4
Întâlnirea Fiilor şi Cetăţenilor de Onoare ai Argeşului, ediţia a VII-a Noul sediu al Centrului Cultural Mioveni, va fi dat în folosinţă în luna octombrie (vom reveni cu amănunte) www.primariamioveni.ro [email protected] [email protected] Tel/Fax: Poliţia Locală Mioveni - 0348/445855; NON-STOP Tel/Fax: Of. de serv. Primăria Mioveni - 0348/455999; NON-STOP Tel: Primăria Mioveni - 0348/450000; 0348/455444; Fax: Primăria Mioveni - 0248/260500 Pagina 2 ATENŢIE ŞOFERI! RESTRICŢII PENTRU TRAFICUL DE MARE TONAJ PE BULEVARDUL DACIA DIN ORAŞUL MIOVENI! Pagina 3 Pagina 4 PUBLICAŢIE BILUNARĂ EDITATĂ DE PRIMĂRIA ORAŞULUI MIOVENI CONTACT: Strada Tudor Muşatescu, bl. V2B, Parter, tel/fax: 0348.445.856 ediţie online: www.primarimioveni.ro www.facebook.com/mioveni.arges “Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor locale” Nr. 235, septembrie 2013 M M I I O O V V E E N N I I I I CAZ UMANITAR Daniela Florica Prepeliţă are ur- gent nevoie de ajutor deoarece a ajuns să cântărească peste două sute de kilograme. Soluţia salvatoare ar fi o operaţie de micşorare a stoma- cului care costă 30.000 de lei. Cei care doresc să o ajute să ducă o viaţă normală o pot face donând din puţinul lor în contul RO42BRDE030SV05508620300- BRD Mioveni. Pagina 2 Continuând acţiunile de sprijin social iniţiate în unităţile de învâţământ, Consiliul Judeţean Argeş a iniţiat programul „Primul ghiozdan”(2011), prin care se doreşte asigu- rarea a câte un ghiozdan gratuit pentru toţi copiii care vor începe clasa zero în anul scolar 2013-2014, venind astfel în sprijinul părinţilor si copiilor pen- tru a pregăti începerea parcursului scolar. Scopul acestui proiect este sprijinirea şcolarilor în vederea accesului egal şi sporit la educaţie, pre- cum si crearea unui in- strument eficient împotriva fenomenului de abandon şcolar si de stimulare a elevilor, fără discriminare. Beneficiarii progra- mului „Primul ghiozdan” vor fi toţi elevii înscrişi în clasa zero la unităţile de învăţământ de pe raza judeţului Arges, atât din mediul rural, cât şi urban, fiecare şcolar urmând să primească la început de an şcolar câte un ghioz- dan ce va conţine un set de rechizite constând în: caiet tip I; caiet A5, 48 file – matematică; caiet desen A4; creion HB; stilou; creioane colorate; riglă 20 cm; penar neechipat, val- oarea totală fiind de 30 lei/ghiozdan. Alăturându-se pro- gramelor „Cornul şi Laptele”, respectiv „Fructe în şcoli” – proiec- tul Consiliului Judeţean Argeş vine astfel în spri- jinul elevilor şi al părinţilor, prin asigurarea a unor condiţii cât mai bune în procesul edu- caţional pentru toţi copii, atât din mediul rural, cât şi urban, urmărindu-se astfel prevenirea aban- donului şcolar. În această perioadă se desfăşoară LUCRĂRI IMPOTANTE ÎN CARTIERUL FĂGET Atenţie, şoferi! Incepând cu data de 5 septem- brie 2013, pe DN73E (centura suspendată) din Mioveni, re- stricţia de 50km/h, va fi relo- cata de la km 1+800 la 2+560. Ca urmare a sesizării făcute de reprezentanţii Primăriei oraşu- lui Mioveni către I.P.J Serviciul Rutier, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti şi S.D.N. Piteşti, s-a decis ca în- cepând cu data de 5 septem- brie 2013, indicatoarele de localitate se vor reloca de la km 1+800 la 2+560 respectiv la intrarea-ieşirea din localitate. Şcoala, la seral. A doua şansă pentru tinerii care nu au diplomă de bacalaureat. LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCŢII DE MAŞINI COLIBAŞI VA AVEA O NOUĂ CLASĂ DE A XII-A SERAL!!! Pe 16 septembrie 2013 începe anul şcolar! CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ OFERĂ “PRIMUL GHIOZDAN” BOBOCILOR DIN CLASA ZERO

ATENIE OFERI! RESTRICII PENTRU TRAFICUL DE MARE … · Daniela Florica Prepeliţă are ur-gent nevoie de ajutor deoarece a ... Comis-ariatul Judeţean Argeş al Gărzii Naţionale

  • Upload
    vukiet

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ATENIE OFERI! RESTRICII PENTRU TRAFICUL DE MARE … · Daniela Florica Prepeliţă are ur-gent nevoie de ajutor deoarece a ... Comis-ariatul Judeţean Argeş al Gărzii Naţionale

Întâlnirea Fiilor şiCetăţenilor de Onoare aiArgeşului, ediţia a VII-a

Noul sediu al CentruluiCultural Mioveni, va fi dat înfolosinţă în luna octombrie(vom reveni cu amănunte)

www.primariamioveni.ro [email protected] [email protected]

�� Tel/Fax: Poliţia Locală Mioveni - 0348/445855; NON-STOP �� Tel/Fax: Of. de serv. Primăria Mioveni - 0348/455999;NON-STOP �� Tel: Primăria Mioveni - 0348/450000; 0348/455444; �� Fax: Primăria Mioveni - 0248/260500 ��

Pagina 2

ATENŢIE ŞOFERI!RESTRICŢII PENTRU TRAFICUL DE MARE TONAJ PE

BULEVARDUL DACIA DIN ORAŞUL MIOVENI!

Pagina 3

Pagina 4

PUBLICAŢIE BILUNARĂ EDITATĂ DE PRIMĂRIA ORAŞULUI MIOVENI

CONTACT: Strada Tudor Muşatescu, bl. V2B, Parter, tel/fax: 0348.445.856 �� ediţie online: www.primarimioveni.ro �� www.facebook.com/mioveni.arges ��

“Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor locale” Nr. 235, septembrie 2013

MMIIOOVVEENNII IICAZ UMANITAR

Daniela Florica Prepeliţă are ur-gent nevoie de ajutor deoarece aajuns să cântărească peste două sutede kilograme. Soluţia salvatoare arfi o operaţie de micşorare a stoma-cului care costă 30.000 de lei. Ceicare doresc să o ajute să ducă o viaţănormală o pot face donând dinpuţinul lor în contulRO42BRDE030SV05508620300-BRD Mioveni. Pagina 2

Continuând acţiunilede sprijin social iniţiate înunităţile de învâţământ,Consiliul Judeţean Argeşa iniţiat programul„Primul ghiozdan”(2011),prin care se doreşte asigu-rarea a câte un ghiozdangratuit pentru toţi copiiicare vor începe clasa zeroîn anul scolar 2013-2014,venind astfel în sprijinul

părinţilor si copiilor pen-tru a pregăti începereaparcursului scolar.

Scopul acestui proiecteste sprijinirea şcolarilorîn vederea accesului egalşi sporit la educaţie, pre-cum si crearea unui in-strument eficientîmpotriva fenomenuluide abandon şcolar si destimulare a elevilor, fără

discriminare.Beneficiarii progra-

mului „Primul ghiozdan”vor fi toţi elevii înscrişi înclasa zero la unităţile deînvăţământ de pe razajudeţului Arges, atât dinmediul rural, cât şi urban,fiecare şcolar urmând săprimească la început dean şcolar câte un ghioz-dan ce va conţine un set

de rechizite constând în:caiet tip I; caiet A5, 48 file– matematică; caiet desenA4; creion HB; stilou;creioane colorate; riglă 20cm; penar neechipat, val-oarea totală fiind de 30lei/ghiozdan.

Alăturându-se pro-gramelor „Cornul şiLaptele”, respectiv„Fructe în şcoli” – proiec-

tul Consiliului JudeţeanArgeş vine astfel în spri-jinul elevilor şi alpărinţilor, prin asigurareaa unor condiţii cât maibune în procesul edu-caţional pentru toţi copii,atât din mediul rural, câtşi urban, urmărindu-seastfel prevenirea aban-donului şcolar.

În această perioadă se desfăşoară

LUCRĂRIIMPOTANTE ÎNCARTIERUL FĂGET

Atenţie, şoferi! Incepând cu data de 5 septem-brie 2013, pe DN73E (centurasuspendată) din Mioveni, re-stricţia de 50km/h, va fi relo-cata de la km 1+800 la 2+560.Ca urmare a sesizării făcute dereprezentanţii Primăriei oraşu-lui Mioveni către I.P.J ServiciulRutier, Direcţia Regională deDrumuri şi Poduri Bucureşti şiS.D.N. Piteşti, s-a decis ca în-cepând cu data de 5 septem-brie 2013, indicatoarele delocalitate se vor reloca de lakm 1+800 la 2+560 respectiv laintrarea-ieşirea din localitate.

Şcoala, la seral. A doua şansă pentru tinerii care nu au diplomă de bacalaureat.

LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCŢIIDE MAŞINI COLIBAŞI VA AVEA ONOUĂ CLASĂ DE A XII-A SERAL!!!

Pe 16 septembrie 2013 începe anul şcolar!

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ OFERĂ “PRIMULGHIOZDAN” BOBOCILOR DIN CLASA ZERO

Page 2: ATENIE OFERI! RESTRICII PENTRU TRAFICUL DE MARE … · Daniela Florica Prepeliţă are ur-gent nevoie de ajutor deoarece a ... Comis-ariatul Judeţean Argeş al Gărzii Naţionale

CAZ UMANITARAjutor pentru o viaţă normală!!!

Daniela Florica Prepeliţă areurgent nevoie de ajutordeoarece a ajuns să cântăreascăpeste două sute de kilograme.

Femeia a început să ia îngreutate în unor grave problemede sănătate, iar în prezent, estepractic imobilizata în casă.

Soluţia salvatoare ar fi o op-eraţie de micşorare a stomacu-lui care costă 30.000 de lei. Ceicare doresc să o ajute să ducă oviaţă normală o pot facedonând din puţinul lor în con-t u lRO42BRDE030SV05508620300-BRD Mioveni.

Despre obezitatea morbidăObezitatea morbidă creşte

riscul de moarte prematură şiscurtează speranţa de viaţă. Pelângă afecţiunile fizice pe care ledeclanşează, obezitatea morbidăare efecte şi asupra psihicului.Unele dintre cele mai dureroaseefecte ale obezităţii sunt sufer-inţa emoţionala şi excludereadin societate. Multe persoane nu

înţeleg cauzele şi efectele obez-ităţii, iar ideile preconceputeduc la discriminarea per-soanelor obeze care sunt exclusedin cercul de prieteni, colegi deşcoala sau serviciu. Persoaneleobeze se simt respinse, au senti-mente puternice de vinovăţie şiruşine şi trec prin perioadeacute de depresie.

MIOVENII DIVERS - 2

PRIMĂRIA MIOVENI AŞTEAPTĂSUGESTIILE DVS. LA INFOCHIOŞCUL AMPLASAT ÎN HOLUL INSTITUŢIEI ŞIPE SITE-UL INSTITUŢIEI:WWW.PRIMARIAMIOVENI.RO

Pentru o mai bună colaborarecu autorităţile locale, Comis-ariatul Judeţean Argeş al GărziiNaţionale de Mediu (CJ Argeşal GNM) a constituit 7 echipe decomisari cu responsabilitateprivind verificarea stării desalubritate a localităţilor (pezone).

CJ Argeş al GNM, cu spri-jinul autorităţilor, va organizala sediile primăriilor instruiri cutoţi agenţii economici de peraza localităţilor rurale, pentruatenţionarea şi prevenirea de-

pozitării necontrolate adeşeurilor provenite din activi-tatea acestora, precum şi a veri-ficării existenţei documentelorprivind gestionarea deşeurilor.

Se vor organiza de asemeneaacţiuni de conştientizare a pop-ulaţiei, privind colectarea selec-tică a deşeurilor din plastic,hârtie, sticlă, metal, în colabo-rare cu ADI SERVSAL ARGESşi ONG-uri, în vederea respec-tării prevederilor Legiinr.211/2011, privind ges-tionarea deşeurilor.

Garda de Mediu Argeş vaorganiza acţiuni depromovare către populaţiea legislaţiei de mediu!

Centrul Cultural Mioveni, seva muta din luna octombrie încasă nouă. Astfel, elevii şi tineriiînscrişi la cursurile centrului îşivor putea desfăşura activitateaîntr-un spaţiu adecvat, nou,modern şi cu toate dotărilenecesare. Sediul nou este amplasat chiarlângă Catedrala ortodoxă

Sediul nou al Centrului Cul-tural Mioveni este situat chiar încentrul oraşului, pe Aleea înv.Alexandru Popescu, lângă Cat-edrala ortodoxă – alt motiv demândrie pentru locuitorii şiedilii urbei.

La un oraş aşa de frumos, cufoarte mulţi tineri, primarul IonGeorgescu împreună cu mem-brii Consiliului Local, au con-siderat că trebuie săconstruiască o clădire nouă,încăpătoare pentru sutele deelevi şi tineri ce îşi desfăşoară

activitatea la unul din cur-surile oferite gratuit deCentrul Cultural Mioveni.

Directorul CentruluiCultural Mioveni, Ar-gentina Culcuş, a declarat:“Noul sediu al centrului cul-tural este binevenit deoarece,în actuala locaţie, spaţiul este

limitat, însă în noua locaţiecursanţii ce ne vor trecepragul vor beneficia de spaţiicu toate condiţiile de desfăşu-rare a activităţilor culturale,fie că vorbim de cursurile delimba engleză şi franceză, dedans popular, mandolină,teatru, canto popular, fo-

tografie, chitară, sau orice altăactivitate culturală desfăşu-rată de noi.”Sală de spectacolde 150 de locuri

Noul sediu este pre-văzut cu o sală de specta-cole cu 150 de locuri, scenă,foayer, cabine, depozite

pentru recuzită şi vestiare,grupuri sanitare pentruspectatori, 10 săli de cur-suri spaţioase şi o sală deconsiliu.

Clădirea are un aspectmodern şi este ridicată pe 3etaje, după cele mai noicerinţe în domeniu.

(vom reveni cu amănunte)

Din luna iunie 2012 Primăria oraşului Mioveni, avenit în întâmpinarea cetăţenilor oraşului nostru cucea mai uşoară metodă de reducere a aglomeraţiei în

faţa ghişeelor de informaţii din cadrul instituţiilorpublice şi nu numai, prin achiziţionarea unui info-chioşc, amplasat chiar la intrarea în primărie. Info-chioşcul este de fapt un calculator situat în holulprimăriei Mioveni şi care poate fi folosit într-unmod foarte simplu şi gratuit. Astfel, prin simplaatingere a ecranului, poţi accesa informaţii despreactivitatea birourilor şi compartimentelor dincadrul primăriei precum şi despre eliberarea doc-umentelor specifice primăriei. Vă aşteptăm!

Noul Centru Cultural Mioveni, vafi dat în folosinţă în luna octombrie

Page 3: ATENIE OFERI! RESTRICII PENTRU TRAFICUL DE MARE … · Daniela Florica Prepeliţă are ur-gent nevoie de ajutor deoarece a ... Comis-ariatul Judeţean Argeş al Gărzii Naţionale

MIOVENII UTIL - 3

ATENŢIE ŞOFERI!RESTRICŢII PENTRU TRAFICUL DE MARE TONAJ PE

BULEVARDUL DACIA DIN ORAŞUL MIOVENI!

Circulaţia autovehiculelorcare depăşesc masa maximăautorizată de 7,5 t se deviazăpe traseul:

1. str. 1 Decembrie 1918- str.7 Sept 1485 – SC Omsan Logis-tică SRL ;

2. str. 1Decembrie 1918 - str.Ion Pillat - str. 1 Mai - str. Log.Stanciu Mihoveanu - str.Dealul Viilor - b-dul Dacia bl.H1;

3. b-dul Dacia- str. Părăşti -str. I.C.Brătianu

(1) Autovehiculele cu masamaximă autorizată peste 7,5 tce transportă marfă/produse,subansamble, transportoare,etc, şi deservesc platformele in-dustriale din oraşul Mioveni(Dacia, Vama, CKD, ICN,FCN, ANDRAD) PE SENSULDUS-ÎNTORS Piteşti/Bu-cureşti - Câmpulung-Braşovvor circula pe următoareleartere de circulaţie, în ambelesensuri:

• Platforma Dacia – DN73E(autostrada suspendată)-DN 73(Piteşti-Braşov);

• Platformă ICN-FCN– DN73D – Valea Stânii – DN 73(Piteşti - Braşov).

(2) Pentru autovehiculelemenţionate la art. 2 este in-terzisă circulaţia pe str. Valea

Neagră(cartier Colibaşi – zonalocuinţă de case) – DN 73 D -DN 73 (Piteşti – Braşov – SensGiratoriu Mărăcineni).

(3) Fac excepţie de laprevederile alin. (1) şi (2) alacestui articol transporturilespeciale, agabaritice, de per-soane, inclusiv transportulprin curse regulate al salari-aţilor instituţiilor menţionate.

Pentru autovehiculele cumasa maximă autorizată peste7,5 t, utilizate pentru transportmarfă perisabilă, lipsa accesu-lui pentru aprovizionaremarfă, materiale/ produse etc.se pot elibera Permise de accespe b-dul Dacia.

TAXE PENTRUELIBERAREA PERMISULUIDE ACCES

Taxele stabilite pentru elib-erarea Permisului de acces seîncasează prin biroul Impoziteşi taxe din cadrul Primărieioraşului Mioveni, astfel:

- pentru auto peste 7,5 t: 1000 lei / an calendaristic/

autovehicul;500 lei / 6 luni/ autove-

hicul;100 lei / luna/ autovehicul;20 lei / zi/ autovehicul;Permisul de acces se

eliberează pentru fiecare au-tovehicul în parte, în baza ur-mătoarelor documente:

a) cerere scrisă;b) copie de pe actul de iden-

titate al proprietarului sau cer-tificatul de înregistrare alsocietăţii comerciale;

c) copie de pe certificatul deînmatriculare al autovehiculu-lui;

d) dovada achitării taxei.Restricţiile corespunzătoare

pe sectoarele de drummenţionate, vor fi instituite cuavizul Poliţiei, prin comparti-mentul de transport din cadrulPrimăriei.

Permisele de acces sunteliberate de Biroul Transpor-turi, din cadrul Primărieioraşului Mioveni şi sepăstrează numai în original labordul autovehiculului.

Este permisă traversarea b-dului Dacia de la Est la Vest şiinvers prin intersecţiile ce taieb-dul Dacia: str. Col. D.Giurescu; str. 7 Septembrie1485, str. Hanu Roşu, str.Dealul Viilor ( bl. H1, M1).

Este interzisă traversarea b-dului Dacia prin intersecţiile:sens giratoriu Casa de Culturăa Sindicatelor; str. Cărăneşti(staţie maxi – taxi bl. M4) - str.

Mioriţei (Liceul Iulia Zam-firescu).

Sunt exceptate de la apli-carea prevederilor prezenteihotărâri, vehiculele ce aparţinMinisterului ApărăriiNaţionale, Serviciilor de Am-bulanţă, Poliţie, Pompierilor,Jandarmerie, Protecţiei Civile,Ministerului Justiţiei, autove-hiculele de intervenţie şi trans-port special ce aparţinDistrigaz, CEZ, FCN, ICN,ANDRAD, societăţilor ceaparţin Consiliului LocalMioveni, precum şi locuitoriioraşului care locuiesc la b-dulDacia şi nu au altă cale deacces pentru transportulocazional de bunuri.

SANCŢIUNIConstituie contravenţie şi

se sancţionează cu amendă, dela de la 500 lei – la 1000 lei ur-mătoarele fapte:

1. accesul autovehiculelorpeste 7,5 tone, pe b-dul Dacia,fără a deţine Permisul deacces;

2. staţionarea autove-hiculelor peste 7,5 tone, pe b-dul Dacia, în vedereaîncărcării/ descărcării mărfii,fără a deţine Permisul deacces;

Constatarea contravenţiilorşi aplicarea sancţiunilor seface de către agenţii Serviciu-lui Poliţia Locală, precum şide către ofiţerii şi agenţii dincadrul Poliţiei oraşuluiMioveni.

Conform Hotărârii nr.80 adoptată în şedinţa publicăordinară a Consiliului Local Mioveni din data de18.07.2013, s-a hotărât ca începând cu data de 01.09.2013se interzice circulaţia, în ambele sensuri, a autove-hiculelor care depăşesc masa maximă autorizată de 7,5t, pe b-dul Dacia, de la PECO Lucky Oil, până la bl. H1,cu excepţia transportului de călători ( maxi –taxi, curseocazionale, cursele ce transportă salariaţi platformei Au-tomobile Dacia Renault SA, ICN-FCN, PIROUX, etc).

LUCRĂRIIMPORTANTEÎN CARTIERULFĂGET

După branşarea la reţeaua de apăterminată de curând, un alt proiect ex-trem de important pentru dezvoltareacomunităţii îl reprezintă canalizareacartierului Făget.

Din luna iunie a acestui an au în-ceput şi lucrările la reţeaua decanalizare. Este vorba de o investiţie cese va realiza din bugetul Primărieioraşului Mioveni ce va fi finalizată lajumătatea anului viitor. După ter-minarea investiţiei, SC S.Ed.C. Mioveniva începe branşarea locuitorilor lareţea.

Au început înscrierilela seral. Tinerii care nu auacordat prea mare impor-tanţă educaţiei şi şcolii lamomentul potrivitîncearcă acum să recu-pereze timpul pierdut. Eiau înţeles că nu au un vi-itor fără diplomă şi auhotărât să îşi completezestudiile.

A doua şansă le-a fostoferit prin învăţământulla seral , astfel începânddin anul şcolar 2013-2014,Liceul Tehnologic Con-strucţii de Maşini Colibaşiva avea o nouă clasă de aXII-a seral.

Am stat de vorba cu untanar dornic să-şi con-tinuie studiile. „Timpul şineatenţia au determinataceste alegeri, am făcutaltceva şi nu am continuatşcoala. Acum am venit sămă înscriu la seral pentrucă fără carte nu se poate,

nu faci nimic”, a mărtur-isit tânărul.

El a ales să urmeze cur-surile tehnice - Spe-cializarea MecanicIntretinere şi Reparatii şiaşteaptă cu nerăbdare cadin luna februarie a anu-lui viitor să înceapăşcoala. Cursurile la seralîncep după ora 16.00 şistudiul începe cu disci-plinele din semestrul doi,clasa a douăsprezecea.Apoi urmează materiiletehnice, iar la final eleviise pot să se înscrie la ba-calaureat. „Clasa va avea

30 de locuri, beneficiulprincipal este acela cădupă doi ani pot săsusţină examenul de ba-calaureat, iar spe-cializarea tehnică oferită,Mecanic Întreţinere şiReparaţii este căutată”, aprecizat Dinuţă Gheo-rghe, directorul LiceuluiTehnologic Construcţii deMaşini Colibaşi.

Pentru informaţii su-plimentare, cei interesaţitrebuie să se prezinte lasecretariatul liceului deluni - vineri de la 8.00-16.00.

Şcoala, la seral. A doua şansă pentru tinerii care nu au diplomă de bacalaureat.

LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCŢIIDE MAŞINI COLIBAŞI VA AVEA ONOUĂ CLASĂ DE A XII-A SERAL!!!

CS Mioveni - LIGA A II-ASâmbătă 14 septembrie 2013, pe stadionul“Nicolae Dobrin” din cartierul Trivale dinPiteşti se va desfăşura etapa a II-a a Campi-onatului de Fotbal 2013 - 2014 Liga a II-a, undeCS Mioveni va întâlni pe FC Slatina Olt. Partida va începe la ora 11.00.Intrarea este liberă!

C.S. DACIA MIOVENI 2012, VAAVEA ŞI O SECŢIE DE ATLETISM !!!

Mioveniul devine încet, dar sigurcapitala judeţului şi în materie de sport,nu doar din punct de vedere economic.

CS Dacia 2012 a contribuit serios laaceastă dezvoltare în nici doi ani de ex-istenţă. Deşi clubul are deja cinci secţiiafi-liate federaţiilor de resort, oficialii nuse opresc aici. Una dintre dorinţele celemai mari ale conducerii este aceea de aînfiinţa şi o secţie de atletism. În acestsens au fost deja creionate câtevaproiecte, mai ales în ceea ce priveştebazele de pregătire. “Ne-am apucat dejade lucru. Avem în vedere nu numai opistă de atletism, dar ne dorim să îm-bunătăţim şi baza materială. Vrem săatragem mai puţini bani de la Consiliul

Local şi implicit dela cetăţeni. Vizămaccesarea de fon-duri europene şivom depune lunaviitoare câtevaproiecte în acestsens, iar dacă ni sevor aproba, ne vomapuca serios de lucru. De altfel, se lu-crează intens pentru a găsi soluţii în ceeace priveşte îmbunătăţirea bazelor dejaexistente. În acest sens am discutat şi cudomnul primar Ion Georgescu, cel careeste în permanenţă alături de noi”, a de-clarat conducerea CS Dacia Mioveni2012.

În această perioadă se desfăşoară

Page 4: ATENIE OFERI! RESTRICII PENTRU TRAFICUL DE MARE … · Daniela Florica Prepeliţă are ur-gent nevoie de ajutor deoarece a ... Comis-ariatul Judeţean Argeş al Gărzii Naţionale

Evenimentul a început laora 09.30 cu primirea invi-taţilor şi vizitarea MuzeuluiGoleşti urmată de un specta-col folcloric oferit de eleviiŞcolii Populare de Arte şiMeserii – Piteşti şi FanfaraTeatrului Alexandru Davila –

Piteşti;Între orele 11.00 – 13.00 au

fost acordate titlulrile şi a dis-tincţiile de FIU/FIICĂ AL/AARGEŞULUI, de CETĂŢEANDE ONOARE al judeţuluiArgeş şi de EXCELENŢĂ,pentru domeniile: Cultură, Re-

ligie, Sport şi Mass – media.Au avut deosebita onoare a

a primi distincţii pr. GheorgheChiliment, pr. Gheorghe Răd-ucanu, prof. Banu Aurel şiprof. Filofteea Dumitru, BarbuPompiliu, iar pr. GheorghePufu a obţinut titlul decetăţean de onoare.

A urmat apoi un spectacolmuzical-coregrafic, folcloric şide muzică uşoară, susţinut de:Tudor Gheorghe, ConstantinEnceanu, Ansamblul FolcloricDorul şi orchestra DoinaArgeşului ale CentruluiJudeţean pentru Conservareaşi Promovarea CulturiiTradiţionale ş.a.

Tot cu această ocazie au fostlansate volumele: CatalogulFiilor Argeşului şi Muscelului,vol. VI, 2012; Dicţionarul depersonalităţi Cetăţenii deOnoare ai judeţului Argeş,2007 – 2012; Volumul Argeşulşi Muşcelul, spaţii istorice aleromânismului.

Cei prezenţi au putut asistala deschiderea Expoziţiei debază şi a Fondului documen-tar: Fiii Argeşului precum şi să

îşi achiziţioneze diverse pro-duse tradiţionale de la TârgulMeşterilor Populari ajuns laediţia a XX-a şi Târgul MicilorMeşteri Populari – expoziţienaţională cu vânzare.

MIOVENII EVENIMENT - 4

Întâlnirea Fiilor şi Cetăţenilor deOnoare ai Argeşului, ediţia a VII-aConsiliul Judeţean Argeş şi Muzeul Viticulturii şiPomiculturii Goleşti a organizat sâmbătă, 31 august2013, în parcul domeniului Goleşti, Întâlnirea Fiilorşi Cetăţenilor de Onoare ai Argeşului, ediţia a VII-a,eveniment la care au fost distinşi cu titlul de “Fiu”sau “Fiică” sau “Cetăţean de onoare”ai Argeşului şiMuscelului şi câţiva fii ai satului Mioveni.

Jurnalista Dana Grecu - cetăţean de onoare

Prof. Filofteea Dumitru

Pr. Pufu Gheorghe

Pr. Chiliment Gheorghe

Prof. Banu Aurel

Sportiva Larisa Lăcustă

Mircea Diaconu - cetăţean de onoare Adriana Trandafir - cetăţean de onoare