narodnu za narodnu odbranu odbranu odbranu ,----,. .

  !--1. NOSILAC NEKOG DRUGOG STVARNOG PRAVA -i - -

  12. TERETI I

  i- --