AW-Ulkus Pada Tungkai Bawah

Embed Size (px)

Text of AW-Ulkus Pada Tungkai Bawah

 • 8/18/2019 AW-Ulkus Pada Tungkai Bawah

  1/21

  ULKUS PADA TUNGKAI

  BAWAH

  By : AW

 • 8/18/2019 AW-Ulkus Pada Tungkai Bawah

  2/21

  DEFENISI

  • Infeksi   suatu kondisi dimanamikoo!anisme "ato!en #ekem#an!#iak dan menye#a da$am tu#u%

  • &eaksi in'amasi ada$a% suatu (aa"eta%anan tu#u% untuk me$a)an danmen!%an(ukan mikoo!anisme "ato!en*

  •  Tanda dai eaksi in'amasi : kemea%an+#en!kak+ demam+ nyei and ke%i$an!anfun!si

 • 8/18/2019 AW-Ulkus Pada Tungkai Bawah

  3/21

  ETI,L,GI

  • Penu$aan $an!sun! me$a$ui ku$it  tusukan -aum+ suntikan+ $uka tusuk+$uka o#ek+ faktu te#uka+ atau o"easi

  • Penye#aan $an!sun! dai fokus infeksi

  • Penye#aan tidak $an!sun! me$a$uia$ian daa% dai tem"at $ain se"eti

  %idun!+ mu$ut+ sa$uan "ena"asan+sa$uan (ena+ sa$uan ken(in!*

 • 8/18/2019 AW-Ulkus Pada Tungkai Bawah

  4/21

  ANA.NESIS

  • Nyei

  •  Tidak mam"umenum"u #eat #adan

  Demam• &i)ayat Tauma

  • &i)ayat infeksi

  • Peu#a%an akti/itas

  •A"a yan! di!unakan dikaki

  • Ke#esi%an

  • Kondisi sistemik – dia#etes

   –

  Penyakit "em#u$u%daa% "eife

   – Penyakit konik %atidan !in-a$

   –

  immunosu"esi – Asam uat

 • 8/18/2019 AW-Ulkus Pada Tungkai Bawah

  5/21

  Pemeiksaan 0sik

  • 1ek tanda /ita$ dan status menta$

  • E2temitas yan! tekena %ausdi#andin!kan den!an e2temitasyan! noma$

  • Defomitas atau !e-a$a o#-ektif  – Kemea%an

   – Ekimosis

   – Ben!kak

 • 8/18/2019 AW-Ulkus Pada Tungkai Bawah

  6/21

  PE.E&IKSAAN FISIK 

  • Peiksa keutu%an ku$it+ ada (a$us atau #u$$adan sinus

  • Ku$it yan! %an!at teda"at "ada e2temitas

  yan! tekena• Sensoik dai #a!ian "$anta kaki %aus dini$ai

  • Atey dosa$is "edis dan atey ti#ia$is"osteio dini$ai den!an "a$"asi atau

  men!!unakan USG do""$e*• Pefusi "ada -ai kaki dini$ai den!an 1a""i$ay

  e0$$ time

 • 8/18/2019 AW-Ulkus Pada Tungkai Bawah

  7/21

  PE.E&IKSAANLAB,&AT,&IU.

  • Leukosit

  • Eitosit

  13ea(ti/e "otein 41&P5• .ake s"esi0k:

   – Hemo!$o#in A61 4noma$ an!e+ 78 to985

  • .ake nutisi: – A$#umin 4noma$ an!e+ *7 to ;*7 !

 • 8/18/2019 AW-Ulkus Pada Tungkai Bawah

  8/21

  Pemeiksaan &adio$o!i

  • Pemeiksaan a)a$ untuk foto "o$ostemasuk "emeiksaan foto den!an)ei!%t#eain! untuk meni$ai "ata%

  tu$an!+dis$okasi+#endaasin!+em0sema su#kutis+dan"eu#a%an de!eneatif*

 • 8/18/2019 AW-Ulkus Pada Tungkai Bawah

  9/21

  PE.E&IKSAAN &ADI,L,GI

  • 1T S(an da"at di!unakan untuk"emeiksaan $e#i% $an-ut asitektutu$an!

  • Ke(ui!aan "ada osteomie$itis #isadi!unakan .&I untuk men!e/a$uasi

 • 8/18/2019 AW-Ulkus Pada Tungkai Bawah

  10/21

  PE.E&IKSAAN TA.BAHAN

  • Pemeiksaan dasa untuk meni$ai"em#u$u% daa% )a-i# di$akukan"ada semua kasus infeksi "ada

  tun!kai*

  • Ank$e3#a(%ia$ inde2 4ABI5+ untukmeni$ai "efusi "em#u$u% daa% ke

  e2temitas*

 • 8/18/2019 AW-Ulkus Pada Tungkai Bawah

  11/21

  PE.E&IKSAAN TA.BAHAN

  • Noma$ ABI =>*?

  • ABI @>*7; meu"akan indikato#a%)a u$kus suka sem#u%*

 • 8/18/2019 AW-Ulkus Pada Tungkai Bawah

  12/21

  PE.E&IKSAAN TA.BAHAN

  • USG du"$e2 ada$a% metodenonin/asi/e yan! da"at di!unakanuntuk meni$ai ateia$ stenosis dan

  o#stuksi atau insu0siensi a$ian/ena*

 • 8/18/2019 AW-Ulkus Pada Tungkai Bawah

  13/21

  PENG,BATAN

  Pinsi" "en!o#atan:

  465 Ana$!etik dan "e#aikan keadaan umum

  45 Istia%atkan tun!kai yan! tekena

  45 .en!identi0kasi o!anisme yan! men!infeksi dan

  di#eikan anti#iotik atau (%emotea"i

  475 Pus dike$uakan

  4;5 .ensta#i$kan tu$an! -ika ada yan! "ata%

  495 .em#uan! -ain!an yan! mati atau nekotikto

  eadi(ate a/as(u$a and ne(oti( tissue4C5 .en!em#a$ikan (ontuinitas dai tu$an! -ika teda"at

  (e$a%

  45 .em"eta%ankan -ain!an $unak dan ku$it

 • 8/18/2019 AW-Ulkus Pada Tungkai Bawah

  14/21

  PENG,BATAN

  Infeksi -ain!an $unak

  •  Tea"i $ini "etama ada$a% antimiko#ia$ yan! yan! sensitif te%adaste"tokokus dan sta"i$okokus*

  • Di($o2a(i$$in+ (e"%a$e2in+ oeyt%omy(in

 • 8/18/2019 AW-Ulkus Pada Tungkai Bawah

  15/21

  PENG,BATAN

  Infeksi -ain!an $unak

  •  ika di(ui!ai teinfeksi sta"i$okokusesisten metisi$in maka da"atdi!unakan ($indamy(in+timet%o"imsu$famet%o2ao$e+/an(omy(in+ da"tomy(in+ o

  $ineo$id*

 • 8/18/2019 AW-Ulkus Pada Tungkai Bawah

  16/21

  PENG,BATAN

  Kaki dia#etik

 • 8/18/2019 AW-Ulkus Pada Tungkai Bawah

  17/21

  PENG,BATAN

  • Indikasi untuk di$akukan o"easi "ada"asien yan! tekena osteomie$itis"ada tun!kai #a)a% te!antun! dai

  "enye#a#nya*• De#idement (ito san!at di"e$ukan -ika ada tauma "enetasi atau $uka

  te#uka*dimana de#idement (itomeu"akan konto/esia$ "ada"enyakit konik dan "enyakit sistemik*

 • 8/18/2019 AW-Ulkus Pada Tungkai Bawah

  18/21

  K,.PLIKASI

  • Kematian aki#at se"sis -aan! te-adi"ada -aman sekaan!*kane adaanti#iotik*

  •  Teta"i mo#idity #anyakditemukan+teutama #i$a "en!o#atante$am#at atau o!anisme "ato$o!is

  tdak sensitif*

 • 8/18/2019 AW-Ulkus Pada Tungkai Bawah

  19/21

  K,.PLIKASI

  • Atitis su"uatif 

  • Infeksi menye#a

  Faktu "ato$o!is• ,stoemie$itis konik

 • 8/18/2019 AW-Ulkus Pada Tungkai Bawah

  20/21

  TERIMA

  KASIH

 • 8/18/2019 AW-Ulkus Pada Tungkai Bawah

  21/21

  &EFE&EN1ES

  • A"$eys System of ,t%o"aedi(s andFa(tues ?t% ed

  •  ouna$ of t%e Amei(an A(ademy of

  ,t%o"aedi( Su!eons >6 >:9739?•  Te2t#ook of Disodes and In-uies of t%e

  .us(u$oske$eta$ System d ed+ &o#et B*Sa$te

  • 1am"#e$$s ,"eati/e ,t%o"aedi(s 66t% ed

  • .i$$e &e/ie) of ,t%o"aedi(s ;t% ed