of 233 /233
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE pentru ŞTIINŢE BIOLOGICE RAPORT DE ACTIVITATE - 2012 -

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

Embed Size (px)

Text of AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi...

Page 1: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE

pentru

ŞTIINŢE BIOLOGICE

RAPORT DE ACTIVITATE

- 2012 -

Page 2: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

1

CUPRINS

1. Datele de identificare ale INCDSB .................................................................................................. 2

2. Scurtă prezentare a INCDSB .......................................................................................................... 2

2.1 Istoric ......................................................................................................................................... 2

2.2 Organigramă INCDSB .............................................................................................................. 3

2.3 Domeniul de specialitate al INCDSB ........................................................................................ 4

2.4 Direcţii de cercetare-dezvoltare................................................................................................ 4

3. Structura de Conducere a INCDSB ................................................................................................. 9

3.1 Consiliul de administrație .......................................................................................................... 9

3.2 Consiliul științific ...................................................................................................................... 9

3.3 Comitetul de direcție ................................................................................................................. 9

4. Situaţia economico-financiară a INCDSB ..................................................................................... 10

5. Structura resursei umane de cercetare-dezvoltare .......................................................................... 11

6. Infrastructura de cercetare-dezvoltare ............................................................................................ 21

7. Rezultatele activității de cercetare-dezvoltare ............................................................................... 40

8. Măsuri de creștere a prestigiului și vizibilității INCDSB ............................................................. 41

8.1. Activități de colaborare prin parteneriate ............................................................................... 49

8.3. Activități de mediatizare ........................................................................................................ 56

9. Perspective/ Priorități pentru anul în curs ...................................................................................... 68

Anexe ................................................................................................................................................. 73

Anexa 1.1 Contracte de cercetare-dezvoltare naționale, finanțate de la bugetul de stat, desfășurate în

2012

Anexa 1.2. Contracte de cercetare-dezvoltare internaţionale, finanţate din fonduri publice,

desfășurate în 2012

Anexa 1.3. Contracte de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri private (naționale și

internaționale), desfășurate în 2012

Anexa 2.a Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate cotate ISI – 2012

Anexa 2.b Citări în reviste de specialitate cotate ISI – 2012

Anexa 3.a Brevete de invenţie (solicitate / acordate) – 2012

Anexa 3.b Citări brevete în sistemul ISI - 2012

Anexa 4. Produse / servicii / tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, bazate pe brevete,

omologări sau inovatii proprii - 2012

Anexa 5. Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate fără cotaţie ISI - 2012

Anexa 6.a Cărți publicate în 2012

Anexa 6.b Capitole publicate în 2012

Anexa 7. Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale - 2012

Anexa 8. Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe naţionale - 2012

Anexa 9. Studii prospective şi tehnologice, normative, proceduri, metodologii şi planuri tehnice, noi

sau perfecţionate, comandate sau utilizate de beneficiar - 2012

Anexa 10. Membri în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute ISI (sau incluse în baze

internaţionale de date) şi în colective editoriale internaţionale

Anexa 11. Membri în colectivele de redacție ale revistelor recunoscute național (categoria B în

clasificarea CNCSIS) – 2012

Anexa 12. Referenți articole în reviste recunoscute la nivel internațional și național - 2012

Anexa 13. Premii internaționale obținute prin proces de selecție – 2012

Anexa 14. Premii naţionale (ale Academiei Române, CNCSIS, altele) - 2012

Page 3: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE AL INCDSB - 2012

1. Datele de identificare ale INCDSB

1.1. Denumirea: Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Științe Biologice

1.2. Actul de înfiinţare, cu modificările ulterioare: H.G. nr. 1317/11.12.1996 cu modificările

ulterioare din HG nr. 1272/13.11.2002 si HG nr. 2082/24.11.2004.

1.3. Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori: 2461

1.4. Director general: Dr. SIDOROFF Manuela Elisabeta

1.5. Adresa: Splaiul Independenţei nr. 296, sector 6, cod 060031, Bucureşti

1.6. Telefon: +0421 220 77 80

Fax: +0421 220 76 95

Pagina web: www.dbioro.eu

e-mail: [email protected]

2. Scurta prezentare a INCDSB

2.1 Istoric

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice - INCDSB este

persoană juridică română aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi

Sportului - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. S-a înfiinţat prin H.G. 1317/11 dec.

1996, prin reorganizarea Institutului de Biologia Dezvoltării Bucureşti şi fuziunea cu Institutul de

Cercetări Biologice Cluj-Napoca, Institutul de Cercetări Biologice Iaşi, şi C.C.B.C.G. "Stejarul"

Piatra Neamţ. Prin ordinul de ministru numarul 5718 din 10 septembrie 2012, în cadrul INCDSB s-

au înființat Institulul de Cercetări „Marea Neagra” Constanța și Centrul de Cercetări “Delta

Dunării” Murighiol. A fost reacreditat conform Ordinului Ministrului nr. 7293 din 20 decembrie

2001. Prin H.G.1272 din 13 noiembrie 2002 a preluat prin absorbţie Institutul Naţional de Cercetare

pentru Biotehnologie. În prezent INCDSB este organizat şi funcţionează în condiţiile prevăzute de

HG nr. 2082/24.11.2004 şi a fost reacreditat prin Decizia nr. 9688 / 30.06.2008.

INCDSB are sediul în Bucuresti, str. Splaiul Independentei, nr.296, sector 6, este înregistrat

la Registrul Comerțului sub nr. J 40/189/1997 și are cod unic de înregistrare R 3324060. Prin

Ordinul MedCT nr. 3750/17.04.2008 s-a aprobat o nouă structură organizatorică a institutului care

este în vigoare de la data aprobării ei.

INCDSB a fost înființat în scopul desfăsurarii activității de cercetare științifică și dezvoltare

tehnologică în domeniul biologiei și al disciplinelor conexe, participând la elaborarea strategiei de

dezvoltare a domeniului respectiv și la realizarea cu prioritate a obiectivelor științifice ale

Page 4: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

3

Programului National de Cercetare Științifica, Dezvoltare Tehnologică și Inovare, a programului de

Fonduri Structurale, a cooperarii la programe internaționale de profil (FP6, FP7) si implementarea

rezultatelor în viața economică și socială a Romaniei.

2.2 Organigrama INCDSB

Fig.1. Organigrama INCDSB

Page 5: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

4

2.3 Domeniul de specialitate al INCDSB

a. conform clasificării UNESCO: cod 24

b. conform clasificării CAEN: cod 7219 – cercetare și dezvoltare în alte științe naturale

si inginerie

2.4 Direcții de cercetare-dezvoltare

În INCDSB se desfășoară:

activități de cercetare-dezvoltare;

activități conexe (investiții, servicii științifice și tehnice, dezvoltarea sistemului informațional,

activitate de consultanță, transfer tehnologic, testare și control a unor principii active sau produse

biologice);

activități de formare și specializare profesională în domeniul științelor vietii;

activități de colaborare cu alte entități (naționale și internaționale) în domeniu;

editare de publicații de specialitate;

activități de diseminare a rezultatelor cercetării (organizare și participare la simpozioane,

congrese, work-shopuri, mese rotunde).

Activitățile de cercetare-dezvoltare care se desfășoară în INCDSB se încadrează în

urmatoarele arii tematice :

biologie celulară și moleculară;

bioanaliză;

biotehnologii;

biomateriale;

taxonomie;

ecologie și utilizarea durabilă a resurselor;

bioinformatică;

controlul calității produselor și mediului;

cercetări cu aplicații în domeniul biomedical.

Biologie celulară şi moleculară

- studii privind interacţia celulă-matrice extracelulară în ţesuturi normale şi patologice;

- dezvoltarea de noi metode de evaluare biologică în culturi de celule a polimerilor naturali şi

biomaterialelor conform normativelor europene;

Page 6: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

5

- dezvoltarea de noi metode de evaluare biologică a polimerilor naturali şi biomaterialelor în

vederea acreditării conform normativelor europene;

- studiul efectelor unor agenţi fizici, chimici şi biologici, naturali, de semisinteză şi sinteză asupra

celulelor normale şi neoplazice ca fundamentare a valorii lor terapeutice;

- studierea mecanismelor celulare şi moleculare ale unor procese biologice (îmbătrânire, apoptoză

celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular);

- dezvoltarea ingineriei tisulare prin realizarea in vitro de substituienţi tisulari (pe bază de

componente matriceale şi diverse tipuri de celule, inclusiv celule stem) implantabili şi funcţionali;

- obţinerea unor modulatori naturali de apoptoză din flora României pentru noi medicamente şi

biotehnologii;

- dezvoltarea şi adaptarea unor noi metode de citometrie în flux pentru cercetare şi biotehnologii, în

particular pentru dezvoltarea unei platforme de exploatare pe bază de chip-uri şi citometrie

exploratorie.

Microorganisme producătoare de substanţe biologic active

- monitorizarea proceselor biochimice, fiziologice şi genetice la unele microorganisme producătoare

de substanţe biologic active;

- optimizarea producerii de substanţe biologic active (alcaloizi, enzime, antibiotice, micotoxine)

prin utilizarea unor agenţi fizici, chimici şi biologici în vederea bioconversiei subproduselor cu

consecinţe asupra gradului de utilizare a acestora şi a reducerii poluării mediului înconjurător;

- biotehnologii pentru obţinerea de metaboliţi primari şi secundari cu aplicaţii biomedicale,

biopesticide, alcaloizi, enzime;

- reactivitatea fiziologică şi biochimică a unor specii forestiere de mare interes economic la atacul

unor agenţi patogeni;

- izolarea, purificarea şi selecţia de tulpini fungice cu capacitate de biodegradare a unor poluanţi din

apă şi sol;

- mecanisme de acţiune la nivel individual, celular, subcelular şi molecular a unor agenţi biologici

activi de natură fizico-chimică cu implicaţii asupra stării de sănătate a organismelor vii şi în

protecţia mediului înconjurător;

- modularea metabolismului microorganismelor producătoare de substanţe biologic active.

Taxonomie, ecologie, fiziologie şi biochimie

Cercetări de taxonomie moleculară, sintaxonomie, palinologie şi de diversitate taxonomică

referitoare la diferite specii de organisme şi arii geografice ale României. Aprofundarea şi

modernizarea cercetărilor de taxonomie şi ecologie cuprinde:

Page 7: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

6

- taxonomia vegetală (cormoflora) şi animală (pedofauna) pentru elucidarea unor aspecte morfo-

structurale la unele grupe de specii “problemă” de interes naţional şi european prin tehnici

morfologice şi de biologie moleculară;

- continuarea cercetărilor de autoecologie şi de funcţionalitate a ecosistemelor naturale, pentru

evaluarea factorilor de risc ecologic care periclitează existenţa speciilor de plante rare şi vulnerabile

din principalele tipuri de habitate “Natura 2000” stabilite pentru România;

- dezvoltarea şi studierea colecţiei de alge vii din institut, singura din România, în scopul

clarificării unor aspecte de taxonomie, filogenie şi ecofiziologie pentru selectarea unor suşe algale

cu posibilităţi de utilizare în biotehnologii;

- abordarea unor cercetări de filogeografie privind unele specii de interes din Romania, specii rare

şi endemice din Carpaţii româneşti, în scopul evidenţierii structurii lor genetice şi clarificării

centrelor genetice de formare a lor şi de conservare “in situ”.

- cercetări de chemotaxonomie la specii de plante medicinale de interes farmaceutic, selecţia

variantelor/chemotipurilor, selecţia plantelor înalt producătoare de metaboliţi secundari şi rezistente

la stresul abiotic.

Cercetări de fiziologie şi biochimie:

- investigarea corologică, ecologică şi biochimică a unor grupe de plante din flora spontană a ţării

pentru obţinerea unor produse farmaceutice cu valori terapeutice certe în tratarea unor maladii

umane;

- transformarea genetică a unor plante de cultură de interes economic pentru a le conferi rezistenţă

la dăunători (insecte, moluşte etc);

- crioconservarea unor soiuri de plante valoroase economic (măr, păr, trandafir, lalele etc.),

omologate naţional, în scopul stocării lor pe termen îndelungat în bănci de gene;

- continuarea cercetărilor de fiziologie animală şi histologie în vederea testării pe animale de

laborator a extractelor vegetale cu efecte terapeutice.

Cercetări de citogenetică şi genetică moleculară:

- cercetări de mutageneză şi realizarea de teste fitobiologice;

- transformarea genetică a unor organisme (de ex. a unor plante de cultură de interes economic

pentru a le conferi rezistenţă la dăunători, ierbicide, etc.;

- testarea, detectarea, identificarea şi cuantificarea Organismelor Modificate Genetic (OMG);

- adoptarea şi aplicarea unor noi tehnici (ex. microarray, NGS - next generation Sequencing).

Page 8: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

7

Ecologie şi utilizarea durabilă a resurselor

- studii privind structura, funcţionarea şi productivitatea ecosistemelor naturale şi antropizate;

- fundamentarea şi elaborarea strategiilor de reabilitare a ecosistemelor degradate;

- măsuri şi metode pentru conservarea biodiversităţii;

- managementul resurselor de apă.

Biotehnologii

- inducerea variabilităţii genetice prin culturi de ţesuturi, mutageneză experimentală la plantele

medicinale şi aromatice, autohtone şi alohtone; biotehnologii de regenerare şi micropropagare a

speciilor de interes farmaceutic;

- identificarea şi obţinerea de noi principii active şi evaluarea bioproductivităţii acestora la plante

medicinale şi aromatice obţinute prin culturi convenţionale;

- obţinerea de fitopreparate/suplimente alimentare pe baza selecţiei fitocomplecşilor cu proprietăţi

farmacologic active;

- elaborarea de tehnologii moderne de obţinere a unor principii active din diverse surse şi testarea

acţiunii lor biologice;

- elaborarea de biotehnologii pentru remedierea mediului înconjurător;

- avansarea de noi soluţii tehnologice privind protecţia unor culturi de plante în câmp;

- elaborarea de tehnologii de obţinere a unor bioproduse cu utilizări în medicină şi zootehnie.

Biomateriale

- cercetări privind dezvoltarea de noi biomateriale şi bioproduse destinate domeniului medical şi

protecţiei mediului;

- obţinerea de noi materiale compozite şi materiale reactive pe bază de substanţe biologic

active;

- studiul impactului biomaterialelor cu mediul gazdă.

Bioanaliză

- elaborarea şi utilizarea de metode şi tehnici moderne pentru analiza de probe biologice,

medicamente şi metaboliţi ai acestora, alimente;

- caracterizarea analitică a substanţelor, produselor, proceselor şi fenomenelor de interes

biologic aplicabile în domeniul biotehnologic, medical, protecţia mediului, alimentar.

Bioinformatică

- elaborarea de modele matematice discrete şi continui cu aplicaţii în ştiinţele vieţii;

Page 9: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

8

- metode computerizate pentru simularea conformaţiei proteinelor.

Promovarea cercetărilor conform ariilor tematice mai sus menţionate au ca finalitate :

Aplicaţii în domeniul medical;

Aplicaţii în domeniul agriculturii şi siguranţei alimentare;

Controlul calităţii produselor;

Controlul calitatii mediului.

- elaborarea de produse pentru terapii alternative pentru tratarea unor afecţiuni ale pielii,

cartilagiilor, oaselor, intestinului, nervilor periferici;

- obţinerea de produse farmaceutice din plante medicinale (extracte lichide sau substanţă solidă

încapsulată) cu efecte terapeutice în tratarea unor maladii umane;

- obţinerea de nanostructuri pentru eliberarea controlată de substanţe active cu potenţial terapeutic;

- obţinerea pe baza colaborării cu unităţi producătoare de profil a unor fitopreparate/suplimente

alimentare alcătuite după formule ce conţin principii active - fitocomplecşi/principiu izolat şi testate

fitobiologic;

- obţinerea materialului de înmulţire prin tehnici convenţionale şi in vitro pentru micii producători,

unităţi de procesare, prelucrare plante medicinale şi aromatice;

- elucidarea mecanismelor ce duc la apariţia unor boli cu impact major în starea de sănătate a

populaţiei şi care pot conduce la găsirea de noi soluţii de predicţie şi tratament al acestora;

- elaborarea de bioteste celulare toxicologice (ecotoxicologice) cu aplicaţii în determinarea

sanogenezei produselor alimentare;

- biomonitorizarea poluării mediului;

- elaborarea unei metode biologice, bazată pe flora algală, pentru evidenţierea toxicităţii apei din

bazinele de captare a apei potabile;

- elaborarea unei tehnici de monitorizare a stabilităţii genetice a materialului vegetal regenerat din

material crioconservat.

Page 10: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

9

3. Stuctura de Conducere a INCDSB

3.1 Consiliul de administratie

Membri consiliului de administratie conform Ordinului nr. 6474/09.12.2011, modificat de

Ordinul nr. 5638/03.09.2012:

Dr. Manuela Elisabeta Sidoroff - Presedinte - Director General INSB

Dr. Simona Carmen Litescu - Membru – Presendinte al Consiliului Stiintific al INSB

Consilier Letitia Clara Stanila - Membru - Reprezentantul Agentiei Nationale pentru Cercetarea

Stiintifica

Consilier Monica Andreea Marinescu - Membru - Reprezentantul Ministerulului

Finantelor Publice

Consilier Lucia Vasiloiu - Membru - Reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției

Sociale

Dr. Alexandru Babes - Membru – Specialist, Profesor Universitatea Bucuresti

Dr. Octavian Popescu - Membru – Specialist, Profesor Babes Bolyai Cluj

3.2 Consiliul stiintific

Dr. Simona Carmen LITESCU - Presedinte

Dr. Elvira GILLE - Vicepresedinte

MEMBRI:

Dr. Manuela Elisabeta SIDOROFF - Director General

Dr. Alina BUTU - Director Stiintific

Dr. Victor BERCEA

Prof. Dr. Daniela BRATOSIN

Dr. Gheorghe COLDEA

Dr. Oana CRACIUNESCU

Dr. Sorina FARCAS

Dr. Adela HALMAGY

Dr. Otilia IVAN

Dr. Lucia MOLDOVAN

Dr. Anca OANCEA

Prof. Dr. Gabriel Lucian RADU

Dr. Craita Maria ROSU

Dr. Luminita TCACENCO

3.3 Comitetul de directie

Dr. Manuela Elisabeta SIDOROFF - Director General INCDSB

Ec. Vladimir SANDRU - Director Economic INCDSB

Dr. Alina BUTU - Director Stiintific INCDSB

Dr. Sorina FARCAS - Director filiala ICB Cluj

Dr. Otilia IVAN - Director filiala ICB Iasi

Dr. Elvira GILLE - Director sucursala CCB "Stejarul" Piatra Neamt

Dr. Anca Olguta OANCEA – Director Incubator Tehnologic si de Afaceri

Page 11: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

10

4. Situaţia economico-financiară a INCD:

Venituri totale1 - 20 020 690 Lei, din care:

- venituri realizate prin contracte de cercetare-dezvoltare nationale finantate de la

bugetul de stat – 12 511 977 Lei;

- venituri realizate prin contracte de cercetare-dezvoltare internaţionale finanţate din

fonduri structurale – 4 257 417 Lei;

- venituri realizate din activitaţi economice (servicii, microproducţie, exploatarea

drepturilor de proprietate intelectuala) – 99 758 Lei

- venituri din subventii de la bugetul de stat – amortizari – 2 864 260 Lei

- venituri financiare – 2874260 Lei

1 se prezinta in anexa 1 la raportul de activitate numarul, denumirea si valoarea proiectelor /contractelor finantate de bugetul de stat, din fonduri publice internationale (in special ale

UE), din fonduri ale beneficiarilor (operatorilor economici) si din activitati economice proprii

Page 12: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

11

5. Structura resursei umane de cercetare - dezvoltare

total personal 167, din care:

- personal de cercetare – dezvoltare atestat cu studii superioare: 124

- personal auxiliar: 25

nr

Crt

CATEGOR

IE

VARSTA

TOT

AL

PERS

ACTIV.

CD

PERS.

STUDII

SUPERI

OARE

TOT

AL

CERCETATORI

MASTER

ANZI

DOCTORA

NZI

ABSOL

VENTI

MASTE

R

DOCTO

RI CS I CS II CSIII CS ACS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19

1

PESTE

65 ANI

4 4 4 4 3 1 3

2

INTRE

60-65

ANI1

14 9 11 9 7 2 2 9

3

INTRE

55-60

ANI

20 16 7 5 2 2 1 1 4

4

INTRE

45-55

ANI

32 27 23 22 3 7 9 2 1 4 1 17

5

INTRE

35-45

ANI

39 35 30 28 3 5 14 2 4 2 2 1 9

6

PANA

IN 35

ANI 58 56 58 56 5 26 25 5 23 28 17

7 TOTAL

167 148 133 124 18 17 29 30 30 7 29 43 75

In anul 2012 membrii INCDSB au urmat 62 de cursuri de perfectionare incluzand cursurile de

masterat si doctorat. Informatiile privind activitatile de perfectionare a resursei umane (personal

implicat in procese de formare - stagii de pregatire, cursuri de perfectionare) sunt prezentate in

tabelul urmator:

Tabel 9. Stagii de pregatire/perfectionare realizate in 2012

nr

crt

Nume,

Prenume Denumire

Perioada

desfasurarii Locul desfasurarii Obs

1 Palade, Mihai

Stagiu de perfectionare

Mediterranean Agronomic

Institute of Chania

(MAICh)

01/10/2011 -

30/06/2012 Chania, Creta, Grecia

2 Palade, Mihai

Stagiu de perfectionare

Mediterranean Agronomic

Institute of Chania

(MAICh)

01/07/2012 -

31/08/2012 Chania, Creta, Grecia

3 Fidler,

Georgeta

Master - Biotehnologii in

protectia mediului 2010-2012

USAMV Bucuresti,

Facultatea de

Biotehnologii

Page 13: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

12

4 Fidler,

Georgeta

Doctorat - Scoala

Doctorala „Ingineria si

Managementul Resurselor

Vegetale si Animale”

2012-2015

USAMV Bucuresti,

Facultatea de

Biotehnologii

5 Dobre,

Andreea

Master - Biotehnologii in

protectia mediului 2011-2013

USAMV Bucuresti,

Facultatea de

Biotehnologii

6 Rodino,

Steliana

Master - Biotehnologii in

protectia mediului 2011-2013

USAMV Bucuresti,

Facultatea de

Biotehnologii

7 Marin, Laura Master - Biotehnologii in

protectia mediului 2011-2013

USAMV Bucuresti,

Facultatea de

Biotehnologii

8 Grosu, Iulian Master - Genetica si

Microbiologie 2011-2013

UB- Facultatea de

Biologie

9 Rodino,

Steliana

Doctorat - Scoala

Doctorala „Ingineria si

Managementul Resurselor

Vegetale si Animale”

2012-2015

USAMV Bucuresti,

Facultatea de

Biotehnologii

10 Golea, Diana

Scoala Doctorala de

Fizica, Directia de studii

Biofizica si Fizica

Medicala

oct 2009 -

septembrie

2012

Universitatea

Bucuresti, Facultatea

de Fizica

11 Roman,

Anamaria Curs Manager de Proiect

14.06.2012-

23.06.2012 Cluj-Napoca Proiect POSDRU

12 Valimareanu,

Sergiu

Proiect de cercetare cu

titlul "PLASTOKINASE;

Roles of ABC1-like

kinases at plastid lipid

droplets (plastoglobules)

in prenylquinone (Vitamin

E, K and plastoquinone)

metabolism."

1 nov. 2012 - 1.

nov. 2013

Universitatea

Neuchatel - Elvetia

Postdoctorat SCIEX

In cadrul Acordului

Cadru existent intre

Guvernul Romaniei si

Consiliul Federal

Elvetian

13 Drugă, Bogdan

Visiting Researcher la

Colegiul Imperial din

Londra

06.01.2012 -

26.02.2012 Londra

14 Stanciuc, Ana-

Maria

Terapii regenerative prin

transplant de celule/

Modul: Transplantul de

cellule stem de la donotar

neinrudit

23-28.01.2012 Spitalul Clinic

Fundeni

15 Stanciuc, Ana-

Maria

Terapii regenerative prin

transplant de celule/

Modul: Manipularea in

vitro a celulelor stem.

Aplicatii clinice

20-25.02.2012 Spitalul Clinic

Fundeni

16 Stanciuc, Ana-

Maria

Terapii regenerative prin

transplant de celule/

Modul: Notiuni de

bioinginerie tisulara

02-07.04.2012 UMF Timisoara

Page 14: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

13

17 Stanciuc, Ana-

Maria

Terapii regenerative prin

transplant de celule/

Modul: Aspecte de etica si

siguranta privind aplicatii

clinice cu celule stem

23-28.04.2012 UMF Timisoara

18 Constantin,

Daniel

Terapii regenerative prin

transplant de celule/

Modul: Transplantul de

cellule stem de la donotar

neinrudit

23-28.01.2012 Spitalul Clinic

Fundeni

19 Constantin,

Daniel

Terapii regenerative prin

transplant de celule/

Modul: Manipularea in

vitro a celulelor stem.

Aplicatii clinice

20-25.02.2012 Spitalul Clinic

Fundeni

20 Constantin,

Daniel

Terapii regenerative prin

transplant de celule/

Modul: Notiuni de

bioinginerie tisulara

02-07.04.2012 UMF Timisoara

21 Constantin,

Daniel

Terapii regenerative prin

transplant de celule/

Modul: Aspecte de etica si

siguranta privind aplicatii

clinice cu celule stem

23-28.04.2012 UMF Timisoara

22 Craciunescu,

Oana

Modul 5 / Managementul

cercetarii; Dezvoltarea

aptitudinilor pentru succes

si competitivitate in

cercetarea stiintifica; Etica

in cercetarea stiintifica

29-31.05.2012 Bucuresti

POSDRU/89/1.5/S/60

746 - Coordonator

proiect: Insitutul de

Biochimie al

Academiei Romane

23 Craciunescu,

Oana

Modul 3.4.3/ Metode de

sinteza dirijata - drug

design

11-14.06.2012

Universitatea din

Bucuresti, Facultatea

de Chimie

POSDRU/89/1.5/S/60

746 - Coordonator

proiect: Insitutul de

Biochimie al

Academiei Romane

24 Craciunescu,

Oana

Modul 3.4.3/ Tehnici

high-throughput screening 19-22.06.2012

Universitatea din

Bucuresti, Facultatea

de Chimie

POSDRU/89/1.5/S/60

746 - Coordonator

proiect: Insitutul de

Biochimie al

Academiei Romane

25 Craciunescu,

Oana

Modul I: Genomica

proteomica metabolomica

si bioinformatica/ Metode

bioinformatice in

genomica si proteomica

8-11.10.2012 Bucuresti

POSDRU/89/1.5/S/60

746 - Coordonator

proiect: Insitutul de

Biochimie al

Academiei Romane

Page 15: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

14

26 Craciunescu,

Oana

Modul I: Genomica

proteomica metabolomica

si bioinformatica/

Aplicatiile tehnicii

microarray in cercetarile

din domeniul cancerului

29.10-

01.11.2012 Bucuresti

POSDRU/89/1.5/S/60

746 - Coordonator

proiect: Insitutul de

Biochimie al

Academiei Romane

27 Craciunescu,

Oana

Modul I: Genomica

proteomica metabolomica

si bioinformatica/

Metabolomica - principii

generale, evaluari

calitative si cantitative si

aplicatii bioinformatice

OCT. 2012 Cluj-Napoca

POSDRU/89/1.5/S/60

746 - Coordonator

proiect: Insitutul de

Biochimie al

Academiei Romane

28 Craciunescu,

Oana

Modul I: Genomica

proteomica metabolomica

si bioinformatica/ Metode

spectroscopice si

cromatografice avansate

de identificare si

cuantificare a markerilor

moleculari

OCT. 2012 Cluj-Napoca

POSDRU/89/1.5/S/60

746 - Coordonator

proiect: Insitutul de

Biochimie al

Academiei Romane

29 Tatia, Rodica

Master "Chimia

medicamentelor si a

produselor cosmetice"

Ian-Iunie 2012

Universitatea din

Bucuresti, Facultatea

de Chimie

Titlul lucrarii de

disertatie: Compusi cu

colagen - biomateriale

cu aplicatii in

medicina regenerativa

30 Savin, Simona

Master "Chimia

medicamentelor si a

produselor cosmetice"

Ian-Iunie 2012

Universitatea din

Bucuresti, Facultatea

de Chimie

Titlul lucrarii de

disertatie: Cercetari

preliminare pentru

evaluarea in vitro a

activitatilor

farmacologice ale unui

fitocomplex format din

trei plante utilizate in

medicina traditionala

pentru tratarea

afectiunilor

cardiovasculare

31 Rugina,

Alexandrina

Scoala de vara

„XVIII-eme Ecole

d’ete francophone

Jean Montreuil -

Pathologie

moléculaire et

Biotechnologie”

2-7 iulie 2012 Arad, Romania

32 Gheorghe,

Ana-Maria

Scoala de vara

„XVIII-eme Ecole

d’ete francophone

Jean Montreuil -

Pathologie

moléculaire et

Biotechnologie”

2-7 iulie 2012 Arad, Romania

Page 16: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

15

33 Stan, Ligia

Scoala de vara „XVIII-

eme Ecole d’ete

francophone Jean

Montreuil - Pathologie

moléculaire et

Biotechnologie”

2-7 iulie 2012 Arad, Romania

34 Calu, Larisa

Scoala de vara „XVIII-

eme Ecole d’ete

francophone Jean

Montreuil - Pathologie

moléculaire et

Biotechnologie”

2-7 iulie 2012 Arad, Romania

35 Rugina,

Alexandrina

33rd

Annual Session

of the Institute of Cell

Biology and Pathlogy

“N. Simionescu” and

Annual International

Workshop RAMSES

on the Road from Cell

Biology to

Translational and

Regenerative

Medicine

13-16

septembrie,

2012

Bucuresti, Romania

36 Gheorghe,

Ana-Maria

33rd

Annual Session

of the Institute of Cell

Biology and Pathlogy

“N. Simionescu” and

Annual International

Workshop RAMSES

on the Road from Cell

Biology to

Translational and

Regenerative

Medicine

13-16

septembrie,

2012

Bucuresti, Romania

37 Stan, Ligia

33rd

Annual Session

of the Institute of Cell

Biology and Pathlogy

“N. Simionescu” and

Annual International

Workshop RAMSES

on the Road from Cell

Biology to

Translational and

Regenerative

Medicine

13-16

septembrie,

2012

Bucuresti, Romania

38 Calu, Larisa

33rd

Annual Session

of the Institute of Cell

Biology and Pathlogy

“N. Simionescu” and

Annual International

Workshop RAMSES

on the Road from Cell

Biology to

13-16

septembrie,

2012

Bucuresti, Romania

Page 17: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

16

Translational and

Regenerative

Medicine

39 Ciotec,

Andreea

33rd

Annual Session

of the Institute of Cell

Biology and Pathlogy

“N. Simionescu” and

Annual International

Workshop RAMSES

on the Road from Cell

Biology to

Translational and

Regenerative

Medicine

13-16

septembrie,

2012

Bucuresti, Romania

40 Ciotec,

Andreea

Scoala de vara „XVIII-

eme Ecole d’ete

francophone Jean

Montreuil - Pathologie

moléculaire et

Biotechnologie”

2-7 iulie 2012 Arad, Romania

41 Ciotec,

Andreea

Scoala de Studii Avansate

“Nicolae Simionescu” Noi

aboredari de biologie

celulara si moleculara

pentru progresul cercetarii

biomedicale

5-14 noiembrie Bucuresti, Romania

42 Stan, Ligia

Scoala de Studii Avansate

“Nicolae Simionescu” Noi

aboredari de biologie

celulara si moleculara

pentru progresul cercetarii

biomedicale

5-14 noiembrie Bucuresti, Romania

43 Calu, Larisa

Scoala de Studii Avansate

“Nicolae Simionescu” Noi

aboredari de biologie

celulara si moleculara

pentru progresul cercetarii

biomedicale

5-14 noiembrie Bucuresti, Romania

44 Efrose, Rodica Training in taxonomie

moleculara

3 - 14

septembrie/12 -

30.

noiembrie.2012

Department of

Agricultural

Biotechnology,

Laboratory of

Molecular Biology,

AUA Greece

45 Rosu, Craita

Training in crearea si

managementul de colectii

microbiene

12.11.2012 -

20.11.2012

Department of Food

Science and

Technology, ACA -

DC collection, AUA

Greece

Page 18: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

17

46 Stedel, Catalina Training in taxonomie

moleculara

12.11.2012 -

20.11.2012

Department of

Agricultural

Biotechnology,

Laboratory of

Molecular Biology,

AUA Greece

47 Elvira, Gille

112th Committee

Meeting and Minutes of

111th Committee

Meeting of

Phytochemical Society

of Europe (PSE)

09-12/09 Cadiz, Spania

Scientific

Organizing

Committee

48 Stefanache,

Camelia Paula Bursă doctorala 2012-2013

Universitatea de

Ştiinte Aplicate din

Zurich, Institutul de

Biotehnologii

(Institutia Gazda),

in cadrul

Programului

Comun Romania

Elvetia (SCIEX/

2012- 2013)

Proiect:

ArnicActiveCell: The

development of a

cell culture system in

order to obtain

biological active

principles and

indirect

regeneration for

Arnica montana

species.

49 Stefanache,

Camelia Paula

International Summer

School

15-31 august

2012

ZÜRICHER

HOCHSCHULE

FÜR

ANGEWANDTE

WISSENSCHAFT

DEPARTMENT

LIFE SCIENCES

UND FACILITY

MANAGEMENT

Tema manifestarii:

Cell expansion and

protein expression -

An introduction to

standard and single-

use bioreactors

50 RACLARIU,

Ancuta Cristina

European Sciences

Foundation (ESF)

Exchange Grant

(FroSpects Programme)

28.01.2012 -

04.03.2012

Carl von Ossietzky

University / Faculty

of Mathematics and

Sciences /

Department of

Biology and

Environmental

Sciences

(Oldenburg,

Germany)

Proiect: Patterns

and processes of

diversifications and

hybridizations in

Veronica

chamaedrys,

51

PARAMON,

Paula

Paraschiva

FP7 Marie Curie Initial

Training Network (ITN)

"Enhanced plant

productivity through

control of lifespan”

(CropLife)

01.12.2011 -

30.11.2014

Martin-Luther-

Universität Halle /

Institute of Plant

Physiology (Halle,

Germany)

Proiect: Epigenetic

control of key

transcription factors

in barley

Page 19: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

18

52 Litescu,

Simona C

Analize extracte de plante,

prelegeri

14.03-13.04

2012 Univ of Jordan

Stagii desfasurate in

cadrul proiectului

IRSES-EMAP, Edible

Medicinal Plants

53 Paun, Gabriela Analize extracte de plante 12.06-11.07

2012 Marrocco,IAV

Stagii desfasurate in

cadrul proiectului

IRSES-EMAP, Edible

Medicinal Plants

54 Gatea,

Florentina Analize extracte de plante

12.06-11.07

2013 Marrocco,INRA

Stagii desfasurate in

cadrul proiectului

IRSES-EMAP, Edible

Medicinal Plants

55 Ungureanu,

Oana Analize extracte de plante

12.06-11.07

2014 Marrocco,IAV

Stagii desfasurate in

cadrul proiectului

IRSES-EMAP, Edible

Medicinal Plants

56

Abd El-

Mawgoud Abd-

ElMaksou,

Salwa/Cairo,

Egipt

Analize extracte de plante 01.05-

31.05.012

INSB- Centrul

Bioanaliza

Stagii desfasurate in

cadrul proiectului

IRSES-EMAP, Edible

Medicinal Plants

57

Abu El-Soud,

Walid/Cairo,

Egipt

Analize extracte de plante 01.05-

31.05.013

INSB- Centrul

Bioanaliza

Stagii desfasurate in

cadrul proiectului

IRSES-EMAP, Edible

Medicinal Plants

58

ElGendy,

Nasser/Giza,

Egipt

Analize extracte de plante,

prelegeri

05.10-

04.11.2012

INSB- Centrul

Bioanaliza

Stagii desfasurate in

cadrul proiectului

IRSES-EMAP, Edible

Medicinal Plants

59 Diaconu,

Mirela

Monitorizarea si

bioremedierea ariilor cu

grad inalt de contaminare,

utilizand “green

technology

25.11-

04.12.2012

Universitatea din

Creta, Heraclion,

Creta

proiectului bilateral

COMBIOREM

60 Bucur, Bogdan Biosenzori enzimatici 04-24.07.2012

Centre of

Phytopharmacy,

University of

Perpignan, Franta

proiect bilateral

BRANCUSI

61 Bucur,

Madalina P. Biosenzori enzimatici 04-24.07.2013

Laboratoire

IMAGES, University

of Perpignan, Franta

TE-76

62 Chira, Ana Biosenzori enzimatici 04-22.09.2012 University of

Perpignan, Franta TE-100

Page 20: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

19

In anul 2012 in cadrul INCDSB au fost sustinute 9 teze de doctorat. Date despre acestea sunt

prezentare in tabelul de mai jos:

Tabel 8.2.2. Teze de doctorat realizate/sustinute la INCDSB in 2012

nr

crt

Nume,

Prenume Titlul tezei Domeniul Nr pag Obs

1 Golea

Diana

Andreea

UUttiilliizzaarreeaa bbiiooccoommppoozziitteelloorr ppee bbaazzaa

ddee lliippoozzoommii iinn ssttuuddiiii pprriivviinndd

ccoommbbaatteerreeaa ddeeggrraaddaarriiii

bbiioommeemmbbrraanneelloorr ddaattoorriittaa pprroocceesseelloorr

ddee ooxxiiddaarree

Şcoala Doctorală de

Fizică Direcţia de

studii Biofizică şi

Fizică Medicală

133

2

Şuteu

Mireşan

Dana

Cristina

Studii de taxonomie moleculară la

unele specii de plante endemice sau

rare din România

Biologie 235

Sustinuta la UBB

Cluj-Napoca,

Facultatea de

Biologie - Geologie

3 Stoica Ilie-

Adrian

Diversitatea floristică şi

fitosociologică din bazinul superior

al văii Ierii, între Valea Ierii şi

vârful Muntele Mare (Masivul Gilău

– Muntele Mare)

Botanica Sistematica 226

Sustinuta la UBB

Cluj-Napoca,

Facultatea de

Biologie - Geologie

4 Hurdu

Bogdan-

Iuliu

Floristic and Phytogeografic

characterisation of areas of

endemism from the Romanian

Carpathians

Botanica/Biogeografi

e

180

Numarul

de pagini

include si

Anexele

1 si 2

Sustinuta la UBB

Cluj-Napoca,

Facultatea de

Biologie - Geologie

5

Lungu

Constantin

eanu

Camil

Stefan

Sustinerea in catedra (Department

of Agro-Environmental Systems) a

primului referat/2012 din Teza de

Doctorat intitulata: A HOLISTIC

LAND EVALUATION SYSTEM

OF A DEGRADED SOILSCAPE

FROM EASTERN ROMANIA:

HYPOTESIS OF

REHABILITATION AND

SOCIAL-ECONOMICAL

DEVELOPMENT

Environmental

Agronomy 41

University of

Palermo, Italy,

Faculty of

Agronomy,

coordonator Prof. Dr.

Carmelo Dazzi,

University of

Palermo, Italy; Dr.

Giuseppe Lo Papa,

University of

Palermo, Italy; Dr.

Geanina Bireescu,

ICB Iasi, Romania

6

Ghita

Georgia

na

Luminit

a

Cercetari privind

variabilitatea metabolomului,

determinat taxonomic, la

plante medicinale si aromatice

Biologie 220

Universitatea "Al.

I. Cuza",

Facultatea de

Biologie, Iasi,

coordonator Prof.

Dr. Maria

Magdalena

Zamfirache; Prof.

Dr. Ursula

Stanescu

7 Diaconu,

Mirela

STUDIUL UNOR PROCESE

REDOX LA CARE PARTICIPA

ENZIME SI IDENTIFICAREA

APLICATIILOR LOR

BIOANALITICE

Chimie 144 UPB, coordonator

prof. G. L. Radu

Page 21: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

20

8 Tache,

Andreia

STUDIUL EFECTELOR

RADICALILOR LIBERI ASUPRA

MODIFICĂRILOR OXIDATIVE

ALE COMPONENTELOR

PROTEICE

Chimie 134 UPB, coordonator

prof. G. L. Radu

9 Truică,

Georgiana

Ileana

DEZVOLTAREA UNOR

METODE ANALITICE PENTRU

EXPERTIZAREA

ARTEFACTELOR

ARHEOLOGICE

Chimie 132 UPB, coordonator

prof. G. L. Radu

Page 22: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

21

6. Infrastructura de cercetare-dezvoltare

Laboratoare de cercetare-dezvoltare

Nr. Crt. Laboratoare de cercetare-dezvoltare

INCDSB Bucuresti 1 Laborator bioanaliză

2 Laborator biomateriale și biopreparate

3 Laborator dinamică celulară și citometrie în flux

4 Laborator bioinformatică

5 Laborator de microscopie electronică

6 Laboratoar de culturi celulare

7 Laborator de biochimie

8 Laborator de biologie celulară și moleculară

9 Laborator biotehnologii microbiene

10 Laborator extracte vegetale

11 Laborator biotehnologii agricole

12 Laborator spectrofotometrie

Filiale

INCDSB

IC „Stejarul”

Piatra Neamț

1 Laborator biologie vegetală și experimentală

2 Camera de culturi de țesuturi vegetale

3 Laborator ecologie, resurse și mediu

ICB Cluj 1 Laborator de taxonomie moleculară

2 Laborator de culturi de celule și țesuturi

3 Laborator de algologie

ICB Iași 1 Laborator de biologie celulară

2 Laborator de microbiologie

3 Laborator de ecologie și combatere biologică

Page 23: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

22

ICB-IASI

Date de contact:

Adresa : Str. Lascăr Catargi nr. 47, Iaşi, cod 700107;

Tel/Fax: 0232-21 81 21

DEPARTAMENT MICROBIOLOGIE

COMPETENTE

Selectia si ameliorarea microorganismelor producatoare de substante biologic active.

Obtinerea de tulpini de microorganisme cu randament bioproductiv ridicat.

Elaborarea de tehnologii moderne pentru diminuarea efectului negativ al agentilor

patogeni asupra plantelor gazda.

DEPARTAMENT BIOLOGIE CELULARA

COMPETENTE

Studiul reactivitatii celulare normale si patologice in conditii experimentale.

Diversificarea genotipica si fenotipica prin metode neconventionale la organisme de

interes economic.

DEPARTAMENTUL ECOLOGIE SI COMBATERE BIOLOGICA

COMPETENTE

Evaluarea stării actuale a ecosistemelor naturale şi antropizate

Biodiversitate (acarologie, entomologie)

Combatere biologica a dăunătorilor din agricultură şi silvicultură

Ecopedologie

Ecofiziologia plantelor.

COLABORARI INTERNATIONALE

Universitatea Montana din SUA - National Science Foundation

Page 24: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

23

ICB CLUJ-NAPOCA

Date de contact

adresa - Cluj-Napoca, Str. Republicii nr. 48, cod postal 400015

tel/fax - 264-591238

e-mail – [email protected]

DEPARTAMENTUL TAXONOMIE SI ECOLOGIE

COMPETENTE

Taxonomie si ecologie vegetala / cormofite.

Taxonomie si ecologie animala / pedofauna.

Biologie celulara si moleculara la alge.

Ecofiziologie vegetala.

DEPARTAMENTUL BIOLOGIE EXPERIMENTALA SI BIOCHIMIE

COMPETENTE

Evidentierea actiunii xenobioticelor asupra organismului animal.

Tehnici de multiplicare in vitro la plante.

Tehnici de biologie celulara si moleculara la plante.

Citobiologie.

Analize enzimologice si microbiologice in sol, turba, sedimente lacustre.

Metodologii de bioremediere.

COLABORARI INTERNATIONALE

Participare (in calitate de partener) la proiectele internationale GLORIA EUROPE,

INTRABIODIV si ECOCHANGE

Page 25: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

24

FILIALA STEJARUL PIATRA NEAMT

Date de contact:

Adresa: Str. Alexandru cel Bun nr. 6, 610004, Piatra-Neamt

Telefon: 0233/ 210809

Fax: 0233/ 210809

COMPARTIMENTUL BIOLOGIE VEGETALA SI EXPERIMENTALA

COMPETENTE

Formule de biopreparate cu utilizari in fitoterapie, cosmetica, alimentatie.

Analiza fitochimica si calitativa a principiilor active.

Cercetari morfofitochimice si genetice.

Culturi conventionale de plante medicinale si aromatice.

Culturi de tesuturi in vitro.

COMPARTIMENT ECOLOGIE, RESURSE SI MEDIU

COMPETENTE

Tehnologii de epurare a unor reziduuri industriale, agricole sau urbane.

Tehnologii de obtinere si valorificare a unor substante utile din deseuri.

Tehnologii de cultivare a plantelor medicinale si de fabricare a unor extracte vegetale

standardizate.

Ecotoxicologia impactului antropic asupra ecosistemelor.

Evaluarea actiunii factorilor abiotici in arii protejate.

Studii de impact si bilant de mediu.

Obtinerea unor produse (transfer tehnologic) pe baza de extracte vegetale.

COLABORARI INTERNATIONALE (schimburi de informatii, lucrari, cercetatori) cu

Republica Moldova, Bulgaria, Iugoslavia, Elvetia, Turcia, Rusia, Italia.

Page 26: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

25

INCDSB – BUCURESTI

DEPARTAMENTUL BIOLOGIE CELULARA SI MOLECULARA

COMPETENTE

Microscopie optica si electronica; analiza de imagini

Tehnici histochimice si imunohistochimice

Modele experimentale in vitro pe culturi de celule

Metode biochimice (electroforeza SDS-PAGE, zimografie, Western-blot, ELISA)

Tehnici de citometrie in flux si spectrofluorimetrie

Metode de extractie, purificare si caracterizare a componentelor matricei

extracelulare din tesuturi animale (colagen, elastina, glicozaminoglicani) si a

principiilor active din extracte vegetale (polifenoli, flavonoide, polizaharide)

Tehnici de inginerie tisulara pentru medicina regenerativa

SERVICII

Testarea biocompatibilitatii in vitro a biomaterialelor si dispozitivelor medicale conform

cerintelor standardului SR EN ISO 17025:2005 – Laborator de culturi celulare acreditat

RENAR cu certificat nr. LI 727

PRODUSE SI TEHNOLOGII

Bioprodus natural pe baza de elastina cu aplicatii in chirurgia plastica si reparatorie

Suport compozit pe baza de colagen si fosfat tricalcic cu aplicatii in chirurgia ortopedica

Hidrogel regenerator pe baza de fitocomplex matriceal

Matrici compozite poroase utilizate ca suport pentru diferite tipuri de celule (fibroblaste,

osteoblaste, condrocite, celule stem mezenchimale)

COLABORARI INTERNATIONALE

Institutul Ortopedic Rizzoli, Bologna, Italia

Universitatea Tehnologica din Varsovia, Polonia

Page 27: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

26

LABORATORUL DE CULTURI CELULARE

In cursul anului 2008 s-a realizat acreditarea de catre RENAR a Laboratorului de Culturi

Celulare din cadrul Departamentului de Biologie Celulara si Moleculara din structura INCDSB

Bucuresti.

Laboratorul de culturi celulare (LCC) a fost amenajat si dotat printr-un proiect din cadrul

programului CEEX-Modulul IV, coordonat de Autoritatea Nationala de Cercetare Stiintifica.

Scopul acestui proiect a fost de a amenaja si dota un laborator in care sa se realizeze testarea

citotoxicitatii dispozitivelor medicale inainte de punerea acestora in circulatie. Efectuarea acestui tip

de teste este reglementata de legislatia europeana (directiva 93/42/CEE privind dispozitivele

medicale – modificata prin directivele 98/78/CEE, 200/70/CEE, 2001/104/Ce, 203/12/CE) si de

legislatia nationala (HG 911/2005 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de punere

in functiune a dispozitivelor medicale (modificata si completata de HG 466/2007 si OM 789/2006).

Mai mult, conform prevederilor Directivei EU 86/609/CEE care stipuleaza faptul ca un experiment

poate fi efectuat pe un animal de laborator numai in cazul in care nu este disponibila o alta metoda

satisfacatoare din punct de vedere stiintific si rezonabila din punct de vedere al costurilor- in cazul

nostru testarea se face in vitro in laboratorul de culturi celulare.

In cadrul Laboratorului de culturi celulare din institutul nostru se pot testa urmatoarele tipuri

de dispozitive medicale si/sau materiale din care se pot obtinedispozitive medicale:

- dispozitive medicale neinvazive, care sunt in contact cu pacientul sau doar cu pielea

acestuia;

- dispozitive medicale invazive nechirurgicale sau chirurgicale, inclusiv implantabile;

- materiale plastice, polimeri naturali sau materiale ceramice care pot forma dispozitive

medicale.

Laboratorul este dotat cu aparatura noua, adecvata si performanta care permite obtinerea

unor rezultate sigure. Dintre acestea enumeram hota cu flux laminar (cabinet de securitate biologica

clasa II), incubator cu CO2, microscop inversat, autoclava verticala – toate de ultima generatie. De

asemenea, laboratorul dispune de un “Cititor de microplaci multimodal automat” – in valoare de

aproximativ 30 000 euro, care permite obtinerea unor rezultate foarte exacte, avand posibilitate de

detectie in trei moduri (fluorescenta, luminiscenta si UV), care “citeste” direct in placile in care se

face determinarea si a carui functionare este controlata de un software ultraperformant.

De asemenea, in laborator sunt mentinute conditii de sterilitate a aeromicroflorei si a

suprafetelor, de temperatura si umiditate constante astfel incat sa nu fie afectate rezultatele

determinarilor.

Page 28: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

27

Personalul laboratorului, reprezentat de specialisti cu inalta calificare si de asistenti de

cercetare cu multa experienta, are competenta si instruirea necesare pentru a efectua testele, pentru a

interpreta rezultatele si a emite buletine de analiza.

In cadrul acestui laborator se testeaza o serie de biomateriale obtinute in institutul nostru, in

cadrul diverselor departamente de cercetare. Aceste biomateriale, proiectate in scopul utilizarii lor

ca stimulatori ai procesului de vindecare a unor tesuturi (piele, tendon, os), nu puteau fi

recomandate spre utilizare in domeniul medical – uman sau veterinar – inainte de a se evalua

citotoxicitatea lor in culturi de celule provenite din organele-tinta.

De asemenea, a fost testata citotoxicitatea unor pulberi ceramice pe baza de fosfati de calciu,

ca atare sau in amestec cu geluri de colagen, produse de un colectiv de cercetare din cadrul ICP-CA,

inainte ca din aceste materiale sa se realizeze suporturi tridimensionale poroase utilizabile in

regenerarea osoasa.

Procesul de acreditare a constat din elaborarea manualului calitatii, a procedurilor generale

si a procedurilor specifice si in aplicarea lor in cadrul LCC, in conformitate cu cerintele

standardului SR EN ISO 17025:2005. RENAR – Asociatia de Acreditare din Romania, prin

reprezentantii sai legali, a efectuat auditul de acreditare in iunie 2008 si in urma constatarii

indeplinirii cerintelor standardului mentionat a emis, in noiembrie 2008, Certificatul de Acreditare

Nr. LI 727. Conform acestui certificat, LCC este competent de a efectua teste de citotoxicitate a

dispozitivelor medicale, conform cerintelor standardului SR EN ISO 10993-5:2003.

Page 29: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

28

Page 30: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

29

CENTRUL DE BIOANALIZA

COMPETENTE

Caracterizarea analitica a substantelor, produselor si proceselor de natura biologica si a

interrelatiilor dintre ele;

Elaborarea de metode si tehnici bioanalitice specifice;

Realizarea si testarea de senzori si biosenzori;

Modelarea si simularea de procese analitice de interes aplicativ;

Investigarea substantelor biologic active in scopul aplicarii lor in: medicina, agricultura,

protectia mediului, biotehnologie, cosmetica, farmacie, industria alimentara;

Extragerea de compusi biologici si realizarea de biomateriale si biopreparate

Contact e-mail: [email protected]

http://bioanaliza.ro

COLABORARI INTERNATIONALE

Participare in calitate de partener la programul FP6-STREP action Priority 5 - coordonator Italia

Colaborari bilaterale cu: Universitatea din Montpelier si Universitatea din Perpinion, Franta si

Universitatea din Barri, Italia

DEPARTAMENTUL BIOPREPARATE SI BIOPRODUSE

COMPETENTE

Obtinere de biomateriale ca modele functionale integrate in sisteme biologice.

Obtinerea de materiale compozite si materiale reactive.

Valorificarea resurselor naturale in vederea obtinerii de noi biomateriale

Page 31: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

30

PRODUSE SI TEHNOLOGII

Enzime imobilizate pe suporturi organice si de sinteza pentru biocatalizatori, biomarkeri si

biosenzori.

Produse de uz farmaceutic si cosmetic (transfer tehnologic)

DEPARTAMENTUL BIOTEHNOLOGII

COMPETENTE

Obtinerea, caracterizarea si testarea unor produse fitoterapeutice de uz uman si veterinar.

Elaborarea de tehnologii moderne de obtinere a unor principii active din diverse surse si

testarea actiunii lor biologice.

Elaborarea de biotehnologii pentru bioremedierea mediului inconjurator (fitoextractie si

revegetalizare).

Avansarea de noi solutii tehnologice privind protectia unor culturi de plante in camp.

Dezvoltarea de biotehnologii agricole (agricultura biologica); controlul calitatii semintelor.

Page 32: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

31

PRODUSE SI TEHNOLOGII

Produs imunomodulator (preparat polizaharidic obtinut din drojdii, utilizat in medicina

veterinara);

Produs carotenoidic (obtinut din biomasa microbiana);

Unguent anestezic, antiseptic si cicatrizant ;

Erbicid preemergent biodegradabil;

Extracte vegetale cu rol fitoprotector;

Tehnologii de bioremediere a solurilor degradate;

Tehnologii modernizate de cultura a plantelor medicinale in conformitate cu normele

agriculturii biologice.

COMPARTIMENTUL BIOINFORMATICA

COMPETENTE

Biologie sistemica;

Biologie computationala (calcul molecular, calcul membranar);

Estimare in biologie si biotehnologie (modelare folosind ecuatii diferentiale continue si

modelare stohastica discreta);

Metoda de analiza dinamicii proteinelor (probleme de recunoastere, predictiei, docking).

PUBLICATII IN:

New Generation Computing

Fundamenta Informaticae

International Journal of Computer Science

PROCEDING-URI LA CONFERINTE INTERNATIONALE

International Meeting Based Computer

DOTARI

Server multiprocesor IBM X3950 folosit pentru simulari molecular;

Cluster calculatoare destinat simularilor;

Programe specializate pentru simularile biomoleculare dinamice.

Page 33: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

32

COMPARTIMENT DINAMICA CELULARA SI CITOMETRIE DE

FLUX

COMPETENTE

Culturi de celule si modele experimentale in vivo;

Analiza citometrica prin microscopie optica, imunocitochimie, de fluorescenta si electronica;

Citometrie in flux pentru cercetare biomedicala si aplicatii biotehnologice;

1. Analiza multiparametrica a proliferarii celulare si controlul ciclului celular

2. Analiza modificarilor de morfologie si discriminare apoptoza/necroza (analiza FSC/SSC,

masurarea potentialului de membrana mitocondriala; determinarea activitatii caspazelor, etc)

3. Caracterizarea modificarilor glicoconjugatelor de membrana celulara pe baza de lectine

4. Determinarea citotoxicitatii

5. Analiza functiilor de endocitoza si fagocitoza

6. Determinarea viabilitatii celulare

7. Citoenzimologie

8. Studii de biocompatibilitate prin tehnici de citometrie in flux

Analize biochimice, electroforeza si analiza ''western blotting'', cromatografie, imunochimie,

spectrofluorimetrie.

Page 34: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

33

COLABORARI

Colaborari externe :

o Université des Sciences et Technologies de Lille I, Laboratoire de Glycobiologie Structurale

et Fonctionnelle, UMR CNRS/USTL No 8576-IFR 118 France, Pr. Emérite Jean

Montreuil

o Université Paris 7, Laboratoire EMI-U 9922 INSERM-Centre Hospitalier Bichat, France, Pr.

Jean-Claude Ameisen

o Institut Pasteur de Paris, Unité de Physiopathologie des Infections Lentivirales, France, Dr.

Jerome Estaquier

o Laboratoires Pharmaceutiques MacoPharma, Tourcoing, France, Dir. Général: Francis

Goudalier

Colaborari interne :

o Institutul Clinic Fundeni, Centrul de Hematologie si Transplant Medular « Stefan Berceanu

» Bucuresti, Conf. dr. Andreea Moicean

o Universitatea Bucuresti, Facultatea de Biologie, Prof. dr. Anca Dinischiotu

o Universitatea de Vest “ Vasile Goldis” Arad, Facultatea de Stiinte ale Naturii, Prof.dr. Aurel

Ardelean

o Universitatea din Pitesti, Facultatea de Stiinte - Specializarea Biologie, Prof.dr.

Al.Gh.Marinescu

Page 35: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

34

INCUBATORUL TEHNOLOGIC SI DE AFACERI

Incubatorul tehnologic si de afaceri ITA-BINNOTECH a fost infiintat in anul 2006 ca un

departament al INCDSB cu autonomie financiara.

Misiunea acestui incubator este de a incuraja dezvoltarea sectorului privat cu activitate in domeniu,

prin transfer de inovatii si de tehnologii rezultate in urma cercetarilor stiintifice din INCDSB. ITA-

BINNOTECH va putea oferi intreprinzatorilor din sectorul IMM consultanta pentru dezvoltarea

unei afaceri, consultanta in domeniul tranferului tehnologic si al proprietatii intelectuale si o

infrastructura adecvata si moderna.

Acest incubator a fost amenajat si dotat prin obtinerea finantarii unui proiect in cadrul programului

INFRATECH.

RAPORT

Privind activitatea Incubatorului Tehnologic si de Afaceri ITA BINNOTEH

Infrastructura de transfer tehnologic din cadrul INCDSB este asigurata de incubatorul tehnologic si

de afaceri ITA BINNOTEH. Incubatorul tehnologic si de afaceri ITA-BINNOTECH a fost infiintat

in anul 2006 ca un departament al INCDSB cu autonomie financiara. Acest incubator - cu o

suprafata de 550 mp - este amenajat si dotat prin obtinerea finantarii unui proiect in cadrul

programului INFRATECH derulat conform HG 128/2004.

Scopul infiintarii este de a incuba firme care sa valorifice rezultatele CDI.

Domeniile de activitate ale firmelor care pot beneficia de serviciile incubatorului pot fi:

- biotehnologii;

- biomateriale;

- protectia mediului;

- tehnologia informatiei si comunicatii.

Misiunea acestui incubator este de a incuraja dezvoltarea sectorului privat cu activitate in domeniu,

prin transfer de inovatii si de tehnologii rezultate in urma cercetarilor stiintifice din INCDSB. ITA-

BINNOTECH ofera intreprinzatorilor din sectorul IMM consultanta pentru dezvoltarea unei afaceri,

consultanta in domeniul tranferului tehnologic si al proprietatii intelectuale si o infrastructura

adecvata si moderna.

In prezent in cadrul incubatorului isi desfasoara activitatea 3 firme incubate fizic:

SC software development and research centre SRL care desfasoara activitati de cercetarea

aplicata si dezvoltarea produselor si serviciilor in domeniul ITC,cu prioritate in domeniul

managementului informatiei in cadrul companiilor private si institutiilor publice;

Page 36: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

35

SC CP MED LABORATORY SRL care are ca domeniu de activitate consultanta, proiectare,

laborator analize. Societate atestata de ministerul mediului pentru toata gama de lucrari si servicii in

domeniul protectiei mediului;

Centrul de Epigenetica si Bioinformatica EPIGEN BIOCOMP SRL care efectuaza,in principal,

analize genetice.

In cadrul Incubatorului exista si o firma incubata virtual: Asociatia Centrul Roman de Bioresurse si

Cercetari Avansate care efectueaza cercetari in domeniul Microbiologiei microorganismelor

nepatogene utilizabile in diferite procese biotehnologice si a liniilor celulare ca un nucleu al

culturilor de utilitate publica de interes national.

Serviciile oferite de icubator firmelor incubate:

- spatii pentru initierea si dezvoltare de afaceri;

- acces la infrastructura de comunicare;

- servicii de pază şi protocol;

- servicii specializate:

servicii de asistenţă în afaceri pentru inovare şi transfer tehnologic;

servicii de cercetare-dezvoltare;

servicii de informare tehnologică, audit tehnologic, veghe şi prognoză tehnologică;

servicii de asistenţă şi consultanţă pentru realizarea de modele experimentale şi prototipuri;

servicii de asistenţă şi consultanţă pentru exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală;

servicii de asistenţă şi consultanţă în domeniul legislativ la nivel naţional, european şi

internaţional.

servicii de asistenţă:

obţinerea de fonduri în cadrul unor programe naţionale şi internaţionale;

identificarea partenerilor din mediul universitar şi de cercetare;

asigurarea accesului la baze de date specializate;

informare cu privire la priorităţile naţionale, regionale şi locale.

Pentru anul 2012, , cifra de afaceri a incubatorului a fost de 63 614 lei, costurile au fost in valoare

de 59 535 lei, realizandu-se un profit net in valoare de 4 079 lei.

Descrierea activitatilor realizate in perioada raportata

Supravegherea desfasurarii activitatii firmelor incubate.

Urmarirea cheltuielilor si incasarilor incubatorului.

Realizarea activitatilor prevazute in procedura de incubare in vederea incubarii a noi firme.

Page 37: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

36

Incheierea contractelor de incubare cu 1 IMM-uri.

Actualizarea prezentarii ITA BINNOTECH pe site-ul INCDSB (www.dbioro.eu/incubatorul

tehnologic de afaceri).

Incheierea cu una din firmele incubate de contracte de servicii privind promovarea activitatii de

testare a dispozitivelor medicale si incubarea virtuala.

Participarea directorului incubatorului la managementul proiectelor finantate din fonduri

structurale.

o Lista echipamentelor performante si facilitatile de cercetare specifice (echipamente

corporale si necorporale)

nr.

crt. Denumire echipament

corporal/

necorporal

(C/N)

1 Spectrofluorimetru Perkin Elmer LS 55 C

2 Camera Climatica Climacell MB 45 C

3 Cuptor laborator L 1003 C

4 Rotavapor C

5 Bioreactor 1 l C

6 Bioreactor 7 l C

7 Autoclav vertical Tomy C

8 Dezagregator cu ultrasunete VCX 750 C

9 Bidistilator GFL C

10 Camera obscura UVI-PRO Platinum Explorer D-77LS 20M C

11 Balanta XS 204 / Metler Toledo C

12 Gradient thermal cycler TC-512 (Techne) C

13 Centrifuga 5414 R (Eppendorf) C

14 Purificator/sterilizator apa EASYPURE RODI (Thermo Scientific) C

15 Hota cu flux laminar model ABS1500 Bioquell: Clasa de siguranta II, 2 filtre Hepa, lampa UV,

racord pentru gaz, racord de vacuum, flux laminar vertical, geam de protectie din sticla rezistenta tip

securit C

16 Microscop inversat model AXIO OBSERVER D1 CARL ZEISS: lumina transmisa, contrast de faza

si fluorescenta, Condensor long distance cu apertura numerica minim 0.35 , cu minim 6 pozitii

pentru camp luminos, contrast de faza si DIC, distanta de lucru minim 70 mm, obiective 10X, 20X,

40X, Oculare 10X focusabile, cu un camp larg de minim 23 mm, Calea optica ptr fluorescenta

corectata apochromat, Suport pentru minim 6 filtre de fluorescenta, Filtre de fluorescenta de

excitatie albastra si verde, Sursa de fluorescenta de minim 100W, adaptor optic ptr camera 0,63x

pentru camera digitala de inalta rezolutie - color, Software de achizitie, arhivare si analiza imagini

microscopice C

17 Microscop optic inversat Nikon: Inversat cu contrast de faza C

18 Incubator cu CO2 model REVCO ELITE II: controler cu microprocesor Revco IntraLogic II pentru

temperatura si gaz, volum camera: 164L, termostatare intre 50C - 600C, uniformitate: ± 0,4°C la

37°C C

19 Incubator cu CO2 Heraeus: capacitate 50L, termostatare la 370C C

20 Sonicator: Frecventa 20 kHz, timer 1 sec -10 ore, volum 0,2 – 2000 ml, sistem de racire, microvarf

13 mm C

21 Taietor de piramide: Aparat de realizat piramide pentru ultramicrotomie C

22 Taietor de cutite: Aparat de facut cutite de sticla pentru ultramicrotom C

23 Ultramicrotom: Cutit de diamant si sticla, sectiuni variabile 2-5 um C

24 Autoclava verticala model SANYO MLS 3750: Capacitate 50L, incinta inox, temperatura de

sterilizare 105 – 135 oC, Sisteme de siguranta, 12 programe diferite C

Page 38: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

37

25 Freezer pentru crioconservare SANYO model MDF: Capacitate utila 333L, domeniu de temperatura

-50...-860C, control prin microprocesor, agent de refrigerare HFC C

26

Liofilizator Gamma 1-16 LSC: Temperatura posibila a raftului la inghetare si uscare –25oCsi 99oC,

5 rafturi de Φ200, capacitate maxima a condensatorului de gheata max.16Kg, C

27 Pompa vacuum: Protectie termica la supraincarcare C

28

Rotavapor: Domeniu 30-100oC, capacitate de evaporare 250ml H2O/h, arie de racire 270cm2 C

29 PCR (thermal cycler) PTC-100, MJ Research: Sistem de mentinere a temperaturii (0-1000C) fara

ulei, rata de crestere a temp. 1.400/sec, capacitate 96 tuburi de 0.2ml C

30 Microscop electronic Philips EM 208 S: Filament tungsten, rezolutie 0,34 nm, tensiunea de

acceleratie in domeniul 40-100kV, prelucrare computerizata (program Image Analysis Soft) C

31 Microscop optic AXIOSCOPE 40 CARL ZEISS: Obiective 6x, 10x, 20x, 40x, sistem de achizitie de

imagini digital C

32 Aparat de apa ultrapura model Direct Q 3 - UV Millipore: produce apa de tip I ultrapura (apa

pentru HPLC, AAS, GC, IC) si de tip III, cartus de filtrare SmartPak si cartus de ultrafiltrare

BioPak, filtru final Millipak Express, debit instantaneu pentru apa ultrapura 0.5litri/min, rezervor

apa pura 6 litri C

33 Sistem de analiza celulara prin citometrie in flux LSR II: Analizor automat de citometrie de flux cu

2 lasere “ solid- state “ cuplate cu sistem de fibra optica , care permite analiza a minim 9 parametri,

soft de control, de achizitie a datelor C

34 Soft Modfit pentru LSR II, produs Verity, pentru prelucrare date de achizitie N

35 Centrifuga cu racire Beckman model Benchtop Centrifuge Allegra X15R: rotor swingout

(autobalansabil) - nu necesita echilibrare a cupelor inaintea centrifugarii (in limita a 50 g diferenta) -

tehnologie ARIES, adaptoare de 1.5 si 10ml, posibilitate de utilizare directa pe rotorul swing-out a

unui suport pentru microplaci, adaptoare pentru flasks de cultura de 75 cm si 25 cm, programarea si

afisarea parametrilor de lucru, temperatura programabila intre : -10…+40 °C, Viteza maxima: 3.750

rpm; forta centrifugala 3.270x g C

36 Cititor de microplaci multimodal model Berthold Mithras LB 940 Research II: Spectrometru cu

detectie in UV-VIS, fluorescenta, pentru placi 6- si 384- godeuri, cuplare PC, soft adecvat +

accesorii (agitator cu incubare si spalator automat pentru microplaci cu 2 canale) C

37 Etuva BINDER model FD 53: domeniu de temperatura 0-2500C, cu circulatie aer C

38 Aparat electroforeza: Sistem modular complet, electroforeza combinata, 2D si blotting, migrare

verticala, dimens. Placi 10x10 cm C

39 Sistem HPLC 1100, Agilent:Sistem cu autosampler termostatat si injector manual, detector,

colector de fractii, degazor faza mobila, soft de control de achizitie si prelucrare a datelor C

40 Spectrofotometru: UV-VIS, model V-650, dublu fascicol, lungime de unda 190-900nm, software de

control si prelucrare a datelor SpectraManagerII C

41 Sistem automat de separare magnetica a celulelor AutoMACS Pro Separator C

42 QUBIT fluorometer, Invitrogen: pentru determinari de nanocantitati din probe C

43

Densitometru Infinity-CAPT: Camera CCD de inalta rezolutie si sensibilitate, software pentru

preluare si prelucrare imagini, camera obscura WL/LC, transiluminator, 312 nm, video printer C

44 Baie de termostatare DIGIBATH 2 – BAD 4: domeniu de temperatura: ambient pina la 99,9oC,

rezolutia temperaturii 0,1oC ; stabilitate +/-0,15oC , omogenitate +/-1oC, termostat hidraulic de

siguranta clasa 2 cu protectie la supraincalzire si nivel scazut al apei, timer programabil, senzor de

temperatura incorporat PT 100 DIN, capacitate 12 l C

45 Agitator orbital: Viteza de agitare 200-1300 rpm C

46

Agitator magnetic cu incalzire RCT basic IKAMAG: plita din silumina, Termometru de contact fuzi

electronic ETS-D 4 – termometru de contact electronic cu control fuzilogic, cu sensor din otel inox.,

Clasa de protectie IP 42, circuit de siguranta ajustabil pentru o temperatura a plitei de 50-380 0C C

47 Agitator vortex: 0-3000 rpm,senzor de continuitate C

48 Agitator pentru microtuburi THERMOMIXER COMFORT EPPRNDORF: Cu contol al

temperaturii, cu blocuri de incalzire C

Page 39: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

38

49

Platforma de agitare model ROTAMAX 120: miscare orbitala, viteza de rotatie intre 20-300 rpm,

capacitate de incarcare max. 2 kg., rbita de vibratie de 20 mm : pentru agitare lenta, programarea

digitala permite functionarea neasistata pana la 120 de minute si trimiterea unui semnal acustic la

sfirsitul operatiei, Clasa de protectie IP 30, Control analog al frecventei de vibratie C

50 Ph-metru: Pentru determinarea conductivitatii, oxigenului dizolvat, pH-lui, turbiditatii, si analizor de

ioni, domeniu pH –2/16, temperatura suportata 0-100oC C

51 Balanta pentru determinarea umiditatii: Temperatura 50-160oC, 9 programe de variatie a

temperaturii, capacitate 0,02-30g, rezolutie 0,01% C

52 Balanta analitica KERN – ABT 220 – 5DM: Capacitate de catarire 220g; precizie 0,01mg, display

LCD C

53 Balanta TEHNICA: Capacitate 200g; C

54

Incinta de sterilizare cu UV: Dimensiuni 660x560x420mm, lumina alba 15W, lumina UV 15W C

55 Biocontainer stocare probe sub azot lichid: model GT38 AIR LIQUIDE, capacitate utila 37L, Rata

evaporarii pe zi (la 20oC) 0.15 litri/zi, Timp de pastrare dinamic* (la 20oC) 153 zile C

56

Nisa chimica cu exhaustare TALASSI: plan de lucru din ceramica vitrificata antiacid, interior

imbracat in panouri laminate stratificate IGNIFUGO F1 antiacid de 5 mm, geamuri de siguranta 3+3

glisante pe orizontala montate pe usa frontala, laterale cu geamuri de siguranta 3+3 glisante,

dispozitiv de siguranta SAFETY BLOCK care asigura automat blocarea usii frontale la orice

inaltime in cazul defectarii unuia sau ambelor cabluri conform prevederilor normei DIN 12924-1 C

57 Concentrator de vid: 2 rotoare standard, valva electromagnetica, tub de vid C

58

Etuva de vacuum: Control al temperaturii, domeniu de temperatura +/-5 C-200 C, conexiuni vacuum C

59 Scanner: Rezolutie 4800/9600 dpi, adaptor pentru filme microscopie C

60 Imprimanta: Ink jet color C

61 Calculator: Procesor INTEL PENTIUM 4 3000 MHz C

62 Calculator : Procesor ATHLON XP 1800 MHz C

63 Calculator: Procesor ATHLON XP 64 3200+ C

64 Calculator Lifebook : Procesor INTEL CUOREDUO C

65 Balanta analitica Toledo C

66 Biureta automata C

67 Etuva Binder C

68 Etuva Venticell C

69 Etuva Galeenkamp C

70 Sistem de antrenare cu vapori Buchi +accesorii C

71 Centrifuga laborator – Sigma 1-6 si rotor angular 6x15 ml C

72

Agitator orbital Sanyo Mir – S 100 si platforma agitare, cleme de prindere, suport pentru tuburi test C

73 Spectofotometru PG Instrumente T 60 C

74 Nisa chimica Tallasi + accesorii C

75 Liofilizator polietajat C

76 Sistem de mineralizare Buchi C

77 Termobalanta KERN MLB50 C

79 Analizor hematologic veterinar C

80 Balanţă analitică 4 zecimale C

81 Baie termostatată pentru acizi nucleici C

82 Calculator Pentium (CLCDAVIODUAL 805) şi monitor LCD (MONL1740P) C

83 Cameră foto digitală (CMFDSCW100) şi card memorie (MDSMSXN256) C

84 Cameră video digitală (CMVDCRDVD205) C

85 Centrifugă cu răcire 2-16K cu rotor la unghi fix 6x50 ml cu adaptoare şi rotor cu basculă 4 x 100 ml

cu adaptoare şi tuburi C

86 Computer (Sistem de calcul Intel P4 cu Microsoft Windows Vista, BitDeffender) C+N

Page 40: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

39

87 Computer (SISTEM PC SAMSUNG MONITOR LCD 932BF, Placa de baza ASUS P5B, IntelP965,

LGA775) C

88 Congelator de laborator 70L - GFL 6380, Germania C

89 Cuva electroforeza verticala C

90 Cuvă electroforeză orizontală și sursă de alimentare C

91 Distilator apă GFL C

92 Etuva sterilizator ESAC 100 i (cu imprimantă termică) C

93 Etuvă de laborator ED 53 cu termometru de control 5-300 C

94 Extractor automat de acizi nucleici si proteine C

95 Flowcitometru Beckman CellLab Quanta SC C

96 Frigider Ariston (FRDHTB45D2) C

97 Hotă cu flux laminar orizontal C

98 Incubator CO2 CB 150 C

99 Incubator cu CO2 Model LCO-165 AI C

100 LAPTOP DELL INSPIRON 1525, 15.4'' (WXGA), Core Duo T2390 1.86GHz, I C+N

101 Laptop TOSHIBA SATELLITE şi anexe (geantă laptop, mouse optic cu fir) C

102 Maşină fulgi de gheaţă S-080 C

103 Microcentrifugă cu răcire Model K280R C

104 Microscop Olympus C

105 MOBILIER (CV contract furnizare produse 64/28.06.2006) C

106 pHionometru cu anexe C

107 Plită electrică cu agitare C

108 Rotaevaporator cu condensator diagonal C

109 Sistem de calcul Intel P4 cu Microsoft Windows Vista, BitDeffender şi Microsoft Office C+N

110 Spectrofotometru UV-Vis cu anexe C

111 Spectrofotometru Vis cu anexe C

112 Thermoshaker cu anexe C

113 Ultracentrifugă Beckman Optima L-80 XP C

114 Ultrasonicator SONOPULS C

115 Vortexuri C

116 Microscop optic stereozoom trinocular Olympus tip SZ61 C

117 Camera uEye UI-1465LE-C+Quick PHOTO MICRO 2.2 Software C+N

118 Sursă lumină KL 1500 LCD C

119 Sistem portabil de determinarea fotosintezei Lci C

120 Hota chimica Vetox 120 C

121 Microscop optic cu anexe Olympus C

122 Spectrofotometru UV-VIS Jasko C

123 Spectrofotometru UV-Vis PG C

124 Sistem de electroforeză pe minigeluri pentru ADN, ARN si proteine, cu cuvă orizontală si verticala,

pentru blooting si electroforeza 2D C+N

125 Distilator C

126 Liofilizator C

127 Bioreactor C

128 Thermocycler C

129 Analizor Geluri tip GelDoc C

130 Microscop optic cu camera video C

131 Analizor genetic ABI 3130 C

132 Thermocycler Biometra C

133 Fluorometru PAM 210 cu sift PAM-DA-TEACH C

134 Fluorometru PAM 100 cu sift C

135 Mikroscop Olympus C

136 Mikroscop Nykon C

137 Spectrometru ft-ir/ bruker tensor 27, cu dispozitiv atr C+N

Page 41: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

40

138 Aparat de elecrtoforeza capilara/ agilent C+N

139 Aparat de elecrtoforeza /bio-rad, protean ii C

140 Aparat de elecrtoforeza /bio-rad, miniprotean C

141 Cromatograf de lichide (hplc) /jasco, cu detector uv şi de fluorescenţă C+N

142 Spectrofluorimetru/shimadzu, cu lampa de xenon C+N

143

Cromatograf de lichide (hplc)/ shimadzu, cu detector diode array cuplat cu detector de masa C+N

144 Maldi-tof/shimadzu, cuplat cu cromatografie bidimensionala C+N

145 Spectrofotometru uv-vis jasco C+N

146 Combine electrochimice C+N

147 Baie cu ultrasunete C

148 Baie de apa cu termostat C

149 2 ph-metru/ inolab C

150 Agitatoare magnetice C

151 Vortexuri C

152 Camera de separare (spe) C

153 Camera de separare (tlc) C

154 Aparat apa bidistilata tecknolab C

155 Balanta analitica / metler toledo C

156 Centrifuga/ hettich, cu racire C

157 Turbo-vap C

158 Conductometru digital C

159 Etuva memmert C

160 Incubator cu CO2 Unitherm ( achizitie 2009) C

161 Hota cu flux laminar Faster OS-N3 (achizitie 2009) C

162 Concentrator Tip Centrifuga C

163 Microscop SEM Hitachi C

7. Rezultatele activitatii de cercetare-dezvoltare

2 se prezinta in anexa 2 la raportul de activitate [titlu, revista, autorii]

3 se prezinta in anexa 3 la raportul de activitate [titlu, revista oficiala, inventatorii/titularii] 4 se prezinta in anexa 4 la raportul de activitate pe categorii [produse, servicii, tehnologii], inclusiv date tehnice si domeniu de utilizare 5 se prezinta in anexa 5 la raportul de activitate [titlu, revista, autorii] 6 se prezinta in anexa 6 la raportul de activitate [titlu, autorii] 7 se prezinta in anexa 7 la raportul de activitate [titlu, conferinta, autorii] 8 se prezinta in anexa 8 la raportul de activitate [titlu, conferinta, autorii] 9 se prezinta in anexa 9 la raportul de activitate [titlu, operatorul economic, numarul contractului/protocolului etc.] 10 se prezinta in anexa 10 la raportul de activitate [titlu, revista, numele si prenumele persoanelor]

NR.

7.1 Lucrări2 ştiinţifice/tehnice in reviste de specialitate cotate ISI. 36

7.2 Factor de impact cumulat al lucrărilor cotate ISI. 139.62 7.3 Citări in reviste de specialitate 387 7.4 Brevete

3 de invenţie. (solicitate / acordate) 9/2

7.5 Produse / servicii / tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, bazate pe

brevete, omologări sau inovatii proprii4.

0

7.6 Lucrări ştiinţifice/tehnice5 in reviste de specialitate fără cotaţie ISI . 41

7.7 Carti, capitole6 publicate in carti 12

7.8. Comunicări ştiinţifice7 prezentate la conferinţe internaţionale. 78

7.9 Comunicări ştiinţifice8 prezentate la conferinte nationale 38

7.10 Studii

9 prospective şi tehnologice, normative, proceduri, metodologii şi planuri

tehnice, noi sau perfecţionate, comandate sau utilizate de beneficiar. 13

7.11 Membri10

in colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute ISI (sau incluse 15

Page 42: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

41

8. Masuri de crestere a prestigiului si vizibilitatii INCDSB

In anul 2012 INCDSB a organizat si a participat la organizarea unor manifestari stiintifice in

cadrul carora au fost prezentate rezultate activitatii de cercetare-dezvoltate si oferta de servicii si

produse a INCDSB si a partenerilor INCDSB care au participat la aceste manifestari.

Tabel 10. Manifestari stintifice organizate in 2012

nr

crt Denumire

Perioada

desfasurarii

Locul

desfasurarii Functie Obs

1

Sesiunea Ştiinţifică Anuală

a Institutului Naţional de

Cercetare-Dezvoltare pentru

Ştiinţe Biologice

14 noiembrie

2012

Bucuresti,

Romania Organizator

2

1st International Workshop

“Interdisciplinarity in

Geoscience in the

Carpathian Basin”

October 18-21

2012

Suceava,

Romania

Fărcaş

Sorina Membru in

Comitetul

Stiintific de

organizare

3

The Academic Days of

Arad, The XXII-nd Edition,

The Interational Centre for

advanced studies, Romanian

initiatves as part of

European Danube Strategy,

Manuela Sidoroff

18-20 May Arad, Romania

4

Demonstation of cultivation

technology of sweet

sorghum- Project Biofuels

06-07.12.2012 Roata de jos,

Giurgiu

Co-

organizator

5 Workshop 06-07.12.2012 Roata de jos,

Giurgiu

Co-

organizator

6

Demonstratie privind

tehnologia de cultivare a

Sofranelului - Biofuels

16.08.2012 Roata de jos,

Giurgiu

Co-

organizator

7 International conference -

project Biofuesl 16-17.10.2012

Hall Europe,

Ruse

Co-

organizator

8 Seminar 18.05.2012

Danube Plaza

Hotel, Ruse,

Bulgaria

Co-

organizator

9 Seminar BIOFUELS 26.09.2012 Hotel Riga, Ruse Co-

organizator

11 se prezinta in anexa 11 la raportul de activitate [titlu, revista, numele si prenumele persoanelor] 12 se prezinta in anexa 13 la raportul de activitate [premiul, autoritatea care l-a acordat, autorii] 13

se prezinta in anexa 14 la raportul de activitate [nume si prenume, premiul]

în baze internaţionale de date) şi în colective editoriale internaţionale.

7.12 Membri

11 in colectivele de redactie ale revistelor recunoscute national

(categoria B in clasificarea CNCSIS). 3

7.13 Premii12

internaţionale obţinute prin proces de selecţie. 5 7.14 Premii

13 naţionale (ale Academiei Române, CNCSIS, altele). 1

7.15 Număr conducători de doctorat, membri ai unităţii de cercetare. 5 7.16 Număr de doctori, membri ai unităţii de Cercetare 75

Page 43: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

42

10

Demonstratie privind

tehnologia de cultivare a

Sofranelului - Biofuels

28.11.2012 Roata de jos,

Giurgiu

Co-

organizator

11 Curs de instruire - Biofuels 28-29.11.2012 Roata de jos,

Giurgiu

Co-

organizator

12

Photosynthetic proteins for

technological applications:

biosensors and biochips

(PHOTOTECH)

May 2012 Bucharest,

Romania

COST

Action

(TD1102)

13

WORKSHOP:

BIODIVERSITY AND

APPLICATIONS -

Molecular taxonomy and

ecology of

Rhizobia/Structure -

function relationships and

phylogeny of glutathione

transferases.

2 Noiembrie

2012

Facultatea de

Biologie, UAIC

IASI

Organizator

Workshop

organizat in

cadrul

proiectului

292/5.10.2011/

PN-II-ID-PCE-

2011-3

14

Cellular Therapy and

Biomaterials for

Regenerative Medicie

5 iulie Arad, Romania Co-

organizator

Co-organizator -

Centrul de

Biotehnologii

pentru Terapie

Celulara si

Medicina

Regenerativa pe

baza de Celule

Stem si

Modulatori de

Apoptoza

15

Scoala de vara „XVIII-eme

Ecole d’ete francophone

Jean Montreuil - Pathologie

moléculaire et

pharmacologie

Biotechnologie”

2-7 iulie Arad, Romania Organizator Co-organizator

INCDSB

16 Al VIII-lea Congres

National de Citometrie 10-11 mai

Bucuresti,

Romania

Co-

organizator

Co-organizator

INCDSB

Page 44: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

43

Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Institutului Naţional de Cercetare-

Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice

- sesiune dedicată tinerilor cercetători –

14 Noiembrie 2012, Bucureşti

PROGRAM

8:30 – 9:30 ÎNREGISTRAREA PARTICIPANŢILOR

9:30 – 9:45 CUVÂNT DE DESCHIDERE A SESIUNII

Manuela Elisabeta SIDOROFF, Director General al INCDSB

9:45 – 10:45 CELULA BIOLOGICĂ, UN SCANDAL ÎNCÂNTĂTOR

Invitat de onoare, Acad. Solomon MARCUS

10:45 – 11:00 Pauză de cafea

11:00 – 11:15 ANALIZA STATISTICĂ PENTRU MICROARRAY

Mihaela PĂUN

11:15 – 11:30 REGLAREA EXPRESIEI GENICE ÎN ENDOSPERMUL

PORUMBULUI

Mihai MICLĂUŞ

11:30 – 11:45 EVALUAREA ACTIVITĂŢII ANTIOXIDANTE ŞI

CITOPROTECTIVE A UNOR EXTRACTE VEGETALE

Daniel CONSTANTIN, Oana CRĂCIUNESCU, Alexandra GASPAR,

Ana-Maria STANCIUC, Lucia MOLDOVAN

11:45 – 12:00 INVESTIGAREA VARIABILITĂŢII GENETICE A UNOR SPECII

DE VERONICA CU AJUTORUL TEHNICILOR MOLECULARE

Ancuţa-Cristina RACLARIU, Ramona-Elena IRIMIA, Mihael-Cristin

ICHIM

12:00 – 13:00 Pauză de masă

13:00 – 13:15 NITRAŢII ŞI NITRIŢII ÎN APA FREATICĂ; FÂNTÂNILE ŞI

FORAJELE DE MICĂ ADÂNCIME – O SURSĂ “SIGURĂ” DE

APĂ POTABILĂ?

Valentin GRIGORAŞ

13:15 – 13:30 STUDIUL COMPOZIŢIEI CHIMICE LA SPECII DE

VERBASCUM PRELEVATE DIN ZONA DE NORD-EST A

ROMÂNIEI

Page 45: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

44

Georgiana GHIŢĂ, Radu NECULA, Valentin GRIGORAŞ, Adriana

TRIFAN, Elvira GILLE

13:30 – 13:45 ANALIZA UNOR COMPUŞI POLIFENOLICI DIN EXTRACTELE

VEGETALE DE DRACOCEPHALUM MOLDAVICA

L. Radu NECULA, Valentin GRIGORAŞ, Elvira GILLE

13:45 – 14:00 EVALUAREA INTEGRITĂŢII ADN-ULUI PRIN TESTUL COMET

ÎN CULTURILE DE CELULE VERO TRATATE CU CÂMPURI

ELECTROMAGNETICE CU FRECVENŢĂ EXTREM DE JOASĂ

Gabriela VOCHIŢA, Daniela GHERGHEL, Pincu ROTINBERG, Cosmin

Teodor MIHAI

14:00 – 14:15 INFLUENŢA UNOR FITOHORMONI ASUPRA ACTIVITĂŢII

PEROXIDAZEI LA CIUPERCA FUSARIUM GRAMINEARUM

SCWABE (TELEMORPHA ) GIBBERELLA ZEAE SCHWEIN

PETCH, PARAZITĂ LA GRÂU

Petronela GRĂDINARIU, Adriana LAZAR-NECHITA

14:15 – 14:30 IMPACTUL CÂMPURILOR ELECTROMAGNETICE CU

FRECVENŢĂ EXTREM DE JOASĂ ASUPRA PROLIFERĂRII

CELULELOR CANCEROASE HELA

Cosmin Teodor MIHAI, Gabriela VOCHIŢA, Daniela GHERGHEL,

Pincu ROTINBERG

14:30 – 14:45 CONCEPTUL DE ONTOLOGIE A GENELOR ŞI PROCESUL DE

ADNOTARE ONTOLOGICĂ

George ROATĂ, Laura PĂUN, Ştefan POPESCU, Iris MATEESCU

14:45 – 15:00 Pauză de cafea

15:00 – 15:15 METODE ANALITICE APLICATE ÎN CARACTERIZAREA

UNOR ARTEFACTE

ARHEOLOGICE DIN CHIHLIMBAR

Georgiana TRUICA

15:15 – 15:30 CARACTERIZAREA ELECTROCHIMICĂ A POLIPEPTIDULUI

ANTICANCERIGEN BORTEZOMIB

Diana GOLEA, Andreea DOBRE, Alina BUŢU

15:30 – 15:45 STUDII PRELIMINARE PRIVIND ÎNGLOBAREA

ANTICANCERIGEN BORTEZOMIB ÎN VECTORII DE

POLIPEPTIDULUI TRANSPORT - LIPOZOMI

Andreea DOBRE, Diana GOLEA, Iulian GROSU, Marian BUŢU

Page 46: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

45

15:45 – 16:00 CATALIZATORI SOLIZI NECONVENŢIONALI FOLOSIŢI ÎN

TRANSESTERIFICAREA TRIGLICERIDELOR

Iulian GROSU, Andreea DOBRE

16:00 – 16:15 EVALUAREA IN VITRO A EFECTULUI ANTIBACTERIAN AL

UNOR ULEIURI VOLATILE DIN PLANTE

Carmen MANOLE, Iulian GROSU, Steliana RODINO, Alina BUŢU

16:15 – 16:30 DETERMINAREA CONŢINUTULUI DE POLIFENOLI ŞI

FLAVONOIDE DIN EXTRACTE DIN PLANTE AUTOHTONE

Nicoleta ANDREI

16:30 – 16:45 MODELAREA DISTRIBUŢIEI DIN TRECUT, PREZENT ŞI

VIITOR A DE PLANTELOR ENDEMICE ÎN CARPAŢII SUD-

ESTICI PENTRU ANALIZE BIOGEOGRAFICE ŞI PLANURI

CONSERVARE

Bogdan-Iuliu HURDU, Mihai PUCŞAŞ

POSTERE

INTERACŢIUNI BIOTICE CE INFLUENŢEAZĂ BIOPRODUCTIVITATEA

SPECIEI ARNICA MONTANA L. ÎN HABITATE NATURALE

Camelia Paula ŞTEFANACHE, Cătălin TĂNASE, Doina DĂNILĂ

VARIABILITATEA UNOR PARAMETRI ECOFIZIOLOGICI LA SPECII

LEMNOASE DIN PLANTAŢII FORESTIERE DIN MOLDOVA (ROMÂNIA)

Ligia ACATRINEI

DIVERSITATEA ŞI DISTRIBUŢIA ACARIENILOR EDAFICI (ACARI:

GAMASINA, ORIBATIDA) ÎN PLANTAŢII FORESTIERE DIN PODIŞUL

CENTRAL MOLDOVENESC

Adina CĂLUGĂR, Otilia IVAN

BIODEGRADAREA COLORANTULUI TEXTIL C.I. BASIC BLUE 41 DE CĂTRE

PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM

Craiţa-Maria ROŞU

CERCETĂRI PRIVIND POTENŢIALUL UNOR COMPUŞI AI CROMULUI DE A

INDUCE MODIFICĂRI LA NIVELUL INTENSITĂŢII DIVIZIUNII CELULARE ŞI

MATERIALULUI CROMOSOMIAL LA ORZ

Elena TRUŢĂ, Gabriela VOCHIŢĂ, Craiţa Maria ROŞU, Daniela GHERGHEL

Page 47: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

46

NOI DATE DESPRE HIBERNAREA IHNEUMONIDELOR

Camil Ştefan LUNGU-CONSTANTINEANU

BIOCOMPOZIT PE BAZĂ DE CHITOSAN/GELATINĂ/FOSFATAZĂ ALCALINĂ

CU APLICAŢII ÎN INGINERIA TISULARĂ

Elena BERTEANU, Cătălin IORDĂCHEL, Ioana DEMETRESCU, Daniela IONIŢĂ, Adina

Lidia ZUAV, Mihaela Ionica ENACHE, Luminiţa TCACENCO

EVALUAREA CONŢINUTULUI DE POLIZAHARIDE DIN PEREŢII CELULARI

AI DROJDIEI DE VIN Steliana RODINO, Gina FIDLER, Alina BUŢU

PEPTIDE ANTIMICROBIENE – SURSĂ DE ANTIBIOTICE NATURALE

Alina BUŢU, Mariana FERDES, Steliana RODINO, Marian BUŢU

EVALUAREA ACTIVITĂŢII ANTIFUNGICE A EXTRACTELOR DE CIMBRU,

CORNETI ŞI BRUSTURE

Andreea DOBRE, Iulian GROSU, Steliana RODINO

SCREENINGUL METODELOR DE EXTRACŢIE APLICABILE PENTRU

OBŢINEREA DE SUBSTANŢE CU ACTIVITATE ANTIFUNGICĂ

Nicoleta ANDREI, Diana GOLEA, Gina FIDLER

PROCESUL TEHNOLOGIC ŞI RANDAMENTUL DE OBŢINERE A

BIOETANOLULUI DIN SORG ZAHARAT

Diana GOLEA, Marian BUŢU, Steliana RODINO

CULTIVAREA ŞI CAPITALIZAREA EFICIENTĂ A PLANTELOR MEDICINALE

ŞI AROMATICE ÎN REGIUNEA TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA-BULGARIA

Manuela Elisabeta SIDOROFF, Anca OANCEA, Ştefan POPESCU, George ROATĂ, Iris

MATEESCU, Laura PĂUN, Andrei BĂNCILĂ, Mişu MOSCOVICI

Page 48: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

47

Page 49: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

48

Conferința internațională pe tema “BIOCOMBUSTIBILII – sursă comună

de dezvoltare sustenabilă a zonei de cooperare transfrontalieră”, proiect

MIS-ETC Cod: 146

16 – 17 octombrie 2012, Ruse, Bulgaria

Page 50: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

49

8.1. Prezentarea activitatii de colaborare prin parteneriate:

dezvoltarea de parteneriate la nivel national si international (cu personalitati/ institutii /

asociatii profesionale) în vederea participării la programele naţionale şi europene

specifice

INCDSB a continuat in anul 2012 dezvoltarea de parteneriate la nivel national si international in

vederea participarii la programele nationale si internationale de cercetare specifice domeniului de

activitate al institutului. Mai jos sunt enumerate principalele parteneriate:

Partener Statut Legal Servicii Perioada

Alliance for Regional and

Civil Initiatives, Silistra,

Bulgaria

International, NGO RD public project 2010-2012

New Century Foundation, International, NGO RD public project 2010-2012

Page 51: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

50

Bulgaria

Laboratoire Pharmaceutique

MacoPharma, Tourcoing,

France

International, private Private service contract 2001-2011

BRCCI Ruse, Bulgaria International, private Technological Transfer 2009-2011

Université Paris-Est Creteil,

France

International, public Private service contract

CABI Bioscience Centre

Switzerland Delemont,

Switerland

International, public RD public project 2005-2008

Centre National de la

Recherche Scientifique,

France

International, public RD public project 2007-2012

Institut fuer Spezielle

Botanik/Johannes Gutenberg-

Universitaet (Mainz,

Germany).

International, public RD public project,

Technological Tranfer

2008 – 2011

Institutul de Genetică şi

Fiziologie a Plantelor, Centrul

Genetica şi Ameliorarea

Plantelor Aromatice şi

Medicinale Chisinau,

Republica Moldova

International, public RD public project,

Technological Tranfer

2008 – 2011

Université des Sciences et

Technologies de Lille 1,

France

International, public

University of Palermo, Italia International, public Agreement for Doctorate

internationalization (USAMV

Iasi, ICB Iasi)

2010-2012

University of Montana,

Missoula (USA)

International, public RD public project 2007-2012

University of Ruse, Bulgaria International, public Technological Transfer 2009-2011

BIOSENSOR S.R.L. SRL RD European Programme 7 2009-2011

AQUAMARIJN RESEARCH

BV

R&D RD European Programme 7 2009-2011

CONSIGLIO NAZIONALE

DELLE RICERCHE

International, public RD European Programme 7 2009-2011

BEN-GURION

UNIVERSITY OF THE

NEGEV

International, public RD European Programme 7 2009-2011

ALGATECHNOLOGIES

(1998) LTD

SME RD European Programme 7 2009-2011

Consiglio Nazionale delle

Richerche

International, public Sixth Frame Programme 2006-2009

Martin-Luther- University

Halle Wittenberg

Univeristy Sixth Frame Programme 2006-2009

University of Crete Univeristy Sixth Frame Programme 2006-2009

Institute of Soil Science and

Plant Cultivation

R&D Sixth Frame Programme 2006-2009

Universita di Pisa University Sixth Frame Programme 2006-2009

Universite de Perpignan University Sixth Frame Programme 2006-2009

NeoSENS SME Sixth Frame Programme 2006-2009

ALSO SME Sixth Frame Programme 2006-2009

DAS SME Sixth Frame Programme 2006-2009

Medicinal Plants Research

and Manufacture Centre

PLANTAVOREL Piatra

Neamt, Romania

National, private RD public project,

Technological Tranfer

2007 – 2010

SC14 Hofigal Export-Import

SA15

National, private RD public project, Private

service contract

2007-2010, 2011

SC Research & Development

Institute for Beekeeping SA

National, private RD public project,

Technological Tranfer

2007-2011

Page 52: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

51

(I.C.D.A)

S.C.Heidi Chocolate

Bucuresti

National, private Private service contract 2008-2011

SC 4ROptics srl16 National, private RD public project,

Technological Tranfer

2007-2011

SC Agrocapital SRL Iasi International, private Private service contract 2010

SC BIOTEHNOL National, private RD public project 2008-2011

SC CE MARK SRL National, private Private service contract 2010, 2011

SC Chemical Independent

Group SRL

National, private RD public project,

Technological Tranfer

2010-2011

SC Dentalcare SA National, private RD public project 7.12.2009-15.01.2010

SC Denticare Implantology

Center SRL

National, private Private service contract 7.12.2009-29.12.2009

SC DOCTOR NATURA

SRL, Arad

National, private Private service contract 2009, 2010

SC Ferma SCHEI SRL National, private RD public project,

Technological Tranfer

2007-2011

SC Fructex SA. BACAU National, private RD public project 2006-2008, 2008 -2011

SC Greenfiber National, private Private service contract 2.01.2010-26.01.2010

SC INCERPLAST SA National, private RD public project, Private

service contract

2005, 2008

Microbiene Biotechnologues

Centre BIOTEHGEN

(USAMV Bucharest)

National, public RD public project 2004-2007, 2007 -2010

Membranes and

Macromolecular Materials

Research Centre, Bucuresti

National, public RD public project 2006-2011

Forestry Department (Directia

Silvica) Galati

National, public RD public project 2007-2010

Forestry Department (Directia

Silvica) Iasi

National, public RD public project 2005-2007

Horia Hulubei National

Institute of Physics and

Nuclear Engineering - IFIN H,

BIOEVAL

National, public Private service contract 2009, 2011

NRDI17 – Food and

Agriculture Machines and

Instalations

National, public RD public project 2010-2012

NRDI – Pharmaceutical

Chemistry

National, public RD public project 2010-2012

NRDI Lasers Phisics, Plasma

and Radiations (Fizica

Laserilor, Plasmei si

Radiatiilor)

National, public RD public project 2005-2008, 2007-2010

NRDI for Microtechnologies

(pentru Mictrotehnologie)

National, public RD public project 2008-2011

INCDIE ICPE-CA (National

RD Institute for Electrical

Engineering-Advanced

Studies)

National, public RD public project, Private

service contract

2007-2010, 2011

Institute for Biology and

Animal nutrition (Institutul de

Biologie si Nutritie Animala)

Balotesti

National, public RD public project 2004-2007

NRDI for Vegetables and

Floriculture (Institutul de

Cercetare Dezvoltare pentru

Legumicultură şi

Floricultură), Vidra

National, public RD public project 2008-2011

Forest Research and

Management Institute

(Institutul de Cercetari si

National, public RD public project 2005-2007

Page 53: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

52

Amenajari Silvice) Bucuresti

Forest Research and

Management Institute

(Institutul de Cercetari si

Amenajari Silvice), Simeria

National, public RD public project 2007-2010 (3 projets),

2009-2011, 2005-2008

(2 projects), 2008-2011

Petru Poni Macromolecular

Chemistry Isntitute (Institutul

de Chimie Macromoleculara

Petru Poni) Iasi

National, public RD public project, Private

service contract,

Technological Transfer

2005-2008, 2006 -

2008, 2009

“Simion Stoilow” Institute of

Mathematics

National, public RD public project 2007-2010

Public Health Institute National, public RD public project 2006-2008

(2 projects)

NRDI for Chemistry and

Petrochemistry ICECHIM

București

National, public RD public project 2008-2011, 2006-2008,

2007-2010

NRDI for Fruit Trees, Pitești National, public RD public project 2007-2010

NRDI for Molecular and

Isotopic Technologies (INCD

pentru Tehnologii Izotopice și

Moleculare)

National, public RD public project 2007-2010, 2006-2008,

2005-2008

NRDI of Pedology,

Agrochemistry and

Environment protection, ICPA

Bucuresti

National, public Private service contract 2007-2011

NRDI for textile and leather National, public Private service contract 2008, 2011

NRDI for Material Phisics

Bucuresti

National, public RD public project 2008-2011

NRDI Danube Delta, Tulcea National, public RD public project 2007-2010

National R&D Institute for

Food & Agricultural

Machines, INMA

National, public RD public project,

Technological Tranfer

2009-2011

R&D Institute for Plant

Protection, ICDPP

National, public RD public project 2007-2011

Romanian Academy, Filiala

Cluj-Napoca, E. Racoviță

Speology Institute

National, public RD public project 2005-2008

Romanian Academy,

Biochemistry Institute

National, public RD public project 1.10.2008-30.11.2011

Emergency Hospital

Bagdasar-Arseni

National, public RD public project 2006-2008, 2007-2010,

2008-2011

Emergency Hospital Bucuresti National, public RD public project 18.09.2007-17.11.2010

Hsopital Fundeni Bucuresti National, public RD public project 2006-2008, 2008-2011

Research & Development

Station for Viticulture and

Oenology, Blaj

National, public RD public project 2007-2010

Research & Development

Station for Pomiculture,

Falticeni

National, public RD public project 2005-2008

Central Station for research

for soil erosion prevention,

Vaslui

National, public RD public project 2005-2008

Forest Research and

Management Institute,

Research Station, Craiova

National, public Private service contract 2010

Agricola Secuieni Research &

Development Station, Neamt

National, public RD public project 2007 – 2010

Research & Development

Station for Vegetables, Bacau

National, public RD public project,

Technological Tranfer

2005-2007, 2007-2010

Forest Research and

Management Institute,

Research Station, Tulcea

National, public RD public project, Private

service contract

2011

Page 54: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

53

Medicine and Pharmacy

University « Gr.T.Popa » Iasi,

Faculty of Medical

Bioengineering

National, public Private service contract 20.03.2011-15.04.2011

Medicine and Pharmacy

University « Gr.T.Popa » Iasi,

Faculty of Pharmacy

National, public RD public project 2007 – 2010

Medicine and Pharmacy

University « Gr.T.Popa » Iasi

National, public RD public project 2005 -2007, 2005-

2008, 2006- 2008,

2008-2010

“Al. I.Cuza” University, Iasi –

Faculty of Chemistry

National, public RD public project 2006-2008

“Stefan cel Mare” Univeristy,

Suceava, Fcaulty of History

and Geography

National, public RD public project 2007 – 2010

Al. I. Cuza University, Iași National, public RD public project, Private

service contract

2008-2011, 2010-2011

Babeș-Bolyai Univeristy, Cluj

Napoca

National, public RD public project 2007-2010 (6 projects),

2008-2011, 2005-2008

(4 projects), 2006-2008

(2 projects)

Bucuresti Univeristy National, public RD public project 2007-2010

Bucuresti Univeristy, Faculty

of Chemistry

National, public Technological Transfer 2007-2010

Bucuresti Univeristy, Faculty

of Biology

National, public RD public project 2005, 2008, 2006-

2008, 2007-2010,

2008-2011

Medicine and Pharmacy

University “Iuliu Hatieganu”

Cluj-Napoca

National, public RD public project 2008 – 2011

Medicine and Pharmacy

University Carol Davila

Bucuresti

National, public RD public project 2006-2008

Universitatea de Medicina si

Farmacie Targu Mures

National, public RD public project 2008- 2011

Medicine and Pharmacy

University Cluj-Napoca

National, public RD public project 2005-2008, 2006-2008,

2007-2010

University of Agricultural

Sciences and Veterinary

Medicine “Ion Ionescu de la

Brad”, Faculty of Veterinary

Medicine

National, public RD public project 2006-2008, 2008-2011

University of Agricultural

Sciences and Veterinary

Medicine, Iasi

National, public RD public project, Private

service contract

2007-2010 2008-2011

University of Agricultural

Sciences and Veterinary

Medicine, Bucuresti

National, public RD public project 2006-2008, 2007-2010,

2008-2011

University of Agricultural

Sciences and Veterinary

Medicine, Clu-Napoca

National, public RD public project 2008-2011 (2 proiecte),

2006-2008 (3 proiecte),

2007-2008, 2005-2008,

2007-2010 (3 proiecte)

West University Vasile Goldis

– Arad, Faculty of Biology

National, public RD public project 2008-2011

Univeristy of Pitesi- Faculty

of Biology

National, public RD public project 2008-2011

Univeristy Ovidius, Constanta National, public RD public project 14.09.2007-15.11.2010

Univeristy Polytechnica,

Bucuresti, Centre for research

and tests in metallurgy

ECOMET

National, public Private service contract 1.09.2009-30.09.2009

Univeristy Polytechnica, National, public RD public project 25.10.2005-30.07.2008

Page 55: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

54

Bucuresti

Technical University Gh.

Asachi Iasi

National, public RD public project 2007-2010

Transilvania Univeristy,

Brașov

National, public RD public project 2007-2010

Cercetatori din cadrul INCDSB sunt membrii ai unor asociatii profesionale, cum sunt:

Societatea Nationala de Biologie Celulara;

Societatea Romana de Biochimie afiliata la FEBS;

Societatea Romana de Biotehnologie (afiliata Federatiei de Societati Europene de

Biolotehnologie);

Societatea Romana de Biologie Industriala;

Academia de Stiinte New-York;

Membru “INGIMED”;

Colegiul Medicilor;

Romanian Society for Biomaterials;

Asociatia EURACHEM-România;

Asociatia Romana de Stiinta Chimiei Coloidale si Suprafetelor;

Asociatia Inventatorilor din Romania;

Asociatia Romana de Chimie Analitica;

Asociatia Romana de Chimie;

Federatia Românã de Inginerie Biomedicalã;

Societatea Română de Fizică – nationala;

Societatea Medicilor şi Naturaliştilor;

Societatea de Ştiinţe Biologice;

Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă - Filiala Iaşi;

Asociaţia Română pentru Ştiinţele Vieţii;

Societatea Română de Biomateriale;

Societatea Română de Entomologie Generala si Aplicata;

Societatea Lepidopterologică Română;

Uniunea Societatilor de Stiinte Medicale, nationala;

Asociatia românã de culturi de tesuturi si celule vegetale (ARTCV);

Societatea fitosociologica romana (sfr);

Societatea naturalistilor pentru transilvania;

Societatea paleontologilor din Romania;

The Association of Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries -

international;

Page 56: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

55

Society for Medicinal Plant and Natural Product Research - international;

Societatea Europeană de Fizică - international;

Societatea de Biochimie şi Biologie Moleculară afiliata FEBS - nationala si international;

European Cell Biology Organisation;

Uniunea Internaţională pentru Ştiinţa Solului IUSS - Filiala Română;

Centrul Ştiinţific Internaţional al Fertilizării CIEC - Filiala Română;

Societatea Internaţională de Himenopterologie;

Societatea de Entomofaunisticã pentru Europa Centralã – SIEEC;

G.A. (Gesellschaft für Arzneipflanzenforschung e.V.) - Society for Medicinal Plant

Research - internationala;

ESNA (European Society For New Methods In Agricultural Research) -internationala;

Federation of European Biochemical Societies (FEBS) - internationala;

European Federation of Biotechnology (EFB) – internationala;

International Organisation for Biotechnology and Bioengineering (IOBB) - internationala;

European Association of Pharma Biotechnology (EAPB) - internationala;

Young European Biotech Network (YEBN) - internationala;

Amicale internationale de phytosociologie camerino;

European cellular biological organization (ECBO);

European society of nematodology;

International association of plant tissue culture (IAPTC);

International association for vegetation science (AVS);

International association for apterygotology;

National Geographic Society-Marea Britanie;

Reinholt-Tuxen Gesellschaft e.V. - Germania;

Societe Francaise de Biochimie et Biologie Moleculaire;

Association Francaise de Cytometrie;

Asociatia Romana de Citometrie;

European Cytometry Network;

NanoImpactNet;

BiomedExperts;

Index Copernicus;

Medicinal and Aromatic Plants of South-East European Countries (AMAPSEC);

Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society (TERMIS);

Societatea Europeana de Nanomedicina;

Platforma tehnologica europeana de Nanomedicina.

Page 57: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

56

8.2.Prezentarea activitatii de mediatizare:

extrase din presa (interviuri)

Siteul www.fabribadebani.ro a publicat o serie de interviuri care prezintă activitatea

institutului, iar prima parte a Sesiunii Științifice Anuale a INCDSB fost transmisă live

online.

Page 58: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

57

Page 59: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

58

Page 60: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

59

Page 61: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

60

Page 62: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

61

Page 63: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

62

Page 64: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

63

Page 65: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

64

Page 66: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

65

Page 67: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

66

Page 68: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

67

............................................................................................................................

Page 69: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

68

Comunicari stiintifice

Total 2008 Total 2009 Total 2010 Total 2011 Total 2012

Articole ISI 29 30 68 71 36

Alte articole 155 124 47 80 41

Numar citari 83 138 215 286 387

Comunicari

internationale

101 27 63 69 78

Comunicari

nationale (alte

comunicari)

117 59 42 60 38

Brevete 10 8 5 7 2

Cereri brevete 0 2 12 15 9

Carti si capitole 25 15 6 10 12

Evolutia principalilor indicatori ai rezultatelor de cercetare-dezvoltare in perioada 2008-2012:

articole ISI; alte articole; comunicari nationale si internationale; brevete si cereri de brevete;

numar de citari.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Total

2008

Total

2009

Total

2010

Total

2011

Total

2012

Articole ISI

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Total

2008

Total

2009

Total

2010

Total

2011

Total

2012

Alte articole

0

20

40

60

80

100

120

Total

2008

Total

2010

Total

2012

Comunicarinationale

Comunicariinternationale

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Total

2008

Total

2009

Total

2010

Total

2011

Total

2012

Citari

Page 70: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

69

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Total

2008

Total

2010

Total

2012

Brevete

Cereri de brevete

9. Perspective/ Prioritati pentru anul in curs

Strategia de cercetare-dezvoltare pentru perioada 2013-2014 propune concentrarea activitatilor

stiintifice pe urmatoarele directii, aflate in interconditionare directa:

I. Consolidarea competentelor de cercetare si dezvoltare existente si imbunatatirea semnificativa a

nivelului de performanta profesionala, astfel incat sa se asigure cresterea competitivitatii echipelor

de cercetare ale INCDSB pe tematicile prioritare la nivel national si international;

II. Integrarea INCDSB in sisteme de dezvoltare regionala si europeana de excelenta stiintifica;

III. Valorificarea rezultatelor cercetarii, a brevetelor, produselor si tehnologiilor prin directa

relationare cu IMM –urile interesate si alti potentiali end-useri.

Acestea reprezinta cele trei mari directii care, in viziunea noastra trebuie considerate ca axa centrala

a activitatii noastre, si anume Cercetare biomedicala (inclusiv biologie celulara si moleculara,

inginerie tisulara), cercetari in domeniul agricol si alimentar, si cercetari in domeniul stiintelor

mediului si biodiversitatii. Aceste 3 directii sunt sustinute de o structura orizontala, care

functioneaza ca un liant comun, avand rolul pincipal de suport si corelare cu axele centrale. Aceasta

structura orizontala este compusa din: bioanaliza, bioinformatica, bioproduse, si biotehnologii.

Trebuie subliniat faptul ca fiecare dintre aceste departamente, si toate laolata reprezinta un

instrument puternic pentru cele trei directii de dezvoltare, si in acelasi timp, prezinta o contributie

proprie importanta la starea actuala a activitatii de cercetare. Cele trei directii principale sunt „sine

qua non” legate de structura orizontala creata de celelalte 4 domenii ale activitatii institutului. Nici

una dintre cele 3 directii (axa centrala) ale activitatii de cercetare nu exista fara suportul

„structurii orizontale a celor 4B”( 4B= Bioanaliza, Bioinformatica, Biotehnologie, Bioproduse).

In acelasi timp, un obiectiv strategic pe termen lung il reprezinta formarea si dezvoltarea Centrului

International pentru studii avansate „ Dunare-Delta Dunarii-Marea Neagra”.

Avand in vedere faptul ca directiile si obiectivele stiintifice strategice ale INCDSB se incadreaza in

directiile mentionate cum ar fi taxonomie, ecologie, genetica moleculara si citogenetica,

Page 71: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

70

biotehnologie, bioanaliza, bioinformatica si analiza statistica, merita mentionat faptul ca obiectivele

de cercetare si dezvoltare ale institutului, pentru urmatoarele 12 luni, se pliaza perfect pe axa

prioritara 3 a Programului Orizont 2020, Societal Chalenges, asigurand astfel continuitatea

INCDSB la nivelul strategiei de cercetare. Axa prioritara 3 reflecta pricipalele abordari ale strategiei

Europa 2020, raspunzand preocuparilor majore impartasite de cetatenii din Europa si din alte zone.

Prioritatea Societal Challenges isi propune reunirea resurselor si a cunostintelor din diverse

domenii, tehnologii si discipline, acoperind activitati ample, de la cercetare pana la piata finala.

Printre cele mai importante provocari subliniate in aceasta prioritate cheie nr 3, se regasesc

urmatoarele: combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor și materiile prime

securitatea alimentară, agricultura durabilă cercetarea în domeniul marin și maritim și bioeconomia;

sursele de energie sigure, ecologice și eficiente; mijloacele de transport inteligente, ecologice și

integrate.

Asadar, masurile care ar trebui aplicate, sunt bineinteles specifice fiecarui obiectiv, si pot fi

enumerate dupa cum urmeaza:

I. Consolidarea domeniilor de competenta si imbunatatirea performantelor personalului

CD. Pentru a indeplini acest obiectiv se va avea in vedere:

o Crearea de echipe mixte de lucru, inter-departamentale, care sa permita stabilirea conditiilor,

limitarilor, necesitatilor, si posibilitatilor de interactiune cu domeniile conexe, astfel incat sa se

ajunga la identificarea mult mai clara a tematicii de cercetare a INCDSB care are valente de

excelenta, pe baza criteriilor de performanta recunoscute institutional;

o Corelarea mai buna a tematicii INCDSB cu a altor unitati nationale (unitati de invatamant

superior, alte institute de cercetare) si europene (CNR - Italia, CNRS - Franta, Germania,

Academiile de studii din Polonia, Ungaria, universitati etc) cu profil asemanator; sprijinirea

tematicilor de cercetare care se dovedesc strict corelate cu directiile de cercetare prioritare la

nivel national si european prin orientarea cu predilectie a resurselor financiare catre finantarea

acestor tematici;

o Includerea in strategia de cercetare si formare a INCDSB a sistemului de „mentor” in vederea cresterii

ratei de specializare pe domeniu a cercetatorilor tineri, a caror pondere in personalul CD este de 20,43

%;

o Identificarea directiilor de cercetare pentru care personalul CD existent poate asigura

excelenta si asigurarea sprijinului pentru o formare continua a acestuia, in vederea crearii resursei

umane ca si garant al participarii INCDSB in sisteme de cercetare de tip ESFRI;

o Evaluarea competentelor profesionale individuale, stimularea competitivitatii individuale si

a excelentei individuale pe baza procedurilor documentate existente; introducerea obligativitatii

Page 72: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

71

publicarii individuale, respectiv colective in reviste cotate ISI, astfel incat sa fie asigurat un factor

de impact (FI) minim anual;

o Stimularea participarii cercetatorilor INCDSB la manifestari stiintifice internationale de

prestigiu; organizarea anuala a unei conferinte proprii cu participare larga, la care sa se asigure

diseminarea rezultatelor cercetarii precum si cadrul optim al schimbului de opinii cu specialisti

recunoscuti din domeniile de competenta ale INCDSB.

Indicatori de performanta:

Cresterea scorului relativ de influenta a personalului CD atestat la minim 2,5 in primele 12 luni

Cresterea nivelului de performanta al publicatiilor INCDSB astfel incat sa se asigure un FI

minim anual de 1 per cercetator stiintific.

Incadrarea si mentinere in urmatorii 4 ani, a INCDSB in categoria de institutii A+ .

II. Integrarea INCDSB in sisteme de dezvoltare regionala si europeana de excelenta stiintifica

Luand in considerare domeniile de competenta detaliate anterior, la punctul I, care au corelatii

evidente cu urmatoarele tematici din Programul Cadru 7 (respectiv propunerea de Program Cadru

8):

a. cooperare –sanatate (directia prioritara Biotechnology, generic tools and medical technologies

for human health); alimente, agricultura (directia prioritara: Food and feed chains, diet-related

diseases, consumer food choices and the impact of food and nutrition on health); nanostiinte,

nanotehnologii, materiale si tehnologii noi (directia prioritara: Developing new multifunctional

materials with tailored properties and predictable performance for new products and processes as

well as for their repair); mediu (directia prioritara: Biodiversity and climate change) si energie.

b. capacitati (directia prioritara infrastructura de cercetare si directia cercetare in beneficiul IMM-

urilor) se poate spune ca in urmatorii 4 ani se vizeaza dezvoltarea unor sisteme de consortii si

parteneriate, prin implicarea activa a acelor echipe inter-departamentale de specialisti propuse

anterior in crearea de noi consortii europene. Se urmareste astfel cresterea semnificativa a

numarului aplicatiilor de proiecte (si, respectiv, a finantarilor) pe sistemele de finantare de tip

Program Cadru. Daca in urma analizelor specifice rezulta necesitatea unor specializari pentru

management de proiect, acestea vor fi sustinute de catre INCDSB.

In acelasi timp, avand in vedere implicarea Romaniei in sisteme de finantare tot de tip consortiu, dar

cu procent ridicat de cercetare aplicata, adica in sisteme de finantare de tip: LIFE+, EUROSTARS,

MANUNET, se vizeaza implicarea activa a echipelor de cercetare ale INCDSB in aplicatii de acest

tip, pe domeniile nationale prioritare care sunt definite bianual de catre autoritatea de cercetare.

Pentru realizarea acestui obiectiv, o alta masura propusa este cresterea gradului de implicare a

Page 73: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

72

personalului managerial si administrativ in relatia cu national contact persons (NCP) pentru aceste

instrumente de finantare.

De asemenea, se vizeaza cresterea numarului de aplicatii de tip Program Operational Sectorial si

fonduri structurale.

In vederea imbunanatirii capacitatii de networking a echipelor INCDSB, tinand seama si de

strategia ESFRI de dezvoltare a retelelor de infrastructura de cercetare de excelenta pana in 2020,

vor fi incurajate aplicatii de proiect si vor fi sustinute proiectele de networking si training de tip,

COST, Marie Curie training networks si participarea la realizarea de centre ESFRI , de exemplu:

participarea la retelele BBMRI (biobanking), respectiv realizarea Centrului International de Studii

Delta Dunarii pe sistem ESFRI.

Indicatori de performanta:

Cresterea ponderii finantarilor europene in structura bugetului INCDSB cu 15 % in urmatorii 2

ani.

III. Cresterea nivelului de implementare a rezultatelor cercetarii prin directa relationare cu

end-useri astfel incat sa se asigure valorificarea patrimoniului de inventica si potentialului de

servicii (tehnologii, produse, metode) existent in INCDSB dar nevalorificat.

Realizarea acestui ultim obiectiv strategic implica cresterea vizibilitatii rezultatelor INCDSB la

nivelul potentialilor utilizatori privati, atat nationali cat si internationali, prin organizarea de

workshop-uri de prezentare a rezultatelor cercetarii, implicarea IMM-urilor in consortiile si

parteneriatele create de INCDSB cu respectarea legii dreptului de proprietate intelectuala.

Astfel se va asigura stimularea desfasurarii de alte activitati tehnico-stiintifice aducatoare de

venituri (analize, consultanta, asistenta, microproductie, transfer de tehnologii etc). Un rol important

in realizarea acestui obiectiv trebuie sa il aiba Incubatorul Tehnologic de Afaceri a carui activitate

in INCDSB trebuie sa devina vizibila si cuantificabila in urmatorul an.

Indicatori de performanta:

Cresterea ponderii fondurilor provenite din activitati de servicii CD la 7,5% din bugetul de

venituri ale INCDSB in urmatorii 2 ani.

Transferul a 20 % din tehnologiile nevalorificate catre IMM-uri.

Page 74: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

73

ANEXE

Page 75: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

Anexa 1.1 Contracte de cercetare-dezvoltare naționale, finanțate de la bugetul de stat, desfășurate în 2012

Nr

crt Nr contract Programul Titlul proiectului

Perioada de

desfasurare Valoare

Functia in

cadrul

proiectului

Obs

1 106/2012 PN II

NEW FORMULAS USED

FOR CONTROL AND

TREATMENT OF

OOMYCETES FUNGAL

DISEASES IN

HORTICULTURE CROPS

26.07.2012-

25.07.2015

3000000 (buget

stat) 297000

(cofinantare)

Coordonator

Acronim

ANTIOOM

I

2 PN 0936103

PROGRAM

NATIONAL

NUCLEU

Cercetari privind obtinerea de

biomateriale reactive pe baza de

colagen - enzime cu multiple

utilizari

2009-2012 1 025 000

3 280/2011 PN II IDEI

Evaluarea stabilităţii genetice a

unor soiuri de tomate

(Lycopersicon esculentum Mill.)

românesti de elită în urma

crioconservării

2011-2014 514415

Halmagyi Adela

director proiect

Membri: Coste

Ana, Deliu

Constantin, Şuteu

Dana, Băcilă Ioan

4 103 Parteneriate

Evaluarea diversitatii genetice

existente la nivelul cultivarelor

romanesti de porumb, in vederea

obtinerii de hibrizi noi, cu trasaturi

superioare si productivitate

crescuta

2012-2015 2000000

Miclaus Mihai

director proiect

Membri: Şuteu

Dana, Băcilă Ioan

5 09-

36N/13.02.2009

PN I Nucleu

(BIODIV)

Studii morfofiziologice,

fitocenologice, biochimice,

histochimice (histoenzimologice)

asupra unor specii de plante

oficinale bogate în principii active

în scopul obţinerii unor

biopreparate fitofarmaceutice

01.06-

10.12.2012

591.610-Faza I,

536.163- Faza II

Roman Ioana

coordonator faza

II, executant faza

I

Membri: Coste

Ana, Filipaş L.

Page 76: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

6

214/2012

Academia

Romana

PN II

Seeing the Unseen. Landscape

Archaeology on the Northern

Frontier of the Roman Empire at

Porolissvm (Romania)

2012-2015 116948

Fărcaş Sorina

Responsabil

partener ICB.

Membri: Filipaş

L.,Roman

Anamaria, Ursu

Tudor

7 09-36N/13.

02.2009

PN I Nucleu

(BIODIV)

Evaluarea biodiversitatii din

habitate reprezentative pentru

vestul României în scopul obtinerii

de noi bioresurse şi pentru

conservarea speciilor rare si

vulnerabile

2009-2012

Sorina Fărcaş

Director proiect

Membri: Filipaş

L., Roman

Anamaria, Ursu

Tudor, Şuteu

Dana

8 38/05.11.2011 PN II Resurse

Umane PD

Producerea imbunatatita de

biohidrogen prin tulpini

cianobacteriene modificate genetic 2011-2013 300000

Drugă Bogdan

director proiect

9 104/2012 PN II Resurse

Umane PD

Biodiversitatea bacteriilor şi

archaea într-un stromatolit actual

din Romania ca posibil indicator al

procesului de sedimentare

2012-2013 300000 Coman Cristian

director proiect

10 2011-3-0217 PN-II-Resurse

umane PD

Single-colony PCR, o metoda

moleculara noua in studiul

diversitatii genului Botryococcus

2011-2013 299999.99

Hegedus (Bica)

Adriana

director proiect

11 66/26.10.2011 PNII-Idei

Diversitatea functionala a

proteinelor D1 din fotosistemul II

la cianobacterii

2011-2014 1496500

Sicora Cosmin

director proiect

Membri: Sicora

Oana

Page 77: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

12 236/16.08.2010

POSCCE-axa

prioritara2-

operatiunea 2.1.2.

Biotehnologie de conversie a

energiei solare în hidrogen prin

utilizarea microorganismelor

fotosintetice

16.08.2010-

15.08.2013 837705

Sicora Cosmin

director proiect

Bercea Victor

director adjunct

proiect Membri:

Druga Bogdan,

Mituletu Mihai.

Sicora Oana

13 164/2012 PNCDI II

BIONANOCOMPOZITE

ANTIMICROBIENE PENTRU

APLICATII MEDICALE

27.07.2012 -

26.07.2015 800000 P

14 PN 09-360102 NUCLEU

CARACTERIZAREA FIZICO-

CHIMICA SI BIOCHIMICA A

UNOR COMPUSI BIOLOGIC

ACTIVI DIN EXTRACTE

VEGETALE IN VEDEREA

OBTINERII DE

FITOPREPARATE DESTINATE

MEDICINEI REGENERATIVE

03.01.2012-

10.12.2012 1063000

15 TE

92/04.08.2010 Resurse umane

SIMULARE DE CELULE CU

TEHNICI STOCHASTICE

DISCRETE

2010 - 2013 747792.5 lei

16 TE

07/04.08.2010 Resurse umane

DEZVOLTAREA UNEI NOI

TEHNICI DE SEGMENTARE A

SIRURILOR ADN

2011 - 2014 750000 lei

17 PN-II-PT-PCCA-

2011-3.2-1710 Parteneriate REMOTE_FOREST 2012 2012-2016 503125 lei

18 PN-II-PTPCCA-

2011- 3.1-0054 Parteneriate

Noi nanoparticule bimetalice cu

aplicatii in purificarea apelor

pentru indepartarea compusilor

clorurati si in biosenzori

2012-2015 650 000 P

Page 78: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

19 PN-II-PT-PCCA-

2011-3.1-1809 Parteneriate

Exploatarea potentialului

antioxidant al strugurilor negri

pentru producerea de vinuri de

calitate inalta autentificata

2012-2015 520 000 P

20

4/2010 CNCSIS-

UEFISCU, PN

II-RU

TE100/2010

Resurse umane

(PNII)

Noi biosenzori pentru analiza unor

substante mai putin investigate din

alimente

01.10.2010-

2013 750 000 CO

21 TE 0037/2011 PN-II-RU-TE-3--

0037/2011

Retea de senzori chimici selectivi

pentru controlul proceselor

oxidative.

10.2011-

2014 750 000 CO

22 TE 0076/2011 PN-II-RU-TE-3--

0076/2011

Versatile microelectrodes surface

modification method for enzymatic

microbiosensor development with

applications for cell cultures

monitoring

10.2011-

2014 750 000 CO

23 282/5.10.2011 PN-II-ID-PCE-2011-

3 - Biotehnologie

Identificarea,caracterizarea

biochimica si moleculara a unor

tulpini rizobiene indigene in

vederea utilizarii lor ca

biofertilizatori si bioremediatori

2011-2014 1 700 000 CO

24 PN 09-360301 PROGRAM

NUCLEU

Mecanisme de actiune la nivel

individual, celular, subcelular si

molecular a unor agenti biologic

activi de natura fizico-chimica cu

implicatii asupra starii de sanatate

a organismelor vii si in protectia

mediului inconjurator

2009-2012 P

25 PN 09-360302 PROGRAM

NUCLEU

Evaluarea biodiversităţii si a

vulnerabilităţii unor ecosisteme din

Podişul Central Moldovenesc, în

vederea managementului lor

durabil

2009-2012 P

Page 79: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

26 09-360401 PN

Valorificarea unor specii de

plante medicinale si

aromatice, pe baza unor

compusi bioactivi cu

proprietati de “scavenger” si

efecte stomahice, eupeptice,

carminative si tonic

digestive, utilizabile in

formule de suplimente

alimentare

2009-2012

P

27 142 CI-

31.08.2012 Cec Inovare

Transfer tehnologic si

asistenta pentru

implementarea tehnologiei

de micropropagare la

bioforme selectate de

lavanda (Lavandula ssp.)

2012-2013 50.000 CO

28 156 CI-

01.10.2012 Cec Inovare

Izolarea unor fitocomplecsi

cu actiune antioxidanta

utilizabili in integratori

alimentari

2012-2013 50.000 CO

29 199EU

Capacitati/Modul

ul III - Proiecte

de sprijinire a

participarii

Romaniei la

proiecte

internationale de

cercetare

Assessing and monitoring

the impacts of genetically

modified plants (GMPs) on

agro-ecosystems

2012-2015 221751 CO

Page 80: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

Anexa 1.2. Contracte de cercetare-dezvoltare internaţionale, finanţate din fonduri publice, desfășurate în 2012

Nr

crt Nr contract Titlul contractului Programul

Perioada de

desfasurare

Valoare defalcata

pe ani

Valoare totala

in euro

Functia in

cadrul

proiectului

Obs

1 MIS ETC 146

Biofuels – source of

common sustainable

development in the

cross-border

cooperation area

Programul de

Cooperare

Transfrontaliera

Romania -

Bulgaria 2007-

2013

01.08.2011 -

31.01.2013 466612 961 233.73 LP

2 204/20.07.20

10

Centru de

biotehnologii

pentru terapie

celulara si

medicina

regenerativa pe

baza de celule

stem si

modulatori de

apoptoza

Program

Operational

Sectorial

Cresterea

Competitivitatii

Economice –

POSCCE

20.07.2010-

20.07.2012 1.935.000 6000000

membru in

echipa de

implementare

3 FP6-036866-

ECOCHANGE

Challenges in

assessing and

forecasting

biodiversity and

ecosystem changes

in Europe

PC-6 01.01.2007-

31.03.2012 422016

Coldea

Gheorghe

Responsabil

Romania

Membri: Filipaş

Liviu, Stoica

Adrian, Ursu

Tudor

Page 81: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

4 204/20.07.2010

Program

Operational

Sectorial Cresterea

Competitivitatii

Economice –

POSCCE

Centru de

biotehnologii pentru

terapie celulara si

medicina

regenerativa pe baza

de celule stem si

modulatori de

apoptoza

20.07.2010-

20.07.2012 1.935.000 6000000 CO

5 69/04-9-1077-

2009/2014

Investigation of

effects produced by

heavy charged

particles with

different energy

upon some cellular

processes

ANCS-IUCN Dubna 01.2012-12.2012 770 770

responsabil din

partea Romaniei

-Gabriela

Vochita

6

DEB-

0614406/2007 -

NSF /

P0002626/2007

- University of

Montana

The role of soil

microbes in plant

invasions: inhibition

at home and

facilitation away?

National Science

Foundation - USA 2007-2012 0

29000 USD

(22.682 Euro)

P (Responsabil

proiect din partea

Romaniei-ICB

Iasi)

Rata de

schimb a

BNR din

data de

14.12.201

2

7 204/20.07.2010

Centru de

biotehnologii pentru

terapie celulara si

medicina

regenerativa pe baza

de celule stem si

modulatori de

apoptoza

Program

Operational

Sectorial Cresterea

Competitivitatii

Economice –

POSCCE

20.07.2010-

20.07.2012 1.935.000 6000000

membru in

echipa de

implementare

8 289706

Assessing and

monitoring the

impacts of

genetically modified

plants (GMPs) on

agro-ecosystems

FP7 2011-2015 83,200 172,776 P

9 247548/2010

IRSES-EMAP,

Edible Medicinal

Plants

Seventh Framework

Programme FP 7

(IRSES call)

2010-2013 12 600 34 200 P

Page 82: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

10 487/2011

Biosenzori

enzimatici pentru

determinarea

sensibila si selectiva

a substantelor toxice

Brancusi

programme-bilateral

project Romania-

France

2011-2012 1987 7637.2 bilateral

11 574/15.06.2012

Monitorizarea si

bioremedierea

ariilor cu grad inalt

de contaminare,

utilizand “green

technology

programme bilateral

Romania-Grecia 2012-2014 407.73 8205.8 bilateral

Page 83: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

Anexa 1.3. Contracte de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri private (naționale și internaționale), desfășurate în 2012

Nr

crt Nr contract Titlul contractului Programul Perioada de desfasurare Valoare

Functia in

cadrul

proiectului

Obs

1 1/5.03.2012

Consultanţă ştiinţifică şi tehnică asupra

comportării unor produşi biologici şi ecologici

cu rol fertilizant şi de protecţie a plantelor,

realizaţi de SACOM SpA Italia ,în vederea

omologării lor pentru agricultura din România

05. 03. 2012 – 31. 12.

2013

15000

EUR

Valoare

totala:

30000

EUR

2 596/09.05.2011 ”Extindere etapa II şi etapa III şi exploatare

carieră de piatră” de la Jidovina, jud. Alba 03.2011-08.2012

executant

Page 84: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

Anexa 2.a Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate cotate ISI – 2012

nr

cr

t

Autori (in ordinea

din publicatie) Titlul lucrarii (italic) Revista Vol

pp…-

… Anul ISSN

Punctaj

ISI

Nr de

citari

in rev

ISI

(*1)

Obs

1

D. A. Golea, V. C.

Diculescu, A. T.

Enache, A. Butu, L.

Tugulea, A. M.

Oliveira Brett

Electrochemical evaluation of dsDNA -

liposomes interactions

Digest Journal of

Nanomaterials and

Biostructures

7 1333 -

1342

Iulie-

Septe

mbrie

2012

1842 -

3582 1,200

2

D. A. Golea, V. C.

Diculescu, L.

Tugulea, A. M.

Oliveira Brett

Proteasome Inhibitor Anticancer Drug

Bortezomib Redox Behaviour at a Glassy

Carbon Electrode

Electroanalysis 24 1915–

1921 Oct-12 1040-0397 2,872

3 D. Golea, S.

Rodino, A. Butu

A study of the antioxidant effect of flavonic

compounds for preventing lipid oxidation

by using fluorescence spectroscopy

Analytical Letters 45 2053-

2065 2012

0003-2719

(Print),

1532-236X

(Online)

1,016

4

Coste, A.,

Halmagyi, A., Butiuc-Keul, A.L.,

Deliu, C., Coldea,

G., Hurdu, B.

In vitro propagation and cryopreservation

of Romanian endemic and rare Hypericum

species.

Plant Cell Tissue

Organ Culture 110

213-

226 2012 0167-6857 3,09 3

5

Gafta Dan, Roman

Anamaria., Puşcaş

Mihai, Şuteu

Alexandra

Floristic heterogeneity of Festuca airoides-

dominated grasslands in the Romanian

Carpathians

Plant Biosystems 146 603-

613 2012 1126-3504 1,418

6 Fărcaş, S., Tanţău,

I.

Poiana Ruscă Mountains (Romania):

Peşteana peat bog GRANA 51 (3)

249-

251 2012

0017-3134

(Print),

1651-2049

(Online)

0,554

7

Feurdean, A.,

Tămas, T., Tanţău,

I., Fărcaş, S.

Elevational variation in the biotic response

to recurrent climate variability in the

Carpathians; no evidence for greater

sensitivity of high elevations

Journal of

Biogeography 39 (2)

258-

271 2012

Online:

1365-2699 4,544 1

Page 85: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

8

Fărcaş, S., Tanţău,

I., Mîndrescu, M.,

Hurdu, B.

Holocene vegetation history in the

Maramureş Mountains (Northern

Romanian Carpathians), In: Mîndrescu, M.

& Vereş, D. (Eds.)

Quaternary

International

http://

dx.do

i.org/

10.10

16/j.q

uaint.

2012.

03.05

7

- 2012 1040-6182 1,874

9

Miu, A, C., Crisan,

L. G., Chis, A.,

Ungureanu, L.,

Druga, B., Vulturar,

R

Somatic markers mediate the effect of

serotonin transporter gene polymorphisms

on Iowa Gambling Task

Genes Brain and

Behaviour 11

398-

403 2012 1601-1848 3,476 1

10

Keresztes,

Z.G., Felföldi, T.,

Somogyi,

B., Székely,

G., Dragoş,

N., Márialigeti,

K., Bartha,

C., Vörös, L.

First record of picophytoplankton diversity

in Central European hypersaline lakes Extremophiles 16(5)

759-

769 2012 1431-0651 2.94 1

11

Blasi, B., Peca,

L., Vass, I., Kós,

P.B.

Characterization of stress responses of

heavy metal and metalloid inducible

promoters in synechocystis PCC6803

Journal of

Microbiology and

Biotechnology

22(2) 166-

169 2012 1017-7825 1.38

12

Taberlet,

P., Zimmermann,

N.E., Englisch,

T., Tribsch,

A., Holderegger,

R., Alvarez,

N., Niklfeld,

H., Coldea,

G., Mirek,

Z., Moilanen, A., et

al.,

Genetic diversity in widespread species is

not congruent with species richness in

alpine plant communities

Ecology Letters 15(12

)

1439-

1448 2012 1461-023X 17.55

Page 86: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

13

Pauli, H., Gottfried,

M., , Dullinger,

S., Abdaladze,

O., Akhalkatsi,

M., Alonso,

J.L.B., Coldea,

G., Dick,

J., Erschbamer, B.,

Recent plant diversity changes on Europe's

mountain summits Science

336(6

079)

353-

355 2012 368075 31.2

14

T.

Thanakornworakij,

R. Nassar, C.

Leangusksun, M.

Paun

Reliability model of a system of k nodes

with simultaneous failures for high-

performance computing applications

The International

Journal of High

Performance

Computing

DOI:

10.11

77/10

94342

01246

4506

2012 1094-3420 0.643

15 M.E. Sidoroff, S.

Litescu

Biodiversity Issue on Danube River-

Danube Delta-BlackSea System

Journal of

Environmental

Protection and

Ecology , JEPE

Vol

13,No

3A,

2012

13, No

3A,

1768–

1775

2012 1311-5065 0.102

16

Rusu M.C.,

Mirancea N.,

Manoiu V.S., Valcu

M., Nicolescu MI,

Păduraru D.

Skin telocytes

Annals of Anatomy -

Anatomischer

Anzeiger

194(4

)

359-

367 2012 0940-9602 1.861 1

17

Craciunescu O.,

Constantin D.,

Gaspar A., Toma L.,

Utoiu E., Moldovan

L.

Evaluation of antioxidant and

cytoprotective activities of Arnica montana

L. and Artemisia absinthium L. ethanolic

extracts

Chemistry Central

Journal 6

97-107

doi:

10.118

6/1752

-153X-

6-97

2012 1752-153X 3.280

18

Tardei C., Mitrea S.,

Craciunescu O.,

Oprita EI., Trusca R.

Fabrication and characterization of porous

bioceramic beads base don beta-tricalcium

phosphate hybrid compositions

Revista Romana de

Materiale/Romanian

Journal of Materials

42(3) 283-

289 2012 1583-3186 0.378

19

Zarnescu O.,

Moldovan L., Trif

M., Moisei M.,

Gaspar A., Leau F.

Porous scaffold made from collagen and

liposomes coated with plant derived

polysaccharide – in vivo study

MRS Online

Proceedings Library 1376

imrc11

-1376-

s11-

p08

2012 1946-4274 4.950

Page 87: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

20

Mugurel Constantin

Rusu, Mihnea Ioan

Nicolescu, Adelina

Maria Jianu, Rodica

Lighezan, Vasile

Sorin Mănoiu &

Dumitru Păduraru

Esophageal telocytes and hybrid

morphologies

Cell Biology

International

36(12

)

1079–

1088 2012

1065-6995

(print)

1095-8355

(online)

1.482

21

Rusu MC, Jianu

AM, Mirancea N,

Didilescu AC,

Mănoiu VS,

Păduraru D.

Tracheal telocytes

Journal of Cellular

and Molecular

Medicine

16(2) 401–

405 2012

1582-1838

(print)

1582–4934

(web)

4.125 7

22 Truta E., Vochita

G., Oprea A., Sirbu

C.

Karyotype traits in Grindelia squarrosa

(Pursh) Dunal (Asteraceae), an invasive

plant in Romania

Silvae Genetica 61(4-

5)

179-

186 2012

ISSN 0037-

5349 0.778

23

Gabriela Vochita,

Dorina Creanga,

Ecaterina-Luiza

Focanici-Ciurlica

Magnetic Nanoparticle Genetic Impact on

Root Tip Cells of Sunflower Seedlings

Water Air Soil

Pollution

223(5

)

2541-

2549 2012

0049-6979

(Print)

1573-2932

(Online)

1.625

revi

sta

pre

miat

a

CN

CSI

S

24

Callaway, Ragan

M., Lauren P.

Waller, Alecu

Diaconu, Robert

Pal, Alexandra R.

Collins, Heinz

Mueller-Schaerer,

and John L. Maron

Escape from competition: Neighbors

reduce Centaurea stoebe performance at

home but not away

ECOLOGY 92(12

)

2208-

2213 2012 0012-9658 4.8490 3

25

Savin C., Ancuta

Vasile, Alina

Mantăluta, Rodica

Pasa, Doina

Damian, C. T.

Mihai, P.

Rotinberg

Preliminary characterization of some total

anthocyanic extracts, separated from peels

of the Vitis vinifera grapes, as potential

cytostatic agents

Not Bot Horti Agrobo 40(1) 216-

221 2012

Print ISSN

0255-965X

(Print);

1842-4309

(Electronic

)

0.652

Page 88: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

26

Dorina Mantu, Dan

Maftei, Dorina

Iurea, Vasilichia

Bejan-Antoci

Crystal structure of Ethyl 5,10-dioxo-5,10-

dihydrobenzo[f]pyridazino[6,1]isoindole-

11-carboxylate

REVISTA DE

CHIMIE 63

1239-

1242 2012 0034-7752 0,599

27

Gonceariuc Maria,

Balmus Zinaida,

Gille Elvira, Spac

A., Ganea A.,

Botnarenco P.

Differences in essential oil content and

chemical composition of new Ocimum

basilicum genotyps in relation to some

quantitative characters

Journal of Medicinal

Plants Research 6(8)

1447-

1454 2012

ISSN:

1996-0875 0.8

28 Bucur, B

Technological barriers in the use of

electrochemical microsensors and

microbiosensors for in vivo analysis of

neurological relevant substances

Current

Neuropharmacology 10

197-

211 2012 1570-159X 2.850

29

Covaci, O.I.,

Sassolas, A.,

Alonso, G.A.,

Muñoz, R., Radu,

G.L., Bucur, B.,

Marty, J.-L.

Highly sensitive detection and

discrimination of LR and YR microcystins

based on protein phosphatases and an

artificial neural network

Analytical and

Bioanalytical

Chemistry

404 711-

720 2012 1618-2642 3.841

30

Paun, G., Neagu, E.,

Litescu, S.C.,

Rotinberg, P., Radu,

G.L

Application of membrane processes for the

concentration of Symphytum officinale and

Geranium robertianum extracts to obtain

compounds with high anti-oxidative activity

Journal of the Serbian

Chemical Society 77

1191-

1203 2012 0352-5139 0.879

31

Andreia Tache,

Gabriel-Lucian

Radu, Simona-

Carmen Litescu

Assessment of role of rosmarinic acid in

preventing oxidative process of low density

lipoproteins

Chemical Papers 66 1166-

1170 2012 0366-6352 1.096

32 E. D. Teodor, G.

Truică. G. L. Radu

Hyaluronic acid detection from natural

extract by diode array-capillary

electrophoresis methods

Rev. Roum.Chim. 57 223-

227 2012 0035-3930 0.418 0

33

Georgiana I. Truică,

Eugenia D. Teodor,

Simona C. Litescu,

Gabriel L. Radu

LC-MS and FT-IR characterization of

amber artefacts Cent. Eur. J. Chem 10

1882-

1889 2012 1895-1066 1.073

Page 89: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

34

Truică G.I., Teodor

E.D., Teodor E.S.,

Lițescu S.C., Radu

G.L.,

FTIR and statistical studies on amber

artefacts from three Romanian

archaeological sites

Journal of

Archaeological

Science

39 3524-

3533 2012 0305-4403 1.914

35

G L Radu, S C.

Litescu, C Albu, E

Teodor, G Truica

Beta-carotene and lycopene determination

in new enriched bakery products by HPLC-

DAD method

Romanian

BiotechnologicalL

Letters

16 6000-

6007 2012 5504-5510 0.349

36

G. Truica, E.D.

Teodor, E. Dumitru,

G.L. Radu

Quantification of ascorbic acid and B-

complex vitamins in corn flour and corn

flakes,

Revista de Chimie 63 445-

450 2012 0034-7752 0.599

Page 90: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

Anexa 2.b Citări în reviste de specialitate cotate ISI – 2012

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

1

Coste, A.,

Halmagyi, A.,

Butiuc-Keul,

A.L., Deliu, C.,

Coldea, G.,

Hurdu, B.

In vitro propagation and

cryopreservation of

Romanian endemic and

rare Hypericum species.

Plant Cell Tissue

Organ Culture 110 213-226 2012

0167-

6857 3

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

1c1

Robert, J., Xavier

Ravi, B., Louis,

C.

An efficient in vitro plant

regeneration of

Dipteracanthus prostratus

(Poir.) Nees.- a medicinal

herb

Asian Pacific

Journal of

Tropical

Biomedicine

2 (2

SUPP

L.)

S484-

S487 2012

2221-

1691

1c2

Mondal TK,

Bantawa P,

Sarkar B, Ghosh

P, Chand PK

Cellular differentiation,

regeneration, and

secondary metabolite

production in medicinal

Picrorhiza spp.

Plant Cell Tissue

Organ Culture

doi

10.100

7/s112

40-

012-

0223-9

2012/2

013

0167-

6857

1c3 Kaity A, Drew

RA, Ashmore SE

Genetic and epigenetic

integrity assessment of

acclimatized papaya plants

regenerated directly from

shoot-tips following short-

and long-term

cryopreservation

Plant Cell Tissue

Organ Cult

doi

10.100

7/s112

40-

012-

0217-7

2012/2

013

0167-

6857

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev cotate

ISI

obs (lucrare

citata)

2

Muntean, C.M.,

Leopold, N.,

Halmagyi, A.,

Valimareanu, S.

Surface-enhanced Raman

spectroscopy of genomic

DNA from in vitro grown

plant species

Journal of

Raman

Spectroscopy

42 1925-

1931 2011

0377-

0486 1

nr crt

citare

autori (in

ordinea din titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

Page 91: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

publicatie) citeaza)

2c1 Nafie, L.A.

Recent advances in linear

and nonlinear Raman

spectroscopy. Part VI

Journal of

Raman

Spectroscopy

43 1845-

1863 2012

0377-

0486

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev cotate

ISI

obs (lucrare

citata)

3

Coste, A., Vlase,

L., Halmagyi, A.,

Deliu, C.,

Coldea, G.

Effects of plant growth

regulators and elicitors on

production of secondary

metabolites in shoot

cultures of Hypericum

hirsutum and Hypericum

maculatum

Plant Cell Tissue

Organ Culture 106(2) 279-288 2011

0167-

6857 19

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

3c1 Mohamed, M.A.-

H., Ibrahim, T.A.

Enhanced in vitro

production of Ruta

graveolens L. coumarins

and rutin by mannitol and

ventilation

Plant Cell Tissue

Organ Culture 111(3) 335-343 2012

0167-

6857

3c2

Amoo, S.O.,

Aremu, A.O., van

Staden, J.

In vitro plant regeneration,

secondary metabolite

production and antioxidant

activity of

micropropagated Aloe

arborescens Mill

Plant Cell Tissue

Organ Culture 111(3) 345-358 2012

0167-

6857

3c3

Aremu,

A.O., Bairu,

M.W., Novák,

O., Plačková,

L., Zatloukal,

M., Doležal,

K., Finnie,

J.F., Strnad,

M., Van Staden,

J.

Physiological responses

and endogenous cytokinin

profiles of tissue-cultured

'Williams' bananas in

relation to roscovitine and

an inhibitor of cytokinin

oxidase/dehydrogenase

(INCYDE) treatments

Planta 236(6) 1775-

1790 2012

0032-

0935

Page 92: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

3c4

Algar, E.,

Gutierrez-

Mañero, F.J.,

Bonilla, A.,

Lucas, J.A.,

Radzki, W.,

Ramos-Solano,

B.

Pseudomonas fluorescens

N21.4 metabolites enhance

secondary metabolism

isoflavones in soybean

(Glycine max) calli

cultures

Journal of

Agricultural and

Food Chemistry

60(44) 11080-

11087 2012

0021-

8561

3c5

Danova, K.,

Nikolova-

Damianova, B.,

Denev, R.,

Dimitrov, D.

Influence of vitamins on

polyphenolic content,

morphological

development, and stress

response in shoot cultures

of Hypericum spp

Plant Cell Tissue

Organ Culture 110(3) 383-393 2012

0167-

6857

3c6

Pérez-Alonso, N.,

Capote, A.,

Gerth, A.,

Jiménez, E.

Increased cardenolides

production by elicitation of

Digitalis lanata shoots

cultured in temporary

immersion systems

Plant Cell Tissue

Organ Culture 110(1) 153-162 2012

0167-

6857

3c7

Olivier, K.A.,

Konan, K.N.,

Anike, F.N.,

Agbo, G.N.,

Dodo, H.W.

In vitro induction of

minitubers in yam

(Dioscorea cayenensis- D.

rotundata complex)

Plant Cell Tissue

Organ Culture 109(1) 179-189 2012

0167-

6857

3c8

Abou-Alaiwi,

W.A.,

Potlakayala, S.D.,

Goldman, S.L.,

Josekutty, P.C.,

Karelia, D.N.,

Rudrabhatla, S.V.

Agrobacterium-mediated

transformation of the

medicinal plant Centaurea

montana

Plant Cell Tissue

Organ Culture 109(1) 1_8 2012

0167-

6857

3c9

Cai, Z., Kastell,

A., Mewis, I.,

Knorr, D.,

Smetanska, I.

Polysaccharide elicitors

enhance anthocyanin and

phenolic acid

accumulation in cell

suspension cultures of Vitis

vinifera

Plant Cell Tissue

Organ Culture 108(3) 401-409 2012

0167-

6857

Page 93: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

3c10

Cui, L., Wang,

Z.-Y., Zhou, X.-

H.

Optimization of elicitors

and precursors to enhance

valtrate production in

adventitious roots of

Valeriana amurensis Smir.

ex Kom

Plant Cell Tissue

Organ Culture 108(3) 411-420 2012

0167-

6857

3c11

Savio, L.E.B.,

Astarita, L.V.,

Santarém, E.R.

Secondary metabolism in

micropropagated

Hypericum perforatum L.

grown in non-aerated

liquid medium

Plant Cell Tissue

Organ Culture 108(3) 465-472 2012

0167-

6857

3c12

Han, K.-L., Lee,

Y., Song, J.-H.,

Hwang, Y.-S.,

Lee, W.S., Kim,

M.-W., Kim, S.-

H.

Enhanced production and

secretion of rutin and

GABA in immobilized cells

of mulberry tree (Morus

bombycis K.)

Plant Cell Tissue

Organ Culture 108(3) 513-520 2012

0167-

6857

3c13

Krzyzanowska,

J., Czubacka, A.,

Pecio, L.,

Przybys, M.,

Doroszewska, T.,

Stochmal, A.,

Oleszek, W.

The effects of jasmonic

acid and methyl jasmonate

on rosmarinic acid

production in Mentha ×

piperita cell suspension

cultures

Plant Cell Tissue

Organ Culture 108(1) 73-81 2012

0167-

6857

3c14

Veerashree, V.,

Anuradha, C.M.,

Kumar, V.

Elicitor-enhanced

production of gymnemic

acid in cell suspension

cultures of Gymnema

sylvestre R. Br.

Plant Cell Tissue

Organ Culture 108(1) 27-35 2012

0167-

6857

3c15

Gadzovska S,

Maury S,

Delaunay A,

Spasenoski M,

Hagège D,

Courtois D,

Joseph C

The influence of salicylic

acid elicitation of shoots,

callus, and cell suspension

cultures on production of

naphtodianthrones and

phenylpropanoids in

Hypericum perforatum L.

Plant Cell Tissue

Organ Culture

doi

10.100

7/s112

40-

012-

0248-0

2012

0167-

6857

Page 94: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

3c16

Meirelles G,

Pinhatti AV,

Sosa-Gomez D,

Rosa LMG, Rech

SB, von Poser GL

Influence of fungal

elicitation with Nomuraea

rileyi (Farlow) Samson in

the metabolism of

acclimatized plants of

Hypericum polyanthemum

Klotzsech ex Reichardt

(Guttiferae)

Plant Cell Tissue

Organ Culture

doi

10.100

7/s112

40-

012-

0234-6

2012

0167-

6857

3c17

Jitendra

Gopichand Patil

J, Mahendra

Laxman Ahire,

Kirti Manik

Nitnaware,

Sayantan Panda,

Vijay P. Bhatt,

Polavarapu B.

Kavi Kishor,

Tukaram

Dayaram Nikam

In vitro propagation and

production of cardiotonic

glycosides in shoot

cultures of Digitalis

purpurea L. by elicitation

and precursor feeding

Appl Microbiol

Biotechnol

doi

10.107

/s0025

3-012-

4489-y

2012

0175-

7598

3c18

Bořivoj Klejdus

B, Kováčik J,

Babula P

PAL inhibitor evokes

different responses in two

Hypericum species

Plant Physiol

Biochem 63 82–88 2012

0981-

9428

3c19

Sivanandhan G,

Rajesh M, Arun

M, Jeyaraj M,

Dev GK, Arjunan

A,

Manickavasagam

M, Muthuselvam

M, Selvaraj N,

Ganapathi A

Effect of culture

conditions, cytokinins,

methyl jasmonate and

salicylic acid on the

biomass accumulation and

production of withanolides

in multiple shoot culture of

Withania somnifera (L.)

Dunal using liquid culture

Acta Physiol

Plant

doi10.

1007/s

11738-

012-

1112-x

2012

1861-

1664

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

4

Muntean, C.M.,

Leopold, N.,

Halmagyi, A.,

Valimareanu, S.

Surface-enhanced Raman

spectroscopy of DNA from

leaves of in vitro grown

apple plants

Journal of

Raman

Spectroscopy

42 (4) 844-850 2011 0377-

0486 2

nr crt

citare

autori (in

ordinea din titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

Page 95: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

publicatie) citeaza)

4c1 Nafie, L.A.

Recent advances in linear

and nonlinear Raman

spectroscopy. Part VI

Journal of

Raman

Spectroscopy

43 (12) 1845-

1863 2012

0377-

0486

4c2 Deng, C., Ma,

W., Sun, J.-L.

Fabrication of highly

rough Ag nanobud

substrates and surface-

enhanced raman scattering

of λ -DNA molecules

Journal of

Nanomaterials

2012

art. ID.

82073

9

2012 1687-

4110

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

5

Halmagyi, A.,

Kevresan, S.,

Kovacevic, B.,

Orlovic, S.,

Miladinovic, D.,

Cirin-Novta, V.,

Kuhajda, K.

Effects of naphthenic acids

on rooting of in vitro

grown Sequoia

sempervirens

Acta

Horticulturae 885 139-144 2010

0567-

7572 1

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

5c1

Slavko

Kevrešan,Ivana

Maksimović,

Boris M.

Popović,Dubravk

a Štajner,Marina

Putnik-

Delić,Boško

Borković,Ksenija

Pavlović, Vera

Ćirin-Novta

Foliar and root treatments

of cucumber with

potassium naphthenate:

Antioxidative responses

Central

European

Journal of

Biology

7(6) 1101-

1108 2012

1895-

104X

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

6 Halmagyi, A.,

Deliu, C., Isac,

V.

Cryopreservation of Malus

cultivars: Comparison of

two droplet protocols

Scientia

Horticulturae 124(3) 387-392 2010

0304-

4238 1

Page 96: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

6c1

Wu, Y., Zhang,

L., Lin, T., Xia,

Y.-P.

A novel approach for

cryopreservation of plant

germplasm resources-

droplet-vitrification

Zhiwu Shengli

Xuebao/Plant

Physiology

Journal

48(5) 511-517 2010 1671-

3877

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

7

Halmagyi, A.,

Vǎlimǎreanu, S.,

Coste, A., Deliu,

C., Isac, V.

Cryopreservation of Malus

shoot tips and subsequent

plant regeneration

Romanian

Biotechnological

Letters

15

(SUPP

L.1)

79-85 2010 1224 -

5984 1

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

7c1

Bilavčík, A.,

Zámečník, J.,

Grospietsch, M.,

Faltus, M.,

Jadrná, P.

Dormancy development

during cold hardening of in

vitro cultured Malus

domestica Borkh. plants in

relation to their frost

resistance and

cryotolerance

Trees - Structure

and Function 26 (4)

1181-

1192 2012

0931-

1890

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

8 Bǎcilǎ, I., Coste,

A., Halmagyi,

A., Deliu, C.

Micropropagation of

Hypericum maculatum

Cranz an important

medicinal plant

Romanian

Biotechnological

Letters

15

(Suppl.

1)

86-91 2010 1224 -

5984 2

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

8c1

Coste, A.,

Halmagyi, A.,

Butiuc-Keul,

A.L., Deliu, C.,

Coldea, G.,

Hurdu, B.

In vitro propagation and

cryopreservation of

Romanian endemic and

rare Hypericum species

Plant Cell,

Tissue and

Organ Culture

110 (2) 213-226 2012 0167-

6857

Page 97: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

8c2 Pramod, V.P.,

Jayaraj, M.

Rapid in vitro

multiplication of Sida

cordifolia L. - A threatened

medicinal plant

Journal of

Horticultural

Science and

Biotechnology

87 (1) 36-40 2012 1462-

0316

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

9

Pinker, I.,

Halmagyi, A.,

Olbricht, K.

Effects of sucrose

preculture on

cryopreservation by

droplet-vitrification of

strawberry cultivars and

morphological stability of

cryopreserved plants

Cryo-Letters 30 (3) 202-211 2009 0143-

2044 3

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

9c1

Petijová, L.,

Skyba, M.,

Cellárová, E.

Genotype-dependent

response of St. Johǹ's wort

(Hypericum perforatum L.)

shoot tips to cryogenic

treatment: Effect of pre-

culture conditions on post-

thaw recovery

Plant OMICS 5(3) 291-297 2012 1836-

0661

9c2

Wu, Y., Zhang,

L., Lin, T., Xia,

Y.-P.

A novel approach for

cryopreservation of plant

germplasm resources-

droplet-vitrification

Zhiwu Shengli

Xuebao/Plant

Physiology

Journal

48 (5) 511-517 2012 1671-

3877

9c3

Yamamoto, S.-I.,

Fukui, K.,

Rafique, T.,

Khan, N.I.,

Castillo Martinez,

C.R., Sekizawa,

K., Matsumoto,

T., Niino, T.

Cryopreservation of in

vitro-grown shoot tips of

strawberry by the

vitrification method using

aluminium cryo-plates

Plant Genetic

Resources:

Characterisation

and Utilisation

10 (1) 14-19 2012 1479-

2621

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

Page 98: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

10

Halmagyi, A.,

Kevrešan, S.,

Kovačevic, B.,

Ćirin-Novta, V.,

Pavlović, K.,

Grbović, L.,

Kuhajda, K.

Effects of naphthenic acids

on rooting of in vitro

grown chrysanthemum

shoots

Propagation of

Ornamental

Plants

8 (3) 148-150 2008 1311-

9109 1

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

10c1

Grbović, L.,

Pavlović, K.,

Prekodravac, B.,

Kuhajda, K.,

Kevrešan, S.,

Popsavin, M.,

Milić, J., Ćirin-

Novta, V.

Fractionation of complex

mixtures of naphthenic

acids, their

characterization and

biological activity

Journal of the

Serbian

Chemical

Society

77 (2) 147-157 2012 0352-

5139

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

11 Halmagyi, A.,

Pinker, I.

Plant regeneration from

Rosa shoot tips

cryopreserved by a

combined droplet

vitrification method

Plant Cell,

Tissue and

Organ Culture

84 (2) 145-153 2006 0167-

6857 1

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

11c1

Wu, Y., Zhang,

L., Lin, T., Xia,

Y.-P.

A novel approach for

cryopreservation of plant

germplasm resources-

droplet-vitrification

Zhiwu Shengli

Xuebao/Plant

Physiology

Journal

48 (5) 511-517 2012 1671-

3877

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

12 Halmagyi, A.,

Deliu, C., Coste,

A.

Plant regrowth from potato

shoot tips cryopreserved by

a combined vitrification-

droplet method

Cryo-Letters 26 (5) 313-322 2005 0143-

2044 1

Page 99: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

12c1

Wu, Y., Zhang,

L., Lin, T., Xia,

Y.-P.

A novel approach for

cryopreservation of plant

germplasm resources-

droplet-vitrification

Zhiwu Shengli

Xuebao/Plant

Physiology

Journal

48 (5) 511-517 2012 1671-

3877

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

13

Halmagyi, A.,

Fischer-Klüver,

G., Mix-Wagner,

G., Schumacher,

H.M.

Cryopreservation of

Chrysanthemum

morifolium (Dendranthema

grandiflora Ramat.) using

different approaches

Plant Cell

Reports 22 (6) 371-375 2004

0721-

7714 2

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

13c1

Wu, Y., Zhang,

L., Lin, T., Xia,

Y.-P.

A novel approach for

cryopreservation of plant

germplasm resources-

droplet-vitrification

Zhiwu Shengli

Xuebao/Plant

Physiology

Journal

48 (5) 511-517 2012 1671-

3877

13c2

Niu, Y., Luo, Z.,

Zhang, Y.,

Zhang, Q.

Cryopreservation of in

vitro grown shoot tips of

diospyros Kaki thunb.

Using different methods

Cryo-Letters 33 (1) 69-74 2012 0143-

2044

nr crt autori (in ordinea

din publicatie) titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

14 Miclaus, M., Xu,

J-H., Messing, M.

Diferential gene expression

and epiregulation of alpha

zein gene copies in maize

haplotypes

PLoS Genetics 7(6) e100213

1 2011

1553-

7390 3

nr crt

citare

autori (in ordinea

din publicatie) titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

Page 100: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

14c1

Cook, J.P.,

McMullen, M.D.,

Holland, J.B.,

Tian, F.,

Bradbury, P.,

Ross-Ibarra, J.,

Buckler, E.S.,

Flint-Garcia, S.A.

Genetic Architecture of

Maize Kernel Composition

in the Nested Association

Mapping and Inbred

Association Panels

Plant Physiology 158 824-834 2012 0032-

0889

14c2

Xu, J-H.,

Bennetzen, J.L.,

Messing, J

Dynamic Gene Copy

Number Variation in

Collinear Regions of Grass

Genomes

Molecular

Biology and

Evolution

29 861-871 2012 0737-

4038

14c2 Wu, Y., Messing,

J.

Rapid Divergence of

Prolamin Gene Promoters

of Maize after Gene

Amplification and

Dispersal

Genetics

doi:

10.153

4/genet

ics.112

.14237

2

2012

1943-

2631

nr crt autori (in ordinea

din publicatie) titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev cotate

ISI

obs (lucrare

citata)

15

Miclaus, M., Wu,

Y., Xu, J-H.,

Dooner, H.K.,

Messing, M.

The Maize High-Lysine

Mutant opaque7 Is

Defective in an Acyl-CoA

Synthetase-Like Protein

Genetics 189 1271-

1280 2011

1943-

2631 1

nr crt

citare

autori (in ordinea

din publicatie)

aspects of cryopreservation

in meristematic tissue of revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

15c1

Wang, G., Wang,

F., Wang, G.,

Wang, F., Zhang,

X., Zhong, M.,

Zhang, J., Lin,

D., Tang, Y., Xu,

Z., Song, R.

Opaque1 encodes a myosin

XI motor protein that is

required for endoplasmic

reticulum motility and

protein body formation in

maize endosperm

Plant Cell 24 3447-

3462 2012

1040-

4651

nr crt autori (in ordinea

din publicatie) titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

Page 101: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

16

Rusu MA, Tamas

M, Puica C,

Roman I,

Sabadas M.

The hepatoprotective

action of ten herbal

extracts in CCl4

intoxicated liver.

Phytotherapy

Research 19(9) 744-749 2005

1099-

1573 5

nr crt

citare

autori (in ordinea

din publicatie) titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

16c1

Zhongjian

Chen, Sisi

Kong, Feifeng

Song, Liping

Li, Huidi Jiang,

Pharmacokinetic study of

luteolin, apigenin,

chrysoeriol and diosmetin

after oral administration of

Flos Chrysanthemi extract

in rats

Fitoterapia 83(8) 1616-

1622 2012

0367-

326X

16c2

Zhongjian

CHEN, Meijuan

TU, Siyuan

SUN, Sisi

KONG, Yuqing

WANG, Jiangfen

g YE, Liping

LI, Su

ZENG, Huidi

JIANG

The Exposure of Luteolin

Is Much Lower than That

of Apigenin in Oral

Administration of Flos

Chrysanthemi Extract to

Rats

Drug

Metabolism and

Pharmacokinetic

s

27(1) 162-168 2012 1347-

4367

16c3

Keskin,

N., Mammadov,

R., Ili, P.

The effects of Crataegus

aronia var. dentata

Browicz extract on

biochemical indices and

apoptosis in partially

hepatectomized liver in

rats

Bosnian Journal

of Basic Medical

Sciences

12(3) 177-181 2012 1512-

8601

16c4

Yan Road Song

Yulin sfert

Weiwei Jian-

Ming Xu

Fosforilate myosin

exprimare catenei ușoare

la șobolani cu non-

alcoolice fibroza ficat gras

Acta

Universitatis

Medicinalis

Anhui, China

4(5) 370-374 2012

neindexat

16c5 Danloff, Tracey

Ann

Anesthesia and Herbal

Supplements

ASA Refresher

Courses in

Anesthesiology

40(1) 7_17 2012 1537-

1905

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

Page 102: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

17

Feurdean, A.,

Tămas, T.;

Tantau, I.;

Fărcaş, S.

Elevational variation in

regional vegetation

responses to late-glacial

climate changes in the

Carpathians

Journal of

Biogeography 39 (2) 258-271 2012

0305-

0270 1

nr crt

citare titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

17c1

Feurdean, A.,

Spessa, A.,

Magyari, E., et al.

Trends in biomass burning

in the Carpathian region

over the last 15,000 years

Quaternary

Science Reviews 45 111-125 2012

0277-

3791

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

18

Feurdean, A.,

Tămaş, T.,

Tanţău, I.,

Fărcaş, S.

Holocene variability in the

range distribution and

abundance of Pinus, Picea

abies and Quercus in

Romania

Quaternary

Science Reviews

30 (21-

22)

3060-

3075 2011

0277-

3791 3

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

aspects of

cryopreservation in

meristematic tissue of

revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

18c1

Budeanu, M.,

Sofletea, N.,

Parnuta, Gh.

Title: Qualitative Traits of

Norway Spruce [Picea

abies (L.) Karst.]

Depending on First-Order

Branches: Evaluation in

Comparative Trials

Notulae

Botanicae Horti

Agrobotanici

Cluj-Napoca

40 (2) 295-301 2012 0255-

965X

18c2

Feurdean, A.,

Spessa, A.,

Magyari, E., et al.

Trends in biomass burning

in the Carpathian region

over the last 15,000 years

Quaternary

Science Reviews 45 111-125 2012

0277-

3791

18c3

Geanta, A.,

Tantau, I., Tamas,

T.et al.

Palaeoenvironmental

information from the

palynology of an 800 year

old bat guano deposit from

Magurici Cave, NW

Transylvania (Romania)

Review of

Palaeobotany

and Palynology

174 57-66 2012 0034-

6667

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

Page 103: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

19

Tanţău, I.,

Feurdean, A.,

Beaulieu, J.-L.

de, Maurice, R.,

Fărcaş, S.

Holocene vegetation

history in the upper forest

belt of the Eastern

Romanian Carpathians

Palaeogeography

,

Palaeoclimatolog

y, Palaeoecology

309 281-290 2011 0031-

0182 2

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

aspects of

cryopreservation in

meristematic tissue of

revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

19c1

Feurdean, A.,

Spessa, A.,

Magyari, E., et al.

Trends in biomass burning

in the Carpathian region

over the last 15,000 years

Quaternary

Science Reviews 45 111-125 2012

0277-

3791

19c2

Geanta, A.,

Tantau, I., Tamas,

T.et al.

Palaeoenvironmental

information from the

palynology of an 800 year

old bat guano deposit from

Magurici Cave, NW

Transylvania (Romania)

Review of

Palaeobotany

and Palynology

174 57-66 2012 0034-

6667

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

20

Tanţău, I.,

Fărcaş, S.,

Beldean, C.,

Geantă, A.,

Ştefănescu, L

Late Holocene

Paleoenvironments And

Human Impact In Făgăraş

Depression (Southern

Transylvania, Romania)

Carpathian

Journal of Earth

and

Environmental

Sciences

6 (1) 171-178 2011

1842 -

4090;

1844 -

489X

1

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

aspects of

cryopreservation in

meristematic tissue of

revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

20c1

Geanta, A.,

Tantau, I., Tamas,

T.et al.

Palaeoenvironmental

information from the

palynology of an 800 year

old bat guano deposit from

Magurici Cave, NW

Transylvania (Romania)

Review of

Palaeobotany

and Palynology

174 57-66 2012 0034-

6667

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

21

Feurdean, A.,

Willis, K., Parr,

C., Tanţău, I.,

Post-glacial patterns in

vegetation dynamics in

Romania: homogenization

Journal of

Biogeography 37

2197-

2208 2010

0305-

0270 8

Page 104: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

Fărcaş, S. or differentiation?

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

aspects of

cryopreservation in

meristematic tissue of

revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

21c1

de Sassi, C.,

Lewis, OT.,

Tylianakis, JM.

Plant-mediated and

nonadditive effects of two

global change drivers on

an insect herbivore

community

Ecology 93 (8) 1892-

1901 2012

0012-

9658

21c2

Marinova, E.,

Kirleis, W.,

Bittmann, F.

Human landscapes and

climate change during the

Holocene

Vegetation

History and

Archaeobotany

21 (4-

5) SI 245-248 2012

0939-

6314

21c3

Marinova, Elena;

Tonkov,

Spassimir;

Bozilova,

Elissaveta; et al.

Holocene anthropogenic

landscapes in the Balkans:

the palaeobotanical

evidence from

southwestern Bulgaria

Vegetation

History and

Archaeobotany

21 (4-

5) SI 413-427 2012

0939-

6314

21c4

Lopez-Merino,

L., Silva Sanchez,

N., Kaal, J. et al.

Post-disturbance

vegetation dynamics

during the Late Pleistocene

and the Holocene: An

example from NW Iberia

GLOBAL AND

PLANETARY

CHANGE

92-93 58-70 2012 0921-

8181

21c5

Feurdean, A.,

Spessa, A.,

Magyari, E., et al.

Trends in biomass burning

in the Carpathian region

over the last 15,000 years

Quaternary

Science Reviews 45 111-125 2012

0277-

3791

21c6

Rossignol, I.,

Kaniewski,

D.,Van Campo,

E. et al.

A modern pollen rain study

from the Black Sea coast of

Romania

Review of

Palaeobotany

and Palynology

174 39-47 2012 0034-

6667

21c7

Geanta, A.,

Tantau, I., Tamas,

T.et al.

Palaeoenvironmental

information from the

palynology of an 800 year

old bat guano deposit from

Magurici Cave, NW

Transylvania (Romania)

Review of

Palaeobotany

and Palynology

174 57-66 2012 0034-

6667

21c8

Feurdean, A.,

Tămas, T.;

Tantau, I.; Fărcaş,

Elevational variation in

regional vegetation

responses to late-glacial

Journal of

Biogeography 39 (2) 258-271 2012

0305-

0270

Page 105: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

S. climate changes in the

Carpathians

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

22

Tanţău I., Reille

M., Beaulieu J.L.

de, Fărcaş, S.,

Brewer S.

Holocene vegetation

history in Romanian

Subcarpathians

Quaternary

Research 72 164-173 2009

0033-

5894 3

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

aspects of

cryopreservation in

meristematic tissue of

revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

22c1

Chiriloaei, F.,

Radoane, M.,

Persoiu, I. et al.

Late Holocene history of

the Moldova River Valley,

Romania

CATENA 93 64-77 2012 0341-

8162

22c2

Rossignol, I.,

Kaniewski,

D.,Van Campo,

E. et al.

A modern pollen rain study

from the Black Sea coast of

Romania

Review of

Palaeobotany

and Palynology

174 39-47 2012 0034-

6667

22c3

Geanta, A.,

Tantau, I., Tamas,

T.et al.

Palaeoenvironmental

information from the

palynology of an 800 year

old bat guano deposit from

Magurici Cave, NW

Transylvania (Romania)

Review of

Palaeobotany

and Palynology

174 57-66 2012 0034-

6667

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

23

Feurdean, A.,

Wohlfarth, B.,

Björkman, L.,

Tanţău, I.,

Bennike, O.,

Willis, K.J.,

Fărcaş, S.,

Robertsson, A.M.

The influence of refugial

population on Lateglacial

and early Holocene

vegetational changes in

Romania

Review of

Palaeobotany

and Palynology

145 (3-

4) 305-320 2007

0034-

6667 7

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

aspects of

cryopreservation in

meristematic tissue of

revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

Page 106: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

23c1 Schmitt, T.,

Varga, Z.

Extra-Mediterranean

refugia: The rule and not

the exception?

Frontiers in

Zoology 9

art. Nr.

22 2012

1742-

9994

23c2

Feurdean, A.,

Spessa, A.,

Magyari, E., et al.

Trends in biomass burning

in the Carpathian region

over the last 15,000 years

Quaternary

Science Reviews 45 111-125 2012

0277-

3791

23c3

Rossignol, I.,

Kaniewski,

D.,Van Campo,

E. et al.

A modern pollen rain study

from the Black Sea coast of

Romania

Review of

Palaeobotany

and Palynology

174 39-47 2012 0034-

6667

23c4

Magyari, E. K.,

Jakab, G., Balint,

M. et al.

Rapid vegetation response

to Lateglacial and early

Holocene climatic

fluctuation in the South

Carpathian Mountains

(Romania)

Quaternary

Science Reviews 35 116-130 2012

0277-

3791

23c5

Knorn, J.,

Kuemmerle, T.,

Radeloff, VC. et

al.

Forest restitution and

protected area

effectiveness in post-

socialist Romania

Biological

Conservation 146 (1) 204-212 2012

0006-

3207

23c6

Feurdean, A.,

Tămas, T.;

Tantau, I.; Fărcaş,

S.

Elevational variation in

regional vegetation

responses to late-glacial

climate changes in the

Carpathians

Journal of

Biogeography 39 (2) 258-271 2012

0305-

0270

23c7

Toth, M.,

Magyari, EK.,

Brooks, SJ. et al

A chironomid-based

reconstruction of late

glacial summer

temperatures in the

southern Carpathians

(Romania

Quaternary

Research 77 (1) 122-131 2012

0033-

5894

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

24

Tanţău, I., Reille,

M., de Beaulieu,

JL., Fărcaş, S.

Late Glacial and Holocene

vegetation history in the

southern part of

Transylvania (Romania):

pollen analysis of two

sequences from Avrig

Journal of

Quaternary

Science

21 (1) 49-61 2006 0267-

8179 5

Page 107: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

aspects of

cryopreservation in

meristematic tissue of

revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

24c1

Feurdean, A.,

Spessa, A.,

Magyari, E., et al.

Trends in biomass burning

in the Carpathian region

over the last 15,000 years

Quaternary

Science Reviews 45 111-125 2012

0277-

3791

24c2

Geanta, A.,

Tantau, I., Tamas,

T.et al.

Palaeoenvironmental

information from the

palynology of an 800 year

old bat guano deposit from

Magurici Cave, NW

Transylvania (Romania)

Review of

Palaeobotany

and Palynology

174 57-66 2012 0034-

6667

24c3

Magyari, E. K.,

Jakab, G., Balint,

M. et al.

Rapid vegetation response

to Lateglacial and early

Holocene climatic

fluctuation in the South

Carpathian Mountains

(Romania)

Quaternary

Science Reviews 35 116-130 2012

0277-

3791

24c4

Stachurska-

Swakon, A.,

Cieslak, E.,

Ronikier, M.

Phylogeography of

subalpine tall-herb species

in Central Europe: the

case of Cicerbita alpina

Preslia 84 (1) 121-140 2012 0032-

7786

24c5

Feurdean, A.,

Tămas, T.;

Tantau, I.; Fărcaş,

S.

Elevational variation in

regional vegetation

responses to late-glacial

climate changes in the

Carpathians

Journal of

Biogeography 39 (2) 258-271 2012

0305-

0270

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

25

Tantau, I., Reille,

M., de Beaulieu,

JL., Fărcaş, S.,

Goslar, T.,

Paterne, M.

Vegetation history in the

Eastern Romanian

Carpathians: pollen

analysis of two sequences

from the Mohos crater

Vegetation

History and

Archaeobotany

12 (2) 113-125 2003 0939-

6314 4

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

aspects of

cryopreservation in

meristematic tissue of

revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

25c1

Chiriloaei, F.,

Radoane, M.,

Persoiu, I. et al.

Late Holocene history of

the Moldova River Valley,

Romania

Catena 93 64-77 2012 0341-

8162

Page 108: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

25c2

Geanta, A.,

Tantau, I., Tamas,

T.et al.

Palaeoenvironmental

information from the

palynology of an 800 year

old bat guano deposit from

Magurici Cave, NW

Transylvania (Romania)

Review of

Palaeobotany

and Palynology

174 57-66 2012 0034-

6667

25c3

Magyari, E. K.,

Jakab, G., Balint,

M. et al.

Rapid vegetation response

to Lateglacial and early

Holocene climatic

fluctuation in the South

Carpathian Mountains

(Romania)

Quaternary

Science Reviews 35 116-130 2012

0277-

3791

25c4

Feurdean, A.,

Tămas, T.;

Tantau, I.; Fărcaş,

S.

Elevational variation in

regional vegetation

responses to late-glacial

climate changes in the

Carpathians

Journal of

Biogeography 39 (2) 258-271 2012

0305-

0270

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

26

Fărcaş, S., de

Beaulieu, J.-L.,

Reille, M.,

Coldea, G.,

Diaconeasa, B.,

Goeury, C.,

Goslar, T., Jull,

T.

First 14C datings of late

glacial and holocene

pollen sequences from

Romanian Carpathes

Comptes Rendus

de l'Academie

des Sciences -

Serie III

322 (9) 799-807 1999

1631-

0683;

1631-

0691

6

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

aspects of

cryopreservation in

meristematic tissue of

revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

26c1

Feurdean, A.,

Spessa, A.,

Magyari, E., et al.

Trends in biomass burning

in the Carpathian region

over the last 15,000 years

Quaternary

Science Reviews 45 111-125 2012

0277-

3791

26c2

Chiriloaei, F.,

Radoane, M.,

Persoiu, I. et al.

Late Holocene history of

the Moldova River Valley,

Romania

Catena 93 64-77 2012 0341-

8162

26c3

Vespremeanu-

Stroe, A., Urdea,

P., Popescu, R. et

al.

Rock Glacier Activity in

the Retezat Mountains,

Southern Carpathians,

Romania

Permafrost and

Periglacial

Processes

23 (2) 127-137 2012 1099-

1530

Page 109: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

26c4

Magyari, E. K.,

Jakab, G., Balint,

M. et al.

Rapid vegetation response

to Lateglacial and early

Holocene climatic

fluctuation in the South

Carpathian Mountains

(Romania)

Quaternary

Science Reviews 35 116-130 2012

0277-

3791

26c5

Feurdean, A.,

Tămas, T.;

Tantau, I.; Fărcaş,

S.

Elevational variation in

regional vegetation

responses to late-glacial

climate changes in the

Carpathians

Journal of

Biogeography 39 (2) 258-271 2012

0305-

0270

26c6

Dzialuk, A.,

Boratynski, A.,

Boratynska, K. et

al.

Geographic patterns of

genetic diversity of Pinus

mugo (Pinaceae) in

Central European

mountains

Dendrobiology 68 31-41 2012 1641-

1307

nr crt autori (in ordinea

din publicatie) titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

27

Miu, A, C.,

Crisan, L. G.,

Chis, A.,

Ungureanu, L.,

Druga, B.,

Vulturar, R

Somatic markers mediate

the effect of serotonin

transporter gene

polymorphisms on Iowa

Gambling Task

Genes Brain and

Behaviour 11 398-403 2012

1601-

1848 1

nr crt

citare

autori (in ordinea

din publicatie) titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

27c1

Vulturar, R.,

Chis, A.,

Ungureanu, L.,

Miu, A. C

Respiratory sinus

arrhythmia and serotonin

transporter promoter gene

polymorphisms: Taking a

triallelic approach makes a

difference

Psychophysiolog

y 49

1412-

1416 2012

0048-

5772

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev cotate

ISI

obs (lucrare

citata)

Page 110: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

28

Coman, C., Bica,

A., Druga, B., Barbu-Tudoran,

L., Dragos, N.

Methodological constraints

in the molecular

biodiversity study of a

thermomineral spring

cyanobacterial mat: a case

study

Antonie van

Leeuwenhoek

International

Journal of

General and

Molecular

Microbiology

99 271-281 2011 1601-

1848 2

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

28c1

Shi, L. M., Cai,

Y. F., Kong, F.

X., Yu, Y.

Specific association

between bacteria and

buoyant Microcystis

colonies compared with

other bulk bacterial

communities in the

eutrophic Lake Taihu,

China

Environmantal

Microbiology

Reports

49 1412-

1416 2012

1441-

1323

28c2

Coman, A., Bica,

A., Druga, B.,

Barbu-Tudoran,

L., Dragos, N.

A microbial mat developed

around a man-made

geothermal spring from

Romania: structure and

cyanobacterial

composition

Microbial Mats

in Siliciclastic

Depositional

Systems through

Time

- 47-53 2012 1060-

071X

ISI Book

Series

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev cotate

ISI

obs (lucrare

citata)

29

Crisan, L. G.,

Pana, S.,

Vulturar, R.,

Heilman, R. M.,

Szekely, R.,

Druga, B.,

Dragos, N., Miu,

A. C.

Genetic contributions of

the serotonin transporter

to social learning of fear

and economic decision

making

Social Cognitive

and Affective

Neuroscience

4 399-408 2009 1749-

5016 12

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

Page 111: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

29c1

Benjamin, D.J.,

Cesarini, D.,

Chabris, C.F.,

Glaeser, E.L.,

Laibson, D.I.,

Gudnason, V.,

Harris, T.B.,

Launer, L.J.,

Purcell, S., Smith,

A.V.,

Johannesson, M.,

Magnusson,

P.K.E.,

Beauchamp, J.P.,

Christakis, N.A.,

Atwood, C.S.,

Hebert, B.,

Freese, J.,

Hauser, R.M.,

Hauser, T.S.,

Grankvist, A.,

Hultman, C.M.,

Lichtenstein, P.

The Promises and Pitfalls

of Genoeconomics

Annual Review

of Economics 4 627-+ 2012

1941-

1383

29c2

Zhong, S.F.,

Chark, R.,

Ebstein, R.P.,

Chew, S.H.

Imaging genetics for utility

of risks over gains and

losses

Neuroimage 59 540-546 2012 1053-

8119

29c3 Homberg, JR

The stress-coping

(mis)match hypothesis for

nature x nurture

interactions

Brain Research 1432 114-121 2012 2,590,81

9

29c4 Sapra, S., Beavin,

L.E., Zak, P.J.

A Combination of

Dopamine Genes Predicts

Success by Professional

Wall Street Traders

Plos One 7 e30844 2012 1932-

6203

29c5

Chew, SH.,

Ebstein, R.P.,

Zhong, S.F.

Ambiguity aversion and

familiarity bias: Evidence

from behavioral and gene

association studies

Journal of risk

and Uncertainity 44 1-18 2012

0895-

5646

Page 112: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

29c6

Kiser, D.,

Steemer, B.,

Branchi, I.,

Homberg, J.R.

The reciprocal interaction

between serotonin and

social behaviour

Neuroscience

and

Biobehavioral

Reviews

36 786-798 2012 0149-

7634

29c7

Klumpers, F .,

Heitland, I.,

Oosting, R.S.,

Kenemans, J.L.,

Baas, J.M.P.

Genetic variation in

serotonin transporter

function affects human fear

expression indexed by fear-

potentiated startle

Biological

Psychology 89 277-282 2012

0301-

0511

29c8

Anderson, D.E.,

Bell, T.A., Awh,

E.

Polymorphisms in the 5-

HTTLPR Gene Mediate

Storage Capacity of Visual

Working Memory

Journal of

Cognitive

Neuroscience

24 1069-

1076 2012

0898-

929X

29c9

Lu, A.T.H.,

Bakker, S.,

Janson, E.,

Cichon, S.,

Cantor, R.M.,

Ophoff, R.A.

Prediction of serotonin

transporter promoter

polymorphism genotypes

from single nucleotide

polymorphism arrays using

machine learning methods

Psychiatric

Genetics 22 182-188 2012

0955-

8829

29c10

Hermann, A.,

Kupper, Y.,

Schmitz, A.,

Walter, B., Vaitl,

D., Hennig, J.,

Stark, R.,

Tabbert, K

Functional Gene

Polymorphisms in the

Serotonin System and

Traumatic Life Events

Modulate the Neural Basis

of Fear Acquisition and

Extinction

Plos One 7 e44352 2012 1932-

6203

29c11

Vulturar, R.,

Chis, A.,

Ungureanu, L.,

Miu, AC

Respiratory sinus

arrhythmia and serotonin

transporter promoter gene

polymorphisms: Taking a

triallelic approach makes a

difference

Psychophysiolog

y 49

1412-

1416 2012

0048-

5772

29c12

Homberg, J.R.,

van den Hove,

D.L.A.

The serotonin transporter

gene and functional and

pathological adaptation to

environmental variation

across the life span

Annual Review

of Economics 99 117-127 2012

1941-

1383

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev cotate

ISI

obs (lucrare

citata)

Page 113: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

30

Velea, S.,

Dragos, N., Serban, Sever.,

Ilie, L.,

Stalpeanu, D.,

Nicoara, A.,

Stepan, E.

Biological sequestration of

carbon dioxide from

thermal power plant

emissions, by absorbtion in

microalgal culture media

Rom.

Biotechnol. Lett. 14

4485-

4500 2009

1224-

5984 2

nr crt

citare

autori (in ordinea

din publicatie) titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

30c1

Koller, M.,

Salerno, A.,

Tuffner, P.,

Koinigg, M.,

Bochzelt, H.,

Schober, S.,

Pieber, S.,

Schnitzer, H.,

Mittelbach, M.,

Braunegg, G.

Characteristics and

potential of micro algal

cultivation strategies: a

review

J. Clean. Prod. 37 377-388 2012 0959-

6526

30c2

Vasumathi, K. K.,

Premalatha, M.,

Subramanian, P.

Parameters influencing the

design of photobioreactor

for the growth of

microalgae

Renew. Sustain.

Energ. Rev. 16

5443-

5450 2012

1364-

0321

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev cotate

ISI

obs (lucrare

citata)

31

Boaru, D. A.,

Dragos, N.,

Schirmer, K.

Microcystin-LR induced

cellular effects in

mammalian and fish

primary hepatocyte

cultures and cell lines: a

comparative study

Toxicology 218 134-148 2006 0300-

483X 3

nr crt

citare

autori (in ordinea

din publicatie) titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

31c1 Zhang, H., Shao,

D., Wu, Y.

Apoptotic responses of

Carassius auratus

lymphocytes to nodularin

exposure in vitro

Fish Shellfish

Immunol. 33

1229-

1237 2012

1050-

4648

Page 114: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

32c2

Zhu, Y. Y.,

Kuang, H., Xu, L.

G., Ma, W., Peng,

C. F., Hua, Y. F.,

Wang, L. B., Xu,

C. L.

Gold nanorod assembly

based approach to toxin

detection by SERS

J. Materials

Chem. 22

2397-

2391 2012

0959-

9428

33c3 Li, Y., Han, X. D.

Microcystin-LR causes

cytotoxicity effects in rat

testicular Sertoli cells

Environ.

Toxicol.

Pharmacol.

33 318-326 2012 1382-

6689

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

32

Ciobanu, M.,

Popovici, I.,

Pena-Santiago, R.

Nematodes of the order

Dorylaimida from

Romania: Two interesting

species of the subfamily

Qudsianematinae

Jairajpuri, 1965

Russian Journal

of Nematology 18(1) 41-48 2010

0869-

6918 2

nr crt

citare titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

32c1

Pena-Santiago,

R., Abolafia, J.,

Pedram, M.

New data on Labronemella

labiata Andrassy, 1985

(Dorylaimida:

Qudsianematidae) from

Iran, with SEM study and a

compendium of the genus

Zootaxa 3271 43-54 2012 1175-

5326

32c2

Alvarez-Ortega,

S., Pena-

Santiago, R.

Nematodes of the order

Dorylaimida from

Andalucia Oriental, Spain.

Nevadanema nevadense

gen. n., sp n.

(Qudsianematidae) from

Sierra Nevada National

Park

Nematology 14 249-264 2012 1388-

5545

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

Page 115: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

33 Popovici, I.,

Ciobanu, M.

Diversity and distribution

of nematode communities

in grasslands from

Romania in relation to

vegetation and soil

characteristics

Applied Soil

Ecology 14(1)

0929-

1393 2000

0277-

3791 1

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

33c1

Zhang, M., Liang,

W.J., Zhang,

X.K.

Soil Nematode Abundance

and Diversity in Different

Forest Types at Changbai

Mountain, China

Zoological

Studies 51(5) 619-626 2012

1021-

5506

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

34 Pena-Santiago,

R., Ciobanu, M.

The genus Crassolabium

Yeates, 1967

(Dorylaimida:

Qudsianematidae):

Diagnosis, list and

compendium of species,

and key to their

identification

Russian Journal

of Nematology 16(2) 77-95 2008

0869-

6918 3

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

34c1

Pena-Santiago,

R., Abolafia, J.,

Pedram, M.

New data on Labronemella

labiata Andrassy, 1985

(Dorylaimida:

Qudsianematidae) from

Iran, with SEM study and a

compendium of the genus

Zootaxa 3271 43-54 2012 1175-

5326

34c2

Jabbari H,

Niknam G,

Vinciguerra MT,

Shalaleh Moslehi,

Abolafia J, Peña-

Santiago R.

Description of

Crassolabium persicum sp

n. (Nematoda,

Dorylaimida,

Qudsianematidae), an

interesting species from

Iran

Zookeys 203 55-63 2012 1313-

2989

Page 116: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

34c3

Alvarez-Ortega,

S., Pena-

Santiago, R.

Nematodes of the order

Dorylaimida from

Andalucia Oriental, Spain.

Nevadanema nevadense

gen. n., sp n.

(Qudsianematidae) from

Sierra Nevada National

Park

Nematology 14 249-264 2012 1388-

5545

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

35

Ciobanu, M.,

Popovici, I.,

Abolafia, J.,

Pena-Santiago, R.

Late Holocene

Paleoenvironments And

Human Impact In Făgăraş

Depression (Southern

Transylvania, Romania)

Nematology 9(6) 817-836 2007 1388-

5545 1

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

35c1

Jabbari H,

Niknam G,

Vinciguerra MT,

Shalaleh Moslehi,

Abolafia J, Peña-

Santiago R.

Description of

Crassolabium persicum sp

n. (Nematoda,

Dorylaimida,

Qudsianematidae), an

interesting species from

Iran

Zookeys 203 55-63 2012 1313-

2989

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

36

Tam V.,

Ciobanu, M.,

Abolafia, J.,

Pena-Santiago, R.

Two remarkable new

species of the genus

Crassolabium Yeates, 1967

from Vietnam (Nematoda:

Dorylaimida:

Qudsianematidae)

Journal of

Natural History 44(33-

34)

2049-

2064 2010

0022-

2933 1

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

Page 117: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

36c1

Jabbari H,

Niknam G,

Vinciguerra MT,

Shalaleh Moslehi,

Abolafia J, Peña-

Santiago R.

Description of

Crassolabium persicum sp

n. (Nematoda,

Dorylaimida,

Qudsianematidae), an

interesting species from

Iran

Zookeys 203 55-63 2012 1313-

2989

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

37

Ciobanu, M.,

Popovici, I.,

Guerrero, P.,

Pena-Santiago, R.

Nematodes of the order

Dorylaimida from

Romania. The genus

Enchodelus Thorne, 1939.

3. Species with rounded

tail and long odontostyle

Nematology 12 609-618 2010 1388-

5545 1

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

37c1

Elshishka, M.,

Lazarova, S.,

Peneva, V.

Studies of the genus

Enchodelus Thorne, 1939

(Nematoda, Nordiidae)

from Arctic polar deserts.

I. Species with long

odontostyle: E. makarovae

sp. n. and E. groenlandicus

(Ditlevsen, 1927) Thorne,

1939, with an identification

key to the species of the E.

macrodorus group

Zookeys 212 1-23 2012 1313-

2989

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

38

Pauli,

H., Gottfried, M.,

, Dullinger,

S., Abdaladze,

O., Akhalkatsi,

M., Alonso,

J.L.B., Coldea,

G., Dick,

Recent plant diversity

changes on Europe's

mountain summits

Science 336(60

79) 353-355 2012 368075 3

Page 118: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

J., Erschbamer,

B.,

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

38c1 Ogawa-Onishi,

Y., Berry, P.M.

Ecological impacts of

climate change in Japan:

The importance of

integrating local and

international publications

Biological

Conservation 157 361-371 2013

0006-

3207

38c2

Ruiz-

Labourdette, D.,

Schmitz, M.F.,

Pineda, F.D.

Changes in tree species

composition in

Mediterranean mountains

under climate change:

Indicators for conservation

planning

Ecological

Indicators 24 310-323 2013

1470-

160X

38c3

Venn, S.,

Pickering, C.,

Green, K.

Short-term variation in

species richness across an

altitudinal gradient of

alpine summits

Biodiversity and

Conservation 21(12)

3157-

3186 2013

0960-

3115

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

39

Coldea, G.,

Stoica, I.-A., Puşcaş, M., Ursu,

T., Oprea, A.

Alpine-subalpine species

richness of the Romanian

Carpathians and the

current conservation status

of rare species

Biodiversity and

Conservation 18)6)

1441-

1458 2009

0960-

3115 3

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

39c1

Coste, A.,

Halmagyi, A.,

Butiuc-Keul,

A.L., Deliu, C.,

Coldea, G.,

Hurdu, B.

In vitro propagation and

cryopreservation of

Romanian endemic and

rare Hypericum species.

Plant Cell Tissue

Organ Culture 110 213-226 2012

0167-

6857

Page 119: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

39c2 Puşcaş, M.

Distribution and

phytocoenotic context of

Kobresia simpliciuscula

(Wahlenb.) mack. in South-

Eastern Carpathians

Notulae

Botanicae Horti

Agrobotanici

Cluj-Napoca

40(1) 29-34 2012 0255-

965X

39c3 Puşcaş, M.,

Choler, P.

A biogeographic

delineation of the

European Alpine System

based on a cluster analysis

of Carex curvula-

dominated grasslands

Flora:

Morphology,

Distribution,

Functional

Ecology of

Plants

207(3) 168-178 2012 0367-

2530

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

40

Ehrich,

D. , Gaudeul,

M., Assefa,

A., Koch,

M.A., Mummenh

off,

K., Nemomissa,

S., Brochmann,

C., Ahlmer,

W., Marsan,

P.A., Alvarez,

N., Bona,

E., Bovio,

M., Cieslak,

E., Coldea,

G., Colli,

L., Cristea,

V., Dalmas, J.-

P., Englisch, T.,

et al.

Genetic consequences of

Pleistocene range shifts:

Contrast between the

Arctic, the Alps and the

East African mountains

Molecular

Ecology 16(12)

2542-

2559 2007

1365-

294X 16

Page 120: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

40c1

Ronikier, M.,

Schneeweiss,

G.M.,

Schönswetter, P

The extreme disjunction

between Beringia and

Europe in Ranunculus

glacialis s. l.

(Ranunculaceae) does not

coincide with the deepest

genetic split - A story of the

importance of temperate

mountain ranges in arctic-

alpine phylogeography

Molecular

Ecology 21(22)

5561-

5578 2012

1365-

294X

40c2

Schoville, S.D.,

Lam, A.W.,

Roderick, G.K.

A range-wide genetic

bottleneck overwhelms

contemporary landscape

factors and local

abundance in shaping

genetic patterns of an

alpine butterfly

(Lepidoptera: Pieridae:

Colias behrii)

Molecular

Ecology 21(17)

4242-

4256 2012

1365-

294X

40c3

Winkler, M.,

Tribsch, A.,

Schneeweiss,

G.M., Brodbeck,

S., Gugerli, F.,

Holderegger, R.,

Abbott, R.J.,

Schãnswetter, P.

Tales of the unexpected:

Phylogeography of the

arctic-alpine model plant

Saxifraga oppositifolia

(Saxifragaceae) revisited

Molecular

Ecology 21(18)

4618-

4630 2012

1365-

294X

40c4 Ekrtová, E.,

Štech, M., Fér, T.

Pattern of genetic

differentiation in Gentiana

pannonica Scop.: Did

subalpine plants survive

glacial events at low

altitudes in Central

Europe?

Plant

Systematics and

Evolution

289(7) 1383-

1397 2012

0378-

2697

Page 121: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

40c5

Majeský, L.,

Vašut, R.J.,

Kitner, M.,

Trávníček, B.

The pattern of genetic

variability in apomictic

clones of Taraxacum

officinale indicates the

alternation of asexual and

sexual histories of

apomicts

PLoS ONE 7(8) art. no.

e41868 2012

1932-

6203

40c6

Espíndola, A.,

Pellissier, L.,

Maiorano, L.,

Hordijk, W.,

Guisan, A.,

Alvarez, N.

Predicting present and

future intra-specific

genetic structure through

niche hindcasting across

24 millennia

Ecology Letters 15(7) 649-657 2012 1461-

0248

40c7

Buehler, D., Graf,

R., Holderegger,

R., Gugerli, F.

Contemporary gene flow

and mating system of

Arabis alpina in a Central

European alpine landscape

Annals of

Botany 109(7)

1359-

1367 2012

0305-

7364

40c8

Alsos, I.G.,

Ehrich, D.,

Thuiller, W.,

Eidesen, P.B.,

Tribsch, A.,

Schönswetter, P.,

Lagaye, C., (...),

Brochmann, C.

Genetic consequences of

climate change for

northern plants

Proceedings of

the Royal

Society B:

Biological

Sciences

279(17

35)

2042-

2051 2012

1471-

2954

40c9 Kiefer, C., Koch,

M.A.

A continental-wide

perspective: The genepool

of nuclear encoded

ribosomal DNA and single-

copy gene sequences in

North American Boechera

(Brassicaceae)

PLoS ONE 7(5) art. no.

e36491 2012

1932-

6203

40c10

Karl, R., Kiefer,

C., Ansell, S.W.,

Koch, M.A.

Systematics and evolution

of Arctic-Alpine Arabis

Alpina (Brassicaceae) and

its closest relatives in the

eastern Mediterranean

American

Journal of

Botany

99(4) 778-794 2012 0002-

9122

40c11

Garrido, J.L.,

Fenu, G.,

Mattana, E.,

Bacchetta, G.

Spatial genetic structure of

Aquilegia taxa endemic to

the island of Sardinia

Annals of

Botany 109(5) 953-964 2012

0305-

7364

Page 122: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

40c12

Müller, E.,

Eidesen, P.B.,

Ehrich, D., Alsos,

I.G.

Frequency of local,

regional, and long-

distance dispersal of

diploid and tetraploid

Saxifraga oppositifolia

(Saxifragaceae) to Arctic

glacier forelands

American

Journal of

Botany

99(3) 459-471 2012 0002-

9122

40c13

Kitner, M.,

Majeský, L.,

Gillová, L.,

Vymyslický, T.,

Nagler, M.

Genetic structure of

Artemisia pancicii

populations inferred from

AFLP and cpDNA data

Preslia 84(1) 97-120 2012 0032-

7786

40c14

Stachurska-

Swakoń, A.,

Cieślak, E.,

Ronikier, M.

Phylogeography of

subalpine tall-herb species

in Central Europe: The

case of Cicerbita alpina

Preslia 84(1) 121-140 2012 0032-

7786

40c15

Straka, M., Paule,

L., Ionescu, O.,

Štofík, J.,

Adamec, M.

Microsatellite diversity and

structure of Carpathian

brown bears (Ursus

arctos): Consequences of

human caused

fragmentation

Conservation

Genetics 13(1) 153-164 2012

1566-

0621

40c16

Gussarova, G.,

Alsos, I.G.,

Brochmann, C.

Annual plants colonizing

the arctic?

Phylogeography and

genetic variation in the

Euphrasia minima complex

(Orobanchaceae)

Taxon 61(1) 146-160 2012 0040-

0262

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

41

Manel,

S., Berthoud,

F., Bellemain,

E., Gaudeul,

M., Luikart,

G., Swenson,

J.E., Waits,

L.P., Taberlet,

P., Taberlet,

A new individual-based

spatial approach for

identifying genetic

discontinuities in natural

populations

Molecular

Ecology 16(10)

2031-

2043 2007

1365-

294X 5

Page 123: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

P., Ahlmer,

W., Marsan,

P.A., Alvarez,

N., Bona,

E., Bovio,

M., Cieslak,

E, Coldea,

G., Colli,

L., Cristea, V.,

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

41c1

Sá-Pinto, A.,

Branco, M.S.,

Alexandrino,

P.B., Fontaine,

M.C., Baird,

S.J.E.

Barriers to Gene Flow in

the Marine Environment:

Insights from Two

Common Intertidal Limpet

Species of the Atlantic and

Mediterranean

PLoS ONE 7(12) art. no.

e50330 2012

1932-

6203

41c2

Zhao, B., Yin, Z.-

F., Xu, M.,

Wang, Q.-C.

AFLP analysis of genetic

variation in wild

populations of five

Rhododendron species in

Qinling Mountain in China

Biochemical

Systematics and

Ecology

4(5) 189-205 2012 0305-

1978

41c3

Liu, Y.-F., Xing,

M., Zhao, W.,

Fan, R.-J., Luo,

S., Chen, X.

Genetic diversity analysis

of Rhododendron aureum

Georgi (Ericaceae) located

on Changbai Mountain

using ISSR and RAPD

markers

Plant

Systematics and

Evolution

289(5) 921-930 2012 0378-

2697

41c4

Bruni, I., de

Mattia, F., Labra,

M., Grassi, F.,

Fluch, S.,

Berenyi, M.,

Ferrari, C.

Genetic variability of relict

Rhododendron

ferrugineum L. populations

in the Northern Apennines

with some inferences for a

conservation strategy

Plant Biosystems 146(1) 24-32 2012 1126-

3504

41c5

Proctor, M.F.,

Paetkau, D.,

McLellan, B.N.,

Stenhouse, G.B.,

Kendall, K.C.,

MacE, R.D.,

Population fragmentation

and inter-ecosystem

movements of grizzly bears

in Western Canada and the

Northern United States

Wildlife

Monographs 180 1_46 2012

0084-

0173

Page 124: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

Kasworm, W.F.,

(...), Strobeck, C.

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

42

Peca, L., Kós,

P.B., Máté, Z.,

Farsang, A.,

Vass, I

Construction of

bioluminescent

cyanobacterial reporter

strains for detection of

nickel, cobalt and zinc

FEMS

Microbiology

Letters

289(2) 258-264 2008 1574-

6968 5

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

42c1

Guerrero, F.,

Carbonell, V.,

Cossu, M.,

Correddu, D.,

Jones, P.R.

Ethylene Synthesis and

Regulated Expression of

Recombinant Protein in

Synechocystis sp. PCC

6803

PLoS ONE 7(11) art. no.

e50470 2012

1932-

6203

42c2 Zha, S., Xu, X.,

Hu, H.

A high sensitivity iron-

dependent bioreporter used

to measure iron

bioavailability in

freshwaters

FEMS

Microbiology

Letters

334(2) 135-142 2012 1574-

6968

42c3

Neal, A.L.,

Kabengi, N.,

Grider, A.,

Bertsch, P.M.

Can the soil bacterium

Cupriavidus necator sense

ZnO nanomaterials and

aqueous Zn2+

differentially?

Nanotoxicology 6(4) 371-380 2012 1743-

5390

42c4 Liu, P., Huang,

Q., Chen, W.

Construction and

application of a zinc-

specific biosensor for

assessing the

immobilization and

bioavailability of zinc in

different soils

Environmental

Pollution 164 66-72 2012

0269-

7491

Page 125: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

42c5

Blasi, B., Peca,

L., Vass, I., Kós,

P.B.

Characterization of stress

responses of heavy metal

and metalloid inducible

promoters in synechocystis

PCC6803

Journal of

Microbiology

and

Biotechnology

22(2) 166-169 2012 1738-

8872

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

43

Peca, L., Kós,

P.B., Vass, I.

Characterization of the

activity of heavy metal-

responsive promoters in

the cyanobacterium

Synechocystis PCC 6803

Acta Biologica

Hungarica

58(Sup

pl.1) 22-Nov 2-007

0236-

5383 1

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

43c1

Blasi, B., Peca,

L., Vass, I., Kós,

P.B.

Characterization of stress

responses of heavy metal

and metalloid inducible

promoters in synechocystis

PCC6803

Journal of

Microbiology

and

Biotechnology

22(2) 166-169 2012 1017-

7825

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

44

Naksinehaboon,

N., Liu, Y.,

Leangsuksun, C.,

Nassar, R., Paun,

M., Scott, S.L

Reliability-aware

approach: an incremental

checkpoint/restart model in

HPC environments

In: Proceedings

of 8th IEEE

International

Symposium on

Cluster

Computing and

the Grid

(CCGRID 2008),

783-788 2008

3

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

Page 126: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

44c1 Noriaki Bessho,

Tadashi Dohi

Comparing Checkpoint

and Rollback Recovery

Schemes in a Cluster

System

Algorithms and

Architectures for

Parallel

Processing,

Lecture Notes in

Computer

Science

7439 531-545 2012 0302-

9743

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev cotate

ISI

obs (lucrare

citata)

45

Y Liu, R Nassar,

C Leangsuksun,

N

Naksinehaboon,

M Paun, SL

Scott

An optimal

checkpoint/restart model

for a large scale high

performance computing

system

Parallel and

Distributed

Processing,

2008. IPDPS

2008. IEEE

International

2008

3

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

45c1

Thomas J.

Hacker, Fabian

Romero,

Jeremiah J.

Nielsen

Secure live migration of

parallel applications using

container–based virtual

machines

International

Journal of Space-

Based and

Situated

Computing

2//1 45-57 2012

DOI

10.1504/IJ

SSC.2012.

045562

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev cotate

ISI

obs (lucrare

citata)

46 A. Paun, M.

Paun

State and transition

complexity of Watson-

Crick finite automata

Fundamentals of

Computation

Theory

1999

5

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

Page 127: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

46c1 BM. Strimbu, JL.

Innes

Framework for assessing

the impact of human

activities on the

environment: the impact of

forest harvesting and

petroleum drilling on

habitat of moose (Alces

alces) and marten

(Martens americana)

Biodiversity and

Conservation 21//4 933-955 2012

0169-

2968

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev cotate

ISI

obs (lucrare

citata)

47 A. Paun, M.

Paun

On the Hopcroft’s

minimization technique for

DFA and DFCA

Theoretical

Computer

Science

410(24

)

2424-

2430 2009

0304-

3975 4

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

47c1 BM. Strimbu, JL.

Innes

Framework for assessing

the impact of human

activities on the

environment: the impact of

forest harvesting and

petroleum drilling on

habitat of moose (Alces

alces) and marten

(Martens americana)

Biodiversity and

Conservation 21//4 933-955 2012

0169-

2968

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev cotate

ISI

obs (lucrare

citata)

48 A. Paun, G. Paun

The power of

communication: P systems

with symport/antiport

New Generation

Computing 20(3) 295-305 2002

0288-

3635 125

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

Page 128: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

48c1

Artiom Alhazov,

Yurii Rogozhin One-Membrane Symport

with Few Extra Symbols

International

Journal of

Computer

Mathematics

2012

0303-

2647

DOI:10.10

80/002071

60.2012.7

41683

48c2

Daniel Díaz-

Pernil,

Hepzibah A.

Christinal,

Miguel A.

Gutiérrez-

Naranjo,

Pedro Real

Using Membrane

Computing for Effective

Homology

Applicable

Algebra in

Engineering,

Communication

and Computing

23(5-

6) 233-249 2012

0303-

2647

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev cotate

ISI

obs (lucrare

citata)

49

H Chen, M

Ionescu, TO

Ishdorj, A Paun,

G Paun, MJ

Pérez-Jiménez

Spiking neural P systems

with extended rules:

universality and languages

Natural

Computing 7(2) 147-166 2008

1567-

7818 3

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

49c1

Tao Song,

Linqiang Pan,

Gheorghe Păun

Asynchronous Spiking

Neural P Systems with

Local Synchronization

Information

Sciences 219 197-207 2012

0020-

0255

49c2

Keqin Jiang, Tao

Song, Wei Chen

& Linqiang Pan

Homogeneous spiking

neural P systems working

in sequential mode induced

by maximum spike number

International

Journal of

Computer

Mathematics

2012

0303-

2647

DOI:10.10

80/002071

60.2012.7

37462

49c3

Xingyi Zhang,

Bin Luo,

Xianyong Fang,

Linqiang Pan

Sequential spiking neural

P systems with exhaustive

use of rules

BioSystems 108(1-

3) 52-62 2012

0303-

2647

Page 129: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev cotate

ISI

obs (lucrare

citata)

50 Paun, A., Paun,

Gh.

Small universal spiking

neural P systems

BioSystems 90(1) 48-60 2007 0303-

2647 26

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

50c1

Xingyi Zhang,

Bin Luo,

Xianyong Fang,

Linqiang Pan

Sequential spiking neural

P systems with exhaustive

use of rules

BioSystems 108(1-

3) 52-62 2012

0303-

2647

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev cotate

ISI

obs (lucrare

citata)

51

C Campeanu, A

Paun, YU

SHENG

An efficient algorithm for

constructing minimal cover

automata for finite

languages

International

Journal of

Foundations of

Computer

Science

13(1) 83-97 2002 0129-

0541 7

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

51c1 F Ipate Learning finite cover

automata from queries

Journal of

Computer and

System Sciences

78(1) 221-244 2012 0022-

0000

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev cotate

ISI

obs (lucrare

citata)

52 C Campeanu, A

Paun, JR Smith

Incremental construction

of minimal deterministic

finite cover automata

Theoretical

Computer

Science

363(2) 135-148 2006 0304-

3975 4

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

Page 130: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

52c1 F Ipate Learning finite cover

automata from queries

Journal of

Computer and

System Sciences

78(1) 221-244 2012 0022-

0000

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev cotate

ISI

obs (lucrare

citata)

53

OH Ibarra, A

Paun, A

Rodríguez-Patón

Sequential SNP systems

based on min/max spike

number

Theoretical

Computer

Science

410(30

)

2982-

2991 2009

0304-

3975 1

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

53c1

Keqin Jiang, Tao

Song, Wei Chen

& Linqiang Pan

Homogeneous spiking

neural P systems working

in sequential mode induced

by maximum spike number

International

Journal of

Computer

Mathematics

2012

0303-

2647

DOI:10.10

80/002071

60.2012.7

37462

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

54

Craciunescu O.,

Tardei Ch.,

Moldovan L.,

Zarnescu O.

Magnesium substitution

effect on porous scaffolds

for bone repair

Central

European

Journal of

Biology

6(3) 301-311 2011 1895-

104X 1

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

54c1

Tardei C., Mitrea

S., Craciunescu

O., Oprita EI.,

Trusca R.

Fabrication and

characterization of porous

bioceramic beads based on

beta-tricalcium phosphate

hybrid compositions

Revista Romana

de

Materiale/Roman

ian Journal of

Materials

42(3) 283-289 2012 1583-

3186

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

55

Craciunescu O,

Lungu M,

Zarnescu O,

Gaspar A,

Polyurethane-based

materials covered with

natural polymers for

medical applications

MATERIALE

PLASTICE 45(2) 163-166 2008

0025-

5289 1

Page 131: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

Moldovan L

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

55c1 Zhang NL, Kohn

DH

Using Polymeric Materials

to control stem cell

behavior for tissue

regeneration (review)

BIRTH

DEFECTS

RESEARCH

PART C-

EMBRYO

TODAY-

REVIEWS

96(1)

63-81

DOI:

10.1002/

bdrc.210

03

2012

1542-

9733

Online

ISSN:

1542-

9768

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

56

Oprita EI,

Moldovan L,

Craciunescu O,

Buzgariu W,

Tardei C,

Zarnescu O

A bioactive collagen-beta

tricalcium phosphate

scaffold for tissue

engineering

CENTRAL

EUROPEAN

JOURNAL OF

BIOLOGY

1(1) 61-72 2006 1895-

104X 1

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

56c1

Lee, Eun-Jung;

Jun, Shin-Hee;

Kim, Hyoun-Ee;

Koh YH

Collagen-silica xerogel

nanohybrid membrane for

guided bone regener

JOURNAL OF

BIOMEDICAL

MATERIALS

RESEARCH

PART A

100A(

4)

841-847

DOI:

10.1002/j

bm.a.340

19

2012 1549-

3296

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

57

Oprita EI,

Moldovan L,

Craciunescu O,

Zarnescu Otilia

In vitro behaviour of

osteoblast cells seeded into

a COL/beta-TCP

composite scaffold

CENTRAL

EUROPEAN

JOURNAL OF

BIOLOGY

3(1) 31-37 2008 1895-

104X 2

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

Page 132: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

58c1

Xu Zi-Jie; Ma

Chao; Wang Fen-

Fen; Ji T, Xia BZ,

Gan LH

Crystal transformation

from CMHP to beta-TCP

in methanol

CHINESE

JOURNAL OF

INORGANIC

CHEMISTRY

28(2) 215-220 2012 1001-

4861 4c1

58c2

Manoloiu Elena;

Dumitru Simion

Gheorghe;

Cosconel

Cristiana Ileana;

et al.

Bio-aggressiveness of

alloys in dental medicine

METALURGIA

INTERNATION

AL

17(1) 111-113 2012 1582-

2214

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

59

Trif, M.,

Moldovan, L.,

Moisei, M.,

Craciunescu, O.,

Zarnescu, O.

Liposomes-entrapped

chondroitin sulphate:

Ultrastructural

characterization and in

vitro biocompatibility

Micron 39 (7) 1042-

1045 2008

0968-

4328 2

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

59c1 Huang G, Zhang

Z

Micro- and nano-carrier

mediated intra-articular

drug delivery systems for

the treatment of

osteoarthritis

Journal of

Nanotechnology 2012

Article

ID

748909

11 pages

doi:10.11

55/2012/

748909

2012

1687-

9503

(Print)

1687-

9511

(Online)

59c2

Manoloiu Elena;

Dumitru Simion

Gheorghe;

Cosconel

Cristiana Ileana;

et al.

Bio-aggressiveness of

alloys in dental medicine

METALURGIA

INTERNATION

AL

17(1) 111-113 2012 1582-

2214

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

Page 133: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

60

Moldovan L.,

Craciunescu O.,

Zarnescu O.,

Macocinschi D.,

Bojin D.

Preparation and

characterization of new

biocompatibilized

polymeric materials for

medical use

JOURNAL OF

OPTOELECTR

ONICS AND

ADVANCED

MATERIALS

10(4) 942-947 2008

1454-

4164

(print)

1841-

7132

(online)

1

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

60c1

Macocinschi,

Doina; Filip,

Daniela; Vlad,

Stelian; Cristea

M, Musteata V,

Ibanescu S

Thermal, dynamic

mechanical and dielectric

analyses of some

polyurethane

biocomposites

JOURNAL OF

BIOMATERIAL

S

APPLICATION

S

27(2)

119-129

DOI:

10.1177/

0885328

2103944

68

2012 0885-

3282

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

61

Stancu EC, Ionita

MD, Vizireanu S,

Stanciuc AM,

Moldovan L,

Dinescu G

Wettability properties of

carbon nanowalls layers

deposited by a

radiofrequency plasma

beam discharge

MATERIALS

SCIENCE AND

ENGINEERING

B-ADVANCED

FUNCTIONAL

SOLID-STATE

MATERIALS

169(1-

3) 119-122 2010

0921-

5107 1

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

61c1

Vizireanu, Sorin;

Ionita, Maria

Daniela; Dinescu,

Gheorghe;

Enculescu I,

Baibarac M,

Baltog I

Post-synthesis Carbon

Nanowalls Transformation

under Hydrogen, Oxygen,

Nitrogen,

Tetrafluoroethane and

Sulfur Hexafluoride

Plasma Treatments

PLASMA

PROCESSES

AND

POLYMERS

9(4)

363-370

DOI:

10.1002/

ppap.201

100153

2012 1612-

8850

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

Page 134: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

62

Tardei C,

Moldovan L,

Craciunescu O

Hybrid bioresorbable

composites with high

bioactivity properties

Revista Romana

de

Materiale/Roman

ian Journal of

Materials

40(1) 41-49 2010 1583-

3186 1

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

62c1

Tardei C., Mitrea

S., Craciunescu

O., Oprita EI.,

Trusca R.

Fabrication and

characterization of porous

bioceramic beads base don

beta-tricalcium phosphate

hybrid compositions

Revista Romana

de

Materiale/Roman

ian Journal of

Materials

42(3) 283-289 2012 1583-

3186

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

63

Popescu, M.C.,

Vasile, C.,

Macocinschi, D.,

Lungu, M.,

Craciunescu, O.

Biomaterials based on new

polyurethane and

hydrolyzed collagen, k-

elastin, hyaluronic acid

and chondroitin sulfate

International

Journal of

Biological

Macromolecules

47(5) 646 –

653 2010

0141-

8130 1

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

63c1

Gao, R., Zhang,

M., Dixit, N.,

Moore, R.B.,

Long, T.E.

Influence of ionic charge

placement on performance

of poly(ethylene glycol)-

based sulfonated

polyurethanes

Polymer 53(6) 1203 -

1211 2012

0032-

3861

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

64

Popescu, Maria-

Cristina; Vasile,

Cornelia;

Craciunescu,

Oana

Structural Analysis of

Some Soluble Elastins by

Means of FT-IR and 2D IR

Correlation Spectroscopy

BIOPOLYMER

S 93(12)

1072-

1084

DOI:

10.1002/

bip.2152

4

2010 0006-

3525 3

nr crt

citare

autori (in

ordinea din titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

Page 135: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

publicatie) citeaza)

64c1

Shan Yuan-Yuan;

Ma Mei-Hu;

Huang Xi; Gao F.

Infrared Spectroscopy

Analysis of Structural

Changes of Ovornucin as

Induced by Temperature

CHEMICAL

JOURNAL OF

CHINESE

UNIVERSITIES

-CHINESE

33(9)

1950-

1956

DOI:

10.3969/j

.issn.025

1-

0790.201

2.09.013

2012 0251-

0790

64c2

Samouillan,

Valerie;

Dandurand, Jany;

Nasarre, Laura;

Badimon L,

Lacabanne C,

Llorente-Cortes

V

Lipid Loading of Human

Vascular Smooth Muscle

Cells Induces Changes in

Tropoelastin Protein

Levels and Physical

Structure

BIOPHYSICAL

JOURNAL 103(3)

532-540

DOI:

10.1016/j

.bpj.2012

.06.034

2012 0006-

3495

64c3

Popescu, Maria-

Cristina;

Simionescu,

Bogdan C.

Multivariate statistical

analysis of mid-infrared

spectra for a G1 allyl-

terminated carbosilane

dendrimer

SPECTROCHIM

ICA ACTA

PART A-

MOLECULAR

AND

BIOMOLECUL

AR

SPECTROSCOP

Y

92

398-405

DOI:

10.1016/j

.saa.2012

.02.090

2012 1386-

1425

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

65

Moldovan L,

Gaspar A, Toma

L, Craciunescu O,

Saviuc C.

Comparison of

Polyphenolic Content and

Antioxidant Capacity of

Five Romanian Traditional

Medicinal Plants

Revista de

Chimie 62(3) 299-303 2011

0034-

7752 1

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

Page 136: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

65c1

Soare, Liliana

Cristina; Ferdes,

Mariana;

Stefanov, Stefan;

Denkova Z.,

Nicolova R.,

Denev P.,

Ungureanu C.

Antioxidant and

Antimicrobial Properties of

some Plant Extracts

REVISTA DE

CHIMIE 63(4) 432-434 2012

0034-

7752

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

66

Mihele, Dana;

Moldovan, Lucia;

Mihele, Denisa;

et al.

Determination on cell

cultures of the proliferative

action of some semisolid

preparations for topical

use with amygdali oleum

FARMACIA 58(1) 102-107 2010

0014-

8237

(Printed

Ed.)

2065-

0019

(On-Line

Ed.)

1

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

66c1

Duca, Alina;

Manda, Gina;

Mihele, Dana

The cytotoxic potential

effect of some flavoring

agents on a mouse

fibroblast cell culture

FARMACIA 60(1) 58-63 2012

0014-

8237

(Print)

2065-

0019

(On-

Line)

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

67

Rusu MC, Jianu

AM, Mirancea N,

Didilescu AC,

Mănoiu VS,

Păduraru D.

Tracheal telocytes

Journal of

Cellular and

Molecular

Medicine

16(2) 401–405 2012

1582-

1838

(print)

1582–

4934

(web)

7

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

Page 137: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

67c1

Mugurel

Constantin Rusu,

Mihnea Ioan

Nicolescu,

Adelina Maria

Jianu, Rodica

Lighezan, Vasile

Sorin Mănoiu &

Dumitru Păduraru

Esophageal telocytes and

hybrid morphologies

Cell Biology

International 36(12)

1079–

1088 2012

1065-

6995

67c2

Cretoiu, D.;

Cretoiu, Sanda

M.; Simionescu,

Anca A. et al.

Telocytes, a distinct type of

cell among the stromal

cells present in the lamina

propria of jejunum

HISTOLOGY

AND

HISTOPATHOL

OGY

27(8) 1067-

1078 2012

0213-

3911

67c3

Ceafalan, Laura;

Gherghiceanu,

Mihaela;

Popescu, L. M.;

et al.

Telocytes in human skin -

are they involved in skin

regeneration?

JOURNAL OF

CELLULAR

AND

MOLECULAR

MEDICINE

16(7)

1405-

1420

DOI:

10.1111/j

1582-

4934.201

2.01580.

x

2012

1582-

1838

(print)

1582–

4934

(web)

67c4

Horch, Raymund

E.; Kneser,

Ulrich;

Polykandriotis,

Elias; et al.

Tissue engineering and

regenerative medicine -

where do we stand?

JOURNAL OF

CELLULAR

AND

MOLECULAR

MEDICINE

16(6)

1157-

1165

DOI:

10.1111/j

.1582-

4934.201

2.01564.

x

2012

1582-

1838

(print)

1582–

4934

(web)

67c5

Gherghiceanu,

Mihaela;

Popescu,

Laurentiu M

Cardiac telocytes - their

junctions and functional

implications

CELL AND

TISSUE

RESEARCH

348(2)

265-279

DOI:

10.1007/

s00441-

012-

1333-8

2012 0302-

766X

Page 138: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

67c6

Suciu, Laura C.;

Popescu, Bogdan

O.; Kostin, Sawa;

et al.

Platelet-derived growth

factor receptor-beta-

positive telocytes in

skeletal muscle interstitium

JOURNAL OF

CELLULAR

AND

MOLECULAR

MEDICINE

16(4)

701-707

DOI:

10.1111/j

.1582-

4934.201

1.01505.

x

2012

1582-

1838

(print)

1582–

4934

(web)

67c7

Rusu M.C.,

Mirancea N.,

Manoiu V.S.,

Valcu M.,

Nicolescu MI,

Păduraru D.

Skin telocytes

Annals of

Anatomy -

Anatomischer

Anzeiger

19(4) 359-367 2012 0940-

9602

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

68

Rusu M.C.,

Mirancea N.,

Manoiu V.S.,

Valcu M.,

Nicolescu MI,

Păduraru D.

Skin telocytes

Annals of

Anatomy -

Anatomischer

Anzeiger

194(4) 359-367 2012 0940-

9602 1

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

68c1

Mugurel

Constantin Rusu,

Mihnea Ioan

Nicolescu,

Adelina Maria

Jianu, Rodica

Lighezan, Vasile

Sorin Mănoiu &

Dumitru Păduraru

Esophageal telocytes and

hybrid morphologies

Cell Biology

International 36(12)

1079–

1088 2012

ISSN

Print:

1065-

6995

ISSN

Electroni

c: 1095-

8355

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

69

Rusu MC, Pop F,

Hostiuc S,

Dermengiu D,

Lala AI, Ion DA,

The human trigeminal

ganglion: c-kit positive

neurons and interstitial

cells

Annals of

Anatomy 193(5) 403-411 2011

0940-

9602 5

Page 139: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

Manoiu S,

Mirancea N

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

69c1

Rusu MC, Jianu

AM, Mirancea N,

Didilescu AC,

Mănoiu VS,

Păduraru D.

Tracheal telocytes

Journal of

Cellular and

Molecular

Medicine

16(2) 401–405 2012

1582-

1838

(print)

1582–

4934

(web)

69c2

Rusu M.C.,

Mirancea N.,

Manoiu V.S.,

Valcu M.,

Nicolescu MI,

Păduraru D.

Skin telocytes

Annals of

Anatomy -

Anatomischer

Anzeiger

19(4) 359-367 2012 0940-

9602

69c3

Mugurel

Constantin Rusu,

Mihnea Ioan

Nicolescu,

Adelina Maria

Jianu, Rodica

Lighezan, Vasile

Sorin Mănoiu &

Dumitru Păduraru

Esophageal telocytes and

hybrid morphologies

Cell Biology

International 36(12)

1079–

1088 2012

ISSN

Print:

1065-

6995

ISSN

Electroni

c: 1095-

8355

69c4

Pais, Viorel;

Danaila, Leon;

Pais, Emil

From Pluripotent Stem

Cells to Multifunctional

Cordocytic Phenotypes in

the Human Brain: An

Ultrastructural Study

ULTRASTRUC

TURAL

PATHOLOGY

36(4)

252-259

DOI:

10.3109/

0191312

3.2012.6

69451

2012 0191-

3123

69c5

Rusu, M. C.; Pop,

F.; Hostiuc, S.; et

al.

Telocytes form networks in

normal cardiac tissues

HISTOLOGY

AND

HISTOPATHOL

OGY

27(6) 807-816 2012 0213-

3911

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

Page 140: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

70

E. Lucarelli, R.

Beretta, B.

Dozza, P.L.

Tazzari, S.M.

O’Connell, F.

Ricci, M. Pierini,

S. Squarzoni, P.P.

Pagliaro, E.I.

Oprita, and D.

Donati

A recently developed

bifacial platelet-rich fibrin

matrix

EUROPEAN

CELLS and

MATERIALS

20 13-23 2010 1473-

2262 4

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

70c1

Walenda, G.,

Hemeda, H.,

Schneider, R.K.,

Merkel, R.,

Hoffmann, B.,

Wagner, W.

Human platelet lysate gel

provides a novel three

dimensional-matrix for

enhanced culture

expansion of mesenchyma

stromal cells

Tissue

Engineering -

Part C: Methods

18(12) 924-934 2012 1076-

3279

70c2

Zhang, L.. , Dai,

X.., Wang, G. ,

Li, Y., Lian, X. ,

Yao, H.

Effects of platelet-rich

plasma gel on the

proliferation and

osteogenic activity of

rabbit bone marrow

mesenchymal stem cells

Chinese Journal

of Tissue

Engineering

Research

168

(2312)

4199-

4203 2012

1673-

8225

70c3 Sclafani, A.P.,

Saman, M.

Platelet-Rich Plasma

Matrix for Facial Plastic

Surgery

Facial Plastic

Surgery Clinics

of North

America

20(2) 177-186 2012 1064-

7406

70c4

Sclafani,

A.P.McCormick,

S.A

Induction of dermal

collagenesis, angiogenesis,

and adipogenesis in human

skin by injection of

platelet-rich fibrin matrix

Archives of

Facial Plastic

Surgery

14(2) 132-136 2012 1521-

2491

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

Page 141: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

71

Bratosin, D;

Estaquier, J; Petit,

F; Arnoult, D;

Quatannens, B;

Tissier, JP;

Slomianny, C;

Sartiaux, C;

Alonso, C; Huart,

JJ; Montreuil, J;

Ameisen, JC

Programmed cell death in

mature erythrocytes: a

model for investigating

death effector pathways

operating in the absence of

mitochondria

CELL DEATH

AND

DIFFERENTIA

TION

8 1143-

1156 2001

1350-

9047

21 (pt

anul 2012)

si 214 in

total

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

71c1

Lau, IP.; Chen,

HJ ; ; Ong, HC ;

Leung, KCF ; Ho,

HP ; Kong, SK

In vitro effect of CTAB-

and PEG-coated gold

nanorods on the induction

of eryptosis/erythroptosis

in human erythrocytes

NANOTOXICO

LOGY 6 847-856 2012

1743-

5390

71c2

Gugliotta, T ; De

Luca, G ;

Romano, P ;

Rigano, C ;

Scuteri, A ;

Romano, L

Effects of lead chloride on

human erythrocyte

membranes and on kinetic

anion sulphate and

glutathione concentrations

CELLULAR &

MOLECULAR

BIOLOGY

LETTERS

17 586-597 2012 1425-

8153

Page 142: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

71c3

Lang, E; Qadri,

SM ; Jilani, K ;

Zelenak, C ;

Lupescu, A ;

Schleicher, E;

Lang, F

Carbon Monoxide-

Sensitive Apoptotic Death

of Erythrocytes

BASIC &

CLINICAL

PHARMACOLO

GY &

TOXICOLOGY

111 348-355 2012 1742-

7835

71c4

Lupescu, A ;

Jilani, K ; Zbidah,

M ; Lang, F

Induction of apoptotic

erythrocyte death by

rotenone

TOXICOLOGY 300 132-137 2012 0300-

483X

71c5

Perrone, S ;

Tataranno, ML ;

Stazzoni, G ; Del

Vecchio, A ;

Buonocore, G.

Oxidative injury in

neonatal erythrocytes

JOURNAL OF

MATERNAL-

FETAL &

NEONATAL

MEDICINE

25 104-108 2012 1476-

7058

71c6

Delaby, C ;

Rondeau, C ;

Pouzet, C;

Willemetz, A ;

Pilard, N ;

Desjardins, M ;

Canonne-

Hergaux, F

Subcellular Localization of

Iron and Heme Metabolism

Related Proteins at Early

Stages of

Erythrophagocytosis

PLOS ONE 7

Article

Number:

e42199

DOI:

10.1371/j

ournal.po

ne.00421

99

2012 1932-

6203

71c7

Muller, M ;

Mentel, M ; van

Hellemond, JJ ;

Henze, K ;

Woehle, C ;

Gould, SB ; Yu,

RY ; van der

Giezen, M ;

Biochemistry and

Evolution of Anaerobic

Energy Metabolism in

Eukaryotes

MICROBIOLO

GY AND

MOLECULAR

BIOLOGY

REVIEWS

76 444-495 2012 1092-

2172

Page 143: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

Tielens, AGM ;

Martin, WF

71c8

Gao, MH ;

Cheung, KL ;

Lau, IP ; Yu, WS

; Fung, KP ; Yu,

B ; Loo, JF ;

Kong, SK

Polyphyllin D induces

apoptosis in human

erythrocytes through Ca2+

rise and membrane

permeabilization

ARCHIVES OF

TOXICOLOGY 86 741-752 2012

0340-

5761

71c9

Qadri, SM ;

Mahmud, H ;

Lang, E ; Gu, SC;

Bobbala, D ;

Zelenak, C ;

Jilani, K ;

Siegfried, A ;

Foller, M ; Lang,

F

Enhanced suicidal

erythrocyte death in mice

carrying a loss-of-function

mutation of the

adenomatous polyposis

coli gene

JOURNAL OF

CELLULAR

AND

MOLECULAR

MEDICINE

16 1085-

1093 2012

1582-

1838

71c10 Qian, EW ; Ge,

DT (; Kong, SK

Salidroside Protects

Human Erythrocytes

against Hydrogen

Peroxide-Induced

Apoptosis

JOURNAL OF

NATURAL

PRODUCTS

75 531-537 2012 0163-

3864

71c11

Lupescu, A ;

Jilani, K );

Zelenak, C ;

Zbidah, M ;

Qadri, SM ;

Lang, F

Hexavalent chromium-

induced erythrocyte

membrane phospholipid

asymmetry

BIOMETALS 25 309-318 2012 0966-

0844

71c12 Skorkina, MY

Osmoregulatory reactions

of frog erythrocytes under

conditions of activation

and blockade of Ca2+-

channels

JOURNAL OF

EVOLUTIONA

RY

BIOCHEMISTR

Y AND

PHYSIOLOGY

48 147-151 2012 0022-

0930

Page 144: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

71c13

Rodrigues, V ;

Cordeiro-da-

Silva, A ;

Laforge, M ;

Ouaissi, A ;

Silvestre, R 3;

Estaquier, J

Modulation of mammalian

apoptotic pathways by

intracellular protozoan

parasites

CELLULAR

MICROBIOLO

GY

14 325-333 2012 1462-

5814

71c14

Borst, O ; Abed,

M ; Alesutan, I ;

Towhid, ST ;

Qadri, SM ;

Foller, M ;

Gawaz, M ; Lang,

F

Dynamic adhesion of

eryptotic erythrocytes to

endothelial cells via

CXCL16/SR-PSOX

AMERICAN

JOURNAL OF

PHYSIOLOGY-

CELL

PHYSIOLOGY

302 C644-

C651 2012

0363-

6143

71c15

Zbidah, M ;

Lupescu, A ;

Jilani, K ; Fajol,

A; Michael, D ;

Qadri, SM ;

Lang, F

Apigenin-Induced Suicidal

Erythrocyte Death

JOURNAL OF

AGRICULTUR

AL AND FOOD

CHEMISTRY

60 533-538 2012 0021-

8561

71c16

Lupescu, A ;

Shaik, N ; Jilani,

K ; Zelenak, C ;

Lang, E; Pasham,

V ; Zbidah, M ;

Plate, A ; Bitzer,

M ; Foller, M ;

Qadri, SM ;

Lang, F

Enhanced Erythrocyte

Membrane Exposure of

Phosphatidylserine

Following Sorafenib

Treatment: An in vivo and

in vitro Study

CELLULAR

PHYSIOLOGY

AND

BIOCHEMISTR

Y

30 876-888 2012 1015-

8987

71c17

Zbidah, M ;

Lupescu, A ;

Yang, WT ; Bosc,

A ; Jilani, K ;

Shaik, N ; Lang,

F

Sulindac Sulfide - Induced

Stimulation of Eryptosis

Cell Physiol

Biochem. 30

1072-

1082 2012

1015-

8987

17c18

2012

Page 145: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

71c18

Shaik, N ;

Lupescu, A ;

Lang, F

Sunitinib-sensitive Suicidal

Erythrocyte Death

CELLULAR

PHYSIOLOGY

AND

BIOCHEMISTR

Y

30 512-522 2012 1015-

8987

71c19

Shaik, N ;

Zbidah, M ;

Lang, F.

Inhibition of Ca2+ Entry

and Suicidal Erythrocyte

Death by Naringin

CELLULAR

PHYSIOLOGY

AND

BIOCHEMISTR

Y

30 678-686 2012 1015-

8987

71c20

Lupescu, A;

Jilani, K ;

Zelenak, C;

Zbidah, M ;

Shaik, N ; Lang,

F .

Induction of Programmed

Erythrocyte Death by

Gambogic Acid

CELLULAR

PHYSIOLOGY

AND

BIOCHEMISTR

Y

30 428-438 2012 1015-

8987

71c21

Zelenak, C

Pasham, V ;

Jilani, K ;

Tripodi, PM ;

Rosaclerio, L ;

Pathare, G ;

Lupescu, A ;

Faggio, C ; Qadri,

SM ; Lang, F.

Tanshinone IIA Stimulates

Erythrocyte

Phosphatidylserine

Exposure

CELLULAR

PHYSIOLOGY

AND

BIOCHEMISTR

Y

30 282-294 2012 1015-

8987

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

72

Bratosin, D ;

Mazurier, J ;

Tissier, JP ;

Estaquier, J ;

Huart, JJ ;

Ameisen, JC ;

Aminoff, D ;

Montreuil, J.

Cellular and molecular

mechanisms of senescent

erythrocyte phagocytosis

by macrophages. A review

BIOCHIMIE 80 173-195 1998 0300-

9084

13 citari

in 2012

si145 total

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

Page 146: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

72c1

Sorensen, ALT ;

Clausen, H ;

Wandall, HH.

Carbohydrate clearance

receptors in transfusion

medicine

BIOCHIMICA

ET

BIOPHYSICA

ACTA-

GENERAL

SUBJECTS

1820 1797-

1808 2012

0304-

4165

72c2 Talafova, K ;

Nahalka, J .

"Lost sugars" - reality of

their biological and

medical applications

CENTRAL

EUROPEAN

JOURNAL OF

BIOLOGY

7 777-793 2012 1895-

104X

72c3 Hamza, I ;

Dailey, HA.

One ring to rule them all:

Trafficking of heme and

heme synthesis

intermediates in the

metazoans

BIOCHIMICA

ET

BIOPHYSICA

ACTA-

MOLECULAR

CELL

RESEARCH

1823 1617-

1632 2012

0167-

4889

72c4

Olsson, MG ;

Allhorn, M ;

Bulow, L ;

Hansson, SR ;

Ley, D ; Olsson,

ML ;

Schmidtchen, A ;

Akerstrom, B.

Pathological Conditions

Involving Extracellular

Hemoglobin: Molecular

Mechanisms, Clinical

Significance, and Novel

Therapeutic Opportunities

for alpha(1)-Microglobulin

ANTIOXIDANT

S & REDOX

SIGNALING

17 813-846 2012 1523-

0864

72c5

Delaby, C;

Rondeau, C ;

Pouzet, C ;

Willemetz, A ;

Pilard, N

Desjardins, M ;

Canonne-

Hergaux, F

Subcellular Localization of

Iron and Heme Metabolism

Related Proteins at Early

Stages of

Erythrophagocytosis

PLOS ONE 7

Article

Number:

e42199

DOI:

10.1371/j

ournal.po

ne.00421

99

2012 1932-

6203

72c6

Olszewska, M;

Wiatrow, J ;

Bober, J ;

Stachowska, E;

Golembiewska, E

; Jakubowska, K ;

Stanczyk-Dunaj,

M ; Pietrzak-

Oxidative stress modulates

the organization of

erythrocyte membrane

cytoskeleton

POSTEPY

HIGIENY I

MEDYCYNY

DOSWIADCZA

LNEJ

66 534-542 2012 0032-

5449

Page 147: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

Nowacka, M.

72c7

Gottlieb, Y ;

Topaz, O ;

Cohen, LA ;

Yakov, LD ;

Haber, T ;

Morgenstern, A ;

Weiss, A ;

Berman, KC ;

Fibach, E;

Meyron-Holtz,

EG

Physiologically aged red

blood cells undergo

erythrophagocytosis in

vivo but not in vitro

HAEMATOLO

GICA-THE

HEMATOLOG

Y JOURNAL

97 994-1002 2012 0390-

6078

72c8

Criswell, KA ;

Wojcinski, Z ;

Pegg, D ;

Albassam, M ;

Duddy, S ; Olsen,

E ; Bailie, M ;

Foote, S ;

Anderson, T

Key Components of the

Mode of Action for

Hemangiosarcoma

Induction in Pregabalin-

Treated Mice: Evidence of

Increased Bicarbonate,

Dysregulated

Erythropoiesis,

Macrophage Activation,

and Increased Angiogenic

Growth Factors in Mice

but Not in Rats

TOXICOLOGIC

AL SCIENCES 128

22-+

DOI:

10.1093/t

oxsci/kfs

147

2012 1096-

6080

72c9

Banz, A ; Cremel,

M ; Mouvant, A ;

Guerin, N ;

Horand, F ;

Godfrin, Y.

Tumor Growth Control

Using Red Blood Cells as

the Antigen Delivery

System and Poly(I:C)

JOURNAL OF

IMMUNOTHER

APY

35 409-417 2012 1524-

9557

72c10 Zaccone, V ;

Gasbarrini, G.

FROM IRON

ACCUMULATION TO

ORGAN DAMAGE

MINERVA

MEDICA 103 123-140 2012

0026-

4806

72c11

Guillaud, C ;

Loustau, V ;

Michel, M

Hemolytic anemia in

adults: main causes and

diagnostic procedures

EXPERT

REVIEW OF

HEMATOLOG

5 229-241 2012 1747-

4086

Page 148: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

Y

72c12

Straat, M ; van

Bruggen, R ; de

Korte, D ;

Juffermans, NP

Red Blood Cell Clearance

in Inflammation

TRANSFUSION

MEDICINE

AND

HEMOTHERAP

Y

39 353-360 2012 1660-

3796

72c13

Sternberg, N ;

Georgieva, R ;

Duft, K ;

Baumler, H

Surface-modified loaded

human red blood cells for

targeting and delivery of

drugs

JOURNAL OF

MICROENCAP

SULATION

29 9-20 2012 0265-

2048

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

73

BRATOSIN, D ;

MAZURIER, J ;

DEBRAY, H ;

LECOCQ, M ;

BOILLY, B ;

ALONSO, C ;

MOISEI, M ;

MOTAS, C ;

MONTREUIL, J.

FLOW

CYTOFLUOROMETRIC

ANALYSIS OF YOUNG

AND SENESCENT

HUMAN

ERYTHROCYTES

PROBED WITH LECTINS

- EVIDENCE THAT

SIALIC ACIDS CONTROL

THEIR LIFE-SPAN

GLYCOCONJU

GATE

JOURNAL

12 258-267 1995 0282-

0080

3 in 2012

si 57 in

total

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

73c1

Sorensen, ALT ;

Clausen, H ;

Wandall, HH .

Carbohydrate clearance

receptors in transfusion

medicine

BIOCHIMICA

ET

BIOPHYSICA

ACTA-

GENERAL

SUBJECTS

1820 1797-

1808 2012

0304-

4165

Page 149: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

73c2

Jansen, AJG ;

Josefsson, EC ;

Rumjantseva, V ;

Liu, QP ; Falet,

H; Bergmeier, W

; Cifuni, SM ;

Sackstein, R; von

Andrian, UH ;

Wagner, DD ;

Hartwig, JH;

Hoffmeister, KM.

Desialylation accelerates

platelet clearance after

refrigeration and initiates

GPIb alpha

metalloproteinase-

mediated cleavage in mice

BLOOD 119 1263-

1273 2012

0006-

4971

73c3

Mehdi, MM ;

Singh, P ; Rizvi,

SI.

Erythrocyte sialic acid

content during aging in

humans: Correlation with

markers of oxidative stress

DISEASE

MARKERS 32 179-186 2012

0278-

0240

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

74

Bratosin, D;

Mitrofan, L ;

Palii, C ;

Estaquier, J;

Montreuil, J.

Novel fluorescence assay

using calcein-AM for the

determination of human

erythrocyte viability and

aging

CYTOMETRY

PART A 66A 78-84 2005

1552-

4922

11 in anul

2012 si 36

in total

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

74c1

Lau, IP; Chen, HJ

; Wang, JF ; Ong,

HC ; Leung,

KCF; Ho, HP ;

Kong, SK.

In vitro effect of CTAB-

and PEG-coated gold

nanorods on the induction

of eryptosis/erythroptosis

in human erythrocytes

NANOTOXICO

LOGY 6 847-856 2012

1743-

5390

Page 150: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

74c2

Larson, MC ;

Woodliff, JE ;

Hillery, CA ;

Kearl, TJ ; Zhao,

M.

Phosphatidylethanolamine

is externalized at the

surface of microparticles

mi- 1821 1501-

1507 2012

1388-

1981

74c3

Chan, LL ;

Wilkinson, AR ;

Paradis, BD ; Lai,

N.

Rapid Image-based

Cytometry for Comparison

of Fluorescent Viability

Staining Methods

JOURNAL OF

FLUORESCEN

CE

22 1301-

1311 2012

1053-

0509

74c4

Gottlieb, Y;

Topaz, O ;

Cohen, LA ;

Yakov, LD;

Haber, T;

Morgenstern, A ;

Weiss, A;

Berman, KC;

Fibach, E;

Meyron-Holtz,

EG .

Physiologically aged red

blood cells undergo

erythrophagocytosis in

vivo but not in vitro

HAEMATOLO

GICA-THE

HEMATOLOG

Y JOURNAL

97 994-1002 2012 0390-

6078

Page 151: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

74c5

Gao, MH;

Cheung, KL; Lau,

IP; Yu, WS;

Fung, KP; Yu, B ;

Loo, JF; Kong,

SK.

Polyphyllin D induces

apoptosis in human

erythrocytes through Ca2+

rise and membrane

permeabilization

ARCHIVES OF

TOXICOLOGY 86 741-752 2012

0340-

5761

74c6 Qian, EW; Ge,

DT; Kong, SK.

Salidroside Protects

Human Erythrocytes

against Hydrogen

Peroxide-Induced

Apoptosis

JOURNAL OF

NATURAL

PRODUCTS

75 531-537 2012 0163-

3864

74c7

Thakur, A;

Zaman, A;

Hummel, J;

Jones, K;

Hortelano, G.

Single-colour flow

cytometric assay to

determine NK cell-

mediated cytotoxicity and

viability against non-

adherent human tumor

cells

BIOTECHNOL

OGY LETTERS 34 447-453 2012

0141-

5492

74c8

De Oliveira, S; de

Almeida, VV;

Calado, A;

Rosario, HS;

Saldanha, C.

Integrin-associated protein

(CD47) is a putative

mediator for soluble

fibrinogen interaction with

human red blood cells

membrane

BIOCHIMICA

ET

BIOPHYSICA

ACTA-

BIOMEMBRAN

ES

1818 481-490 2012 0005-

2736

Page 152: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

74c9

Nascimento, FD ;

Sancey, L ;

Pereira, A; Rome,

C ; Oliveira, V ;

Oliveira, EB ;

Nader, HB ;

Yamane, T ;

Kerkis, I ;

Tersariol, ILS ;

Coll, JL; Hayashi,

MAF.

The Natural Cell-

Penetrating Peptide

Crotamine Targets Tumor

Tissue in Vivo and

Triggers a Lethal Calcium-

Dependent Pathway in

Cultured Cells

MOLECULAR

PHARMACEUT

ICS

9 211-221 2012 1543-

8384

74c10

Crawford, C ;

Kennedy-Lydon,

T Sprott, C ;

Desai, T ;

Sawbridge, L ;

Munday, J ;

Unwin, RJ ;

Wildman, SSP;

Peppiatt-

Wildman, CM.

An Intact Kidney Slice

Model to Investigate Vasa

Recta Properties and

Function in situ

NEPHRON

PHYSIOLOGY 120 17-31 2012

1660-

2137

74c11

Cheung, KL ;

Chen, HJ ; Chen,

QL ; Wang, JF ;

Ho, HP; Wong,

CK; Kong, SK.

CTAB-coated gold

nanorods elicit allergic

response through

degranulation and cell

death in human basophils

NANOSCALE 4 4447-

4449 2012

2040-

3364

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

75

Bratosin, D ;

Leszczynski, S ;

Sartiaux, C ;

Fontaine, O ;

Descamps, J ;

Huart, JJ ;

Poplineau, J ;

Improved storage of

erythrocytes by prior

leukodepletion: Flow

cytometric evaluation of

stored erythrocytes

CYTOMETRY 46 351-356 2001 0196-

4763

1 in 2012

si 321 in

total

Page 153: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

Goudaliez, F ;

Aminoff, D ;

Montreuil, J.

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

75c1

Manlhiot, C ;

McCrindle, BW ;

Menjak, IB;

Yoon, H ; Holtby,

HM; Brandao,

LR ; Chan, AK ;

Schwartz, SM;

Ben Sivarajan, V;

Crawford-Lean, L

; Foreman, C

Caldarone, CA ;

Van Arsdell, GS;

Gruenwald, CE.

Longer Blood Storage Is

Associated With

Suboptimal Outcomes in

High-Risk Pediatric

Cardiac Surgery

ANNALS OF

THORACIC

SURGERY

93 1563-

1570 2012

0003-

4975

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

76

Bratosin, D ;

Mazurier, J ;

Tissier, JP ;

Slomianny, C ;

Estaquier, J ;

RussoMarie, F;

Huart, JJ

Freyssinet, JM ;

Aminoff, D ;

Ameisen, JC ;

Montreuil, J.

Molecular mechanisms of

erythrophagocytosis.

Characterization of the

senescent erythrocytes that

are phagocytized by

macrophages

COMPTES

RENDUS DE L

ACADEMIE

DES SCIENCES

SERIE III-

SCIENCES DE

LA VIE-LIFE

SCIENCES

320 811-818 1997 0764-

4469

1 in 2012

si 30 in

total

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

Page 154: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

76c1

Lau, IP; Chen,

HJ; Wang, JF ;

Ong, HC; Leung,

KCF ; Ho, HP.

In vitro effect of CTAB-

and PEG-coated gold

nanorods on the induction

of eryptosis/erythroptosis

in human erythrocytes

NANOTOXICO

LOGY 6 847-856 2012

1743-

5390

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

77

Bratosin, D;

Tcacenco, L ;

Sidoroff, M ;

Cotoraci, C ;

Slomianny, C;

Estaquier, J ;

Montreuil, J.

Active Caspases-8 and-3

an Circulating Human

Erythrocytes Purified on

Immobilized Annexin-V: A

Cytometric Demonstration

CYTOMETRY

PART A 75A 236-244

1552-

4922

1 in anul

2012 si 9

in total

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

77c1

Rinalducci, S;

Ferru, E; Blasi, B

(Blasi, Barbara)1;

Turrini, F.; Zolla,

L.

Oxidative stress and

caspase-mediated

fragmentation of

cytoplasmic domain of

erythrocyte band 3 during

blood storage

BLOOD

TRANSFUSIO

N

10 S55-S62 2012 1723-

2007

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

78

Bratosin, D ;

Palii, C ;

Moicean, AD;

Zanetta, JP ;

Montreuil, J.

Reduced diversity of the

human erythrocyte

membrane sialic acids in

polycythemia vera.

Absence of N-

glycolylneuraminic acid

and characterisation of N-

acetylneuraminic acid 1,7

lactone

BIOCHIMIE 89 355-359 2012 0300-

9084

1 in anul

2012 si 9

in total

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

Page 155: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

78c1

Lo Presti, R ;

Caracciolo, C;

Montana, M;

Barone, R ;

Catania, A;

Caimi, G.

Erythrocyte deformability

evaluated by laser

diffractometry in

polycythemia vera

CLINICAL

HEMORHEOLO

GY AND

MICROCIRCUL

ATION

50 189-192 2012 1386-

0291

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

79

Bulai, T;

Bratosin, D;

Artenie, V ;

Montreuil, J.

Characterization of a

sialate pyruvate-lyase in

the cytosol of human

erythrocytes

BIOCHIMIE 84 655-660

0300-

9084

2 in 2012

si 9 in

total

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

79c1

Bergfeld, AK ;

Pearce, OMT ;

Diaz, SL ; Pham,

T ; Varki, A

Metabolism of Vertebrate

Amino Sugars with N-

Glycolyl Groups

ELUCIDATING THE

INTRACELLULAR FATE

OF THE NON-HUMAN

SIALIC ACID N-

GLYCOLYLNEURAMINIC

ACID

JOURNAL OF

BIOLOGICAL

CHEMISTRY

287 28865-

28881 2012

0021-

9258

79c2

Bergfeld, AK ;

Pearce, OMT ;

Diaz, SL ;

Lawrence, R ;

Vocadlo, DJ ;

Choudhury, B ;

Esko, JD ; Varki,

A

Metabolism of Vertebrate

Amino Sugars with N-

Glycolyl Groups

INCORPORATION OF N-

GLYCOLYLHEXOSAMIN

ES INTO MAMMALIAN

GLYCANS BY FEEDING

N-

GLYCOLYLGALACTOSA

MINE

JOURNAL OF

BIOLOGICAL

CHEMISTRY

287 28898-

28916 2012

0021-

9258

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

Page 156: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

80

Truta E.,

Capraru

G.,Rosu C.M.,

Zamfirache

M.M., Olteanu

Z., Manzu C.

Morphometric pattern of

somatic chromosomes in

three Romanian

seabuckthorn genotypes

Caryologia 64(2) 187-194 2011 0008-

7114 1

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

80c1

Korekar G.,

Sharma R.,

Kumar R., Meenu

R., Bisht N.,

Srivastava R.,

Ahuja P., Stobdan

T.

Identification and

validation of sex-linked

SCAR markers in dioecious

Hippophae rhamnoides L.

(Elaeagnaceae)

Biotechnology

Letters 34(5) 973-978 2012

0141-

5492

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

81

Zamfirache

M.M., Burzo I.,

Gostin I., Stefan

M., Paduraru C.,

Olteanu Z., Badea

M.L., Lambran

C., Truta E.,

Ivanescu L.,

Cojocaru D

Micromorphological traits

and biochemical pattern of

Perovskia atriplicifolia

Benth, plant with

phytoremediative potential

Carpathian

Journal of Earth

and

Environmental

Sciences

6(2) 261-268 2011 1842-

4090 1

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

81c1

Lacatusu R.,

Lacatusu A.R.,

Stanciu Burileanu

M.M., Lazar

D.R., Lungu M.,

Rizea N., Catrina

V.

Phytoremediation of a

sludge depozit proceeded

from a city wastewater

treatment plant

Carpathian

Journal of Earth

and

Environmental

Sciences

7(1) 71-79 2012 1842-

4090

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

Page 157: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

82

Bara I, Bara C,

Capraru G,

Truta E

The possible ways of

speciation in

Papaveraceae family

An. St. Univ.

“Al. I. Cuza”

Iasi, serie noua,

Genetica si

Biologie

Moleculara

VIII 223-233 2007 1582-

3571 1

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

82c1

Kumar S., Jeelani

S.M., Rani S.,

Gupta R.C.,

Kumari S.

Cytology of five species of

subfamily Papaveroideae

from the Western

Himalayas

Protoplasma online

first

DOI:10.1

007/s007

09-012-

0413-7

2012 0033-

183X

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

83 Ivan O., Vasiliu

N. A.

Oribatid mites (Acari,

Oribatida) – bioindicators

of forest soils pollution

with heavy metals and

fluorine

Ann. For. Res. 52 pg 11-18 2009

1844-

8135

(print)

2065-

2445

(online)

1

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

83c1 Skubala P.,

Zaleski T.

Heavy metal sensitivity and

bioconcentration in

oribatid mites (acari,

Oribatida). Gradient study

in meadow ecosystems

Science of the

Total

Environment

414 364-372 2012 0048-

9697

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

84 Vasiliu N. A.,

Ivan O.

New oppiid species (Acari,

Oribatida, Oppiidae) from

Romanian caves

Trav. Inst. Speol.

„Emile

Racovitza”

50 pg. 3-14 2011

0301 –

9187

(print)

2067 –

9033

(online)

1

Page 158: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

84c1 Subias L. S.

Listado sistematico,

sinonimico y biogeografico

de los acaros oribatidos

(Acariformes: Oribatida)

del mundo

Graellsia -

http://www.ucm.

es/info/zoo/Artro

podos/Catalogo.

pdf

564 pp. 2012

0367-

5041

(print)

1989-

953X

(online)

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

85 Vasiliu N. A.,

Ivan O.

Considerations on the

genus Multioppia Hammer,

1961. New species of the

genus from Romania

Acarologia XLIX

(1-2) 39-53 2009

0044-

586-X 1

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

85c1 Ermilov S. G.,

Pesic V.

Oribatid mites from South

Chile with description of

two new species

Systematic and

Applied

Acarology

16 235-246 2011 1362-

1971

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

86 Ivan O., Vasiliu

N. A.

New species of the

subfamily Multioppiinae

Balogh, 1983 (Acari,

Oribatida, Oppiidae)

Trav. Mus. natl.

Hist. nat.

"Grigore Antipa"

XLI 109-131 1999 1223 –

2254 3

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

86c1 Subias L. S.,

Shtanchaeva U.

Acaros oribatidos de

medios endogeos del este

de Aspana: un nuevo

genero y dos nuevas

especies de Multioppiinae

(Acari, Oribatida,

Oppiidae) y dos primeras

citas ibericas

Graellsia 67(2) 127-134 2011

0367-

5041

(print)

1989-

953X

(online)

Page 159: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

86c2 Toluk A.,

Ayyildiz N.

Contribution to the oppiid

mite (Acari, Oribatida)

fauna, with aa list of

species beloging to the

family Oppiidae, recorded

from Turkey

Turk. Entomol.

Derg. 32(2) 131-141 2008

1010-

6960

86c3

Ohkubo N.,

Cokendolpher J.

C.

A new species of

Insculptoppia mite (Acari:

Oribatida: Oppiidae) from

a cave in the southwestern

USA

J. Acarol. Soc.

Jpn. 11(1) pg. 11-16 2002

0918-

1067

(print),

1880-

2273

(online)

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

87

E. Focanici-

Ciurlica, G.

Capraru, D.

Creanga

Comparative cytogenetic

study on thetoxicity of

magnetite and zinc ferrite

nanoparticles in sunflower

root cells

Am. Inst. Phys.

Conf. Proc.

1311

(2) 345-351 2010

(printed):

0094-

243X.

(electroni

c): 1551-

7616

1

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

87c1

Antoniea Poiata,

Dorina E.

Creanga , Claudia

Nadejde, Nicușor

Fifere, Anton

Airinei

Chemically modified

nanoparticles surface for

sensing bacterial loading—

experimental study based

on fluorescence stimulation

by iron ions

Bioelectrochemis

try 2012

1567-

5394

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

88

Wei-Ming He,

Yulong Feng,

Wendy M.

Rindenour, Giles

C. Thelen, Jarrod

Pollock, Alecu

Diaconu, and

Ragan M.

Novel weapons and

invasion: Centaurea

maculosa and (±)-catechin

inhibit North Americans

more than Europeans

OECOLOGIA 159(4) 803-815 2009 0029-

8549 9

Page 160: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

Callaway

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

88c1

Xiao, S;

Callaway, RM;

Newcombe, G;

Aschehoug, ET

Models of Experimental

Competitive Intensities

Predict Home and Away

Differences in Invasive

Impact and the Effects of

an Endophytic Mutualist

AMERICAN

NATURALIST 180(6) 707-718 2012

0003-

0147

88c2

He, WM;

Montesinos, D;

Thelen, GC;

Callaway, RM

Growth and Competitive

Effects of Centaurea stoebe

Populations in Response to

Simulated Nitrogen

Deposition

PLOS ONE 7(4) e36257 2012 1932-

6203

88c3

Ni, GY; Zhao, P;

Huang, QQ; Hou,

YP; Zhou, CM;

Cao, QP; Peng,

SL

Exploring the Novel

Weapons Hypothesis with

invasive plant species in

China

ALLELOPATH

Y JOURNAL 29(2) 199-213 2012

0971-

4693

88c4

Graebner, RC;

Callaway, RM;

Montesinos, D

Invasive species grows

faster, competes better,

and shows greater

evolution toward increased

seed size and growth than

exotic non-invasive

congeners

PLANT

ECOLOGY 213(4) 545-553 2012

1385-

0237

Page 161: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

88c5

Desurmont, GA;

Herard, F;

Agrawal, AA

Oviposition strategy as a

means of local adaptation

to plant defence in native

and invasive populations of

the viburnum leaf beetle

PROCEEDINGS

OF THE

ROYAL

SOCIETY B-

BIOLOGICAL

SCIENCES

279(17

30) 952-958 2012

0962-

8452

88c6

Perez, JE;

Alfonsi, C;

Ramos, C;

Gomez, JA;

Munoz, C;

Salazar, SK

HOW SOME ALIEN

SPECIES BECOME

INVASIVE. SOME

ECOLOGICAL, GENETIC

AND EPIGENETIC BASIS

FOR BIOINVASIONS

INTERCIENCIA 37(3) 238-244 2012 0378-

1844

88c7

Cesco, S;

Mimmo, T;

Tonon, G;

Tomasi, N;

Pinton, R;

Terzano, R;

Neumann, G;

Weisskopf, L;

Renella, G;

Landi, L;

Nannipieri, P

Plant-borne flavonoids

released into the

rhizosphere: impact on soil

bio-activities related to

plant nutrition. A review

BIOLOGY AND

FERTILITY OF

SOILS

48(2) 123-149 2012 0178-

2762

88c8 He, WM; Li, JJ;

Peng, PH

Simulated Warming

Differentially Affects the

Growth and Competitive

Ability of Centaurea

maculosa Populations from

Home and Introduced

Ranges

PLOS ONE 7(1) e31170 2012 1932-

6203

88c9

Aschehoug, ET;

Metlen, KL;

Callaway, RM;

Newcombe, G

Fungal endophytes directly

increase the competitive

effects of an invasive forb

ECOLOGY 93(1) 3-Aug 2012 Dec-58

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

Page 162: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

89

José L. Hierro,

Özkan Eren,

Liana

Khetsuriani,

Alecu Diaconu,

Katalin Török,

Daniel

Montesinos,

Krikor Andonian,

David Kikodze,

Levan Janoian,

Diego Villarreal,

Eugenia Estanga-

Mollica, and

Ragan M.

Callaway

Germination response of

an annual plant in native

and non-native ranges.

ÖIKOS 118 (4) 529-538 2009 0030-

1299 6

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

90c1

Leifso, A;

MacDougall, AS;

Husband, B;

Hierro, JL;

Kochy, M; Partel,

M; Peltzer, DA

Expansion of a globally

pervasive grass occurs

without substantial trait

differences between home

and away populations

OECOLOGIA 170(4) 1123-

1132 2012

0029-

8549

90c2

Montesinos, D;

Santiago, G;

Callaway, RM

Neo-Allopatry and Rapid

Reproductive Isolation

AMERICAN

NATURALIST 180(4) 529-533 2012

0003-

0147

90c3

Eriksen, RL;

Desronvil, T;

Hierro, JL;

Kesseli, R

Morphological

differentiation in a

common garden

experiment among native

and non-native specimens

of the invasive weed yellow

starthistle (Centaurea

solstitialis)

BIOLOGICAL

INVASIONS 14(7)

1459-

1467 2012

1387-

3547

90c4

Graebner, RC;

Callaway, RM;

Montesinos, D

Invasive species grows

faster, competes better,

and shows greater

evolution toward increased

seed size and growth than

PLANT

ECOLOGY 213(4) 545-553 2012

1385-

0237

Page 163: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

exotic non-invasive

congeners

90c5

Andonian, K;

Hierro, JL;

Khetsuriani, L;

Becerra, PI;

Janoyan, G;

Villareal, D;

Cavieres, LA;

Fox, LR;

Callaway, RM

Geographic mosaics of

plant-soil microbe

interactions in a global

plant invasion

JOURNAL OF

BIOGEOGRAP

HY

39(3) 600-608 2012 0305-

0270

90c6

Wainwright, CE;

Wolkovich, EM;

Cleland, EE

Seasonal priority effects:

implications for invasion

and restoration in a semi-

arid system

JOURNAL OF

APPLIED

ECOLOGY

49(1) 234-241 2012 0021-

8901

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

91

Thorpe A.,

Callaway M.R.,

Diaconu A.,

Thelen G

Root exudate is

allelopathic in invaded

community but not in

native community: field

evidence for the novel

weapons hypothesis

JOURNAL OF

ECOLOGY 97 (5) 641-645 2009

0022-

0477 11

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

92c1

Xiao, S;

Callaway, RM;

Newcombe, G;

Aschehoug, ET

Models of Experimental

Competitive Intensities

Predict Home and Away

Differences in Invasive

Impact and the Effects of

an Endophytic Mutualist

AMERICAN

NATURALIST 180(6) 707-718 2012

0003-

0147

92c2

Kaur, R;

Gonzales, WL;

Llambi, LD;

Soriano, PJ;

Community Impacts of

Prosopis juliflora

Invasion: Biogeographic

and Congeneric

PLOS ONE 7(9) e44966 2012 1932-

6203

Page 164: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

Callaway, RM;

Rout, ME;

Gallaher, TJ;

Inderjit

Comparisons

92c3

Meiners, SJ;

Kong, CH;

Ladwig, LM;

Pisula, NL; Lang,

KA

Developing an ecological

context for allelopathy

PLANT

ECOLOGY 213(8)

1221-

1227 2012

1385-

0237

92c4

Shao, H; Huang,

XL; Wei, XY;

Zhang, C

Phytotoxic Effects and a

Phytotoxin from the

Invasive Plant Xanthium

italicum Moretti

MOLECULES 17(4) 4037-

4046 2012

1420-

3049

92c5 Lankau, RA

Interpopulation variation

in allelopathic traits

informs restoration of

invaded landscapes

EVOLUTIONA

RY

APPLICATION

S

5(3) 270-282 2012 1752-

4571

92c6

Ni, GY; Zhao, P;

Huang, QQ; Hou,

YP; Zhou, CM;

Cao, QP; Peng,

SL

Exploring the Novel

Weapons Hypothesis with

invasive plant species in

China

ALLELOPATH

Y JOURNAL 29(2) 199-213 2012

0971-

4693

92c7

Hall, SL;

McCulley, RL;

Barney, RJ

Restoration of Native

Warm Season Grassland

Species in a Tall Fescue

Pasture Using Prescribed

Fire and Herbicides

RESTORATION

ECOLOGY 20(2) 194-201 2012

1061-

2971

92c8

Scognamiglio, M;

Fiumano, V;

D'Abrosca, B;

Pacifico, S;

Messere, A;

Esposito, A;

Fiorentino, A

Allelopathic potential of

alkylphenols from Dactylis

glomerata subsp hispanica

(Roth) Nyman

PHYTOCHEMI

STRY

LETTERS

5(1) 206-210 2012 1874-

3900

92c9

Irvine, IC;

Brigham, CA;

Suding, KN;

Martiny, JBH

The Abundance of Pink-

Pigmented Facultative

Methylotrophs in the Root

Zone of Plant Species in

Invaded Coastal Sage

Scrub Habitat

PLOS ONE 7(2) e31026 2012 1932-

6203

Page 165: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

92c10

Catford, JA;

Daehler, CC;

Murphy, HT;

Sheppard, AW;

Hardesty, BD;

Westcott, DA;

Rejmanek, M;

Bellingham, PJ;

Pergl, J; Horvitz,

CC; Hulme, PE

The intermediate

disturbance hypothesis and

plant invasions:

Implications for species

richness and management

PERSPECTIVE

S IN PLANT

ECOLOGY

EVOLUTION

AND

SYSTEMATICS

14(3) 231-241 2012 1433-

8319

92c11

Aschehoug, ET;

Metlen, KL;

Callaway, RM;

Newcombe, G

Fungal endophytes directly

increase the competitive

effects of an invasive forb

ECOLOGY 93(1) 3-Aug 2012 Dec-58

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

93

Callaway, Ragan

M., Lauren P.

Waller, Alecu

Diaconu, Robert

Pal, Alexandra R.

Collins, Heinz

Mueller-Schaerer,

and John L.

Maron

Escape from competition:

Neighbors reduce

Centaurea stoebe

performance at home but

not away

ECOLOGY 92(12) 2208-

2213 2012

0012-

9658 3

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

93c1

Xiao, S;

Callaway, RM;

Newcombe, G;

Aschehoug, ET

Models of Experimental

Competitive Intensities

Predict Home and Away

Differences in Invasive

Impact and the Effects of

an Endophytic Mutualist

AMERICAN

NATURALIST 180(6) 707-718 2012

0003-

0147

93c2

Hinz, HL;

Schwarzlander,

M; McKenney,

JL; Cripps, MG;

Harmon, B; Price,

WJ

Biogeographical

comparison of the invasive

Lepidium draba in its

native, expanded and

introduced ranges

BIOLOGICAL

INVASIONS 14(10)

1999-

2016 2012

1387-

3547

Page 166: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

93c3

Petitpierre, B;

Kueffer, C;

Broennimann, O;

Randin, C;

Daehler, C;

Guisan, A

Climatic Niche Shifts Are

Rare Among Terrestrial

Plant Invaders

SCIENCE 335(60

74 )

0036-

8075 2012

0036-

8075

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

94

Maragkoudakis,

P., Mountzouris,

K., Rosu, C.M.,

Zoumpopoulou,

G.,

Papadimitriou,

K., Dalaka E.,

Hadjipetrou, A.,

Theofanous,G.,

Strozzi, G.P.

Carlini, N.,

Zervas, G. and

Tsakalidou, E.

Feed supplementation of L.

plantarum PCA 236

modulates

gut microbiota and milk

fatty acid composition in

dairy goats

Int. J. Food

Microbiol.,

141

(Suppl.

), (ISI

indexe

d) (IF

3,001)

Scor

influen

ta:

2,6732

0

pp.S109

- S116 2010

0168-

1605 7

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

94c1

R Wall, TM

Marques, O

O'Sullivan

Contrasting effects of

Bifidobacterium breve

NCIMB 702258 and

Bifidobacterium breve

DPC 6330 on the

composition of murine

brain fatty acids and gut

microbiota

The American

Journal of

Clinical

Nutrition

95,

no.5

1278-

1287; 2012

1938-

3207

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pg…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

(lucrare

citata)

Page 167: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

95

Craita Maria

ROSU, Ciprian

MANZU,

Zenovia

OLTEANU,

Lacramioara

OPRICA, Adrian

OPREA, Elena

CIORNEA and

Maria Magdalena

ZAMFIRACHE,

Notulae Botanicae Horti

Agrobotanici

Not Bot Horti

Agrobo

vol.

39,

no.2

203-209 2011

1

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

95c1

Maja Mikulic-

Petkovsek,Valent

ina

Schmitzer,Ana

Slatnar,Franci

Stampar,Robert

Veberic

Composition of Sugars,

Organic Acids, and Total

Phenolics in 25 Wild or

Cultivated Berry Species

Journal of Food

Science 77 (10)

1064-

1070 2012

1750-

3841

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

96

Diaconu M.,

Litescu S.C.,

Radu G.L.,

Bienzymatic sensor based

on the use of redox

enzymes and chitosan–

MWCNT nanocomposite.

Evaluation of total

phenolic content in plant

extracts,

Microchim. Acta 172 177-184 2011 0026-

3672 4

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

96c1

Wang, K., Tang,

J., Zhang, Z.,

Gao, Y., Chen, G.

Laccase on Black Pearl

2000 modified glassy

carbon electrode:

Characterization of direct

electron transfer and

biological sensing

properties for pyrocatechol

Electrochimica

Acta 70 112-117 2012

0013-

4686

Page 168: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

96c2

Prehn, R.,

Gonzalo-Ruiz, J.,

Cortina-Puig, M

Electrochemical detection

of polyphenolic compounds

in foods and beverages

Current

Analytical

Chemistry

8 472-484 2012 1573-

4110

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

97 Teodor E, Lazar

V, Litescu et al.

Hydrogel-magnetic

nanoparticles with

immobilized l-

asparaginase for

biomedical applications

Journal of

Materials

Science -Mat in

Med.

20 1307-

1314 2009

0957-

4530 7

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

97c1

Cuéllar-Cruz, M ,

Vega-González,

A, Mendoza-

Novelo, B,

López-Romero,

E., Ruiz-Baca, E,

Quintanar-

Escorza, M.A.,

Villagómez-

Castro JC

The effect of biomaterials

and antifungals on biofilm

formation by Candida

species: A review

European

Journal of

Clinical

Microbiology

and Infectious

Diseases

31 2513-

2527 2012

0934-

9723 1

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

98 Teodor E, Petcu

C, Litescu et al.

Nanostructured

Biomaterials with

Controlled Properties

Synthesis and

Characterization

Nanoscale

Research Letters 4(6) 544-549 2009

1931-

7573 6

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

Page 169: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

98c1 Mallakpour, S.

Barati, A.

Preparation and

characterization of

optically active poly

(amide-imide)/TiO 2

bionanocomposites

containing N-

trimellitylimido-L-

isoleucine linkages: Using

ionic liquid and ultrasonic

irradiation

Journal of

Polymer

Research

19 art. no.

9802 2012

1022-

9760 1

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

99

Danet, AF;

Bucur, B;

Cheregi, MC;

Badea, M;

Serban, S

Spectrophotometric

determination of

organophosphoric

insecticides in a FIA

system based on AChE

inhibition

Anal. Lett. 36 59-73 2003 0003-

2719 13

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

99c1

Pohanka, M.,

Drtinova, L.,

Kuca, K.

Acetylcholinesterase based

assay of eleven

organophosphorus

pesticides: Finding of

assay limitations

International

Journal of

Environmental

Analytical

Chemistry

92 125-132 2012 0306-

7319

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

100

Bucur B ;

Andreescu S ;

Marty JL

Affinity Methods to

Immobilize

Acetylcholinesterases for

Manufacturing Biosensors

Anal. Lett. 37 1571-

1588 2004

0003-

2719 16

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

Page 170: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

100c1

Carrara, S.,

Ghoreishizadeh,

S., Olivo, J.,

Taurino, I., Baj-

Rossi, C.,

Cavallini, A., de

Beeck, M.O., (...),

De Micheli, G.

Fully integrated biochip

platforms for advanced

healthcare

Sensors 12 11013-

11060 2012

1424-

8220

100c2

Sassolas, A.,

Blum, L.J., Leca-

Bouvier, B.D.

Immobilization strategies

to develop enzymatic

biosensors

Biotechnology

Advances 30 489-511 2012

0734-

9750

100c3

Tu, X., Zhao, Y.,

Luo, S., Luo, X.,

Feng, L

Direct electrochemical

sensing of glucose using

glucose oxidase

immobilized on

functionalized carbon

nanotubes via a novel

metal chelate-based

affinity method

Microchimica

Acta 177 159-166 2012

0026-

3672

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

101 Bucur B ; Marty

JL, Danet AF

Versatile method of

cholinesterase

immobilisation via affinity

bonds using Concanavalin

A applied to the

construction of a screen-

printed biosensor

Biosens. &

Bioelectr. 20 217-225 2004

0956-

5663 34

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

101c1 Gao, X., Tang,

G., Su, X

Optical detection of

organophosphorus

compounds based on Mn-

doped ZnSe d-dot

enzymatic catalytic sensor

Biosensors and

Bioelectronics 36 75-80 2012

0956-

5663

Page 171: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

101c2 Çevik, S., Timur,

S., Anik, Ü.

Biocentri-voltammetry for

the enzyme assay: A model

study

RSC Advances 2 4299-

4303 2012

101c3

Sassolas, A.,

Blum, L.J., Leca-

Bouvier, B.D.

Immobilization strategies

to develop enzymatic

biosensors

Biotechnology

Advances 30 489-511 2012

0734-

9750

101c4

Evtugyn, G.A.,

Younusov, R.R.,

Ivanov, A.N.,

Sitdikov, R.R.,

Galuchin, A.V.,

Budnikov, H.C.,

Stoikov, I.I.,

Antipin, I.S.

Cholinesterase Biosensors

Based on Screen-Printed

Electrodes Modified with

Co-Phtalocyanine and

Polycarboxylated

Thiacalixarenes

Electroanalysis 24 554-562 2012 1040-

0397

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

102

Bucur, B;

Dondoi, M;

Danet, A; Marty,

JL

Insecticide identification

using a FIA system with

biosensors based on

various cholinesterases

Anal. Chim.

Acta 539 195-201 2005

0003-

2670 28

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

102c1

Ichimura, K.,

Iwata, S.,

Mochizuki, S.,

Ohmi, M.,

Adachi, D.

Revisit to the

photocrosslinking behavior

of PVA-SbQ as a water-

soluble photopolymer with

anomalously low contents

of quaterized stilbazol side

chains

Journal of

Polymer Science,

Part A: Polymer

Chemistry

50 4094-

4102 2012

0887-

624X

102c2

Arredondo, M.,

Stoytcheva, M.,

Zlatev, R.,

Gochev, V

Some clinical applications

of the electrochemical

biosensors

Mini-Reviews in

Medicinal

Chemistry

12 1301-

1313 2012

1389-

5575

Page 172: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

102c3

Tortolini, C.,

Mazzei, F.,

Carlucci, L.

Electrochemical

biosensors for

environmental monitoring

International

Journal of

Environment and

Health

6 93-110 2012 0960-

3123

102c4

Dong, J., Li, Z.,

Lei, H., He, Y.,

Wang, H., Sun,

Y.

Expression and molecular

evolution of recombinant

acetylcholinesterase for

detection of pesticide

residues: a review

Shengwu

Gongcheng

Xuebao/Chinese

Journal of

Biotechnology

28 557-564 2012 1000-

3061

102c5

Sassolas, A.,

Blum, L.J., Leca-

Bouvier, B.D.

Immobilization strategies

to develop enzymatic

biosensors

Biotechnology

Advances 30 489-511 2012

0734-

9750

102c6

Mishra, R.K.,

Dominguez, R.B.,

Bhand, S.,

Muñoz, R.,

Marty, J.-L

A novel automated flow-

based biosensor for the

determination of

organophosphate

pesticides in milk

Biosensors and

Bioelectronics 32 56-61 2012

0956-

5663

102c7

Kumar, M.A.,

Mazlomi, M.A.,

Hedström, M.,

Mattiasson, B.

Versatile automated

continuous flow system

(VersAFlo) for bioanalysis

and bioprocess control

Sensors and

Actuators, B:

Chemical

161 855-861 2012 0925-

4005

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

103 Bucur, B; Danet,

AF; Marty, JL

Cholinesterase

immobilisation on the

surface of screen-printed

electrodes based on

Concanavalin A affinity

Anal. Chim.

Acta 530 1-Jun 2005

0003-

2670 23

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

Page 173: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

103c1

Ivanov, Y.,

Marinov, I.,

Portaccio, M.,

Lepore, M., Mita,

D.G.,

Godjevargova, T.

Flow-injection system with

site-specific immobilization

of acetylcholinesterase

biosensor for

amperometric detection of

organophosphate

pesticides

Biotechnology

and

Biotechnological

Equipment

26 3044-

3053 2012

1310-

2818

103c2

Dou, J., Ding, A.,

Cheng, L., Sekar,

R., Wang, H., Li,

S.

A screen-printed,

amperometric biosensor

for the determination of

organophosphorus

pesticides in water samples

Journal of

Environmental

Sciences

24 956-962 2012 1001-

0742

103c3

Sassolas, A.,

Blum, L.J., Leca-

Bouvier, B.D.

Immobilization strategies

to develop enzymatic

biosensors

Biotechnology

Advances 30 489-511 2012

0734-

9750

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

104

Bucur, B;

Fournier, D;

Danet, A; Marty,

JL

Biosensors based on highly

sensitive

acetylcholinesterases for

enhanced carbamate

insecticides detection

Anal. Chim.

Acta 562 115-121 2006

0003-

2670 54

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

104c1 Pundir, C.S.,

Chauhan, N

Acetylcholinesterase

inhibition-based

biosensors for pesticide

determination: A review

Analytical

Biochemistry 429 19-31 2012

0003-

2697

Page 174: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

104c2

Carrara, S.,

Ghoreishizadeh,

S., Olivo, J.,

Taurino, I., Baj-

Rossi, C.,

Cavallini, A., de

Beeck, M.O., (...),

De Micheli, G.

Fully integrated biochip

platforms for advanced

healthcare

Sensors 12 11013-

11060 2012

1424-

8220

104c3 Ion, I., Ion, A.C.

Determination of

chlorpyriphos in broccoli

using a voltammetric

acetylcholinesterase sensor

based on carbon

nanostructure-chitosan

composite material

Materials

Science and

Engineering

C32 1001-

1004 2012

0928-

4931

104c4

Sassolas, A.,

Blum, L.J., Leca-

Bouvier, B.D.

Immobilization strategies

to develop enzymatic

biosensors

Biotechnology

Advances 30 489-511 2012

0734-

9750

104c5

Monton, M.R.N.,

Forsberg, E.M.,

Brennan, J.D.

Tailoring sol-gel-derived

silica materials for optical

biosensing

Chemistry of

Materials 24 796-811 2012

0897-

4756

104c6

Yue, X.-L., Jiang,

C.-H., Jiang, B.,

Ma, F.

Novel covalent attached

acetylcholinesterase

biosensor for

organophosphate pesticide

determination

Harbin Gongye

Daxue

Xuebao/Journal

of Harbin

Institute of

Technology

44,

suppl.

2

206-210 2012 0367-

6234

104c7 Sun, X., Zhai, C.,

Wang, X.

Recent advances in

amperometric

acetylcholinesterase

biosensor

Sensors and

Transducers 137 199-214 2012

1726-

5479

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

Page 175: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

105

Dondoi, MP;

Bucur, B; Danet,

AF; Toader, CN;

Barthelmebs, L;

Marty, JL

Organophosphorous

insecticides extraction and

oxidation on column for

analysis with a

acetylcholinesterase

(AChE) biosensor

Anal. Chim.

Acta, 578 162-169 2006

0003-

2670 19

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

105c1

Zhou, H., Gan,

N., Hou, J., Li,

T., Cao, Y

Enhanced

electrochemiluminescence

employed for the selective

detection of methyl

parathion based on a

zirconia nanoparticle film

modified electrode

Analytical

Sciences 28 267-274 2012

0910-

6340

105c2

Evtugyn, G.A.,

Younusov, R.R.,

Ivanov, A.N.,

Sitdikov, R.R.,

Galuchin, A.V.,

Budnikov, H.C.,

Stoikov, I.I.,

Antipin, I.S.

Cholinesterase Biosensors

Based on Screen-Printed

Electrodes Modified with

Co-Phtalocyanine and

Polycarboxylated

Thiacalixarenes

Electroanalysis 24 554-562 2012 1040-

0397

105c3

Pohanka, M.,

Drtinova, L.,

Kuca, K.

Acetylcholinesterase based

assay of eleven

organophosphorus

pesticides: Finding of

assay limitations

International

Journal of

Environmental

Analytical

Chemistry

92 125-132 2012 0306-

7319

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

106

B. Bucur, G. L.

Radu, C. N.

Toader

Analysis of methanol-

ethanol mixtures from

falsified beverages using a

dual biosensors

amperometric system

based on alcohol

dehydrogenase and alcohol

oxidase

European Food

Research and

Technology

226 1335-

1342 2008

1438-

2377 10

Page 176: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

106c1

Schlangen, C.,

Hämmerle, M.,

Moos, R

Amperometric enzyme

electrodes for the

determination of volatile

alcohols in the headspace

above fruit and vegetable

juices

Microchimica

Acta 179 115-121 2012

0026-

3672

106c2

Rama, E.C.,

Biscay, J.,

González García,

M.B., Reviejo,

A.J., Pingarrón

Carrazón, J.M.,

Costa García, A.

Comparative study of

different alcohol sensors

based on Screen-Printed

Carbon Electrodes

Analytica

Chimica Acta 728 69-76 2012

0003-

2670 1

106c3

Pisoschi, A.M.,

Pop, A., Serban,

A.I., Negulescu,

G.P.

Ethanol determination by

an amperometric bienzyme

sensor based on a Clark-

type transducer

Journal of

Electroanalytical

Chemistry

671 85-91 2012 1572-

6657

106c4

Monosik, R.,

Stredansky, M.,

Tkac, J., Sturdik,

E.

Application of Enzyme

Biosensors in Analysis of

Food and Beverages

Food Analytical

Methods 5 40-53 2012

1936-

9751 3

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

107

O. I. Covaci, B.

Bucur, M. P.

Bucur, G. L.

Radu

Optimization of

acetylcholinesterase

immobilization on

microelectrodes based on

nitrophenyl diazonium for

sensitive organophosphate

insecticides detection

Microchimica

Acta, 169 335-343 2010

0026-

3672 7

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

Page 177: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

107c1

Eissa, S., Tlili,

C., L'Hocine, L.,

Zourob, M.

Electrochemical

immunosensor for the milk

allergen Β-lactoglobulin

based on electrografting of

organic film on graphene

modified screen-printed

carbon electrodes

Biosensors and

Bioelectronics 38 308-313 2012

0956-

5663

107c2 Çevik, S., Timur,

S., Anik, Ü.

Biocentri-voltammetry for

the enzyme assay: A model

study

RSC Advances 2 4299-

4303 2012

107c3

Moyo, M.,

Okonkwo, J.O.,

Agyei, N.M.

Recent advances in

polymeric materials used

as electron mediators and

immobilizing matrices in

developing enzyme

electrodes

Sensors 12 923-953 2012 1424-

8220

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

108

García-Martinez,

G., Bustabad,

E.A., Perrot, H.,

Gabrielli, C.,

Bucur, B.,

Lazerges, M.,

Rose, D.,

Rodriguez-Pardo,

L., Fariña, J.,

Compère, C. ,

Vives, A.A

Development of a mass

sensitive quartz crystal

microbalance (QCM)-

based DNA biosensor

using a 50 MHz electronic

oscillator circuit

Sensors 11 7656-

7664 2011

1424-

8220 1

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

108c1

Kimmel, D.W.,

Leblanc, G.,

Meschievitz,

M.E., Cliffel,

D.E.

Electrochemical sensors

and biosensors

Analytical

Chemistry 84 685-707 2012

0003-

2700

Page 178: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

109

Litescu

S.C., Eremia

S.A.V., Bertoli

A., Pistelli

L., Radu G.-L.

Laccase-nafion based

biosensor for the

determination of

polyphenolic secondary

metabolites

Analytical

Letters 43

1089-

1099 2010

0003-

2719 3

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

109c1

Labus, K.,

Gancarz, I., &

Bryjak, J.

Immobilization of laccase

and tyrosinase on

untreated and plasma-

treated cellulosic and

polyamide membranes

Materials

Science and

Engineering C,

32 228-235 2012 0928-

4931

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

110

Eremia

S.A.V., Chevalier

-Lucia D., Radu

G.-L., Marty J.-L.

Optimization of hydroxyl

radical formation using

TiO2 as photocatalyst by

response surface

methodology

Talanta 77 858-862 2008 0039-

9140 13

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

110c1

Chen, G., Wang,

Y., Zhang, J.,

Wu, C., Liang,

H., Yang, H.

Preparation and

characterization of visible-

light-driven TiO 2

photocatalyst co-doped

with nitrogen and erbium.

Journal of

Nanoscience and

Nanotechnology

12 3799-

3805 2012

1533-

4880

110c2

Chen, J., Li, G.,

Huang, Y.,

Zhang, H., Zhao,

H., An, T.

Optimization synthesis of

carbon nanotubes-anatase

TiO 2 composite

photocatalyst by response

surface methodology for

photocatalytic degradation

of gaseous styrene.

Applied

Catalysis B:

Environmental

123-

124 69-77 2012

0926-

3373

Page 179: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

110c3 Chen, Y., Ai, Z.,

Zhang, L

Enhanced decomposition

of dimethyl phthalate via

molecular oxygen activated

by [email protected] 2O 3/AC under

microwave irradiation.

Journal of

Hazardous

Materials,

235-

236 92-100 2012

0304-

3894

110c4

Janus, M.,

Kusiak-Nejman,

E., Morawski, A.

W.

Influence of water

temperature on the

photocatalytic activity of

titanium dioxide. Reaction

Kinetics

Mechanisms and

Catalysis 106 289-295 2012

1878-

5190

110c5 Tian, L., Ye, L.,

Liu, J., & Zan, L

Solvothermal synthesis of

CNTs-WO 3 hybrid

nanostructures with high

photocatalytic activity

under visible light

Catalysis

Communications 17 99-103 2012

1566-

7367

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

111

Moldovan

Z., Ionescu

F., Vasilescu I.,

Litescu

S., Alexandrescu

L.,

HDPE-EPDM

thermoplastic vulcanizates.

Mechanical and IR

spectrometric properties.

Revue Roumaine

de Chimie 53 86-94 2008

0035-

3930 1

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

111c1

Anil Kumar,

P.V., Anil

Kumar, S.,

Varughese, K.T.,

Thomas, S

Transport properties of

high-density

polyethylene/ethylene

propylene diene terpolymer

blends

Journal of

Materials

Science,

47 3293-

3304 2012

0022-

2461

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

112

Vasilescu

A., Andreescu

S., Bala

C., Litescu

S.C., Noguer

T., Marty J.-L.

Screen-printed electrodes

with electropolymerized

Meldola Blue as versatile

detectors in biosensors

Biosensors and

Bioelectronics 18 781-790 2003

0956-

5663 41

Page 180: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

112c1 Kumar, D.,

Prasad, B. B.

Multiwalled carbon

nanotubes embedded

molecularly imprinted

polymer-modified screen

printed carbon electrode

for the quantitative

analysis of C-reactive

protein.

Sensors and

Actuators, B:

Chemical

171-

172

1141-

1150 2012

0925-

4005

112c2

Metters, J. P.,

Kadara, R. O.,

Banks, C. E.

Electroanalytical

properties of screen

printed graphite

microband electrodes.

Sensors and

Actuators, B:

Chemical

169 136-143 2012 0925-

4005

112c3

Prasannakumar,

S., Manjunatha,

R., Nethravathi,

C., Suresh, G. S.,

Rajamathi, M.,

Venkatesha, T. V.

Graphene-carbon

nanotubes modified

graphite electrode for the

determination of

nicotinamide adenine

dinucleotide and

fabrication of alcohol

biosensor.

Journal of Solid

State

Electrochemistry

16 3189-

3199 2012

1432-

8488

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

113 Litescu S.-

C., Radu G.-L.

Estimation of the

antioxidative properties of

tocopherols an

electrochemical approach

European Food

Research and

Technology,

211 218-221 2000 1438-

2377 16

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

113c1 Giné Bordonaba,

J., & Terry, L. A

Electrochemical behaviour

of polyphenol rich fruit

juices using disposable

screen-printed carbon

electrodes: Towards a

rapid sensor for

antioxidant capacity and

individual antioxidants

Talanta 90 38-45 2012 0039-

9140

Page 181: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

114

Diaconu, M.,

Litescu, S.C.,

Radu, G.L.

Laccase-MWCNT-chitosan

biosensor-A new tool for

total polyphenolic content

evaluation from in vitro

cultivated plants

Sensors and

Actuators, B:

Chemical

145 800-806 2010 0925-

4005 17

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

114c1

Chawla, S.,

Rawal, R.,

Kumar, D.,

Pundir, C.S.

Amperometric

determination of total

phenolic content in wine by

laccase immobilized onto

silver nanoparticles/zinc

oxide nanoparticles

modified gold electrode

Analytical

Biochemistry 430 16-23 2012

0003-

2697

114c2

Prehn, R.,

Gonzalo-Ruiz, J.,

Cortina-Puig, M

Electrochemical detection

of polyphenolic compounds

in foods and beverages

Current

Analytical

Chemistry

8 472-484 2012 1573-

4110

114c3

Curulli, A.,

DiCarlo, G., Ingo,

G.M., Riccucci,

C., Zane, D.,

Bianchini, C.

Chitosan Stabilized Gold

Nanoparticle-Modified Au

Electrodes for the

Determination of

Polyphenol Index in

Wines: A Preliminary

Study

Electroanalysis 24 897-904 2012 1040-

0397

114c4

Di Carlo, G.,

Curulli, A., Toro,

R.G., Bianchini,

C., De Caro, T.,

Padeletti, G.,

Zane, D., Ingo,

G.M.

Green synthesis of gold-

chitosan nanocomposites

for caffeic acid sensing

Langmuir 28 5471-

5479 2012

0743-

7463

Page 182: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

114c5

Pundir, C.S.,

Rawal, R.,

Chawla, S.,

Renuka, Kuhad,

R.C.

Development of an

amperometric polyphenol

biosensor based on fungal

laccase immobilized on

nitrocellulose membrane

Artificial Cells,

Blood

Substitutes, and

Biotechnology

40 163-170 2012 1073-

1199

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

115 Roman G. Neagu

E, Radu GL

Antiradical activities of

salvia officinalis and

Viscum album L. extracts

concentrated by

ultrafiltration process

Acta Scientiarum

Polonorum,

Technologia

Alimentaria,

8 47-58 2009 1644-

0730 9

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

115c1

Üstün Alkan, F.,

Esen Gürsel, F.E.,

Ateş, A.,

Özyürek, M.,

Güçlü, K., Altun,

M.

Protective effects of Salvia

officinalis extract against

cyclophosphamide-induced

genotoxicity and oxidative

stress in rats

Turkish Journal

of Veterinary

and Animal

Sciences

36 6646-654 2012 1300-

0128

115c2

Mariod, A.A.,

Abdelwahab, S.I.,

Elkheir, S.,

Ahmed, Y.M.,

Fauzi, P.N.M.,

Chuen, C.S.

Antioxidant activity of

different parts from

Annona squamosa, and

Catunaregam nilotica

methanolic extract

Acta Scientiarum

Polonorum,

Technologia

Alimentaria

11 249-258 2012 1644-

0730

115c3

Drozdzyńska, A.,

Dziedzic, K.,

Kośmider, A.,

Leja, K.,

Czaczyk, K.,

Góecka, D

Application of fast liquid

chromatography for

antioxidants analysis

Acta Scientiarum

Polonorum,

Technologia

Alimentaria

11 19-25 2012 1644-

0730

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

Page 183: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

116

Radulescu M.C.,

Chira A.,

Radulescu M.,

Bucur B., Bucur

M.P., Radu G.L.,

Determination of silver(I)

by differential pulse

voltammetry using a glassy

carbon electrode modified

with synthesized N-(2-

Aminoethyl)-4,4'-

bipyridine,

Sensors, 10 11340-

1135 2010

1424-

8220 4

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

116c1

Eissa, S., Tlili,

C., L'Hocine, L.,

Zourob, M.,

Electrochemical

immunosensor for the milk

allergen Β lactoglobulin

based on electrografting of

organic film on graphene

modified screen-printed

carbon electrodes

Biosensors and

Bioelectronics 38 308-313 2012

0956-

5663

116c2

Dospivova, D.,

Hynek, D.,

Kopel, P.,

Bezdekova, A.,

Sochor, J.,

Krizkova, S.,

Adam, V., (...),

Kizek, R.,

Electrochemical behaviour

of apoferritin

encapsulating of silver(I)

ions and its application for

treatment of

Staphylococcus aureus

International

Journal of

Electrochemical

Science

7 . 6378-

6395 2012

1452-

3981

116c3

Voccia, D.,

Laschi, S.,

Palchetti, I.,

Marrazza, G.,

Mascini, M.,

A Mercury-Free Sensor to

Control Trace Metal

Ionization Used to Treat

Pathogens in Water

Distribution Systems

Electroanalysis 24 882-888 2012 1040-

0397

116c4

Moyo, M.,

Okonkwo, J.O.,

Agyei, N.M.

Recent advances in

polymeric materials used

as electron mediators and

immobilizing matrices in

developing enzyme

electrodes

Sensors 12 923-953 2012 1424-

8220

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

Page 184: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

117

Bucur M.P.,

Bucur B.,

Radulescu M.C.,

Covaci O.I., Radu

G.L.,

L-cysteine determination

based on tyrosinase

amperometric biosensors

without interferences from

thiolic compounds

Analytical

Letters 43

2440-

2445 2010

0003-

2719 1

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

117c1 Wang, L.-H.,

Huang, W.-S.,

Electrochemical oxidation

of cysteine at a film gold

modified carbon fiber

microelectrode its

application in a flow-

through voltammetric

sensor

Sensors 12 3562-

3577 2012

1424-

8220

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

118

Danet A.F., Bratu

M.C., Radulescu

M.C., Bratu A

Portable minianalyzer

based on cold vapor

atomic absorption

spectrometry at 184.9 nm

for atmospheric mercury

determination

Sensors and

Actuators, B:

Chemical

137 12--16 2009 0925-

4005 3

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

118c1

Marć, M.,

Zabiegała, B.,

Namieśnik, J

Mobile Systems (Portable,

Handheld, Transportable)

for Monitoring Air

Pollution,

Critical Reviews

in Analytical

Chemistry

42 Feb-15 2012 1040-

8347

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

Page 185: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

119 Radulescu M.C.,

Danet, AF

Mercury determination in

fish samples by

chronopotentiometric

stripping analysis using

gold electrodes prepared

from recordable CDs,

Sensors, 8 7157-

7171 2008

1424-

8220 5

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

119c1

Melucci, D.,

Montalbani, S.,

Locatelli, C

Optimization of analytical

procedures for the

simultaneous voltammetric

determination of total

Hg(II) in presence of

Cu(II) in environmental

matrices

Central

European

Journal of

Chemistry

10 267-276 2012 1895-

1066

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

120

Radu, A., Bucur,

B., Cheregi, M.,

Dănet, A.F.,

Kalinowski, S

Determinarea

spectrofotometrica a

fenolilor din ape utilizând

un montaj de analizǎ în

flux automatizat

Revista de

Chimie 52 41-45 2001

0034-

7752 4

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

120c1

Zavastin, D.E.,

Cretescu, I.,

Bezdadea, M.

Study of separative

performances of a

cellulose acetate-

polyurethane blend

membrane for the

treatment of some phenolic

aqueous solutions

Journal of

Environmental

Protection and

Ecology

13 497-505 2012 1311-

5065

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

Page 186: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

121

Bucur, B., Mallat,

E., Gurban, A.-

M., Gocheva, Y.,

Velasco, C.,

Marty, J.-L.,

Noguer, T.

Strategies to develop malic

acid biosensors based on

malate quinone

oxidoreductase (MQO)

Biosensors and

Bioelectronics 21

2290-

2297 2006

0956-

5663 11

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

121c1

Monosik, R.,

Stredansky, M.,

Tkac, J., Sturdik,

E.

Application of Enzyme

Biosensors in Analysis of

Food and Beverages

Food Analytical

Methods 5 40-53 2012

1936-

9751

121c2

Monošík, R.,

Streďanský, M.,

Greif, G., Šturdík,

E.

Comparison of biosensors

based on gold and

nanocomposite electrodes

for monitoring of malic

acid in wine

Central

European

Journal of

Chemistry

10 157-164 2012 1895-

1066

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

122

Bucur M.P.,

Danet A.F.,

Marty J.-L.

Improvement of detection

limits of

acetylcholinesterase based

biosensors using an

enzyme extract of

Drosophila Melanogaster

Revista de

Chimie 57 785-789 2006

0034-

7752 1

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

122c1

Pohanka, M.,

Drtinova, L.,

Kuca, K.

Acetylcholinesterase based

assay of eleven

organophosphorus

pesticides: Finding of

assay limitations

International

Journal of

Environmental

Analytical

Chemistry

92 125-132 2012 0306-

7319

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

Page 187: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

123

Rea, G.,

Antonacci, A.,

Lambreva, M.,

Pastorelli, S.,

Tibuzzi, A.,

Ferrari, S.,

Tibuzzi, A., ...

Marty, J.L.,

Litescu, S.C.,

Diaconu, M.,

Touloupakis, E.,

Ghanotakis, D.,

Giardi, MT.

Integrated plant

biotechnologies applied to

safer and healthier food

production: The nutra-

snack manufacturing

chain.

Trends in Food

Science and

Technology

22 353-366 2011 0924-

2244 2

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

123c1

Calas-Blanchard,

C., Cortina-Puig,

M., Barthelmebs,

L., & Noguer, T

Electrochemical

biosensors for the

determination of the

antioxidant capacity in

foods and beverages based

on reactive oxygen species.

Current

Analytical

Chemistry,

8 428-435 2012 1573-

4110

123c2

Krzyzanowska,

J., Czubacka, A.,

Pecio, L.,

Przybys, M.,

Doroszewska, T.,

Stochmal, A., &

Oleszek, W.

The effects of jasmonic

acid and methyl jasmonate

on rosmarinic acid

production in mentha ×

piperita cell suspension

cultures.

Plant Cell,

Tissue and

Organ Culture

108 73-81 2012 0167-

6857

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

124

Litescu, S. C.,

Eremia, S., &

Radu, G. L.

Methods for the

determination of

antioxidant capacity in

food and raw materials,

Advances in

Experimental

Medicine and

Biology,

698 241-249 2010 0065-

2598 5

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

Page 188: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

124c1

Aiassa, V.,

Barnes, A. I.,

Smania, A. M.,

Albesa, I

Sublethal ciprofloxacin

treatment leads to

resistance via antioxidant

systems in proteus

mirabilis.

FEMS

Microbiology

Letters,

327 25-32 2012 0378-

1097

124c2 Nguyen, G., &

Torres, A.

Systemic antioxidants and

skin health.

Journal of Drugs

in Dermatology 11 e1-e4. 2012

1545-

9616

124c3

Scapagnini, G.,

Davinelli, S.,

Drago, F., De

Lorenzo, A., &

Oriani, G.

Antioxidants as

antidepressants: Fact or

fiction?

CNS Drugs 26 477-490 2012 1172-

7047

124c4

Takashima, M.,

Horie, M.,

Shichiri, M.,

Hagihara, Y.,

Yoshida, Y., &

Niki, E

Assessment of antioxidant

capacity for scavenging

free radicals in vitro: A

rational basis and

practical application

Free Radical

Biology and

Medicine,

52 1242-

1252 2012

0891-

5849

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

125

Litescu, S., Radu,

G. -L., Diaconu,

M

Antioxidative power

evaluation of some

phenolic antioxidants -

electro analytical

approach.

Electroanalysis 13 804-806 2001 1040-

0397 6

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

125c1

Ziyatdinova, G.,

Khuzina, A., &

Budnikov, H.

Determination of sterically

hindered phenols and α-

tocopherol by cyclic

voltammetry.

Analytical

Letters, 45

1670-

1685 2012

0003-

2719

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

126

Teodor, ES,

Teodor, ED,

Vârgolici, M,

Manea, MM,

Truică G, Litescu

Non-destructive analysis of

amber artefacts from the

prehistoric Cioclovina

hoard (Romania)

J. Arch. Sci. 37 2386-

2396 2010

0305-

4403 7

Page 189: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

SC

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

126c1

Łydzba-

Kopczyńska, B.I.,

Gediga, B.,

Chojcan, J.,

Sachanbiński, M

Provenance investigations

of amber jewelry excavated

in Lower Silesia (Poland)

and dated back to Early

Iron Age

Journal of

Raman

Spectroscopy

43 1839-

1844 2012

0891-

5849 1

126c2

Sonibare, O.O.,

Hoffmann, T.,

Foley, S.F.

Molecular composition and

chemotaxonomic aspects of

Eocene amber from the

Ameki Formation, Nigeria

Organic

Geochemistry 51 55-62 2012

0146-

6380

126c3

Murillo-Barroso,

M., Martinón-

Torres, M.

Amber sources and trade

in the prehistory of the

Iberian peninsula

European

Journal of

Archaeology

15 187-216 2012 1461-

9571 2

126c4

Lambert, J.B.,

Tsai, C.Y.-H.,

Shah, M.C.,

Hurtley, A.E.,

Santiago-Blay,

J.A

Distinguishing amber and

copal classes by proton

magnetic resonance

spectroscopy

Archaeometry 54 332-348 2012 0003-

813X

126c5 Goodall R.A.,

Fredericks P.M.

Infrared and Raman

spectroscopic studies of

archaeological materials

Spectroscopic

Properties of

Inorganic and

Organometallic

Compounds

42 129-156 2012 0584-

8555

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

127

Teodor E.,

Litescu S.C.,

Neacsu A., Truica

G., Albu C

Analytical methods to

differentiate Romanian

amber and Baltic amber

for archaeological

applications

Cent. Eur. J.

Chem. 7 560-568 2009

1895-

1066 7

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

Page 190: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

127c1

Sonibare, O.O.,

Hoffmann, T.,

Foley, S.F.

Molecular composition and

chemotaxonomic aspects of

Eocene amber from the

Ameki Formation, Nigeria

Organic

Geochemistry 51 55-62 2012

0146-

6380

127c2

Suárez-Ruiz, I.,

Flores, D., Filho,

J.G.M., Hackley,

P.C.

Review and update of the

applications of organic

petrology: Part 2,

geological and

multidisciplinary

applications

International

Journal of Coal

Geology

98 73-94 2012 0166-

5162

nr crt

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

nr de

citari in

rev ISI

obs (lucrare

citata)

128

Bragaru, A.,

Kusko, M.,

Simion, M.,

Iordanescu, A.,

Pascu, R., Danila,

B.M., Craciunoiu,

F., Diaconu, M.

Fabrication and in vitro

testing of porous silicon

microcarriers

Proceedings of

the International

Semiconductor

Conference,

CAS1

art. no.

60957

30

117-120 2011

978-

1612841

71-7

1

nr crt

citare

autori (in

ordinea din

publicatie)

titlul lucrarii (italic) revista vol pp…-… anul ISSN

obs

(lucrarea

in care se

citeaza)

128c1

Haidary, S.M.,

Córcoles, E.P.,

Ali, N.K

Nanoporous silicon as

drug delivery systems for

cancer therapies

Journal of

Nanomaterials

art.

No.

83050

3

117-120 2012 1687-

4110

Page 191: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

Anexa 3.a Brevete de invenţie (solicitate / acordate) – 2012

Nr

crt Inventatori Titlul brevetului

Numarul

brevetului

Data

publicarii

(zz/ll)

Anul Solicitant

Clasificare

internationala Obs

Nr cerere

brevet

Nr de

prioritate

1

Manea S., Tamas

V., Raiciu

D.A.,Radulescu

N., Iordachel C.

Cosmetic

composition based on

fresh plant juices,

meant to delay skin

ageing processes.

RO123484 29/11/201

2 2012

2 Surducan Emanoil,

Surducan Vasile,

Halmagyi Adela

Procedeu şi instalaţie

pentru stimularea

dezvoltării plantelor în

câmp de microunde

125068 28.02.2012

depus în

2008 obţinut

în 2012

INCDTIM Cluj-

Napoca

3

Calalin Iordachel,

TcacencoL,,Sidoroff

M., Berteanu L,

Enache M.

Biomaterial compozit cu

actiune antiinflamatoare

A/00384/31.0

5.2012 OSIM 31/05/12 2012 C

4

Iurea Dorina, Caulet

Raluca Petronela,

Morariu Aliona,

Mangalagiu Ionel,

Chintea Pavel,

Munteanu Neculai,

Chirilov Eleonora,

Cotenco Eugenia,

Iurea Roxana-Ionela

Procedeu de imbunatatire

a tehnologiei de obtinere a

materialului saditor la

capsun

Nov-12 2012

Institutul de

Genetica si

Fiziologia

Plantelor,

Chisinau

C

5

Caulet Raluca

Petronela, Iurea

Dorina, Morariu

Aliona, Mangalagiu

Ionel, Chintea Pavel,

Munteanu Neculai,

Chirilov Eleonora,

Cotenco Eugenia,

Procedeu de optimizare a

tehnologiei de obtinere a

materialului saditor la

coacaz

Dec-12 2012

Institutul de

Genetica si

Fiziologia

Plantelor,

Chisinau

C

Page 192: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

Iurea Roxana-Ionela

6

Elvira Gille,

Gabriela Tătărîngă,

Monica Hăncianu,

Ana-Clara

Aprotosoaie,

Ursula Helena

Stănescu, Roxana

Laura Mihăilescu,

Doina Dănilă,

Adina Cătălina

Druţu, Anca

Miron, Oana

Cioancă.

Procedeu de obtinere

a unui dermopreparat

cu actiune

cicatrizanta din

Allium cepa l.

A/00857 01.09.201

1 2012

INCDSB /

Centrul de

Cercetari

Biologice

“Stejarul”

Piatra Neamt

C

7

Elvira Gille,

Monica Hăncianu,

Ursula Helena

Stănescu, Roxana

Laura Mihăilescu,

Doina Dănilă,

Anca Miron, Ana-

Clara Aprotosoaie,

Oana Cioancă,

Radu Necula,

Georgiana

Luminiţa Ghiţă.

Procedeu de obtinere

a unei fractiuni

macromoleculare din

Telekia speciosa

(schreb.) baumg. cu

actiune

imunostimulatoare

A/00858 01.09.201

1 2012

INCDSB /

Centrul de

Cercetari

Biologice

“Stejarul”

Piatra Neamt

C

Page 193: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

8

Camelia Paula

Ştefanache, Doina

Danilă, Elvira

Gille, Smaranda

Vântu, Radu

Necula, Cătălin

Tănase, Carmen

Elena Ţebrencu.

Metoda pentru

realizarea culturilor

in vitro la specia

Arnica montanal.

utilizata in evaluarea

biosintezei unor

compusi biologic

activi

A/00859 01.09.201

1 2012

INCDSB /

Centrul de

Cercetari

Biologice

“Stejarul”

Piatra Neamt

C

9

Doina Danilă,

Camelia Paula

Ştefanache,

Elvira Gille,

Radu Necula,

Adina Cătălina

Druţu, Elena

Trotuş, Ana-Clara

Aprotosoaie, Anca

Miron, Oana

Cioancă.

Procedeu de

micropropagare la

specia Veronica

officinalis l. prin

culturi de tesuturi

A/00860 01.09.201

1 2012

INCDSB /

Centrul de

Cercetari

Biologice

“Stejarul”

Piatra Neamt

C

10

Radu Gabriel Lucian,

Bucur Bogdan, Bucur

Mădălina Petruţa,

Rădulescu Cristina

Metodă pentru

determinarea

concentraţiilor de metanol

şi etanol din amestecuri

fără separarea analiţilor

125232 nov./2012 2012 INSB C-cerere/

11

Danet Andrei Florin,

Bratu Maria-Cristina,

Radulescu (Rizea)

Maria-Cristina Bratu

Adrian, Badea

Mihaela.

Metoda si aparat pentru

determinarea

concentratiilor de mercur.

123498 dec./2012 2012 UB C

Page 194: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

Anexa 3.b Citări brevete în sistemul ISI - 2012

Nr crt Autori Titlul brevetului Numarul Data (zz/ll) Anul Obs

1

Rusu MA,

Tamas M, Puica

C, Roman I,

Sabadas M.

The hepatoprotective

action of ten herbal

extracts in CCl4

intoxicated liver.

2005

Revista

Phytotherapy

Research, 19(9),

pp 744-749,

2005

Nr crt

al

citarii

Autori Titlul brevetului Numarul Data (zz/ll) Anul Obs (Brevetul in

care se citeaza)

1c1 Freund, Tamás,

Haller, József

Use of Echinacea or

preparations thereof in

compositions for the

treatment of anxiety

US

8,206,762

B2

26.06 2012

se citeaza

lucrarea ISI in

brevet

Page 195: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

Anexa 5. Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate fără cotaţie ISI - 2012

nr

crt

Autori (in ordinea din

publicatie) Titlul lucrarii (italic) Revista Vol

pp…-

… Anul ISSN

Nr de citari

in rev

cotate ISI

Obs

1 D. Golea, M. Butu, S.

Rodino, A. Butu

Evaluation of antioxidant

effect of Ribes nigrum and

Vaccinium myrtillus leaves

extracts on lipid oxidation

Banat Journal of

Biotechnology III 2012 2068-4673

2

Carmen Gabriela

Manole, Viorica Balan,

Ioana Claudia

Mencinicopschi, Diana

Golea, Steliana

Rodino, Alina Butu

The influence of growth

regulators concentrations on

in vitro micropropagation of

Ribes rubrum species

Scientific Bulletin,

Series F,

Biotechnologies

XVI 26-29 2012 ISSN 2285–

1364

3

Steliana RODINO,

Marian BUTU, Diana

GOLEA, Alina BUTU

Fundamentals of isothermal

titration calorimetry and some

applications

Banat′s Journal of

Biotechnology 5 18-21 2012

ISSN 2068-

4673

4

Alina BUTU, Steliana

RODINO, Mariana

FERDES, Marian

BUTU

The molecular dinanics of

antimicrobial peptide WAMP

-1A

Banat’s Journal of

Biotechnology 6 10-17 2012

ISSN 2068-

4673

5

Ioana Claudia

Mencinicopschi,

Viorica Balan,

Carmen Gabriela

Manole

Lycium barbarum L. – a new

species with adaptability in

Bucharest’s area

Scientific Papers

Series A,

Agronomy

XLV 2012

6 Roman A., Cristea

Vasile

Spontanous vegetation

development on mining waste

dumps from Roşia Montană

(România)

Studia

Univ.”Babeș-

Bolyai”,Biol.,

57 15-20 2012 1221-8103

7

Tămaş, M., Vlase, L.,

Toiu, A., Morar, R.,

Oniga, I., Coste, A.

Specifications on the chemical

composition and therapeutical

properties of Vaccinium vitis-

idaea L.

Contribuţii

Botanice XLVII 85-89 2012 0069-9616

Page 196: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

8 Bercea V., Hegedus,

A., Dragos, N., Sicora,

C.

The effect of light stress on

PS II photochemical activity

at Nostoc linckia AICB 421

Studia

Univ.”Babeș-

Bolyai”,Biol.

1 21-32 2012 1221-8103

9 Hegedus, A., Bercea

V., Sicora, C.

The study of photosystem II

(PS II) activity based on

chlorophyll fluorescence in

Aphanizomenon elenkinii

AICB 709, under light stress

conditions

Studia

Univ.”Babeș-

Bolyai”,Biol.

2 sub

tipar 2012 1221-8103

10 Drugă, B., Bercea, V.,

Sicora, C.

The effect of various light

intensities on photosystem ii

photochemistry in the

cyanobacterium Synechocystis

sp. PCC 6803

Studia

Univ.”Babeș-

Bolyai”,Biol.

2 sub

tipar 2012 1221-8103

11 Bercea V., Hegedus,

A., Sicora, C.

Study on the effect of different

light intensities on the

structure and function of PS II

in Cyanothece sp. ATCC

51142

Annals of RSCB 1 373-

378 2012

12 Coman, C., Bercea, V.,

Sicora, C.

The study of PS II

photochemical activity in

Synechococcus sp. PCC 7002

under different light

intensities

Annals of RSCB 2 53-60 2012 2067-3019

13 Hegedus, A., Bercea

V., Sicora, C.

The study of the

photochemical activity of PS

II photosystem based on the

chlorophyll fluorescence in

Cylindrospermum

alatosporum AICB 39

(Nostocales)

Annals of RSCB 2 26-36 2012 2067-3019

14 Şuteu,D., Băcilă, I.,

Ursu, T., Coldea, G.

Genetic diversity assessment of

the Romanian populations of

Onosma Pseudoarenaria and

Onosma arenaria

Contributii

Botanice 47 49-57 2012 0069-9616

Page 197: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

15 Drugă,B., Bercea, V.,

Sicora, C.

The effect of various light

intensities on photosystem ii

photochemistry in the

cyanobacterium Synechocystis

sp. PCC 6803.

Studia

Univ.”Babeș-

Bolyai”,Biol.,

2012 1221-8103 sub tipar

16

Hurdu, B.I., Pușcaș,

M., Turtureanu, P.D.,

Niketić, M., Vonica, G.,

Coldea, G.

A critical evaluation of

Carpathian endemic plant

taxa from the Romanian

Carpathians

Contributii

Botanice 47 39-47 2012 0069-9616

17

Hurdu, B.I., Pușcaș,

M., Turtureanu, P.D.,

Niketić, M., Coldea, G.

Patterns of plant endemism in

the Romanian Carpathians

(South – Eastern Carpathians)

Contributii

Botanice 47 25-38 2012 0069-9616

18

Bica, A., Barbu-

Tudoran, L., Druga, B.,

Coman, C., Nicoara,

A., Szoke-Nagy, T.,

Dragos, N.

Desmodesmus communis

(Chlorophyta) from Romanian

freshwaters: coenobial

morphology and molecular

taxonomy based on the ITS2

of new isolates

Annals of the

Romanian Society

for Cell Biology

17 16-28 2012 2067-8282

19 Bartha, L., Sramkó, G.,

Dragoş, N.

New PCR primers for the

partial ycf1 amplification in

Astragalus (Fabaceae):

promising source for genus-

wide phylogenies

Studia Univ.

Babeş-Bolyai, ser.

Biologia

51 33-46 2012 2067-8282 0

20

Manuela Sidoroff,

Anca Oancea, Stefan

Popescu, George

Roata, Iris Mateescu,

Laura Paun, Andrei

Bancila

Cultivation and high

capitalization of medicinal

and aromatic plants in the

Romania - Bulgaria cross-

border region

Bulletin of

USAMV Cluj-

Napoca

69 347-

350 2012 1843-5386

21

Alina BUTU, Steliana

RODINO, Mariana

FERDES, Marian

BUTU

The molecular dynamics of

antimicrobial peptide WAMP

-1A

Banat’s Journal of

Biotechnology 6 10-17 2012 2068-4673

22

Steliana RODINO,

Marian BUTU, Diana

GOLEA, Alina BUTU

Fundamentals of isothermal

titration calorimetry and some

applications

Banat’s Journal of

Biotechnology 5 18-21 2012 2068-4673

Page 198: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

23

Diana GOLEA, Marian

BUTU, Steliana

RODINO, Alina BUTU

Evaluation of antioxidant

effect of ribes nigrum and

vaccinium myrtillus leaves

extracts on lipid oxidation

Banat’s Journal of

Biotechnology 5 10-17 2012 2068-4673

24

Craciunescu O.,

Moldovan L., Roseanu

A., Moisei M., Gaspar

A., Stanciuc A.-M.,

Constantin D., Trif M.

Lipid vesicles entrapping

bioactive agents protect

chondrocyte cells against

hydrogen peroxide-induced

inflammation

Romanian Journal

of Biochemistry 49

139-

152 2012 1582-3318

25

Gaspar A., Craciunescu

O., Moldovan L., Ganea

E.

New composites collagen-

polyphenols as potential

dressings for wound care,

Romanian Journal of

Biochemistry

Romanian Journal

of Biochemistry 49

173-

181 2012 1582-3318

26

D. Bratosin, A-M

Gheorghe, A

Rugina, L Mos, N

Efimov, C

Iordachel, M

Sidoroff, J

Estaquier,

Flow cytometric analysis

of human chondrocytes

cultured in a new

medium for autologous

therapie and tissue

engineering cartilage

Studia

Universitatis

"Vasile Goldis"

Seria Stiintele

Vietii"

22 167-

173 2012 1584-2363

27 Tudose M., Tudose C,

Vochita G.

Cytogenetic studies regarding

two species of Inula

spiraeifolia L. and Inula hirta

L.

Analele Ştiinţifice

ale Universităţii

„Al. I. Cuza” Iaşi,

Sec. IIa. Genetică

şi Biologie

Moleculară

XIII 2012 2248-3276 sub tipar

Page 199: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

28

Gogu Gheorghita ;

Craita Rosu ; Ioan

Viorel Rati ; Ioan Daniel

Maftei

Study of the variability of

some fruit parameters in Rosa

canina L. Genotypes from

several local populations in

Bacau, Neamt and Vrancea

counties

Analele Stiintifice

ale Univ. “Al. I.

Cuza” Iasi,

Genetica si

Biologie

Moleculara,

indexed in BDI –

Thomson Master

Journal List)

(CNCSIS seria B+

Sect. II,

TOM XIII 53-62 2012 ISSN:15823571.

29

CĂULET Raluca

Petronela, SUDITU

Manuela, MORARIU

Aliona, IUREA Dorina,

GRĂDINARU G.

Effect of furostanol glycoside

treatments in strawberry

(Fragaria x ananassa L.)

planting material production

UNIVERSITATEA

DE STIINTE

AGRICOLE SI

MEDICINĂ

VETERINARĂ

“ION IONESCU

DE LA BRAD”

IASI, LUCRĂRI

STIINłIFICE

55 225-

230 2012

ISSN–L=1454-

7376

(Print)-ISSN

1454-7376

(Online)=ISSN

2069-8275

(CD-ROM) =

ISSN 2069 –

847X

Page 200: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

30

CĂULET Raluca

Petronela, ONOFREI

Oana, MORARIU

Aliona,

IUREA Dorina,

GRĂDINARU G.

Effect of furostanol glycoside

treatments in plant material

production in currants (Ribes

sp.)

UNIVERSITATEA

DE STIINTE

AGRICOLE SI

MEDICINĂ

VETERINARĂ

“ION IONESCU

DE LA BRAD”

IASI, LUCRĂRI

STIINłIFICE

55 231-

236 2012

ISSN–L=1454-

7376

(Print)-ISSN

1454-7376

(Online)=ISSN

2069-8275

(CD-ROM) =

ISSN 2069 –

847X

31

D. Bratosin, A-M

Gheorghe, A.

Rugina, L. Mos, N.

Efimov, C.

Iordachel, M.

Sidoroff, J.

Estaquier,

Flow cytometric analysis

of human chondrocytes

cultured in a new

medium for autologous

therapie and tissue

engineering cartilage

Studia

Universitatis

"Vasile Goldis"

Seria Stiintele

Vietii"

167-

173 2012 1584-2363

Page 201: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

32

Ghiţă G., Boz I.,

Necula R., Gille E.,

Zamfirache M.M.,

Stănescu U.

Histo-anatomical aspects

of the Ajuga genevensis

L. and Ajuga reptans L.

vegetative organs

An. St. Univ.

"Al. I. Cuza"

Iasi, Biol. Veg.

TOM

LVIII 11-18 2012

ISSN: 1223-

6578; E-

ISSN: 2247-

2711

33

Ghiţă G., Necula R.,

Trifan A., Gille E.,

Zamfirache M.M.,

Stănescu U.

Investigations regarding

the phytochemical study

of some samples of

Galium verum L. and

Galium album Mill.

An. St. Univ.

"Al. I. Cuza"

Iasi, Biol. Veg.

TOM

LVIII 45-50 2012

ISSN: 1223-

6578; E-

ISSN: 2247-

2711

34

Magda COISIN,

Radu NECULA,

Valentin

GRIGORAŞ, Elvira

GILLE, Elida

ROSENHECH,

Maria Magdalena

ZAMFIRACHE

Phytochemical

evaluation of some

Salvia species from

Romanian flora

An. St. Univ.

"Al. I. Cuza"

Iasi, Biol. Veg.

TOM

LVIII 35-44 2012

ISSN: 1223-

6578; E-

ISSN: 2247-

2711

35

Marinela

AFEMEI1, Elvira

GILLE, Irina BOZ,

Constantin TOMA,

Maria Magdalena

ZAMFIRACHE

Aspects regarding the

qualitative and

quantitative

phytochemical analysis

of the Inula helenium L.

species

An. St. Univ.

"Al. I. Cuza"

Iasi, Biol. Veg.

TOM

LVIII 29-34 2012

ISSN: 1223-

6578; E-

ISSN: 2247-

2711

36

Stefanache, C.,

Danila, D., Necula,

R., Gille, E. Vantu,

S.

In vivo and in vitro

phytochemical studies of

Arnica montana species

from Romanian Eastern

Carpathians

ISHS Acta

Horticulturae

955

1 143-

148 2012 0567-7572

Page 202: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

37

Danila, D.,

Stefanache, C.,

Drutu, C. Trotus, E.,

Conventional and

unconventional

techniques for in

situ conservation and

capitalization in agro-

systems of Veronica

officinalis

ISHS Acta

Horticulturae

955

1 137-

142 2012 0567-7572

38

D. Bratosin, A-M

Gheorghe, A.

Rugina, L. Mos, N.

Efimov, C.

Iordachel, M.

Sidoroff, J.

Estaquier,

Flow cytometric analysis

of human chondrocytes

cultured in a new

medium for autologous

therapie and tissue

engineering cartilage

Studia

Universitatis

"Vasile Goldis"

Seria Stiintele

Vietii"

22 167-

173 2012 1584-2363

39 A. Paun, M. Sidoroff Sequentiality Induced by Spike

Number in SNP Systems:

Small Universal Machines

Lecture Notes in

Computer Science 7184

333-

345 2012 0302-9743

40

Radu G.L., Truica, GI,

Penu R, Moroeanu V,

Litescu SC

Use of the Fourier transform

infrared spectroscopy in

characterization of specific

samples

U.P.B. Sci. Bull. 74 137-

148 2012 1454-2331

41 Chira A., Covaci O.,

Radu GL

A comparative study of gold

electrodes modification

methods with aromatic

compounds based on

diazonium and thiol chemistry

U.P.B. Sci. Bull. 74 183-

192 2012 1454-2331

Page 203: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

Anexa 6.a Cărți publicate în 2012

Nr

crt Autori

Titlul cartii/

capitoIului

Nr de

pag/pp

…-…

Editura Anul ISBN Obs

1

Coldea

Gheorghe

(Ed.)

Les associations

vegetales de

Roumanie

482

Presa

Universita

ra

Clujeana

2012

2 Radu GL,

editor

Tehnici

experimentale in

Bioanaliza, vol. IX

164

Printech,

Bucuresti

2012

2012

978-606-

521-869-

7

Page 204: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

Anexa 6.b Capitole publicate în 2012

Nr

crt Autori

Titlul cartii/

capitoIului

Nr de

pag/pp

…-…

in …. Editura Anul ISBN Obs

1 Deliu C.,

Coste A.,Tămaş M.

Epilobium Sp.

(Willow Herb):

Micropropagation

and production of

secondary

metabolites

21/149

-170

Chandra S., Lata H.,

Ajit Varma A.

(Eds.)

Biotechnology for

Medicinal Plants:

Micropropagation

and Improvement

Springer 2012/

2013

978-3-

642-

29973-5

2

Coman, A.,

Bica, A.,

Druga, B.,

Barbu-

Tudoran, L.,

Dragos, N.

A microbial mat

developed around a

man-made

geothermal spring

from Romania:

structure and

cyanobacterial

composition

7/47-

53

Structure and

cyanobacterial

composition in

Microbial mats in

siliciclastic

depositional systems

through time

S E P M -

SOC

Sedimenta

ry

Geology

USA

Allen

Press, Inc

2012

978-1-

56576-

314-2

ISI

Book

Series

3

Liana Toma,

Lucia

Moldovan,

G.L.Radu

Realizarea practica

a spectrelor de

luminescenta in

spectrofluorimetrie

27/87-

114

TEHNICI

EXPERIMENTALE

IN BIOANALIZA

PRINTEC

H 2012

978-606-

521-869-

7

4

Rotinberg P.,

Mihai C.,

Gherghel D.,

Vochita G.,

Radu G.L.

Prescreeningul in

vitro al unor

potențiali agenți

oncochimioterapeut

ici

50/114

-164

Tehnici

experimentale în

bioanaliză, vol. IX

Ed.

Printech,

București

2012

978-606-

521-869-

7

5

Feodor Filipov

(coord.),

Acatrinei

Ligia,

Călugăr

Adina, Ivan

Otilia ş.a.

Mic atlas de

resurse de sol

sub

tipar

Mic atlas de resurse

de sol

Ed. Ion

Ionescu de

la Brad,

USAMV

Iasi

2012

Page 205: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

6

Penu R,

Eremia SAV,

Vasilescu IIM,

Litescu SC,

Radu GL

Determinarea

principiilor active

de tip antociani din

fructe colorate si

vinuri

14/73-

87

in Tehnici

experimentale in

Bioanalize, vol IX,

2012

Printech,

Bucuresti 2012

978-606-

521-869-

7

7

Bucur M,

Bucur B, Radu

GL,

Metoda enzimatica

de analiza a L-

cisteinei fara

interferente din

partea compusilor

tiolici

16/57-

73

in Tehnici

experimentale in

Bioanalize, vol IX,

2012

Printech,

Bucuresti 2012

978-606-

521-869-

7

8

Penu R,

Vasilescu IIM,

Litescu SC,

Radu GL

Aplicatii analitice

ale electrozilor cu

suprafete

modificate chimic

27/31-

57

in Tehnici

experimentale in

Bioanalize, vol IX,

2013

Printech,

Bucuresti 2012

978-606-

521-869-

7

9 Neagu E, Paun

G, Radu GL

Determinari de

substante biologic

active extrase din

plante medicinale

30/01--

30

in Tehnici

experimentale in

Bioanalize, vol IX,

2014

Printech,

Bucuresti 2012

978-606-

521-869-

7

10

Simona

Carmen

Litescu,

Eugenia D.

Teodor,

Georgiana-

Ileana Truica,

Andreia Tache

and Gabriel-

Lucian Radu

Fourier Trasform

Infrared

Spectroscopy -

useful analytical

tool for non-

destructive analysis

16/353

-368

in Infrared

Spectroscopy /

Materials Science,

Engineering and

Technology", edited

by Theophile

Theophanides, IN-

TECH,

IN-TECH, 2012

978-953-

51-0537-

4

Page 206: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

Anexa 7. Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale - 2012

Nr

crt

Autori (in ordinea

din publicatie) Titlul lucrarii (italic) Manifestarea stiintifica

Localitatea/

Tara

Perioada

(zz-zz/ll) Anul

oral/p

oster Obs

1 Catalina Tudora

"Cultura de Sofranel (Carthamus tinctorius

L.-fam. Compositae) in comuna Roata de

Jos; An agricol 2012"

Conferinta internationala a

proiectului

"Biocombustibilii-Sursa

comuna de dezvoltare

sustenabila a zonei de

cooperare transfrontaliera"

Ruse/

Bulgaria 16-17/10 2012

prezent

are

orala

2

Alina BUTU,

Steliana RODINO,

Marian BUTU,

Mariana FERDES

Analysis of molecular dynamics of human

alpha-defensin-1

Conferinta Internationala-

ANMBES

Brasov /

Romania 24-27 Mai 2012 Poster

3

Alina BUTU,

Steliana RODINO,

Marian BUTU,

Mariana FERDES

Thermodynamic characterization of AMPs Conferinta Internationala-

ANMBES

Brasov /

Romania 24-27 Mai 2012 Poster

4 Steliana RODINO

Potentialul producerii si utilizarii

biocombustibililor in dezvoltarea socio-

economica a zonei Giurgiu – Ruse

Conferinta Internationala

Biocombustibilii - sursa

comuna de dezvoltare

sustenabila in zona de

cooperare transfrontaliera,

Ruse/

Bulgaria 16-17 Oct 2012 Oral

5

RODINO Steliana,

GROSU Iulian,

MANOLE

Carmen, BUTU

Marian, FIDLER

Georgeta, BUTU

Alina

Testing of the antifungal activity of some

indigenous plant extracts

Conference on Integrative

Biology in Plants Luxemburg 6-9 Nov 2012 Poster

Page 207: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

6

RODINO Steliana,

BUTU Marian,

DOBRE Andreea,

GOLEA Diana,

ANDREI Nicoleta,

BUTU Alina

Screening of the extraction methods for

obtaining some indigenous plant extracts

with antifungal activity

Conference on Integrative

Biology in Plants Luxemburg 6-9 Nov 2012 Poster

7 Iulian GROSU Catalizarea eterogena a biodieselului

Conferinta Internationala a

proiectului COD MIS -

ETC: 146

Ruse /

Bulgaria 16-17/10 2012 oral

8 Andreea DOBRE Avantajele utilizarii sofranelului in vederea

obtinerii de biodiesel

Conferinta Internationala a

proiectului COD MIS -

ETC: 146

Ruse /

Bulgaria 16-17/10 2012 oral

9

Kyriaki Koutoula,

Marina Roussaki,

Kyriakos Prousis,

Laurentiu Mihai

Palade, Panagiotis

Kefalas, Panagiotis

Zoumpoulakis,

Anastasia Detsi

Synthesis and structural characterization of

novel

flavanone and arylidene-flavanone

derivatives with

antioxidant activity

15th Hellenic Symposium

on Medicinal Chemistry

Atena,

Grecia 25-27/05 2012 poster

10 Georgeta FIDLER Surse alternative de energie, utilizare si

legislatie

Conferinta “Biofuels –

source of common

sustainable development in

the cross-border

cooperation area”

Ruse

Bulgaria

16-17

octombrie 2012 Oral

11

Elena Berteanu,

Iordachel Catalin,

Ioana Demetrescu,

Daniela Ionita,

Mihaela Ionica

Enache, Adina

Lidia Zuav,

Luminita

Tcacenco,

Imobilizarea fosfatazei alcaline pe suport

biopolimeric,

Simpozionul Internaţional

PRIOCHEM ediţia a VIII-

a, Priorităţile Chimiei

pentru o Dezvoltare

Durabilă,

Bucureşti,

Romania

25-26

octombrie 2012 P

Page 208: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

12

Elena Berteanu,

Iordachel Catalin, Ioana Demetrescu,

Daniela Ionita,

Adina Lidia Zuav

Mihaela Ionica

Enache, Luminita

Tcacenco

Biocompozit pe baza de

chitosan/gelatina/fosfataza alcalina cu

aplicatii in ingineria tisulara,

Sesiunea Stiintifica Anuala

a INCDSB-sesiune

dedicata tinerilor

cercetatori,

Bucureşti,

Romania.

14

noiembrie 2012 P

13 Catalin Iordachel New strategies for regeneration of cartilage

in osteoartritic diseases

Cellular Therapy and

Bioaterials for

Regenerative Medicine

Romania 5 iulie 2012 O

14

A. L. Ciotec, , L.

Takacs-Buia , A.

Rugina, A-M

Gheorghe, N.

Efimov, C.

Iordachel, M.

Sidoroff, D.

Bratosin

Engineering cartilage tissue: from

chondrocyte expansion to biomaterial

scaffold

ECOPRAM 2012-

3rd

European Congress on

Preventive, Regenerative

and Anti-aging Medicine

Turkey 29-31 May 2012 P

15

Luminita BUIA-TACKAS,

Catalin IORDACHEL, Ligia

STAN, Larisa CALU, Lucia

MOLDOVAN, Daniela

BRATOSIN

Replicative senescence or chondrocyte

apoptosis in pathogenesesis of

osteoarthritis?

Cellular Therapy and

Bioaterials for

Regenerative Medicine

Romania 5 iulie 2012 P

16

Luminita BUIA-TACKAS,

Ana-Maria Gheorghe, Andreea

Ciotec, Catalin Iordachel,

Nicolae Efimov, Daniela

Bratosin

Flow cytometric analysis of cell death and

viability of Osteoarthritic chondrocytes

cultured in presence of apoptosis inhibitors

for tissue engineering

Cellular Therapy and

Bioaterials for

Regenerative Medicine

Romania 5 iulie P

Page 209: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

17

Luminita BUIA-

TAKACS, Catalin

IORDACHEL,

Ana-Maria

GHEORGHE,

Alexandrina

RUGINA, Liana

MOS, Nicolae

EFIMOV, Daniela

BRATOSIN

Flow cytometric analysis of encapsulated

chondrocytes in alginate gel cultures for

cartilage tissue engineering

Cellular Therapy and

Bioaterials for

Regenerative Medicine

Romania 5 iulie 2012 P

18

Luminta BUIA-

TACKACS, Ana-

Maria GHEORGHE

, Alexandrina

RUGINA , Nicolae

EFIMOV , Catalin

IORDACHEL,

Daniela

BRATOSIN

Cartilage tissue engineering: from

chondrocyte expansion to biomaterial

scaffold

Cellular Therapy and

Bioaterials for

Regenerative Medicine

Romania 5 iulie 2012 P

19

Ana-Maria

Gheorghe,

Alexandrina

Rugina, Andreea

Ciotec, Magdalena

Lungu, Larisa Calu,

Ligia Stan, Nicolae

Efimov, Iulia

Oprita, Catalin

Iordachel, Manuela

Sidoroff, Daniela

Bratosin

Flow cytometric analyses in cell therapy for

new strategies in cartilage diseases

Cellular Therapy and

Bioaterials for

Regenerative Medicine

Romania 5iulie 2012 P

20

A. Ciotec, A-M

Gheorghe,

A.Rugina, L.Calu,

L.Stan, M.Lungu,

I.Oprita, N.Efimiv,

C.Iordachel, D.

Bratosin

Flow cytometric analysis of normal and

osteoarthritic chondrocytes with lectins

Cellular Therapy and

Bioaterials for

Regenerative Medicine

Romania 5 iulie 2012 P

Page 210: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

21

Luminita

Tcacenco, Elena

Berteanu, Viorel

Constantin Sandu,

Sidonia Mirela

Nicolescu, Mihaela

Ionica Enache,

Adina Lidia Zuav,

Immobilization of some lipases on ceramic

magnetic nanoparticles

Cellular therapy and

biomaterials for

regenerative medicine,

International Conference,

Arad,

Romania. July 5-th, 2012

22

Pușcaș, M., Choler,

P., Șuteu, D.,

Băcilă I.

Phylogeography vs. Phylogeny: the alpine

Carex curvula group in the European alpine

system

A European perspective on

the future of biodiversity

and ecosystems

Zürich/

Elveția 21-22/03 2012 poster

23

Panait, A.-M.,

Tanţău, I, Fărcaş,

S.

Late Glacial and Holocene vegetation

history in Apuseni Mountains (Romania)

1st International Workshop

“INTERDISCIPLINARIT

Y IN GEOSCIENCE IN

THE CARPATHIAN

BASIN

Suceava/

Romania 18-21/10 2012 oral

24

Bogdan Drugă,

Ciprian Chis, Iulia

Simeoni, Oana

Sicora, Cosmin

Sicora

Expression of the psbA and hoxH genes in

Syenchococcus sp. PCC 7002 under

environmental stress conditions

14th International

Symposium on

Phototrophic Prokaryotes,

Porto, Portugal, August 5-

10, 2012

Porto/Portug

alia 05-10 august 2012 Poster

25

Coman, C., Druga,

B., Hegedus (Bica) A., Barbu-Tudoran,

L., Dragos, N.,

Sicora C.

Microstructure and prokaryotic diversity of

microbialites formed around a man-made

geothermal spring from Romania

9th International Congress

on Extremophiles

Sevilla/Spani

a 10-14/09 2012 poster

26

Baricz, A., Andrei,

S.A., Muntean, V.,

Coman, C., Keresztes, Z.G.,

Alexe, M., Banciu,

H.

Spatial distribution of microbial

communities along salinity gradient in six

saline and hypersaline lakes from

Transylvania (Central Romania)

9th International Congress

on Extremophiles

Sevilla/Spani

a 10-14/09 2012 poster

Page 211: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

27

Andrei, S.A.,

Baricz, A.,

Muntean, V.,

Coman, C., Keresztes, Z.G.,

Alexe, M., Banciu,

H.

Diversity of archaeal community in the

chemocline of a hypersaline lake in the

Transylvanian Basin (Romania)

A New Approach of the

Academic Research in

Romania

Bucuresti/Ro

mania 12/11/2012 2012 oral

28

Bartha, L., Surina,

B., Sytin, A. K.,

Dragoş, N., Molnár, V.,

Sramkó, G.

Towards a phylogenetic classification of the

European taxa of Astragalus section

Dissitiflori (Fabaceae) based on sequence

data from chloroplast regions

International Conference

on Polyploidy,

Hybridization, and

Biodiversity

Pruhonuce,

Czech

Republic

7-10 May 2012 oral

29

Keresztes, Z. G.,

Somogyi, B.,

Felföldi, T., Nagy

E., Dragoş, N.,

Székely, G., Vörös,

L.

Picophytoplankton blooms in Transylvanian

hypersaline lakes

Water Resources and

Wetlands

Tulcea,

Romania

14-16

September 2012 poster

30

Ciobanu, M., Popovici, I.,

Decraemer, W.,

Van Dobben, H.F.,

Pena-Santiago, R.

Nematodes associated with three particular

habitats in Romania and their value as

environmental bio-indicators.

2nd International

Symposium on Nematodes

as Environmental

Bioindicators

Ghent,

Belgium

05 si 06-07-

2012 2012 oral

31

Ciobanu, M., Popovici, I.,

Guerrero, P., Pena-

Santiago, R

Endemic species of the genus Enchodelus

Thorne, 1939 (Dorylaimida, Nordiidae)

exclusively distributed in Natura 2000 sites

of the Romanian Carpathians.

2nd International

Symposium on Nematodes

as Environmental

Bioindicators

Ghent,

Belgium

05 si 06-07-

2012 2012 poster

32 A. Paun, T.

Ahmed, et. al.

A Case - study on the Influence of Noise to

Log - Gain Principles for Flux Dynamic

Discovery

3th International

Conference on Membrane

Computing, in Budapest,

Hungary August 28-31,

2012

Budapest 28-31/08 2012 oral

Page 212: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

33

T.

Thanakornworakij,

R. Nassar, C.

Leangsuksun , M.

Paun

An Economic Model for Maximizing Profit

of a Cloud Service Provider

Seventh International

Conference on Availability,

Reliability and Security

(ARES), 2012

Praga 20-24/08 2012 oral

34 Marian BUTU Baza de date "BIOFUELS"

Conferinta internationala

"BIOCOMBUSTIBILII -

sursă comună de dezvoltare

sustenabilă a zonei de

cooperare transfrontalieră"

Ruse/Bulgari

a 16-17 /10 2012 oral

35

Trif M., Moisei M.,

Roseanu A.,

Craciunescu O.,

Utoiu E., Moldovan

L.

Chondroitin sulphate containing liposome

reduces pro-inflammatory cytokines and

modulates matrix metalloproteinases activity

in IL-β1 stimulated chondrocytes

46th Annual Scientific

Meeting of the European

Society for Clinical

Investigation

Budapesta,

Ungaria

22-24

Martie 2012 2012 P

Publicat in:

European

Journal of

Clinical

Investigatio

n, 42,

Suppl. 1, p.

40

36

E.C. Stancu, A.M.

Stanciuc, S.

Vizireanu, L.

Moldovan, G.

Dinescu

Functionalization of carbon nanowalls

surfaces for interaction with biological cells

Functional Biomaterials of

the E-MRS Congress

Strasbourg,

Franta

14-18 Mai

2012 2012 P

Publicat in:

Book of

Abstracts

37

E.C. Stancu, S.

Vizireanu, S.D.

Stoica, G. Dinescu,

A.M. Stanciuc, L.

Moldovan

Fibroblasts attachment oncarbon nanowalls

surface functionalized by reactive plasma

4th International

Conference on Plama

Medicine (ICPM4)

Orleans,

Franta

17-21 Iunie

2012 2012 P

Publicat in:

Book of

Abstracts

38

Ana-Maria

Stancius, Alexandra

Gasper, Daniel

Constantin, Claudia

Stancu, Gheorghe

Dinescu, Lucia

Moldovan

In vitro cell growth behavior on PVC

membranes treated with atmospheric

pressure plasma

Cellular therapy and

Biomaterials for

Regenerative Medicine

Arad,

Romania 5 Iulie 2012 2012 P

Publicat in:

Book of

Abstracts,

p.43

Page 213: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

39

Elena Iulia Oprita,

Andreea Ciotec,

Liana Toma

Focus on identification by flow cytometry of

stem cell used for cellular therapy and tissue

engineering

Cellular therapy and

Biomaterials for

Regenerative Medicine

Arad,

Romania 5 Iulie 2012 2012 O

Publicat in:

Book of

Abstracts,

p.35

40

Zarnescu O.,

Moldovan L., Trif

M., Moisei M.

Evaluation of rat subcutaneous tissue

response to a porous scaffold from collagen

and liposomes coated with plant derived

polysaccharide

14th International Congress

of Histochemistry and

Cytochemistry

Kyoto,

Japonia

26-29

August 2012 2012 P

Publicat in:

Book of

Abstracts,

P2-90

41

Craciunescu O.,

Moisei M., Gaspar

A., Moldovan L.,

Trif M.

Anti-inflammatory drug delivery systems

using cross-linked collagen matrices

containing liposomes: in vitro evaluation

The Annual International

Conference of the RSBMB

& The Annual International

Conference of the

Postdoctoral Programme

“Cellular and Molecular

Biotechnologies for

Medical Applications”

Bucuresti,

Romania

13-14 Sept.

2012 2012 P

Publicat in:

Romanian

Journal of

Biochemist

ry, 49,

Suppl., 88-

89

42

Gaspar A.,

Moldovan L.,

Ganea E.

In vitro evaluation of composite materials

based on collagen and polyphenols

The Annual International

Conference of the RSBMB

& The Annual International

Conference of the

Postdoctoral Programme

“Cellular and Molecular

Biotechnologies for

Medical Applications”

Bucuresti,

Romania

13-14 Sept.

2012 2012 P

Publicat in:

Romanian

Journal of

Biochemist

ry, 49,

Suppl., 88-

89

43

Tardei C., Mitrea

S., Craciunescu O.,

Oprita E.I., Trusca

R.

Fabrication and characterization of porous

bioceramic beads based on bate-TCP hybrid

compositions (Prepararea si caracterizarea

granulelor bioceramice poroase din

compozite hibride pe baza de beta-TCP)

a XI-a Conferinta de Stiinta

si Ingineria Materialelor

Oxidice – CONSILOX

Bucuresti,

Romania

10-13 Oct.

2012 2012 O

Page 214: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

44

Craciunescu O,

Moisei M, Utoiu E,

Moldovan L, Trif

M, Leau T, Leau F,

Zarnescu O

Tissue response after subcutaneous

implantation of collagen matrix embedding

lipid nanostructures for medical use

Symposium of the Faculty

of Veterinary Medicine

Bucharest “Contributions

of the Scientific Research

to the Progress of

Veterinary Medicine”

Bucuresti,

Romania

22-23 Nov.

2012 2012 P

USAMV

Bucharest,

Scientific

Works C

Series, vol.

LVIII(2), p.

7, ISSN

1222-5304.

45

I.Cazimir,

N.Cornila,

C.Constantinescu,

S.Savin

Histostructural particularities of the

syringeal wall in Phasianus colchicus

Symposium of the Faculty

of Veterinary Medicine

Bucharest “Contributions

of the Scientific Research

to the Progress of

Veterinary Medicine”

Bucuresti,

Romania

22-23 Nov.

2012 2012 O

USAMV

Bucharest,

Scientific

Works C

Series, vol.

LVIII(2), p.

33, ISSN

1222-5304.

46 Daniela Bratosin

Flow cytometry- an indispensable tool for

research in regenerative medicine,

International Conference

Cellular Therapy and

Bioaterials for

Regenerative Medicine

Romania 5 iulie 2012 O

47 Daniela Bratosin Flow cytometry and image analysis in bio-

medical research

Al 8-lea Congres National

de Citometrie Romania 10-11 mai 2012 O

48 Rugina Alexandrina Biomaterials in tissue engineering

Cellular Therapy and

Bioaterials for

Regenerative Medicine

Romania 5 iulie 2012 O

49

F. Dumitrache , C.

Fleaca , A. Rugina ,

A-M. Gheorghe ,

A.L. Ciotec , R.

Alexandrescu , C.

Luculescu , L.

Gavrila-Florescu, I.

Voicu , I. Morjan,

D. Bratosin,

Biocompatibility of carbon-iron based

nanoparticles assessment by flow citometry

using human red blood cells

E-MRS 2012 Spring

Meeting of the European

Materials Research Society

(E-MRS)

France 14-18 mai 2012 P

Page 215: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

50

Alexandrina

RUGINA, Eugenia

D. TEODOR, Ana-

Maria

GHEORGHE,

Daniela

BRATOSIN

Methods for immobilization and

preservation of some aqueous vegetal

extracts on membrane and microparticle-

type hidrogels

Cellular Therapy and

Bioaterials for

Regenerative Medicine

Romania 5 iulie 2012 P

51

Rosu CM.,

Rotinberg P.,

Olteanu Z., Surdu

S., Truta E., Mihai

C.T., Hritcu L.,

Gherghel D.,

Hancianu M.,

Miron A.,

Aprotosoaie A.C.,

Cioanca O.

Antineoplastic clavinic alkaloid type product

of veterinary use and preparation process

thereof

European Exhibition of

Creativity and Innovation

Iasi,

Romania 10-12 mai 2012 P

52

Olteanu Z., Boz I.,

Zamfirache M.M.,

Truta E., Burzo I.

Comparative research regarding essential

oil composition of Thymus balcanus borbás

from Romanian flora

Plant Biology Congress Freiburg,

Germania 29.07-03.08 2012 P

53 Adina Călugăr

Effect of pollution with cement dust on

edaphic gamasid mites fauna (Acari:

Gamasina) in different forest ecosystems

from Romania

The 7th Symposium of the

European Association of

Acarologists (EURAAC)

Viena/Austri

a

9-13 iulie

2012 2012 P

54 Otilia Ivan

Genus Oribatula s. str. Berlese, 1896

(Oribatida, Oribatulidae) in Romanian

fauna

The 7th Symposium of the

European Association of

Acarologists (EURAAC)

Viena/Austri

a

9-13 iulie

2012 2012 P

55

Gabriela Vochita,

Elena Maxim,

Csilla Iuliana Bara,

Lacramioara Oprica

Antioxidant enzymes response to magnetic

nanoparticles in Petroselinum seedlings

International Scientific

Conference “10 years of

nanotehnology

development in the

Republic of Moldova”

Balti/Republ

ica Moldova

22-23/10 2012 O

Page 216: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

56

Gabriela Vochita,

Daniela Gherghel,

Cosmin Teodor

Mihai, Elena

Maxim

Mitotic activity and chromosomes behavior

in dill root meristems after magnetic

nanoparticle treatment

International Scientific

Conference “10 years of

nanotehnology

development in the

Republic of Moldova”

Balti/Republ

ica Moldova

22-23/10 2012 O

57

Cosmin Teodor

Mihai, Gabriela

Vochita, Daniela

Gherghel, Pincu

Rotinberg, Lucian

Dragos Gorgan

The impact of low intensity and frequency

electromagnetic field upon viability,

apoptosis and cell cycle distribution in Vero

cells

The XXVII Congress of the

International Society for

Advancement of Cytometry

– CYTO

Leipzig,

Germania 21-28/06 2012 P

58

Cosmin Teodor

Mihai, Gabriela

Vochita, Daniela

Gherghel, Pincu

Rotinberg, Lucian

Dragos Gorgan

The influence of low intensity and frequency

electromagnetic fileds on proliferation

processes in HeLa cells

The 4th International

Congress and the 30th

Annual Session of the

Romanian Society for Cell

Biology

Satu Mare

(Romania) -

Debrecen

(Hungary)

13-17/06 2012 P

59 Tudose M., Tudose

C, Vochita G.

Cytogenetic studies regarding some species

of Inula L. from the Romanian flora

The 4th International

Congress and the 30th

Annual Session of the

Romanian Society for Cell

Biology

Satu Mare

(Romania) -

Debrecen

(Hungary)

13-17/06 2012 P

60 G. Bireescu, L.

Bireescu Soil in the ecological context

International Research

Doctorate in Environmental

Agronomy

University of

Palermo,

Palermo,

Italy

11 dec.2012 2012 O

61 G. Bireescu, L.

Bireescu

Soil fertility and soil quality: the Health Soil

Card

International Research

Doctorate in Environmental

Agronomy

University of

Palermo,

Palermo,

Italy

13 dec. 2012 2012 O

62

Rosu C., Stedel C., Stefan A., Sirbu C.,

Gorgan L.,

Flemetakis E.,

Labrou N.E. and

Efrose R.

Genetic diversity and phylogeny of rhizobial

strains in Romanian legumes

63rd Panhellenic Congres,

Hellenic Society of

Biochemistry and

Molecular Biology

Heraklio,

Crete,

Greece

9 -11 nov.

2012 2012 P

Page 217: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

63

Georgakis N.,

Flemetakis E.,

Efrose R. and

Labrou N.E.

Potential of Rhizobium haloalkane-

degrading dehalogenases in environmental

remediation of polluted soils

63rd Panhellenic Congres,

Hellenic Society of

Biochemistry and

Molecular Biology

Heraklio,

Crete,

Greece

9 -11.nov.

2012 2012 P

64

Efrose R., Morariu

A., Ciobotari G.,

Caulet R., Pascu D.,

Brinza M., Negrea

R., Sfichi-Duke L.

Differential expression of phenylpropanoid

biosynthetic genes in red raspberry during

water deficits

63rd Panhellenic Congres,

Hellenic Society of

Biochemistry and

Molecular Biology

Heraklio,

Crete,

Greece

9 -11.nov.

2012 2012 P

65 Camil Stefan Lungu

Constantineanu

A holistic land evaluation system of a

degraded soilscape from eastern Romania:

hypotesis of rehabilitation and social-

economical development

International Research

Doctorate in Environmental

Agronomy

Palermo/Itali

a

10-15 dec.

2012 2012 O

Lucrarea

este

rezultatul

cercetarilor

din anul I

doctoral

66

Gatea Florentina,

Gille Elvira, Radu

G.Lucian

Antioxidant activity and constituents of

propolis collected in various areas of

romania

CMAPSEEC Subotica,

Serbia. 27-31/05 2012 P

67

Danila Doina,

Stefanache Camelia

Paula

Strategies for the conservation of Lamiaceae

medicinal and aromatic species diversity

through conventional and unconventional

horticultural methods

2nd Symposium on

Horticulture in Europe

Angers,

Franta 1-5/07 2012

68

Stefanache Camelia

Paula, Tanase

Catalin

The influence of biotic interactions on the

distribution and

abundance of Arnica montana L. species

in natural habitats

2nd Symposium on

Horticulture in Europe

Angers,

Franta 1-5/07 2012

Page 218: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

69

Boz Irina, Gille

Elvira, Dunca

Simona, Necula

Radu, Zamfirache

Maria-Magdalena

Chemical Composition and Antibacterial

Activity of Essential Oils from Five

Populations of Thymus pulegioides L.

Phytochemical Society of

Europe Congress on Bio-

communication,

Semiochemicals involving

plants (Biocom12)

Cadiz,

Spania 10-12/09 2012 P

70

Raclariu A.C.,

Ichim M.C., Albach

D

Assesing The Polyploidy Level Of Some

Veronica Species From Romania, Using

Flow Cytometry

The 4th international

congresss and 30th annual

scientific session of

Romanian Society for Cell

Biology

Satu

Mare/Roman

ia

13-17/06 2012 P

71 Sandra A V Eremia

Determination of linoleic acid

hydroperoxides – an electrochemical

approach

1st International

Conference on Analytical

Chemistry RO -

ICAC’2012,

Targoviste,

Romania 18-21 sept., 2012 O

72

Ioana Vasilescu,

Sandra A.V.

Eremia, Simona

Carmen Litescu,

Antonio Radoi,

Gabriel Lucian

Radu

An amperometric biosensor for

determination of polyphenolic compounds

from tea infusions

2nd International

Conference on Analytical

Chemistry RO -

ICAC’2012,

Targoviste,

Romania 18-21 sept., 2012 p

73 Simona C Litescu

Rapid assessment of natural active

principles efficacy in lipoperoxidation

prevention

3rd International

Conference on Analytical

Chemistry RO -

ICAC’2012,

Targoviste,

Romania 18-21 sept., 2012 O

74

Teodor E.D.,

Lițescu S.C., Petcu

C.

Synthesis and characterization of hydrogel-

magnetic nanoparticles for drug delivery

International Conference

Cellular Therapy and

Biomaterials for

Regenerative Medicine,

Arad/Roman

ia 5-8 iulie 2012 P

75 A. Chira, B. Bucur,

G.L. Radu

Use of N-(p-Nitrobenzyl)-4.4’-Dipyridine for

Electrodes Modification Based on

Diazonium Chemistry

The 63rd Annual Meeting

of the International Society

of Electrochemistry ISE

Prague/Czec

h Republic 19-24 aug 2012 P

Page 219: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

76 O.I. Covaci, B.

Bucur, G.L. Radu

Investigation of the inhibition of

dehydrogenases by acrolein.

37th International

Symposium on

Environmental Analytical

Chemistry ISEAC-37,

Anvers,

Belgia 22-25 mai 2012 P

77

M.P. Bucur, B.

Bucur, G.L. Radu,

J.-L. Marty

Characterisation of the biopesticide -

acetylcholin esterases interactions

37th International

Symposium on

Environmental Analytical

Chemistry ISEAC-37,

Anvers,

Belgia 22-25 mai 2012 P

78

Litescu Simona-

Carmen, Eremia

Sandra A. V., Radoi

Antonio, Radu

Gabriel-Lucian

Electrochemical Sensors Applicable In

Monitoring The Protective Properties Of

Astaxanthin,

14th International

Conference on

Electroanalysis,

Portorož,

Slovenia 3-7 iunie 2012 P

Page 220: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

Anexa 8. Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe naţionale - 2012

nr

crt

Autori (in ordinea din

publicatie) Titlul lucrarii (italic)

Manifestarea

stiintifica Localitatea/Tara

Perioada

(zz-zz/ll) Anul oral/poster Obs

1 Catalina Tudora

Analiza comparativa a tehnologiei

de cultivare la Sofranel-Carthamus

tinctorius, fam. Compositae (sistem

conventional si ecologic)

Seminarul proiectului

"Biocombustibilii-

Sursa comuna de

dezvoltare sustenabila

a zonei de cooperare

transfrontaliera"

Ruse/Bulgaria 26-Sep 2012 prezentare

orala

2 Catalina Tudora

"Tehnologia de cultivare de

Sofranel-Carthamus tinctorius L.

fam. Compositae"

Workshop-ul

proiectului

"Biocombustibilii-

Sursa comuna de

dezvoltare sustenabila

a zonei de cooperare

transfrontaliera"

Roata de

Jos/Romania dec. 2012

prezentare

orala

3 Steliana RODINO

Biocombustibilii - sursa comuna de

dezvoltare sustenabila in zona de

cooperare transfrontaliera

Seminar Biofuels Ruse/ Bulgaria 26

Septembrie 2012 Oral

4

Steliana RODINO,

Georgeta FIDLER, Alina

BUȚU

Evaluarea conținutului de

polizaharide din pereții celulari ai

drojdiei de vin

Sesiune Stiintica

INCDSB Bucuresti/Romania

14

Noiembrie 2012 Poster

5

Carmen MANOLE,

Iulian GROSU, Steliana

RODINO, Alina BUŢU

Evaluarea in vitro a efectului

antibacterian al unor uleiuri volatile

din plante

Sesiune Stiintica

INCDSB Bucuresti/Romania

14

Noiembrie 2012 Oral

6

Alina BUŢU, Mariana

FERDES, Steliana

RODINO, Marian BUŢU

Peptide antimicrobiene – sursă de

antibiotice naturale

Sesiune Stiintica

INCDSB Bucuresti/Romania

14

Noiembrie 2012 Poster

7

Andreea DOBRE, Iulian

GROSU, Steliana

RODINO

Evaluarea activităţii antifungice a

extractelor de cimbru, corneti şi

brusture

Sesiune Stiintica

INCDSB Bucuresti/Romania

14

Noiembrie 2012 Poster

8

Diana GOLEA, Marian

BUŢU, Steliana

RODINO

Procesul tehnologic şi randamentul

de obţinere a bioetanolului din sorg

zaharat

Sesiune Stiintica

INCDSB Bucuresti/Romania

14

Noiembrie 2012 Poster

Page 221: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

9

Diana Golea, Steliana

Rodino, Carmen Manole,

Laura Tugulea, Alina

Butu,

A comparative study of the

antioxidant properties of extracts

obtained from blueberry and

blackcurrant leaves on the cell

membranes damage

Sesiunea Stiintifica

Anuala a Facultatii de

Fizica

Bucuresti 22 iunie 2012 oral

10

Andreea DOBRE, Diana GOLEA,

Iulian GROSU,

Marian BUŢU

Studii preliminare privind

inglobarea polipeptidului

anticancerigen bortezomib in vectori

de transport-lipozomi.

Sesiunea Ştiinţifică

Anuală a Institutului

Naţional de Cercetare-

Dezvoltare pentru

Ştiinţe Biologice

Bucuresti /

Romania 14/11 2012 oral

11 Iulian GROSU, Andreea

DOBRE

Catalizatori solizi neconventionali

folositi in transesterificarea

trigliceridelor.

Sesiunea Ştiinţifică

Anuală a Institutului

Naţional de Cercetare-

Dezvoltare pentru

Ştiinţe Biologice

Bucuresti /

Romania 14/11 2012 oral

12 Diana GOLEA, Andreea

DOBRE, Alina BUŢU

Caracterizarea electrochimica a

polipeptidului anticancerigen

bortezomib.

Sesiunea Ştiinţifică

Anuală a Institutului

Naţional de Cercetare-

Dezvoltare pentru

Ştiinţe Biologice

Bucuresti /

Romania 14/11 2012 oral

13 Georgeta FIDLER Stadiul actual al utilizarii

biocombustibililor

Seminar “Biofuels –

source of common

sustainable

development in the

cross-border

cooperation area”

Ruse-Bulgaria 26

septembrie 2012 Oral

14

Nicoleta ANDREI, Diana

GOLEA, Georgeta

FIDLER

Screeningul metodelor de extractie

aplicabile pentru obtinerea de

substante cu activitate antifungica

Sesiune Stiintica

Anuala a INCDSB Bucuresti/Romania

14

Noiembrie 2012 Poster

Page 222: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

15 Nicoleta ANDREI

Technological news in obtaining

biodiesel from safflower oil

(Carthamus tinctorius L.)

Seminarul proiectului

"Biocombustibilii -

Sursa comuna de

dezvoltare sustenabila

a zonei de cooperare

transfrontaliera" - –

Ruse/Bulgaria 26/09 2012 oral

16 Nicoleta ANDREI

Useful and necessary conditions for

obtaining a quality biodiesel from

safflower oil

Conferinta

internationala a

proiectului

"Biocombustibilii -

Sursa comuna de

dezvoltare sustenabila

a zonei de cooperare

transfrontaliera"

Roata de

Jos/Romania 16-17/10 2012 oral

17 Nicoleta ANDREI

Determinarea continutului de

polifenoli si flavonoide din extracte

din plante autohtone

Sesiune Stiintifica

INCDSB Bucuresti/Romania 14/11 2012 oral

18 Nicoleta ANDREI

Obtinerea biodieselului-Acasa, in

ferme si IMM-uri/Utilizarea culturii

de Sofranel ca materie prima pentru

obtinerea de biodiesel

Workshop-ul

proiectului

"Biocombustibilii -

Sursa comuna de

dezvoltare sustenabila

a zonei de cooperare

transfrontaliera"

Ruse/Bulgaria 7-Dec 2012 oral

19

A-M. Gheorghe, A.

Rugina, A.L. Ciotec,

M. Lungu, L. Calu, L.

Stan, N. Efimov, I.

Oprita, C. Iordachel,

M. Sidoroff, D.

Bratosin

Flow cytometric analyses in

cell therapy for new strategies

in cartilage diseases

Al 8-lea Congres

National de

Citometrie

Bucuresti 10-11

mai 2012 P

20 Ruicanescu Adrian

Agrilus (Robertius) pseudocyaneus

Kiesenvetter, 1857 (Coleoptera:

Buprestidae), specie nouna in fauna

Romaniei

Al XXII- lea

Simpozion al

Societăţii

Lepidopterologice

Române

Galati, Romania 27-27

aprilie 2012 oral

Page 223: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

21

Ardelean Ioana, Crişan

Florin, Gafta Dan, Roman

Anamaria

Bogăţia şi structura florei

lichenologice pe o haldă de steril la

scara de 0,25 ha: importanţa

microtopografiei şi proporţiei

habitatelor

Sesiunea Ştiinţifică

Actualităţi în Biologia

Vegetală, Ediţia

XVIII,

Cluj-Napoca-

Jibou, Romania 1-3 iunie 2012 oral

22 Roman Ioana

Efectul administrării unor extracte

de Hypericum sp asupra unor

parametri biochimici sanguini la

şobolanul alb Wistar

Sesiunea Anuală de

Comunicări Ştiinţifice

a Complexului muzeal

Bistriţa, Romania 9-10

noiembrie 2012 oral

23 Băcilă, I., Şuteu, D.,

Ursu, T., Coldea, G.

AFLP fingerprinting reveals no

significant variation in the genetic

diversity of the Romanian beech

populations

Sesiunea ştiinţifică

Actualităţi în biologia

vegetală - De la

ecologia moleculară la

ecologia

fitocenozelor, Ediţia

XVIII

Jibou/Romania 01-03

iunie 2012 poster

24 Șuteu, D., Băcilă, I.,

Coldea, G.

Genetic diversity assessment of the

Romanian populations of Onosma

arenaria and Onosma

pseudoarenaria

Sesiunea ştiinţifică

Actualităţi în biologia

vegetală - De la

ecologia moleculară la

ecologia

fitocenozelor, Ediţia

XVIII

Jibou/Romania 01-03

iunie 2012 poster

25 Hurdu, B.-I., Pușcaș, M.

Modelarea distribuției din trecut,

present și viitor a plantelor endemic

din Carpații

Sud-Estici pentru analize

biogeografice și planuri de

conservare

Sesiunea Științifică

Anuală a INCDSB București/Romania

14

noiembrie 2012 oral

26 Pușcaș, M., Hurdu, B.-I.

Contribuții la cunoașterea corologiei

și ecologiei specie Evonymus nanus

M. Bieb., în

România

Sesiunea de

comunicări științifice

a Grădinii Botanice

”D. Brândză”

București/Romania 03

noiembrie 2012 oral

27

Vasile-Sorin Manoiu,

Viorica Coroiu, Ana-Maria

Stanciuc, Manuela

Elisabeta Sidoroff

Aplicatii ale TEM in biologie,

biotehnologie si stiinta materialelor

Microscopia

electronica in

Romania, o noua

perspectiva a

cercetarii in medicina

Bucuresti, INCD

"Victor Babes"

6 iunie

2012 2012 O

Page 224: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

si biologie

28

Daniel Constantin, Oana

Craciunescu, Alexandra

Gaspar, Ana-Maria

Stanciuc, Lucia Moldovan

Evaluarea activitatii antioxidante si

citoprotective a unor extracte

vegetale

SESIUNEA

STIINTIFICA

ANUALA A

INCDSB

Bucuresti,

INCDSB

14 nov.

2012 2012 O

30 Ligia ACATRINEI

Variabilitatea unor parametri

ecofiziologici la specii lemnoase din

plantaţii forestiere din Moldova

(România)

Sesiune stiintifica

anuala INCDSB Bucuresti 14 nov.

2012

P

31 Adina CĂLUGĂR, Otilia

IVAN

Diversitatea şi distribuţia

acarienilor edafici (Acari:

Gamasina, Oribatida) în plantaţii

forestiere din Podişul Central

Moldovenesc

Sesiune stiintifica

anuala INCDSB Bucuresti 14 nov. 2012 P

32 Craita - Maria ROSU

Biodegradarea colorantului C.I.

Basic Blue 41 de către ciuperca

Phanerochaete chrysosporium

Sesiune stiintifica

anuala INCDSB Bucuresti 14 nov. 2012 P

33

Gabriela VOCHITA,

Daniela GHERGHEL,

Pincu ROTINBERG,

Cosmin Teodor MIHAI

Evaluarea integrităţii ADN-ului prin

testul COMET în culturile de celule

Vero tratate cu câmpuri

electromagnetice cu frecvenţă

extrem de joasă

Sesiune stiintifica

anuala INCDSB Bucuresti 14 nov. 2012 O

34

Cosmin Teodor MIHAI,

Gabriela VOCHITA,

Daniela GHERGHEL,

Pincu ROTINBERG

Impactul campurilor

electromagnetice cu frecventa

extrem de joasa asupra proliferarii

celulelor canceroase HeLa

Sesiune stiintifica

anuala INCDSB Bucuresti 14 nov. 2012 O

35 Camil Stefan LUNGU-

CONSTANTINEANU

Noi date despre hibernarea

ihneumonidelor

Sesiune stiintifica

anuala INCDSB Bucuresti 14 nov. 2012 P

Page 225: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

36

CĂULET Raluca

Petronela, SUDITU

Manuela, MORARIU

Aliona, IUREA Dorina,

GRĂDINARU G.

Effect of furostanol glycoside

treatments in strawberry (Fragaria x

ananassa L.) planting material

production

Simpozion ştiinţific

anual cu participare

internaţională

"Horticultura - ştiinţă,

calitate, diversitate şi

armonie".

Iasi, USAMV "Ion

Ionescu de la

Brad"

24-26 mai

2012 2012 O

37

CĂULET Raluca

Petronela, ONOFREI

Oana, MORARIU Aliona,

IUREA Dorina,

GRĂDINARU G.

Effect of furostanol glycoside

treatments in plant material

production in currants (Ribes sp.)

Simpozion ştiinţific

anual cu participare

internaţională

"Horticultura - ştiinţă,

calitate, diversitate şi

armonie".

Iasi, USAMV "Ion

Ionescu de la

Brad"

24-26 mai

2012 2012 O

38

Elena Berteanu,

Iordachel Catalin, Ioana Demetrescu, Daniela

Ionita,

Adina Lidia Zuav Mihaela

Ionica Enache, Luminita

Tcacenco

Biocompozit pe baza de

chitosan/gelatina/fosfataza alcalina

cu aplicatii in ingineria tisulara

Sesiunea Stiintifica

Anuala a INCDSB-

sesiune dedicata

tinerilor cercetatori,

Bucureşti,INCDSB 14

noiembrie 2012 P

Page 226: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

Anexa 9. Studii prospective şi tehnologice, normative, proceduri, metodologii şi planuri tehnice, noi sau perfecţionate,

comandate sau utilizate de beneficiar - 2012

nr

crt

Produs, tehnologie,

studiu, serviciu Nr. contract Titlul contractului Valoare

Firma

utilizatoare Anul Obs

1

Studiu de evaluare a

impactului exploatare

si functionare cariera

de dacit Ocolis, jud.

Alba

Contractul de

prestări servicii

nr.

596/09.05.2011

Act Aditional Nr. 2 la Contractul de

prestări servicii nr. 596/09.05.2011 5000

S.C. KEMNA

MATERIALE DE

CONSTRUCTI

S.R.L.

2012

2 Studiu

BIODIV, proiect PN 09-36-301, faza

I/2012: Interferenta agentilor fizici si

chimici, potential antineoplazici, cu

procesele membranare celulare,

cauzata de interactiunea lor cu diverse

structuri membrabare ale celulelor

tumorale si consecinta acesteia asupra

permeabilitatii membranare

Biomedicina 2012

3 Studiu

BIODIV, proiect PN 09-36-301, faza

II/2012: Determinarea activitatii unor

oxidoreductaze (dehidrogenaze,

catalaza si peroxidaza) sub influenta

fitohormonilor la specia Fusarium

graminearum / Determinarea

implicării anumitor enzime oxido -

reducatoare (peroxidază,

dehidrogenază, catalază), ca factori de

protecţie împotriva stresului abiotic,

dar şi în ceea ce priveşte rolul lor în

procesul de biodegradare

Agricultura,

mediu 2012

4 Studiu

BIODIV, proiect PN 09-36-302, faza

I/2012: Studiul variabilităţii factorilor

de mediu cu impact asupra calităţii

resurselor ecosistemelor din Podişul

Central Moldovenesc

Mediu,

silvicultura 2012

Page 227: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

5 Studiu

Proiect LRB IUCN - Dubna 69/04-9-

1077-2009/2014: Reactivitatea

aparatului genetic al celulelor de

mamifere la actiunea fotonilor si

ionilor grei (prin testul cometa si

analiza corpilor apoptotici)

Biomedicina 2012

6 Studiu/serviciu

Testarea unui sortiment de

ingrasaminte noi, in vederea

omologarii

Agricultura 2012

7 Servicii de testare 2237/10.09.2012 Testarea proprietatilor straturilor

subtiri depuse prin tehnici cu plasma 10000

Beneficiar: -

INFLPR

august-sept.

2012

8 Servicii de testare 2925/16.11.2012

Testare pentru determinarea

citotoxicitatii a tincturii de Phytolaca

americana

1488

Beneficiar:

INCDCP-

ICECHIM

nov. 2012

9 Servicii cercetare 3/7.12.2011

Testarea unui sortiment de

ingrasaminte noi, in vederea

omologarii

10.000 lei 01.01-

30.10.2012

10 Servicii cercetare 1/24.08.2012

Testarea ingrasamintelor noi: HUM

T1-V1, HUM T2-V2, HUM T1-T1,

HUM T1-T2, UAN-211, Azotofertil si

Ecofertil, in vederea omologarii

9.800 lei

act aditional la

Contr.

3/7.12.2011

25.08-

30.10.2012

11 Servicii 203/18.09.2012

Pregatirea unor culturi de plante

medicinale si aromatice (Mentha spp.,

Occimum basilicum L., Melissa

officinalis L., Salvia officinalis L.,

Lavanda angustifolia L., Origanum

vulgare L.

5.400

septembrie-

decembrie

2012

12 Servicii 248/26.11.2012 Caracterizarea agrochimica a unor

soluri din perimetrul SCDA Secuieni 3.000

noiembrie-

decembrie

2012

13 Serviciu

Concentrarea unor probe de Tara

(Casalpinia spinosa) prin tehnici

membranare –

biotehnologie 2012

Page 228: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

Anexa 10. Membri în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute ISI (sau incluse în baze internaţionale de date) şi în

colective editoriale internaţionale nr crt Nume, prenume Titlul revistei/ editurii Anul Nr prezente Obs

1 Butu Alina Applied Physics Letters 2012 1

2 Butu Alina Journal of Applied Physics 2012 1

3 Butu Alina Banat’s Journal of Biotechnology 2012 1

4 Butu Alina Journal INMATEH - Agricultural Engineering 2012 1

5 Butu Alina Intercontinental Journal of Agricultural Science 2012 1

6 Butu Alina International Journal of AgriScience 2012 1

7 Radu, Gabriel Lucian Roumanian Biotechnological Letters/ Bucharest

University 2012

8 ICHIM Mihael Cristin Advances in Agriculture & Botanics 2012 BDI

9 ICHIM Mihael Cristin International Journal of Plant Physiology and

Biochemistry 2012 BDI

10 ICHIM Mihael Cristin Journal of Ecology and the Natural Environment 2012 BDI

11 ICHIM Mihael Cristin International Journal for Biotechnology and

Molecular Biology Research 2012 BDI

12 ICHIM Mihael Cristin Bulletin of University of Agricultural Sciences

and Veterinary Medicine Cluj-Napoca 2012 BDI

13 ICHIM Mihael Cristin Journal of Agricultural Science and Technology

B 2012 BDI

14 Teodor, Eugenia Dumitra Global Journal of Analytical Chemistry/Simplex

Academic Publish 2012 BDI

15 BRATOSIN Daniela Studia Universitatis V. Goldis, Seria stiintele

Vietii 2012

Page 229: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

Anexa 11. Membri în colectivele de redacție ale revistelor recunoscute național (categoria

B în clasificarea CNCSIS) – 2012 Nr

crt Nume, prenume Titlul revistei/ editurii Anul Nr prezente Obs

1 Dragos Nicolae Annals of the Romanian Society for

Cell Biology (B+) 2012

Membru

in

colegiul

de

redactie

2 Dragos Nicolae Studia Univ. Babes-Bolyai B-Biologia

(B+) 2012

Membru

in

colegiul

de

redactie

3 Dragos Nicolae

AACL Bioflux (Aquaculture,

Aquarium, Conservation &

Legislation - International Journal of

the Bioflux Society) (B+)

2012

Membru

in

colegiul

de

redactie

Page 230: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

Anexa 12 Referenți articole în reviste recunoscute la nivel internațional și național - 2012 nr

crt Nume, prenume Titlul revistei/ editurii Anul Nr prezente Obs

1 Lițescu, Simona Carmen Analytical and Bioanalytical

Chemistry/Springer 2012 3 referent

2 Lițescu, Simona Carmen

Combinatorial Chemistry & High

Throughput Screening/bentham

science

2012 1 referent

3 Lițescu, Simona Carmen Central European Journal of

Chemistry/Versita/Springer 2012 2 referent

4 Lițescu, Simona Carmen Analytical Methods/RSC Publishing 2012 1 referent

5 Paun, Gabriela Journal of Medicinal Plants

Research/Academic Journals 2012 3 referent

6 Paun, Gabriela Natural Product

Research/Taylor&Francis 2012 1 referent

7 Diaconu, Mirela Sensors and Actuators B: Chemical/

Elsevier 2012 4 referent

8 Bucur, Bogdan Analytical Letters/Taylor&Francis 2012 2 referent

9 Truică, Georgiana Analytical Letters/Taylor&Francis 2012 1 referent

10 Bucur, Bogdan European Food Research and

Technology/Springer 2012 1 referent

11 Bucur, Bogdan Microchimica Acta/Springer 2012 1 referent

12 Bucur, Bogdan Sensors Letters / American Scientific

Publishers 2012 1 referent

13 Bucur, Bogdan Instrumentation Science &

Technology/Taylor&Francis 2012 1 referent

14 Litescu, Simona Carmen Sensors Letters / American Scientific

Publishers 2012 1 referent

15 Litescu, Simona Carmen MINI-REVIEWS IN MEDICINAL

CHEMISTRY/Bentham science 2012 1 referent

16 Bucur, Bogdan Int. J. of Environmental Analytical

Chemistry/Taylor& Francis 2012 1 referent

17 Radulescu, Cristina Talanta/Elsevier 2012 1 referent

18 Adina Calugar Zoology in the Middle East 2012 1 referent

19 BRATOSIN Daniela Elemente de Citotoxicologie / Aurel.

Ardelean. - Bucureşti : Editura 2012 CARTE referent

Page 231: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

Academiei Române, 2012. ISBN 978-

973-27-2168-1. 615.9.

Page 232: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

Anexa 13. Premii internaționale obținute prin proces de selecție – 2012

Nr crt Nume, prenume Premiul Anul obs

1

Craita Maria ROSU, Pincu

ROTINBERG,

Zenovia OLTEANU, Stefania

SURDU, Elena TRUTA, Cosmin

Teodor MIHAI, Luminita HRITCU,

Daniela GHERGHEL, Monica

HANCIANU,

Anca MIRON, Ana Clara

APROTOSOAIE, Oana CIOANCA

Diploma si Medalie de Bronz -

Euroinvent 2012 2012

European Exhibition of

Creativity and

Innovation, IASI,

ROMANIA, 2012

2

Craita Maria ROSU, Pincu

ROTINBERG,

Zenovia OLTEANU, Stefania

SURDU, Elena TRUTA, Cosmin

Teodor MIHAI, Luminita HRITCU,

Daniela GHERGHEL, Monica

HANCIANU,

Anca MIRON, Ana Clara

APROTOSOAIE, Oana CIOANCA

Diploma si Medalia „INVENTICA”

2012 2012

The XVI-th international

exhibition of research,

innovation and

tehnological transfer

„INVENTICA 2012” ,

IASI, Romania, 13-15

june 2012.

3

Iurea D. Dorina, Mangalagiu Ionel,

Munteanu Neculai, Chintea Pavel,

Chirilov Eleonora, Contenco Eugenia,

Iurea Pavel, Iurea Roxana – Ionela

Gold Medal Diploma 2012 Euroinvent 2012

4

Iurea D. Dorina, Mangalagiu Ionel,

Munteanu Neculai, Chintea Pavel,

Chirilov Eleonora, Contenco Eugenia,

Iurea Pavel, Iurea Roxana – Ionela

Silver Medal Diploma 2012 Euroinvent 2012

5

Iurea D. Dorina, Mangalagiu Ionel,

Munteanu Neculai, Chintea Pavel,

Contenco Eugenia, Iurea Roxana –

Ionela, Iurea Pavel

Gold Medal "INVENTICA" Diploma 2012 Inventica 2012

Page 233: AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ · celulară, senescenţa hematiilor şi eritrofagocitoza în particular); ... - caracterizarea analitică a substanţelor,

Anexa 14. Premii naţionale (ale Academiei Române, CNCSIS, altele) - 2012

nr crt

Nume, prenume

Premiul Anul Obs

1 Diana Golea Premierea rezultatelor cercetarii (UEFISCDI)

2012

Premiere articol Proteasome Inhibitor Anticancer Drug

Bortezomib Redox Behaviour at a Glassy

Carbon Electrode