ARYA

 • View
  258

 • Download
  72

Embed Size (px)

Text of ARYA

 • Page1of54

  ARYA PENANGSANG

  DAMAR SHASHANGKA

 • Page2of54

  TRAGEDI DI DEMAK BINTORO

  PadamasaawalSultanTrengganadiangkatsebagaiSultankeIIIDemak Bintara, garis politik fleksibel model Islam Abanganmenjadi pilihan Sultan Trenggana. Namun menjelangpertengahan tampuk pemerintahannya, terpicu melihatkeberhasilan Kesultanan Cirebon mampu menghancurkanPajajaran dengan bantuan militer Demak Bintara, pandanganpolitikSultanTrenganaberubahhaluan.Kemenangan Cirebon atas sokongan militer Demak membuatSultan Trenggana menjadi yakin akan kekuatan angkatanbersenjatanya.Makaberturutturut,Demakmengadakanagresimiliter ke Jawa bagian timur dimana sisasisa bangsawanMajapahit masih punya daerah kekuasan dan mendominasidisana.

  Satu demi satu, daerahdaerah di wilayah Jawa bagian timur, ditundukkan dengan kekuatanbersenjata.KekuasaanDemakBintarasemakinmelebardanmeluaskearahtimurpulauJawa.Semenjak tahun 1527, peperangan demi peperangan terus terjadi.Hingga pada tahun 1546,ketikaSultanTrengganamemimpinsendiripeperangandiwilayahPanarukan(sekarangmasukwilayah Situbondo, Jawa Timur ), Sultan Trenggana tewas! Kabar kematian Sultan Trengganamengguncangkan ibu kota Demak. Agresi militer yg bertujuan untuk menguasai wilayahPanarukandanselanjutnyaBanyuwangi,gagal!Kononmenurut cerita tutur, kematian Sultan Trenggana tidak terjadi dimedan laga.NamunterjadidikalaSultanTrengganatengahmenerimadelegasiparabangsawandaridaerahtaklukanbaru. Konon ketika pertemuan terjadi, Sulta Trenggana menyuruh salah seorang bangsawanmengambilkanbahanbahanuntukmengunyah sirihyang terletak tak jauhdimejaperjamuan.Karuan, bangsawan Jawa timur yang disuruh merasa tersinggung. Walaupun daerahkekuasaannyatelahmengakuikalahdantundukkepadaDemak,namuntidakseharusnyaSultanmemerintah dia mengambilkan bahanbahan untuk mengunyah sirih. Bagaimanapu juga, diatetap seorang bangsawan.Masih banyak abdi dalem atau pelayan Sultan uyang bisa disuruhuntukitu.Tapi dengan berpurapura memenuhi permintaan Sultan, bangsawan ini mendekati tempatduduk Sultan. Begitu sudah dekat, dihunusnya keris dan ditusukkannya ke tubuh SultanTrenggana!SultanTrengganatewasseketikaditempatperjamuan.DanbangsawanyangnekadmembunuhSultanTrengganaberikutdelegasinya,mendapathukumansetimpal,penggalkepala!KabartewasnyaSultanTrengganadiPanarukanmengguncangkanDemakBintara.JenazahSultanTrenggana setelah diberi rempahrempah agar tidak cepatmembusuk, dibawa pulang ke ibukotaDemakmelaluijalurlaut.

 • Page3of54

  DemakBintaraberkabung!Takkurang, seluruhputra lakilakiRadenPatah,mulaiyangsulungAdipati Yunus atau Pangeran Sabrang Lor, lantas Pangeran Suryawiyata atau Pangeran SekarSeda Lepen, dan kini Pangeran Trenggana atau Sultan Trenggana, semua meninggal karenaterbunuh!KasakkusukberedarditengahmasyarakatJawa,bahwatrahDemakmemangtengahmendapatkutukandariparaleluhurtanahJawa!Dengan wafatnya Sultan Trenggana, maka secepatnya diangkatlah penggantinya. Dan putrasulungSultanTrenggana,yaituPangeranPrawataatauSunanPrawata,terpilih.DiadikukuhkansebgaiSultanSyahAlamAkbarJiemBoenningratIV.PangeranPrawataatau SunanPrawatamemiliki cacatmata, yaitubuta.Kononhal ini karenakutukan Pangeran Suryawiyata, pamannya sendiri, saat Pangeran Prawata disaat mudanyamembunuhpamannya itu terkaitpemberontakanyangdia lakukan. (Lebih jelasbacacatatansayaJakaTingkir:DamarShashangka).SosokPangeranPrawataatauSunanPrawata, tidaklahbegitupopulardimataparabangsawanDemak Bintara. Diamdiam, didalam tubuh birokrasi dan angkatan bersenjata Demak, sudahterpecahdalamduakubu.KubupertamamendukungSunanKudusdenganJipangPanolannya.SedangkankubukeduamendukungJakaTingkiratauAdipatiAdiwijayadenganPajangnya.PendukungSunanKudusadalahmerekamerekayangberhalauankeras.SedangkanpendukungJakaTingkiradalahmerekmerekayangdulumemberikandukungankepadaSultanTrengganaditambahsisasisalasykarMajapahityangberkedudukandiJawabagiantengah.Paralasykarinimerapatkan barisan dibelakang Jaka Tingkir, putra Ki Ageng Pengging yang sangat merekahormati. ( Ki Ageng Pengging dan putranya, Jaka Tingkir sesungguhnya beragama ShiwaBuddha,olehkarena itu,sampaisekarang tidakadamakamdarikedua tokoh ini. JakaTingkirtidak pernah berguru kepada Sunan Kudus maupun Sunan Kalijaga. Namun, kepada SunanKalijaga,JakaTingkirsangatsangatmenaruhhormat.MuridmuridSunanKalijaga,adalahdaritrahTarubyangkelakmenurunkanPanembahanSenopati,pendiriKesultananMataram Islam.Sudahsaatnyasejarahdiluruskan.:DamarShashangka).DipihakSunanKudus,AryaPenangsang,putraPangeranSuryawiyata,telahditampilkansebagaipemimpin kubu Putihan. Arya Penangsang yang masih berusia 26 tahun saat itu, tumbuhmenjadi sosokpemudayangahlibeladiridanolahkanuraganberkatbimbinganSunanKudussecarakhusus!NamaAryaPenangsangsangatditakuti.Disamping terkenalkerasperangainya,kesaktianyangdimilikinya jugamembuat lawanberfikirseratuskaliuntukberhadapandenganputraPangeranSuryawiyataini!Begitu Sunan Prawata dikukuhkan sebagai Sultan Demak IV, tampuk pemerintahan JipangPanolan yang telah vacuum untuk beberapa tahun semenjak pemberontakan PangeranSuryawiyata yang menemui kegagalan, tanpa persetujuan Sultan Demak, Arya Penangsanglangsung dikukuhkan sebagai Adipati Jipang Panolan. Dan Sunan Kudus, bermain dibalikperistiwaitu!Peristiwa penobatan ini mengejutkan pihak yang berseberangan dengan Jipang Panolan danantekanteknya.Takurung,JakaTingkiratauAdipatiAdiwijayadidukungbeberapaAdipatiyangprodengannya,menyarankankepadaSultanDemakIVuntuksegeramengambiltindakantegas!

 • Page4of54

  JipangPanolanadalahwilayahDemakBintara, tidak sepatutnya terjadipengangkatan seorangAdipatitanpapersetujuanSultanDemaksendiri!Situasi politik Demak Bintara mulai memanas. Manakala Sultan Demak IV sudah berencanamelepas jabatan Arya Penangsang sebagai Adipati dan hendak menggantikannya denganseorangpejabat lain, terdengarkabaryangsangatmengejutkan,bahwaSultanDemak IVatauSunanPrawata,tewasterbunuhberikutsangpermaisuri!Demak Bintara terguncang! Dan yang lebih mengejutkan lagi, selain jenazah Sultan danpermaisuri,ditempatkejadian jugaterdapat jenazahseorang lakilakimisteriusdengansebilahkerismenancapdidadanyadan keris tersebut tak lainadalahKerisKyaiBrongot SetanKober,pusakamilikSunanKudus!Tidakada saksimata lain saatperistiwaberdarah itu terjadi kecuali sosokAryaPangiri,putraSultanyangmasihkecil.AryaPangiriselamatkarenadiabersembunyidibawahkolongranjangsewaktuperistiwaituterjadi!Sultan Demak, sang permaisuri berikut putranya Arya Pangiri sebenarnya adalah targetpembunuhan.Tapi,AryaPangiriberhasillolosdarimaut!RatuKalinyamat,bibiAryaPangiri,adikSultanDemakIV(BacacatatansayaJakaTingkir:DamarShashangka) segera membaw Arya Pangiri secepatnya ke Jepara. Keselamatan Arya Pangiritengah terancam dan Ratu Kalinyamat tahu betul siapa dalang dibalik pembunuhan keluargaSultanDemak,kakaknyaitu.Ratu Kalinyamat diamdiam juga membawa Keris Kyai Brongot Setan Kober yang menancapditubuhjenazahmisteriusyangdapatdipastikanadalahsalahseorangpembunuhSultanDemakberikut permaisuri. Ratu Kalinyamat bertindak cepat.Dia tahu, di istanaDemak dan ditubuhangkatan bersenjata Demak, sudah berkeliaran antekantek Jipang Panolan. Sebelum buktiotentikpembunuhan tersebutdihilangkanolehmerekamerekayangpro JipangPanolan,RatuKalinyamatmengamankannyaterlebihdahulu.TidakadaoranglainlagiyangmemilikiKerisKyaiBrongotSetanKoberkecualiSunanKudus.Dankonon kabarnya, keris ini telah diwariskan kepada Arya Penangsang begitu dia dikukuhkansecarasepihaksebagaiAdipatiJipangPanolan.MenurutkesaksianAryaPangiri,padamalam itudia tengah tidurbersamaRamadan Ibunya.Tapimendadak,diadibangunkanolehibunyaditengahtengahtidurpulasnya.Diadisuruhmasukkebawah kolong ranjang dan diperintahkan tidak boleh keluar dan tidak boleh bersuarasedikitpun!AryaPangiriyangmasihkecildanpenasaranditengahketercekamannyamencobamengintipapayang tengah terjadi. Dia melihat dua orang masuk ke kamar Ramanya melalui pintu kamarsetelahmencongkelnya.AryaPangiri tahu,adabeberapaorang lagiyang tengahberadadiluarkamardantidakikutmasuk.TerjadipercakapanantaraRamanyadengansalahseorangpenyusup.PercakapanyangsempatdidengarolehAryaPangiriadalahjawabandariRamanya:

 • Page5of54

  Bunuhlah aku. Akulah yang bertanggung jawab atas kematian paman Suryawiyata. Tapijangankalianikutsertakanistriku!Setelah itu Arya Pangirimendengar suara gaduh dan jeritan dari Rama dan Ibunya hamperbersamaan.LantasterdengarsuaraRamanyaberteriak:Mengapakamuikutsertakanistriku!Suaragaduhterdengarkembali,diiringierangaankesakitan.LantaslengangArya Pangiri yang ketakutan baru berani keluar setelah prajuridDemakmengeluarkanya daribawah kolong ranjang. Dan begitu melihat apa yang sebenarnya terjadi, maka Arya Pangirimenangissejadijadinya.Diatasranjang,Ramanyatengahrebahkebelakangdalamposisibersila,dantepatdibelakangRamanya,Ibunyatengahrebah.Keduanyabermandikandarah.Dari posisi kematian Sultan danpermaisuri, jelas terlihat, Sultan ditusuk kerishingga tembuspunggung. Dan keris itu menghunjam pula ke tubuh permaisuri yang tengah merapatkantubuhnyakepunggungSultan!Jelas,sangpermaisurimenyengajauntukikutmatibersamasamadengansuaminya!Sedangkan jenazah lakilakimisterius yang terkapar tak jauh dari pintu kamar, diduga tewasakibatlemparankerisyangdilakukanolehSultansebelummenghembuskannafasyangterakhir.Betapa kuatnya Sultan,diamenarik keris yangmenancapdidadanya lantasmelemparkannyatepat kepada salah seorangpenyusup.Ditambah lagidengan kondisi cacatmata, jelas SultanDemakIV,bukanorangsembarangan!Mendengar penuturan Arya Pangiri dan melihat buktibukti yang ada, Ratu Kalinyamatmenyimpulkan,SunanKudusdanAryaPenangsangadalahsosokyangharusbertanggungjawabatasperistiwapembunuhan itu!Parapenyusupyang telahberhasilmembunuhSultanbesertapermaisuri,adalahanggotapasukankhususJipangPanolanyangdikenaldengannamaPasukanSureng! Pasukan yang dilatih khusus untuk menyusup dan melakukan operasi pembunuhan!Pasukan inimemang sudahdidengarolehbeberapa kalanganpejabatdiDemakBintara!Dankini,kehebatanpasukaninitelahterbukti!JipangPanolantidakbisadianggapremehsekarang!Ratu Kal