of 16 /16
459 AUTHOR INDEX A Aashifa, M.A.R. 7 Abayasekara, Charmalie L. 8 Abayasekera, C. L. 361 Abayasinghe, H.M.A.H. 203 Abdul-Careem, Faizal 194 Abenayake, N.D. 240 Abeyasuriya, K.G.T.N. 318 Abeyewickreme, W. 196, 204, 205, 234 Abeygunasekara, Waranatha 119 Abeygunasekera, Anuruddha. M. 16 Abeyratne, S.G. 96 Abeysekara, A.H.A.D. 92, 100 Abeysekara, D.T.D.J. 142 Abeysekera, Amila M. 330 Abeysinghe, D.C. 3, 4, 5 Abeysinghe, P.D. 171 Abeysinghe, S. 171 Abeysiriwardana, D.S. De Z. 373 Abeywardhana, A.K.C.M. 227, 230, 260 Abeywickrama, Buddhika 201 Adhikari, A.A.D.M. 345 Adikaram, N.K.B. 372 Adikari, A.M.N.K 305 Adikari, A.M.P.L. 130 Adikari, S.B 173, 174, 220, 221, 254 Adikari, Sanjaya 178 Adikary, S.U. 98 Ahamed, M.M.M. 99 Ajeethan, V. 252 Alahakoon, Champa N.K. 440 Alawathukotuwa, Manoj 452 Alikhan, M.M. 445 Alles, C.N.R.A. 193, 357, 358 Alles, N. 241 Amarakoon, K.A.M.S.V. 103 Amarakoon, T.N.K. 379 Amarasinghe, Jayantha 403 Amarasinghe, U.S. 205 Amarasiri, P.G.I.D. 168 Amarasooriya, G. 94 Amarathunga, P.A.B.H 68 Amaratunga, Gehan 119 Amaratunga, H.A. 177 Anandamoorthy, T. 202 Angammana, H.M.R.W. 238, 257 Angunawela, I.C. 362 Anuradha, R.P.H. 240 Anuruddha, Ven. S. 429 Anuthrika, V. 271 Arachchi, Moditha H. Kodikara 301 Arachchige, J. Jayasinghe 289 Arafath, F.S.M. 44 Arambawatta, A.K.S. 238 Arampath, P.C. 138 Aravind, K. R. 273 Araya, Hiroshi 332, 359 Arivalzahan, S. 271 Ariyarathna, S.M.W.T.P.K. 118, 120, 129 Ariyarathne, W.A.M.P. 368 Ariyasinghe, G.N.P. 289 Arularasi, B. 445 Athapaththu, A.M.M.H. 234 Athauda, A.M.I.R.K. 261, 262 Athirathan, S. 76

AUTHOR INDEX A

  • Upload
    lexuyen

  • View
    299

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of AUTHOR INDEX A

Page 1: AUTHOR INDEX A

459

AUTHOR INDEX

A

Aashifa, M.A.R. 7

Abayasekara, Charmalie L. 8

Abayasekera, C. L. 361

Abayasinghe, H.M.A.H. 203

Abdul-Careem, Faizal 194

Abenayake, N.D. 240

Abeyasuriya, K.G.T.N. 318

Abeyewickreme, W. 196, 204, 205, 234

Abeygunasekara, Waranatha 119

Abeygunasekera, Anuruddha. M. 16

Abeyratne, S.G. 96

Abeysekara, A.H.A.D. 92, 100

Abeysekara, D.T.D.J. 142

Abeysekera, Amila M. 330

Abeysinghe, D.C. 3, 4, 5

Abeysinghe, P.D. 171

Abeysinghe, S. 171

Abeysiriwardana, D.S. De Z. 373

Abeywardhana, A.K.C.M. 227, 230, 260

Abeywickrama, Buddhika 201

Adhikari, A.A.D.M. 345

Adikaram, N.K.B. 372

Adikari, A.M.N.K 305

Adikari, A.M.P.L. 130

Adikari, S.B 173, 174, 220, 221, 254

Adikari, Sanjaya 178

Adikary, S.U. 98

Ahamed, M.M.M. 99

Ajeethan, V. 252

Alahakoon, Champa N.K. 440

Alawathukotuwa, Manoj 452

Alikhan, M.M. 445

Alles, C.N.R.A. 193, 357, 358

Alles, N. 241

Amarakoon, K.A.M.S.V. 103

Amarakoon, T.N.K. 379

Amarasinghe, Jayantha 403

Amarasinghe, U.S. 205

Amarasiri, P.G.I.D. 168

Amarasooriya, G. 94

Amarathunga, P.A.B.H 68

Amaratunga, Gehan 119

Amaratunga, H.A. 177

Anandamoorthy, T. 202

Angammana, H.M.R.W. 238, 257

Angunawela, I.C. 362

Anuradha, R.P.H. 240

Anuruddha, Ven. S. 429

Anuthrika, V. 271

Arachchi, Moditha H. Kodikara 301

Arachchige, J. Jayasinghe 289

Arafath, F.S.M. 44

Arambawatta, A.K.S. 238

Arampath, P.C. 138

Aravind, K. R. 273

Araya, Hiroshi 332, 359

Arivalzahan, S. 271

Ariyarathna, S.M.W.T.P.K. 118, 120, 129

Ariyarathne, W.A.M.P. 368

Ariyasinghe, G.N.P. 289

Arularasi, B. 445

Athapaththu, A.M.M.H. 234

Athauda, A.M.I.R.K. 261, 262

Athirathan, S. 76

Page 2: AUTHOR INDEX A

460

Athmajan, V. 110

Attalage, R.A. 102

Attanayake, A.M.K. C. 342

Attanayake, K.U. 352

Attygalla, A.M. 248

Atulomah, N.O.S. 180

Aviruppola, J.M.K.A. 306

B

Babel, Sandhya 128

Bagyawantha, N.M.Y. 256

Bamunusinghe, B.A.D.D. 381

Bandara, A. 360

Bandara, A.M.P.S.T. 141, 358

Bandara, B.E.S. 71, 72, 74, 80, 145, 147, 150,

152, 155, 420, 421, 422, 444

Bandara, B.M.R 305, 312

Bandara, D 223

Bandara, D.C. 70, 379, 383

Bandara, G.L.C.L. 161

Bandara, H.K.M.S.N. 27

Bandara, K.B.A.T. 335

Bandara, K.M.U.J. 315

Bandara, N. C. 312

Bandara, R.M.A.S. 195

Bandara, R.M.P.S. 102

Bandara, T.D.M.P.T. 117

Bandara, W.G.D.H. 209, 211, 212, 214, 215

Bandara, W.M.K.M. 265

Bandaranayaka, K.O. 324

Bandaranayake, P.W.S.K. 362

Bannaheka, B.M.H.S.K. 184, 186, 238, 240, 257

Barlott, T. 288

Basnayaka, C.C.B. 195

Basnayaka, G.K.W.K.N.B. 117

Bernal, X.E. 304

Binduhewa, P.J. 89, 96, 106, 107, 112

Bowcock, S. 255

Bulathge, A.W. 353

Bulathsinghala, A.D. 291

C

Caldera, H.P.G.M. 123

Careemdeen, J.D. 57

Carr, Jillian 197

Chamikara, M.A.P. 278

Chamikara, M.D.M. 320

Champika, G.V.I. 213

Champika, K.M.C.U. 227, 230, 260

Chandrajith, Rohana 2, 8, 16, 120, 201

Chandrajith, U.G. 137

Chandraratne, R.M.M. 425

Chandrasekara, N.V. 279

Chandrasekara, P.V.Sashini 413

Chandrasena, W.D. 67, 81

Chandrasiri, S.D. 144

Chandrathilake, Thulsi H. 377

Chathuranga, Dilan 301, 302

Chathuranga, K.M.N.M. 281

Chathuranga, S.A.D.N. 240

Chernick, Adam 194

Craven, R.G. 67

D

Dahanayake, J.M. 255

Damunupola, J.W. 377

Dandeniya, W.S. 333

Dangalle, N.K. 431

Darshana, E.M.A. 29

Dasanayaka, D.A.R.K. 184

Page 3: AUTHOR INDEX A

461

Dassanayake, B. S. 356

Dassanayake, R. 204

Daundasekera, W.A.M. 370

Daundasekera, W.B. 272

Dayanath, B.K.T.P. 251

Dayarathna-Banda, OG. 34

de Croos, M.D.S.T. 351

De Silva, D.A.M. 80

De Silva, D.H.D.C. 165

De Silva, Dharshan 228

De Silva, H.L.M. 53

de Silva, Janaka H. 339

De Silva, L.H.L.C. 258

De Silva, L.N.S. 147

De Silva, Linushika 178

De Silva, N.H. 170

De Silva, R.K. 250

De Silva, Sanduni 178

de Silva, W.A.P.P. 304

De Vas Gunasekara, A.R.C. 277

de Zoysa, Asoka 448

Deepika, N.B.K. 213

Dehideniya, D.M.S.C.P.K. 73

Dewasurendra, S.D. 282

Dhammissara, Ven. Niwandama 432

Dharmagunawardhane, H.A. 12

Dharmakeerthi, R.S. 17, 23

Dharmarathna, S D 257

Dharmarathne, W.K.D.A. 199

Dharmasiri, A 272

Dharmasiri, Kanchuka 452

Dilani, P.G.I.L. 6

Dilanthi, M.G.S. 48

Dillon, A. 67

Dilrukshi, K.G. Tharanga 402

Dilrukshi, P.R.M.P. 313

Dinushi, K.A.D.N. 270

Disanayaka, C.K. 387

Dissanayaka, Ganga Rājinee 447

Dissanayake, D.M.C.U. 327

Dissanayake, D.M.D. 303

Dissanayake, D.M.L. 395, 455

Dissanayake, D.P.D.S. 213

Dissanayake, D.R.R.P. 341

Dissanayake, D.S. 176

Dissanayake, Jayampathy 75, 182

Dissanayake, L.A.M.J. 209, 211. 212, 214, 215,

223

Dissanayake, P.B.G. 127

Dissanayake, R.B.N. 275

Dissanayake, Ranjan 348

Dissanayake, Shanika 310

Dissanayake, Susantha 404

Dissanayake, U.I. 337

Dissanayake, Umesha 185

Dissanayake, W.D.N. 217

Divarathna, Maduja 141

Diyabalanage, Saranga 2

Diyes, G.C.P. 309

Dodangoda, T.C. 206

Duraisamy, Kowsalya 442

E

Eakanayake, M.P.B. 133

Edirisinghe, D.G. 125

Edirisinghe, Varunadatta 454

Eeswara, J.P. 381

Egodage, S.M. 125

Ekanayaka, E.M.P.M.R. 179

Ekanayaka, P.M.R. 200

Ekanayake, Athula 49

Ekanayake, J.B. 95, 96, 106, 107, 112

Page 4: AUTHOR INDEX A

462

Ekanayake, M.P.B. 89, 91, 92, 99, 100,108,110,

116

Ekanayake, Madhushanka 246

Ekanayake, N.I.K. 120

Ekanayake, S.Y. 60

Ekanayake, T.M.S.S.K.Y. 79

Ekneligoda, A.M.W.B.M.T.M. 203

Elangasinghe, M.A. 93, 120

Elapata, M.S. 71

Ellegedara, E.W.T. 420

Erandika, T.M. 171

Eranga, R.L.A.A. 5

Eriyagama, I.S.K. 59

F

Farnaz, A.H.Z. 89

Fazlina, M.F.F. 75, 254

Fernando, D.M.S. 180

Fernando, H.N.K. 370

Fernando, L.P.S.K. 118, 129, 154

Fernando, M.A.R.M. 105, 117

Fernando, Narmada 339

Fernando, Nimshi 350

Fernando, P. 146

Fernando, P.H.P. 141, 189, 193, 241, 357, 358

Fernando, Preeni 350

Fernando, T.N. 387

Fernando, W.I.T. 249, 342

Fernando, W.S.K. 116

Fernandopulle, R.C. 175

Fonseka, Hemal 374

Fonseka, M.C.N. 243, 244, 257

Fonseka, S. 261, 262

Fouzi, M.N.M. 198

Fujimoto, Yoshinori 321, 332, 359

Fujiwara, N. 265

G

Gajanayake, B. 3, 4, 5

Galappaththi, A. 278

Galearachchi, N.S. 150

Galhena, G.H. 229

Gallindawatte, I.S.W. 345

Gamaarachchi, Hasindu 284

Gama-Arachchige, N.S. 375

Gamage, H.L. 199

Gamage, K.D.M.M. 138

Gamage, S.M.K. 220, 221

Gamage, S.S.P. 253

Gamakumara, A.G.K.M.C.P. 290

Ganegoda, Harsha 284

Ganegoda, Pushpika 15

Ganepola, G.A.Chinthaka 90

Gannoruwa, G.K.B.M. 97

Geethani, E.A.M. 135

Gierthana, M. 20

Gnanakanthan, K. 200

Gnanathasan, C.A. 181

Gobidan, N.N. 127

Godakumara, G.P.M. 106

Godakumara, G.K.M. 193, 241

Godakumbura, Pahan I. 347, 350

Godaliyadda, G.M.R.I. 91, 92, 100, 103, 108,

110, 116

Gonapaladeniya, G.D.M.C. 251

Goonewardena, C.S.E. 175

Gow, G.A. 288

Gowthaman, K. 457

Gunaherath, B. 330

Gunarathna, A. 325

Gunarathna, W.L.N. 155

Gunarathne, J.A.C.P. 419

Gunarathne, M. Sriyani 441

Gunarathne, R.M.V.N. 384

Page 5: AUTHOR INDEX A

463

Gunaratne, A.M.T.A. 73, 322

Gunasekara, K.A.I.A. De A. 396

Gunasekara, Y.M. 203

Gunasekera, Chamani 401

Gunasekera, D. 218

Gunasekera, P.C.D.S. 440

Gunasekera, S.N. 296

Gunasena, A. 17

Gunathilaka, P.A.D.H.N. 196, 204, 205, 234

Gunathilaka, T. M. A. U. 285

Gunathilake, B.A.P.T. 9

Gunathilake, I.A.U.N. 294, 385

Gunathilake, J.M.S.P. 182

Gunathilake, Madushani 43

Gunathilake, P.A.D.M.R. 244

Gunathilake, Samodha S. 354

Gunatilake, J. 278

Gunatilleke, C.V.S. 294

Gunawardana, J.N. 261, 262

Gunawardana, M. 162

Gunawardane, S.D.G.S.P. 132

Gunawardane, S.R 257

Gunawardena, G.S.P. de S. 168

Gunawardene, Y.I.N. Silva 204

Gunawardhana, Chaminie B. 299

Gunawardhana, N. 130

H

Hamidon, T.D. 44

Hamsathvanie, K. 101

Handunnetti, Shiroma 228, 339

Hapugoda, M.D. 196

Hapuhinna, N.S.S.M. 385

Harasgama, Jayamini 339

Harrison, R.D. 322

Harshana, L.S.H.S. 148

Hassen, F 267

Hazarika, R. 394

Hemachandra, K.S. 307

Herath, E.M. 333

Herath, H.I.M. 383

Herath, H.M D.R. 226

Herath, H.M.D.R. 414

Herath, H.M.H.K. 88

Herath, H.M.I. 379

Herath, H.M.I.S.W. 233

Herath, H.M.K.B. 75, 254

Herath, H.M.L.N.K. 295

Herath, H.M.N. 61

Herath, H.M.R.R. 371

Herath, H.M.S.K. 23

Herath, H.M.U.T.K. 449

Herath, H.M.V.G. 386

Herath, L.Y. 220, 221

Herath, N. 179

Herath, S. 109

Herath, S.R. 122

Herath, Udeni 397

Hettiarachchi, Eshani 21

Hettiarachchi, C.A. 140

Hettiarachchi, C.S. 319, 410

Hettiarachchi, C.V. 303, 345, 361

Hettiarachchi, G.B. 267

Hettiarachchi, I.C. 37, 71, 72, 74, 145, 147, 150,

152, 155, 420, 421, 422

Hettiarachchi, P.V.K.S. 208

Hettihewa, A.P 64

Hettirarachchi, Tharangi 302

Hewamanna, R. 199

Hewapathiranage, S. 363

Hewawasam, H.G.R.B.L. 179

Hewawasam, R.B.L. 200

Hilal, M.I.M. 36

Hilmi, A.J. 237

Page 6: AUTHOR INDEX A

464

Himali, S.M.C. 153, 164, 167

Hindagoda, H.M.D.R.B. 203

Hindagolla, B.M.M.C.B. 451

Hiniduma, H.L.S.K. 169, 170

Hiranthika, H.G.K. 18

Hirimuthugoda, G.N. 338

Hodson, J.J. 240

I

Ihalagedara, I.M.M.K. 453

Ihshan, M.A.M. 231

Ilankoon, I.M.P.S. 175

Ileperuma, O.A. 346

Illangarathna, Shankanee 112

Illeperuma, D.C.K. 160, 162

Illeperuma, R.P. 265

Illukkumbura, P. E. 82

Imbulpitiya, A.M. 287

Indeewari, D.K.D.C. 173, 174

Indrakumar, J. 245

Inthujaa, Y. 157

Iqbal, M.C.M. 9, 31, 205

Ishan, M. 316

J

Jang, Tae-soo 368

Jayakody, J.A.O.A 173, 174

Jayakody, Ranga S. 330

Jayalal, S. 287

Jayanath, I.K.A. 254

Jayanath, N.Y. 159

Jayarathna, Nisanka 397

Jayarathna, R.N.H.M. Saman 415

Jayarathne, K.R.W.K. 376

Jayaratne, S. 363

Jayasekara, J.M.C.M. 160

Jayasekara, L.A.L.W. 171

Jayasekara, K. 251

Jayasinghe, Chandrika 258

Jayasinghe, J.A.V.P. 202

Jayasinghe, L. 249, 342

Jayasinghe, Lalith 321, 332, 343,

359

Jayasinghe, M.G.S. 116

Jayasinghe, Prabhath 42

Jayasinghe, R.D. 191, 208, 210, 239, 243, 247,

248

Jayasinghe, S. 364

Jayasinghe-Mudalige, U.K. 288

Jayasiri, J. 180

Jayasiri, N.K. 54

Jayasooriya, L.J.P.A.P. 170

Jayasooriya, A.P. 158, 237

Jayasooriya, B. T. 53

Jayasooriya, J.A.I.U. 361

Jayasundara, D.D.M. 279

Jayasundara, P.K. 243

Jayasundera, A.C.A. 81

Jayasuriya, K.M.G. Gehan 317, 369, 371

Jayathilaka, G.A.S.S. 118

Jayathilaka, R.M.C.P.S. 85

Jayathilaka, W.A.D.M. 131

Jayathilake, A.A.C.A. 277, 278

Jayathilake, Chathuni 146, 151, 156

Jayathilake, H.A.C.K. 288

Jayathunga, R.C. 235

Jayathunge, K.G.L.R. 137

Jayatilake, D.V. 70

Jayawardana, Asoka 8

Jayawardana, B.C. 143, 144, 146,

149

Jayawardana, J.M.D.R 293

Jayawardena, Chantha 242

Jayawardena, Imanda 347

Page 7: AUTHOR INDEX A

465

Jayawardena, J.A.C.K. 238

Jayawardena, Nilakshi 299

Jayawardhana, D.N. 159

Jayaweera, E.N. 354

Jayaweera, W.R. 168

Jayawickreme, Kushalee 246

Jeevana, S. 276

Jeevithan, A. 99

Jeyachandran, J. 253

Jinadasa, B.K.K.K. 172

Jinadasa, K.B.S.N. 93, 94

Jinadasa, Manoj 408

Joseph, J. 245

Juman, Z.A.M.S. 283

K

Kaethieswaran, T. 173, 174

Kalpage, C.S. 22, 344

Kaluarachchi, K.A.P.R. 130

Kamal, G.M. 330

Kaminda, R.M.T. 258

Kanatiwela, Dinusha 343

Kanchana, K.M.R. 182

Kanchanamala, D.P.H.M. 88

Kankanamge, H.K.C.J 132

Kannangara, D.N. 196

Karannagoda, N.N.H. 316

Karawita, A.C. 168

Kariyakarawana, Saman M. 403

Kariyawasam, Dharshani 112

Karunainathan, T. 14

Karunanayake, Lilani 339

Karunanithy, M. 76

Karunarathna, Jayani 112

Karunarathna, K.M.D.E. 105

Karunarathna, Nuwan 336

Karunarathne, L.A.P.D. 200

Karunarathne, K.M.P.C. 12

Karunarathne, L.T.M. 342

Karunarathne, R.A.G.C.A. 186

Karunarathne, W.A.I.P. 322, 323

Karunaratne, Anjani M. 375

Karunaratne, D.N. 364

Karunaratne, Nedra 252

Karunaratne, S.B. 3, 4, 5

Karunaratne, S.H.P.P. 304, 315, 318

Karunaratne, V. 364

Karunaratne, Veranja 119, 329, 340

Karunaratne, W.A.I.P. 77, 318, 326

Karunathilake, I.M 64

Karunatilaka, H.D.N.U. 264

Karunawardhana, Upuli 439

Katulanda, P. 266

Kaumal, M.N. 331

Kavisekara, K.M.L.M.B. 176

Keerthikumara, P.M.K.A.H. 143

Kesavan, M. 127

Ketheesan, T. 269

Khakhlari, Monalisha 416

King, Samuel 436

Kiramage, Chaturanga 146

Kiriarachchi, K.D.S.M. 182

Kirushanth, S. 269

Kisokanth, G. 245

Kobayashi, H. 207

Kobayashi, K. 225

Kobikrishna, P. 280

Kodithuwakku, S.P. 231

Kodithuwakku, Suranga 314

Kodituwakku, S.R. 278

Page 8: AUTHOR INDEX A

466

Konara, K.M.B.N. 406

Konarasinghe, K.M.U.B. 33

Koralegedara, K.G.I.D. 140

Kosgallana, C.J. 94

Kotakadeniya, H.M.S.R.B. 256

Kottegoda, Nilwala 21, 27

Krishani, A.A.C. 152

Kularathna, K. W. T. R. 319

Kularathne, S.A. 58

Kularatne, S.A.M. 219, 237

Kulasinghe, D.U.J. 51

Kulathunge, S. 387

Kulatunga, K. 364

Kumar, N.S. 342

Kumar, N.Savitri 321, 332, 343, 359

Kumara, G.R.A. 354

Kumara, J.Chandana Ruwan 437

Kumara, J.R.S.S. 105, 117

Kumara, R.M.I. 390

Kumarasinghe, P.K.K. 356

Kumarasiri, P.V.R. 227, 230, 260, 267

Kumarathunge, Dushan 291, 293

Kumari, H.M.P.S. 374

Kumburegama, S. 338

Kumudumali, D.P.G.S. 382

Kurukulasuriya, M.S. 148, 166

Kuruppuarachchi, K.A.J.M. 28

Kuruppuarachchi, P.L. 188, 190, 192, 232

Kusumawathie, P.H.D. 205

L

Labutale, S.M.T.K. 362

Laheetharan, A. 276

Lakmal, U.G.H. 47

Lakmali, A.P. 184

Lakmali, P.L.B.N. 72

Lanckachandra, S.S. 138

Lankeshwara, P 38

Lansakara, L.H.M.P.R. 149

Lecamwasam, Menaka I. 446

Lee, C.K.F. 231

Lindara, L.M.J.K. 288

Liyanaarachchi, D.R. 313

Liyanaarachchi, L.A.T.S. 4

Liyanage, D.P. 91, 100

Liyanage, N.M.V.K. 97

Liyanage, R. 143, 144, 149

Liyanage, Rita 401

Liyanage, Ruvini 146, 151, 156

Loganathan, P. 6, 7

Luthfi, U.M. 182

M

Madawala, H.M.S.P. 384

Madawala, Sumedha 329, 340

Madhujith, T. 237, 268

Madhupani, Y.D.S. 372

Madhusanka, A.M.R. 184

Madhushani, T.W.U. 133

Maduranga, P.M. 222

Madurapperuma, B.D. 28

Madusanka, R.K. 229

Madushani, L.C. 164

Mahadevan, Niranjan 317

Mahaliyanaarachchi, R.P. 37, 71, 72, 74, 145,

147, 150, 152, 155, 420, 421, 422

Mahendran, T. 157

Maithripala, D.H.S. 133

Makhanov, Stanislav 286

Page 9: AUTHOR INDEX A

467

Malathy, P. 370

Mallikaratne, K.P. 238

Manawaduage, Chapa 367

Manipura, A. 22

Mapalagamage, Maheshi 228

Marambe, B. 297

Marapana, N.M.N.C. 124

Marasinghe, C. K. 87

Marasinghe, R.B. 180

Marso, T.M.M. 344

Masakorala, P.P 431

Meegaskumbura, M. 325

Meegaskumbura, Madhava 314, 336

Meegaskumbura, Suyama 185, 334

Meegoda, M.K.D.L. 180, 206

Mendis, M. 272

Mendis, S. 238

Menike, A.M.W. 135, 161

Mihindukula, K.A.T.S. 240

Mikunthan, G. 349

Mishra, B.K. 109

Mohotti, A.J. 388, 389

Mudalige, H.M.D.E.H. 422

Mudalige, Nishani 49

Munasinghe, C.C. 66, 75, 254

Munasinghe, D.M.S. 169, 170

Munasinghe, M.M.E. 234

Munasinghe, Thilini S. 8

Munasinghe, U. 41

Munaweera, C. M. 210

Murugananthan, Arumugam 194

Murugananthan, Kalamathy 194

Muthalib, A.M. 236

N

Nadeeshani, Harshani 156

Nageeb, B.M. 236

Najim, M.M.M. 24, 205

Nakamura, T. 451

Naleefa. A.W.N. 456

Nambige, H.D.H. 203

Nanayakkara, C.D. 238

Nanayakkara, C.M. 355

Nanayakkara, D.P. 195

Nanayakkara, N. 179

Nanayakkara, P.S.K. 203

Nanayakkara, S.D.I. 203

Nanayakkarawasam, P.P. 266

Nandalal, H.K. 121

Nandalal, K.D.W. 11, 85, 88, 104, 123, 124

Nandasena, M.A.G.H. 23

Nandasesna, K.A. 29

Nanthakumaran, A. 30

Naser, K.A. 236

Navarathna, Thamara 2

Navaratne, A.N. 172, 352

Nawagamuwa, B.M. 222

Nawarathna, L.S. 273, 274, 371

Nawarathna, N.G.P.D. 226

Neelawala, W.P. 258

Nerogini, S. 14

Nianthi, K.W.G.R. 26

Nidhya, K. 222

Nileema, A.J.S.P 191

Nilmini, B.H.A. 46

Niloofa, Roshan 339

Niranjan, M. 282

Nirmani, M.D. 229

Nirosha, S.E. 173, 174

Nivethika, V. 349

Niyangoda, Dhakshila 235, 343

Noordeen, Faseeha 194, 197

Nugapola, N.W.N.P. 315, 318

Page 10: AUTHOR INDEX A

468

Nuwan, D.M.J. 191, 207

O

Ohkubo, M. 207, 210

P

Padumadasa, Chayanika 330

Palanage, N.N 257

Palansooriya, A.G.K.N. 333

Pallegama, R. 202

Pallegama, R.W. 191

Pamoda, H.D.R. 66

Panagoda, G.J. 268

Panagoda, Gehan J. 343

Panahatipola, P.M.O.P. 270

Pathirage, D. 268

Pathirana, E . 158

Pathirana, Kaushalya 348

Pathirana, N.U.K. 308

Pathirana, R.P.S.P. 254

Pathiratne, Shamitha 68

Pathmanathan, C. 173, 174

Peiris, H.R.D. 238

Peiris, B.L. 388

Pemasiri, B.M.K. 356

Perera, A.A.I. 277

Perera, A.A.S. 281, 292

Perera, A.D.L.C. 21, 27, 79

Perera, B.V.P. 335

Perera, D.G.D. 37

Perera, G.A.A.R. 165

Perera, G.A.D. 384

Perera, H.R. 331

Perera, H.K.I. 249

Perera, J.A.G.F. 184

Perera, K.A. 149

Perera, K.L.N. 229

Perera, K.U.E. 168

Perera, K.V.U.S. 335

Perera, L.A.S. 51

Perera, L.D.R.D. 288

Perera, L.R.K 13

Perera, L.S.C. 103

Perera, M.C.N. 193, 357

Perera, M.D.B. 318

Perera, M.G.R.S. 239

Perera, M.M.N. 266

Perera, M.P.M. 173, 174

Perera, M.P.M.S.H. 142

Perera, Marie 58

Perera, N. 159

Perera, N.A.N.D. 335

Perera, Nuwanthika 302

Perera, P.A.B.A.R. 131

Perera, P.C. 296

Perera, P.K. 218

Perera, P.P.R. 175

Perera, R.A.C.J. 18

Perera, W.L.P. 47

Perera, W.N.U. 163

Pethiyagoda, A.U.B. 212, 223

Pethiyagoda, K. 223

Pethiyagoda, U.B. 209, 211, 214, 215

Pitawala, H.M.G.T.A. 183

Pitigalaarachchi, P.A.A.C. 279

Piyananda, S. D.P. 46

Piyaratne, N.S. 238

Piyathisse, V.R.P.C. 123

Piyatissa, P.M.J.R. 60

Poongunran, J. 249

Pothuhera, Ama 334

Page 11: AUTHOR INDEX A

469

Prabodini, M.A.M. 176

Prasanna, R.A.M. 131

Prasantha , B.D.R. 140

Prashantha, M.A.B. 347, 350

Prathapan, S. 245

Praveena, S. 45

Preethika, M.A.S. 93

Premachandra, K.R.D.C. 360

Premachandra, Kaushalya 348

Premadasa, B.A.M. 203

Premarathna, D. 158

Premarathne, B.N.G.S. 80, 444

Premathilaka, E.G.C.N. 193, 241, 357

Premawansa, Gayani 228

Premawansa, Sunil 228, 339

Premawansha, O.G.K.R. 366

Premkumar, R. 443

Priyadarshana, U.A.C. 166

Priyadarshana, Y.A. 320

Priyadarshani, H.E.N. 409

Priyadarshani, T.D.C. 307

Priyankara, K.T.D. 126

Priyankara, W.M.S. 104

Priyantha, H.M.D.N. 31

Priyantha, I. Renuka 438

Punchi-Manage, Ruwan 385

Pushpakumara, P.K.P. 11

Puyawardena, B.V.R. 166

Q

Qader, M. Mallique 321

R

Ragel, Roshan 284

Rajakaruna, R.S. 185, 306, 308, 309, 310, 313,

324, 336, 337, 363

Rajamanthri, R.G.J.K.K. 317

Rajapaksa, A. 260

Rajapakse, R.P.V.J. 158, 198, 237, 306, 310,

313, 335, 357, 358

Rajapakse, R.M.G. 328, 353

Rajapakse, R.P.V. Jayantha 219

Rajapakse, S. 316, 319

Rajapakse, Senaka 339

Rajapaksha, M.B.T.D. 209, 211, 214, 215, 223

Rajapaksha, P.L.N. Randima 65

Rajapaksha, R.R.B. 164

Rajapakshe, R.K.A. 261, 262

Rajapakshe, S. 320

Rajasinghe, N.N. 110

Rajkumar, Packiyanathan 302, 311

Rakinawasam, S.V. 261, 262

Ralapanawa, D. M. P. U. K. 227, 230, 260

Ralapanawa, Udaya 201, 246

Ramanan, A. 280

Ramanayake, R.M.T.M. 168, 169

Ramasinghe, R.L.P. 97

Rambukkange, M.P. 26

Ranasingha, R.M.C.K. 30

Ranasinghe, G.M. 48

Ranasinghe, J.G. Shirani 219

Ranasinghe, J.G.S. 183

Ranasinghe, K.N.K. 237

Ranasinghe, Malanee 43

Ranasinghe, P. 139, 171

Ranasinghe, R.A.B.S. 320

Ranasinghe, R.A.K.M. 421

Ranasinghe, R.K.R.S. 355

Ranasinghe, R.N. 171

Ranasinghe, W.M.N.D. 423

Ranathunga, G. M. 411

Ranathunga, P.E.A. Nishanthi 219

Ranathunga, R.M.T.B. 196

Ranatunga, R.J.K.U. 82, 345, 352

Ranaweera, K.K.T.P. 184

Page 12: AUTHOR INDEX A

470

Ranaweera, R.D.M. 17

Ranaweera, R.N. 133

Randeniya, D.I.B. 86

Rasnakawewa, T. 86

Rasnayake, Susantha 414

Rathnasiri, R.M. 458

Rathnayaka, R.M.D.K. 237, 260

Rathnayaka, R.M.M.K. Namal 219

Rathnayaka, R.M.P.S. 281

Rathnayake, G.R.N. 332

Rathnayake, R. 431

Rathnayake, R. R. M. W. L. 326

Rathnayake, R.M.C.E.M. 85

Rathnayake, R.M.C.J. 231

Rathnayake, R.M.C.M. 240

Rathnayake, R.M.D.K. 227, 230

Rathnayake, R.M.P.M. 255

Rathnayake, U. 177

Ratnapala, Iroshini P. 78

Ratnatunga, N.V.I. 179

Ratnayake, R.M.R.N.K. 137

Ravindu, K.A.N. 66

Reynolds, Patricia 242

Rifkhan, T. 163

Rizan, A.L.M. 248

Ropitha, K. 182

Rosairo, S. 267

Rubasinghe, S.C.K. 365, 366, 380

Ruklani, N.C.S. 365

Ruwan, Saranga Amila 294

Ruwan, W.A.P. 225

S

Sajanthan, K. 457

Sajihan, J.A.M. 85

Sajith, H.S. 89

Sakamoto, M. 225

Sakeena, M.H.F. 187, 256

Sakeetharan, T. 79

Samarakoon, Aruni 438

Samarakoon, K.B. 69

Samarakoon, M.B. 19

Samarakoon, S.M.C.S. 162

Samarakoon, S.M.S.B. 66

Samaranayake, Lilantha 119

Samaranayake, B.G.L.T. 89, 99, 133

Samaranayake, D.B.D.L. 139

Samaranayake, D.I.J. 34

Samarasekara, P. 327

Samarasekara, P.W.G.D.P. 213

Samarasingha, N. 304

Samarasingha, Niroshan 301

Samarasinghe, M.B. 153

Samarathunga, D.M. 275

Samaraweera, D.N. 355

Samaraweera, P. 341

Sameera, G.L.A. 263

Sameera, K.A.G. 13

Sampath, D. S. 109

Sampath, W.D.M 125

Samue, Rosabelle 368

Sandamali, A.W.A. 374

Sandaruwan, M.K.D.D. 275

Sangar, S. 101

Sanjaya, R.A.A. 54

Sanjeev, R 255

Sanjeevani, W.G.M. 74

Sanjeewani, N.A. 189

Sanjeewanie, L. 381

Sankalpa, J.K.S. 4

Sarananda, K.H. 142

Page 13: AUTHOR INDEX A

471

Sathurusinghe, S.A.S.P. 122

Sathyathas, P. 233

Senadheera, V.V. 222

Senanayake, M. 399

Senanayake, K.S.D.N. 389

Senarathna, K.G.C. 328

Senarathna, I.G.H.M. 261, 262

Senarathna, K.G.C. 354

Senarathne, S.G.J. 385

Senaratne, Atula 16

Senaratne, Dishani 392

Senaratne, Thamarasi 197

Senerath, A.A. 110, 116

Senevirathna, M.A.S. 294

Senevirathne, E. H. 106

Senevirathne, A. M. C. 346

Senevirathne, C.G. 203

Senevirathne, G. 325

Senevirathne, Gayani 314

Senevirathne, Gayathree I. 375

Senevirathne, M.R.I.D. 107

Senevirathne, W.I.N.S. 378

Seneviratne, V.A. 346

Seneviratne, K.M.T.R. 238

Seneviratne, M.A.P.K. 388

Sewwandi, A.L.S. 351

Shameel, A.F.M. 107

Shaminy, S. 182

Shanika, D. 252

Shanthini, R. 154, 160, 161

Shereen, J.N.N. 105

Shibly, F.H.A. 36

Shifna, Thahani 329

Shifnam, Thahani 340

Shyamalee, M.M.G.V. 115

Silva, M.L. 117

Silva, G.L.L.P. 148, 163, 164, 166

Silva, K.F.S.T. 142

Silva, K.T. 414

Silva, N.C.R. 399

Silva, T.H.S.E. 323

Sirisena, U.G.A.I. 307

Sirisudhamma, Ven. A. 426

Sirisudhamma, Ven. Aparekke 427

Siriwardana, T.M.A.C. 40

Siriwardana, I.D. 251

Siriwardena, B.S.M.S. 247, 248, 250,

264

Sitheeque, M.A.M. 208

Sivakanesan, R. 142, 188, 190, 192, 232, 236, 267

Sivakanthan, S. 457

Sivanathan, M. 131

Sivappriyan, S. 222

Sivaruban, S. 195

Sivashankar, P. 37, 71, 72, 74, 145, 147, 150,

152, 155, 390, 420, 421, 422

Sivayogan, S. 180

Somaratne, T.G. Indika

Piyadarshani

63

Sominanda, H.M.A. 220, 221

Soysa, H.N.S. 193

Soysa, N.S. 241

Sri Ranjith, J.G. 40

Srikanthan, A. 274

Sriram, Sivapriya 398

Sritharan, Thulasy 359

Subasinghe, M.M. 172

Subasinghe, Y.C. 213

Sudeshika, S.H.T. 226, 235

Sudrajat, Hanggara 128

Sugatha, S. 383

Sugunaseela, Ven. Yakkaduwe 432

Sujendran, S. 216

Page 14: AUTHOR INDEX A

472

Sumanadasa, P.D.N.S. 183

Sumanapala, Dilika 108

Sumanapala, Dinuka 108

Sumanasena, H.A. 355

Sumanasinghe, V.A. 9, 373, 374,

376

Sumathipala, S. 338

Sumudunie, H.G. Sashika 369

Suraweera, S.A.H.A. 133

Suraweera, H.A. 103

Suraweera, R.K. 256

Suresh, T.S. 218, 255

Suriyagoda, L.D.B. 166

Suthakar, S. 20

Swargiari, D. 394

T

Tabata, M. 130

Tennewaththa, T.D.R.D.S. 258

Thalpathawadana, T.R.M.Y.S.B. 410

Thanzeel, F.Y. 312

Thattil, A.N. 177

Thennakoon, D.S.K. 200

Thennakoon, Siddhartha 354

Theswa, E 209, 211, 212, 214, 215, 223

Thewarage, Lasanthika D. 335

Thilakarathna, P.L. 75, 176, 254

Thilaksha, K.A.D 203

Thilakumara, I.P. 202

Thillainathan, K. 253

Thillainathan, Sharmila 228

Thiruvarangan, S. 181

Thushan, S. 108

Tilakarathne, B.M.K.S. 137

Tilakaratne, C.D. 290

Tilakaratne, W.M. 247, 250, 264

Tracey, D. 67

U

Ubayawardhana, S.T.K. 312

Udagedara, T.B. 176

Udagedara, U.M.T.D. 107

Udayanga, N.W.B.A.L. 24, 205

Udayanga, P.G.I. 217

Udayangani, R.M.D. 188, 190, 192, 232

Udeshika, G.M.C. 331

Udugala-Ganehenege,

Manawadevi Y.

344

Uduwawala, D.N. 105, 117, 126

Uluwaduge, I. 253

Uthayan, J. 81

V

van de Meer, Frank 194

Velauthamoorthy, K. 101

Vidanagamachchi, S.M. 282

Vidanarachchi, J.K. 143, 144, 146, 149, 153,

167

Visvanathan, Rizliya 146, 151, 156

Vithanage, Meththika 31

Vitharana, P.R.K.A. 59, 60, 62

Vitharana, U.W.A. 14, 18, 20

W

Wada, S. 207, 210

Wadasinghe, L.G.O.S. 135

Waduge, R.N. 200

Waidyanatha, N. 288

Waisundara, Viduranga Y. 299

Walgama, K.S. 115

Wanasinghe, D. D. 98

Wanasinghe, L. A. 357, 358

Page 15: AUTHOR INDEX A

473

Wanigasundera, Padmasiri 15

Wanigatunge, C.A. 263

Wanniarachchi, Saumya 302

Warnasekara, K.B. 139

Warnasooiya, W.M.S.M. 222

Warunasinghe, W.A.A.I. 1

Waruni, K.A.K. 139

Wasala, Priyasha S. 380

Watawana, Mindani I. 299

Wathukarage, Awanthi 31

Wathurapatha, W. S. 139

Wazil, A.W.M. 179

Weerakkody, W.A.P. 389

Weerakoon, B.S. 239

Weerakoon, Gayani 302

Weerakoon, S.B. 11, 104, 109

Weerakoon, W.M.D.S. 103

Weerakoon, W.A.S.S. 218

Weerakoon, W.M.D.S.K. 22

Weerarathna, W.V.D.N. 173, 174

Weerarathne, T.C. 318

Weerasinghe, Anushka 16

Weerasinghe, H.G.R.N. 247

Weerasinghe, P. A. 386

Weerasooriya, Chulangani 340

Weerasooriya, R. 360

Weerasooriya, Rohan 16

Weerasuriya, D.R.K. 353

Weiss-Schneeweis, Hanna 368

Wekumbura, W.G.C. 390

Welikala, W.R.C.B.S. 91, 92

Welikala, D.N. 360

Weragoda, S.K. 22, 94

Weththasinghe, P. 143, 144

Weththasinghe, Pabodha 146

Wettasinghe, K.A. 243, 244

White, Alex 171

Wickramaarachchi, W.A.R.T. 376

Wickramagamage, P. 26

Wickramanayake, W.D.M.C. 357

Wickramanayake, L.C.D. 83

Wickramarathne, D.B.M. 189

Wickramaratne, P.P.K. 238

Wickramasingha, W.G.D. 364

Wickramasinghe, L.M. 373

Wickramasinghe, Chandima S. M. 391

Wickramasinghe, Susiji 335

Wickramasinghe, W.M.K.M. 3

Wickramasinghe, W.M.P.M. 270

Wickramasinghe, Y.H.S.T. 167

Wickramasuriya, H.V.A. 297

Wickramsinghe, A. 320

Wickremanayake, K.M. 184

Wijayagunawardena , M.P.B. 231

Wijayakulasooriya, J. V. 91, 92, 95, 100, 108,

110, 133, 295, 296

Wijayaratne, R.R.L.L. 96

Wijayathilaka, N. 325

Wijayawardhana, H.C.D. 386

Wijegunawardana, N.D.A.D. 204

Wijekoon, Dhanushika 314

Wijekoon, P. 291

Wijendra, W. A. S. 364

Wijepala, S. 227, 230, 260

Wijerathna, R.M.S. 297

Wijerathne, K.M. 244

Wijeratne, Gamini 178

Wijeratne, Y.M.T.Y. 238

Wijesekara, H.A.K. 328

Wijesinghe, S.A.E.C. 77

Wijesinghe, S.L. 353

Wijesinghe, W.M.A.U.K. 187

Wijesinghe, W.P.S. 145

Wijesundara, D.S.A. 320, 368

Wijesundara, Chaminda S. 301, 302, 311

Page 16: AUTHOR INDEX A

474

Wijesundara, D.S.A. 378, 388

Wijesundara, Siril 329

Wijesundera, S.D.K. 69

Wijesuriya, B.W. 4

Wijesuriya, N.K 223

Wijesuriya, W.M.N.K. 209, 211. 212, 214, 215

Wijethunga, A. H. 95

Wijetunga, W.M.G.A.S.T.B. 322, 378

Wijetunge, J. J. 87

Wijetunge, Pradeepa 440

Wijetunge, Sulochana 179

Wijewardana, I. 149

Wijewardena, D.K. 105

Wijeweera, I. 220, 221

Wijeyeweera, R.L. 244

Wimaladhamma, Ven. A. 63

Wimalarathne, T.R. 198

Wimalasara, Ven. P. 426

Wimalasara, Ven. Pitathalawe 427

Wimalasiri, K. M. S. 140, 165

Wimalasiri, Swarna 156

Wimalsiri, W. K. 131

Withanage, T.J. 169, 170

Withanage, Yeshan 42

Y

Yakandawala, Deepthi 367, 368, 382

Yakandawala, K. 77

Yakandawala, Kapila 382

Yapa, R.D 293

Yapa, S.S. 388

Yapa, Y.P.R.D. 278

Yathramullage, Saranga 185

Yatigammana Ekanayake, T.M.S. 61, 69

Yoshida, A. 207

Youhasan, P. 216

Z

Ziyath, A.M. 22