Click here to load reader

Aurica, femeia din umbra interpretului Nicolae Mure;an fileadică primii 20 de ani ai regimului comunist din România, în rapoarte, adrese, note, stenograme, autobiografii, statistici,

 • View
  24

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Aurica, femeia din umbra interpretului Nicolae Mure;an fileadică primii 20 de ani ai regimului...

 • O t]n[r[ ;i-a tatuat 56 de stelu\e pe fa\[

  O t]n[r[ din Belgia a vrut s[-;i tatueze pe fa\[ 3 stelu\e ;i a sf]r;it cu 56. Eroarea s-a produs deoarece artistul era rom]n ;i nu a `n\eles foarte bine ceea ce fata i-a spus. Rom]nul nu `n\elegea nici engleza ;i nici franceza, iar astfel fata s-a ales cu un adev[rat cer tatuat pe fa\a ei.

  T]n[ra l-a dat pe artist `n judecat[ doarece pentru a-;i scoate stelu\ele tatuate ea are nevoie de 10.000 de euro, bani de care nu dis- pune momentan.

  Adev[rul este undeva la mijloc deoarece artisul a declarat c[ fata era foarte mul\umit[ de opera lui p]n[ ce a ajuns acas[, iar tat[l ei a certat-o. T]n[ra neag[ toate aceste lucruri, spun]nd c[ ea a adormit `n timp ce era tatuat[ ;i nu ;i-a dat seama de ce se `nt]mpl[ dec]t atunci c]nd s-a trezit.

  Cercet[torii vor inventa pilula fidelit[\ii

  ~n cur]nd fidelitatea `n cuplu va fi la `ndem]na oricui. Cercet[torii lucreaz[ la formula pentru pastila care va garantata loialitatea `ntr- o real\ie. Aceasta este o veste bun[ pentru to\i cei care au semne de ̀ ntrebare legate de fidelitatea partenerului.

  Cotidianul "El Pais" scrie c[ un prim pas deja a fost f[cut deoarece neurologii au descoperit c]teva substan\e care au leg[tur[ cu fidelitatea `n cuplu. Mai mult dec]t at]t, cercet[torii sus\in c[ ̀ ntr-un viitor apropiat o simpl[ analiz[ a s]ngelui va putea stabili dac[ real\ia dintre dou[ persoane va fi sau nu de lung[ durat[.

  Nu se ;tie exact c]nd aceast[ inven\ie se va finaliza, dar cu siguran\[ va isca multe p[reri pro ;i contra.

  Interviu cu tobo;arul trupei 4Ever ;i The Underskies

  PAGINA 10

  “Istoria Comunismului din România”, lansat[ la Bookfest

  “Istoria Comunismului din România", cu documente din perioada Gheorghe Gheorghiu-Dej, a fost lansată s[pt[m]na aceasta, în prima zi a Bookfest, la standul grupului editorial Humanitas, în prezenţa preşedintelui României, Traian Băsescu, a directorului instituţiei, Gabriel Liiceanu şi a autorilor volumului. Volumul, editat de istoricii Mihnea Berindei, Dorin Dobrincu şi Armand Goşu, cuprinde evenimentele din perioada 1945-1965, adică primii 20 de ani ai regimului comunist din România, în rapoarte, adrese, note, stenograme, autobiografii, statistici, emise de principalele instituţii ale statului, de la Ministerul de Interne, la Ministerul Forţelor Armate, Justiţie (în special tribunalele militare) şi până la Comitetul Central al Partidului Comunist Român, comitetele raionale şi regionale ale statului comunist.

  Munca închisă în acest volum e adevărata formă a muncii patriotice. Apariţia lui a însemnat o muncă eroică din partea editorilor şi a celor implicaţi.

  Coasta de Azur, o frumuse\e aproape paradiziac[

  Vara este lung[, iar mul\i dintre dumneavoastr[ `;i doresc ;i anul acesta o destina\ie de vis pentru concediu. De Coasta de Azur a\i tot auzit multe a;a c[ ne-am g]ndit s[ v[ prezent[m tainele Coastei de Azur, frumuse\ile pe care le scoate `n eviden\[.

  Coasta de Azur se afl[ `n regiunea Provence- Alpes-Cote d'Azur, fiind dintotdeauna ̀ ntr-un cadru natural de o frumuse\e spectaculoas[. Mun\ii Alpi se pr[bu;esc practic ̀ n mare, cre]nd astfel o mul\ime de golfule\e sau faleze de o frumuse\e aproape paradiziac[. Riviera francez[ este considerat[ un mic Las Vegas european. Afla\i pe Coasta de Azur, agen\iile de turism, `n marea lor majoritate, recomand[ ora;ul Nice, unde pute\i face orice.

  Descoperiri arheologice pe meleagurile T[;nadului

  Puţini tăşnădeni stiu, poate şi mai puţini dintre turiştii care frecventează ştrandul termal de la Tăşnad, ce se ascunde sub gazonul pe care îşi întind păturile la soare şi se bucură de binefacerile apei termale. Poate este timpul să le spunem despre marile valori pe care le adăposteşte acest pământ şi nu vorbim aici despre valori materiale, ci despre valori istorice, despre bunuri ale patrimoniului arheologic.

  Învăţământul românesc din Sătmar se pregăteşte să îmbrace straie de sărbătoare. ~n 2009 se împlinesc 150 de ani de la înfiinţarea primei catedre de limba română la Satu Mare, înfăptuire a vrednicului de pomenire protopop şi cărturar Petru Bran. Această aniversare poate reprezenta şi un moment al bilanţului pentru învăţământul sătmărean.

  de

  Duminic[ 21 iunie 2009

  Anul VII Nr. 341 Se distribuie `mpreun[ cu Informa\ia Zilei

  Pink era s[ se accidenteze în timpul unui concert

  :ase decenii de înv[\[mânt la „Unio” într-o reu;it[ prezentare monografic[

  PAGINA 3 Impresii... mai pu\in r[scolitoare

  Amintirile Eugeniei Sab[u, noul director al Casei de PensiiSe pare c[ pe c]nt[rea\a american[ Pink o urm[re;te ghinionul. Nu demult a divor\at de so\ul ei,

  iar acum a fost la un pas de moarte, potrivit ziarelor americane. Ea a sus\inut un concert spectaculos `n Australia, unde a trecut prin clipe groaznice. Female First a informat c[ ̀ n timpul unei cascadorii `n aer, coarda elastic[ s-a rupt. C]nt[rea\a a reu;it totu;i `n ultima clip[ s[ se salveze, ag[\]nde-se de o perdea de m[tase, iar astfel s-a evitat o accidentare care putea avea urm[ri grave.

  Pentru a-;i lini;ti fanii, Pink a postat un mesaj pe contul ei de Twitter unde a spus c[ spectacolul a fost extraordinar, iar publicul minunat. A recunoscut c[ ̀ n momentul c]nd coarda elastic[ s-a rupt a avut anumite emo\ii crez]nd c[ lucrurile nu se vor termina cu bine. Totu;i a \inut s[ precizeze c[ ceea ce au scris ziarele a fost pu\in exagerat, iar show-ul a ie;it cum nu se poate mai bine, ̀ ndemn]ndu i pe fani s[ urm[reasc[ filmarea unde se vede clar tot ceea ce s-a `nt]mplat.

  Acum solista se afl[ `ntr-un turneu `n Austalia unde va sus\ine 58 de spectacole.

  Mure;an Aurica este o persoan[ ;armant[ care poveste;te cu `nfl[c[rate ;i umor cum este s[ tr[ie;ti o via\[ al[turi de un mare artist. Despre femeia din spatele interpretului de muzic[ popular[ Nicolae Mure;an, c[ci despre el este vorba, care l-a sus\inut ;i `ncurajat de-a lungul carierei, despre cea care i-a fost

  so\ie, prieten[ ;i sf[tuitoare, afl[m ̀ n cele ce urmeaz[. S-au cunoscut la dan\ la ;ur[, cum se f[cea pe vremea

  aceea. Ea este din Solduba, iar Nicolae este de peste deal din Bolda. Nu a crezut niciodat[ c[ se va m[rita `n alt sat, dar ceea ce este dat s[ se ̀ nt]mple, se ̀ nt]mpl[, este de p[rere so\ia binecunoscutului interpret.

  Personajul central al amintirilor din copil[rie din aceast[ s[pt[m]n[ este Eugenia Sab[u, proasp[t numit[ director coordonator al Casei de Pensii, func\ie despre care spune c[ i se potrive;te foarte bine, deoarece se pliaz[ pe profilul s[u de personalitate.

  Eugenia Sab[u este o persoan[ din cale afar[ de sociabil[, vorb[rea\[ ;i vesel[ ;i spune c[ exact la fel a fost ;i ̀ n copil[rie. Tot din pasiunea pentru oameni ;i pentru a-i ajuta a intrat ;i `n politic[.

  PAGINA 5

  Aurica, femeia din umbra interpretului

  Nicolae Mure;an

  Un moment de tandre\e `n c[minul conjugal

  PAGINA 8

  PAGINA 9

  PAGINA 11

  PAGINA 4

 • EVENIMENTELE S~PT~MÂNII

  M

  2 Informa\ia de Duminic[/21 iunie 2009

  Director general - D. P[curaru Director editor - Ilie S[lceanu Director revista Poesis - George Vulturescu

  Redactor ;ef suplimente - Adriana Zaharia (Informa\ia Zilei de Duminic[, Informa\ia TV, Informa\ia SF)

  Redac\ia Satu Mare< str. Mircea cel B[tr]n nr. 15

  Satu Mare, cod 440012 Telefon< 0261-735195.

  e-mail< [email protected]

  Redac\ia Baia Mare< Str. Culturii nr. 5, Baia Mare

  Telefon< 0262/212020. e-mail< [email protected]

  www.informatia-zilei.ro

  Cotidian al judetului Satu Mare,

  ISSN 1222-4715

  www.informatia-zilei.ro

  Luni Miercuri

  Pre;edintele Traian Băsescu le- a spus mini;trilor că optimismul Băncii Na\ionale a României privind economia nu are acope- rire în evolu\iile viitoare, deoarece România va înregistra o scădere a PIB ;i în trimestrul II ;i va intra în recesiune, asigurând însă că va rămâne un partener al Gu- vernului.

  Pre;edintele Traian Băsescu a par- ticipat la ;edin\a de duminică a Guvernului. Băsescu s-a dus la Guvern pentru că a considerat că există câteva probleme pe care dore;te să le transfere mini;trilor ;i despre care crede că ar trebui rezolvate prioritar.

  “Plecând de la premisa că suntem parteneri în momente de criză, să ;ti\i că în mod ferm rămân partenerul Guver- nului până când trece criza, în speran\a că trece în timp util. Părerea mea este, de;i nu am elemente definitive, că optimismul manifestat de BNR în luna aprilie nu are acoperire în evolu\iile viitoare economice

  ;i vom avea scădere ;i în trimestrul doi, ceea ce înseamnă intrare în recesiune după toate normele”, a spus Băsescu mini;trilor.

  El a arătat că este dificil de prognozat că România va avea o produc\ie agricolă egală cu cea din 2008, când a fost un an agricol foarte bun.

  Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat, în luna mai, că economia românească va traversa o recesiune în “V”, cu o scădere urmată de o revenire treptată, considerând că punctul minim al acestei scăderi a fost atins în primul trimestru, iar în doilea trimestru s-ar putea relua cre;terea economică, ;i a arătat că î;i men\ine speran\a că economia va înregistra un avans pozitiv până la sfâr;itul anului.

  Pre;edintele Traian Băsescu a cerut mini;trilor să se încadreze în fondul de salarii, pentru a evita un “derapaj economic ;i social”, ;i a apreciat că Guvernul ar urma să efectueze o nouă rectificare bugetară negativă, în