Athanasius Kircher - Turris Babel

  • View
    157

  • Download
    29

Embed Size (px)

Text of Athanasius Kircher - Turris Babel

X

\

I

l

Digitized by the Internet Archivein

2012

I

http://www.archive.org/details/turrisbabelsiveaOOkirc

te

==

Athanasii Kircherie

Soc. Jesu

TURRIS BABEL,S I

VE

ARCHONTOLOGIAQ.UA

PrimoPrifcorum pol diluvium hominum vita mores rerumque geBarum magnitudo,?

Sec un doTurris fabrica civitatumque exjrulio confujo linguarum,,

&

inde

gentium tranfmigrationishifloria,

s

cum principalium

inde enatorum idiomatutn

muhiplici eruditone defcnbuntur

&

explicantur.

LEOPOLDI PRIMItJMecwnatis.

AufpiciisAuguftiffimi&SapientiffimiC^SARis

AMSTEL0DAM1,ExOfficina

JANSSONIO-WAESBERGI AN A.CumVriVilegiis.

Anno

cb bc LXXIX.

JOANNES PAULUS OLIVAPR^EPOSITUS GENERALISSOSio

C

IET AT

IS

JES Ua P.

Vm opus, quod infcribiturKirchero,

Turris Babel

Athanacompofitumy

nojlra Societatis Sacerdote

aliquot ejufdem Societatis Theologi recognoverinted pojfe probaverntiis,

&- iny

lucem

adquospertinet, videbitur.

potejlatemfacimus c

fi ita T>atum R^mde io Februarii, 1672.,

ut typis mandetur

JOANNES PAULUS OLIVA.Imprimatur,

(L. S.)

FR.

HYACINTHUS

,

Libeil. Sacr. Palat. Apoftol.

MagifL

SACRATISSIMO

LeopoldoImperatori femper Augufto,

I

Justo, Pio, Felici,Boemia^, Hungari^

Rom. REGL,

TER MAXIMO.ATHANASIUS KIRCHERUSperennem felicitatevi precatur.Oft luhiofam univerfalis diluvii , atque | Arca J\(omicte cataftrophen poft tragicum generis humani excidium poft orbis terrarum , pereuntiumque rerum omnium>k

5

triftiffimam faciem

:

modo novum:

pofte-

rioris fasculiftatum, fcenaeque infolentis

paraftafin in

quam

?

theatrum produco Turrim'Babel Turrim,'m primevo orbis tyranno , Chami Chufiqac filio:

J^rnibrod in

campo Sennaar totius humani generis coetu ibidem adhuc commorante exftrutam Turrim velex5

hoc capite perenni faeculorum decurfu celebrem , ne dicam infamem quod temerarius humanae impietatis aufus fabricam vel ad ultima coelorum confinia exaltandam, fluita prasfumptione attentaverit. Fabricam dico quas realcefe majeftatis divine dum adculmen rebus huma, ,

nis indebitum arrogantis fefe erigerei fulmine coeleftis

vindi6tg deturbata faftum depofuitvince poteftatis,

:

&uti fupremum di-

dominium veritatemque metuendi ubique Numinis luculento fubverfionis fu& documento*3

con-

Dedicatio.contentataeft;

ita

xemplo omnem:

quoque evidenti lapfus fui graviffimi epoli f retro fecuturam humani generis

#tatem edocuit, docereque debuiffet, 3\(on effe confilmm contro, T>ominum fed omnes animi arrogantis machinas, fubftrutionefque ambitionis 9 quantumvis immanes iinfanas effe, eodemque fecum fato peritunanes tamen,

&

ras.

Quodnam enim

poterat vanitatis imbecillitatifque

mundanae luculentius (tatui exemplum pofteritati ob oculos, ad comprimendos infahi tumoris impetus ad evertendas faftuofas

hominum,

cogitationes

,

qum faftus>

a-

deo infolens &c ingens tam levi Dei digito fuppreffus, qum moles tam vafta tam cit facileque devaftata Ininaufpicatumque ftolidiffimae arrogntiae exemplum hc ego in fcenam produco; atque utinam illud ita univerfis poffem ftatuere ob oculos ut videant, qum tragica femper in hoc ambitionis theatro fcenam claudat cataftrophe perfpiciantque , non aliam po(Te exfpetari coronidem operis quod molitur impietas,qum cumulum tumulumque y qui autoremnefariorum moliminum edem fecum ruin confepeliat. Id quod neminem oculata mentis latere poffe crediderim, qui,quod hc oculis fubjicereconatus fum,apprime confiderrit,quantam2^)>/w//ci ifti infante mentis pne varicatores ab ulteriori coepti moliminis profecutione coelits defiftere coati , linguarum videlicet admirabili confufione inter fefe divifi diffipatifelix illud>

populorumque infauftiffimi conditores , ac furculi per totum terrarum orbem propagati, quantam, inquam, haec fparfa quaquaverfum lemina infelicitatis, toti humanae pofteritati meffem calamitatum diffeminrint. 3\(embrod cnim ambitionis oeftro in tanta mortalium multitudine percitus , ad haec giquey

tranfmigrationis gentium

&

ganteo corporis habitu formidabilis , cum virium , tum potentine fux grandicate confifus , veftigio avita? religicnis cultu repudiato 3 paternis Jsfoemi pofterioris mundi primi monarchi Deo conftituti, praeceptis rece-

dens , degener

& refratarius,

,

dum divince apotheofeos>

titulum impiiffimo faftu attentatdivinis humanifque juribus

fpretis conculcatifquefcele-

primus orbem ab hac

rum

Dedicati

o.

rum illuvie non longo abhinc diluvio repurgatum abominanda tyrannidis, idololatriac, atque innumerarum inde profluentium deteftandarum peftium labe contaminavit. Quam impietatem intuitus , nec non intimo cordis dolore perculfus ille humani generis reftitutor 3^oe mox nutu divino feparatis ab impia Chami ftirpe filiis Sem Sey

f

viam retam, quam ^^^corruperat divini cults propagatione redimere quibufeunquepotuitmodis non deftitit. Ut vel inde doceamur, nullum ad imperiorum regnorumque flatus evertendos impietate violentiorem effe arietem ; nullum ad eofdemconfervandosaghetto ^,

fulciendofque pietate Se religione robuftius dari praefldium. Quocirca utriufque primevi hujus imperii imaginem , ceu prototypon quoddam reliquorum , hifee quibufeunque me confcripti voluminis lineamentis exhibendam duxi ut reges terrai , mundique dominatores, quid feeptra purpuramque deceat , quid dedeceat quid quid denique rationi rete confonum , quid diffonum ad divini moderatoris normam compoftum atque conforme , quid difforme s veluti in fpeculo quodam attento mentis examine contemplentur. Quod quidem non alteri meliori jure , qum tibi Sacratissime Cjesar, qui in republ. Christiana puppim clavumque tenes , dicatum ad facros majeftatis pedes eb , quo poflum, fubmi fiffimas voluntatis obfequio venerabundus depono. Fa55

5

tieris,

Augustissime Imperatore pr tua in omnes pietate, clementiaque, laborum meorum frutus exiguos,tanquam infimafldio requiefeitfervituti

tu# additiffimos

fatellites

ad

pedes tuos requiefeere

Tax

&,

5

fub cujus ingentis Umbrie pr#Felicita*

univerfbrum

,

in cujus

auguftifllmi capitis fpecula indefeffi vigilant excubitores Con/iliumtuas oculi

&

Indujriaaquilini

qui duo perfpicacifTimae mentis

vere

nunquam

vel

minimum

remifsfedat-

contentionedeflehmtaciem tentis in omnem partem ftudiisfolio

Solts eterni radiis

pr

Deo

&

;

populo affidu

occupantur. In cujus inconcufl animi incomparabilis

regiam

fibi

fedem fixerunt paterna

hereditatis pars

maxima Tietas & fujlitia : cujus demum, quod rarifTimumdicebat

DedicatiTacici.

o.

dicebatTjfir/ttf

,

mens tanta? molis non folum capax, fed

major , commiflfam fibi imperii adminiftrationem, qum exate prudenterque ad fremici hujus Archetypi amuquanta cum fide , 8c fapientia navim liane inter tot fluhis tempeftatefque direxerit ? novit oradmiratur. Quem enim vel denfiffimis ferarum labis tibulis, vel intimis montium inacceflorum clauftris innutritum latere nunc poffunt vel virtus tua vel nefaria aliorum confilia, periculaque nulli unquam xvo audita, quibus caput tuum facrofantum atque una in te totius Aufirn

conformrit

,

&

jlracx

domus vita per fummum nefas fuii attentata Quis>

mariumque intervallis effe poterit abfciffus , quo fama non pervenerit nominis tui , pietatifque aura fuaviffima Quis mundi angulus ade ab omni humanitate alienus , que gens ade inculta, quae ad machinationum teterrimarum monftra non exhorruerit, quibus tua, imnoftra, bonorumque omnium,locus adeo ab orbe noftro terrarum

quorum tu vita falufque es incolumitas periclitabatur? O temporum morumque infamiam O faeculi noftri co,!

inquinatiffimibis exulcerati

fermentum tartareumcarcinomata,

!

O putidiffima or,

,

mundi;

fatifeentis portenta,

peftes

humani generis viperas infernales deteftabiles inquam , imperii Catilinas qui flve c vel potius noftram in te reclinantem in-

columitatem firmare omni nifu allaborabant.funt

Adeo vana

omnia contra praspotentis T>ei confilium, tum infana

tumentis furentifque animi praefumptione,tum clandeftinis infidiarum cuniculis inftruta machinamenta. Dico hxc non ad tuarum obletationem aurium , ( odifti enim hoc genus illecebrarum) fed , quanto prius horrore ad tot fcelerum monftra omnium obrigefcebant animi; tam nunc dulce piumque eft horum meminiffe ad folatium animorum noftrorum ad aufpicia fereniorum temporum ; ad fpem falutis public^ uberiorem , in quam nos erigit tot coeleftium beneficiorum grata memoria, nulla unquam faeculorum oblivione delenda. Exinde poft tot triftes reipubi. Chriftianae nebulas, poft extintas furiarum execrabilium faces, laetiora demum omina, nec inani id quidem>

augurio, capimus profperitatis. Ad quantum enim orbis Chriftiani bonum divina te providentiadeftinrit,utique

haud vanif

praefagii oftento id

Search related