Auditas mokymasis

  • View
    531

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Auditas mokymasis

  • 1. Klaipdos Simono Dacho progimnazijaMOKYMOSI MOTYVACIJA Giluminis auditas PristatymasKlaipda, 2013

2. Tyrimo tikslas - vertinti mokini, mokytoj ir tv (globj) bendradarbiavimo mokantis, ugdant mokymosi motyvacij ir mokantis mokytis galimybes ir pasiekimus. 3. Tyrimo udaviniai: 1. vertinti mokymo(si) proceso atitikimo mokini, mokytoj ir tv (globj) poreikiams lyg. 2. Nustatyti ir vertinti pasiekt mokjimo mokytis lyg ir akcentuoti jo ugdym skatinanius veiksnius. 3. vertinti mokymosi bendradarbiaujant galimybes, vardinti prioritetus ir svarbiausias kryptis. 4. Iekoti bd didinti mokymosi motyvacij, iekant daugiau galimybi iame procese aktyviai konsultuojantis su visomis suinteresuotomis alimis (mokiniais, mokytojais, tvais (globjais)). 5. Iekoti bd kelti mokini mokymosi proceso ir rezultat kokyb, traukti proces vis mokyklos bendruomen. 4. Tyrimo metodai MOKINI, MOKYTOJ IR TV (GLOBJ ) ANKETAVIMAS MOKINI, MOKYTOJ IR TV (GLOBJ ) APKLAUSA DOKUMENT ANALIZTyrime dalyvavo 37 mokytojai, 230 mokini ir 128 tvai (globjai) 5. Audito grup Danuta Koniuvien Ingrida ivait - Peskovien Rolandas Norvaias 2.4. Mokymosi kokyb 2.4.1. Mokymosi motyvacija Kvedaraviien Virginija, imkus Kstutis 2.4.2. Mokjimas mokytis Maldutien Aurelija, abanien Lina 2.4.3. Mokymasis bendradarbiaujant Kostir Anastasija, Dromantait Laima 6. "Pasiekimai" 7. 2.4.1. Mokymosi motyvacija (mokiniai) 8. 2.4.1. Mokymosi motyvacija (mokytojai) 9. 2.4.1. Mokymosi motyvacija (tvai (globjai)) 10. Ivados 1. Tyrimo rezultatai rodo ger mikroklimat tarp mokyklos mokini, mokytoj ir tv (globj) . 2. Mokiniams sudarytos geros slygos perimti inias, nes mokykloje naudojami naujausi mokymo metodai, daug dmesio skiriama ugdymo kokybei gerinti. 3. Mokiniams sudarytos tinkamos slygos mokytis tiek mokykloje, tiek ir namuose, daug dmesio skiriama tvams ir j motyvacijai skatinti savo vaikus siekti aukt mokymosi rezultat. 4. Tarp mokyklos bendruomens nari vyrauja tarpusavio supratimas, nuolatos siekiama padti silpniau besimokantiems. iame procese dalyvauja mokiniai, mokytojai, stengiamasi aktyviau traukti ir mokini tvus (globjus). 11. 2.4.2. Mokjimas mokytis (mokiniai) 12. 2.4.2. Mokjimas mokytis (mokytojai) 13. 2.4.2. Mokjimas mokytis (tvai (globjai)) 14. Ivados 1. Mokykloje kuriama savitarpio pagalba ir pasitikjimu pagrsta ugdymo sistema, skatinamas tarpusavio bendradarbiavimas tarp mokini, mokytoj ir tv. 2. Ugdymo procesas nuolatos tobulja, nes nuolatos atsivelgiama mokini bendruosius ir individualius poreikius. 3. Optimizuojamas darbo krvis, nustatomos klass ir nam darb apimtys atsivelgiant mokini gebjimus ir galimybes, uduotys diferencijuojamos. 4. Mokiniai ir j tvai yra susipain su ugdymo proceso eigoje keliamais reikalavimais, nuolatos informuojami apie vaik pasiekimus, noriai dalyvauja ugdymo proceso aptarimuose ir optimizacijos procese. 5. Sudaromos tinkamos darbo slygos, kuriama priimtina efektyviam darbo procesui aplinka. 15. 2.4.3. Mokymasis bendradarbiaujant (mokiniai) 16. 2.4.3. Mokymasis bendradarbiaujant (mokytojai) 17. 2.4.3. Mokymasis bendradarbiaujant (tvai (globjai)) 18. Ivados 1. Tyrimas rodo, kad mokiniams bendradarbiavimas pamokose ir atliekant nam uduotis teikia papildomos motyvacijos, leidia siekti geresni mokymosi rezultat. 2. Daugumai mokini priimtinas darbas porose ir grupse, nes tai leidia geriau atsiskleisti j krybikumui. 3. Mokytojai akcentuoja darb grupse ir porose , skatina krybikum, diferencijuoja uduotis pagal grupi ar por dalyvi individualius gebjimus ir galimybes. 4. Darbas su klass draugais palankiai vertinamas ir mokini tv, nes tai skatina j vaik tobuljim, leidia geriau atsiskleisti individualioms j savybms. 5. Mokytojai renkasi kolektyvinio darbo metod tik gerai susipain su mokiniais, nuolatos aptaria io metodo privalumus su kolegomis ir tvais. 19. Apibendrinimas (galutins ivados) Giluminio audito "Mokymosi kokyb" metu atliktas tyrimas rodo: 1. Mokykloje nuolatos dedama daug pastang tobulinti ugdymo proceso kokyb, garantuoti mokiniams krybik ir saugi darbo aplink. Apibendrinti tyrimo rezultatai rodo veiklos "Mokymosi kokyb" atitikim 3 vertinimo lygiui. 2. Vyksta nuolatinis bendradarbiavimas tarp mokini, mokytoj ir tv (globj) siekiant tobulinti ir motyvuoti ini siekimo bei tvirtinimo proces, iekoti bd mokinius sudominti mokomaisiais dalykais ir j ini pritaikymu. 3. Ugdymo procesas vyksta atsivelgiant mokini galimybes ir poreikius, tv interesus. 4. Mokytojai, atsivelgdami mokini galimybes, nuolatos stengiasi diferencijuoti uduotis, aptaria rezultatus su mokiniais, informuoja tvus (globjus), ieko slyio tak su kiekvienu ugdytini individualiai. 5. Skatinamas ne tik individualus, bet ir grupinis darbas pamokose ir atliekant nam darb uduotis. tai skatina mokini tobuljim, nauj galimybi naudojantis iuolaikinmis technologijomis sisvinim, praktinio gyt ini pritaikymo galimybi augim. 20. Pasilymai Skatinti Simono Dacho progimnazijos administracij ir personal, mokinius ir j tvus (globjus) bendromis pastangomis iekoti bd didesnei mokini mokymosi motyvacijai skatinti. Iekoti nauj priemoni mokyklos, kaip paangios ugdymo institucijos tolesniam vaizdio klimui gerinant akademinius pasiekimus, keliant jiems didesnius, taiau realiai gyvendinamus reikalavimus. Naudoti naujausius metodus, bdus ir priemones, skatinanias mokinius aikiai suvokti mokymosi proceso svarb ir reikm, traukti proces ir mokinius, bei j tvus (globjus).