Click here to load reader

Assignment Kbat

  • View
    155

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

free for student

Text of Assignment Kbat

PengenalanPemikiran Aras Tinggi (KBAT) merupakan salah satu komponen utama dalam kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 menekankan kepada konsep kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) untuk melahirkan pelajar yang dapat berdaya saing menjelang abad ke 21. Kemahiran berfikir aras tinggi itu berlaku apabila seseorang itu mendapat maklumat baru, menyimpan, menyusun serta mengaitkannya dengan pengetahuan sedia ada dan akan memanjangkan maklumat itu untuk mencapai sesuatu tujuan atau penyelesaian situasi rumit.Menurut kajian yang yang dilakukan oleh UN Education Index, Malaysia muncul ditempat ketiga terakhir daripada 181 buah negara. Manakala kajian Programme for International Student Assesment (PISA) pula meletakkan Malaysia di tangga 55 daripada 74 buah Negara yang menyertai. Laporan TIMSS 2011 juga mendedahkan kejatuhan kedudukan Malaysia dalam mata pelajaran Matematik iaitu pada kedudukan 16(1999), 10(2003), 20(2007) dan 26(2011). Begitu juga dengan kejatuhan markah purata iaitu 519(1999), 508(2003), 474(2007) ke 440(2011). Dalam PPPM 2013-2025, ada menetapkan sasaran, Malaysia perlu mencapai skor purata 500 di TIMSS menjelang 2015 dan menjelang 2025, Malaysia perlu mencapai 1/3 tempat teratas dalam TIMSS dan Pisa. Oleh itu, kemahiran berfikir aras tinggi perlu diterapkan dalam sistem pendidikan di Malaysia umumnya dan pendidikan Matematik khasnya kerana murid perlu ada keupayaan penaakulan, membuat unjuran dan mengaplikasi pengetahuan secara kreatif dalam suasana yang berlainan.Murid juga memerlukan ciri-ciri kepimpinan untuk bersaing di peringkat global. Pentaksiran antarabangsa TIMSS dan PISA menunjukkan murid di Malaysia sukar mengaplikasi kemahiran berkir aras tinggi. Kajian tinjauan ke atas syarikat Malaysia dan syarikat antarabangsa juga melaporkan bahawa murid Malaysia gagal menguasai kemahiran insaniah yang diperlukan oleh bakal majikan. Kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) diperkenalkan adalah untuk: meningkatkan tahap kesedaran pengetahuan mewajarkan penyelesaian dan penemuan (lebih banyak analisa,

menilai dan mencipta)

diperlukan untuk penyiasatan saintifik konsep matematik dapat dipelajari dengan lebih berkesan

menggunakan KBAT meningkatkan keupayaan murid dalam menyiasat dan meneroka idea

Matematik Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025 ada menyatakan bahawa, untuk meningkatkan kualiti pendidikan bertaraf antarabangsa, rombakan semula peperiksaan dan pentaksiran untuk meningkatkan tumpuan terhadap kemahiran berfikir aras tinggi (higher order thinking skills) adalah perlu untuk menghasilkan modal insan yang cerdas, kreatif dan inovatif bagi memenuhi cabaran abad 21 agar Negara mampu bersaing di persada dunia.Menjelang tahun 2016, peratusan soalan berbentuk pemikiran aras tinggi akan ditambah sehingga merangkumi 80% daripada keseluruhan soalan UPSR, 80% dalam pentaksiran pusat untuk Tingkatan 3, 75% daripada keseluruhan soalan bagi mata pelajaran teras SPM dan 50% bagi soalan mata pelajaran elektif SPM. Perubahan dalam reka bentuk peperiksaan bermaksud guru tidak lagi perlu meramal bentuk soalan dan topik yang akan diuji, dan pada masa yang sama tidak perlu melaksanakan latih tubi terhadap topik terhadap topik tertentu. Sebaliknya murid dilatih berfkir secara kritis dan mengaplikasi ilmu yang dipelajari dalam pelbagai konteks keperluan. Penilaian berasaskan sekolah juga memberikan tumpuan untuk kemahiran berfikir aras tinggi.Falsafah Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)Malaysia dijangka menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020. Modenisasi dan perkembangan teknologi, membawa bersamanya pelbagai cabaran yang memerlukan tenaga manusia yang cekap, cekal dan boleh berfikir aras tinggi. Sistem ekonomi yang sudah ditransformasikan telah mengubah corak dan pola dunia pekerjaan, Seseorang pekerja dijangka akan menukar jenis pekerjaan yang dilakukan sebanyak 5 hingga 8 kali dalam hayatnya disebabkan perubahan teknologi yang pesat di tempat kerja.Namun demikian tenaga pekerja harus dilengkapkan dengan kemahiran-kemahiran berfikir yang membolehkan mereka mempelajari teknologi baru dengan mudah dan dalam masa yang amat singkat selaras dengan perubahan teknologi yang terlalu pantas.Arah aliran ekonomi Malaysia menuju kepada perkembangan industri berteknologi tinggi dan ke arah negara berinovasi pada tahun 2012 memerlukan tenaga manusia yang berkemahiran tinggi serta berjiwa kental bagi menghadapi sebarang cabaran.Antara kemahiran yang diperlukan ialah pengendalian maklumat, menyelesai masalah dengan cekap, bekerjasama, berkomunikasi dengan baik, berfikir secara kritis dan kreatif (Perkins, 1986).

Bereiter & Scardamalia (1987) menyatakan bahawa dalam Kemahiran Berfikir Aras Tinggi, pelajar perlu dilatih mengambil bahagian dalam menentukan objektif, mewujudkan wacana, menentukan tindakan motivasi, analitik dan inferens yang dinamakan literasi tinggi (high literacy). Prof.Dr. Rajendran (2010) menyatakan kemahiran berfikir aras tinggi ialah:

Menggunakan tahap pemikiran secara maksimum untuk menghadapi cabaran

Interpretasi, analisis, dan manipulasi maklumat

Bersifat kritikal terhadap maklumat, idea dan pendapat.

Membuat kesimpulan, inferens dan generalisasi.

Komunikasi berkesan, membuat jangkaan, penyelesaian masalah, menilai idea, memberikan pendapat dan membuat pemilihan dan keputusan. Strategi yang boleh digunakan dalam penggunaan KBAT ialah seperti:

Soalan terbuka

Perbincangan

Metakognisi

Pengurusan Grafik

Kaedah Penyelesaian masalah Teknik Penyoalan Teknik yang paling kerap dan popular digunakan oleh guru-guru untuk merangsang pelajar berfikir semasa proses pengajaran dan pembelajaran adalah teknik penyoalan. Guru-guru boleh membentuk dan mengemukakan soalan-soalan mengikut aras tinggi seperti yang dikelaskan dalam Taksonomi Bloom.Secara umumnya kemahiran berfikir aras rendah (KBAR) tidak memerlukan pelajar untuk menggunakan kemahiran berfikir dan operasi yang digunakan adalah jelas. Manakala kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) memerlukan tahap pemikiran aras tinggi pelajar, kemahiran menaakul, jawapan yang diperlukan tidak serta merta jelas, menggalakkan lebih dari satu penyelesaian, membentuk pelajar yang kreatif dan menggalakkan perbincangan untuk mendapatkan penyelesaian.PERBANDINGAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH (KBAR) DAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)

Kemahiran berfikir aras rendah (KBAR)

1.Pemikiran Aras Rendah ialah penggunaan pemikiran secara terhad, di mana pelajar hanya disogokkan dengan jawapan-jawapan yang menyebabkan pelajar malas untuk berfikir. (Som & Mohd Dahlan) Pelajar akan hanya mengingat bahan-bahan yang telah dipelajari daripada pelbagai fakta yang spesifik sehingga kepada perbuatan mengingat semula teori yang lengkap. (Prof.Dr. Rajendran A/L Nagappan, Kemahiran Berfikir)

2. Onosko and Newmann(1994) & Rajendran(1998) menyatakan bahawa kemahiran berfikir aras rendah ialah

i.Penggunaan pemikiran secara terhad

ii.Bersifat rutin dan mekanistik

iii.Mengingat kembali maklumat yang terancang.

iv.Menggambarkan, membandingkan, merumuskan, menghubungkait, penyelesaian.

3.Dalam Model Taksonomi Bloom (1956), kemahiran berfikir aras rendah(KBAR) ialah dua aras di peringkat rendah iaitu pengetahuan dan pemahaman.. Pengetahuan ialah mengingat kembali maklumat yang diterima manakala pemahaman ialah memahami setiap maklumat yang diterima.

4.Pendekatan mengajar KBAR ialah :

i. Memberi tindak balas terhadap fakta di mana maklumat-maklumat penting telah diberi.

ii.Menulis semula maklumat khusus yang diketengahkan dalam perkataan sendiri atau menukar bentuk penulisan jenis yang lain tanpa menghilangkan fakta yang asal (Barret, 1967)

iii.Memproses data

5.Kaedah yang digunakan di dalam KBAR:

i. Kajian Teks dan gambar

ii.Soalan Tertutup

Contoh:

1) Mendefinisi

2) Mengingat

3) Mengulang

4) Menyenaraikan

5) Mengenal pasti

6) Mendeskripsi

7) Memberi contoh

8) Membanding

9) Menghubung kaitObjektif KBAT dalam matapelajaran Matematik

Kemahiran berfikir aras tinggi amatlah penting dalam pendidikan Matematik dan ia merupakan satu keperluan dalam penyelesaian masalah Matematik. Kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) juga perlu untuk membina pengetahuan Matematik di kalangan pelajar agar dapat meningkatkan kecemerlangan dan mencapai hasrat dan aspirasi Negara. Terdapat 7 jenis penyelesaian masalah kemahiran berfikir aras tinggi dalam pentaksiran Matematik. Penyelesaian masalah tersebut ialah:

Bukan Rutin

Lembaga Peperiksaan (LP)

TIMSS

PISA

Model Dan Heuristic (Mdh)

I-Think

Penyelesaian Masalah Berstruktur (PMB)Bukan Rutin ialah masalah yang memerlukan tahap pemikiran di mana murid melibatkan diri dalam menentukan tahap pembelajaran mereka. Soalan Bukan Rutin memerlukan tahap kognitif yang lebih tinggi. Ciri-ciri soalan bukan rutin adalah seperti berikut:- Memerlukan kemahiran berfikir pada aras tinggi.

Meningkatkan kemahiran menaakul. Jawapan dan prosedur yang perlu digunakan tidak serta merta jelas.

Mungkin terdapat lebih daripada satu cara penyelesaian dan strategi. Mungkin terdapat lebih daripada satu jawapan.

Lebih mencabar. Berupaya membentuk murid yang kreatif dan inovatif.

Penyelesaian memerlukan lebih daripada membuat keputusan dan memilih operasi matematik.

Memerlukan masa yang sesuai untuk diselesaikan.

Menggalakkan perbincangan dalam kumpulan bagi mendapatkan penyelesaian.Pendekatan Kefahaman

Pendekatan kefahaman mempunyai hubungan yang rapat dengan pengetahuan dan kemahiran berfikir. A