AXOR Starck Organic

 • View
  214

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Soft shapes and many advantages

Transcript

 • ..

  Follow your Head and your Heart

  Axor Starck Organic

 • Philippe Starck

  Narodil se v Pai v roce 1949.

  Je povaovn za enfant terrible svtovho designu.

  Intenzivn se zabv vrobky ohleduplnmi k ivotnmu pro-sted, napklad malmi vtrn-mi mlny, kter si me kdokoli umstit na zahradu, hybridnmi mstskmi kolobkami i sol-rnmi lodmi, pokud mme jme-novat jen nkter z nich.

  Znaka Axor spolupracuje s de-signrem Philippem Starckem u 20 let. V roce 1994 pekvapili v-robce a prodejce sanitrn techni-ky kolekc Axor Starck. Ve spojen se salonem deau, pedstavou slouenho modernho obytnho prostoru a koupelny, se tato kolek-ce stala revolun soust historie koupelen.

  Philippe Starck m nenavnho a nespoutanho ducha a je jed-nm z nejasnjch designr na doby. Znovu a znovu se mu da dotknout se ns jako lid a pimt ns pemlet. Jeho tvor-ba v sob nese vizi lepho svta.

  Prostednictvm QR kd v tto broue zskte pstup k videm, rozhovo-rm, aplikacm a podobn. Sta si do chytrho telefonu nahrt aplikaci pro ten QR kd, kd naskenovat a mete si virtuln prohldnout kolekci Axor Starck Organic.

 • 0203

  Philippe Starck

  kolem designra je za mn vytvoit vce radosti.

 • Co mete od znaky Axor oekvat? Novtorskou koupelno-vou kolekci. A nejen to, ale tak revolun zpsob zachzen se samotnou vodou.

 • 0405

  Opt nadeel as dodat koupeln nov rozmr. A kdo jin ne Philippe Starck by byl povolanj k va-hm o revolunm zpsobu vyuv-n vody. V kolekci Axor Starck Organic vytv- soulad mezi designem a techno-logi, ekologi a ekonomikou a mezi srdcem a hlavou. A podle Philippa Starcka je prv soulad a harmonie tm, co jako lid nejvce potebujeme. Vznikla tak nov koupelnov ko-lekce, kter stejnou mrou oslovuje srdce i hlavu.

  FollowyourHeadandyourHeart

 • 0607

  Je pirozenost prody vystait si s mlem.

  Philippe Starck se u dlouho sna, aby vrobky vyadovaly mn. Proda i lid mu jdou pkladem: elegance minimalismu je patrn ve tvaru vtviky, okvtnho lstku i tla pesto jsou vak pln vitality, energie a efektivity. V kolekci Axor Starck Organic se znaka Axor a Philippe Starck zamili na mylenku, e lze s mn prostedky doshnou vce. Psobiv design, inteligentn funkce a efektiv-n nakldn se zdroji se spojily, aby vytvoily vjimen vrobek a kolekci, z n pmo trysk prodn energie a ekologick hodnoty.

 • Baterie odhodila ve nepotebn. Jej podstatou je organick a minimalistick design.

  Kolekce Axor Starck Organic m son vzhled s krsnm thlm pvabem. Dv rukojeti jsou harmonicky zabudovan do tla baterie.

  Jedinen organick design: mkk tvary a plynul pechody

  Minimalistick forma: rukojeti a tlo baterie navzjem splvaj

  Baterie vypad ladn, a jsou rukojeti v jakkoli poloze

  Dal vvojov stupe charakteristickho designu ad Axor Starck

  Harmonicky splyne s jakoukoli koupelnou

 • 0809

  organickminimalistick

 • Jak pjemn je dotek vody? Neuviteln objemn a vzruujc s velmi malou spotebou.

  Dosud nejmohutnj sprchov proud baterie nabz vel-mi smysln zitek z vody. Jako pi sprchovn Vm bu-dou na ki jemn dopadat perliv kapiky a sm Vm cel ruce. Pesto tento nov typ proudu spotebo-vv mn vody ne bn baterie.

  Nov perltor s 90 malinkmi otvory: mk a ob-jemnj sprchov proud z baterie poskytuje zitek srovnateln s run sprchou Raindance 100 znaky Hansgrohe.

  Mohutn proud: dkladn namoen rukou

  Omezen prtoku: bn proud inn pi 3,5 l/min

 • 1011

  objemn3,5 l/min

 • Oteven / zaven voda

  Inovativn provozn koncepce nm umouje mnohem uvdomleji provat udriteln nakldn s vodou. Objem a teplota vody se ovldaj samostatn.

  Nov navren baterie se dvma rukojemi z ady Axor Starck Organic je dalm krokem v evoluci obsluhy bateri daleko od klasickch pkovch bateri, u nich se teplota a mnostv vody ovldaj vdy souasn. Baterie nejen e ekonomicky d spotebu vody, ale tak se ergonomicky ovld: mn asto poadovan nastavovn teploty je umstno v hlav baterie, zatmco pravideln pouvan rukoje pro ovldn sly proudu je praktic-ky umstna na vtoku ve spodn sti baterie.

  Vhody oddlenho ovldn:

  Nastavovn teploty

  Pednastaven na teplotu podle osobnch preferen-c nebo na energeticky spornou studenou vodu

  Ladn vzhled ve vech polohch

  Pednastaven pedchz vzniku zaschlch kapek a pinavch skvrn rukojeti se vtinou nemuste dotkat

  Nov a jasn oznaen studen a tepl: studen voda = zelen (spora energie), tepl voda = oranov

  Ovldn vodnho proudu

  ist a pohodlnj manipulace dky ovldn pmo na vtoku

  Normal poloha pi 3,5 l/min: maximln funkn s pocitem mohutnho proudu, avak souasn etc vodou

  Booster poloha pro zven prtoku na 5 l/min

  Postupn nastavovn sly proudu s aretac polohy pi 3,5 l/min (Normal) a 5 l/min (Booster)

  C

 • 1213

  Normal

  3,5 l/min Booster

  5 l/min

 • 1415

  Kolik ekologickch npad se skrv v tto baterii? Vce ne jen revolun zitek z vody s nzkou spotebou pouhch 3,5 l/min.

  Oddlen vodn proud brn pmmu kontaktu vody s tlem baterie. Pitn voda se tak nikdy nedostane do styku s olovem a niklem.

  Snen spoteba materilu na stny baterie (dut tlo). Piblin o mn mosazi ne u bnch vrobk.

  Zmrn pednastaven studen vody zajist, e se voda nebude ohvat zbyten.

  Omezen prtoku na innch 3,5 l/min. Pjemnj vnmn vody a lep funkce ne u bnch bateri.

  Kolekce Axor Starck Organic nejen minimalizuje spotebu prodnch vodnch zdroj, ale tak energie. Pednastaven teplota toti znamen, e je zapoteb mn tepl vody. A pozornost byla vnovna i vyuvn zdroj pi vrob kolekce: dut tlo baterie vyaduje mn materi-lu a tm pdem i mn energie.

 • 1415

 • Organick a minimalistick designov jazyk se harmonicky proln celou kolekc.

  Vechny vrobky z kolekce Axor Starck Organic se inspirovaly prodou. Psobiv designov jazyk a elegantn vzhled jsou charakteristick pro celou kolekci nabzejc vrobky do vech st koupelny.

  tyi rzn vky umyvadlovch bateri

  Doplkov nstnn een umyvadlov baterie

  Pozornost byla vnovna technologii termostat pro podomtkov i nstnn instalace ve spre i u vany

  Dal doplky v designu Axor Starck Organic

  Vce ne 40 vrobk do vech st koupelny

  Smsice organickch a geometrickch prvk umouje nejrznj kombinace, vetn kombinac s jinmi kolekcemi.

 • 1617

 • Potebujemevce harmonie. Philippe Starck

 • 1819Potebujemevce harmonie. Philippe Starck

 • 2021

 • Dokonal koupelnov symbiza: organick s minimalistickm.

  Psobiv a energi nabit design ady Axor Starck Organic harmonicky splv s puristickm prostedm koupelny. V tto koupeln napklad pirozen prvky organick a minimalistick baterie nachzej ideln partnery ve form architektonickch prvk.

 • 2223

  Kolekce Axor Starck Organic dokonale splv s rznmi umy-vadly s mlkmi i hlubokmi umyvadlovmi msami, s nstn-nmi i vestavnmi umyvadly i s malmi umvtky. Zde spolu napklad navzjem elegantn ko-responduj organick tvary bate-rie a umyvadla.

  Ohromujc kontrasty: zvln-n tvar baterie lad s minima-listickou umyvadlovou msou Starck 2 pro postaven na stl od firmy Duravit.

 • Tyto podomtkov vrob-ky maj vlastn podomtkov in-stalan systm. Lze je vborn kombinovat s hlavovou sprchou 24 x 24 pro radostn zitek ze sprchovn ve velkm mtku.

  Dky kombinaci organickch a geometrickch tvar nabzej podomt-kov i nstnn vrobky z ady Axor Starck Organic adu designovch monost pro sprchy.

 • 2425

  Termostatov technologie na-bzen nstnnmi instalacemi bateri pin radostn zitky ze sprchovn s dalmi doplujc-mi praktickmi prvky.

  Alternativn je k dispozici tak podomtkov termostast s pouitm vrobku iBox universal. Jednotka sprchovho drku m zabudova-nou pipojku hadice.

 • Vanov baterie s termostatem k postaven na pod-lahu s run sprchou dopluje nabdku voln stojcch van. Dky svmu organicko-minimalistickmu designu vypad skvle s adou van nejrznjch tvar.

  Vrazn a psobiv design Axor Starck Organic se objevuje i na vji -mench vanovch baterich.

 • 2627

  Stejn jako cel kolekce splv i nstnn vanov termostat ve tvaru vtviky s prostorem okolo vany.

 • 2829

 • Projekt jedobr, kdy lidem pomh klepmu ivotu. Philippe Starck

 • 3031Projekt jedobr, kdy

  lidem pomh klepmu ivotu. Philippe Starck

 • Organicko-minimalistick koupelna: kontrast psobivch tvar a materil oslovujcch smysly

  Inspirace a realizace: rozmanit kolekce podporuje atmosfru a oslovuje smysly.*

  Poloha bateri Dky organickm tvarm vypadaj baterie Axor Starck Organic skv-le v kterkoli poloze na lev i prav stran umyvadla.

  Proda Obloukov okno sahajc od pod-lahy a po strop umouje pro-nikat svtlu dovnit a vytvet zajmavou hru stn. Interir se otevr do svta prody.

  Svtlk Svtlk nad umyvadly a vanou pispv k rafinovan domck atmosfe koupelny.

  Dobr pocit z koupelny nesouvis s jej velikost, ale s dobe promylenm eenm. Univerzlnost ady Axor Starck Organic je jasn vidt ve velkch i malch mstnostech i v rznch stylovch svtech. Je teba osobit styling, vhodn koncepce osvtlen a architektonick een, kter promn koupelnu v pjemnj msto k i-votu.

  *Vechny nvrhy koupelen byly vytvoeny architektonickou kancel ippolito fleitz group.

 • 3233

  16 m2

  Ideln organicko-minimalistic-k koupelna navren na 16 m2: uvnit i venku, proda a architektu-ra, koupelna a lonice ve spl-v v jedno. Oteven sprcha mn mstnost ve smysln lzn. Toale-ta a bidet jsou od prostoru rozum-n oddleny.

  Petrolej Vrazn a intenzivn odstn barvy stn i stropu propojuje koupelnu s lonic a vn do prostoru mo-dern prvek.

  Travertin Monolitick architektonick jdro koupelny je navreno z matnho moskho vpence, velmi pjem-nho na dotek.

  Dub Kartovan podlaha z masiv-nho deva dodv pocit ener