Austro-Ugarska Historicizam

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/25/2019 Austro-Ugarska Historicizam

  1/15

  AUSTRO UGARSKA HISTORICIZAM

  Frster Ringstrasse (crtati tlocrt s poloajima svih graevina), sinagoga uBeuHansen Heinrichhof u Beu, vojni muzej u kompleksu ekog !rsenala,

  eki parlamentSchmidt Beka vije"nica (crtati tlocrt i glavno proelje), #aria von $iege,H!%& u

  %agreuFerstel 'erstelpassage, otivkirche

  LUDIG F!RST"R# $%&%' ( $)*+'

  u*+ig 'orster je io !ustrijski arhitekt njemakog po*rijetla $tu*irao je u #unchenu iBeu -snivaAlgemeine Bezeitung . izlazi o* /0123 go*inu *ana ranije pulicirana4a5tonova 6ristalna 4alaa, on*on (/07/), najvanije arhitektonske pulikacije uHasur8koj monarhiji

  K,-a Fran.a Kleina. metalni pre9ariciranierkeri

  Sina/0/a# 1e2# $)34'($)3)'. kulturni, religiozni inacionalni centari*ovstva u !ustriji. elementi polukrunogluka . romaniki portal,gotika kompozicijaelemenata. maurski stil3 *vije galerije kolosalnih *imenzija

 • 7/25/2019 Austro-Ugarska Historicizam

  2/15

  Sina/0/a# 1,dim5e6ta. graena istovremeno kao i sinagoga u Beu, :ohan; $treet

  Arsenal 78r0i.90dn:a 0r,;:a)- . uranistike mjene, Ringstrasse nastaje *ijelom na ru8evinama astijona,*ijelom na praznom po*ruju, monumentalni ulevar sa sloo*no grupiranim

  javnim zgra*ama, *ijelom uz :unav

  >a Rin/strasse,? / -pera ($taatsopera, arh an :er &rania (institut za astrolo8ka promatranja . nije historicizam) // %gra*a Burze (arh Hansen) /? 4arlament (arh Hansen) C /1 Ho9urg (arh $emper, 'ischer on Erlach) /A Burgthor (arh 4ietro

 • 7/25/2019 Austro-Ugarska Historicizam

  3/15

  $4$+

  $@

  $$

  $=)

  %

  4+

  @

  $

 • 7/25/2019 Austro-Ugarska Historicizam

  4/15

  Arsenal 78r0i.90dn:a 0r,;:a

 • 7/25/2019 Austro-Ugarska Historicizam

  5/15

  - gle*ali8te (polukruno) natkrivenokupolom, iza gle*ali8ta pomo"ni prostori

  - zeleni mramor u interijeru

  TH"O8HIL HA>S"> $)$+'($)&$'

 • 7/25/2019 Austro-Ugarska Historicizam

  6/15

  :anski arhitekt, roen u 6oppenhagenu, a ostao jepoznat po svojim zgra*ama u Beu, te je kasnijepostao graanin austrije

  Gr2Ea 5ra90sla9na crE9a# 1e2- uklopljena u niz, simetrina, asocijacija naizantinsku arhitekturu- osnovni volumen s 1 etae i nagla8en sre*i8njitoranj- toranjJ ulaz kroz polukruni luk K po je*na tri9ora srozetama na oje gornje etae K polukruni luk Koktogonalni tamur sa i9orama K kupola- sa straneJ u prizemlju po ? ulaza, na gornjimkatovima po ? i9ore

  0:ni m,.e: 7Arsenal

 • 7/25/2019 Austro-Ugarska Historicizam

  7/15

  . runi paviljoniJ ulaz u prizemlju, kva*ri9ora na katu, po A kva*ratine kule sakruni8tem na ruovima

  Heinrich0 ( >a:amna E,-a# 1e2# $)*$'($)*3'- u nazivu ima Lho9M o*nosno *vorac, velikih je *imenzija, zapravo se ra*i o loku

  o* 0 zgra*a, skupi stanovi jer su preko puta eke opere- stra*ala u ? svj ratu- 7/ etaa (samo na rizalitima ta je*na)- 1 rizalita na svakoj o* A strane loka- prizemlje se iznajmljuje,*u"ani, na ? i 1 reprezantivniji stanovi, A katu skromniji,na / katu manji stanovi i pomo"ne prostorije- alkoni- 09a ./rada ima + .0ne? $ .0na s0Ela( d,-ani , 5ri.eml: @' 8rila. 5rema

  ,n,tra +' Me.anin ( 50l,eta;a# 0rada Ea0 Eamen i d90str,Ea eta;a- na d90str,E0: eta;i Eari:atide n0se .aate# i.nad t0/a 9i:enac i :edanman:e rasE06an Eat ( ili :etini:i stan09i ili .a 50sl,/,- ) st,i6ta- postala je uzor zagreakim ku"amaJ vi*i lok Herangova.Najeva.6ovai"eva.4rera*ovi"eva, cijeli lok izgle*a kao cjelina (6ukovi"eva ku"a)@ i Oelai" . 4ra8ka

 • 7/25/2019 Austro-Ugarska Historicizam

  8/15

  8arlament# Rin/strasse# 1e2# $)%4( )+'- u grkom stilu, 9i6i i ni;i d0m# s 0;icmAten0m- glavno proelje (istono)J 1 istaknuta portikasa korintskim stupovima i trokutastim zaatom,te rampom i 9ontanom ispre*- na katu izmeu istaknutih portika ritam

  prozora sa trokutnim zaatima i korintskihpolustupova izmeu (o*nosno pilastara naostala 1 proelja)- cijela *onja etaa kao postament . rustika,je*nostavni pravokutni prozori- na onim proeljima karijati*e u paru nosealkon ? etae- tlocrtnoJ ? *oma spojena hipostilnom*voranom u sre*ini (na*svijetlo)1e2Ea ,r.a# Rin/strasse# 1e2$)%4( )+'. kva*ratna zgra*a s unutranjim

  *vori8tem, proelje prema Ringstrasseuima sre*i8nji rizalit s pet polja

 • 7/25/2019 Austro-Ugarska Historicizam

  9/15

  o*jeljenih stupovima u kojim su prozori s polukrunim zavr8etkom, te su nagla8eni uglovnirizaliti

  H"I>RICH O> F"RST"L#$)@)'($))+'!ustrijiski je arhitekt roen u lizini Bea, te je su*jelovau u gra*nji istog u /Dst

  1anEa i 1,r.a# Ferstel5assa/e# 1e2. pasa osvjetljen na*svetlima 5r0la.i Er0. :edan ci:eli l0E ,/a0na ./rada, *u"ani soje strane. zgra*a koja s je*ne strane ima Banku, a s *ruge Burzu. ispo* tamniji *io je anka, trea svoj prostor, te vo*i u heksagon koji on*a usmjerava .prema trgu najreprezantativniji *io proelja

  0ti9Eirche 7Za9:etna crE9a

 • 7/25/2019 Austro-Ugarska Historicizam

  10/15

  . neogotika crkva, /0ti2Ei 0liE sredn:09:eE09ne arhiteEt,re, gle*a premau*u"em ringu. ipkastog izgle*a koju je kao zavjetni *ar *ao izgra*iti car 'ranjo Oosip nakon 8to

  je preivio atentat . troro*na (krinorerasti svo*) s je*noro*nim transeptom3zavr8ava apsi*om i *eamulatorijem3 trostruki ulaz i *va tornja na proelju

  S9e,2ili6te# 1e2. kompozicija u stilu 9rancuskogaroka (enPla*e)( /la9ni ri.alit , neE0liE0 a.a# i.a2en 9an. arokna stui8ta. veliki ulazni lok iza kojeg je ogroman atrij (uzor talijansko sveuili8te)

  . krov . renesansa u 8irem smislu . 9rancuski mansar*ni krov3 samostoje"i

  FRI"DRICH O> SCHMIDT# $)@3' ($)&$'

 • 7/25/2019 Austro-Ugarska Historicizam

  11/15

  Oe*an o* najvanijih arhitekata historicizma na po*ruju $re*nje Europe, zasluan osoitoza 8irenje neogotike kao stila

 • 7/25/2019 Austro-Ugarska Historicizam

  12/15

  . A etaaJ alustra*a, iza mali prozori sa 8iljastim zavr8etkom

  . krovJ manja alustra*a, A manja tornja izlaze na* krovom . nie na 9asa*i su samonaznaeni vertikalnim istacim. tlocrtJ kva*ratiast sa 2 manjih i / ve"im *vori8tem. glavni toranjJ volumenom izlazi van *u cijele 9asa*e, *o krova ima po*jelu slino kao naostatku proelja, a izna* visoka i9ora i sat, visok />7m

 • 7/25/2019 Austro-Ugarska Historicizam

  13/15

  Maria 90m sie/e# 1e2# $)*)' ( $)%3'. moe se u"i samo u pre*vorje, crkva je zatvorena jer jeokolica naseljena samo *oseljenicima (ostala ez vjernika). kominacija arokne kompozicije. kupola koja je kolosalna o* lagane metalne konstrukcije . nijeoktogonalna ve" gotovo kruna, te *va tlocrtno zako8enatornja po* A7S. ostatak zgra*e, osim kupole, u opeci J smea s ijelim*etaljima, ogatstvo oja kao karakteristikasre*njovjekovne arhitekture. crkva u gusto izgraenoj ulici, vire samo tornjevi. tlocrtJ kupola, opho*, kapele. osnovni olik osmerokuta iz kojeg ra*ijalno izlaze kapele. ulaz na istonoj strani, nagla8en sa *va *ijagonalnopostavljena tornja, na*vijen 8iljatim lukom, izna* kva*ri9ora irozeta

  . na ostatku proelja se osjeti horizontalna po*jelaJ vrstaaza, 8iljasti iz*ueni prozori. nie i9ore. oko kapela je niz manjih tornji"a i apsi*a. kupala prelazi iz osmerokutne u ?Aokutnu (gotovo krunu) ilagane je metalne konstrukcije *ok je sve ostalo o* opeke. Hil*eran*tov $v 4etar u Beu slina (po tlocrtnozako8enim tornjevima )

  Hr9atsEa aEademi:a .nan0sti i ,m:etn0sti 7HAZU

 • 7/25/2019 Austro-Ugarska Historicizam

  14/15

  - unutra ostakljena *vorana sgalerijama (na*svijetlo)- nagla8en krovni vijenac, manjivijenci izmeu etaa- ? kat najnagla8eniji, sa visokimpolukrunim prozorima izmeupilastara- u niim etaama samo rustikalniuglovi (klesanci), ez pilastara- najskromniji je prvi kat sapravokutnim prozorima3 prizemljeopet polukruni- ispre* junog proelja #e8trovi"evspomenik $trossma;eru- kamena rustika ispo* prizemlja- stil Prentinske renesanse kominacija opeke i kamena- unutra prema atriju arka*e u prizemlju i ? katu, arhitravni trijem na / katu- *vokraka sveana stui8ta . na tlocrtu su krivo iscrtana (*va kraka s oje strane

  simetrina na ulaz *o prvog kata, *o*rugog kata isto, a on*a se nastavljapeti krak tako *a se 9ormira stui8te Itlocrta)

  . stui8te(postament) pre* ulazom i*epreko sva A stupa, ne izmeu sre*nja*va

 • 7/25/2019 Austro-Ugarska Historicizam

  15/15