ASG

  • View
    160

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of ASG

ISI KANDUNGANMuka surat HalamanBab 1 1.0Pengenalan21.1Definisi3

Bab 22.0Artikel Artikel Pengajaran dan Pembelajaran Transformasi dalam Matematik Menengah Rendah32.1Atikel I 32.2Artikel II 4

Bab 33.0Pengenalan83.1Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Artikel I93.2Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Artikel II9

Bab 44.0Cadangan Aktiviti dan Strategi dan Pembelajaran Tajuk Transformasi @ Penjelmaan Matematik Menengah Rendah (Tingkatan 2) 104.1Aktiviti Pengajaran Tajuk Transformasi104.2Strategi Aktiviti Pembelajaran Tajuk Transformasi @ Penjelmaan bagi Pelajar Pelajar Berpencapaian Rendah18

Bab 55.0Kesimpulan21

Senarai Rujukan22

BAB 1

1.0 PENGENALANNg See Ngean (dlm Baharudin Moktar, 1991), menyatakan bahawa Matematik adalah satu matapelajaran yang bersifat hierarki, iaitu pembelajaran secara berperingkat-peringkat. Situasi ini juga berlaku dalam pengajaran tajuk Transformations (Penjelmaan).Ini kerana Transformations mula diajar dari tingkatan dua seterusnya sebahagian tajuk di tingkatan tiga dan empat. Amat penting untuk pelajar diberi kefahaman dan pengukuhan yang jelas tentang konsep dan asas Transformations. Pelajar didapati menghadapi masalah untuk memahami Transformations berkaitan Translation (Transilasi), Rotation (Putaran) dan Reflection (Pantulan) tentang bagaimana untuk menggambarkan pergerakkan objek atau bentuk di atas satah. Menurut Kidder (1976), kebanyakkan pelajar berfikir bahawa sisi-sisi segitiga akan berubah apabila segitiga tersebut diputarkan di atas satah. Selain itu, kesilapan pelajar turut berlaku apabila pelajar hanya berfikir dan bersandar kepada istilah-istilah Transformations pada nombor-nombor satah dan bukan perubahan pada keseluruhan satah. Pengajaran dan pembelajaran transformasi adalah suatu aspek penting dalam matematik menengah rendah. Tugasan ini tertumpu kepada strategi strategi untuk mengajar konsep konsep asas transformasi yang dikemukan melalui dua artikel yang akan dibincangkan. Berdasarkan Sukatan Pelajaran Tingkatan 2, konsep konsep asas transformasi diajar dalam Bab 11 iaitu tajuk Transformations (Penjelmaan) . Tajuk penjelmaan dalam Bab 11, Tingkatan 2 melibatkan subtopik konsep penjelmaan, translasi, pantulan, putaran, isometrik, kekongruenan dan sisi empat melalui konsep penjelmaan. Bab ini adalah bab yang agak sukar untuk difahami oleh pelajar sekolah menengah rendah kerana melibatkan banyak kemahiran dan perkaitan dalam memahami setiap konsep transformasi. Tajuk ini juga diteruskan lagi dalam Sukatan Pelajaran Tingkatan 3 ,Bab 10, iaitu tajuk Transformations (Penjelmaan II). Penjelmaan II melibatkan dua subtopik ataupun konsep iaitu konsep keserupaan dan pembesaran.

1.1 DEFINISIMenurut Aina Husna Dilah, Transformasi melibatkan pergerakan atau perubahan sesuatu objek pd kedudukan posisi asal ke suatu posisi yang baru. Objek pada kedudukan posisi yang baru dipanggil imej. Setiap titik pada objek akan dipetakan kepada titik yang lain pada imej objek tersebut. Selain itu, transformasi merupakan suatu istilah umum untuk empat cara khusus untuk memanipulasi bentuk titik, garis atau bentuk. Bentuk asal dari sesuatu objek dipanggil pra imej dan bentuk akhir serta kedudukan akhir objek adalah imej yang telah melalui proses transformasi. Translasi, pentulan dan putaran merupakan suatu transformasi isometrik kerana setiap imej yang telah dipetakan daripada objek adalah sama dari segi saiz dan juga bentuknya. kita juga boleh menyatakan di sini bahawa objek dan juga imej yang telah dipetakan adalah bersifat kongruen. Transformasi perluasan tidak termasuk dalam kumpulan transformasi isometrik. ini adalah kerana saiz imej sesuatu objek yang terhasil adalah tidak sama dengan saiz objek yang asal. Objek asal dan segi bentuk sahaja tetapi mereka mempunyai ukuran yang berbeza.

BAB 22.0 ARTIKEL ARTIKEL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TRANSFORMASI DALAM MATEMATIK MENENGAH RENDAHBab ini akan membincangkan dua artikel yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran bab Transformations (Penjelmaan) yang menumpukan kepada strategi strategi pengajaran dalam mempelajari konsep konsep asas transformasi.

2.1ARTIKEL IKEBERKESANAN PENGGUNAAN PERISIAN PERMAINAN PENDIDIKAN GOTRANS DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIK PELAJAR TINGKATAN DUA

Disediakan oleh:EMRAM [email protected] Kampus Sultan Abdul Halim

Perisian yang dinamakan sebagai Gotrans ini merupakan satu perisian pembelajaran yang berpusatkan murid. Ianya merupakan kaedah pembelajaran alternatif yang bertujuan untuk memberi suasana baru kepada pelajar iaitu mereka berhibur semasa belajar (Xiaohong Zhao, 2000). Gotrans turut menerapkan teori-teori pembelajaran iaitu teori tingkahlaku, teori kognitif dan teori konstruktif. Pengaplikasian teori-teori ini dilihat dapat membantu pelajar dengan baik dari aspek pembangunan intelektual dalam pengajaran dan pembelajaran matematik (Noor Shah Saad, 2005). Prosedur pembangunan koswer Gotrans adalah berdasarkan model pembangunan ADDIE. Model ini juga dikenali sebagai ISD (Instructional System Design atau SAT System Approach to Training). Model ini merupakan salah satu daripada reka bentuk instruksi sistematik yang mempunyai lima fasa iaitu analisis, reka bentuk, pembangunan, perlaksanaan dan penilaian (Rossett, 1987).

Pembangunan Koswer GotransModel reka bentuk instruksi yang digunakan untuk pembangunan koswer Gotrans adalah Model ADDIE (Molenda, M, Pershing, J.A dan Reigeluth, C. M 1996). Setiap elemen yang terkandung di dalam fasa-fasa model ADDIE iaitu analisis melibatkan elemen seperti pelajar, persekitaran dan tugasan. Fasa reka bentuk terdiri daripada penentuan objektif pembelajaran, penentuan fungsi guru dan pelajar, serta strategi pengajaran dan penilaian. Elemen-elemen dalam fasa pembangunan pula adalah berkaitan penyediaan manual pengguna, pengujian prototaip dan pembangunan Gotrans. Dalam fasa terakhir iaitu fasa implimentasi pula merangkumi proses menggunakan koswer Gotrans kepada pelajar di persekitaran sebenar. Elemen penilaian pula dibahagikan kepada dua jenis. Penilaian pertama ialah penilaian berterusan dalam fasa pembangunan Gotrans seperti yang dicadangkan dalam model ADDIE. Manakala penilaian kedua meliputi ujian pra dan ujian pasca. Menurut Tang Howe Eng, (2005) kaedah ini bagi menentukan kesesuaian dan keberkesanannya.

Bagi memulakan permainan, pelajar perlu membuat pilihan sama ada ingin memulakan permainan yang baru atau menyambung permainan yang telah disimpan sebelum ini. Koswer Gotrans juga menawarkan menu bantuan dan tutorial bagi pelajar yang baru pertama kali menggunakannya. Permainan ini dimainkan secara linear, iaitu pelajar perlu menghabiskan semua tahap permainan aras mudah sebelum bergerak ke tahap sederhana dan ke tahap sukar seperti yang disarankan oleh teori pembelajaran kostruktivisme. Teori ini menyatakan perlu ada peluang kepada pelajar membina kefahaman melalui jaringan antara idea dan fakta yang sedang dipelajari (Yusri Abdullah, 2009). Tahap-tahap permainan bagi setiap sub tajuk ini tidak sama kerana ia berhubungkait dengan kesesuaian kandungan isi pelajaran. Dalam sub tajuk Transilation dan Reflextion terdapat empat tahap permainan yang dibahagikan kepada dua bahagian. Manakala dalam sub tajuk Rotation pula, pelajar perlu menghabiskan 8 tahap permainan sebelum mereka dapat menamatkan permainan dengan jayanya. Bagi Pelajar yang berjaya menghabiskan kesemua tahap permainan, mereka diberi peluang untuk melabelkan nama pada papan skor 10 markah tertinggi. Seterusnya pelajar boleh membuat pilihan sama ada ingin bermain semula atau menamatkan permainan.

Rajah 1 Struktur Koswer Permainan Pendidikan Gotrans

Rajah 2. Penggabungan komponen Gotrans Rajah 3. Muka utama Gotrans

Rajah 4. Antaramuka Gotrans tajuk Translations

2.2ARTIKEL II

Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Berbantukan Komputer: Keberkesanan Perisian The Geometers Sketchpad Untuk Tajuk Penjelmaan oleh Nor Hayati Bt. Hj. Mt. Ali Institut Perguruan Darulaman, Jitra

The Geometers Sketchpad dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik

Perisian GSP merupakan salah satu alat teknologi maklumat yang mampu membantu guru untuk menyampaikan isi pengajaran. GSP merupakan satu perisian khusus yang dapat digunakan untuk membina rajah-rajah geometri, melukis garisan, mengukur panjang, sudut dan mengira perimeter, luas dan lain-lain. Perisian GSP yang berkapasiti 1.33 MB telah dihasilkan oleh Nicholas Jackiw pada Mac 1993 bagi memudahkan para pengguna melukis apa jua bentuk geometri, seperti segitiga, bulatan, garisan-garisan lurus, bongkah-bongkah serta pelbagai bentuk dalam tiga dimensi. Perisian tersebut juga dapat membantu pelajar menyelesaikan masalah dalam bidang algebra, trigonometri dan kalkulus. Ia juga dapat diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran translasi, pantulan, putaran dan pembesaran, di samping dapat membuat pengiraan dan pengukuran dengan lebih cepat dan tepat.

Pada asalnya, perisian GSP dibentuk untuk kegunaan para pelajar sekolah menengah. Disebabkan perisian ini dihasilkan dalam pelbagai bahasa, maka ia sesuai digunakan bersama-sama dengan peralatan yang dipilih oleh beribu-ribu pengguna di seluruh dunia. Melalui perisian GSP, para pelajar akan dapat belajar secara kendiri dan ini akan membantu mereka untuk mengingati sesuatu konsep dalam mata pelajaran matematik dengan lebih berkesan. (Mathematical Catalog 1999-2000).

Perisian GSP mempunyai beberapa kelebihan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Sebagai contoh, ia boleh digunakan untuk meneroka pelbagai rajah baru tanpa memadam atau melukis semula rajah berkenaan. Dengan berbantukan perisian GSP, pengguna boleh melukis sebuah segitiga dengan hanya memberi arahan secara mengklik pada menu bar yang bersesuaian. Pengubahsuaian ke atas bentuk segitiga yang dibina boleh dilakukan dengan

Search related