Athanasius Kircher - Musurgia Universalis_1.2

 • View
  258

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of Athanasius Kircher - Musurgia Universalis_1.2

 • 8/13/2019 Athanasius Kircher - Musurgia Universalis_1.2

  1/37

  45ffffff;|f***f**fffffff*#*fffffffieraefe

  ^ffffffffff#ffffffffffffffffffff#A R T I SM A G N AEc o N I-S.OE T

  D I S S O N ILIBER SECVNDVSPHILOLOGICVSDc fono artificiofo fiue Mufica , eiufque prima Inftitutio-

  ne, Aetate, Viciffitudine ,Propagatione

  P R AE F A T I a^S^ftW^aXSS^ X AM I N A T I S in prscedenti libro atque iuxta ordinem natu-P^KLs $fS? difcufns fin ulis j )' s > ^ u* ad foni voa(que senefin ^uou;s mo &ir*1*j2*3 do fpeftare vidcbantur; ordinis ratiornodo poftulat, vt ad fonum

  11} SSS9 artificiofum fiue Muficam dilTertationis noftrs filam extcnda-S^ mus, quam eo prorfus modo , quo illa in horoinum animis adolc-$?fE$^bi it .perfequemur . Sciendum autem Muficam in primis ftatirn^IMJ^ mundi incunabulis in varia illifione corporum , vti & m animahu**pz*2***3 vocibus, vehiti quadam fui icciife femioarij fundamenta; quae de-inde rerumomnium finis Homo alrius excolens , in fabricam omnibus numeris abfo-lutam cduxit ,- Vt enim fonus fimplex voccm , ita vox fimplex vocem fiuefonum har-monicum(veluti compofitionisrerum elemcnu qn*dam)anteccflit; dc cums quidem* F 2 harmo-

 • 8/13/2019 Athanasius Kircher - Musurgia Universalis_1.2

  2/37

  44 drtis Magn

 • 8/13/2019 Athanasius Kircher - Musurgia Universalis_1.2

  3/37

  I. I

  Lib.il Philologtcus deMu/ka Hebr. ($ Grd ?cert.-eproportionesacformssqusdam confonanfiarum primo loco inMufica confi-derata?. Quasquidem rationesin vnafblum chordainquircbantprimi Mufici, repe-riebantque tantam effe quantitatem fbni chorda*, quantus erat numerus partium, inqua.silla diuidebatur; nota igiturchordslongitudine acpartibus ,inquas fecabatur,cTe difiantia grauis & acutiinfallibile iudicium formabant : Ita in chorda quapiam di- veterwin*.uLsa bifariam ex fono vnius partis comparato ad fbnum totius chords , luculenter in_. teru.di.i_,notitiamdeueniebantinterualli fiue vocis diapafon ( quam vulgb Octauam vocant) 1^^hancque confonantiam in dupla proportione, iuxta fcil. diuifarum partium analogia,confiftere, neceffarib inferebant; eb quod fc haberet ficut duo ad vnum_,Cum verbex tardomotugrauis,exceieri verb acutusfonus nafcatur, aliudinfere-bant;nimirum dimidiam diuifae chordae partem ad integram duplo celeriusttcmerc ,)ta vt Ci millies trematintegra, bis millies tremat dimidia ; Idem iudicium de cceteris Vocesftfoomnibusconfonis&diffonisinteruallis formabant, qua? omniafufius hic examinare, ni ^nt iiar

  ealecutuns libris referuaflem . Atquehmcpatet quod vtivoces &loni funt quan teria.n ita numeri & proportiones forma funt eorum- ri &. Pr-dem, ex quorum additione refultat tandem numerus fonorus verum Sc formale obie- [^1&um Mufic;licct autem omnia corporaproducendisfonisapta fint, non tamen illa_j iorma,

  femper,

  srustiorus

 • 8/13/2019 Athanasius Kircher - Musurgia Universalis_1.2

  4/37

  46 AYtis'Mag*t Principa-fcieti eit. Jes ciependcnt a gcneralibus principi/s lumine natura aut cognitione fenfuum notisicx

  quibusfuas conclufiortes deuucunt ;Sicutifunt y.g. Geometria & Arithmetica, dicu-tUrque fubalternantes , Minusprincipales vetb funt, quas praster illa principia lumincnatur^hqra^Vtl-fthftitrm opc acquifira , affumunt ctiam pro fuis principijs conclufio-ntfsiam afcicntiarPrincipaWdcmonftratas,- Etlicetidem communeobieclium mate-riale cum Principah habeant j tatncn inhoc ipfb fubie&ofeu obie&o communi confi-derant certam quandam perfe&ionem feu formalitatem a qua prascipue fuam fpecifi-cationem acoipiunt (vtpaulb iupexiusdi&um de Optica refpeftu Geometrix ) cui tamrationePrincipkwumquamfubieiftifeu ohieftifubalternantur.- ^Ioc rgitur pofito patet etkm Muiicam cffe fcientiam Arithmetica; fubalternatam

  , quod itaprobktur. Tria ad fubalternationem alicuius fcientiae cx di&is requiruntur ,fubafterna Primb fcilicct idem obie&ummatcriale tam fubalternanti, quam fubalternatas comu-tionem aii ne ; Securtdo cadem vtrique,quifousmconclufionibus formandis vtantur, principia_ti*

  l

  'reqiil- communia & vt infuperfubaltetnata affumat pro fuis principijs conclufiones ,a fubal-rantur ? ternante fafcas ; Tertib vt fubalterrtata Obiefrum commune confidcret vt afFetun__

  cefta quadam perfeclione ac fbrmalitare, qua: fit eius fpecifica.tionis fundamentunu.ac bafisj At hasc tria inueniutur in MuRca; Ergo &c. Primo enim numeru vtriq;cpmu-nem confidefat. t)cindePrincipij$vtiturabArithmctica acceptis. Denique nume-lUm hon praxis& & perfc.fed yt certa fonoritatis perfe&ipne affecbum, feu numerum_,in corporibiisfonoris elucefcentem confiderat ;dum videlicct exhibet fonos habentesdatos quoslibet acumirtis & grauitatisgradus; dum dato quolibetfono , alios in data_proportione variatis nimirum longitudine, ambitu, tenfionc, & corporum fonantiumdcniitatc , inuenitjdum deniquedatosquoslibet numeros fonoros numerat , addit,fubtrahit,diuidit, mukiplicat &c. Porro fifbnorirasha:c lineis numero explicabilibusapplicetur(quemadmodum nosirtGeometrianoftraharmonicapra:ftitimus)erirMu-fica non tantum Arithmeticaj, fed & Geometria: fubalternata, habebitque obieclurru.formale lineam fonoram, vt in Echpfbphia fufius probabitur

  Patet igitur quomodo Mufica fit fubakcrnata fcientia . Patet quoque eandem noneomeait puram Mathematicam,fedmixtam efie,interArithmcticam velGeometriam &Phy-ouoq, fcb- ficam intermcdiam . Patetdeniquc Muficam effe proprie ac ftridte diftam Scientiam,alternari e^ gUod fufoaltcrnetur, vt diclu, Arithmetrcae &Geometrix. Cum igitur h? fubaltcrna.qwantum tes fint proprie difta; fcientiae ( vt dofte & folide demonftrat Blancanus in Locis Ma-lineamfo- thematicis Ariftotelis ) fequitur &fubalternatasefle tales, cum vtanturiifdemprinci-fidem pijs&infupcrMuficaprocedatveremodofcientifico. Nam tria adhibet principiorumMufica_, genera,nempe Definitioncs, Poftulata,& Axiomata , ex quibus tandcm perfecta fciendaafdl r 'a aa fc'tur, vt fusc in libris pofteriorum probat Phijofophus ; Et definitiones quidem_.tueft. funt perfefts & effentiales , vt funt definitiones , quas tertio libro propofuimus.Definitio- V* V'S' iHteruallum harmonicu efi fpaciu intenfionis& remijfionis capax &c.Interuallumnes in Mur multiplex duplumfiue diapafon,es~lfpacium harmonicu maiuf,minas bis continens &f.Inter-Cca * uallum multipltx triplum, cBfpacium harmonicum maius , minus ter continens , & flc de_>

  cceteris squffi funtdefinitioneseffentiales.&alitetfehaberenon poffunt, imb aeternsveritatis, vtalibidemonftramus, neceffariamquecum natura rerum connexionem_habent. Axioniata quoquefiue Pronunciata in Scientia Muficafunt , PropofitionesAxiomata per fe ac lurr.ine naturas notas . Vt Quicquidbarmonicc metitnr alterum , metitur&me~

  iu Mufica -jrurafu abillo &C.Compo/itum barmonipum in ea refoluiturjtmplicia ex quibus coponitur &c,Qmcquidmetitur detraffum & refiduum, metitur& totum ; Et fimilia plura de quibus ali-

  . bi ex inftituto . Poftulata funt : Datd

 • 8/13/2019 Athanasius Kircher - Musurgia Universalis_1.2

  5/37

  Lib.lL Philologicus de Mulka, tiebf. ($ Gr Pra&icus vcro qui folo ienfu innitens, caufam fuae operatio- p^aj^ni:; ignorat qua talis , vnde tanto praftico theorico nobilior eft , quanco fcientia arte_j qu ?eminentiorj vterquetamen imperfeclus iuxtaillud .

  Beftia non cantor, qui non canit arte,fed-ufu .Solus itaque perfcctus Muficus eft, & dici debet, qui Theoriam praxi iungit, qui notantum componere nouir, fed&finpularumrerum rationem reddere poteft,adquod Qs^MuffJtamencumdigmtate prx-ltandum, omniumpxnelcicntiarumnotitia requintur iici- aus.Jicct Arirhmetica:, Geometria?, Proportionumfonorum,Mufica:prac~tica;tarn vocalis,quam inftrumentalis, Metrics, Hiftorica?, Dialectica;>Rhetorica:,totiusdeniquePhi-lofophi* abfoluta cognirio , adeo vt Muficam in rigore fumptam , nihil aliud efle defi-jiiam us, quam Sonorum barmonicorum , in quocumquegenere occuvrentium perfeclamfciie'-tiarn, cuius in hac Mufurgia vniuerfali fiue Arte Magna Confbni, & Diflbni archetypoquoddam ponimus ; Verum hisx

 • 8/13/2019 Athanasius Kircher - Musurgia Universalis_1.2

  6/37

  AmhorSchilcehsg^ibborin.

  48 Artis Magn

 • 8/13/2019 Athanasius Kircher - Musurgia Universalis_1.2

  7/37

  Lih.ll. Vhihlogicm de Mujica. Hebr. $ Gr

 • 8/13/2019 Athanasius Kircher - Musurgia Universalis_1.2

  8/37

  ^o Arth Magnvbihifce verbisea defcribit

  jmjosn ^aaa#i orinprt kinp*iE?pn nny jseftefti n^ncrt o^ctf ctfrt iyT ojio^yjyJon *inn njnyrt KJjiniJi kVsoiTi DitamiKm j-o-iyn r.siiciH Kvjisoon

  DTtcvn cWVirJd eft Patres noftri nouerunt ex inftrHmentis, Hafchufanim,Hammechilath, Hafchhufan-gnaduth; Mesbrakitha, Hakitbros,Hafchabra, Hafpbanderin, Hamingnanghin, Hafimphu-pia, Hamagrepha Thalmudica- Haordaulus, Hatabla gutgana, Haiugab, Hataph, fiamin-gnagin,Hazalza otb;5c fimiiia de quibus fingulis

  I , De Tympano Hebraico cpn Thoph dicloYmpanum Hebraicum ab^oyptijsQriginem fuam habuifie Author eft Schilte_>gibborin.

  ok nK-ip.n qnW oWkiI rviaa *pnn ^is j^'oncc?o 5V1 ensn a^-wnn conijsninno imTap'' ijtiki rpxn m& KVttu naa^ n*on qHu nJn-oort k\tj a ,,17'> ,7fc VaSacerdote?. enim .#Lgyptij potiflimumvtebatur tympano in delubro ma^naeMarris Deorum, qua; Dea Vefta dici-tur & fundamentum terras indicat.^Enfiguram eiusex citato Authore^quod diuerfjrn a modernis figura ha-builfe Rabbi Abraham Hannase te-ftatur ,- Ait enim iilud limilitudinem,nauis habuifle , fiue lintris, yndi_j&aGraecis Cymbilum fitdicfeum,eftenim~Gra:cisCymbalum nihil aliudquam&ftruraerrium muficum iihftarCymbs: ait prsterea, hoc inftrumen-tum fuifle pelle^animalis obduftum, deinde ple&ro inftar piftilli aut virga ferrea* vel a-nea: fuifle

Search related