of 32 /32
Atmosfera, sastav i fizička svojstva METEOROLOGIJA I OCEANOGRAFIJA – 2.N 1

Atmosfera, sastav i fizička svojstva

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Atmosfera, sastav i fizička svojstva. Meteorologija i oceanografija – 2.n. Atmosfera, sastav i fizička svojstva. 1.Podjela i sastav atmosfere, Troposfera 2.Toplinski procesi u atmosferi 3.Voda u atmosferi, zasićenost vodenom parom, točka rosišta 4. Vidljivost - PowerPoint PPT Presentation

Text of Atmosfera, sastav i fizička svojstva

Page 1: Atmosfera, sastav i fizička svojstva

1

Atmosfera, sastav i fizička svojstvaMETEOROLOGIJA I OCEANOGRAFIJA – 2.N

Page 2: Atmosfera, sastav i fizička svojstva

2Atmosfera, sastav i fizička svojstva

1. Podjela i sastav atmosfere, Troposfera 2. Toplinski procesi u atmosferi 3. Voda u atmosferi, zasićenost vodenom parom, točka

rosišta 4. Vidljivost 5. Ponavljanje i provjeravanje

Page 3: Atmosfera, sastav i fizička svojstva

3Sastav i gustoća zraka Dušik – 78% Kisik – 21% Argon – 1% Ugljik-dioksid –

0,03% Vodik – 0,001% Ozon – 0,000003% U troposferi do 4%

vodene pare

gustoća zraka masa svih plinova u jedinici

obujma koliko je puta litra zraka

lakša od istog obujma vode na +4°C

razmjerna tlaku zraka obrnuto razmjerna

temperaturi zraka vlažni zrak lakši od suhoga

Page 4: Atmosfera, sastav i fizička svojstva

4Standardna atmosfera za φ = 45°

tlak 1013,25 hPa temperatura 15°C gustoća zraka 1,225 kg/m³ ubrzanje sile teže 9,80665 m/s²

Page 5: Atmosfera, sastav i fizička svojstva

5Zvukovne pojave u atmosferi

pokazatelji: brzina širenja zvuka i jačina zvuka na zvučni val utječu: turbulencija, temperatura,

lom, ogib, odbijanje, interferencija… brzina širenja zvuka

u standardnoj atmosferi pri tlu 333 m/s opada s visinom raste niz vjetar, opada prema vjetru

lom zvuka (temperatura, visina, vjetar) slabljenje zvuka – veće što je lom veći i izvor

udaljeniji

Page 6: Atmosfera, sastav i fizička svojstva

6Toplinski procesi u atmosferi (str.15) Toplina – prijelazni oblik energije koja zagrijava

tijela Temperatura tijela – stupanj njegovog toplinskog

stanja Toplina – džuli – J Temperatura – Kelvin/Celzius – 0 K = -273,15°C Specifična toplina – količina toplinske energije

potrebna da se teperatura jednom gramu neke tvari povisi za 1°C – jedinica: J/kgK

Page 7: Atmosfera, sastav i fizička svojstva

7Širenje topline Zračenjem – zagrijano tijelo pretvara toplinsku energiju u

energiju zračenja – upijanjem te energije zagrijava se drugo tijelo

Vođenjem topline – ovisi o sredini, veće što je viša temperaturna razlika

Toplinska vodljivost – predana toplina izazvana vođenjemu plinova vrlo malena – u atmosferi potrebno malo energije vode 26, leda 95 puta veća od zrakaturbulentnim strujanjem se vodljivost atmosfere povećava

Glavni izvor topline je Sunce

Page 8: Atmosfera, sastav i fizička svojstva

8Sunčevo zračenje

na Zemlju stiže dvomilijarditi dio Sunčeve energije korpuskularna energija (ovisi o aktivnosti Sunca)

sunčev vjetar, beznačajna energija elektromagnetskog zračenja

Sunčevo zračenje mijenja se tokom dana i godine i zavisi od:

udaljenosti Suncaupadnog kuta sunčevih zrakatrajanja osunčanja (insolacija)

Page 9: Atmosfera, sastav i fizička svojstva

9Solarna konstanta

standardna mjera sunčeva zračenja tok (gustoća) sunčeva zračenja na gornjoj granici

atmosfere u jednoj minuti na 1 cm² plohe okomite na Sunčeve zrake na srednjoj udaljenosti Sunca od zemlje 1371 J/m²min

Page 10: Atmosfera, sastav i fizička svojstva

10Sunčev spektar

područja zračenja: ultraljubičasto 7% vidljivo 46% infracrveno7toplinsko 47%

Page 11: Atmosfera, sastav i fizička svojstva

11Valovi spektra

Page 12: Atmosfera, sastav i fizička svojstva

12Utjecaj atmosfere na Sunčevo zračenje

30-40% vraća se kao odbijeno ili raspršeno u atmosferi u svemir

25-30% stiže do zemaljske površine 35-40% zadržava atmosfera (25% se raspršuje 10-

15% se upija – grijanje) raspršivanje

malo čestica u zraku – raspršuje se ljubičasto i plavo svjetlo pa je nebo plavo

puno čestica u zraku – nebo bjelje

Page 13: Atmosfera, sastav i fizička svojstva

13Utjecaj atmosfere na Sunčevo zračenje

Kad ne bi bilo atmosfere ne bi bilo raspršenog zračenja ni svjetla u prostorima pod sjenom

upijanje ovisi o vrsti i količini plinova mijenja temperaturu, kemijski sastav, električne osobine

itd. izravno + raspršeno (difuzno) = globalo/ukupno zračenje

Page 14: Atmosfera, sastav i fizička svojstva

14Albedo

omjer odbijenog Sunčeva zračenja prema upadnom zračenju u postocima

snijeg 70-90% oblaci 65-85% vodene površine 2-80% temperatura zemaljske površine mijenja se tijekom

dana – mijenja se njeno zračenje, ali je neprekidno!

na satelitu su snijeg i

oblaci bijeli!

Page 15: Atmosfera, sastav i fizička svojstva

15Zračenje zemaljske površine protuzračenje atmosfere

atmosfera se grije upijanjem dijela zemaljskog zračenja – postaje izvorište zračenja

energija zračenja atmosfere koja stigne na jedinicu zemaljske površine

veće danju bilanca zračenja – razlika između zračenja

zemaljske površine i protuzračenja atmosfere (pirradiometar)

latentna toplina – oslobađa se pri kondenzaciji pare

Page 16: Atmosfera, sastav i fizička svojstva

16

Page 17: Atmosfera, sastav i fizička svojstva

17Zagrijavanje Zemlje i atmosfere

toplinska energija u gornjem sloju tla (aktivni sloj) prelazi u dublje slojeve tla ili vode te u slojeve zraka i tako ih zagrijava

zagrijavanje troposfere od Sunca je beznačajno i uglavnom se ostvaruje kroz zemaljsku površinu

kopno toplinska energija grije tlo, a nema trošenja na promjene

agregatnog stanja neravno, mrko lakše se grije danju brže zagrijava, noću brže hlaid

Page 18: Atmosfera, sastav i fizička svojstva

18Zagrijavanje/hlađenje voda/mora

voda ima gotovo najveći specifični toplinski kapacitet glatka površina odbija sunčeve zrake toplina se prema dubini prenosi od čestice na česticu vertikalno strujanje vode stajačice – hlađenjem površinski sloj

postaje gušći i spušta se prema dubini morska voda –toplina se prenosi miješanjem i strujanjem vode,

dolazi do isparivanja povećana slanost teže čestice tonu sporo i slabo grije i hladi

Page 19: Atmosfera, sastav i fizička svojstva

19Zagrijavanje/hlađenje zraka

preko zemaljske površine – ovisi o stanju podloge! zagrijavanjem odozdo nastaju uzlazne i silazne struje

konvektivno strujanje – konvekcija: najjača na ekvatoru, nema je gdje je snijeg i led uzrok stvaranja oblaka

turbulencija – vrtložno strujanje advekcija – vodoravno prenošenje topline između

površinskih dijelova Zemlje

Page 20: Atmosfera, sastav i fizička svojstva

20Fizikalna stanja atmosfere adijabatsko gibanje – ako se zrak pri dizanju širi, a pri spuštanju

zbija bez razmjene topline s okolnim zrakom dizanje zraka – ekspanzija hlađenje spuštanje zraka – kompresija grijanje nema priljeva ili gubitka energije adijabatsko ohlađivanje i

zagrijavanje adijabatski procesi adijabatsko dizanje temperatura pada 1°/100m adijabatski

temperaturni gradijent za suhi zrak kad se para kondenzira je manje od 1° - mokroadijabatski

gradijent adijabata – krivulja-kako će se s visinom mijenjati temperatura

Page 21: Atmosfera, sastav i fizička svojstva

21Ravnotežna stanja atmosfere

Stabilna ravnoteža – vertikalni temperaturni gradijent manji od adijabatskog

Labilna ravnoteža – vertikalni temperaturni gradijent veći od adijabatskog

Indiferentna ravnoteža – vertikalni temperaturni gradijent jednak adijabatskom

Page 22: Atmosfera, sastav i fizička svojstva

22Temperaturne promjene

dnevni raspon (amplituda) temperature – razlika najviše i najniže temperature u 24 sata

godišnji raspon (amplituda) temperature – razlika najviše i najniže godišnje temperature

temperaturni gradijent – razlika u temperaturi na jedinici dužine (vodoravno 111m, vertikalno 100m)

Page 23: Atmosfera, sastav i fizička svojstva

23Dnevne i godišnje promjene površinske temperature tla Sunce zrači samo do zalaska, Zemljino neprekidno zračenje najjače oko 14 sati – najviše temperature prije izlaza temperature kopna najmanje s promjenom g.širine rasponi temperatura su manji, ljeti su

veći, itd. maksimum potkraj srpnja – najniže u siječnju

Page 24: Atmosfera, sastav i fizička svojstva

24Dnevne i godišnje promjene površinske temperature mora velika specifična toplina i miješanje mora teže se zagrijava i hladi nego kopno regulator topline – blaže promjene dnevne promjene nestaju na 25m dubine – najviša između

15-16 sati max. temp. u kolovozu-rujnu, minimalna u veljači-ožujku

Page 25: Atmosfera, sastav i fizička svojstva

25Dnevne i godišnje promjene površinske temperature zraka uvjetovane promjenama u podlozi (kopnu, vodi) dnevni rasponi – min. oko izlaza, max. oko 14 sati

najveći na ekvatoru, iznad stepa i pustinja temp. zraka i površine mora se bitno ne razlikuju godišnji rasponi ovise o području (eq 1°C, pa do 20-ak°C

prema polovima)

Page 26: Atmosfera, sastav i fizička svojstva

26Izoterme (str. 28)

Izoterme – krivulje koje spajaju sva mjesta s istom temperaturom

hidroizoterme toplinski ekvator – izoterma s najvišom temp. – pomiče se

prema polutki koja ima ljeto pol hladnoće – mala izoterma najmanje temp. Antarktik. najhladniji ocean – Atlantski (16,9°), Najtopliji Tihi (19,1°),

Indijski oko 17° najmanji pad temperature po dubini u polarnim krajevima gustoća mora največa na +4°C

Page 27: Atmosfera, sastav i fizička svojstva

27Vodena para u atmosferi

isparivanje – prijelaz vode iz tekućeg stanja u plinovito

ukapljivanje (kondenzacija) – prijelaz vode iz plinovitog u tekuće stanje

sublimacija – prijelaz vodene pare u led (plinkruto)

pri isparavanju se troši energija, pri kondenzaciji se oslobađa (latentna toplina)

što je vlažnost zraka manja, isparavanje je veće i obrnuto

Page 28: Atmosfera, sastav i fizička svojstva

28Apsolutna i relativna vlažnost zraka

Apsolutna vlažnost – količina vodene pare u gramima koju sadrži 1 m³ zraka

max količina pare koju može primiti zrak s padom temperature se smanjuje, a s porastom se povećava

Specifična vlažnost – količina vodene pare u gramima u 1 kg zraka

Relativna vlažnost (U) – odnos između trenutačno postojećeg tlaka vodene pare (e) i najvećeg tlaka vodene pare (E) pri istoj temperaturi zraka u postocima

Manjak zasićenosti – koliko pare nedostaje zraku da bude zasićen u hPa D=E-e

Page 29: Atmosfera, sastav i fizička svojstva

29Apsolutna i relativna vlažnost zraka

Rosište – temperatura zraka pri kojoj počinje kondenzacija vodene pare ako je rel.vlažnost 100% temperatura zraka odgovara

rosištu rosište niže od temperature zraka važnost za brodska skladišta

kad se hladi trup kondenzacijaventilacija kada je temperatura zraka u unutrašnjosti

viša od rosišta vanjskog zraka maksimum vlage ujutro i zimi, kod monsuna ljeti, u tropima

Page 30: Atmosfera, sastav i fizička svojstva

30Vidljivost (str. 11)

najveća vodoravna daljina do koje motritelj normalna vida neki predmet razabire toliko da ga može raspoznati pri normalnom danjem svjetlu

ovisi o: prozirnosti/mutnoći zraka (kapljice, čvrste čestice, dim) (vodena para je prozirna i ne smeta!!!) osvijetljenosti (bolja od Sunca i prema Mjesecu) vodene kapljice u zraku – magla

Page 31: Atmosfera, sastav i fizička svojstva

31Vidljivost

povremeno iznimno dobra vidljivost i preko 100M

procjena vidljivosti s broda ne dalekozorom! na osnovi okolnih objekata Wigandova sprava

raspršivanje (scattering) infracrvenog spektra