of 28 /28
THG 09-Aprilie 2021 Asigurăm tot ce contează pentru tine. Pg. 1/28 Groupama Asigurări S.A. Sediul central: Str. Mihai Eminescu nr. 45, sector 1, 010513, Bucureşti, România Capital social subscris şi vărsat: 122.648.464 lei; CUI 6291812; RC: J40/2857/2010; Cod LEI549300EO4TPESE4LEE73 Societate Autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară sub nr. RA – 009; Operator de date cu caracter personal 10152; Alo Groupama 0374 110 110; Fax: 0040 21 310 99 67; www.groupama.ro; [email protected] ASIGURAREA PENTRU CĂLĂTORII ÎN STRĂINĂTATE CONDIȚII GENERALE 1. DEFINIREA TERMENILOR ACCIDENT: eveniment datorat unei cauze neprevăzute, externe, vizibile, violente, întâmplătoare şi absolut independente de voinţa asiguratului şi care determină producerea riscului asigurat. Producerea succesivă a mai multor accidente, într-un interval de 72 de ore se consideră un singur accident. ASIGURĂRI SUPLIMENTARE: sunt clauze contractuale cuprinzând acoperiri opţionale care pot fi atașate, la solicitarea asiguratului sau a contractantului, la Pachetul de bază. ASIGURAT: persoana fizică menţionată în Poliţa/Certificatul de asigurare, cu vârsta minimă de 30 zile, care călătoreşte temporar în afara graniţelor României,ţării de cetăţenie sau ţării de reşedinţă. ASIGURĂTOR: Groupama Asigurări S.A, Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară sub Nr. RA – 009/10.04.2003, Cod LEI 549300EO4TPESE4LEE73 care, în schimbul încasării primei de asigurare, se obligă să plătească indemnizaţia de asigurare în cazul producerii riscului asigurat, conform condiţiilor contractuale. ASISTENȚĂ: îndrumarea sau ajutorul acordat asiguratului aflat în dificultate în timpul călătoriei în străinătatate pe durata asigurării, oferită de Groupama Asigurări prin intermediul companiei de asistență colaboratoare. Aceasta poate fi medicală sau non medicală. BENEFICIAR: persoana fizică ce beneficiază de asistență sau încasează Indemnizaţia de asigurare/despăgubirea în cazul producerii riscului asigurat, atunci când Indemnizația sau asistența nu se acordă direct asiguratului. În cazul decesului asiguratului beneficiari ai asigurării sunt moștenitorii legali ai asiguratului, în cazul în care acesta nu a desemnat un beneficiar. BOALĂ: modificare patologică, determinată de afectarea temporară sau ireversibilă a structurii şi/sau funcţionalităţii normale a întregului organism sau a oricărei părţi a acestuia, diagnosticată de un medic specialist autorizat, conform criteriilor clinice și/sau paraclinice. CĂLĂTORIE ÎN STRĂINĂTATE: călătorie în afara graniţelor teritoriale ale României, ale ţării de cetăţenie sau ale ţării de reşedinţă a asiguratului, în ariile geografice menționate în Polița sau Certificatul de asigurare. CĂLĂTORII MULTIPLE: ieșiri și intrări successive în România,țara de reședință sau țara de cetățenie, efectuate pe parcursul valabilității Poliței/Certificatului de asigurare. CERTIFICAT DE ASIGURARE: document emis de asigurător pentru asigurările de grup nominal, în care sunt înscrise datele de contact ale asigurătorului și ale companiei de asistenţă, datele de identificare ale asiguratului şi datele esențiale ale asigurării. COMPANIA DE ASISTENȚĂ: compania desemnată de asigurător care acordă asiguratului asistență medicală/non medicală sau rutieră și care acţionează în numele acestuia pentru îndeplinirea condiţiilor contractuale. CONDIȚIE PRE-EXISTENTĂ: orice boală sau vătămare corporală care a fost diagnosticată de un medic înainte de data de început a asigurării. CONTRACTANT: persoană fizică sau juridică, alta decât asiguratul, care încheie Contractul de asigurare cu asigurătorul, având responsabilitatea de a plăti prima de asigurare. CONTRACTUL DE ASIGURARE: actul juridic care se încheie între contractant/asigurat şi asigurător, prin care asiguratul/contractantul se obligă să plătească prima de asigurare, iar asigurătorul se obligă să asigure acordarea asistenței prin intermediul companiei de asistență și/sau să achite asiguratului Indemnizația de asigurare, în termenii şi limitele convenite, la producerea riscului asigurat. Parte integrantă a contractului de asigurare sunt: Condițiile de asigurare generale ale asigurării de călătorii în străinătate, Condițiile speciale menționate expres în Polița/Certificatul de asigurare, Polița/Certificatul de asigurare, Oferta de asigurare și orice alte documente legate de prezenta asigurare. DIAGNOSTIC: încadrare/identificare certă, de către un medic, a afecțiunii care a necesitat tratament de urgență. DURATA ASIGURĂRII: perioada de timp, exprimată în număr de zile (minimum 3 zile, maximum 365 zile), pentru care se încheie Contractul de asigurare, delimitată prin data de început şi de sfârşit a asigurării, menționată pe Polița de asigurare sau pe Certificatul de asigurare. DURERE ACUTĂ: simptomatologie instalată brusc sau cu o evoluţie rapidă care, în urma unui tratament adecvat pe termen scurt, duce la restabilirea stării de sănătate de dinainte de instalarea acesteia. EVENIMENT ASIGURAT: producerea riscurilor asigurate așa cum sunt descrise în contractul de asigurare.

ASIGURAREA PENTRU CĂLĂTORII ÎN STRĂINĂTATE

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ASIGURAREA PENTRU CĂLĂTORII ÎN STRĂINĂTATE

Pg. 1/28
Groupama Asigurri S.A. Sediul central: Str. Mihai Eminescu nr. 45, sector 1, 010513, Bucureti, România Capital social subscris i vrsat: 122.648.464 lei; CUI 6291812; RC: J40/2857/2010; Cod LEI549300EO4TPESE4LEE73 Societate Autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiar sub nr. RA – 009; Operator de date cu caracter personal 10152; Alo Groupama 0374 110 110; Fax: 0040 21 310 99 67; www.groupama.ro; [email protected]
ASIGURAREA PENTRU CLTORII ÎN STRINTATE
CONDIII GENERALE 1. DEFINIREA TERMENILOR ACCIDENT: eveniment datorat unei cauze neprevzute, externe, vizibile, violente, întâmpltoare i absolut independente de voina asiguratului i care determin producerea riscului asigurat. Producerea succesiv a mai multor accidente, într-un interval de 72 de ore se consider un singur accident. ASIGURRI SUPLIMENTARE: sunt clauze contractuale cuprinzând acoperiri opionale care pot fi ataate, la solicitarea asiguratului sau a contractantului, la Pachetul de baz. ASIGURAT: persoana fizic menionat în Polia/Certificatul de asigurare, cu vârsta minim de 30 zile, care cltorete temporar în afara granielor României,rii de cetenie sau rii de reedin. ASIGURTOR: Groupama Asigurri S.A, Societate autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiar sub Nr. RA – 009/10.04.2003, Cod LEI 549300EO4TPESE4LEE73 care, în schimbul încasrii primei de asigurare, se oblig s plteasc indemnizaia de asigurare în cazul producerii riscului asigurat, conform condiiilor contractuale. ASISTEN: îndrumarea sau ajutorul acordat asiguratului aflat în dificultate în timpul cltoriei în strintatate pe durata asigurrii, oferit de Groupama Asigurri prin intermediul companiei de asisten colaboratoare. Aceasta poate fi medical sau non medical. BENEFICIAR: persoana fizic ce beneficiaz de asisten sau încaseaz Indemnizaia de asigurare/despgubirea în cazul producerii riscului asigurat, atunci când Indemnizaia sau asistena nu se acord direct asiguratului. În cazul decesului asiguratului beneficiari ai asigurrii sunt motenitorii legali ai asiguratului, în cazul în care acesta nu a desemnat un beneficiar. BOAL: modificare patologic, determinat de afectarea temporar sau ireversibil a structurii i/sau funcionalitii normale a întregului organism sau a oricrei pri a acestuia, diagnosticat de un medic specialist autorizat, conform criteriilor cl inice i/sau paraclinice. CLTORIE ÎN STRINTATE: cltorie în afara granielor teritoriale ale României, ale rii de cetenie sau ale rii de reedin a asiguratului, în ariile geografice menionate în Polia sau Certificatul de asigurare. CLTORII MULTIPLE: ieiri i intrri successive în România,ara de reedin sau ara de cetenie, efectuate pe parcursul valabilitii Poliei/Certificatului de asigurare. CERTIFICAT DE ASIGURARE: document emis de asigurtor pentru asigurrile de grup nominal, în care sunt înscrise datele de contact ale asigurtorului i ale companiei de asisten, datele de identificare ale asiguratului i datele eseniale ale asigurrii. COMPANIA DE ASISTEN: compania desemnat de asigurtor care acord asiguratului asisten medical/non medical sau rutier i care acioneaz în numele acestuia pentru îndeplinirea condiiilor contractuale. CONDIIE PRE-EXISTENT: orice boal sau vtmare corporal care a fost diagnosticat de un medic înainte de data de început a asigurrii. CONTRACTANT: persoan fizic sau juridic, alta decât asiguratul, care încheie Contractul de asigurare cu asigurtorul, având responsabilitatea de a plti prima de asigurare. CONTRACTUL DE ASIGURARE: actul juridic care se încheie între contractant/asigurat i asigurtor, prin care asiguratul/contractantul se oblig s plteasc prima de asigurare, iar asigurtorul se oblig s asigure acordarea asistenei prin intermediul companiei de asisten i/sau s achite asiguratului Indemnizaia de asigurare, în termenii i limitele convenite, la producerea riscului asigurat. Parte integrant a contractului de asigurare sunt: Condiiile de asigurare generale ale asigurrii de cltorii în strintate, Condiiile speciale menionate expres în Polia/Certificatul de asigurare, Polia/Certificatul de asigurare, Oferta de asigurare i orice alte documente legate de prezenta asigurare. DIAGNOSTIC: încadrare/identificare cert, de ctre un medic, a afeciunii care a necesitat tratament de urgen. DURATA ASIGURRII: perioada de timp, exprimat în numr de zile (minimum 3 zile, maximum 365 zile), pentru care se încheie Contractul de asigurare, delimitat prin data de început i de sfârit a asigurrii, menionat pe Polia de asigurare sau pe Certificatul de asigurare. DURERE ACUT: simptomatologie instalat brusc sau cu o evoluie rapid care, în urma unui tratament adecvat pe termen scurt, duce la restabilirea strii de sntate de dinainte de instalarea acesteia. EVENIMENT ASIGURAT: producerea riscurilor asigurate aa cum sunt descrise în contractul de asigurare.
THG 09-APRILIE 2021 Pg. 2/28
Groupama Asigurri S.A.
FRANIZ/PERIOAD DEDUCTIBIL: Suma stabilit/durata de timp pentru care GROUPAMA ASIGURRI S.A. nu-i va asuma obligaia de plat, dac despgubirea se situeaz sub aceast sum fix/durat de timp. INDEMNIZAIE DE ASIGURARE/DESPGUBIRE: sum datorat de asigurtor asiguratului/beneficiarului, în cazul producerii riscului asigurat. Indemnizaia nu poate depi suma asigurat stabilit pentru fiecare tip de risc asigurat în parte. INTERESUL ASIGURABIL: cerin esenial pentru valabilitatea contractului de asigurare; reprezint existena unei relaii între contractant pe de o parte, i asigurat, pe de alt parte. Aceast relaie trebuie s justifice interesul legitim al contractantului pentru plata primelor de asigurare în folosul asiguratului. INVALIDITATE PERMANENT TOTAL: pierderea potenialului fizic i psihosenzorial al asiguratului în urma unui accident
petrecut în strintate pe durata asigurrii, nesusceptibil de ameliorri, certificat de un medic agreat de asigurtor,
respectiv: pierderea complet a vederii ambilor ochi, pierderea funciunii ambelor brae sau a ambelor mâini, pierderea ambelor
tibii, pierderea unui antebra i a unui picior, afeciunea incurabil traumatic sau post-traumatic a creierului;
ÎMBOLNVIRE SUBIT: îmbolnvire care se produce imprevizibil într-un timp scurt i pe neateptate, în timpul unei cltorii în strintate, pe durata asigurrii. MEDIC: persoan ce posed o diplom medical, eliberat de autoritile în domeniu, care profeseaz în limitele specialitii licenei sale, în baza unei autorizaii valabile de liber practic. OAMENI DE AFACERI (BUSINESS): persoane care efectueaz cltorii în strintate în legtur direct cu serviciul, cu activitatea proprie de afaceri pe baza unui document justificativ în acest sens (delegaie din partea firmei, invitaie la un congres, seminar etc.). PACHET DE BAZ: contract reglementat prin Condiiile generale privind Asigurarea pentru cltorii în strintate. La Pachetul de baz pot fi ataate Asigurri suplimentare. POLIA DE ASIGURARE: actul juridic încheiat între contractant/asigurat i asigurtor, semnat de ambele pri, care dovedete încheierea Contractului de asigurare; PRIMA DE ASIGURARE: suma de bani datorat de asigurat/contractant în schimbul asumrii riscului de ctre asigurtor. RISC ASIGURAT: eveniment viitor, posibil, incert, cuprins în asigurare, care odat produs, oblig asigurtorul s plteasc asiguratului/beneficiarului, Indemnizaia de asigurare conform clauzelor i limitelor stabilite în Contractul de asigurare. RUDE ALE ASIGURATULUI: so, soie, copii, prinii asiguratului, prinii soului sau ai soiei asiguratului. OFER PROFESIONIST: persoana care are atestarea de ofer profesionist, cât i o adeverin eliberat de societatea angajatoare din care rezult c efectueaz deplasri în interes de serviciu. SPITAL: unitate sanitar, public sau privat, care dispune de personal medical i auxiliar calificat în acordarea de asisten medical de specialitate, de faciliti i echipamente medicale de specialitate pentru acordarea de îngrijiri medicale i servicii de diagnostic i tratament în regim permanent pacienilor internai. Infirmeriile pentru narcomani sau alcoolici, azilurile de btrâni i în general casele de odihn i cabinetele fizioterapeutice nu se consider spitale. SPORTURI DE AGREMENT CU RISC REDUS: activitate fizic sportiv, practicat ocazional, în scop recreativ, ca amator, în condiii de normalitate i siguran, într-un cadru organizat, cu echipament de protecie corespunztor. SUMA ASIGURAT: limita maxim a Indemnizaiei de asigurare pe care asigurtorul o pltete în cazul producerii riscului asigurat i care este înscris în Polia/Certificatul de asigurare. TURIST: persoana care efectueaz cltorii în strintate în scop turistic, vizit la rude/cunotine. URGEN MEDICAL: o vtmare corporal sau o afeciune acut ce pune în pericol viaa sau sntatea asiguratului i care necesit îngrijiri medicale ce nu pot fi amânate. VTMARE CORPORAL: reprezint orice vtmare fizic a asiguratului sau a unei tere persoane (în cazul Asigurrii de rspundere civil individual), produs în urma unui accident, detectabil din punct de vedere medical i justificat prin documente medicale eliberate de ctre medici specialiti. DEFINIII SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA DE RSPUNDERE CIVIL INDIVIDUAL EVENIMENT ASIGURAT: producerea riscului asigurat, din culpa asiguratului, care genereaz prejudicii prin pagube materiale i/sau vtmri corporale ori decesul uneia sau mai multor tere persoane; SUMA ASIGURAT/LIMITA RSPUNDERII: suma maxim pân la care asigurtorul rspunde în cazul producerii evenimentului asigurat pe durata asigurrii; rspunderea asumat de Groupama Asigurri S.A nu va depi în total, pe toat durata asigurrii, în legtur cu toate prejudiciile suferite de tere persoane, limita rspunderii, indiferent de numrul evenimentelor asigurate produse. TER PREJUDICIAT: persoana îndreptit s primeasc Indemnizaia de asigurare pentru prejudiciul suferit ca urmare a faptei asiguratului care declaneaz angajarea rspunderii civile a acestuia. CULP: form a vinoviei manifestat prin impruden sau neglijen;
THG 09-APRILIE 2021 Pg. 3/28
Groupama Asigurri S.A.
Asigurm tot ce conteaz pentru tine.
DAUNE MORALE: consecinele de natur nepatrimonial cauzate terelor persoane prin fapte ilicite culpabile, constând în atingeri aduse personalitii fizice sau psihice, prin lezarea unui drept sau interes nepatrimonial, consecine fr coninut economic i care, prin natura lor, nu pot fi evaluate în bani; IMPRUDEN: form a culpei prin care autorul faptei prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l accept, socotind, fr temei, c el nu se va produce; NEGLIJEN: form a culpei prin care autorul faptei nu prevede rezultatul faptei sale, dei trebuia i putea s îl prevad; PIERDERI FINANCIARE DIRECTE/PURE: pierderi financiare care nu sunt urmare a unei vtmri corporale sau a unei pagube materiale; PIERDERI FINANCIARE INDIRECTE/DE CONSECIN: pierderi financiare care sunt urmare a unei vtmri corporale sau a unei pagube materiale constând în beneficii sau câtiguri nerealizate, pierderi de profit, pierderea folosinei bunurilor etc. În plus, pentru asigurrile de grup, sunt valabile i urmtoarele definiii: LIMITA DE DESPGUBIRE PE ASIGURAT: suma de bani maxim pe care asigurtorul o pltete pentru un asigurat, indiferent de numrul de evenimente asigurate sau de riscurile asigurate produse. În cazul producerii riscului asigurat care duce la depirea limitei maxime stabilite prin Contractul de asigurare, asigurarea înceteaz pentru persoana respectiv. În cazul în care suma solicitat cu titlu de Indemnizaie de asigurare în temeiul contractului depete aceast limit, asigurtorul va achita Indemnizaia de asigurare doar pîn la atingerea limitei de despgubire pe asigurat. LIMITA DE DESPGUBIRE PE CONTRACT: suma de bani maxim pe care asigurtorul o pltete cu titlu de Indemnizaie de asigurare, în baza respectivului Contract de asigurare de grup, tuturor persoanelor asigurate incluse în indiferent de numrul de evenimente sau de riscurile produse. În cazul producerii evenimentului asigurat care duce la depirea limitei maxime stabilite prin Contractul de asigurare, aceasta va fi distribuit tuturor persoanelor asigurate, în mod proporional cu sumele de asigurare, inându-se cont de sumele maxime asigurate pentru riscul asigurat respectiv. În cazul în care suma solicitat cu titlu de Indemnizaie de asigurare în temeiul contractului respectiv depete aceast limit, asigurtorul va achita Indemnizaia de asigurare doar pân la atingerea limitei de despgubire pe contract. LIMITA DE DESPGUBIRE PE EVENIMENT: suma de bani maxim pe care asigurtorul o pltete în cazul în care riscul asigurat se produce pentru mai muli asigurai inclui într-o asigurare grup, ca urmare a aceluiai eveniment asigurat. În cazul producerii riscului asigurat care duce la depirea limitei maxime stabilite prin contractul de asigurare, aceasta va fi distribuit tuturor persoanelor pentru care s-a produs riscul asigurat, în mod proporional cu sumele de asigurare, inându-se cont de sumele maxime asigurate pentru riscul asigurat respectiv. În cazul în care suma solicitat cu titlu de indemnizaie de asigurare în temeiul contractului respectiv depete aceast limit, asigurtorul va achita Indemnizaia de asigurare doar pân la atingerea limitei de despgubire pe contract. 2. RISCURI ASIGURATE – Descriere Pachete de asigurare
PACHETE DE BAZ
Pachet de baz A Pachet de baz B Pachet de baz C
10.000 euro 30.000 euro 50.000 euro
1. ASIGURAREA MEDICAL
asigurate
Max. 10.000 euro
Max. 10.000 euro
Repatriere funerar Max. 5.000 euro Max. 7.000 euro Max. 10.000 euro
Tratament dentar de urgen Max. 300 euro Max. 300 euro Max. 300 euro
Cheltuieli suplimentare în cazul spitalizrii Asiguratului pe o perioad mai mare de 10 zile:
· Vizita unei rude Max. 300 euro Max. 300 euro Max. 300 euro
· Repatrierea minorilor Max. 300 euro Max. 300 euro Max. 300 euro
· Convorbiri telefonice de urgen
Max. 1.000 euro Max. 2.000 euro 5.000 euro
THG 09-APRILIE 2021 Pg. 4/28
Groupama Asigurri S.A.
3. RSPUNDERE CIVIL INDIVIDUAL
- 2.000 euro 5.000 euro
- 400 euro 400 euro
2.1. Asigurtorul va plti Indemnizaia de asigurare pentru riscurile produse pe timpul cltoriei în strintate, pe durata asigurrii, în teritoriile în care asigurarea este valabil conform meniunilor cuprinse în Polia sau Certificatul de asigurare i în limitele Pachetului de baz deinut sau a Asigurrilor Suplimentare pentru care a optat, astfel: ASIGURAREA MEDICAL 2.1.1. ASISTEN MEDICAL DE URGEN, reprezentând: a) diagnosticarea medical; tratamentul medical ambulatoriu inclusiv control medical (recomandat de medic i avizat de compania de asisten medical) efectuat imediat dup acordarea asistenei medicale de urgen în scopul examinrii strii de sntate a asiguratului care în absena imediat poate pune în pericol sntatea sau viaa asiguratului. b) medicamentele i materialele auxiliare prescrise de medic; materialele medicale ajuttoare pentru fixarea unor pri ale corpului în baza recomandrilor medicale - orteze, corsete i aparate gipsate; c) tratamentul staionar într-un spital sub supravegherea direct a unui medic, folosindu-se exclusiv metode medicale recunoscute i aprobate. Asiguratul are obligaia de a se adresa celui mai apropiat spital unde exist posibilitatea aplicrii tratamentului adecvat. Cheltuielile cu spitalizarea se vor acoperi numai pân când starea medical a asiguratului va permite repatrierea acestuia; d) transportul de urgen al asiguratului efectuat de serviciile de ambulan pân la cel mai apropiat spital, cel mai apropiat medic sau transferul la un alt spital, dac este recomandat de medic; e) intervenia chirurgical de urgen. 2.1.2. REPATRIERE a) Repatrierea medical – reprezint transportul asiguratului în localitatea de domiciliu sau la cel mai apropiat spital din România,ara de cetenie sau ara de reedin unde poate primi tratamentul recomandat de medic (repatrierea medical). Repatrierea medical a asiguratului, aflat în imposibilitatea de a cltori singur, va fi organizat de compania de asisten medical. Momentul repatrierii i modalitatea de transport vor fi stabilite de medicul curant împreun cu echipa medical a companiei de asisten medical. Astfel, repatrierea asiguratului poate fi organizat dup cum urmeaz: • la un spital al crui profil corespunde cu specificul cazului medical respectiv sau la un spital din România, situat în apropierea domiciliului asiguratului, dac se impune continuarea acordrii asistenei medicale; • la domiciliul acestuia. În cazul în care asiguratul nu poate urma recomandarea medical de repatriere, sau repatrierea medical nu este strict necesar, asigurtorul va plti o indemnizaie de maxim 500 de euro, pe baza documentelor justificative (chitane, facturi, bonuri fiscale) pentru transportul asiguratului la domiciliu. Acest tip de repatriere este valabil numai în cazul în care asiguratul a beneficiat de asisten medical pentru evenimentul asigurat respectiv – cauz a repatrierii, conform condiiilor de asigurare. b) Repatrierea funerar – reprezint repatrierea corpului neînsufleit la domiciliu, inclusiv costul sicriului, în cazul decesului asiguratului sau cheltuieli de înmormântare/incinerare la locul decesului. 2.1.3. TRATAMENT DENTAR - tratamentul dentar de urgen (pentru îndeprtarea durerilor acute i a celor cauzate de accidente), inclusiv o eventual radiografie dentar. 2.1.4.CHELTUIELI SUPLIMENTARE, ÎN CAZUL SPITALIZRII ASIGURATULUI PE O PERIOAD MAI MARE DE 10 ZILE a) Decontarea cheltuielilor de transport, la clasa economic, pentru una dintre rude, în cazul deplasrii acesteia la asigurat; b) Repatrierea copiilor asiguratului la domiciliul din România,ara de cetenie sau de reedin; cheltuielile de repatriere constau în decontarea cheltuielilor de transport, la clasa economic; c) Decontarea valorii convorbirilor telefonice urgente efectuate de asigurat cu membrii familiei i cu medicul de familie pe durata spitalizrii acestuia. ASIGURAREA DE ACCIDENTE DE PERSOANE 2.1.5. Decesul sau invaliditatea permanent total ca urmare a unui accident, survenite într-o perioad de 365 de zile calendaristice de la data accidentului produs pe durata asigurrii în timpul cltoriei în strintate. În aceste situaii, asigurtorul va plti Indemnizaia de asigurare asiguratului/beneficiarului astfel: a) în cazul în care asiguratul va deceda ca urmare a accidentului, asigurtorul va plti beneficiarului sau motenitorilor
legali ai asiguratului (în cazul în care nu a fost desemnat un beneficiar) suma asigurat pentru deces;
THG 09-APRILIE 2021 Pg. 5/28
Groupama Asigurri S.A.
Asigurm tot ce conteaz pentru tine.
b) în cazul în care asiguratul va suferi ca urmare a accidentului ce a avut loc pe durata asigurrii o invaliditate permanent
total, GROUPAMA ASIGURRI S.A. va plti asiguratului suma asigurat din Polia/Certificatul de asigurare.
2.1.5.1. În cazul invaliditii permanente totale ca urmare a unui accident, invaliditatea trebuie s fie constatat în termen de
cel mult 1 an de la data accidentului.
2.1.5.2. În cazul invaliditii permanente totale ca urmare a unui accident, asigurtorul va plti suma asigurat, menionat în Polia/Certificatul de asigurare. 2.1.5.3. Dac decesul asiguratului se produce înainte de plata indemnizaiei de asigurare cuvenite, aferente acestei asigurri, aceasta va fi pltit beneficiarului sau motenitorilor legali ai asiguratului, în cazul în care acesta nu a desemnat un beneficiar. 2.1.5.4. În cazul în care, pentru oricare din riscurile deces din accident sau invaliditate permanent total din accident, Indemnizaia de asigurare a fost pltit anterior de ctre GROUPAMA ASIGURRI, în baza prezentului Contract, pân la limita sumei asigurate, obligaiile de plat ale asigurtorului înceteaz. RSPUNDERE CIVIL INDIVIDUAL 2.1.6. Rspundere civil individual – sunt acoperite eventuale prejudicii produse terilor - vtmri corporale i/sau daune materiale - pe durata cltoriei în strintate pe durata asigurrii. În baza prezentului Contract de asigurare este acoperit rspunderea civil a asiguratului ca urmare a unor evenimente produse pe durata asigurrii, cu condiia ca tera persoan pgubit s îi valorifice preteniile de despgubire fie pe durata asigurrii, fie în termenul legal de prescripie i asiguratul s le notifice imediat asigurtorului.
Asigurtorul acord despgubiri pentru cheltuieli de judecat fcute în procesul civil i pentru cheltuieli care decurg din rspunderea civil delictual a asiguratului, în cazul pagubelor provocate în mod accidental de ctre acesta terilor, în timpul cltoriei, pe durata asigurrii.
Pagubele pot consta în: - producerea de vtmari corporale, în mod accidental, unor tere persoane, care nu sunt membri ai familiei sau prepui ai asiguratului, nu sunt însoitori ai asiguratului pe parcursul cltoriei sau care nu sunt angajai de ctre asigurat în acest scop; - pierderea sau distrugerea oricrui tip de proprietate care nu aparine, nu este în responsabilitatea i nu este sub controlul asiguratului sau al oricrui membru al familiei acestuia, prepuilor asiguratului, oricrui însoitor al asiguratului în timpul cltoriei.
Se acord despgubiri numai dac sunt îndeplinite, cumulativ, urmtoarele condiii: a) prejudiciul suferit de tera persoan s fi fost cauzat de o fapt culpabil a asiguratului, produs pe durata Asigurrii; b) între fapta culpabil i prejudiciul produs terei persoane s existe o legatur de cauzalitate; c) prejudiciul s fie indemnizabil, adic s aib un caracter cert, actual, s fie personal i direct ; Asigurtorul pltete despgubiri, în limita rspunderii, doar pentru faptele ilicite sau seria de fapte ilicite din culp în perioada de valabilitate a Contractului de asigurare i numai dac prejudiciile materiale aduse terilor s-au produs în durata asigurrii. Rspunderea asumat de Groupama Asigurri S.A nu va depi în total pe durata Asigurrii, în legtur cu toate prejudiciile suferite de tere persoane, consecine ale tuturor evenimentelor asigurate produse pe durata Asigurrii, limita maxim a rspunderii, prevzut în Poli/Certificat. Asigurtorul este îndreptit s îi exercite orice drept în a-i apra interesele sau pentru a obine o înelegere în ceea ce privete un eveniment asigurat. De asemenea, poate s aplice procedurile necesare în numele asiguratului i/sau în beneficiul su, aceste aciuni desfurându-se împotriva oricrei pri implicate. Asiguratul trebuie s ofere toate informaiile i ajutorul necesare, pe care asigurtorul le solicit. Asiguratul are obligaia s opun terei persoane toate aprarile pe care le poate formula i s nu renune la niciun drept i la nicio prescripie în favoarea sa. În caz contrar, asigurtorul are dreptul de a nu acorda Indemnizaia de asigurare dac prin formularea aprrii, exercitarea dreptului sau invocarea prescripiei asiguratul nu ar mai fi fost obligat s repare prejudiciul. ASIGURAREA DOCUMENTELOR 2.1.7. Asigurarea documentelor în cazul pierderii sau al furtului acestora – reprezentând asistena oferit asiguratului de ctre compania de asisten i decontarea cheltuielilor efectuate de asigurat exclusiv pentru obinerea unui document înlocuitor, necesar întoarcerii în ar, (acte provizorii pe numele asiguratului, Cartea sau Buletinul de Identitate, Paaportul, Certificatul de înmatriculare, Permisul de conducere, Legitimaii de cltorie i de serviciu ca urmare a furtului sau a pierderii acestora). În cazul furtului sau pierderii documentelor enumerate mai sus, indispensabile pentru continuarea clatoriei sau pentru
THG 09-APRILIE 2021 Pg. 6/28
Groupama Asigurri S.A.
reîntoarcerea în ar, se asigur, dup caz: - consiliere acordat asiguratului de compania de asisten asupra demersurilor ce trebuie efectuate; - costurile pentru procurarea de documente provizorii i/sau bilete / documente de transport în locul celor pierdute/furate (în limita maxim a sumei asigurate, prevzut în Polia de asigurare); - costul transportului (o singur cltorie dus-întors) pân în localitatea din strintate în care au fost emise documentele, dac pentru eliberarea documentelor a fost necesar deplasarea în alt localitate (din strintate), în baza documentelor justificative; - contravaloarea taxelor de emitere a documentelor provizorii de identitate emise în locul celor furate/pierdute. Asigurtorul se oblig s plteasc Indemnizaia de asigurare numai pentru evenimentele asigurate aprute pe durata asigurrii i notificate asigurtorului în termen de 48 de ore de la data producerii evenimentului asigurat, în baza documentelor originale primite de la autoritile locale i alte documente justificative. 2.2. ASIGURRI SUPLIMENTARE pentru care poate opta asiguratul/contractantul, în acest caz asigurrile suplimentare sunt menionate în Polia sau Certificatul de asigurare, astfel: - Asigurarea suplimentar de protecie privind anularea vacanei, - Asigurarea suplimentar pentru sporturi de sezon, - Asigurarea suplimentar pentru cltoriile cu avionul (întârzierea/pierderea cursei aeriene, întârzierea/pierderea bagajelor), - Asigurarea suplimentar privind întreruperea-extinderea cltoriei, - Asigurarea suplimentar privind asistena rutier. 3. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE 3.1. Asigurarea se încheie înaintea plecrii în strintate pentru persoane fizice care cltoresc în afara granielor României, ale rii de reedin i ale rii de domiciliu. Asigurarea se încheie pentru o perioad de minimum 3 i maximum 365 de zile. 3.2. În funcie de scopul cltoriei, contractantul poate opta pentru: a) Turistic; b) ofer profesionist; c) Business/Studii; d) Munc/Sportiv profesionist sau participant la competiii/antrenamente.
4. ÎNCEPEREA I ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE 4.1. Asigurarea intr în vigoare la data i ora indicat în Polia/Certificatul de asigurare, dar nu înainte de plata primei de asigurare i de trecerea frontierei României,rii de cetenie sau rii de reedin. 4.2. Contractul de asigurare înceteaz la ora 24.00 a datei de expirare înscrise în Polia de asigurare, sau odat cu trecerea frontierei în România,ara de cetenie sau ara de reedin, oricare dintre acestea survine mai repede. În cazul în care pe parcursul valabilitii poliei se înregistrez cltorii multiple în strintate, asigurarea nu produce niciun fel de efecte pentru evenimentele produse pe teritoriul României sau al rii de cetenie sau de reziden. 4.3. În cazul asigurrilor individuale, dac o îmbolnvire sau un accident survenit în timpul deplasrii în strintate necesit tratament i dup încheierea duratei asigurrii, asigurtorul va extinde perioada de acoperire a cheltuielilor cu asistena medical i cu repatrierea cu pân la 30 de zile, în limita sumei asigurate. În aceast situaie, asiguratul trebuie s demonstreze c transportul la domiciliul/reedina din România,ara de cetenie sau reziden nu a fost posibil. 4.4. Contractul de asigurare încheiat la distan, prin mijloace electronice, utilizând mediul online, pe o perioad de cel mult o lun calendaristic, nu poate fi denunat unilateral de niciuna dintre pri. 4.5. Contractul de asigurare încheiat între persoane prezente sau cel încheiat la distan având o durat mai mare de o lun calendaristic poate fi denunat unilateral de prile contractante cu respectarea unui termen de preaviz de minim 20 de zile calendaristice calculate de la data primirii notificrii de cealalt parte. 4.6. În cazul denunrii contractului de ctre asigurat/contractant, dac termenul de preaviz se îndeplinete înainte de data de început a asigurrii specificat în Poli, asigurtorul va restitui acestuia prima de asigurare, în baza solicitrii sale scrise transmis anterior datei de început a asigurrii. 4.7. În cazul denunrii Contractului de asigurat/contractant, dup data de început a asigurrii specificat în poli, returul de prim se va efectua în baza solicitrii scrise a asiguratului/contractantului i a dovezii de anulare/întrerupere a cltoriei, înainte de data expirrii asigurrii, numai dac nu a fost avizat niciun risc asigurat pân la acea dat. Astfel, se va plti diferena de prim rmas de la data înregistrrii actului unilateral de denunare i pân la data de expirare a contractului de asigurare (pro–rata). Dup data înregistrrii declaraiei unilaterale de denunare la asigurtor, niciun risc produs ulterior nu va mai fi acoperit prin Contractul de asigurare. 4.8. Contractul de asigurare înceteaz i în urmtoarele cazuri: a) La data decesului asiguratului.
THG 09-APRILIE 2021 Pg. 7/28
Groupama Asigurri S.A.
Asigurm tot ce conteaz pentru tine.
b) La data plii întregii Indemnizaii de asigurare pentru cel puin un asigurat sau mai muli (în cazul contractelor de grup),
conform sumelor asigurate i limitelor de rspundere/despgubire.
c) Prin rezilierea de ctre oricare dintre pri, în condiiile dreptului comun, sau prin rezilierea de ctre asigurtor în condiiile
art. 5.5.
d) Prin desfiinarea de drept în cazul în care, înainte ca obligaia asigurtorului s înceap a produce efecte, riscul asigurat
s-a produs ori producerea acestuia a devenit imposibil, sau dac, dup ce obligaia menionat a început s produc efecte,
intervenirea riscului asigurat a devenit imposibil. În acest caz, asiguratul/contractantul este îndreptit s recupereze prima
de asigurare achitat proporional cu perioada neexpirat a Contractului de asigurare (pro-rata), dar numai în cazurile în care
nu s-au pltit ori nu se datoreaz despgubiri pentru evenimente produse pe durata asigurrii.
e) la data ieirii din grupul asigurat, pentru asiguratul respectiv – în cazul asigurrilor de grup.
f) la data producerii evenimentului asigurat pentru Asigurarea suplimentar de protecie privind anularea cltoriei (în msura
în care aceast asigurare suplimentar face parte din Contractul de asigurare i este menionat în Poli/Certificat).
5. PRIMA DE ASIGURARE 5.1. Prima de asigurare se pltete pentru perioada solicitat de contractant/asigurat la momentul încheierii Poliei de asigurare, conform tarifelor asigurtorului. 5.2. Prima de asigurare va fi pltit anticipat i integral pentru contractele individuale, cash, virament bancar sau on-line prin platforma asigurarionline.groupama.ro. 5.3. Pentru contractele de grup încheiate pe o durata de 365 de zile, plata primei se poate face i în rate. Cea dintâi rat de prim de asigurare se va plti la data completrii i semnrii Cererii de asigurare. Ratele de prim de asigurare ulterioare trebuie pltite pân la termenele scadente specificate în Polia de asigurare. Plata primei de asigurare este considerat o obligaie esenial în prezentul contract. 5.4. Începând cu cea de a doua scaden, Contractantul va plti rata de prim de asigurare direct în banc, prin virament bancar sau on-line prin platforma asigurarionline.groupama.ro, în contul asigurtorului specificat în contract, data plii fiind cea înscris în documentul de plat. În documentul de plat trebuie menionat, obligatoriu, numrul Poliei de asigurare, cuantumul primei de asigurare i numele contractantului/asiguratului. 5.5. Neplata primei de asigurare sau a ratelor de prim în cuantumul i/sau la scadenele stabilite în polia de asigurare duce la rezilierea de drept a Contractului de asigurare, începând de la data scadenei ratei de prim nepltite. Rezilierea se produce de drept, fr a fi necesar nicio notificare din partea asigurtorului i fr îndeplinirea vreunei alte formaliti. De la data încetrii prin reziliere a Contractului acesta nu mai produce niciun efect. 5.6. Asiguratul/contractantul este rspunztor de plata primelor de asigurare, atât pentru Pachetul de baz, cât i pentru eventualele Asigurri suplimentare ataate Contractului de asigurare, conform modului de plat specificat în Polia de asigurare. În cazul în care asiguratul/contractantul nu achit prima sau rata de prim în întregime sunt aplicabile prevederile art. 5.5. Cuantumul pltit de asigurat nu este purttor de dobând i va fi restituit la solicitarea contractantului/asiguratului. 5.7. În calitate de pltitor, asiguratul/contractantul va solicita i va pstra dovada plii primei de asigurare. Asiguratul/contractantul trebuie s fac dovada plii primelor de asigurare, a datei plii i a cuantumului acesteia. 6. MODALITATEA I TERMENUL DE PLAT A INDEMNIZAIILOR 6.1. În caz de producere a riscurilor asigurate, asiguratul sau împuternicitul acestuia are obligaia: • s contacteze asigurtorul la numrul de telefon înscris pe Polia/Certificatul de asigurare, în maxim 48 de ore de la producerea riscului asigurat; asigurtorul va direciona asiguratul la compania de asisten, în funcie de natura riscului asigurat produs; • s furnizeze datele din Polia/Certificatul de asigurare precum i informaii referitoare la evenimentul produs; • s urmeze indicaiile companiei de asisten medical/rutier; • s prezinte personalului medical Polia/Certificatul de asigurare. 6.2. Dac asiguratul nu respect obligaiile de mai sus sau indicaiile companiei de asisten, asigurtorul poate s refuze plata Indemnizaiei de asigurare dac din acest motiv nu a putut stabili cauza producerii evenimentului asigurat i întinderea pagubei. 6.3. Asigurtorul poate achita contravaloarea cheltuielilor medicale, în locul asiguratului, prin intermediul companiei de asisten. În caz contrar, asiguratul va achita direct contravaloarea serviciilor medicale i, apoi, va solicita Indemnizaia de asigurare corespunztoare de la asigurtor. 6.4. Asigurtorul nu rspunde de întârzierile în executarea serviciilor convenite în caz de greve, explozii, revolte, micri
THG 09-APRILIE 2021 Pg. 8/28
Groupama Asigurri S.A.
Asigurm tot ce conteaz pentru tine.
populare, restricii de liber circulaie, sabotaje, acte teroriste, rzboi civil sau rzboi, consecine ale surselor de radioactivitate sau de orice alt caz de for major. 6.5. În cazul în care nu este urmat procedura de la punctul 6.1. i exist o justificare pentru nerespectarea ei, asigurtorul va plti Indemnizaia de asigurare dup ce asiguratul/beneficiarul: • va proba legitimitatea de a obine Indemnizaia de asigurare; • va preda asigurtorului toat documentaia cerut de acesta, în original, în termen de maxim 30 zile de la data producerii evenimentului asigurat. Documentele emise într-o limb strin vor fi însoite de traducere autorizat, costul traducerii fiind suportat de ctre asigurat. ASIGURAREA MEDICAL 6.6. Notele de plat/chitanele vor fi însoite de rapoarte medicale complete, pentru tratamentul medical, care trebuie s cuprind: • numele persoanei tratate; • cauza i diagnosticul stabilit; • detalii asupra tratamentului medical administrat sau a serviciului medical prestat i data efecturii acestora. 6.7. Reetele medicale prescrise trebuie s fie însoite de documentele doveditoare ale plii medicamentelor achiziionate. 6.8. În cazul spitalizrii se va prezenta i fia de externare alturi de notele de plat pentru tratamentul administrat. 6.9. Dac riscul asigurat s-a produs ca urmare a unui accident, se va prezenta i actul eliberat de autoritile competente (dac este cazul). 6.10. În cazul tratamentului dentar, notele de plat/chitanele trebuie s conin informaii privind dinii tratai, tratamentul aplicat i cauza care a determinat necesitatea interveniei. 6.11. În cazul transportului (care nu a fost organizat de compania de asisten) asiguratului la domiciliu, cheltuielile se vor justifica pe baza chitanelor (biletelor)/facturilor/bonurilor fiscale, precum i a declaraiei medicului cu precizarea diagnosticului i a necesitii, din punct de vedere medical, a efecturii transportului. 6.12. În cazul transportului corpului neînsufleit al asiguratului, cheltuielile se vor justifica pe baza chitanelor i a certificatului de deces cu indicarea de ctre medic a cauzelor decesului. 6.13. În acest caz, solicitarea Indemnizaiei de asigurare trebuie transmis asigurtorului cel mai târziu dup 30 de zile de la producerea riscului asigurat/întoarcerea în ar. ASIGURAREA DE ACCIDENTE DE PERSOANE 6.14. În cazul producerii decesului sau invaliditii permanente ca urmare a unui accident petrecut în strintate pe durata de asigurare, pentru care avizarea se face la asigurtor, se vor depune urmtoarele documente:
a) formular avizare eveniment asigurat (formular tipizat), completat în întregime, semnat, tampilat (în cazul contractantului persoan juridic) i datat (original); b) Polia/Certificatul de asigurare în vigoare la data accidentului care a condus la decesul asiguratului (original sau copie); c) certificat de deces sau hotrâre judectoareasc de declarare a decesului (copie); d) certificat medical constatator al decesului (copie); e) documente medicale care s cuprind diagnosticul i evoluia tuturor afeciunilor medicale în legtur cu accidentul care a condus la decesul sau invaliditatea permanent total (adeverin medical, bilet de externare, fi medical etc.); f) proces verbal încheiat de autoritile competente sau orice acte care pot arta circumstanele producerii accidentului (copie): declaraii cu martori, certificat de analiz toxicologic, alcoolemie, adeverine medicale eliberate de instituia medical care a acordat primul ajutor etc.; g) acte care s ateste legitimitatea persoanei de a obine Indemnizaia de asigurare: act de identitate/paaport (copie); h) alte documente solicitate de asigurtor pentru a determina legalitatea plii sau pentru a determina nivelul corespunztor al Indemnizaiei de deces. RSPUNDERE CIVIL INDIVIDUAL 6.15. În cazul pagubelor produse la bunuri, despgubirile nu pot depi valoarea acestora la data producerii evenimentului asigurat. Astfel, despgubirile reprezint costul reparaiei, refacerii ori restaurrii bunurilor avariate sau costul procurrii unor bunuri asemntoare celor avariate (din punct de vedere tehnic i al vechimii) din care se scade uzura i/sau valoarea restur ilor care se pot valorifica. 6.16. Urmare a producerii evenimentului asigurat, asiguratul va prezenta asigurtorului: - devizul lucrrilor de reparaii a pagubelor produse la cldiri sau alte construcii, maini, instalaii, utilaje etc., inclusiv cheltuielile de demontare i montare necesare acestor lucrri; - proiectul cldirii sau construciei avariate sau distruse;
THG 09-APRILIE 2021 Pg. 9/28
Groupama Asigurri S.A.
Asigurm tot ce conteaz pentru tine.
- inventarul bunurilor existente înainte de producerea evenimentului i al celor rmase dup producerea evenimentului precum i gradul de avariere; - alte acte: procese verbale de recepie, facturi, documente de transport etc. 6.17. Valoarea total a despgubirii nu va depi limita maxim a rspunderii stabilit în Contract, indiferent dac paguba înregistrat este total sau parial. În situaia în care evenimentul asigurat a produs atât pagube materiale, cât i vtmarea de persoane, prioritar va fi despgubirea persoanelor vtmate, în timp ce despgubirea pagubelor materiale se va efectua pân la limita maxim a rspunderii. 6.18. În cazul vtmrilor corporale despgubirile reprezint, în limita rspunderii asumate de asigurtor, cheltuielile necesare restabilirii sau ameliorrii strii de sntate, neacoperite de sistemele de asigurare social, efectuate de persoana prejudiciat, precum i pierderile de venit net suferite de persoana respectiv pe perioada de la producerea accidentului pân la refacerea capacitii de munc. 6.19. În cazul decesului despgubirile vor acoperi, în limita rspunderii asumate de asigurtor: a) cheltuielile de înmormântare, pe baza înscrisurilor doveditoare; b) cheltuielile de transport, justificate cu acte, din localitatea unde a avut loc decesul pân la localitatea în care se face înmormântarea; c) veniturile nete nerealizate i eventualele alte cheltuieli fcute (dac au fost cauzate de accident) în perioada de la data producerii evenimentului asigurat pân la data decesului; d) prestaii bneti periodice (pensii de întreinere) celor îndreptii, potrivit legii. 6.20. Dac se stabilete, printr-o hotrâre judectoreasc rmas definitiv, ca despgubirea s fie achitat sub form de prestaii bneti periodice (pensii de întreinere), asigurtorul va plti suma stabilit în aceste Condiii. Dac ulterior intrrii în vigoare a obligaiilor de plat ale asigurtorului i pân la epuizarea sumei asigurate starea persoanei vtmate s-a îmbuntit, iar cuantumul despgubirii iniiale nu se mai justific, asigurtorul poate, fie s reduc despgubirea, fie s înceteze a o plti. ASIGURAREA DOCUMENTELOR 6.21. Asiguratul are obligaia de a notifica autoritile locale în maxim 24 ore de la data producerii (constatrii) evenimentului. ALTE PREVEDERI 6.22. Pentru oricare dintre riscurile asigurate produse, asigurtorul poate solicita orice alte documente pentru a determina legalitatea plii sau pentru a determina nivelul corespunztor al despgubirii. 6.23. Dac solicitarea Indemnizaiei de asigurare este frauduloas sau în mod evident exagerat, ori contractul are la baz declaraii false, asigurtorul are dreptul s rezilieze Contractul de asigurare i s refuze plata Indemnizaiei de asigurare. 6.24. Începerea procedurii de stabilire i evaluare a drepturilor din asigurare nu constituie o recunoatere a obligaiei de plat a Indemnizaiei de asigurare. 6.25. În cazul plii indemnizaiei de asigurare ctre asigurat sau beneficiarii lui, aceasta se va face în LEI, la cursul de schimb BNR al zilei în care s-a emis chitana/nota de plat, dup cel mult 15 zile de la data depunerii ultimului document solicitat de asigurtor sau de ctre compania de asistena medical sau asigurat, dup caz. 7. EXCLUDERI 7.1 Asigurtorul nu va plti Indemnizaia de asigurare pentru cheltuieli ocazionate de: În cazul ASIGURRII MEDICALE i a ASIGURRII DE ACCIDENTE DE PERSOANE a) orice condiie pre-existent cu excepia unui prim serviciu organizat exclusiv de compania de asisten medical pentru msuri de urgen medical, salvarea vieii asiguratului sau calmarea durerilor acute în limita sumei de 500 euro. În cazul în care asiguratul se afl în imposibilitatea apelrii companiei de asisten, iar riscul asigurat se produce din cauza unei condiii pre-existente, se va plti o indemnizaie de maximum 500 euro, pe baza documentelor justificative prezentate asigurtorului la întoarcerea în ar. b) consultaia, investigaia medical, tratamentul determinat de boli sau accidente care sunt în legtur direct sau indirect, total sau parial cu: - evenimente de rzboi de orice fel (declarat sau nu), revolte, rebeliuni, revoluii, acte de terorism, evenimente militare, tulburri civile; - acte de violen petrecute cu prilejul unei adunri publice/demonstraii sau orice aciuni întreprinse pentru a preveni, controla sau suprima unul dintre evenimentele enumerate mai sus; c) îmbolnvirea /accidentarea produs ca urmare a participrii asiguratului la:
orice tip de sport de sezon, cu excepia cazului în care contractantul a optat pentru Asigurarea suplimentar “Sporturi de sezon”
sporturi sau activiti considerate periculoase cum ar fi: alpinismul, parautismul, planorismul, zborul cu parapanta,
THG 09-APRILIE 2021 Pg. 10/28
Groupama Asigurri S.A.
Asigurm tot ce conteaz pentru tine.
acrobaia, cascadoria, deltaplanorism, bungee-jumping, scufundri libere la adâncime mai mare de 30 m sau sub strat de ghea, speologie, bobsleigh, off-road, precum si practicarea oricarei activitati în afara unui perimetru special amenajat pentru practicarea acelui sport la nivel amator i/sau fr a folosi echipamente corespunztoare. Enumerarea de mai sus nu este limitativ i nici exhaustiv; d) asistena medical acordat în cazul comiterii sau încercrii de a comite, cu intenie, de ctre asigurat a unor aciuni violente sau pedepsite de legea penal în ara în care a avut loc evenimentul; e) asistena medical acordat în cazul îmbolnvirilor i/sau accidentelor ca urmare a consumului de alcool, droguri, medicamente nerecomandate de medic; f) sinucidere, asisten medical în cazul tentativei de sinucidere, vtmrilor sau îmbolnvirilor produse prin aciunea proprie a asiguratului; g) îndeprtarea defectelor fizice (tratamente cosmetice, operaii estetice etc.) i a anomaliilor congenitale; h) consultaia, investigaia medical, tratamentul pentru orice afeciune psihiatric, psihoterapeutic sau neurologic; i) recuperare, convalescen i fizioterapie; j) asistena medical pentru graviditate, natere, avortul (inclusiv avort terapeutic), întreruperea voluntar a sarcin ii, examinarea i tratamentul împotriva sterilitii, precum i fecundarea artificial. Se vor plti numai cheltuielile medicale de urgen în scopul salvrii vieii mamei i/sau copilului, în limita maxim de 500 euro numai dac primul serviciu este organizat exclusiv de compania de asisten medical; k) tratarea bolilor cu transmitere sexual, a infeciei cu HIV, SIDA i consecinele acestora; l) asistena medical acordat de rudele asiguratului; m) asistena medical acordat de homeopai, medici naturiti, proceduri medicale de investigare sau de tratament cu caracter experimental, specifice cercetrii medicale, precum i consecinele acestora; n) transplantul de organe; o) achiziionarea/repararea de: ochelari, lentile de contact, proteze auditive, proteze dentare, proteze ale membrelor, scaune/crucioare invalizi; p) vaccinri i complicaiile acestora; q) controalele medicale de rutin; r) asistena medical acordat asiguratului în cazul infestrii radioactive ca urmare a radiaiilor provocate de accelerarea artificial a particulelor atomice, accident nuclear sau explozie atomic; s) epidemie/pandemie, urgen de sntate naional sau global i orice efecte directe sau indirecte ale acestora ; t) cltoriile în scopul obinerii unor tratamente, îngrijiri, intervenii chirurgicale - considerate cereri abuzive; u) boli sau accidente rezultate în urma desfurrii unor activiti ce nu corespund cu scopul declarat al cltoriei; v) refuzul asiguratului de a urma recomandarea medicului de repatriere medical; w) zborul în calitate de pasager, pilot sau membru al echipajului unui aparat de zbor, altul decât cel aparinând unei societi autorizate de transporturi aeriene de persoane; x) vizita într-o ar în care exist o situaie de for major; y) orice eveniment asigurat produs pe teritoriul României, rii de cetenie sau reedin excepie cele pentru care este acoperit i le-a achiziionat prin Asigurri suplimentare; 7.2. Asigurtorul nu va plti Indemnizaia de asigurare, în cazul refuzului asiguratului de a respecta instruciunile echipei medicale, acest lucru ducând la pierderea dreptului la serviciile garantate prin polia de asigurare i implicit pierderea drepturilor sale în calitate de asigurat. 7.3. Asigurtorul nu va plti Indemnizaia de asigurare în cazul în care asiguratul a necesitat asisten medical ca urmare a desfurrii unor activiti cu caracter militar în strintate; ASIGURAREA DE RSPUNDERE CIVIL INDIVIDUAL 7.5. Asigurtorul nu va plti Indemnizaia de asigurare în cadrul Asigurrii de rspundere civil legal individual pentru:
- Rspunderea asiguratului fa de teri care se declaneaz ca urmare sau în legtur cu un act deliberat sau criminal;
- Rspunderea pentru daune provocate terilor de membrii familiei asiguratului, rude de pân la gradul IV ale acestuia, prepui
sau salariai ai acestuia;
- Rspunderea pentru daune provocate de asigurat membrilor familiei sale, rudelor de pân la gradul IV, prepuilor sau
salariailor si;
- Rspunderea pentru daune provocate terilor de animale ale asiguratului;
- Prejudicii de care rspunde asiguratul în legtur cu: a) Orice autovehicul sau vehicul (inclusiv remorca tras de acesta), înmatriculat, înmatriculabil sau neînmatriculabil,
b) Orice utilaj de construcii sau utilaj agricol,
THG 09-APRILIE 2021 Pg. 11/28
Groupama Asigurri S.A.
c) Orice ambarcaiune, nav, hidroglisor sau alte instalaii/echipamente plutitoare,
d) Orice aeronav, planor, avion sau alte mijloace similare indiferent dac asiguratul este proprietar, l-a închiriat, împrumutat,
utilizat, condus sau pilotat.
- Rspunderea pentru daune cauzate terilor rezultând din organizarea, pregtirea sau participarea la o competiie organizat
de o federaie sportiv, indiferent dac aceasta este sau nu autorizat i asigurat sub efectul legii;
- Rspunderea pentru daune provocate terilor în cursul desfurrii de activiti profesionale sau în cursul participrii la o
activitate organizat de o asociaie profesional, instituie sau colectivitate;
- Rspunderea civil profesional i/sau contractual;
- Rspunderea civil ce ar putea surveni urmare a unui incendiu, explozii sau a unei deversri/revrsri de ape;
- Amenzile contravenionale, penale sau de orice alt natur;
- Orice situaie care este o consecin a rspunderii pe care asiguratul o are ca rezultat al unei înelegeri fcute de ctre
acesta cu persoana prejudiciat, rspundere care nu s-ar aplica în cazul absenei înelegerii respective;
- Rspunderea pentru prejudicii aprute ca urmare a infestrii cu i/sau rspândirii oricror boli contagioase;
- Rspunderea pentru daune produse terilor sub influena consumului de alcool, al substanelor ilegale sau substanelor
narcotice sau medicamentelor care nu au fost prescrise, în prealabil, de vreo autoritate medical;
- Rspunderea pentru prejudicii aprute ca urmare a desfurrii de competiii i/sau competiii sportive/sporturi extreme
precum, automobilism, motociclism i/sau alpinism, box, polo, parautism, deltaplanorism i/sau scufundri subacvatice,
folosind un aparat de respiraie;
- Orice rspundere de natur contractual sau în legtur cu orice Contract;
- Rspunderea pentru daune aprute ca urmare a participrii asiguratului la demonstraii de strad, tulburri civile, greve,
manifestaii ilegale sau acte de terorism.
- Rspunderea pentru daune produse terilor ca rezultat al:
- deinerii sau utilizrii unui avion, unor vehicule tractate de cai sau mecanice/motorizate, biciclete, vase maritime (altele decât
brci cu rame, pontoane sau canoe), animale sau arme de foc;
- ocuprii (exceptând situaia temporar în scopul cltoriei) sau deinerii în proprietate de teren sau cldiri;
- desfurrii unei activiti comerciale, exercitrii unei profesii, prestrii unei munci manuale sau a unei ocupaii întâmpltoare; - Rspunderea în calitate de angajator sau sub incidena oricrui alt contract sau oricrei polie de asigurare;
- Rspunderea pentru daune morale;
- Pierderi financiare pure;
- Amenzi i/sau penaliti de orice tip, inclusiv despgubiri cu caracter punitiv.
ASIGURAREA DOCUMENTELOR 7.6. Asigurtorul nu va plti Indemnizaia de asigurare în cadrul Asigurrii documentelor pentru: a) producerea riscului asigurat cu intenie sau înelciune din partea asiguratului i/sau din partea unui apropiat al su (so/soie, prini, bunici, copii); b) orice alt document care nu este menionat la art. 2.1.7; c) documentele lsate în custodia unei persoane care nu are o responsabilitate oficial în a pstra proprietatea asiguratului; d) documentele furate dintr-un vehicul nesupravegheat, când nu exist o dovad concludent a unei intrri cu fora i într-un mod violent în vehicul (furt fr efracie) cu excepia situaiei în care documentele au fost încuiate în torpedo-ul sau în portbagajul vehiculului, acestea nefiind vizibile din exteriorul vehiculului; e) cazurile în care asiguratul nu solicit un raport scris din partea autoritilor locale în max. 24 ore de la constatarea pierderii sau furtului de documente; f) cheltuielile suplimentare efectuate de asigurat din cauza producerii riscului asigurat (ex. bilet de avion, cheltuieli de cazare etc.)
8. RESPONSABILITILE CONTRACTANTULUI I ALE ASIGURATULUI 8.1. Asiguratul este obligat s anune asigurtorul la producerea riscului asigurat conform art. 6.1. 8.2. Asiguratul este obligat s furnizeze asigurtorului toate datele i documentele necesare stabilirii cuantumului
Indemnizaiei de asigurare/despgubirii. Asiguratul va trebui s dovedeasc în mod expres data real de începere a
THG 09-APRILIE 2021 Pg. 12/28
Groupama Asigurri S.A.
cltoriei. 8.3. Prin prezentele Condiii, asiguratul împuternicete asigurtorul s obin de la medicii curani datele privind istoricul
medical, starea de sntate i tratamentul aplicat, dezlegându-i de secretul profesional. 8.4. Asiguratul, rudele sale, reprezentanii legali, trebuie s consimt la examinarea medical a asiguratului de ctre medicii
agreai de asigurtor. 8.5. Asiguratul trebuie s se informeze despre vaccinurile obligatorii pentru zona în care urmeaz s cltoreasc, precum i
cele recomandate ca necesare de autoritile locale i s le efectueze. 8.6. În cazul nerespectrii obligaiilor prevzute la art. 8.1-8.5, asigurtorul poate s refuze plata Indemnizaiei de asigurare
dac nu a putut stabili cauza producerii riscului asigurat i/ sau întinderea pagubei. 8.7. Contractantul se oblig s comunice tuturor membrilor grupului asigurat, prevederile Contractului de asigurare de grup i prevederile Condiiilor contractuale generale i ale Condiiilor contractuale specifice aferente fiecrei Asigurri i ale oricror alte prevederi agreate între pri pe toat durata Contractului de asigurare de grup. RESPONSABILITILE CONTRACTANTULUI I ALE ASIGURATULUI în cazul ASIGURRII DE RSPUNDERE CIVIL INDIVIDUAL 8.8. S ia toate msurile necesare pentru a preveni producerea pagubelor, precum i pentru limitarea acestora, în conformitate cu prevederile legale. 8.9. În cazul producerii evenimentului asigurat, asiguratul trebuie s comunice asigurtorului dac exist i alte polie de asigurare care acoper aceeai rspundere, la asigurtori diferii. Asiguratul trebuie s declare numele celorlali asigurtori, fiecare asigurtor fiind obligat la plat proporional cu limita de rspundere/suma asigurat i pân la concurena acesteia, fr ca asiguratul s poat încasa o despgubire mai mare decât prejudiciul efectiv, consecin direct a riscului acoperit.
8.10. La producerea riscului s ia, în cadrul limitei la care s-a facut Asigurarea, potrivit cu împrejurrile, msuri pentru limitarea pagubelor.
8.11. S întiineze imediat, în cazul producerii unor evenimente asigurate, dup caz, autoritile competente, poliia, pompierii, organele medicale,etc. solicitând acestora întocmirea de acte cu privire la cauzele i împrejurrile producerii evenimentului asigurat. 8.12. S conserve locul producerii evenimentului, s pstreze prile afectate i s le pun la dispoziia reprezentanilor sau experilor asigurtorului pentru constatare. 8.13. S furnizeze toate informaiile, datele, istoricul, actele i documentele solicitate de asigurtor i s permit acestuia s fac investigaii referitoare la cauza i mrimea pagubei. 8.14. S comunice asigurtorului, în scris, preteniile formulate de cei pgubii i s depun orice acte primite în legtur cu producerea evenimentului asigurat. 8.15. S nu fac nicio ofert, promisiune sau plat, fr acordul scris al asigurtorului, în caz contrar acestea nefiind opozabile asigurtorului. 8.16. S se apere în proces inând seama i de eventualele recomandri ale asigurtorului, inclusiv în ceea ce privete angajarea unui aprtor atât în prim instan cât i în cile de atac. Asigurtorul, pentru o mai bun aprare a intereselor asiguratului, poate folosi i calea interveniei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 8.17. Asiguratul este obligat s conserve dreptul de regres al asigurtorului împotriva celor vinovai de producerea daunei. 8.18.Dac din cauza nerespectrii de ctre asigurat a obligaiilor de mai sus (8.8-8.17), asigurtorul nu a putut determina cauzele care au generat evenimentul asigurat sau cuantumul despgubirii, aceasta are dreptul de a refuza plata despgubirii. 8.19. S nu renune la niciun drept i la nicio prescripie pe care o poate invoca în favoarea sa în raporturile cu terii prejudiciai. 9. MODIFICRI Solicitarea de modificare a Contractului de asigurare se poate efectua în perioada de valabilitate a acestuia, prin transmiterea de ctre asigurat/contractant a cererii de modificare care consta în: a. schimbarea numelui contractantului/asiguratului, în baza actelor de stare civil sau a hotrârilor judectoreti; Polia/Certificatul coninând modificrile efectuate va fi transmis asiguratului/contractantului, la solicitarea scris a acestuia, la adresa de coresponden; b. schimbarea adresei de coresponden, numr de telefon, adresa de mail a contractantului/asiguratului; 10. CORESPONDENA 10.1. Documentele ce au fost trimise asigurtorului, în vederea încheierii Contractului de asigurare sau ulterior intrrii lui în vigoare, au valoare juridic numai dac au fost prezentate în form scris semnate i datate i au fost înregistrate de asigurtor.
THG 09-APRILIE 2021 Pg. 13/28
Groupama Asigurri S.A.
Asigurm tot ce conteaz pentru tine.
Toate solicitrile contractantului/asiguratului sunt valabile începând cu data la care sunt înregistrate i acceptate de asigurtor. Formularele tipizate trebuie completate în totalitate i semnate de reprezentantul legal sau împuternicitul asiguratului/contractantului, având aplicat tampila firmei dac este cazul. 10.2. Adresa de coresponden a contractantului i asiguratului trebuie s fie pe teritoriul României. 10.3. În cazul în care asiguratul/contractantul îi va schimba adresa de coresponden fr a întiina în scris asigurtorul, toat corespondena transmis la ultima adres comunicat de acesta va fi considerat valabil i pe deplin opozabil acestuia. 10.4. Dac notificarea nu se poate transmite din cauz c partea destinatar i-a schimbat adresa de notificare, fr s comunice acest lucru celeilalte pri, sau în cazul respingerii sau refuzului de a primi notificarea (inclusiv în cazul lipsei de la adresa de coresponden i/sau al expirrii termenului de pstrare a corespondenei), notificarea respectiv se consider primit la data la care se constat imposibilitatea transmiterii acesteia sau refuzul de a primi notificarea. Orice alt modalitate de comunicare (fax, e–mail, etc.) se va lua în considerare numai în msura în care primirea este confirmat de ctre cealalt parte, respectiv de ctre destinatarul comunicrii.
11. CHELTUIELI 11.1.Tarifele i comisioanele care se refer la plata primelor de asigurare, dac sunt aplicabile, vor fi suportate de contractant/asigurat. Tarifele i comisioanele care se refer la plata Indemnizaiilor de asigurare, dac sunt aplicabile, vor fi suportate de cei îndreptii s le primeasc (în absena unei dispoziii legale contrarii). 11.2.Taxele i tarifele percepute de instituii (medic de familie, spital, IML, Poliie, Parchet etc.) pentru eliberarea documentelor solicitate de asigurtor în vederea încheierii/modificrii Contractului de asigurare sau a plii Indemnizaiei de asigurare vor fi suportate de contractant/asigurat/beneficiar. 12. TERITORIALITATE Asigurarea este valabil conform solicitrii asiguratului/contractantului, menionate în Polia/Certificatul de asigurare, astfel:
în Europa inclusiv Federaia Rus, Turcia i teritoriile de pe alte continente ale rilor europene sau
întreaga lume inclusiv/fr S.U.A. i Canada, exceptând graniele teritoriale ale României, ale rii de cetenie sau rii de reedin a asiguratului. În cazul achiziionrii Pachetului A asigurarea este valabil doar în Europa. 13. PREVEDERI FINALE 13.1. Condiiile acestei asigurri se completeaz cu dispoziiile legale în materie, în msura în care nu sunt reglementate prin prezentul contract. 13.2. Neînelegerile izvorâte din interpretarea i executarea Contractului de asigurare se vor soluiona pe cale amiabil, iar în situaia în care acest lucru nu mai este posibil, litigiul se va soluiona potrivit legislaiei în vigoare, de ctre instanele de judecat competente în România. 13.3 LEGEA APLICABIL este legea român i Contractul de asigurare va fi guvernat de legislaia din România. 13.4. Dac este necesar pentru scopul i natura Contractului de asigurare, exist posibilitatea ca prile contractante s introduc, de comun acord, prevederi diferite de cele menionate în prezentele Condiii de Asigurare, acestea trebuind s fie în acord cu legislaia în vigoare. 13.5. În cazul constatrii insolvabilitii asigurtorului, asiguratul/beneficiarul se poate adresa Fondului de garantare, conform prevederilor Legii nr. 213/2015. 13.6. Soluionarea petiiilor: În situaia în care asiguratul / beneficiarul menionat în polia de asigurare este nemulumit cu privire la modul de încheiere, executare sau incetare a contractului de asigurare, acesta poate formula o petiie în vederea soluionrii amiabile a situaiei. Avizarea i înregistrarea reclamaiilor se realizeaz: · în scris, prin depunerea reclamaiei la sediul central sau în ageniile teritoriale ale assigurtorului; · prin intermediul serviciilor potale sau prin curier ; · prin fax sau telefonic, apelând Centrul de Relatii Clienti Alo Groupama la numrul 0374 110 110 ; ·prin sistemul online de primire a petiiilor, la adresa de e-mail [email protected];Groupama Asigurari va rspunde cu privire la toate aspectele menionate în petiie în termen de cel mult 30 zile de la data înregistrrii acesteia, printr-o adres scris, comunicat pe adresa petentului. Totodat, asiguratul / beneficiarul are dreptul de a se adresa Autoritii de Supraveghere Financiar. Formularea unei petiii de ctre asigurat / beneficiar nu aduce atingere dreptului acestuia de a sesiza instanele de judecat competente. 13.7. Soluionare alternativ a litigiilor. În cazul apariiei unor eventuale dispute între prile Contractului de asigurare, ce
Groupama Asigurri S.A.
Asigurm tot ce conteaz pentru tine.
nu au putut fi soluionate pe cale amiabil, asiguratul/contractantul/beneficiarul persoan fizic, în calitate de consumator, poate apela la soluionarea alternativ a litigiului în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 4/2016 privind organizarea i funcionarea Entitii de Soluionare Alternativ a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN) i ale O.G. nr. 38/2015 privind soluionarea alternativ a litigiilor dintre consumatori i comerciani. Pentru a accesa procedurile de soluionare alternativ a litigiilor, asiguratul/contractantul/beneficiarul trebuie s se adreseze ctre SAL-FIN, entitate de soluionare alternativ a litigiilor în domeniul financiar non-bancar ce funcioneaz în cadrul Autoritii de Supraveghere Financiar. Solicitrile se adreseaz în scris, direct la sediul SAL-FIN, prin pot sau prin mijloace electronice de comunicare. Informaii detaliate cu privire la modul i condiiile de soluionare alternativ a litigiilor pot fi obinute la adresa de internet http://www.salfin.ro. Aceste demersuri nu îngrdesc dreptul asiguratului/contractantului/beneficiarului de a formula reclamaii la adresa asigurtorului i de a se adresa instanelor de judecat competente. 13.8. În cazul contractelor de asigurare încheiate online, Consumatorii au posibilitatea de a accesa procedurile de soluionare alternativ a litigiilor prin intermediul platformei europene de soluionare online a litigiilor (platforma SOL). Platforma SOL este un instrument digital creat de Comisia European pentru a facilita soluionarea independent, imparial, transparent, eficace, rapid i echitabil, pe cale extrajudiciar, a litigiilor care privesc obligaiile contractuale rezultate din contractele de vânzare sau de prestare de servicii online dintre un consumator care îi are reedina în Uniune i un comerciant stabilit în Uniune, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluionarea online a litigiilor în materie de consum i de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 i a Directivei 2009/22/CE (Regulament privind SOL în materie de consum). Platforma SOL poate fi accesat la urmatoarea adres: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show . 13.9. În general, Groupama Asigurri SA prelucreaz datele cu caracter personal furnizate direct de dvs. cu ocazia solicitrii unei oferte de asigurare sau în vederea încheierii unui contract de asigurare. În acelai timp, în cadrul unor produse de asigurare contractate de alte persoane, Groupama Asigurri SA poate prelucra datele dvs. cu caracter personal (date de identificare, de contact, vârsta, etc.) furnizate de contractantul asigurrii în cazul în care suntei desemnat asigurat sau beneficiar al asigurrii. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesar pentru încheierea contractului de asigurare, în caz de refuz Groupama Asigurri neputând s încheie sau s execute contractul vizat. Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în baza urmtoarelor temeiuri juridice: în vederea încheierii i derulrii contractului de asigurare, în special pentru a) evaluarea riscurilor i calculul primelor de asigurare, inclusiv prin crearea de profiluri, b) administrarea contractului, c) administrarea daunelor, d) comunicarea cu dvs. pe parcursul executrii contractului i în caz de daun; în vederea îndeplinirii obligaiilor legale sau a cerinelor reglementare aplicabile Groupama Asigurri SA, cum ar fi a) indeplinirea obligaiilor de prevenire i combatere a splrii banilor i a finanrii actelor de terorism sau de aplicare a sanciunilor internaionale, b) soluionarea petiiilor, c) obligaii de raportare, d) evidena documentelor operaionale i financiar-contabile; în vederea realizrii unor interese legitime ale Groupama Asigurri SA, în special pentru a) prevenirea fraudelor i a plilor nejustificate în cadrul dosarelor de daun; b) reasigurare, c) investigarea nivelului de adecvare a produsului la piaa int stabilit; d) analize statistice/ actuariale; e) studii de cercetare; f) recuperarea creanelor. În situaiile de prelucrare automat, Groupama Asigurri SA garanteaz dreptul dvs. de a obine intervenie uman din partea Groupama Asigurri SA, de a v exprima punctul de vedere i de a contesta decizia prin adresarea unei solicitri în acest sens pe adresa [email protected] Datele cu caracter personal privind sntatea (cum ar fi: date privind starea de sntate fizic i psihic sau afeciunile medicale declarate în chestionarele medicale i/sau care rezult din analizele medicale efectuate la încheierea unui contract de asigurare, datele medicale colectate de la furnizorii de servicii medicale pentru decontarea serviciilor accesate de ctre asigurat, datele medicale colectate în procesul de despgubire în cazul unui eveniment asigurat) sunt prelucrate, conform condiiilor de asigurare aplicabile, pentru: evaluarea riscului asigurat, calculul primelor de asigurare, accesarea serviciilor medicale asigurate i decontarea acestora i determinarea cuantumului despgubirii cuvenite. Temeiul legal al prelucrrii acestor date îl reprezint consimmântul dumneavoastr. Groupama Asigurri SA poate transmite datele dvs. cu caracter personal în vederea îndeplinirii obligaiilor sale legale sau decurgând din executarea contractului de asigurare ctre urmtorii destinatari /categorii de destinatari: Autoritatea de Supraveghere Financiar, Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor, autoritatea judectoreasc, organe de urmrire sau cercetare penal, institute naionale / servicii teritoriale de expertiz, alte autoriti publice centrale sau locale, ali asigurtori sau reasigurtori, intermediari în asigurri/reasigurri, alte entiti din grupul Groupama, consultani sau prestatori de servicii, alte persoane sau instituii publice sau private, în cazul în care furnizarea datelor cu caracter personal este necesar pentru a da curs unei solicitri care are la baz un temei legal ori pentru îndeplinirea obiectului de activ itate sau pentru respectarea obligaiilor decurgând din contractul de asigurare. Transferul datelor personale ctre ri tere
Groupama Asigurri S.A.
Asigurm tot ce conteaz pentru tine.
În cadrul executrii contractului de asigurare încheiat cu dvs., Groupama Asigurri SA ar putea fi pus în situaia de a transfera datele dvs. personale ctre ri tere (din afara Spaiului Economic European). În acest caz, Groupama Asigurri SA se va asigura fie c transferul se face ctre o ar care asigur un nivel adecvat de protecie, fie va lua garanii suplimentare adecvate de protecie a datelor dvs. personale, cum ar fi implementarea de clauze contractuale standard aprobate la nivel european sau reguli corporatiste obligatorii. Pentru a obine mai multe informaii despre garaniile aplicabile în caz de transfer ctre o ar ter sau pentru a obine o copie a acestora, putei transmite o cerere la sediul Groupama Asigurri SA din Bucureti. Durata stocrii datelor cu caracter personal Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesar pentru a respecta diversele obligaii legale sau reglementare. În cazul contractelor de asigurare, dosarele client sunt pstrate de regul 10 ani de la expirarea poliei sau de la ultima operaiune pe dosarul respectiv (oricare dintre acestea intervine mai târziu), iar în cazul ofertelor neurmate de încheierea unui contract de asigurare datele sunt pstrate de regul maxim 2 luni. La expirarea termenului de pstrare, datele vor fi terse. Drepturile dumneavoastr în calitate de persoan vizat În calitate de persoan vizat, avei urmtoarele drepturi:
de acces – putei obine informaii în legtur cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, precum i o copie a acestora;
la rectificare – putei solicita completarea sau actualizarea datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care sunt incomplete sau inexacte;
de a fi uitat – în anumite situaii, putei solicita tergerea datelor dvs. cu caracter personal;
la restricionarea prelucrrii – în anumite situaii, putei solicita prelucrarea condiionat a datelor cu caracter personal pân la soluionarea anumitor operaiuni referitoare la datele dvs.;
la opoziie – în situaia prelucrrii întemeiate pe realizarea unor interese legitime, v putei opune motivat unei astfel de prelucrri;
la portabilitatea datelor – putei solicita transmiterea datelor cu caracter personal furnizate de dvs. i prelucrate prin mijloace automate într-un format structurat, care poate fi citit automat. Fiecare drept dintre cele de mai sus se poate exercita prin trimiterea unei cereri scrise, semnate i datate, la sediul Groupama Asigurri SA din Bucureti. În situaia în care considerai c drepturile dvs. nu sunt respectate, v putei adresa responsabilului cu protecia datelor cu caracter personal la adresa de mai sus sau putei depune o plângere la Autoritatea Naional de Supraveghere i Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Datele de identificare i de contact ale Operatorului Groupama Asigurri SA, cu sediul social în Bucureti, strada Mihai Eminescu, nr. 45, sector 1, CUI 6291812, înregistrat la Registrul Comerului sub nr. J40/2857/2010, e-mail: [email protected], tel: 021/305 80 00, fax: 021/310 99 67. Responsabilul cu protecia datelor poate fi contactat la adresa de e-mail: [email protected] 13.10. Asigurtorul nu va acorda nici o garanie, nu va oferi nici un beneficiu, nu va fi obligat s plteasc nici o sum în temeiul prezentului contract, dac astfel de beneficii sau o astfel de plat l-ar expune la o sanciune, o interdicie sau o restricie prevzut într-o rezoluie de ctre Organizaia Naiunilor Unite i/sau a sanciunilor economice sau comerciale în temeiul legilor i reglementrilor adoptate de ctre Uniunea European, Frana, Statele Unite ale Americii sau de orice lege naional care prevede astfel de msuri. 13.11. CLAUZE NEUZUALE: Sunt clauze neuzuale i sunt acceptate expres de ctre asigurat/contractant prin semnarea
Poliei de asigurare urmtoarele articole: 2.1.1 litera c) teza final, art. 2.1.2 paragraful final, art. 2.1.5.4, art. 2.1.6 alin. final,
art. 4.5., art. 6.2., art. 6.4., art. 7 integral (7.1. – 7.6.), art. 8.6., art.8.18., art. 13.3., art. 13.9. din prezentele Condiii Generale
de Asigurare.
Groupama Asigurri S.A.
Asigurm tot ce conteaz pentru tine.
CONDIII SPECIALE – ASIGURAREA SUPLIMENTAR DE PROTECIE PRIVIND ANULAREA CLTORIEI (STORNO) 1. DEFINIII Agenie de turism/Furnizor de servicii de cltorie prin internet/electronic: persoana juridic, specializat, autorizat conform prevederilor legale în vigoare, prin care asiguratul a achiziionat i achitat pachetul de servicii de cltorie i biletul de cltorie acceptat i înregistrat de operatorul de servicii de cltorie sau de touroperator. Boala grav brusc sau accident grav: evenimentul care implic încetarea oricrei activiti profesionale sau de orice alt tip, cu recomandarea de repaus la pat i/sau de a nu prsi domiciliul (inclusiv pentru boli contagioase ce necesit carantin, precum varicela) i care duc la imposibilitatea plecrii într-o cltorie a persoanelor menionate în Contractul de prestri servicii/voucher i oblig asiguratul la anularea vacanei. Aceast recomandare trebuie s fie eliberat de un medic specialist de la o instituie medical autorizat conform prevederilor legale în vigoare i va fi prezentat asigurtorului. Bilet de cltorie: document de transport, emis de un furnizor autorizat în form pretiprit sau în format electronic, ce permite asiguratului s cltoreasc, bilet achiziionat prin intermediul Ageniei de turism/Furnizorului de servicii de cltorie prin internet. Biletul trebuie s conin detaliile complete referitoare la cltoria în strintate. Contract de comercializare a pachetului de servicii de cltorie: acordul de voin încheiat de asigurat în calitate de cumprtor cu Agentia de turism, care are ca obiect achiziionarea unui pachet de servicii de cltorie i biletul de avion acceptat i înregistrat de operatorul de transport sau de touroperator, în urma cruia, agenia de turism/furnizorul de servicii de cltorie prin internet îi elibereaz documentele de cltorie i documentele de plat. Servicii de cltorie: servicii achiziionate i achitate, direct sau prin intermediul unei Agenii de turism/Furnizor de servicii prin internet care pot fi dovedite printr-un contract de prestri servicii/voucher inregistrat pe numele asiguratului beneficiar al acestora, precum: bilete de transport (indiferent de mijlocul de transport ales i tipul, cltor – ex: tren/avion sau utilizator – ex: închiriere main/ rulot/ ambarcaiune), pachete turistice (cazare, mas, excursii, circuite), evenimente organizate (bilete de acces la muzee, parcuri de distracii, concerte, experiene spa&beauty, zboruri de agrement, activiti nautice sau de aventur) etc. 2. RISCURI ASIGURATE În funcie de Pachetul de baz ales limitele de despgubire pot fi:
ASIGURRI SUPLIMENTARE Sum asigurat
Max. 1 000 euro/asigurat pentru max. 2 venimente
Max. 3 000 euro/asigurat pentru max. 2 venimente
Max. 5 000 euro/asigurat pentru max. 2 evenimente
În cazul în care pe poli au fost nominalizai membrii familiei, suma asigurat pentru anularea cltoriei va fi limita maxim de despgubire pentru familie
2.1.GROUPAMA ASIGURRI S.A., în schimbul achitrii Primei de asigurare de ctre asigurat/contractant, în limita Sumei asigurate, acoper pierderile financiare ale asiguratului/familiei asiguratului, respectiv contravaloarea penalitilor datorate Ageniei de turism/Furnizorului de servicii de cltorie, ca urmare a anulrii cltoriei din cauza producerii riscului asigurat, în urmtoarele situaii: a) anularea de ctre asigurat a contractului de comercializare a pachetului de servicii de cltorie încheiat cu Agenia de turism ori a rezervrilor fcute direct de la Furnizorii de servicii de cltorie prin internet, pentru care poate face dovada plii prin documente care atest plata, cu condiia ca anularea s fie necesar i inevitabil din cauza apariiei unui eveniment asigurat; b) anularea rezervrii pentru bilete de cltorie, acceptate i înregistrate de operatorul de transport sau de touroperator, la iniiativa asiguratului, din cauza apariiei unui eveniment asigurat.
THG 09-APRILIE 2021 Pg. 17/28
Groupama Asigurri S.A.
Asigurm tot ce conteaz pentru tine.
Biletele de avion pentru curse de tip charter sunt preluate în asigurare doar dac fac parte din pachetele de servicii de cltorie. Biletele de avion pentru curse de linie pot fi preluate în asigurare i separat. Evenimente asigurate:
medicale: îmbolnvirea grav brusc, vtmarea cauzat de un accident sau decesul unuia dintre urmtoarele persoane: asiguratul; soul/soia, prinii, copiii, bunicii, fraii/surorile asiguratului;
familiale: naterea prematur a unui copil al asiguratului;
materiale: daune materiale grave (incendiu, vandalism, inundaii, cutremur, trsnet, explozii, alunecri de teren, furtuni, cderi de copaci, accident aviatic, furt prin efracie – dovedite prin documente emise de autoritile competente, din care s reias producerea evenimentului), produse locuinei proprietate personal/domiciliului/sediului principal al firmei la care este acionar/administrator persoana asigurat, iar în urma acestor evenimente prezena persoanei asigurate este indispensabil;
legale: - pierderea sau furtul documentelor de identitate aparinând asiguratului, cu maxim 48 ore înaintea plecrii, sub rezerva ca aceste acte s fie indispensabile desfurrii cltoriei;
- primirea de ctre asigurat a unei citaii pentru prezentarea pe perioada cltoriei la o instan judectoreasc (se acoper doar citaiile emise i primite de ctre asigurat ulterior datei de achiziionare a Pachetului de servicii de cltorie). - concedierea neateptat de ctre angajator a asiguratului (transmis de angajator cu cel mult 5 zile calendaristice înainte de data de început a cltoriei) pentru motive neimputabile acestuia. Protecia prin asigurare nu exist în cazul încetrii contractului de munc cu acordul prilor sau din vina asiguratului.
2.2. În cazul Contractelor de achiziionare a pachetelor de servicii de cltorie încheiate pentru un grup de persoane (2 sau mai
multe persoane), cel care beneficiaz de acoperirea Poliei de asigurare (inclusiv riscul de anulare a cltoriei) este asiguratul
nominalizat în Polia/Certificatul de asigurare, pentru prejudiciul propriu.
3. ÎNCEPEREA I ÎNCETAREA ASIGURRII SUPLIMENTARE 3.1. Rspunderea asigurtorului, pentru fiecare cltorie, începe în momentul îndeplinirii cumulative a urmtoarelor condiii: a) cu maximum 30 de zile anterior datei de plecare în cltorie; b) dup data semnrii contractului de achiziie a pachetului de servicii de cltorie sau dup data rezervrii biletelor de avion, acceptate i înregistrate de operatorul de transport aerian sau de tour operator sau dup data achitrii de ctre asigurat direct ctre furnizorii de servicii de cltorie prin internet a respectivelor servicii; c) dup achitarea primei de asigurare de ctre contractant/asigurat. 3.2. Rspunderea asigurtorului înceteaz în una din situaiile urmtoare, indiferent care dintre acestea intervine mai întâi, pentru fiecare vacan: a) la începerea derulrii pachetului de servicii de cltorie, conform contractului de achiziionare a acestuia, în cazul riscului de anulare a contractului de comercializare a pachetului de servicii de cltorie sau la data plecrii în sejur, conform cu rezervrile fcute de asigurat direct de la Furnizorii de servicii de cltorie prin internet, precum i la data i ora decolrii cursei aeriene programate pentru biletele de avion; b) în cazul cesionrii de ctre asigurat a Contractului de achiziionare a pachetului de servicii de cltorie unei tere persoane; c) la data încetrii înainte de termen (prin reziliere/denunare) a Contractului de achiziionare a serviciilor de cltorie; d) la data plii indemnizaiei pentru riscul asigurat; e) dup primele dou evenimente asigurate înregistrate de pe durata asigurrii.
3.3. În cazul producerii evenimentului asigurat prin prezenta Asigurare suplimentar, acoperirea oricrui alt risc asigurat prin
Contractul de asigurare înceteaz.
4. SUMA ASIGURAT În cadrul acestei Asigurri suplimentare se vor acoperi maxim 2 evenimente în limita sumei asigurate pentru anularea cltoriei de pe Polia/Certificatul de asigurare. 5. MODALITATEA DE PLAT A INDEMNIZAIILOR 5.1. Pe baza cererii de despgubire i a documentelor justificative depuse, asigurtorul întocmete i instrumenteaz dosarul de daun. Asiguratul va notifica asigurtorul cu minim 24 ore i maximum 30 de zile anterior datei de plecare în cltorie. 5.2. Despgubirea reprezint nivelul pierderii financiare suferite de asigurat i justificat prin documente, respectiv suma pltit i nerestituibil conform prevederilor Contractului/voucher-ului de comercializare a pachetelor de servicii de cltorie încheiat de acesta, dar nu mai mult decât suma asigurat precizat în Contractul de asigurare.
THG 09-APRILIE 2021 Pg. 18/28
Groupama Asigurri S.A.
Asigurm tot ce conteaz pentru tine.
5.3. În cazul în care suma asigurat a fost stabilit în valut i plata primelor de asigurare a fost efectuata în lei, indemnizaia se va plti în lei la cursul de referin comunicat de B.N.R, valabil la data achitrii pachetului turistic. 5.4. Lipsa contractului de achiziionare a pachetului de servicii de cltorie dintre agenia de turism i asigurat sau a biletului de avion ori lipsa dovezii rezervrii i plaii fcute online sau retragerea asiguratului din cadrul unui asemenea contract din alte cauze decât cele precizate în Condiiile de asigurare, permite asigurtorului s refuze plata despgubirii. 5.5. În cazul în care asiguratul nu poate participa la cltorie i transfer Contractul de comercializare a serviciilor de cltorie unei tere persoane, asiguratorul nu va acorda despgubirea asiguratului. 5.6. În cazul în care asiguratul nu poate utiliza biletele de avion pentru cursele de linie i revinde respectivele bilete sau obine preschimbarea/reprogramarea lor, asigurtorul nu va plti despgubiri pentru respectivele curse. 6. EXCLUDERI GROUPAMA ASIGURRI S.A. nu acord despgubiri pentru: 6.1. Preteniile pentru sume pe care contractantul/asiguratul are dreptul sa le recupereze de la Agenia de turism conform clauzelor precizate în Contractul de comercializare a pachetelor de servicii de cltorie sau direct de la unitatea de cazare, transport; 6.2. Preteniile pentru rambursarea sumelor reprezentând valoarea biletelor de cltorie, dac anularea cltoriei se datoreaz imposibilitii companiei de a onora serviciile de transport; 6.3. Cheltuielile efectuate de contractant/asigurat înaintea începerii derulrii pachetului de servicii, care nu au fost incluse în preul pachetului de servicii de cltorie (taxe de viz, de aeroport, asigurri medicale de cltorie, vaccinri, etc.); 6.4. Anularea cltoriei din cauza nevaccinrii sau din cauza consecinelor vaccinrii obligatorii; 6.5. Neefectuarea cltoriei din cauza neacordrii vizei de intrare în ara de tranzit sau de destinaie; 6.6. Neefectuarea cltoriei din cauza primirii unei citaii într-o cauz în care asiguratul are calitate procesual de reclamant sau într-o cauz care formeaz obiectul unei ci de atac, dac citaia a fost emis anterior achiziionrii pachetului de servicii de cltorie/biletului de avion; 6.7. Situaiile de for major; 6.8. Costurile consecutive unei modificri a datei plecrii, cu excepia situaiei în care modificarea datei plecrii este determinat de producerea unui risc asigurat; 6.9. Nerespectarea de ctre asigurat a clauzelor Contractului de asigurare sau ale Contractului de comercializare a pachetului de servicii de cltorie; 6.10. Riscurile produse înaintea încheierii Contractului de comercializare a pachetului de servicii de cltorie ori a rezervrilor fcute de asigurat direct de la Furnizorii de servicii de cltorie prin internet; 6.11. Anularea cltoriei ca urmare a oricrei majorri a tarifelor aferente serviciilor achiziionate fie prin Contractul de comercializare a serviciilor de cltorie, fie prin rezervrile fcute de asigurat direct de la Furnizorii de servicii de cltorie prin internet; 6.12 Anulrile cltoriilor datorate: - bolilor asiguratului, diagnosticate anterior datei de intrare în asigurare; - bolilor psihice i bolilor alergice; - denunrii de ctre agenia de turism a contractului de achiziionare a pachetului de servicii de cltorie; - evenimentelor i bolilor produse ca urmare a consumului de alcool i droguri; - unor intervenii chirurgicale planificate i amânate; - epidemie/pandemie, urgen de sntate naional sau global i orice efecte directe sau indirecte ale acestora; - penalizrilor aplicate/pierderilor suferite ca urmare a modificrii datei de început a derulrii pachetului turistic;
- sumelor rezultate din majorarea tarifelor aferente serviciilor achiziionate prin Contractul de achiziionare a pachetului de servicii de cltorie;
- Polielor/Certificatelor emise ulterior datei de încheiere a Contractului de achiziionare a pachetului turistic/documentelor de cltorie;
- concedierii asiguratului, în cazul în care asiguratul este rud de gradul I sau II cu administratorul/acionar al firmei angajatoare;
- insolvabilitatea Ageniei de turism/Furnizorului de servicii de cltorie prin internet/electronic;
- modificrilor beneficiarilor în pachetul de servicii de cltorie, fr ca asigurtorul s fi fost întiinat despre aceste modificari. Toate prevederile Condiiilor generale rmân aplicabile în msura în care prin prezenta Asigurare suplimentar nu se prevede contrariul. Prevederile Condiiilor speciale se completeaz cu cele ale Poliei de asigurare si ale Condiiilor generale THG 09-Aprilie 2021.
THG 09-APRILIE 2021 Pg. 19/28
Groupama Asigurri S.A.
Asigurm tot ce conteaz pentru tine.
Prevederile Condiiilor speciale – Asigurarea suplimentar de protecie privind anularea cltoriei (STORNO) sunt aplicabile doar în cazurile în care aceste Condiii speciale sunt solicitate în mod expres de ctre asigurat i sunt menionate pe Polia de asigurare.
Clauze Neuzuale: Sunt clauze neuzuale i sunt acceptate expres de ctre asigurat/contractant prin se