Axa Prioritar¤’ 5 POS Mediu - fonduri-ue.roold.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/Finantari/POS_Mediu/DMI-2.2/Ghid

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Axa Prioritar¤’ 5 POS Mediu -...

 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

  AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL MEDIU

  GHIDUL SOLICITANTULUI

  Axa Prioritară 5 POS Mediu

  “Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor

  naturale în zonele cele mai expuse la risc”

  Septembrie 2011

 • 2

  Cuprins:

  Introducere

  Definiţii şi abrevieri

  I. Informaţii generale

  I. 1 Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007 – 2013

  I. 2 Descrierea Axei Prioritare 5 – Dezvoltarea infrastructurii adecvate pentru prevenirea riscului

  natural în zonele cele mai expuse la risc

  I. 2.1 Cadrul general

  I. 2.2 Strategia de finanţare

  I. 2.3 Alocarea financiară

  I. 2.4 Cadrul legislativ

  II. Reguli privind pregătirea proiectelor

  III. Completarea, depunerea, verificarea, evaluarea şi aprobarea proiectelor

  IV. Informaţii privind finanţarea şi implementarea proiectelor

  ANEXE

  Anexa 1 Formularul Cererii de finanţare

  1.1 Formular pentru proiectele majore si nemajore de infrastructura – a) romana si b)

  engleza

  1.2 Formular pentru proiectele nemajore de asistenta tehnica – domeniul inundaţii

  1.3 Formular pentru proiectele nemajore de asistenta tehnica – domeniul zona costiera

  Anexa 2 Fişa de control a Cererii de finanţare (pentru solicitant)

  Anexa 3 Lista cheltuielilor eligibile şi regulile de eligibilitate a cheltuielilor pentru proiectele finanţate

  în cadrul Axei Prioritare 5

  Anexa 4 Model declaraţie de eligibilitate

  Anexa 5 Model declaraţie de angajament

  Anexa 6 Cadrul legislativ pentru proiectele finanţate in cadrul Axei Prioritare 5

  Anexa 7 Modelul contractului de finanţare

  Anexa 8 Date de contact Organisme Intermediare

  Anexa 9 Lista de verificare a cererii de finantare

 • 3

  Introducere

  Prezentul ghid a fost elaborat de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial

  Mediu 2007 – 2013 pentru a veni în sprijinul Administraţiei Naţionale „Apele Române” (ANAR), in

  calitate de beneficiar unic pentru obţinerea finanţării nerambursabile pentru proiecte de protecţie

  împotriva inundaţiilor şi de reducere a eroziunii costiere în cadrul Axei Prioritare 5 a POS Mediu –

  “Dezvoltarea infrastructurii adecvate pentru prevenirea riscului natural în zonele cele mai

  expuse la risc”.

  Programul Operational Sectorial Mediu (POS Mediu) este documentul strategic de referinţă în baza

  căruia se vor finanţa din fonduri europene proiecte prioritare de mediu în perioada 2007-2013. Pentru

  Axa prioritară 5 contribuţia financiară a Uniunii Europene poate ajunge până la maxim 82,04% pentru

  domeniul major de intervenţie 1 - Protecţia împotriva inundaţiilor şi până la maxim 85% pentru

  domeniul major de intervenţie 2 - Reducerea eroziunii costiere, cofinanţarea fiind asigurată de către

  beneficiar prin bugetul de stat.

  Textul integral al POS Mediu și al Documentului Cadru de Implementare a POS Mediu poate fi

  consultat la adresa: www.posmediu.ro.

  Ghidul este elaborat în baza prevederilor POS Mediu şi în corelare cu legislaţia comunitară şi naţională 1

  privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată României de către Uniunea Europeană prin

  instrumente structurale.

  Capitolul I al acestui ghid Informaţii generale cuprinde aspecte relevante cu privire la POS Mediu şi

  Axa prioritară 5 – Dezvoltarea infrastructurii adecvate pentru prevenirea riscului natural în zonele cele

  mai expuse la risc.

  Capitolul II, “Reguli privind pregatirea proiectelor” cuprinde o serie de cerinte referitoare la procesul

  de pregatire a proiectelor.

  Procesul de depunere si evaluare a proiectelor este descris în Capitolul III - “Completarea, depunerea,

  verificarea, evaluarea şi aprobarea proiectelor”. Capitolul IV „Informaţii privind finanţarea şi

  implementarea proiectelor” detaliază aspectele privind finanţarea şi implementarea proiectelor.

  Ghidul mai conţine în anexă modelele de cereri de finanţare şi instrucţiuni de completare a acestora,

  precum şi documentele care trebuie anexate cererilor în vederea evaluării proiectelor.

  Se recomandă citirea cu atenţie a acestui ghid înainte de completarea cererii de finanţare! Pentru

  clarificări solicitanţii se pot adresa Organismului Intermediar din regiunea respectivă (a se vedea datele

  de contact din Anexa 8) sau Autorităţii de Management pentru POS Mediu, Direcţia Programare şi

  Evaluare (e-mail: anca.mihai@posmediu.ro).

  1 Solicitantul are obligaţia respectării prevederilor tuturor actelor normative în vigoare care sunt în legătură, directă ori indirectă, cu activităţile şi proiectul

  propus, chiar dacă nu sunt menţionate în mod expres în Ghid sau în Cererea de Finanţare.

  http://www.posmediu.ro/ mailto:anca.mihai@posmediu.ro

 • 4

  Definiţii şi abrevieri

  DEFINIŢII

  Analiza riscului - metodologie de determinare obiectivă a riscului prin analiza şi combinarea probabilităţii de

  apariţie cu consecinţele.

  Autoritatea de Audit (AA) – organism independent pe lângă Curtea de Conturi, înfiinţat prin Legea nr.

  200/2005 privind aprobarea O.U.G. nr. 22/2005 pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi

  funcţionarea Curţii de Conturi, care realizează auditul de sistem, verificări pe bază de eşantion pentru FC,

  FEDR şi FSE şi declaraţii la finalizarea proiectelor.

  Autoritate de Management (AM) – structură în cadrul unei autorităţi publice centrale, responsabilă pentru

  gestionarea unui program operaţional. Ministerul Mediului şi Pădurilor este Autoritate de Management pentru

  POS Mediu, conform prevederilor H.G. nr. 457/2008. Conform H.G. nr. 1635/2009 privind organizarea şi

  funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia Generală

  AM POS Mediu îndeplineşte funcţia de Autoritatea de Management pentru POS “Mediu”.

  Autoritatea de Certificare şi Plată - structura organizatorică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice,

  responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană,

  primirea de la Comisia Europeană a fondurilor transferate României din instrumente structurale şi transferul

  către beneficiari/unităţi de plată de pe lângă autorităţile de management a fondurilor primite din instrumente

  structurale, precum şi a celor alocate de la bugetul de stat, în cazul programelor operaţionale care utilizează

  mecanismul plăţii directe (vezi OUG nr.64/2009, art.2, alin.(3) lit.b);

  Axă prioritară – reprezintă o prioritate strategică dintr-un program operaţional; cuprinde un grup de operaţiuni

  legate între ele şi având obiective specifice, măsurabile. (vezi Regulamentul Consiliului nr. 1083 din 2006).

  Fondul de Coeziune – instrument care sprijină Statele Membre în vederea reducerii diferenţelor de dezvoltare

  economică şi socială şi stabilizării economiei naţionale.

  Proiect major – o operaţiune ce cuprinde o serie de lucrări, activităţi sau servicii menite să genereze investiţii

  cu un obiectiv clar definit şi cu o valoare mai mare sau egală cu 50 milioane euro.

  Proiect nemajor – o operaţiune ce cuprinde o serie de lucrări, activităţi sau servicii menite să genereze

  investiţii cu un obiectiv clar definit şi cu o valoare mai mică de 50 milioane euro.

  Bazin hidrografic - suprafaţă totală de teren de pe care îşi colectează apele (se drenează) un curs de apă şi

  afluenţii săi.

  Beneficiar – entitatea (organismul, autoritatea, instituţia) care iniţiază şi implementează proiectele aprobate

  spre finanţare în cadrul POS Mediu. (vezi OUG nr.64/2009 art.2 alin.1).

  Cadrul Naţional Strategic de Referinţă – documentul de referinţă pentru programarea instrumentelor

  structurale, asigurând conformitatea intervenţiilor acestor fonduri cu orientările strategice comunitare privind

  coeziunea şi priorităţile naţionale de dezvoltare, precum şi legătura dintre priorităţile la nivel comunitar şi

  Programul naţional de reformă ( vezi HG nr.457/2008, art.6, lit.a);

  Cerere de finanţare – Formularul completat de către Solicitant, în vederea obţinerii finanţării prin Programul

  Operaţional Sectorial Mediu.

  Cheltuieli eligibile – cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor

  operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumente structurale, cât şi din cofinanţarea publică şi/sau

  cofinanţarea privată, conform reglementărilor legale comunitare şi naţionale în vigoare privind eligibilitatea

  cheltuielilor (vezi OUG nr.64/2009, art.2, alin.(3) lit.g);

  Alte cheltuieli decât cele eligibile – Cheltuieli inerente realizării proiectelor finanţate din instrumentele

  structurale în cadrul