askep keluarga (pak jaji).doc

Embed Size (px)

Text of askep keluarga (pak jaji).doc

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  1/52

  ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA Ny.N DENGAN GANGGUAN

  SISTEM CARDIOVASCULAR : HIPERTENSI DI WILAYAH KERJAPUSKESMAS SUKARAMI PALEMBANG TAHUN 2012

  DI SUSUN OLEH :

  Kelompok 1

  HUPAZMI FAJRI 04121303001

  ASRIA 04121303009

  FAJAR KURNIA NINSIH 04121303012

  PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN

  FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

  INDRALAYA OKTOBER! 201"#

  1

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  2/52

  2

  BAB I

  PENDAHULUAN

  1.1 L$%$& B'($)$*+

  !e"#$%$"k$& #$'$ #$"( )o"l# He$l'* O"+$&(,$'(o& -)HO. '$*/& 2000

  2 -92. pop/l$%( o"$&+ #( #/&($ me&+$l$m( *(pe"'e&%( #$& #(pe"k("$k$& $k$&

  me&(&+k$' p$#$ '$*/& 202 me&5$#( 12 m(l6$" o"$&+7 I(8(#/((8(#/ (&(

  #$p$' me&(&+k$'k$& "e%(ko %'"oke #$& pe&6$k(' 5$&'/&+7 Pee'ek%($& #$&

  m$&$5eme& eek'( p$%(e&p$%(e& (&( me"/p$k$& '$&'$&+$& 6$&+ m/&;/l B

  lem

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  3/52

  3

  pe#e%$$& #( S/m$'"$ !$"$' me&/&5/kk$& $&+k$ 6$&+ '(&++(7 -Depke% Io&e%($

  200.7

  D( P"op(&%( S/m$'"$ S/m$'"$ %el$'$& p$#$ '$*/& 2009 *(pe"'e&%(

  me&emp$'( /"/'$& keemp$' #$"( %ep/l/* pe&6$k(' 'e"

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  4/52

  4

  1." T,,$*

  1.".1 T,,$* U-,-

  U&'/k me$p$'k$& +$m

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  5/52

  5

  37 D$p$' mem

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  6/52

  6

  BAB II

  TINJAUAN PUSTAKA

  2.1 K9*'7 K'(,$&+$

  2.1.1 D'3*33 K'(,$&+$

  Kel/$"+$ $#$l$* /&(' 'e"ke;(l $&++o'$ "/m$* '$&++$ 6$&+ %$l(&+

  7 =(&++$l #$l$m %$'/ "/m$*

  -Ee 199> : 3.7

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  7/52

  7

  2.1." P'&$* K'(,$&+$

  Se'($p $&++o'$ kel/$"+$ memp/&6$( pe"$& m$%(&+m$%(&+ $&'$"$ l$(&

  $#$l$* :

  17 A6$*

  A6$* $'$/p/& : 14 #$l$m K=I Z/.7

  2.1. F,*+3 K'(,$&+$

  Se;$"$ /m/m /&+%( kel/$"+$ -F"(e#m$&199>. $#$l$* %e

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  8/52

  8

  27 F/&+%( %o%($l(%$%( #$& 'emp$'

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  9/52

  9

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  10/52

  10

  2.1.8 S%,)%,& K'(,$&+$

  S'"/k'/" kel/$"+$ #$p$' me&++$m

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  11/52

  11

  37 Mem7 *$l : 1.7

  P"o%e% kepe"$$'$& kel/$"+$ $#$l$* me'o#e (lm($* 6$&+ #(+/&$k$& %e;$"$

  %(%'em$'(k$ /&'/k me&+k$5( #$& me&e&'/k$& m$%$l$* #$& $%/*$& kepe"$$'$&

  kel/$"+$ me"e&;$&$k$& kepe"$$'$& 'e"%e

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  12/52

  12

  H(pe"'e&%( $#$l$* %/$'/ ke$#$$& #(m$&$ pem

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  13/52

  13

  2.2.2 A*$%9-3 5$* F339(9+3

  A&$'om(

  F(%(olo+(

  J$&'/&+ -

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  14/52

  14

  l/$" 5$&'/&+ me&/&5/kk$& #( m$&$ #((&+ pem(%$* #( $&'$"$ %e"$m0 mmH+ $'$/ #$p$' 5/+$ #('/l(% %e

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  15/52

  15

  F$k'o"$k'o" 6$&+ #$p$' me&(&+k$'k$& "e%(ko '(m

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  16/52

  16

  >7 R$%$

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  17/52

  17

  2.2.8 K($33)$3

  Kl$%((k$% *(pe"'e&%( me&/"/' )HO -)o"# He$l('* O"+$&(,$'(o&.

  -/&$$& 2001. :

  No7 Kl$%((k$%( S(%'ol(k -mmH+. D($%'ol(k -mmH+.

  17 No"m$l 140 90

  27 H(pe"'e&%( "(&+$& 1401>0 9010

  37 H(pe"'e&%( pe"

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  18/52

  18

  Pem

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  19/52

  19

  7 Ko&%/m%( o

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  20/52

  20

  olo&+$& o

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  21/52

  21

  BAB III

  GAMBARAN UMUM PUSKESMAS

  ".1 P'*+'&%3$* P,)'-$

  P/%ke%m$% $#$l$* %/$'/ ke%$'/$& o"+$&(%$%( ke%e*$'$& /&+%(o&$l 6$&+

  me"/p$k$& p/%$' pe&+em

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  22/52

  22

  27 A$ %e*$' k$m( p/$%

  373 Le'$k eo+"$(%

  P/%ke%m$% S/k$"$me 'e"le'$k #( Ke;$m$'$& #( 5$l$& Ke

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  23/52

  23

  e7 !/"/* *$"($&

  37 Up$6$ Ke%e*$'$& $&+ D(l$k%$&$k$&

  D$l$m "$&+k$ meme&/*( ke

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  24/52

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  25/52

  25

  D( %ekol$* D$%$" mel$l/( U%$*$ Ke%e*$'$& %ekol$* #$& pel$'($*$&

  Dok'e" ke;(l %e"'$ pe&6/l/*$& "/'(& %e'($p 3 29 !(#$&

  H57 H$%&$$'( 14019 Pe"$$' A*l( M$#6$

  Em$l6$ 1401443 Pe"$$' A*l( M$#6$

  > H57 M$%$6/ Z$*$"$ 1401209 Pe"$$' +(+(

  9 N/"m$$'( 1401>032 =$'$ U%$*$

  10 S/*$"'( 1402230 Pe"$$' A*l( M$#6$

  11 S$m($&$* 140221143 !(#$& A*l( m$#6$

  12 I$* N/"$&( 140220>9 !(#$&

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  26/52

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  27/52

  27

  #( P/%ke%m$% S/k$"$m( =$*/& 200

  No !/l$& J/ml$*

  1 J$&/$"( 1

  2 Fe9

  Me(

  J/&( 3

  JUl( >

  > A+/%'/% 91

  9 Sep'em

  No !/l$& J/ml$*

  1 J$&/$"( 124

  2 Fe A+/%'/% 9

  9 Sep'em

  =$

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  28/52

  28

  No !/l$& J/ml$*

  1 J$&/$"( 142

  2 Fe

  J/l( 11

  > A+/%'/% 112

  9 Sep'em

  BAB IV

  TINJAUAN KASUS

  ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA Ny.N DENGAN GANGGUAN

  SISTEM CARDIOVASCULAR : HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA

  PUSKESMAS SUKARAMI PALEMBANG TAHUN 2012

  471 P"o%e% Peek$'$&

  =$&++$l 09 J$&/$"( 2012 #(l$k/k$& pe&+k$5($& #e&+$& m$k%/# #$& '/5/$&

  /&'/k mem

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  29/52

  29

  Je&(% kel$m(& : L$k(l$k(

  A+$m$ : K"(%'e& P"o'e%'$&

  Pe(#(k$& : SD

  Peke"5$$& : !/"/* H$"($& Lep$%

  Al$m$' : Ke

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  30/52

  30

  : l$k( l$k(

  : pe"emp/$&

  : kl(e&

  : '(&++$l %e"/m$*

  47 =(pe Kel/$"+$

  =(pe kel/$"+$ (&( me"/p$k$& '(pe kel/$"+$ &/;le$" $m(l6 6$&+ 'e"#("( #$"(

  kel/$"+$ (&'( 6$('/

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  31/52

  31

  D(#$l$m kel/$"+$ $#$ %$'/ $&++o'$ kel/$"+$ 6$&+ %$k(' 6$('/ N67 N 6$&+

  mee"('$ H(pe"'e&%(7 S(k$p kel/$"+$ 'e"*$#$p pe&6$k(' N6 7N kel/$"+$

  m$mp/ me&+$m

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  32/52

  32

  =&7A '(#/" 7 Ke

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  33/52

  33

  'ele8(%( #$& "$#(o $&++o'$ kel/$"+$ '(#$k pe"&$*

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  34/52

  34

  Ke

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  35/52

  35

  27 S$"$&$ ke%e*$'$& L(&+k/&+$&

  S$"$&$ 5$m

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  36/52

  36

  7 R/$&+ kel/$"+$

  7 D$p/"

  >7 K$m$" M$( #$& )

  4714 Kom/&(k$%( I&o"m$%( #$& E#/k$%(

  A&++o'$ kel/$"+$ pe"&$* me$p$'k$& pe&6/l/*$& %e

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  37/52

  37

  kepe"$$'$&

  =el(&+$ !e&'/k : S(me'"(%

  Pee&+$"$&: No"m$l #$p$' mee&+$"

  #e&+$& 5el$%

  Ke

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  38/52

  38

  ANALISA DATA

  No7 D$'$ M$%$l$* Kepe"$$'$&

  17 =D N6 N : 1>0 @ 100 mmH+

  N6 N me&+$'$k$& 'e&+k/k&6$ %e"(&+

  'e"$%$

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  39/52

  39

  N9. D3$+*9$ K'7'&$4$%$*17 Ke'(#$km$mp/$& kel/$"+$ me&+e&$l $&++o'$ kel/$"+$ 6$&+ %$k('

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  40/52

  40

  m$%$l$* *(pe"'e&%(

  47 Me&o&5ol&6$

  m$%$l$* : M$%$l$*

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  41/52

  41

  PRIORITAS DIAGNOSA KEPERAWTAN

  N9. D3$+*9$ K'7'&$4$%$* S)9&

  17 Ke'(#$km$mp/$& kel/$"+$ me&+e&$l

  $&++o'$ kel/$"+$ 6$&+ %$k('

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  42/52

  42

  RENCANA ASUHAN KEPERAEATAN KELUARGA

  D($+&o%$ Kepe"$$'$& I :

  Ke'(#$km$mp/$& kel/$"+$ me&+e&$l $&++o'$ kel/$"+$ 6$&+ %$k(' 0

  Re%po& 8e"

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  43/52

  43

  mmH+.

  =$$'$$

  8('$l #$l$m

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  44/52

  44

  me&;(p'$k$&

  l(&+k/&+$&

  6$&+ &6$m$&%e*(&++$

  p$%(e& '(#$k

  %'"e%% #$&

  'e'$p 'e&$&+

  /&'/k N67N

  Jel$%k$&

  kep$#$kel/$"+$

  'e&'$&+

  pe&6e

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  45/52

  45

  kel/$"+$ me"$$'

  $&++o'$ kel/$"+$

  6$&+ %$k('

  'ek$&$& #$"$*

  27 Mem

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  46/52

  46

  2. 1 J$&/$"(

  2012

  Re%(ko 'e"5$#(&6$

  %e"$&+$& /l$&+

  p$#$ N67N

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  47/52

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  48/52

  48

  Se'el$* me"/m/%k$& #($+&o%$ kepe"$$'$& %el$&5/'&6$ #( %/%/& "e&;$&$

  kepe"$$'$& #$l$m me"e&;$&$k$& '($k$& kepe"$$'$& (&( #(l$k/k$&

  ke"5$%$m$ #e&+$& kel/$"+$ %e*(&++$ '(#$k #('em/( *$m

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  49/52

  49

  pel$k%$&$$&&6$ %/#$*

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  50/52

  50

  kepe"$$'$& 'el$* #(l$k%$&$k$& #e&+$&

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  51/52

  51

  P$#$ pe"e&;$&$$& #(l$k/k$&

 • 8/14/2019 askep keluarga (pak jaji).doc

  52/52

  52

  DAFTAR PUSTAKA

  A"(7 )7 S/#$"6o'o7 2007Buku Ajar Ilmu enyakit !alam 8ol I *$l : 112>7

  !"/&&e" G S/##$"'*7 20027 Buku Ajar "epera#atan $edikal Bedah7 J$k$"'$ :

  E7

  o"(&7 20017Buku %aku atofisiologi7 J$k$"'$ :E7

  Doe&+e%7 20017&encana Asuhan "epera#atan7 J$k$"'$ : E7

  /&$$& L$&67 20017'ipertensi ekanan !arah inggi7 J$k$"'$ : R(&ek$ (p'$7

  M$&%5oe" A"(7 19997Buku "apita %elekta "edokteran7 J$k$"'$ : FKUI7

  S$6o+$7 2007$encegah %troke dan %erangan antung7 !$/&+ : "$me#($7