askep Gadar Abdomen

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/19/2019 askep Gadar Abdomen

  1/23

  1

  MAKALAH

  ASKEP GADAR TRAUMA ABDOMEN

  Dosen Pengampu : Siswanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes

  Disusun Oleh :

  Kelompok 8 : Dini Wannofi (1!1"#

  De$i Sut%a Mawa% (1&!'#

  i)iah Pa%wanti (1&!"1#

  Win)ia ma%iana (1&1!'#

  Sa%a Selita (1&!*"#

   

  AKADEMI KEPERAWATAN INSANHUSADA

  SURAKARTA

  2015/2016

 • 8/19/2019 askep Gadar Abdomen

  2/23

  2

  KATA PENGANTAR 

  Pu+i suku% te%ha)ap -uhan ang Maha /sa ang telah mem0antu kami )alammenelesaikan makalah Kepe%awatan awat Da%u%at ang 0e%+u)ul 23suhan Kepe%awatan

  Pa)a Klien -%auma 30)omen4. Dalam makalah ini kami men+elaskan tentang tin+auan teo%itis

  klien )engan t%auma 30)omen.

  3pa0ila te%)apat kesalahan )an keku%angan )alam penusunan makalah ini, ha%ap

  )imaklumi ka%ena kami +uga seo%ang mahasiswa ang se)ang 0ela+a%. Semoga makalah ini

   0isa 0e%manfaat 0agi pem0a5a.

  SO6O , 17M3/- 9!1'

 • 8/19/2019 askep Gadar Abdomen

  3/23

  3

  P/N6;S

  D3>>>>>>>>>>>>>>>> 1

  =. -?3N P/N6;S3N>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  9

  @. M/-OD/ P/N6;S3N>>>>>>>>>>>>>>>>> 9

  D. S;S-/M3-;K3 P/N6;S3N>>>>>>>>>>>>>>> 9

  =3= ;; -;N?33N -/O;

  3. D/>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  =. /-;O6O;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  D. P3-O>>>>>>>>>>>>>>>>>>> /. M3N;>>>>>>>>>>>>>>>>>

  &

  >>>>>>>>>>>>>..

  &

  . P/N3-363KS3N33N>>>>>>>>>>>>>>>>> '

  ;. KOMP6;K3S;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  "

  ?. 3S3N K/P/3W3-3N -/O; >..>>>>>>>>>>> 8

  =3= ;;; 3S3N K/P/3W3-3N

  3. P/NK3?;3N>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 19=. 3N36;S3 D3-3>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>... 1&

  @. D;3NOS3 K/P/3W3-3N >>>>>>>>>>>>>>.. 17

  D. ;N-/A/NS; D3N 3S;ON36 >>>>>>>>>>>>>...

  17

  /. @3-3-3N P/3W3-3N D3N P/K/M=3N3N>>>>>.. 1'

  =3= ;;; P/N-P

  3. K/S;MP63N>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>... 18

  D3>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..C 1*

 • 8/19/2019 askep Gadar Abdomen

  4/23

  4

  =3= ;

  P/ND363N

  3. 63-3 =/63K3N

  30)omen a)alah se0uah %ongga 0esa% ang )ililingkupi oleh otototot pe%ut pa)a 0agian $ent%al )an late%al, se%ta a)ana kolumna spinalis )i se0elah )o%sal.

  =agian atas a0)omen 0e%0atasan )engan tulang iga atau 5ostae. @a$itas a0)omninalis

   0e%0atasan )engan 5a$itas tho%aE atau %ongga )a)a melalui otot )iaf%agma )an se0elah

   0awah )engan 5a$itas pel$is atau %ongga panggul.

  3nta%a 5a$itas a0)ominalis )an 5a$itas pel$is )i0atasi )engan mem0%an se%osa

  ang )ikenal )engan se0agai pe%itoneum pa%ietalis. Mem0%an ini +uha mem0ungkus

  o%gan ang a)a )i a0)omen )an men+a)i pe%itoneum $is5e%alis.

  Pa)a $e%te0%ata, )i )alam a0)omen te%)apat 0e%0agai sistem o%gan, sepe%ti

  se0agian 0esa% o%gan sistem pen5e%naan, sistem pe%kemihan. =e%ikut a)alah o%gan

  ang )apat )itemukan )i a0)omen: komponen )a%i salu%an 5e%na: lam0ung (gaste%#,

  usus halus, usus 0esa% (kolon#, 5ae5um, um0ai 5a5ing atau appen)iEF O%gan pelengkap)ai salu%an 5e%na sepe%ti: hati (hepa%#, kantung empe)u, )an pank%easF O%gan salu%an

  kemih sepe%ti: gin+al, u%ete%, )an kantung kemih ($esi5a u%ina%ia#F O%gan lain sepe%ti

  limpa (lien#.

  ;stilah t%auma a0)omen atau gawat a0)omen menggam0a%kan kea)aan klinik 

  aki0at kegawatan )i%ongga a0)omen ang 0iasana tim0ul men)a)ak )engan ne%i

  se0agian keluhan utama. Kea)aan ini meme%lukan penanggulangan sege%a ang se%ing

   0e%u tin)akan 0e)a, misalna pa)a o0st%uksi, pe%fo%asi atau pe%)a%ahan, infeksi,

  o0st%uksi atau st%angulasi +alan 5e%na )apat mene0a0kan pe%fo%asi ang

  mengaki0atkan kontaminasi %ongga pe%ut oleh isi salu%an 5e%na sehingga te%+a)ilah

   pe%itonitis.

  /$aluasi awal sangat 0e%manfaat tetapi te%ka)ang 5ukup sulit ka%ena a)ana

   +e+as ang ti)ak +elas pa)a a%ea lain ang te%kait. ?e+as pa)a a0)omen )apat )ise0a0kan

  oleh t%auma tumpul atau t%auma ta+am. Pa)a t%auma tumpul )engan $elisitas %en)ah

  (misalna aki0at tin+u# 0iasana menim0ulkan ke%usakan satu o%gan. Se)angkan

  t%auma tumpul $elositas tinggi se%ing menim0ulkan ke%usakan o%gan multipel.

  3kti$itas )alam kehi)upan seha%iha%i memungkin seseo%ang untuk te%kena

  in+u% ang 0isa sa+a me%usak keutuhan integ%itas kulit, selama ini kita mungkin hana

  mengenal luka %o0ek atau luka saatan sa+a namun te%nata )i lua% itu masih 0anak 

  lagi lukaBt%auma ang )apat te%+a)i pa)a )ae%ah a0)omen.

  ;nsi)en t%auma a0)omen meningkat )a%i tahun ke tahun. Mo%talitas 0iasana

  le0ih tinggi pa)a t%auma tumpul a0)omen )a%i pa)a t%auma tusuk. Walaupun tehnik 

  )iagnostik 0a%u su)ah 0anak )ipakai, misalna @ompute) -omog%afi, namun t%auma

  tumpul a0)omen masih me%upakan tantangan 0agi ahli klinik. Diagnosa )ini

  )ipe%lukan untuk pengelolaan se5a%a optimal.

  -%auma a0)omen akan )itemukan pa)a 97 G pen)e%ita multit%auma, ge+ala )an tan)a

  ang

  )itim0ulkanna ka)angka)ang lam0at sehingga meme%lukan tingkat kewaspa)aan

  ang tinggi untuk )apat menetapkan )iagnosis.

 • 8/19/2019 askep Gadar Abdomen

  5/23

  5

  =. -?3N P/N6;S3N

  1. -u+uan mum:

  Mengetahui le0ih lan+ut tentang pe%awatan luka ang )imungkinkan ka%ena

  t%auma, luka insisi 0e)ah, ke%usakan integ%itas +a%ingan.

  9. -u+uan Khusus:

  a. Mengetahui Penge%tian -%auma 30)omen.

   0. Mengetahui /tiologi -%auma 30)omen.

  5. Mengetahui Patofisiologi -%auma 30)omen.

  ). Mengetahui Manifestasi Klinis -%auma 30)omen.

  e. Mengetahui Penatalaksanaan -%auma 30)omen.

  f. Mengetahui Komplikasi -%auma 30)omen.

  g. Mengetahui 3suhan Kepe%awatan -%auma 30)omen.

  1# Mengetahui tin)akan kepe%awatan pa)a pasien )engan t%auma

  a0)omen9# Mengetahui masalah ang mungkin tim0ul pa)a pasien )engan t%auma

  a0)omen

  # Memenuhi tugas pem0uatan makalah pa)a mata kuliah )alam p%og%am

  S1 Kepe%awatan

  @ M/-OD/ P/N6;S3N

  Dalam penulisan makalah ini, penulis menggunakan meto)e )esk%iptif aitu

  )engan pen+a0a%an masalahmasalah ang a)a )an menggunakan stu)i kepustakaan

  )a%i lite%atu% ang a)a, 0aik )i pe%pustakaan maupun )i inte%net.

  D. S;S-/M3-;K3 P/N6;S3N

  Makalah ini te%)i%i )a%i lima 0a0 ang )isusun )engan sistematika penulisan se0agai

   0e%ikut :

  =3= ;: Pen)ahuluan, te%)i%i )a%i : lata% 0elakang, tu+uan penulisan, meto)e penulisan,

  )an sistematika penulisan.

  =3= ;;: Mem0ahas tin+auan teo%itis )an asuhan kepe%awatan ang te%)i%i )a%i:

   penge%tian -%auma 30)omen, pene0a0 -%auma 30)omen, patofisiologi

  -%auma 30)omen, manifestasi klinis -%auma 30)omen, penatalaksanaan

  -%auma 30)omen, pengka+ian, )iagnosa kepe%awatan )an inte%$ensi

  kepe%awatan pa)a pasien )engan -%auma 30)omen

  =3= ;;;: asuhan kepe%awatan pa)a pasien t%auma a0)omen kasus

  =3= ;A: -e%)i%i )a%i kesimpulan )an sa%an.

 • 8/19/2019 askep Gadar Abdomen

  6/23

  6

  =3= ;;

  -;N?33N -/O;-;S

  3. D/

 • 8/19/2019 askep Gadar Abdomen

  7/23

  7

  . -e%+a)i gaa aksele%asi)esele%asi se5a%a men)a)ak )apat mene0a0kan gaa

  %o0ek pa)a o%gan )an pe)ikel $askule%.

  Patoflow:

  -%auma

  (ke5elakaan#  J

  Penet%asi NonPenet%asi

    J

  -e%+a)i pe%fo%asi lapisan a0)omen

  (kontusio, lase%asi, +e+as, hematom#

    J

  Menekan sa%af pe%itonitis

    J

  -e%+a)i pe%)a%ahan +a%.lunak )an %ongga a0)omen L Ne%i

    J

  Motilitas usus  J

  Disfungsi usus L esiko infeksi

    J

  efluks usus output 5ai%an 0e%le0ih

    J

  angguan 5ai%an Nut%isi ku%ang )a%i

  )an elokt%olit ke0utuhan tu0uh

    J

  Kelemahan fisik 

    J

  angguan mo0ilitas fisik 

   (Sum0e% : Mans+oe%, 9!!1#

  D. M3N;

 • 8/19/2019 askep Gadar Abdomen

  8/23

  8

  Peme%iksaan 0 )ipe%lukan untuk 0aseline)ata 0ila te%+a)i pe%)a%ahan te%us

  mene%us. Demikian pula )engan peme%iksaan hematok%it. Peme%iksaan leukosit

  ang mele0ihi 9!.!!! Bmm tanpa te%)apatna infeksi menun+ukkan a)ana

   pe%)a%ahan 5ukup 0anak kemungkinan %uptu%a lienalis. Se%um amilase ang

  meninggi menun+ukkan kemungkinan a)ana t%auma pank%eas atau pe%fo%asi

  usus halus. Kenaikan t%ansaminase menun+ukkan kemungkinan t%auma pa)ahepa%.

  . Plain a0)omen foto tegak 

  Mempe%lihatkan u)a%a 0e0as )alam %ongga pe%itoneum, u)a%a 0e0as %et%o

   pe%ineal )ekat )uo)enum, 5o%pus alineum )an pe%u0ahan gam0a%an usus.

  &. Peme%iksaan u%ine %utin

  Menun+ukkan a)ana t%auma pa)a salu%an kemih 0ila )i+umpai hematu%i. %ine

  ang +e%nih 0elum )apat meningki%kan a)ana t%auma pa)a salu%an

  u%ogenital.

  7. AP (;nt%a$enous Pelog%am#

  Ka%ena alasan 0iaa 0iasana hana )imintakan 0ila a)a pe%sangkaan t%auma

   pa)a gin+al.

  '. Diagnostik Pe%itoneal 6a$age (DP6#

  Dapat mem0antu menemukan a)ana )a%ah atau 5ai%an usus )alam %ongga

   pe%ut. asilna )apat amat mem0antu. -etapi DP6 inihana alat )iagnostik.

  =ila a)a ke%aguan, ke%+akan lapa%atomi (gol) stan)a%)#.

  a. ;n)ikasi untuk melakukan DP6 a)alah se0agai 0e%ikut :

  a# Ne%i a0)omen ang ti)ak 0isa )ite%angkan se0a0na

   0# -%auma pa)a 0agian 0awah )a%i )a)a

  5# ipotensi, hematok%it tu%un tanpa alasan ang +elas

  )# Pasien 5e)e%a a0)ominal )engan gangguan kesa)a%an (o0at,

  alkohol, 5e)e%a otak#

  e# Pasien 5e)e%a a0)ominal )an 5e)e%a me)ula spinalis (sumsum

  tulang 0elakang#

  f# Patah tulang pel$is

   0. Kont%a in)ikasi %elatif melakukan DP6 a)alah se0agai 0e%ikut :

  a# amil

   0# Pe%nah ope%asi a0)ominal

  5# Ope%ato% ti)ak 0e%pengalaman)# =ila hasilna ti)ak akan me%u0ah penatalaksanaan

  ". lt%asonog%afi )an @- S5an

  Se0agai peme%iksaan tam0ahan pa)a pen)e%ita ang 0elum )iope%asi )an

  )isangsikan a)ana t%auma pa)a hepa% )an %et%o pe%itoneum.

  Peme%iksaan khusus

  1. 30)omonal Pa%a5entesis

  Me%upakan peme%iksaan tam0ahan ang sangat 0e%guna untuk menentukan

  a)ana pe%)a%ahan )alam %ongga pe%itoneum. 6e0ih )a%i1!!.!!!

  e%it%osit Bmm )alam la%utan Na@l ang kelua% )a%i %ongga pe%itoneum

 • 8/19/2019 askep Gadar Abdomen

  9/23

  9

  setelah )imasukkan 1!!I9!! ml la%utan Na@l !.*G selama 7 menit,

  me%upakan in)ikasi untuk lapa%otomi.

  9. Peme%iksaan 6apa%oskopi

  Dilaksanakan 0ila a)a akut a0)omen untuk mengetahui langsung sum0e% 

   pene0a0na.. =ila )i+umpai pe%)a%ahan )an anus pe%lu )ilakukan %ektosigmoi)oskopi.

 • 8/19/2019 askep Gadar Abdomen

  10/23

  10

  f. 3pa0ila a)a luka te%0uka lainna maka 0alut luka )engan

  menekang.

  g. Ki%im ke %umah sakit.

  9. ospital

  a. -%auma penet%asi

  =ila a)a )ugaan 0ahwa a)a luka tem0us )in)ing a0)omen, seo%ang ahli 0e)ah ang 0e%pengalaman akan meme%iksa lukana se5a%a lokal untuk 

  menentukan )alamna luka. Peme%iksaan ini sangat 0e%guna 0ila a)a

  luka masuk )an luka kelua% ang 0e%)ekatan.

   0. Sk%inning peme%iksaan %ontgen

 • 8/19/2019 askep Gadar Abdomen

  11/23

  11

  . 3S3N K/P/3W3-3N

  1. P/NK3?;3N

  Dasa% peme%iksaan fisik hea) to toe ha%us )ilakukan )engan singkat tetapimenelu%uh )a%i 0agian kepala ke u+ung kaki.

  Pengka+ian )ata )asa% menu%ut =%unne% Su))a%t (9!!1#, a)alah :

  a. 3ktifitas B isti%ahat

  Data Su0ektif : Pusing, sakit kepala,ne%i, mulas

  Data O0ektif : Pe%u0ahan kesa)a%an, masalah )alam keseim0angan

  5e)e%a (t%auma#.

   0. Si%kulasi

  Data O0ektif : Ke5epatan (0%a)ipneu, takhipneu#, pola napas

  (hipo$entilasi, hipe%$entilasi, )ll#.

  5. ;nteg%itas ego

  Data Su0ektif : Pe%u0ahan tingkah laku B kep%i0a)ian (tenang atau)%amatis#

  Data O0ektif : @emas, 0ingung, )ep%esi.

  ). /liminasi

  Data Su0ektif : ;nkontinensia kan)ung kemih B usus atau mengalami

  gangguan fungsi.

  e. Makanan )an 5ai%an

  Data Su0ektif : Mual, muntah, )an mengalami pe%u0ahan sele%a

  makan.

  Data O0ektif : Mengalami )istensi a0)omen

  f. Neu%osenso%i

  Data Su0ektif : Kehilangan kesa)a%an sementa%a,$e%tigo

  Data O0ektif : Pe%u0ahan kesa)a%an 0isa sampai koma, pe%u0ahan

  statusmental, kesulitan )alam menentukan posisi tu0uh

  g. Ne%i )an kenamanan

  Data Su0ektif : Sakit pa)a a0)omen )engan intensitas )an lokasi ang

   0e%0e)a, 0iasana lama.

  Data O0ektif : Wa+ah me%ingis, gelisah, me%intih.

  h. Pe%nafasan

  Data Su0ektif : Pe%u0ahan pola nafas

  i. Keamanan

  Data Su0ektif : -%auma 0a%u B t%auma ka%ena ke5elakaan.Data O0ektif : Dislokasi gangguan kognitif, gangguan %entang ge%ak 

  9. D;3NOS3 K/P/3W3-3N

  a. Defisit Aolume 5ai%an )an elekt%olit 0e%hu0ungan )engan pe%)a%ahan

   0. Ne%i 0e%hu0ungan )engan a)ana t%auma a0)omen atau luka penet%asi

  a0)omen.

  5. 3nsietas 0e%hu0ungan )engan k%isis situasi )an pe%u0ahan status kesehatan

  ). angguan mo0ilitas fisik 0e%hu0ungan )engan kelemahan fisik 

  e. Ke%usakan integ%itas kulit 0e%hu0ungan )engan 5e)e%a tusuk.

  f. isiko infeksi 0e%hu0ungan )engan ti)ak a)ekuatna pe%tahanan pe%ife%,

   pe%u0ahan si%kulasi, ka)a% gula )a%ah ang tinggi, p%ose)u% in$asif )anke%usakan kulit. infeksi ti)ak te%+a)i B te%kont%ol.

 • 8/19/2019 askep Gadar Abdomen

  12/23

  12

  . P//N@3N33N K/P/3W3-3N

  a. Defisit Aolume 5ai%an )an elekt%olit 0e%hu0ungan )engan pe%)a%ahan.

  -u+uan : -e%+a)i keseim0angan $olume 5ai%an.K%ite%ia hasil: Ke0utuhan 5ai%an te%penuhi

  ;nte%$ensi :

  1# Ka+i tan)atan)a $ital

  asional: untuk mengi)entifikasi )efisit $olume 5ai%an

  9# Pantau 5ai%an pa%ente%al )engan elekt%olit, anti0iotik )an $itamin

  asional: mengi)entifikasi kea)aan pe%)a%ahan

  # Ka+i tetesan infus

  asional: awasi tetesan untuk mengi)entifikasi ke0utuhan

  5ai%an.

  Kola0o%asi : =e%ikan 5ai%an pa%ente%al sesuai in)ikasi.

  asional: 5a%a pa%ente%al mem0antu memenuhi ke0utuhannuit%isi tu0uh.

  7# Kola0o%asi -%anfusi )a%ah

  asional: menggantikan )a%ah ang kelua%.

   0. Ne%i 0e%hu0ungan )engan a)ana t%auma a0)omen atau luka penet%asi

  a0)omen.

  -u+uan : Ne%ite%atasi

  ;nte%$ensi :

  1# Ka+i ka%akte%istik ne%i

  asional: mengetahui tingkat ne%i klien.

  9# =e%i posisi semi fowle%.

  asional: mengu%ngi kont%aksi a0)omen

  # 3n+u%kan tehnik mana+emen ne%i sepe%ti )ist%aksi

  asional: mem0antu mengu%angi %asa ne%i )engan mengalihkan

   pe%hatian

  Kola0o%asi pem0e%ian analgetik sesuai in)ikasi.

  asional: analgetik mem0antu mengu%angi %asa ne%i.

  7# Managemant lingkungan ang naman

  asional: lingkungan ang naman )apat mem0e%ikan %asa

  naman klien

  5. 3nsietas 0e%hu0ungan )engan k%isis situasi )an pe%u0ahan status kesehatan

  -u+uan : 3nsietas te%atasi

  ;nte%$ensi :

  1# Pe%ilaku koping 0a%u )an an+u%kan penggunaan ket%ampilan ang

   0e%hasil pa)a waktu lalu

  asional: koping ang 0aik akan mengu%angi ansietas klien.

  9# Do%ong )an se)iakan waktu untuk mengungkapkan ansietas )an

  %asa takut )an 0e%ikan penanganan

 • 8/19/2019 askep Gadar Abdomen

  13/23

  13

  asional: mengetahui ansietas, %asa takut klien 0isa mengi)entifikasi

  masalah )an untuk mem0e%ikan pen+elasan kepa)a klien.

  # ?elaskan p%ose)u% )an tin)akan )an 0e%ipenguatan pen+elasan

  mengenai penakit

  asional: apa0ila klien tahu tentang p%ose)u% )an tin)akan ang akan)ilakukan, klienmenge%ti )an )iha%apkan ansietas 0e%ku%ang

  Pe%tahankan lingkungan ang tenang )antanpa st%es

  asional: lingkungan ang naman )apat mem0uat klien naman )alam

  mengha)api situasi

  7# Do%ong )an )ukungan o%ang te%)ekat

  asional: memotifasi klien

  ). angguan mo0ilitas fisik 0e%hu0ungan )engan kelemahan fisik 

  -u+uan : Dapat 0e%ge%ak 0e0as;nte%$ensi :

  1# Ka+i kemampuan pasien untuk 0e%ge%ak 

  asional: mengi)entifikasi kemampuan klien )alam mo0ilisasi

  9# Dekatkan pe%alatan ang )i0utuhkan pasien

  asional: meminimalisi% pe%ge%akan kien

  # =e%ikan latihan ge%ak aktif pasif 

  asional: melatih otototot klien

  =antu ke0utuhan pasien

  asional: mem0antu )alam mengatasi ke0utuhan )asa%klien

  7# Kola0o%asi )engan ahli fisiote%api.

  asional: te%api fisiote%api )apat memulihkan kon)isi klien

  e. Ke%usakan integ%itas kulit 0e%hu0ungan )engan 5e)e%a tusuk.

  -u+uan: Men5apai penem0uhan luka pa)a waktu ang sesuai.

  K%ite%ia asil :

  1# ti)ak a)a tan)atan)a infeksi sepe%ti pus.

  9# luka 0e%sih ti)ak lem0a0 )an ti)ak koto%.

  # -an)atan)a $ital )alam 0atas no%mal atau )apat )itole%ansi.

  ;nte%$ensi:

  1# Ka+i kulit )an i)entifikasi pa)a tahap pe%kem0angan luka.

  asional : mengetahui tingkat ke%usakan kulit klien9# Ka+i lokasi, uku%an, wa%na, 0au, se%ta +umlah )an tipe 5ai%an luka

  asional : mengka+i %esiko te%+a)ina infeksi

  # Pantau peningkatan suhu tu0uh.

  asional : mengont%ol tan)atan)a infeksi

  =e%ikan pe%awatan luka )engan tehnik aseptik. =alut luka )engan

  kasa ke%ing )an ste%il, gunakan pleste% ke%tas.

  asional : mem0antu p%oses penem0uhan luka )an men+aha

  aga% luka ke%ing )an 0e%sih

  7# ?ika pemulihan ti)ak te%+a)i kola0o%asi tin)akan lan+utan, misalna

  )e0%i)ement.

  asional : mempe%0aiki keutuhan integ%itas kulit se5a%a 5epat'# Setelah )e0%i)ement, ganti 0alutan sesuai ke0utuhan.

 • 8/19/2019 askep Gadar Abdomen

  14/23

  14

  asional : men+aga luka aga% ti)ak te%papa% mik%oo%ganisme

  "# Kola0o%asi pem0e%ian anti0iotik sesuai in)ikasi.

  asional : mem0unuh mik%o0a pene0a0 infeksi

  f. isiko infeksi 0e%hu0ungan )engan ti)ak a)ekuatna pe%tahanan pe%ife%,

   pe%u0ahan si%kulasi, ka)a% gula )a%ah ang tinggi, p%ose)u% in$asif )an

  ke%usakan kulit.-u+uan : infeksi ti)ak te%+a)i B te%kont%ol.

  K%ite%ia hasil :

  1# -i)ak a)a tan)atan)a infeksi sepe%ti pus.

  9# 6uka 0e%sih ti)ak lem0a0 )an ti)ak koto%.

  # -an)atan)a $ital )alam 0atas no%mal atau )apat )itole%ansi.

  ;nte%$ensi :

  1# Pantau tan)atan)a $ital.

  asional : mengetahui kea)aan umum klien

  9# 6akukan pe%awatan luka )engan teknik aseptik.

  asional : men+aga aga% luka 0e%sih )an ke%ing# 6akukan pe%awatan te%ha)ap p%ose)u% in$asif sepe%ti infus, katete%,

  )%ainase luka

  asional : men5egah te%+a)i infeksi le0ih lan+ut

  ?ika )itemukan tan)a infeksi kola0o%asi untuk peme%iksaan )a%ah,

  sepe%ti 0 )an leukosit.

  asional : mem0e%ikan )ata penun+ang tentang %esiko infeksi

  7# Kola0o%asi untuk pem0e%ian anti0iotik.

  asional : mem0unuh mik%oo%ganisme pene0a0 infeksi

 • 8/19/2019 askep Gadar Abdomen

  15/23

  15

  =3= ;;;

  3S3N K/P/3W3-3N

  3S3N K/P/3W3-3N P3D3 -n. M D/N3N -3M3 -MP6 3=DOM/N D;;NS-363S; 3W3- D33- M3 S3K;- 33P3N =ND3

  3. Pengka+ian

  1. ;)entitas Klien

  a. Nama: -n. M

  a. mu%: 7! tahun

   0. ?enis Kelamin: lakilaki

  5. No. M: !*88&1!9&7'

  ). Pen)i)ikan: SM3

  e. Peke%+aan: Ka%awan swasta

  f. 3gama: ;slamg. 3lamat: ?l. aa =ogo%. g.Su5i - !*B!9 No.9

  h. -anggal masuk: 1" No$em0e% 9!1

  i. ?am Masuk: pukul 9!.!! W;=

  -anggal?am Pengka+ian: 1" No$em0e% 9!1 +am 91.!! W;=

  9. -pe %u+ukan: )atang sen)i%i, ti)ak memakai am0ulan5e. Dianta% anak klien.

  . ?enis kasus: ke5elakaan. -i)ak pe%lu $isum.

  &. ;)entitas Penanggung ?awa0

   Nama : -n. /

  mu% : 97 tahun

  3lamat : ?l.aa =ogo%. g.Su5i - !*B!9 No.9

  u0ungan )engan klien : anak 

  7. Diagnosa Me)is: %uptu% limfa e.5 t%auma tem0us a0)omen

  '. iwaat Penakit

  a. Keluhan tama

  Klien mengatakan sakit pa)a pe%ut se0elah ki%i.

   0. iwaat Penakit Seka%ang

  Pasien masuk umah Sakit 1,7 +am ang lalu ( pukul 9!.!! W;=#.

  K%onologis klien: ketika se)ang mengen)a%ai sepe)a moto%, klien

  mengalami ke5elakaan. Sepe)a moto% klien )ita0%ak mo0il angkot ang

  a)a )i 0elakangna saat pulang ke%+a )an mela+u )i ?alan aa Pon)ok 

  e)e. Klien te%+atuh mem0entu% aspal, te%tan5ap paku 1! 5m )ansempat pingsan. Klien langsung )i0awa ke %umah sakit )engan

  )i+emput anakna. Klien me%asa pe%ut se0elah ki%i sakit, mual.

  5. iwaat Kelua%ga

  Kelua%ga )an klien mengatakan anggota kelua%ga ti)ak a)a ang

  men)e%ita penakit se%upa.

  ". Peme%iksaan

 • 8/19/2019 askep Gadar Abdomen

  16/23

  16

  Pe%)a%ahan: minimal )i a0)omen ki%i atas.

   0. Kepala

  =entuk simet%is, %am0ut )an kulit kepala tampak 5ukup 0e%sih. Kepala

  )apat )ige%akkan kesegala a%ah, pupil isoko%, skle%a ti)ak ikhte%ik,kon+ungti$a anemis. i)ung simet%is ti)ak a)a se5%et.

  5. 6ehe% 

  -i)ak a)a kaku ku)uk.

  ). Pa%u

  1# ;nspeksi : 0entuk simet%is, ge%akan anta%a kanan )an ki%i sama

  9# Palpasi : f%emitus $okal kanan )an ki%i sama

  # Pe%kusi : sono% 

  3uskultasi : $esikule% 

  e. 30)omen

  1# ;nspeksi : te%)apat +e+as )an hematoma pa)a a0)omen se0elah

  kanan9# 3uskultasi : pe%istaltik usus 7EBmenit

  # Palpasi : a)a pem0esa%an hati

  Pe%kusi : pekak 

  f. /kst%emitas

  /kste%mitas atas )an 0awah ti)ak a)a oe)em, tu%go% kulit 0aik.

  Kekuatan otot ekte%mitas atas )an 0awah )alam 0atas no%mal.

  8. Peme%iksaan Penun+ang

  a. asil la0o%ato%ium tanggal 1"119!1 pukul !*.! W;=:

  1# emoglo0in : 1!,7 gB)l (n : 1&1",7 gB)l#

  9# /%it%osit : 7,!! 1!7Bul (n : &,77,* 1!'Bul#

  # 6eukosit : 19,7 1!&Bul (n : &,!11, 1!Bul#

  ematok%it : &1,8G (n : &!79G#

  7# -%om0osit : 9!8

  '# ol )a%ah : 3

  "# =S3 : (negatif#

   0. asil S 30)omen tanggal 1"119!1 pukul !*.&7 W;=:

  am0a%an: %uptu% )an pe%)a%ahan pa)a limfa ante%io%. te%)apat luka

  tem0us namun ti)ak mengenai o%gan )alam a0)omen.

  *. P%ima% Su%$a

  a. 3i%wa

  =e0as, ti)ak a)a sum0atan, ti)ak a)a se5%et. 0. =%eathing

  Klien 0e%nafas se5a%a spontan. Klien menggunakan O9 & lite%B menit

 • 8/19/2019 askep Gadar Abdomen

  17/23

  17

  -e%)apat luka tem0us )ise%tai se)ikit pe%)a%ahan, +e+as )an hematoma

   pa)a a0)omen se0elah ki%i atas.

  1!. Se5on)a% Su%$a

  1# 3MP6/a# 3le%gi :

  Klien )an kelua%ga mengatakan klien ti)ak memiliki ale%gi, 0aik 

  makanan ataupun o0ato0atan.

   0# Me)i5asi :

  Klien mengatakan se0elum masuk %umah sakit mengkonsumsi o0at

  sakit kepala.

  5# Pastillnes :

  Klien pe%nah )i %awat )i umah Sakit a%apan =un)a.

  )# 6astmeal :

  Klien mengatakan se0elum ke5elakaan, klien hana minum segelas teh.

  e# /n$i%onmentKlien tinggal )i )ae%ah ang pa)at pen)u)ukna )an pe%kotaan ang

   penuh kesi0ukan (?aka%ta -imu%#.

  =. 3nalisis Data

   No.

    Data (Sign Smptom#

    /tiologi

    P%o0lem

  1. Data Su0+ektif :

  a. Klien mengatakan pe%ut se0elah kanan sakit

   0. P : 0ila 0e%ge%ak )an 0e%nafas

  5. R : sepe%ti te%tusuktusuk 

  ). : pe%ut se0elah kanan

  e. S : "

  f. - : hilang tim0ul

  Data O0+ektif :

  a. Klien tampak menge%ange%ang menahan sakit.

   0. -e%)apat luka le5et )an +e+as pa)a a0)omen se0elah kanan

  5. -%auma a0)omen

  ). Ne%i akut 3)ana t%auma a0)omen atau luka tem0us a0)omen. Ne%i

  9. Data Su0+ektif :

  Data O0+ektif :

  a. -e%)apat luka le5et pa)a pe%ut kanan

   0. -e%)apat +e+as )an hematoma pa)a a0)omen se0elah kanan

  5. 0 : 1!,7 gB)l

  ). 6eukosit : 19,7 1!&Bul

  e. 6uka nonpenet%asi a0)omen

    Kontaminasi 0akte%i, luka tem0us a0)omen esiko tinggi infeksi

  . Data Su0+ektif:

  Data O0+ektif:a. asil S: -e%)apat %uptu% )an pe%)a%ahan pa)a limfa ante%io%

 • 8/19/2019 askep Gadar Abdomen

  18/23

  18

   0. Kon+ungti$a anemis

  5. Kulit pu5at

  ). -u%go% kulit elastis Pe%)a%ahan int%a a0)omen Defisit $olume 5ai%an

  )an elekt%olit

  @. Diagnosa Kepe%awatan1. Defisit $olume 5ai%an )an elekt%olit 0e%hu0ungan )engan pe%)a%ahan int%a

  a0)omen.

  9. Ne%i 0e%hu0ungan a)ana t%auma a0)omen atau luka tem0us a0)omen.

  . esiko tinggi infeksi 0e%hu0ungan )engan kontaminasi 0akte%i )an luka tem0us

  a0)omen

  D. ;nte%$ensi )an asional

  1. Defisit $olume 5ai%an )an elekt%olit 0e%hu0ungan )engan pe%)a%ahan int%a

  a0)omen.

  -u+uan : Setelah )ilakukan tin)akan kepe%awatan selama 1E17 menit, $olume

  5ai%an seim0ang.

  K%ite%ia hasil:a. -u%go% elastis

   0. Kon+ungti$a ti)ak anemis

  5. asil la0 no%mal (=#

  ). -i)ak a)a pe%)a%ahan lan+utan

  ;nte%$ensi:

  en5ana kepe%awatan asional

  1# Ka+i tan)atan)a $ital

  9# Ka+i tetesan infus

  # Kola0o%asi : =e%ikan 5ai%an pa%ente%al sesuai in)ikasi.

  Pantau 5ai%an pa%ente%al )engan elekt%olit, anti0iotik )an $itamin

  7# Kola0o%asi -%anfusi )a%ah

  '# Kola0o%asi tin)akan pem0e)ahan

  a# ntuk mengi)entifikasi )efisit $olume 5ai%an

   0# 3wasi tetesan untuk mengi)entifikasi ke0utuhan 5ai%an.

  5# Mengi)entifikasi kea)aan pe%)a%ahan

  )# @a%a pa%ente%al mem0antu memenuhi ke0utuhan 5ai%an tu0uh.

  e# Menggantikan )a%ah ang kelua% )an mempe%0aiki emostasis.

  f#Mempe%0aiki kon)isi hepa% )an menghentikan pe%)a%ahan

  9. Ne%i 0e%hu0ungan a)ana t%auma a0)omen atau luka tem0us a0)omen.-u+uan: Setelah )ilakukan tin)akan kepe%awatan 1E1! menit, ne%i te%atasi

  K%ite%ia asil :

  a. Klien mengatakan ne%i 0e%ku%angBhilang

   0. Klien tenang ti)ak menge%ange%ang kesakitan

  5. Skala ne%i 1

  ;nte%$ensi:

  en5ana kepe%awatan asional

  1# Ka+i intensitas ne%i

  9# ?elaskan pene0a0 ne%i

  # =e%i posisi naman 3+a%kan teknik %elaksasi

 • 8/19/2019 askep Gadar Abdomen

  19/23

  19

  7# Kola0o%asi pem0e%ian analgetik 

  a# ntuk menentukan inte%$ensi ang tepat.

   0# ntuk menenangkan klien )an kelua%ga.

  5# Meningkatkan kenamanan klien.

  )# Mengu%angi ketegangan otot sehingga mengu%angi ne%i.

  e# 3nalgetik 0e%fungsi menghilangkan ne%i. esiko tinggi infeksi 0e%hu0ungan )engan kontaminasi 0akte%i )an luka

  tem0us a0)omen

  -u+uan: Setelah )ilakukan tin)akan kepe%awatan 1 E 9! menit, ti)ak te%+a)i infeksi

  K%ite%ia asil :

  a. -i)ak a)a tan)atan)a infeksi

   0. -i)ak a)a pe%)a%ahan

  5. Suhu tu0uh no%mal : '"o@

  ). -i)ak te%+a)i tetanus

  en5ana kepe%awatan asional

  1# Monito%ing tan)atan)a infeksi9# 3n+u%kan pe%awatan luka )engan p%insip aseptik 

  # Monito% hasil la0o%ato%ium te%utama 0, leukosit

  Kola0o%asi pem0e%ian anti0iotik 

  7# Kola0o%asi pem0e%ian suntik anti tetanus (--#

  Mengetahui tan)a infeksi pa)a pasien

  Men5egah infeksi ka%ena po%t )e ent% kuman.

  Mengetahui pe%kem0angan klien

  Men5egah infeksi

  Men5egah infeksi tetanus aki0at luka tem0us.

  /. @atatan Pe%awatan Dan Pe%kem0angan

   No. Diagnosa Kepe%awatan

    -anggal )an ?am

    ;mplementasi

    /$aluasi

    Pa%af )an nama +elas

  1. Defisit $olume 5ai%an )an elekt%olit 0e%hu0ungan )engan pe%)a%ahan

   int%a a0)omen. 1" No$em0e% 9!1

  ?am: 91.!! W;=

  a. Ka+i tan)atan)a $ital

   0. Pantau 5ai%an pa%ente%al )engan elekt%olit, anti0iotik )an $itamin5. Ka+i tetesan infus

  ). Kola0o%asi : =e%ikan 5ai%an pa%ente%al sesuai in)ikasi.

  e. Kola0o%asi -%anfusi )a%ah

  f. Kola0o%asi pem0e)ahan

  Su0+ektif:

  O0+ektif:

  a. tu%go% elastik 

   0. kon+ungti$a anemis

  5. -D: 19!B"! mmg

  ). Na)i: "9EB menit

  ). 0 : *,7 gB)l3nalisa :

 • 8/19/2019 askep Gadar Abdomen

  20/23

  20

  Masalah te%atasi se0agian

  Pe%en5anaan:

  lan+utkan inte%$ensi )i 0angsal suk%on

  9. Ne%i 0e%hu0ungan a)ana t%auma a0)omen atau luka tem0us a0)omen. 1"

   No$em0e% 9!1

  ?am: 91.!! W;=a. Mengka+i tingkat ne%i

   0. Mem0e%ikan in+eksi keto%olak 9ml

  5. Menga+a%kan nafas )alam 0ila ne%i tim0ul

    Su0+ektif:

  klien mengatakan ne%i se)ikit 0e%ku%ang

  O0+ektif:

  klien masih gelisah

  klien masih tampak me%intih kesakitan

  3nalisa:

  masalah te%atasi se0agian

  Pe%en5anaan:lan+utkan inte%$ensi )i 0angsal

  . esiko tinggi infeksi 0e%hu0ungan )engan kontaminasi 0akte%i )an luka tem0us

  a0)omen 1" No$em0e% 9!1

  ?am: 91.!! W;=

  a. Memasang katete% 

   0. Memasang N-

  5. Mengam0il sample )a%ah

  ). Memasang t%ail tempat ti)u% 

  e. Memonito% N-

  f. Mem0e%ikan in+eksi 5efotaEim 1g Su0+ektif:

  O0+ektif:

  a. u%ine +e%nih ti)ak a)a pe%)a%ahan.

   0. Aolume u%ine 9!!55

  5. Kelua%an N- 5ai%an 0e%sih

  ). 0 : *,7 gB)l

  3nalisa :

  Masalah te%atasi se0agian

  Pe%en5anaan:

   lan+utkan inte%$ensi )i 0angsal

 • 8/19/2019 askep Gadar Abdomen

  21/23

  21

  =3= ;A

  P/N-P

  3. K/S;MP63N-%auma a0)omen a)alah 5e)e%a pa)a a0)omen, )apat 0e%upa t%auma tumpul

  )an tem0us se%ta t%auma ang )isenga+a atau ti)ak )isenga+a.

  P%io%itas kepe%awatan te%tu+u pa)a menghentikan pe%)a%ahan, menghilangkanB

  mengu%angi ne%i, menghilangkan 5emas pasien, men5egah komplikasi )an

  mem0e%ikan info%masi tentang penakit )an ke0utuhan pasien. P%insipIp%insip

   pengka+ian pa)a t%auma a0)omen ha%us 0e%)asa%kan 3 (3i%wa#, = (=%eathing#, @

  (@i%5ulation#.

  Pa)a kasus )i atas -n. M mengalami -%auma tem0us (t%auma pe%ut )engan penet%asi

  ke )alam %ongga pe%itonium# aki0at luka aki0at tusukan. Masalah kepe%awatan ang

  tim0ul pa)a klien anta%a lain: )efisit $olume 5ai%an )an elekt%olit 0e%hu0ungan )engan

   pe%)a%ahan int%a a0)omenF ne%i 0e%hu0ungan a)ana t%auma a0)omen atau lukatem0us a0)omenF %esiko tinggi infeksi 0e%hu0ungan )engan kontaminasi 0akte%i )an

  luka tem0us a0)omen.

  =. S33N

  Dalam pem0uatan makalah ini +uga penulis mena)a%i 0ahwa )alam pem0uatan

  makalah masi te%)apat 0anak kesalahan, keku%angan se%ta ke+anggalan 0aik )alam

   penulisan maupun )alam pengonsepan mate%i. tnuk itu, penulis sangat

  mengha%apkan k%itik )an sa%an ang mem0angun aga% ke)epan le0ih 0aik )an penulis

   0e%ha%ap kepa)a semua pm0a5a mahasiswa khususna, untuk le0ih )itingkatkan )alam

   pem0uatan makalah ang akan )atang.

 • 8/19/2019 askep Gadar Abdomen

  22/23

  22

  D3

 • 8/19/2019 askep Gadar Abdomen

  23/23