Click here to load reader

Asociación Jappoo (G95571022) (G95571022) Janaria/Afaria ...€¦ · “Janaria/Afaria; Tabirako kantxa; 2019-05-11", dagokion arloko oniritzi teknikoa jaso eta gero, honakoa adierazten

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Asociación Jappoo (G95571022) (G95571022) Janaria/Afaria ...€¦ · “Janaria/Afaria; Tabirako...

 • Administrazio Publikoen Kontratu Legeko Testu Bategineko 47 artikuluaren aplikazioan, Uztailaren 16ko 2/2002 L.D.E.-ek onartuta. Presidenteak, gaurko egunez egindako dekretuaren bidez, honakoa erabaki du: Asociación Jappoo (G95571022) jarritako fidantza bueltatzeko eskaria egin dio Erakunde Autonomoari. Abal horrek honako kontzeptua zeukan “Janaria/Afaria; Tabirako kantxa; 2019-05-11", dagokion arloko oniritzi teknikoa jaso eta gero, honakoa adierazten dut:

  En aplicación del artículo 47 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por R.D.L. 2/2002, de 16 de Julio. La Presidenta, por su decreto de fecha de hoy, ha dispuesto lo siguiente: Relativo a la solicitud de la Asociación Jappoo (G95571022), de devolución de la fianza depositada en este Organismo Autónomo, en concepto de "Comida/Cena; 11-05-2019; Cancha de Tabira" y, tras recibir la conformidad técnica mediante visado del área correspondiente, he de indicar:

  Interesduna / Interesado Asociación Jappoo (G95571022) Mota / Tipo Fidantza / Fianza Zenbatekoa / Importe 600’00 €

  Interesdunak gaur egun ez du zorrik DURANGO KIROLAK-ekin. Beraz, abala bueltatzea proposatzen da”. Hori horrela izanik,

  Que el interesado no mantiene al día de hoy deuda ejecutiva alguna con DURANGO KIROLAK. Por tanto, se propone la devolución del aval". En base a lo anterior,

  ERABAKI DUT HE RESUELTO

  Aipatutako fidantza bueltatzea. Agintzen eta sinatzen du, Duranko Kirolak-eko Presidenteak, Durangon 2019ko Maiatzaren 21a. Presidentea,

  Devolver la citada fianza. Lo manda y firma, la Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 21 de Mayo de 2019. La Presidenta,

  Firmado digitalmente por 30647115Y MARIA PILAR RIOS (R: P9803406I) Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=DURANGOKO KIROLAK, 2.5.4.97=VATES-P9803406I, ou=Ordezkari ziurtagiria - Certificado de representante, cn=30647115Y MARIA PILAR RIOS (R: P9803406I), givenName=MARIA PILAR, sn=RIOS RAMOS, serialNumber=30647115Y Fecha: 2019.05.21 10:52:23 +02'00'

 • DURANGO KIROLAKen Presidentea den PilarRíos Ramos andreak hurrengo hau,

  Doña Pilar Ríos Ramos, como Presidenta deDURANGO KIROLAK,

  Landako II igerilekuetako sabai metalikofaltsurako plaka hornikuntza (50) egitea beharrezkoa izanez,

  Vista necesidad de realizar la Suministro deplacas para el falso techo metálico de laspiscinas de Landako (50),

  ERABAKITZEN DU RESUELVE

  Serbitzua, ERCO ILUMINACIÓN, S.A.(A08345241), enpresari esleitzea, 7.347.12 € €-eko (BEZ barne) zenbatekoagatik,41.3425.21102 diru multzoari kargu eginez.

  Adjudicar el servicio, a la empresa ERCO ILUMINACIÓN, S.A. (A08345241), porimporte de 7.347.12 € (IVA incluido), concargo a la partida 41.3425.21102.

  Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gainizan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako,Durangon, 2019eko Maiatzaren 22a.

  Lo manda y firma la expresada Presidenta deDurango Kirolak, en Durango a 22 de Mayo de2019.

  Presidenteak La Presidenta

  Firmado digitalmente por 30647115Y MARIA PILAR RIOS (R: P9803406I) Nombre de reconocimiento (DN):c=ES, o=DURANGOKO KIROLAK, 2.5.4.97=VATES-P9803406I, ou=Ordezkari ziurtagiria - Certificado de representante, cn=30647115Y MARIA PILAR RIOS (R: P9803406I), givenName=MARIA PILAR, sn=RIOS RAMOS, serialNumber=30647115Y Fecha: 2019.05.22 12:59:29 +02'00'

 • Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gainizan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako,Durangon, 2019eko Maiatzaren 21a.

  Lo manda y firma la expresada Presidenta deDurango Kirolak, en Durango a 21 de Mayo de2019.

  Presidenteak La Presidenta

  Zerbitzua, Sercoin sistemas de seguridad,S.A.U. (A48178024) izeneko enpresariesleitzea, 2.300,21 €-eko erabatekozenbatekoagatik.

  Adjudicar el servicio, a la empresa Sercoin sistemas de seguridad, S.A.U. (A48178024),por un importe total de 2.300,21 €.

  Landako II: AD fasean gastua onartzea,2.300,21 €-eko (BEZ barne) zenbatekoagatik,41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

  Landako II: Aprobar el gasto, en fase AD,con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de 2.300,21 € (IVA incluido).

  DURANGO KIROLAKen Presidentea den PilarRíos Ramos andreak hurrengo hau,

  Doña Pilar Ríos Ramos, como Presidenta deDURANGO KIROLAK,

  Iceba, S.L. enpresaren uko egitearen ondoreneta, 2019 urterako, Sutearen aurkakobabeseko sistema mantenua egitea beharrezkoa izanez,

  Tras la renuncia de la empresa Iceba, S.L y,siendo necesario realizar el Mantenimiento desistemas de protección contra incendios, parael año 2019.

  ERABAKITZEN DU RESUELVE

  Firmado digitalmente por 30647115Y MARIA PILAR RIOS (R: P9803406I) Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=DURANGOKO KIROLAK, 2.5.4.97=VATES-P9803406I, ou=Ordezkari ziurtagiria - Certificado de representante, cn=30647115Y MARIA PILAR RIOS (R: P9803406I), givenName=MARIA PILAR, sn=RIOS RAMOS, serialNumber=30647115Y Fecha: 2019.05.22 09:10:28 +02'00'

 • DURANGO KIROLAKen Presidentea den PilarRíos Ramos andreak hurrengo hau,

  Doña Pilar Ríos Ramos, como Presidenta deDURANGO KIROLAK,

  Tabirako igerilekuen 'hondartzetan'inprimatutako hormigoi tratamendua egitea beharrezkoa izanez,

  Vista necesidad de realizar el Tratamiento de hormigón impreso en las 'playas' de laspiscinas de Tabira,

  ERABAKITZEN DU RESUELVE

  Serbitzua, BEROSTI GEST, S.L.(B95705984), enpresari esleitzea, 8.669,59 € €-eko (BEZ barne) zenbatekoagatik,41.3422.21102 diru multzoari kargu eginez.

  Adjudicar el servicio, a la empresa BEROSTI GEST, S.L. (B95705984), por importe de8.669,59 € (IVA incluido), con cargo a la partida41.3422.21102.

  Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gainizan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako,Durangon, 2019eko Maiatzaren 24a.

  Lo manda y firma la expresada Presidenta deDurango Kirolak, en Durango a 24 de Mayo de2019.

  Presidenteak La Presidenta

  Firmado digitalmente por 30647115Y MARIA PILAR RIOS (R: P9803406I) Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=DURANGOKO KIROLAK, 2.5.4.97=VATES-P9803406I, ou=Ordezkari ziurtagiria - Certificado de representante, cn=30647115Y MARIA PILAR RIOS (R: P9803406I), givenName=MARIA PILAR, sn=RIOS RAMOS, serialNumber=30647115Y Fecha: 2019.05.24 11:54:00 +02'00'

 • Txosten/Expte.: 03/2019/MC

  Zenb./Imp.87002 39,815.83 €

  39,815.83 €

  Zenb./Imp.41 3423 62203 35,480.40 €41 3425 62203 4,335.43 €

  39,815.83 €Total

  Eta Horrela adierazten dizut,jakinearen gain izan zaitezen, etabidezko ondorioetarako, Durangon,2019eko Maiatzaren 24ean.

  Lo manda y firma la expresadaPresidenta de Durango Kirolak, enDurango, a 24 de Mayo de 2019.

  Presidenteak, La Presidenta,

  Saila/Partida Deskribapena/DescripciónEdificios. Landako IEdificios. Landako II

  Total

  Jasotzen duten sailek/Partidas que reciben:

  Aldaketaren mota/Tipo modificación: Incorporación de crédito

  Finantzatzen duten sailek/Partidas que financian:Saila/Partida Deskribapena/Descripción

  Incorporación de remanentes.

  DURANGO KIROLAKenlehendakaria den PILAR RÍOS RAMOSjaunak hurrengo hau

  Doña PILAR RÍOS RAMOS, comoPresidenta de DURANGO KIROLAK.

  ERABAKITZEN DU RESUELVE

  Kontu-hartzaileak aurrez txostenbat egin ondoren, jarraian zehaztatzenden aurrekontu-aldaketa onartzea.

  Previo informe del Interventor,aprobar la modificación presupuestariaque a continuación se detalla.

 • Txosten/Expte.: 04/2019/MC

  Zenb./Imp.87002 27,013.21 €

  27,013.21 €

  Zenb./Imp.41 3421 13001 21,202.35 €41 3421 16001 5,810.86 €

  27,013.21 €

  DURANGO KIROLAKenlehendakaria den PILAR RÍOS RAMOSjaunak hurrengo hau

  Doña PILAR RÍOS RAMOS, comoPresidenta de DURANGO KIROLAK.

  ERABAKITZEN DU RESUELVE

  Kontu-hartzaileak aurrez txostenbat egin ondoren, jarraian zehaztatzenden aurrekontu-aldaketa onartzea.

  Previo informe del Interventor,aprobar la modificación presupuestariaque a continuación se detalla.

  Aldaketaren mota/Tipo modificación: Incorporación de crédito

  Finantzatzen duten sailek/Partidas que financian:Saila/Partida Deskribapena/Descripción

  Incorporación de remanentes.

  Total

  Jasotzen duten sailek/Partidas que reciben:Saila/Partida Deskribapena/Descripción

  Retribuciones básicas personal laboral. DKSeguridad social laborales. DK

  Total

  Eta Horrela adierazten dizut,jakinearen gain izan zaitezen, etabidezko ondorioetarako, Durangon,2019eko Maiatzaren 24ean.

  Lo manda y firma la expresadaPresidenta de Durango Kirolak, enDurango, a 24 de Mayo de 2019.

  Presidenteak, La Presidenta,

  Firmado digitalmente por 30647115Y MARIA PILAR RIOS (R: P9803406I) Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=DURANGOKO KIROLAK, 2.5.4.97=VATES-P9803406I, ou=Ordezkari ziurtagiria - Certificado de representante, cn=30647115Y MARIA PILAR RIOS (R: P9803406I), givenName=MARIA PILAR, sn=RIOS RAMOS, serialNumber=30647115Y Fecha: 2019.05.24 15:17:06 +02'00'

 • Nómina del mes de Mayo

  91,823.00 €-6,752.33 €

  -15,219.86 €-1,830.71 €

  68,020.10 € LÍQUIDO

  Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 24 de Mayo de2019,

  María Pilar Ríos Ramos

  DECRETO

  Al amparo del artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de lasBases del Régimen Local, redactado por el artículo 1.1 de la Ley 57/2003, de 16 deDiciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.

  RESUELVO

  Aprobar, con fecha 24 de Mayo de 2019, el siguiente gasto correspondiente a lanómina del mes y detalle siguiente:

  Retribuciones Retención Seguridad Social Retención IRPF Retención Elkarkidetza Otras retenciones y ajustes

  Firmado digitalmente por 30647115Y MARIA PILAR RIOS (R: P9803406I) Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=DURANGOKO KIROLAK, 2.5.4.97=VATES-P9803406I, ou=Ordezkari ziurtagiria - Certificado de representante, cn=30647115Y MARIA PILAR RIOS (R: P9803406I), givenName=MARIA PILAR, sn=RIOS RAMOS, serialNumber=30647115Y Fecha: 2019.05.24 14:37:19 +02'00'

 • 1 /2

  Documento firmado electrónicamente (RD 167/2009), autenticado y verificable mediante el CSV: 12433161555647747620 CSVak legeztatu eta egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua

  DURANGOUdala • Ayuntamiento

  DECRETO

  Visto que en el expediente 45/2019/ZE, siendo trasladada a la Intervención municipal la relación de facturas número 03/19 del Organismo Autónomo Durango Kirolak, comprensiva de la propuesta de aprobación de los gastos y propuesta de pagos correspondiente a las facturas del mes de marzo del ejercicio 2019, para proceder a su fiscalización previa; desde la misma se formuló el informe de reparo suspensivo con número 3/19 para la aprobación de las siguientes facturas:

  Reparo 3/19:

  Tercero Nº factura Fecha Importe (IVA incluido)

  IBERDROLA CLIENTES S.A. 30003213 27/02/2019 287,79 €IBERDROLA CLIENTES S.A. 30004060 27/02/2019 318,50 €IBERDROLA CLIENTES S.A. 30004451 27/02/2019 1.794,99 €IBERDROLA CLIENTES S.A. 30003356 27/02/2019 6.810,18 €IBERDROLA CLIENTES S.A. 30003006 27/02/2019 2.356,29 €IBERDROLA CLIENTES S.A. 30004690 27/02/2019 16.301,89 €IBERDROLA CLIENTES S.A. 30003815 27/02/2019 1.342,23 €IBERDROLA CLIENTES S.A. 30004427 27/02/2019 402,53 €EDP COMERCIALIZADORA S.A. 00005213 15/02/2019 1.110,67 €EDP COMERCIALIZADORA S.A. 00005211 15/02/2019 1.009,18 €

  Visto, que por el Gerente del Organismo Autónomo Durango Kirolak con fecha de 25 de marzo del presente, en ejercicio de las competencias al mismo asignadas por los Estatutos que rigen ese Organismo y en atención de su carácter de gestor indicado por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 117/2018, de 22 agosto, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local de Bizkaia; no se aceptó el reparo formulado por el órgano interventor en el ejercicio de la función fiscalizadora y se planteó a la Alcaldía-Presidencia una discrepancia (cuyo informe se incorpora al presente expediente administrativo).

  Considerando lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 41 de la Norma Foral 10/2003 de 2 de Diciembre reguladora del Presupuesto de las entidades locales del Territorio Histórico de Bizkaia en el que se indica que "corresponderá la autorización y disposición del gasto al Presidente o Pleno de la Corporación de acuerdo con la distribución de competencias que establezca la normativa vigente" y que "corresponderá al Presidente de la Corporación en reconocimiento de las obligaciones derivados de compromisos de gastos legalmente adquiridos.”.

  Considerando que el artículo 15 del citado Decreto Foral 117/2018 determina que “1. Sin perjuicio del carácter suspensivo de los reparos en los términos previstos en la Norma Foral 10/2003, las opiniones del órgano interventor respecto al cumplimiento de las normas no prevalecerán sobre las de los órganos de gestión. Los informes emitidos por ambos se tendrán en cuenta en el conocimiento de las discrepancias que se planteen, las cuales serán resueltas definitivamente por la Presidencia de la entidad local o por el Pleno, de acuerdo con lo previsto en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 70 de la Norma Foral 10/2003 y en los apartados siguientes de este artículo.”.

  Zk. / Nº 2019/1173

 • 2 /2

  Documento firmado electrónicamente (RD 167/2009), autenticado y verificable mediante el CSV: 12433161555647747620 CSVak legeztatu eta egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua

  DURANGOUdala • Ayuntamiento

  Considerando también que el artículo 70.4 de la Norma Foral 10/2003 establece que corresponderá al Presidente de la Corporación resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.

  Con fundamento legal y en base a la competencia que me atribuye el artículo 21.1s) de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local,

  R E S U E L V O

  PRIMERO.- Resolver la discrepancia atendiendo al informe motivado del gestor del

  Organismo Autónomo Durango Kirolak, ordenando el pago de las facturas objeto de reparo suspensivo.

  SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución al Organismo Autónomo Durango Kirolak, así como a la Intervención Municipal, para que con la regularidad que establezca la Norma de Ejecución Presupuestaria, o en su defecto, con ocasión de la aprobación de la cuenta general el órgano interventor eleve al Pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por la Presidencia de la entidad local.

  Lo manda y firma la Alcaldesa-Presidenta, de todo lo cual yo, Secretario General de la Corporación, doy fe.

  Elektronikoki izenpeturiko agiriaDocumento firmado electrónicamente

  Durango, 17 de abril de 2019

  Elektronikoki izenpeturiko agiriaDocumento firmado electrónicamente

  Durango, 24 de mayo de 2019

  Aitziber Irigoras AlberdiAlkate Andrea · Alcaldesa

  Ramon Sorarrain TolosaIdazkaria - Secretario

 • Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura

  NºFactura

  DescripciónTotal LíquidoBase IVA

  IVA DeducibleBase Retención

  RetenciónVto.

  Org. Func. Econ. Partida

  CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase

  Relación de facturas nº REPARO 03/19 de fecha 24/05/2019

  DURANGO KIROLAK

  1.1 TG: 16-01-19 AL 18-02-19. POLI. ELECTRICIDAD.

  30003213626.08626.08

  0.000.000.00

  IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3422 22101 ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRAA95758389

  27/02/2019

  30/04/2019 ADOPRC Suministros (Adj. Directa)

  1.1 TG: 16-01-19 AL 18-02-19. BOMBAS. ELECTRICIDAD.

  30004060318.50318.50

  0.000.000.00

  IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3422 22101 ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRAA95758389

  27/02/2019

  30/04/2019 ADOPRC Suministros (Adj. Directa)

  1.1 TG: 16-01-19 AL 18-02-19. CAMPO. ELECTRICIDAD.

  300044511,794.991,794.99

  0.000.000.00

  IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3422 22101 ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRAA95758389

  27/02/2019

  30/04/2019 ADOPRC Suministros (Adj. Directa)

  1.2 L1: 11-01-19 AL 15-02-19. ELECTRICIDAD.

  300033566,810.186,810.18

  0.000.000.00

  IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3423 22101 ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO IA95758389

  27/02/2019

  30/04/2019 ADOPRC Suministros (Adj. Directa)

  1.3 L2: 31-12-18 AL 31-01-19. ELECTRICIDAD.

  3000469016,301.8916,301.89

  0.000.000.00

  IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3425 22101 ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.A95758389

  27/02/2019

  30/04/2019 ADOPRC Suministros (Adj. Directa)

  1.3 L2: 10-01-19 AL 15-02-19. RUGBY. ELECTRICIDAD.

  300030062,356.292,356.29

  0.000.000.00

  IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3425 22101 ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.A95758389

  27/02/2019

  30/04/2019 ADOPRC Suministros (Adj. Directa)

  1.4 FE: 11-01-19 AL 15-02-19. ELECTRICIDAD.

  300038151,342.231,342.23

  0.000.000.00

  IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3424 22101 ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDIA95758389

  27/02/2019

  30/04/2019 ADOPRC Suministros (Adj. Directa)

  1.5 SF: 17-01-19 AL 15-02-19. ELECTRICIDAD.

  30004427402.53402.53

  0.000.000.00

  IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3426 22101 ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTOA95758389

  27/02/2019

  30/04/2019 ADOPRC Suministros (Adj. Directa)

  6.1 TG: 22-12-18 AL 08-01-19. GAS.

  52111,009.181,009.18

  0.000.000.00

  EDP COMERCIALIZADORA, S.A.41 3422 22103 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRAA95000295

  15/02/2019

  30/04/2019 ADOPRC Suministros (Adj. Directa)

  Página 1 de 2

 • Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura

  NºFactura

  DescripciónTotal LíquidoBase IVA

  IVA DeducibleBase Retención

  RetenciónVto.

  Org. Func. Econ. Partida

  CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase

  Relación de facturas nº REPARO 03/19 de fecha 24/05/2019

  DURANGO KIROLAK

  6.1 TG: 09/01/19 AL 29/01/19. GAS.

  000052131,110.671,110.67

  0.000.000.00

  EDP COMERCIALIZADORA, S.A.41 3422 22103 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRAA95000295

  15/02/2019

  30/04/2019 ADOPRC Suministros (Adj. Directa)

  32,072.5432,072.540.00

  0.000.00

  Vencimientos al: 30/04/2019

  32,072.5432,072.540.00

  0.000.00

  Totales10Número de facturas:

  Página 2 de 2

  EGAÑA GUTIERREZ CARLOS JAVIER - 20185830H 2019.06.17 09:56:49 +02'00'

 • Nómina Atrasos 2018

  21,202.35 €-1,107.06 €-3,387.23 €

  16,708.06 €

  DECRETO

  Al amparo del artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de lasBases del Régimen Local, redactado por el artículo 1.1 de la Ley 57/2003, de 16 deDiciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.

  RESUELVO

  Aprobar, con fecha 28 de Mayo de 2019, el siguiente gasto correspondiente a lanómina del mes y detalle siguiente:

  Retribuciones Retención Seguridad Social Retención IRPF Retención Elkarkidetza Otras retenciones y ajustes LÍQUIDO

  Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 28 de Mayo de2019,

  María Pilar Ríos Ramos

  Firmado digitalmente por 30647115Y MARIA PILAR RIOS (R: P9803406I) Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=DURANGOKO KIROLAK, 2.5.4.97=VATES-P9803406I, ou=Ordezkari ziurtagiria - Certificado de representante, cn=30647115Y MARIA PILAR RIOS (R: P9803406I), givenName=MARIA PILAR, sn=RIOS RAMOS, serialNumber=30647115Y Fecha: 2019.05.28 14:42:59 +02'00'

 • Doña PILAR RÍOS RAMOS, comoPresidenta de DURANGO KIROLAK.

  RESUELVE

  1. Aprobar y hacer efectivas las facturas quefiguran en la relación de facturas 04/19(03.04.2019; 18 facturas; 87.996.43 €)

  2. Aprobar y hacer efectivas las facturas quefiguran en la relación de facturas 06/19(30.04.2019; 93 facturas; 119.503,74 €)

  3. Aprobar y hacer efectivos los pagos quefiguran a continuación

  Data Erabiltzailea/Usuario-a Zenb/Imp Azalpena/ConceptoKutxabank, S.A. (A95653077) 206.34 € G.Financieros (01-03-19 al 31-03-19); 41.4517.36901

  01/04/2019 AMAZON EU, S.A.R.L. SUC.ESPAÑA (W0184081H) 193.20 € Catalyst unisex adulto (10); Ropa; 41.3421.22105

  01/04/2019AMAZON EU, S.A.R.L. SUC.ESPAÑA (W0184081H)

  24.90 € Ganchos acero inoxidable (8); 41.3425.21102

  29/04/2019 Alkora, EBS, correduria de seguros, S.A. (A01051747) 5,800.93 € Seguro colectivo vida;

  6,225.37 €

  4. Devolver los importes que figuran acontinuación.

  Data Erabiltzailea/Usuario-a Zenb/Imp Azalpena/Concepto05/04/2019 AGRUP.DEP. OURDAYBI (G48529069) 75.05 € Electricidad Diciembre; Akatsa / Error. 05/04/2019 AGRUP.DEP. OURDAYBI (G48529069) 53.88 € Electricidad Noviembre; Akatsa / Error.

  128.93 €

  5. Aprobar los gastos en fase "AD", segúndesglose que se especifica a continuación.

  Data Zenb/Imp Azalpena/Concepto04/04/2019 DOMINGO AZPIRI, S.A. (A20067195) 1,979.37 € L2:Reposición asientos wc (24); 41.3425.2110211/04/2019 G.INMOTECHNIA GEST.ENERG., S.L. (B83512913). 622.90 € UI: Reparación módulos de control; 41.3422.2110211/04/2019 GIROA, S.A. (A20071429). 1,517.84 € FE: Reparación fuga; 41.3424.2110211/04/2019 GIROA, S.A. (A20071429). 976.23 € L2: Reparación fuga patinillo; 41.3425.2110211/04/2019 A. INDE EDUCA, S.L. (B95167060) 1,219.81 € L2: Material deportivo; 41.3425.2211011/04/2019 EQUIP. Y PAV.DEP.INNOVA SPORT (B95838488) 5,488.56 € L2: Reparar resina pistas de tenis (3); 41.3425.21102

  11,804.71 €

  DURANGO KIROLAKen Presidentea denPILAR RÍOS RAMOS Andreak hurrengo hau

  ERABAKITZEN DU

  1. 04/19 faktura zerrendan azaltzen diren fakturen ordainketa onartzea (2019.04.03; 18 fakturak;87.996,43 €).

  3. Hurrengo zerrendan azaltzen direnordainketak onartzea

  4. Hurrengo zerrendan azaltzen diren zenbatekoakitzultzea.

  5. Hurrengo zerrendan azaltzen diren "AD" fasearidagozkion gastuak onartzea.

  2. 06/19 faktura zerrendan azaltzen diren fakturen ordainketa onartzea (2019.04.30; 93 fakturak;119.503,74 €).

 • 6. Corrección / Regularización.

  Data Interesatua/Tercero Zenb/Imp Azalpena/Concepto15/04/2019 Acumbamail, S.L. (B13538590) 162.06 € (DR/); Sin contrato.

  162.06 €

  Lo manda y firma la expresada Presidenta deDurango Kirolak, en Durango, a 29 de Mayo de2019.

  Presidenteak La Presidenta

  6. Zuzenketa / Erregularizazioa.

  Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izanzaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon,2019eko Maiatzaren 29an.

  Firmado digitalmente por 30647115Y MARIA PILAR RIOS (R: P9803406I) Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=DURANGOKO KIROLAK, 2.5.4.97=VATES-P9803406I, ou=Ordezkari ziurtagiria - Certificado de representante, cn=30647115Y MARIA PILAR RIOS (R: P9803406I), givenName=MARIA PILAR, sn=RIOS RAMOS, serialNumber=30647115Y Fecha: 2019.05.29 14:20:59 +02'00'

 • Relación de facturas nº 04/19 de fecha 03/04/2019

  DURANGO KIROLAK

  Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura

  NºFactura

  DescripciónTotal LíquidoBase IVA

  IVA DeducibleBase Retención

  RetenciónVto.

  Org. Func. Econ. Partida

  CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase

  138/18 L1: REPARACIÓN ACS + MATERIAL + M.O.

  C19007611,206.081,206.08

  0.000.000.00

  TECMAN S.V.A., S.L.41 3423 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95542858

  22/03/2019

  03/04/2019 OP

  147/18 L2: REPARACIÓN SUELO DEL PASILLO DE ACCESO A LAS PISCINAS.

  AA1237,563.787,563.78

  0.000.000.00

  BIMADE S.A.41 3425 62203 EDIFICIOS. LANDAKO II.A48144075

  07/02/2019

  03/04/2019 OP

  161/18 FE: REDACCIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA OBRA MENOR. MC04/18.

  320198,352.808,352.80

  0.000.000.00

  TXINTXURRETA*ARZUBIA,IRATXE41 3424 62203 EDIFICIOS. F.EZKURDI.030678089E

  22/02/2019

  03/04/2019 OP

  199/18 L2: RUGBY. REPARAR, DESCOMPACTAR Y RECEBAR EL CÉSPED.

  070199,204.479,204.47

  0.000.000.00

  PARQUES Y JARDINES ABADIANO, S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A48150262

  15/03/2019

  03/04/2019 OP

  201/18 TG: SUSTITUCIÓN DEPÓSITO AGUA CALIENTE SANITARIA (MC07/18).

  R19000062,871.732,871.73

  0.000.000.00

  TECMAN S.V.A., S.L.41 3422 62203 EDIFICIOS. Z.TABIRAB95542858

  31/01/2019

  03/04/2019 OP

  202/18 L1: OURDAYBI. SISTEMA DETECCIÓN INCENDIOS E INTRUSIÓN EN EL LOCAL. MC07/18 71901767

  7,573.287,573.280.00

  0.000.00

  SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.41 3423 62203 EDIFICIOS. LANDAKO I.A48178024

  15/02/2019

  03/04/2019 OP

  203/18 TG: REPARACIONES DIVERSAS EN BARANDILLAS, ESCALERAS Y APARCABICIS. 180070

  6,010.076,010.070.00

  0.000.00

  CALDERERIA ASTOLA, S.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B95745360

  12/03/2019

  03/04/2019 OP

  205/18 L2: RUGBY. NUEVO MARCADOR LED. MC07/18.

  0005054,334.224,334.22

  0.000.000.00

  EQUIPAMIENTOS Y PAVIMENTOS DEPOR41 3425 62203 EDIFICIOS. LANDAKO II.B95838488

  21/03/2019

  03/04/2019 OP

  Página 1 de 3DURANGO KIROLAK - Relación de facturas nº 04/19 de fecha 03/04/2019

 • Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura

  NºFactura

  DescripciónTotal LíquidoBase IVA

  IVA DeducibleBase Retención

  RetenciónVto.

  Org. Func. Econ. Partida

  CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase

  205/18 L2: RUGBY. NUEVO MARCADOR LED. MC07/18.

  00049713,523.7313,523.73

  0.000.000.00

  EQUIPAMIENTOS Y PAVIMENTOS DEPOR41 3425 62203 EDIFICIOS. LANDAKO II.B95838488

  13/03/2019

  03/04/2019 OP

  206/18 L2: RED PROTECCIÓN PARA PELOTAS.

  201924591.51591.51

  0.000.000.00

  A. INDE EDUCA, S.L.41 3425 62203 EDIFICIOS. LANDAKO II.B95167060

  18/01/2019

  03/04/2019 OP

  207/18 L2: RADIADORES PARA VESTUARIOS (2).

  210013142,217.372,217.37

  0.000.000.00

  GIROA, S.A41 3425 62203 EDIFICIOS. LANDAKO II.A20071429

  15/01/2019

  03/04/2019 OP

  209/18 L2: RUGBY. REPARACIÓN Y HORMIGONADO ZONA VERDE DEL CAMPO. 17

  9,198.349,198.340.00

  0.000.00

  INGUKON, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95405569

  21/02/2019

  03/04/2019 OP

  213/18 L1: CONTROL DE ACCESO A SALA A.

  19101792,311.102,311.10

  0.000.000.00

  OMESA INFORMATICA, S.L.41 3423 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B34040774

  06/03/2019

  03/04/2019 OP

  214/18 L2: ALARMAS BAÑOS ADAPTADOS.

  1901307A1,632.301,632.30

  0.000.000.00

  FASTON AUDIOVISUALES Y TELECOMUNI41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B48296099

  28/01/2019

  03/04/2019 OP

  217/18 L2: RUGBY. REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN BARANDILLAS.

  1800512,541.002,541.00

  0.000.000.00

  CALDERERIA ASTOLA, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95745360

  20/02/2019

  03/04/2019 OP

  218/18 FE: CAMBIO DE LUMINARIAS (3).

  201900884,218.064,218.06

  0.000.000.00

  SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRICO 41 3424 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDB48550149

  31/01/2019

  03/04/2019 OP

  222/18 L2: REPARAR CONTROL DESHUMECTADORA PISCINA.

  1900974,646.564,646.56

  0.000.000.00

  GRUPO INMOTECHNIA GESTIONES ENER41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B83512913

  20/02/2019

  03/04/2019 OP

  400 L2: ALARMAS BAÑOS ADAPTADOS.

  1901307B0.030.03

  0.000.000.00

  FASTON AUDIOVISUALES Y TELECOMUNI41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B48296099

  28/01/2019

  03/04/2019 ADOP

  Página 2 de 3DURANGO KIROLAK - Relación de facturas nº 04/19 de fecha 03/04/2019

 • Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura

  NºFactura

  DescripciónTotal LíquidoBase IVA

  IVA DeducibleBase Retención

  RetenciónVto.

  Org. Func. Econ. Partida

  CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase

  87,996.4387,996.430.00

  0.000.00

  Vencimientos al: 03/04/2019

  87,996.4387,996.430.00

  0.000.00

  Totales18Número de facturas:

  Página 3 de 3DURANGO KIROLAK - Relación de facturas nº 04/19 de fecha 03/04/2019

  EGAÑA GUTIERREZ CARLOS JAVIER - 20185830H 2019.04.02 12:28:19 +02'00'

  JOAQUIN PALACIO PEREZ

  Firmado digitalmente por JOAQUIN PALACIO PEREZ Fecha: 2019.04.03 17:32:44 +02'00'

 • Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura

  NºFactura

  DescripciónTotal LíquidoBase IVA

  IVA DeducibleBase Retención

  RetenciónVto.

  Org. Func. Econ. Partida

  CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase

  Relación de facturas nº 05/19 de fecha 30/04/2019

  DURANGO KIROLAK

  2 DK: ABR. W912PB07421. TCOS. FOTOCOPIAS.

  4240824045.0145.01

  0.000.000.00

  RICOH ESPAÑA, S.L.U.41 3421 22004 FOTOCOPIADORAS, DKB82080177

  07/04/2019

  30/04/2019 ADOPRC Suministros (Adj. Directa)

  2 DK: ABR. S7214601816. L2. FOTOCOPIAS.

  4240824184.5884.58

  0.000.000.00

  RICOH ESPAÑA, S.L.U.41 3421 22004 FOTOCOPIADORAS, DKB82080177

  07/04/2019

  30/04/2019 ADOPRC Suministros (Adj. Directa)

  2 DK: ABR. W915P405087. L1. FOTOCOPIAS.

  4240824243.1243.12

  0.000.000.00

  RICOH ESPAÑA, S.L.U.41 3421 22004 FOTOCOPIADORAS, DKB82080177

  07/04/2019

  30/04/2019 ADOPRC Suministros (Adj. Directa)

  3.1 TG: MAR. 946215032. TELÉFONO.

  5009578117.4017.40

  0.000.000.00

  TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.41 3422 22201 TELEFONO. Z.TABIRAA82018474

  19/03/2019

  30/04/2019 ADOPRC Suministros (Adj. Directa)

  3.1 TG: MAR. 946215047. TELÉFONO.

  5009578217.4017.40

  0.000.000.00

  TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.41 3422 22201 TELEFONO. Z.TABIRAA82018474

  19/03/2019

  30/04/2019 ADOPRC Suministros (Adj. Directa)

  3.1 TG: MAR. 946217147. SOS. TELÉFONO.

  5009578017.4017.40

  0.000.000.00

  TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.41 3422 22201 TELEFONO. Z.TABIRAA82018474

  19/03/2019

  30/04/2019 ADOPRC Suministros (Adj. Directa)

  3.3 L2: FEB-MAR. 946215005. TELÉFONO.

  50095779137.34137.34

  0.000.000.00

  TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.41 3425 22201 TELEFONO. LANDAKO IIA82018474

  19/03/2019

  30/04/2019 ADOPRC Suministros (Adj. Directa)

  8.1 TG: 20/07/18 AL 18/10/18. AGUA.

  040466686,797.886,797.88

  0.000.000.00

  CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA41 3422 22102 SUMINISTRO DE AGUA. Z.TABIRAP4800005C

  04/04/2019

  30/04/2019 ADOPRC Suministros (Adj. Directa)

  9.1 L1: MAR. LIMPIEZA.

  1904805A6,579.926,579.92

  0.000.000.00

  FUNDACION LANTEGI BATUAK41 3423 22701 LIMPIEZA. LANDAKO IG48945166

  31/03/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Abierta)

  Página 1 de 11

  melexpeNota adhesiva06/19

 • Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura

  NºFactura

  DescripciónTotal LíquidoBase IVA

  IVA DeducibleBase Retención

  RetenciónVto.

  Org. Func. Econ. Partida

  CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase

  Relación de facturas nº 05/19 de fecha 30/04/2019

  DURANGO KIROLAK

  9.2 SF: MAR. LIMPIEZA.

  1904805B1,179.271,179.27

  0.000.000.00

  FUNDACION LANTEGI BATUAK41 3426 22701 LIMPIEZA. S.FAUSTOG48945166

  31/03/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Abierta)

  9.3 FE: MAR. LIMPIEZA.

  1904805C1,402.441,402.44

  0.000.000.00

  FUNDACION LANTEGI BATUAK41 3424 22701 LIMPIEZA. F.EZKURDIG48945166

  31/03/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Abierta)

  10.1 L2: MAR. LIMPIEZA.

  331097118,371.6818,371.68

  0.000.000.00

  EULEN, S.A.41 3425 22701 LIMPIEZA. LANDAKO IIA28517308

  31/03/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Abierta)

  10.2 TC: MAR. LIMPIEZA.

  33109721,613.731,613.73

  0.000.000.00

  EULEN, S.A.41 3422 22701 LIMPIEZA. Z.TABIRAA28517308

  31/03/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Abierta)

  11.3 FE: 1.TRIM. SALAS DE CALDERAS. MANTENIMIENTO.

  1009167A225.30225.30

  0.000.000.00

  GIROA, S.A41 3424 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDA20071429

  29/03/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Directa)

  11.6 L2: 1.TRIM. CLIMATIZACIÓN. MANTENIMIENTO.

  1009167B2,467.722,467.72

  0.000.000.00

  GIROA, S.A41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A20071429

  29/03/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Directa)

  11.6 L2: 1.TRIM. BOMBAS PISCINAS. MANTENIMIENTO.

  1009167C928.19928.19

  0.000.000.00

  GIROA, S.A41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A20071429

  29/03/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Directa)

  11.6 L2: 1.TRIM. EQUIPOS ANALIZADORES CLORO Y REGULACIÓN PH. MANTENIMIENTO. 1009461A

  231.58231.580.00

  0.000.00

  GIROA, S.A41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A20071429

  29/03/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Directa)

  11.9 UI: 1.TRIM. EQUIPOS ANALIZADORES CLORO Y REGULACIÓN PH. MANTENIMIENTO. 1009461B

  154.40154.400.00

  0.000.00

  GIROA, S.A41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (A20071429

  29/03/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Directa)

  Página 2 de 11

 • Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura

  NºFactura

  DescripciónTotal LíquidoBase IVA

  IVA DeducibleBase Retención

  RetenciónVto.

  Org. Func. Econ. Partida

  CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase

  Relación de facturas nº 05/19 de fecha 30/04/2019

  DURANGO KIROLAK

  12.1 TC: ABR. CLIMATIZACIÓN.

  20190339268.32268.32

  0.000.000.00

  KAENER, S.A. CONTROL AHORRO ENERG41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (A48118095

  04/04/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Directa)

  13.1 L2: 1TRIM. INTALACIONES DE FONTANERÍA.

  052531,452.001,452.00

  0.000.000.00

  CALDERERIA PLASTICA URSA, S.L.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B20741187

  31/03/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Directa)

  15.1 TC: ABR. CONTROL LEGIONELÓSIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.

  9001172B276.49276.49

  0.000.000.00

  UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (A48103212

  09/04/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Abierta)

  15.1 TP: ABR. CONTROL LEGIONELÓSIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.

  9001172A513.86513.86

  0.000.000.00

  UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (A48103212

  09/04/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Abierta)

  15.2 L1: ABR. CONTROL LEGIONELÓSIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.

  9001172C535.99535.99

  0.000.000.00

  UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A48103212

  09/04/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Abierta)

  15.3 L2: ABR. RUGBY. CONTROL LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 9001172E

  231.59231.590.00

  0.000.00

  UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A48103212

  09/04/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Abierta)

  15.3 L2: ABR. CONTROL LEGIONELÓSIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.

  9001172D1,064.971,064.97

  0.000.000.00

  UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A48103212

  09/04/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Abierta)

  15.4 FE: ABR. CONTROL LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.

  9001172F93.6593.65

  0.000.000.00

  UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3424 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDA48103212

  09/04/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Abierta)

  15.5 SF: ABR. CONTROL LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.

  9001172G93.6593.65

  0.000.000.00

  UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3426 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTOA48103212

  09/04/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Abierta)

  Página 3 de 11

 • Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura

  NºFactura

  DescripciónTotal LíquidoBase IVA

  IVA DeducibleBase Retención

  RetenciónVto.

  Org. Func. Econ. Partida

  CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase

  Relación de facturas nº 05/19 de fecha 30/04/2019

  DURANGO KIROLAK

  17 L2: 1.TRIM. SISTEMA RECUPERACIÓN AGUAS. MANTENIMIENTO.

  190167840.95840.95

  0.000.000.00

  MIKEL ECHART IRASTORZA Y OTRO, C.B.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO E20556007

  29/03/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Directa)

  20 L2: ABR. SISTEMA DE REGULACIÓN FILTRADO AGUAS PISCINAS.

  510319663.08663.08

  0.000.000.00

  CEFALUX, S.L.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B01137330

  05/04/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Directa)

  22 L2: MAR. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.

  43937813303.00303.00

  0.000.000.00

  SCHINDLER, S.A.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A50001726

  31/03/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Directa)

  23.1 L2: ABR. CONTRATO SERVICIOS MÁQUINAS SALA FITNESS.

  399110261,060.321,060.32

  0.000.000.00

  LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A82496142

  12/04/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Directa)

  24.1 TP: MAR. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.

  1524A44.3744.37

  0.000.000.00

  AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B95677613

  31/03/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Directa)

  24.2 L1: MAR. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.

  1524B44.3744.37

  0.000.000.00

  AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95677613

  31/03/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Directa)

  24.6 L2: MAR. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.

  1524C44.3744.37

  0.000.000.00

  AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95677613

  31/03/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Directa)

  24.7 L2: MAR. RUGBY. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.

  1524D44.3744.37

  0.000.000.00

  AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95677613

  31/03/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Directa)

  24.8 TC: MAR. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.

  1524E44.3744.37

  0.000.000.00

  AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B95677613

  31/03/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Directa)

  Página 4 de 11

 • Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura

  NºFactura

  DescripciónTotal LíquidoBase IVA

  IVA DeducibleBase Retención

  RetenciónVto.

  Org. Func. Econ. Partida

  CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase

  Relación de facturas nº 05/19 de fecha 30/04/2019

  DURANGO KIROLAK

  24.9 FE: MAR. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.

  1524F44.3744.37

  0.000.000.00

  AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3424 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDB95677613

  31/03/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Directa)

  26.1 L2: MAR. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.

  9F133330155.71155.71

  0.000.000.00

  SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS 41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A48148647

  31/03/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Directa)

  26.2 L1: MAR. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.

  9F13336860.3460.34

  0.000.000.00

  SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS 41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A48148647

  31/03/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Directa)

  26.3 TC: MAR. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.

  9F13338666.3966.39

  0.000.000.00

  SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS 41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (A48148647

  31/03/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Directa)

  40.1 TP: MAR. EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN.

  1900797A107.09107.09

  0.000.000.00

  TECMAN S.V.A., S.L.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B95542858

  30/03/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Directa)

  40.2 L1: MAR. EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN.

  1900797C270.83270.83

  0.000.000.00

  TECMAN S.V.A., S.L.41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95542858

  30/03/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Directa)

  40.2 L1: MAR. CALDERAS.

  1900797B119.79119.79

  0.000.000.00

  TECMAN S.V.A., S.L.41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95542858

  30/03/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Directa)

  40.3 L2: MAR. RUGBY. CALDERAS.

  1900797D100.43100.43

  0.000.000.00

  TECMAN S.V.A., S.L.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95542858

  30/03/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Directa)

  41.02 FE: 2019. EXTINCIÓN.

  2906915A126.30126.30

  0.000.000.00

  SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.41 3424 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDA48647291

  25/03/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Directa)

  Página 5 de 11

 • Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura

  NºFactura

  DescripciónTotal LíquidoBase IVA

  IVA DeducibleBase Retención

  RetenciónVto.

  Org. Func. Econ. Partida

  CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase

  Relación de facturas nº 05/19 de fecha 30/04/2019

  DURANGO KIROLAK

  41.06 L1: 2019. EXTINCIÓN.

  2903807A314.60314.60

  0.000.000.00

  SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A48178024

  15/02/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Directa)

  47 L2: ABR. SERVICIOS DEPORTIVOS.

  30742,242.5842,242.58

  0.000.000.00

  SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS41 3425 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDB95107272

  24/04/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Abierta)

  101/19 L2: ABR. ALQUILER EQUIPOS BIKE CORNER.

  00074044206.58206.58

  0.000.000.00

  CAIXARENTING, S.A.41 3425 20201 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.A58662081

  01/04/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Directa)

  102/19 DK: ABR. MENSAJES SMS.

  6474741 INZA*ARREGI,J18.0018.00

  0.000.000.00

  ACUMBAMAIL, S.L.41 3421 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS, DKB13538590

  01/04/2019

  30/04/2019 015379104Q ADOP Suministros (Adj. Directa)

  103/19 L2: MAR. RACKS LUCES + EQUIPOS DE SONIDO.

  181166.98166.98

  0.000.000.00

  SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95107272

  20/03/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Directa)

  103/19 L2: ABR. RACKS LUCES + EQUIPOS DE SONIDO.

  308166.98166.98

  0.000.000.00

  SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95107272

  24/04/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Directa)

  104/19 TC: REPARACIÓN BARANCILLAS (3).

  180069A2,873.752,873.75

  0.000.000.00

  CALDERERIA ASTOLA, S.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B95745360

  12/03/2019

  30/04/2019 OP Obras (Adj. Directa)

  109/19 TG: REPARACIONES CUADRO CONTROL Y ALIMENTACIÓN CUADROS ELÉCTRICOS + MATERIAL + M.O. 190303

  3,681.863,681.860.00

  0.000.00

  GRUPO INMOTECHNIA GESTIONES ENER41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B83512913

  16/04/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Directa)

  114/19 L2: SEPARADORES ZEBRA (28) + SEPARADORES (84) + PORTES.

  E2771879.19879.19

  0.000.000.00

  EL ALMACEN DEL PRODUCTO RECICLAD41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B63715148

  18/03/2019

  30/04/2019 OP Suministros (Adj. Directa)

  Página 6 de 11

 • Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura

  NºFactura

  DescripciónTotal LíquidoBase IVA

  IVA DeducibleBase Retención

  RetenciónVto.

  Org. Func. Econ. Partida

  CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase

  Relación de facturas nº 05/19 de fecha 30/04/2019

  DURANGO KIROLAK

  117/19 L2: AMPLIAR RED PARA NUEVO MARCADOR INFORMATIVO.

  190053,997.843,997.84

  0.000.000.00

  REDATA, S.L. - (HOY B95050290)41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B48460521

  14/03/2019

  30/04/2019 OP Obras (Adj. Directa)

  120/19 L2: BARRA ACCESIBILIDAD (24).

  20191206981.84981.84

  0.000.000.00

  DOMINGO AZPIRI S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A20067195

  30/03/2019

  30/04/2019 OP Suministros (Adj. Directa)

  121/19 TC: REPARACIÓN CONSOLA MARCADOR.

  000504526.35526.35

  0.000.000.00

  EQUIPAMIENTOS Y PAVIMENTOS DEPOR41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B95838488

  20/03/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Directa)

  124/19 L2: VARILLAS ACERO INOXIDABLE PARA COLGAR CUADROS.

  180109721.16721.16

  0.000.000.00

  CALDERERIA ASTOLA, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95745360

  04/04/2019

  30/04/2019 OP Suministros (Adj. Directa)

  220/18 SF: REPARACIÓN MARCADOR.

  0004692,144.472,144.47

  0.000.000.00

  EQUIPAMIENTOS Y PAVIMENTOS DEPOR41 3426 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTOB95838488

  23/01/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Directa)

  221/18 L2: REPARACIÓN SONDA PISCINA.

  1903021,108.001,108.00

  0.000.000.00

  GRUPO INMOTECHNIA GESTIONES ENER41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B83512913

  16/04/2019

  30/04/2019 OP Servicios (Adj. Directa)

  391 DK: RSC; MARATHON SOLIDARIO ZUMBA; GEU BE; 27.I.2019

  22302.50302.50

  0.000.000.00

  REMAR CENTROS CRISTIANO-BENEFICO41 3421 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DKG48251185

  29/01/2019

  30/04/2019 ADOP Servicios (Adj. Directa)

  392 L2: REPARACIÓN PARED POR GOLPE DE COCHE.

  28283.14283.14

  0.000.000.00

  INGUKON, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95405569

  22/03/2019

  30/04/2019 ADOP Obras (Adj. Directa)

  393 DK: ZAPATO TASMANIA TALLAS 39 Y 42.

  01901983144.64144.64

  0.000.000.00

  SUMINISTROS MUGARRA, S.L.41 3421 22105 LENCERIA Y VESTUARIO. DKB48301329

  15/03/2019

  30/04/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)

  Página 7 de 11

 • Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura

  NºFactura

  DescripciónTotal LíquidoBase IVA

  IVA DeducibleBase Retención

  RetenciónVto.

  Org. Func. Econ. Partida

  CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase

  Relación de facturas nº 05/19 de fecha 30/04/2019

  DURANGO KIROLAK

  394 L2: KD-ADHES/SELLANTE-CARTUCHO-NEGRO-300ML

  42365243107.16107.16

  0.000.000.00

  WURTH ESPAÑA,S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A08472276

  19/03/2019

  30/04/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)

  395 L2: PHI 71095100 LEDTUBE 1500MM20W 865 C GLAS, REAL DECRETO….

  988553545.5845.58

  0.000.000.00

  SOKOEL, S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A48731400

  15/03/2019

  30/04/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)

  396 L2: PHI 68720800 LEDTUBE 1200MM HO 14W840 T8, REAL DECRETO

  988553633.5733.57

  0.000.000.00

  SOKOEL, S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A48731400

  15/03/2019

  30/04/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)

  397 L1: 2019. INSPECCIÓN ANUAL + REVISIÓN EQUIPOS +PRUEBAS HIDRÁULICAS. 2903807B

  134.47134.470.00

  0.000.00

  SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.41 3423 22702 SEGURIDAD. LANDAKO IA48647291

  15/02/2019

  30/04/2019 ADOP Servicios (Adj. Directa)

  398 L2: RUEDA TRANSPORTE GRIS (2).

  100007527.8327.83

  0.000.000.00

  POOLBIKE S.L.U.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B65034654

  21/03/2019

  30/04/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)

  399 L2: KINGSTON TECHNOLOGY 8GB.

  20196884.954.95

  0.000.000.00

  ETXESOFT TECHNOLOGIES & CONSULTI41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95240875

  21/03/2019

  30/04/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)

  401 DK: CINTA DYMO + FUNDAS DE PLASTIFICAR + ROTULADOR VELLEDA + ETC. 19001220

  144.51144.510.00

  0.000.00

  PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)41 3421 22001 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVB95446977

  29/03/2019

  30/04/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)

  402 TC: REPARAR LAMPARAS DE CAMPO FUTBOL CULTURAL.

  L451,667.441,667.44

  0.000.000.00

  ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (015384724R

  31/03/2019

  30/04/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)

  403 L1: INDEPENDIZAR CABLEADO DE SIRENAS Y MEGAFONIA A PETICION DE LA PROPIEDAD. 71903129

  571.12571.120.00

  0.000.00

  SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.41 3423 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A48178024

  21/03/2019

  30/04/2019 ADOP Servicios (Adj. Directa)

  Página 8 de 11

 • Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura

  NºFactura

  DescripciónTotal LíquidoBase IVA

  IVA DeducibleBase Retención

  RetenciónVto.

  Org. Func. Econ. Partida

  CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase

  Relación de facturas nº 05/19 de fecha 30/04/2019

  DURANGO KIROLAK

  404 L1: BATERIA LPX ESPECIAL PARA SISTEMAS DE SEGURIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACION. 71903223

  57.6057.600.00

  0.000.00

  SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.41 3423 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A48178024

  21/03/2019

  30/04/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)

  405 L2: REPARAR SOPORTE DE ELIPTICA Y SILLA DE ALUMINIO DE PISCINAS.

  180083152.46152.46

  0.000.000.00

  CALDERERIA ASTOLA, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95745360

  20/03/2019

  30/04/2019 ADOP Servicios (Adj. Directa)

  406 DK: SOBRES AMERICANOS COLORES + CINTA CORRECTORA + LAPICERO + ETC.

  1900082332.6832.68

  0.000.000.00

  PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)41 3421 22001 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVB95446977

  27/02/2019

  30/04/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)

  407 TG: SOPLADOR + BOTE ACEITE MEZCLA.

  A27343.80343.80

  0.000.000.00

  AUTOMOVILES ARRATE, S.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (B48218887

  02/04/2019

  30/04/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)

  408 DK: SUMINISTRO DE POP UP VELCRO + ESTRUCTURA DE ALUMINIO + BOLSA DE TRANSPORTE. 01900244

  266.20266.200.00

  0.000.00

  BITACORA GRAFICA, S.L.41 3421 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DKB95339867

  01/04/2019

  30/04/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)

  409 L2: SUJETACABLES + CABLE ACERO + TENSOR ALEMAN + BLISTER + BROCA + ETC. 190557

  203.51203.510.00

  0.000.00

  JUAN JOSE MONTEJO, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95545596

  30/03/2019

  30/04/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)

  410 L2: RESINA ANCLAJE + ANCLAJE MASTER QUIMICO + BROCA.

  42434931320.75320.75

  0.000.000.00

  WURTH ESPAÑA,S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A08472276

  01/04/2019

  30/04/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)

  411 L2: TIRAFONDO + ANCLAJE + SILICONA.

  3100125824.8524.85

  0.000.000.00

  FERRETERIA MIKELDI, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B48712368

  31/03/2019

  30/04/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)

  412 L2: GORRO NATACION LYCRA COLOR AZUL (500) + SERIGRAFIADO.

  2019197756.25756.25

  0.000.000.00

  A. INDE EDUCA, S.L.41 3425 22110 MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO IIB95167060

  29/03/2019

  30/04/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)

  Página 9 de 11

 • Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura

  NºFactura

  DescripciónTotal LíquidoBase IVA

  IVA DeducibleBase Retención

  RetenciónVto.

  Org. Func. Econ. Partida

  CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase

  Relación de facturas nº 05/19 de fecha 30/04/2019

  DURANGO KIROLAK

  413 L2: 2018. INSPECCION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

  60739666895.40895.40

  0.000.000.00

  ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A28161396

  04/04/2019

  30/04/2019 ADOP Servicios (Adj. Directa)

  414 L2: HIPOCLORITO SODICO (1.260 KGS).

  190051609.84609.84

  0.000.000.00

  QUIMIAGUA NORTE, S.L.41 3425 22111 MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO IIB95939336

  27/03/2019

  30/04/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)

  415 L2: MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS+HORAS TECNICO.

  39910959323.07323.07

  0.000.000.00

  LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A82496142

  12/04/2019

  30/04/2019 ADOP Servicios (Adj. Directa)

  416 DK: 2019. ENCUESTA DE PERSONAS.

  11002W TIERNO*ESTOQ36.3036.30

  0.000.000.00

  ENCUESTA FACIL, S.L.41 3421 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS, DKB84348069

  10/04/2019

  30/04/2019 030574664M ADOP Servicios (Adj. Directa)

  417 TC: REPARAR PUERTA SALA ELECTRICA. CULTURAL JUV.B (31/03/19).

  190003890.7590.75

  0.000.000.00

  MENDIOLAGARAY*UGARRIZA,JOSE LUIS41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (014951082R

  03/04/2019

  30/04/2019 ADOP Servicios (Adj. Directa)

  418 TC: REPARAR PUERTA DENTRO VESTUARIO Nº6. CULTURAL JUV.B (31/03/19). 1900039

  90.7590.750.00

  0.000.00

  MENDIOLAGARAY*UGARRIZA,JOSE LUIS41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (014951082R

  03/04/2019

  30/04/2019 ADOP Servicios (Adj. Directa)

  419 TC: REPARAR PUERTA VESTUARIO Nº4. CULTURAL JUV.B (16/03/19).

  190003790.7590.75

  0.000.000.00

  MENDIOLAGARAY*UGARRIZA,JOSE LUIS41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (014951082R

  03/04/2019

  30/04/2019 ADOP Servicios (Adj. Directa)

  420 L2: FILTRO VENTILADOR+TRANSPORTE.

  19301280269.23269.23

  0.000.000.00

  PROMINENT IBERIA, S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO A17225178

  29/03/2019

  30/04/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)

  421 DK: DIETAS CURSO 'NATACIÓN TERAPÉUTICA' (LAVIN; LANDA).

  060419266.71266.71

  0.000.000.00

  GARCIA*LAVIN,ALBERTO41 3421 23001 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASL. DEL PER030658853Z

  06/04/2019

  30/04/2019 ADOP Servicios (Adj. Directa)

  Página 10 de 11

 • Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura

  NºFactura

  DescripciónTotal LíquidoBase IVA

  IVA DeducibleBase Retención

  RetenciónVto.

  Org. Func. Econ. Partida

  CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase

  Relación de facturas nº 05/19 de fecha 30/04/2019

  DURANGO KIROLAK

  422 L2: PRODUCTOS DE LIMPIEZA (BAYETAS, BOLSAS BASURA, GUANTES, ETC).

  192017721,909.311,909.31

  0.000.000.00

  VADRISA, S.A.41 3425 22109 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. LANDAA20096194

  05/04/2019

  30/04/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)

  423 L2: REPARAR BARANDILLA ROTA.

  180059212.96212.96

  0.000.000.00

  CALDERERIA ASTOLA, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO B95745360

  28/02/2019

  30/04/2019 ADOP Servicios (Adj. Directa)

  424 FE: 2019. PRUEBAS HIDRÁULICAS (8).

  2906915B68.1568.15

  0.000.000.00

  SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.41 3424 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDA48647291

  25/03/2019

  30/04/2019 ADOP Servicios (Adj. Directa)

  119,503.74119,503.740.00

  0.000.00

  Vencimientos al: 30/04/2019

  119,503.74119,503.740.00

  0.000.00

  Totales93Número de facturas:

  Página 11 de 11

  EGAÑA GUTIERREZ CARLOS JAVIER - 20185830H 2019.04.29 09:59:56 +02'00'

  JOAQUIN PALACIO PEREZ

  Firmado digitalmente por JOAQUIN PALACIO PEREZ Fecha: 2019.04.29 10:15:37 +02'00'

  02_Ebazpena_20190521_Jappoo02_Ebazpena_20190522_ErcoIluminacion02_Ebazpena_20190522_Sercoin02_Ebazpena_20190524_BerostiGest02_Ebazpena_20190524_Mc0302_Ebazpena_20190524_Mc0402_Ebazpena_20190524_NominaMayo02_Ebazpena_20190524_Reparo03-1902_Ebazpena_Reparo03-19RelacionReparo03-19firmada

  02_Ebazpena_20190528_Atrasos201802_Ebazpena_2019052902_Ebazpena_2019052902_Relacion04_Expedientes201802_Relacion06