Askep Keluarga Dengan Gastritis

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/24/2019 Askep Keluarga Dengan Gastritis

  1/18

  ASKEP KELUARGA DENGAN GASTRITIS

  ASUHAN KEPERAWATAN

  Jumat, 14 November 2014

  Belum ada kometar

  ASUHAN KEPERAWATAN IBU W DENGAN GASTRITIS PADA KELUARGA

  BAPAK S

  DI RT 03 RW XI KELURAHAN PASIR KUDA KECAMATAN CIMHAI

  SELATAN KOTA CIMAHI

  !" Pengkajian Kela!ga

  A" #ata Umum

  1" Na"a ke#ala kela!ga $ B#k% S

  &% U"! $ 3' Ta(n

  3% )eni* Kela"in $ Laki + laki

  ,% Aga"a $ I*la"

  '% Pen-i-ikan $ SMA

  .% Peke!jaan $ S/a*a

  g R% 03 IX kel!a(an Pa*i! K-a%

  A#!il &050

  6% K2"#2*i*i Kela!ga $

  Nama Je$% kelam$ Umur Hub"

  Kelura&a

  Ped$d$ka Peker'aa

  N(" W Perem)ua ** ta+u !%ter$ SA !RT

  A" A -ak$.lak$ / ta+u Aak S# Pela'ar

  http://asephermawanguntara.blogspot.com/search/label/ASUHAN%20KEPERAWATANhttp://asephermawanguntara.blogspot.com/2014/11/askep-keluarga-dengan-gastritis.html#comment-formhttp://asephermawanguntara.blogspot.com/2014/11/askep-keluarga-dengan-gastritis.html#comment-formhttp://asephermawanguntara.blogspot.com/search/label/ASUHAN%20KEPERAWATAN
 • 7/24/2019 Askep Keluarga Dengan Gastritis

  2/18

  A" S Perem)ua 1 bula Aak . .

  10" Gen2g!a"

  11" Ti#e kela!ga

  T$)e keluar&a B)k S terma%uk t$)e keluar&a $t$ karea d$ dalam(a terd$r$ dar$ a(a+, $bu da dua

  ora& aak"

  12" Sk 7ang*aB)k" S bera%al dar$ %uku %uda %emetara !bu W bera%al dar$ %uku 'aa" Jad$ keluar&a B)k" S

  bera%al dar$ %uku %uda da 'aa" Ba+a%a (a& d$&uaka %e+ar$.+ar$ adala+ ba+a%a $doe%$a"

  1*" Aga"aSemua a&&ota keluar&a B)k" S bera&ama !%lam, !bu W 'ara& me&$kut$ )e&a'$a %emetara

  A" A aak (a& )ertama %uka me&a'$"

  14" Sa* *2*ial ek2n2"i kela!ga

  Sumber )e&+a%$la keluar&a adala+ bera%al dar$ B)k" S kura& leb$+ %ebe%ar R)" 1"00"000 3bula"Ada)u utuk )e&eluara(a (a$tu

  B$a(a bela'a %e+ar$.+ar$ R) 00"000,. 3 bula

  B$a(a Kotraka R) *0"000,.3 bulaB$a(a 'a'a aak R)" *00" 000,.3bula

  -a$.la$ 5b$a(a tak terdu&a6 R)" 20"000,.3bula

  Jumla+ R) 1"00"000

  1" Aki8ia* -an !ek!ea*i kela!ga!bu W me&ataka 'ara& melakuka rekrea%$ karea kod$%$ keluar&a (a& t$dak

  memu&k$ka" Saraa +$bura d$ ruma+ terda)at telev$%e, keluar&a b$a%a me&$%$ aktu lua&de&a berkum)ul ber%ama da meoto telev$%$ )ada aktu malam +ar$"

  1" P2la ke7ia*aan *e(a!i + (a!ia% P2la Makana"#2la "akan!bu W me&ataka )ola maka keluar&a t$dak teratur be&$tu 'u&a de&a d$r$(a, b$a%a(a

  maka *7 %e+ar$ teta)$ kada&.kada& leb$+ dar$ *7 %e+ar$" Seda&ka aak.aak(a(a makab$%a %am)a$ *.47 %e+ar$" !bu W mem)u(a$ )ata&a ter+ada) makaa (a& )eda% da a%am"

 • 7/24/2019 Askep Keluarga Dengan Gastritis

  3/18

  eu makaa %e+ar$.+ar$ keluar&a adala+ a%$, ta+u, tem)e, %a(ur, a(am, da&$& da kada&.

  kada& maka bua+ '$ka ada"

  b" P2la Min"Keluar&a !bu W b$a%a m$um a$r )ut$+ kura& leb$+ /.8 &ela% )er +ar$ 3 ora&"

  9"P2la I*i!a(a -an Ti-!!bu W me&ataka keluar&a(a b$a%a t$dur )ukul 20"*0 : 04"*0 W!B" Teta)$ t$dak tetu karea

  !bu W +aru% me'a&a kedua aak(a t$dur terleb$+ da+ulu" Keluar&a t$dak me&alam$ ke%ul$tadalam t$dur"

  d" P2la Eli"ina*i

  !bu S me&ataka d$r$(a da keluar&a b$a%a BAB 1 %am)a$ 2 kal$ %e+ar$ da BAK ; : kal$%e+ar$"

  e" Pe!*2nal H9giene

  !bu W me&ataka ba+a keluar&a(a b$a%a mad$ dua kal$ %e+ar$ (a$tu )a&$ da %ore, mad$me&&uaka %abu, kerama% %atu m$&&u t$&a kal$ me&&uaka %+am)o"

 • 7/24/2019 Askep Keluarga Dengan Gastritis

  4/18

  (a$tu A" A berumur / ta+u da A" S berumur 1 bula (a& 2 m$&&u kemar$ me&alam$

  )e(ak$t batuk da =lu" J$ka )e(ak$t (a& d$ der$ta aak(a t$dak %embu+ de&a mem$um

  obat (a& d$bel$ d$ a)otek maka !bu W la&%u& membaa aak(a ke dokter"

  4" Ri/a9a kela!ga *e7el"n9a

  !bu W me&ataka t$dak terda)at )e(ak$t meular dalam keluar&a(a teta)$ !bu W me&atakaba+a !bu(a mem)u(a$ )e(ak$t dara+ t$&&$ da %uda+ me$&&al %e'ak t$&a ta+u (a& lalu

  da B)k" !bu W mem)u(a$ )e(ak$t dara+ t$&&$, %emetara !bu B)k" S mem)u(a$ )e(ak$t

  d$abete% mel$tu%"

  C% Lingkngan

  1" Ka!ake!i*ik R"a(%

  Ruma+ keluar&a !bu W berukura kura& leb$+ @4 meter, mem)u(a$ %atu rua& tamu, %atu

  kamar t$dur, %atu da)ur da %atu kamar mad$ (a& d$)aka$ %e9ara ber%ama" Ruma+ keluar&a !bu

  W meru)aka t$)e ruma+ )ermae da &otrak"

  a" #ea+ ruma+

  7% :enila*i -an Pen;a(a9aan

  Keluar&a me&ataka mem$l$k$ 'edela d$ rua& tamu, 'edela 'ara& d$buka" Kamar mad$

  mem)u(a$ )eera&a da vet$la%$ (a& kura& karea t$dak ada vet$la%$(a, %eda&ka d$

  dalam ruma+ %$ar mata+ar$ t$dak 9uku) meera&$ %eluru+ ba&$a ruma+ terutama kamartam)ak kura& 9a+a(a" Pada malam +ar$ )eera&a me&&uaka l$%tr$k"

  9"S"7e! Ai!Sumber a$r keluar&a !bu W bera%al dar$ PA (a& d$&uaka utuk a$r m$um, mad$ da

  me9u9$" Karakter$%t$k a$r t$dak berara, t$dak berbau, da t$dak bera%a"

  d" Jamba keluar&a da Pembua&a -$mba+Ruma+ keluar&a !bu W t$dak mem$l$k$ 'amba %ed$r$ d$kamar mad$, 'ad$ )embua&a 'amba

  d$ al$rka ke %u&a$" Seda&ka utuk ma9u9$ )aka$a da 9u9$ )$r$& d$ lakuka d$ kamar

  mad$ da +a%$l )embua&a(a ba$k dar$ l$mba+ da)ur atau)u kamar mad$ d$ al$rka ke

  %u&a$ (a& berada d$ de)a ruma+"

  e" Penaaan Rangan

  Peataa ruma+ 9uku) ra)$ alau)u %ed$k$t berataka karea !bu W mem$l$k$ aak ke9$l"Peataa(a teratur %e%ua$ de&a =u&%$ rua&a" Pada rua& tamu da rua& keluar&a terda)at

 • 7/24/2019 Askep Keluarga Dengan Gastritis

  5/18

  kur%$, telev$%$, me'a maka %e+$&&a rua& tamu da rua& kekuar&a me'ad$ %atu" #a)ur

  terda)at d$ %am)$& kamar t$dur da t$dak be&$tu lua% %eda&ka kamar mad$ berada d$%am)$&

  da)ur"

  =" Lingkngan Sekia! R"a(

  -$&ku&a %ek$tar ruma+ a&ak kotor" Jarak atara %atu ruma+ de&a ruma+ la$ berdem)eta,terda)at taama %eba&a$ )e&+$'aua"

  &" Pe"7angan Sa"#a(!bu W me&ataka b$a%a membua& %am)a+ ke %u&a$" !bu W me&ataka %eba&$a be%ar

  )eduduk %ek$tar membua& %am)a+ ke %u&a$"

  +" Sa!ana T!an*#2!a*i!bu W me&ataka %araa tra%)orta%$ (a& d$ &uaka utuk ber)er&$a adala+ a&kuta

  umum, karea keluar&a B)k S t$dak mem)u(a$ kedaraa )r$bad$"

  $"

 • 7/24/2019 Askep Keluarga Dengan Gastritis

  6/18

  !bu W me&ataka ba+a (a& me&amb$l ke)utu%a dalam %e&ala +al adala+ B)k" S, B)k" S

  'ara& me(ele%a$ka ma%ala+ %ebelum(a ber%ama !bu W"

  *" S!k! #e!ana" Ba)ak S Seba&a$ ke)ala keluar&a (a$tu dalam me&amb$l ke)utu%a keluar&a da %eba&a$

  ba)ak dar$ kedua aak(a, membatu me9ar$ a=ka+ utuk kebutu+a +$du) %e+ar$.+ar$"b" !bu W Seba&a$ $bu, me&atur da me&uru% ruma+ ta&&a da keua&a %erta me&uru%

  aak"

  9" Aak A Seba&a$ aak )ertama adala+ %eba&a$ %eora& )ela'ar""d" Aak S Seba&a$ aak kedua belum ber%ekola+ karea ma%$+ bal$ta, %emua(a ra'$ da

  )atu+ ter+ada) )er$ta+ ba)ak %erta $bu(a"

  4" Nilai -an n2!"a 7-a9aKeluar&a B)k S dalam me&+ada)$ ma%ala+ ke%e+ata %ela$ membaa ke #okter, keluar&a 'u&a

  %uka membaa ke ruma+ %ak$t" #a keluar&a meme&a& te&u+ $la$.$la$ a&ama !%lam, keluar&a

  'u&a d$tekaka utuk me'a&a %$la+tura+m$ de&a %audara.%audara da teta&&a %etem)at"

  E" u&%$ Keluar&a

  1"

 • 7/24/2019 Askep Keluarga Dengan Gastritis

  7/18

  Keluar&a mam)u membuat %ua%aa me'ad$ tea&, l$&ku&a ruma+ tertata ra)$ %e%ua$

  tem)at(a %e+$&&a meuruka re%$ko 9edera da kod$%$ ruma+ (a& 9uku) ber%$+"

  e" Kemam)ua Keluar&a ema=aatka a%$l$ta% Ke%e+ata

  !bu W 'ara& mema=aatka =a%$l$ta% ke%e+ata (a& ada, !bu W leb$+ %er$& membaa aak

  atau keluar&a(a '$ka %ak$t ke dokter )raktek atau ke ruma+ %ak$t"

  4"

 • 7/24/2019 Askep Keluarga Dengan Gastritis

  8/18

  t$dak ada be'ola" ata t$dak

  aem$%, tel$&a t$dak ada

  %erume, =u&%$ )ede&ara ba$k,+$du& t$dak ada %ekret, =u&%$

  )e9$uma ba$k, &$&$ tam)ak

  ku$&, muko%a b$b$r lembab"

  t$dak ada be'ola" ata t$dak

  aem$%, tel$&a t$dak ada

  %erume, =u&%$ )ede&ara ba$k,+$du& t$dak ada %ekret, =u&%$

  )e9$uma ba$k, &$&$ tam)ak

  %ed$k$t ber%$+, muko%a b$b$rlembab

  t$dak a

  aem$%

  %erume+$du&

  )e9$um

  ber%$+,

  * T+ora7 da =u&%$

  )era)a%a

  #ada %$metr$%, =rekue%$ a)a%

  2273me$t, bu($ dada ve%$kuler"

  #ada %$metr$%, =rekue%$ a)a%

  2273me$t, bu($ dada ve%$kuler"

  #ada %

  ve%$kul

  4 Kul$t Kul$t teraba +a&at, tur&or kul$tela%t$9

  Kul$t teraba +a&at, tur&or kul$tela%t$%

  Kul$t te

  Ek%trem$ta% ata% da

  baa+

  Ek%trem$ta% ata% da baa+

  tam)ak ormal, t$dak ada edema,

  =u&%$ )er&eraka ba$k

  Ek%trem$ta% ata% da baa+

  tam)ak ormal, t$dak ada edema,

  =u&%$ )er&eraka ba$k

  Ek%trem

  tam)ak

  =u&%$

  !!!" Re9aa A%u+a Ke)eraata Keluar&a

  No" #7" Peraata Re9aa Ke)eraata

  Tu'ua Kr$ter$a Stadar

  1" Kura& )e&eta+ua $buW teta& )e(ak$t

  &a%tr$t$% ber+ubu&a

  de&a ket$dakmam)uaa&&ota keluar&a

  me&eal ma%ala+

  ke%e+ata

  TU N(er$ terata%$

  TUK 1

  Setela+ d$ber$ka)ed$d$ka ke%e+ata

  %elama 4 7 20 me$t

  d$+ara)ka keluar&a da)at

  1" e(ebutka)e&ert$a &a%tr$t$%

  TUK 2

  Keluar&a da)at

  memutu%ka t$daka1" utuk me&ata%$ &a%tr$t$%

  1" Keluar&a da)at

  me(ebutka

  kom)l$ka%$ &a%tr$t$%

  TUK *

  Keluar&a da)at meraat

  a&&ota keluar&a de&a&a%tr$t$%

  1" Keluar&a mam)u

  me&eta+u$ 'e$% makaa

  Re%)o >erbalRe%)o >erbal

  Re%)o >erbal

  Re%)o >erbalRe%)o >erbal

  Re%)o >erbal

  Re%)o >erbalRe%)o >erbal

  Re%)o >erbalRe%)o >erbal

 • 7/24/2019 Askep Keluarga Dengan Gastritis

  9/18

  (a& t$dak d$)erbole+'a

  ba&$ )a%$e (a& terkea

  &a%tr$t$%

  1" Keluar&a da)at

  me(ebutka 9ara(a& da)at

  d$lakuka utukme&ata%$ &e'ala

  +$)erte%$

  TUK 4

  Keluar&a mam)umemod$=$ka%$ l$&ku&a

  (a& %e%ua$ utuk kl$e

  +$)erte%$

  TUK Keluar&a mam)u

  me&&uaka =a%$l$ta%ke%e+ata utuk me&ata%$

  +$)erte%$

  1" keluar&a da)at

  me(ebutkama=aat da

  ku'u&a

  ke=a%$l$ta% ke%e+ata

  Keluar&a da)atme(ebutka =a%$l$ta%

  ke%e+ata a)a %a'a (a& ada

  d$ma%(arakat

  5kub$%3kol,

  a&ka" #ll

  2" Suka m$um

  *" Stre%%

  4" Suka m$umberalko+ol

  " Keb$a%aa

  merokok

  " Kuma

  Helicobacte

  pylory

  Tada da &e'ala da

  &a%tr$t$% (a$tu

  1" N(er$ ulu +

  2" ual 3 mu

  *" Tekaa da

  meuru, )u

  4" Ker$&at d$

  " Nad$ 9e)at

  " Kada& berbada meu

  /" Na=%u maka

  meuru

  8" Perut tera%akembu&

  Kom)l$ka%$ &a%tr$t$

  1" Perdara+a

  %alura 9er

 • 7/24/2019 Askep Keluarga Dengan Gastritis

  10/18

  1" -uka )ada

  d$d$& lam

  1" Kebo9ora

  d$d$& lam

  2"

 • 7/24/2019 Askep Keluarga Dengan Gastritis

  11/18

 • 7/24/2019 Askep Keluarga Dengan Gastritis

  12/18

 • 7/24/2019 Askep Keluarga Dengan Gastritis

  13/18

  II% PERUMUSAN DIAGNOSAA% Anali*a Daa

  No" #ata #$a&o%a Ke)eraata

  1"

  2"

  #ata Sub'ekt$=

  !bu W me&ataka t$dak me&eta+u$ a)a(a& d$mak%ud de&a

 • 7/24/2019 Askep Keluarga Dengan Gastritis

  14/18

  RR 22 73me$t"

  Su+u *, 0 C"

  1" B% Sk2!ing

  1" Kura& )e&eta+ua !bu W b"d ket$dakmam)ua a&&ota keluar&a me&ealma%ala+ &a%tr$t$%

  No" Kr$ter$a Per+$tu&a Skor Pembeara

  1" S$=at ma%ala+

  A9ama ke%e+ata

  *3* 7 1 1 a%ala+ kura& )e&eta+ua

  (a& d$ alam$ ole+ !bu W

  %uda+ ter'ad$"

  2" Kemu&k$a

  ma%ala+ da)at d$uba+

  Seba&$a

  232 7 2 2 Kemu&k$a ma%ala+ utuk

  d$uba+ muda+ karea de&a

  )ember$a )ed$d$ka

  ke%e+ata, ke%adara keluar&autuk me9e&a+ )e(ak$t

  &a%tr$t$%"

  *" Kemu&k$ama%ala+ da)at

  d$9e&a+

  Cuku)

  23* 7 1 23* #e&a med$d$k damemot$va%$ 'u&a melat$+

  keluar&a meraat !bu W

  %e9ara bear" Kemu&k$a

  ma%ala+ da)at d$9e&a+"

  4" eo'ol(a

  ma%ala+

  Berat +aru% %e&era

  d$ta&a$

  232 7 1 1 a%ala+ kura& )e&eta+ua

  +aru% %e&era d$ta&a$ utuk

  me9e&a+ kom)l$ka%$ (a&

  leb$+ beratJumla+ 4 23*

  1" Re%$ko t$&&$ (er$ b"d ket$dak mam)ua keluar&a meraat a&&ota keluar&a de&a

  &a%tr$t$%

  No" Kr$ter$a Per+$tu&a Skor Pembeara

  1" S$=at ma%ala+T$dak3kura& %e+at

  23* 7 1 23* a%ala+ re%$ko da)at me'ad$aktual '$ka t$dak %e&era

  d$ta&a$"

  2" Kemu&k$ama%ala+ da)at d$uba+uda+

  232 7 2 2 Kemu&k$a ma%ala+ utukd$uba+ muda+ karea de&a)ember$a )ed$d$ka

  ke%e+ata, ke%adara keluar&a

  utuk me9e&a+ &a%tr$t$%

  *" Kemu&k$a

  ma%ala+ da)at

  23* 7 1 23* Cuku), ma%ala+ &a%tr$t$%

  da)at d$ata%$ de&a

 • 7/24/2019 Askep Keluarga Dengan Gastritis

  15/18

  d$9e&a+

  Cuku)

  )e&obata rut$

  4" eo'ol(ama%ala+

  a%ala+ berat, +aru%

  %e&era d$ta&a$

  232 7 1 1 a%ala+ +aru% %e&erad$ta&a$ utuk me9e&a+

  kom)l$ka%$ (a& leb$+ berat"

  Jumla+ * 43*

  1" C% DIAGNOSA KEPERAWATAN KELUARGA

  1" Kura& )e&eta+ua !bu W b"d ket$dakmam)ua a&&ota keluar&a me&ealma%ala+ &a%tr$t$%

  2" Re%$ko t$&&$ (er$ b"d ket$dak mam)ua keluar&a meraat a&&ota keluar&a

  de&a &a%tr$t$%

  I:%IMPLEMENTASI DAN E:ALUASI

  Ta&&al

  "

  No" #7 !m)lemeta%$ Evalua%$ Para=

  Sabtu,

  24 A)r$l2010

  $&&u

  ,2A)r$l

  2010

  Rabu,28 A)r$l2010

  1"

  1"1"

  emb$a

  +ubu&a %al$&

  )er9a(a

  e&u9a)ka

  %alam

  em)erkealka

  d$r$ da

  me'ela%ka tu'ua

  elakuka

  )e&ka'$a

  ma%ala+ ke%e+ata

  (a& d$+ada)$

  keluar&a

  elakuka

  )emer$k%aa =$%$k

  e&evalua%$

  )e&ka'$a

  membuat kotrakaktu utuk

  S

  Keluar&a

  me'aab %alamda me&ert$ ata%

  tu'ua (a&

  d$ber$ka %erta

  me'aab %alam)etu&a% ke%e+ata

  D

  Keluar&a tam)ak

  )er9a(a ke)ada)etu&a% ke%e+ata

  Keluar&a mera%a

  %ea& de&a

  kedata&a)etu&a%

  ke%e+ata

  A

  a%ala+ terata%$P

 • 7/24/2019 Askep Keluarga Dengan Gastritis

  16/18

  melak%aaka

  TUK 1

  e'ela%ka

  )e&ert$a &a%tr$t$%

  e'ela%ka

  )e(ebab tadada &e'ala &a%tr$t$%

  e&evalua%$

  TUK 1

  ed$%ku%$ka

  de&a keluar&aba&a$maa 9ara

  meraat a&&ota

  keluar&a (a&terkea )e(ak$t

  &a%tr$t$%

  ea(aka

  ke)ada keluar&ateta& re9aa

  keluar&a utuk

  me&ata%$ &a%tr$t$%

  e&a'arka )ada

  keluar&a 9arame&om)re% )erut

  de&a a$r +a&at

  me&&uakabotol

  -a'utka !terve%$

  Kl$e keluar&a

  da)at

  mmema+am$

  kedata&a)etu&a% ke%e+ata

  Peraata kotrak

  aktu utukmela'utka TUK

  1

  S

  Keluar&a

  me&ataka %uda+me&ert$ teta&

  &a%tr$t$%,

  )e(ebab, tadada &e'ala &a%tr$t$%

  D

  Keluar&a da)at

  me'aab

  )erta(aateta& )e&ert$a

  &a%tr$t$%

  Keluar&a da)at

  me(ebutka *dar$ 4 )e(ebab

  &a%tr$t$%

  Keluar&a da)at

  me(ebutka 2

  dar$ 4 tada da&e'ala &a%tr$t$%

  A

  a%ala+ terata%$

  P -a'utka $terve%$

 • 7/24/2019 Askep Keluarga Dengan Gastritis

  17/18

  Kl$e keluar&a

  da)at mema+am$

  teta& )e(ak$t

  &a%tr$t$%

  Peraat kotrak

  aktu utuk

  TUK 2

  S

  Keluar&a

  me&ataka '$ka!bu S %ak$t, $bu

  Sm$um obat

  (a& d$bel$ d$a)otek atau ke

  dokter

  !bu Sme&ataka

  $&$ 9e)at

  %embu+

  Keluar&a da)at

  meraat a&&ota

  keluar&a (a&%ak$t &a%tr$t$%

  D

  Keluar&a da)at

  memutu%ka

  utuk membaa

  !bu S )er$k%aketem)at berobat

  terdekat

  Keluar&a da)at

  meraat a&&ota(a& %ak$t

  Keluar&a da)at

  melakuka 9ara

  me&om)re% )erut

 • 7/24/2019 Askep Keluarga Dengan Gastritis

  18/18

  de&a $r +a&at

  A

  a%ala+ terata%$

  P

  Kl$e da)at

  mema+am$ b$la

  ada a&&ota

  keluar&a (a&%ak$t maka %e&era

  d$baa ke=a%$l$ta%

  ke%e+ata

  Peraat kotrak

  aktu utuk TUK*, TUK 4, TUK "

  Semo&a Berma=aat"""" Am$e"""

  A!ikel >ang Sa"a $

  . See more at +tt)33a%e)+ermaa&utara"blo&%)ot"9om320143113a%ke).keluar&a.de&a.&a%tr$t$%"+tml%t+a%+"aFG8P?(a"d)u=