17
8/16/2019 Artur Evans o Srbima http://slidepdf.com/reader/full/artur-evans-o-srbima 1/17 НАЈПОЗНАТИЈИ БРИТАНСКИ АРХЕОЛОГ, Сер Артур Еванс, о Србима и Србији Дејан Ристић Подели на Фејсбуку Објави на Твитеру Први сусрет сер Артурa Евансa (Sir r!"#r $%"& 'a&)* +,-+.+/+1 са балкански2 3редели2а оди4рао се токо2 5ер6е4ова7ко4 устанка +,8-9 4одине када се са брато2 :уисо2 ;а3утио у 3рав6у <осне и 5ер6е4овине9 Дејан Ристић је истори7ар и ар=ивиста и; <ео4рада Први сусрет сер Артурa Евансa (Sir r!"#r $%"& 'a&)* +,-+.+/+1 са балкански2 3редели2а оди4рао се токо2 5ер6е4ова7ко4 устанка +,8-9 4одине када се са брато2 :уисо2 ;а3утио у 3рав6у <осне и 5ер6е4овине9 >ти4ав?и у >лавонски <род 3о7етко2 ав4уста браћа су од стране локални= аустроу4арски= власти на кратко била ли?ена слободе 3од су2@о2 да би 2о4ли бити руски ?3ијуни* али су убр;о ослобоAени9 Bа тло Ото2анско4 Cарства сту3или су 3ре?ав?и реку >аву код <осанско4

Artur Evans o Srbima

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Artur Evans o Srbima

8/16/2019 Artur Evans o Srbima

http://slidepdf.com/reader/full/artur-evans-o-srbima 1/17

НАЈПОЗНАТИЈИ БРИТАНСКИАРХЕОЛОГ, Сер Артур Еванс, о Србима иСрбијиДејан Ристић

Подели на Фејсбуку

Објави на Твитеру

Први сусрет сер Артурa Евансa (Sir r!"#r $%"& 'a&)* +,-+.+/+1 са балкански2 3редели2а

оди4рао се токо2 5ер6е4ова7ко4 устанка +,8-9 4одине када се са брато2 :уисо2 ;а3утио у

3рав6у <осне и 5ер6е4овине9

Дејан Ристић је истори7ар и ар=ивиста и; <ео4радаПрви сусрет сер Артурa Евансa (Sir r!"#r $%"& 'a&)* +,-+.+/+1 са балкански2 3редели2а

оди4рао се токо2 5ер6е4ова7ко4 устанка +,8-9 4одине када се са брато2 :уисо2 ;а3утио у

3рав6у <осне и 5ер6е4овине9

>ти4ав?и у >лавонски <род 3о7етко2 ав4уста браћа су од стране локални= аустроу4арски=

власти на кратко била ли?ена слободе 3од су2@о2 да би 2о4ли бити руски ?3ијуни* али су

убр;о ослобоAени9 Bа тло Ото2анско4 Cарства сту3или су 3ре?ав?и реку >аву код <осанско4

Page 2: Artur Evans o Srbima

8/16/2019 Artur Evans o Srbima

http://slidepdf.com/reader/full/artur-evans-o-srbima 2/17

<рода да би се у3утили ка >арајеву и Дубровнику9 Dонтрасти са који2а су се сусретали токо2

3ро3утова@а од <осанско4 <рода до >арајева утврдила су браћу у увере@у да у3раво река >ава

3редставEа својеврсну 6ивли;а6ијску и културоло?ку 4рани6у и;2еAу Евро3е и А;ије9

О37и@ен оријентални2 3ри;ори2а* али и 3од снаFни2 утис6и2а не2илосрдни= сукоба и

бриталности токо2 окр?аја ото2ански= тру3а са 3обу@ени2 >рби2а* Артур Еванс белеFио је

све са 7и2е се сусретао* али је истовре2ено 3равио и бројне 6ртеFе (ски6е1 ли7ности и с6енакоје су 2у 3ривукле 3аF@у9

По 3овратку у Gелику <ританију Еванс је своје беле?ке и 6ртеFе 3рето7ио у дра4о6ену к@и4у

која је убр;о објавEена 3од наслово2 Through Bosnia and Herzegovina(+,8H19I+J D@и4а је

доFивела и;у;етан 3рије2 код 7итала6а те је +,889 4одине и; ?та23е и;а?ло и дру4о и;да@е9

<удући да је ненадано и нео7екивано

3остао **стру7@акK ;а <алканско 3ита@е* у4ледни британски дневни лист Manchester Guardian

Page 3: Artur Evans o Srbima

8/16/2019 Artur Evans o Srbima

http://slidepdf.com/reader/full/artur-evans-o-srbima 3/17

ан4аFовао 4а је +,889 4одине као сво4 с3е6ијално4 и;ве?та7а и 3ослао у <осну и 5ер6е4овину

4де је био не3осредни сведок ре3ресалија ото2ански= власти и једини6а над ср3ски2

=ри?ћански2 становни?тво2 као 3оследи6а 2инуло4 5ер6е4ова7ко4 устанка* као и Прво4

>р3ско.турско4 рата9

Lодине +,8,9 Артур Еванс оFенио се Mар4арето2* кћерко2 британско4 ди3ло2ате Едварда

Ав4устуса Фри2ана ('NOarN #P#)!#) QrRRa&1 који је био на слуFби у >арајеву9 Mлади 3ародлу7ио је да се настани у Дубровнику 4де су убр;о ку3или вилу Casa San Lazaro9 Артур Еванс

 је наставио своју новинарску каријеру отворено и;раFавајући не4ативан став у ве;и са

аустроу4арско2 анексијо2 <осне и 5ер6е4овине9

>2атрао је да 3ро2ена 4ос3одара у слу7ају ове до тада ото2анске области није донела никакав

боEитак локално2 становни?тву9 Tслед јавно и;но?ени= антиаустроу4арски= ставова Еванс је

+,,U9 4одине у=а3?ен 3од су2@о2 да је био британски тајни а4ент и 3ровокатор9 После неколико

2есе6и 3ротеран је са аустроу4арско4 тла те се бра7ни 3ар настанио у ОксVорду9

Lодине +,,9 4одине Артур Еванс и2енован је ;а у3равника (**7увараK1 Ас2олијско4 2у;еја уОксVорду ( Ashmolean  Museum19 T3раво у то вре2е до?ло је и до 3рво4 не3осредно4 контакта

ср3ски= ди3ло2атски= 3редставника у Tједи@ено2 DраEевству са Артуро2 Евансо29

T4ледни истори7ар и тада?@и ср3ски краEевски 3осланик 3ри двору >вето4 Wеј2са у :ондону

Xедо2иE Mијатовић 3рви сусрет са ар=еоло4о2 Артуро2 Евансо2 и2ао је +09 и ++9YUU9 и UZ9

нове2бра +,,9 4одине токо2 боравка у ОксVорду9 О активности2а које је и2ао у древно2

универ;итетско2 среди?ту 3осланик је де3е?о2 обавестио 2инистра инострани= дела у

<ео4раду9

**T [ксVорду са2 3ровео ју7ера@и и оно2ада?@и дан (UU и UZ.ћи 3о нов91 и и2ао 3рилике да се

види2 с велики2 броје2 3роVесора и ина7е к@иFевни7ки= 6елебритета9 Dако су 49 и 4Aа А9

Еванс 3риредили у Ас2олијско2 Mу;еју и једну 2алу и;лоFбу народни= рукотворина и; >рбије*

<осне* 5ер6е4овине* Cрне Lоре и <у4арске* то је 3риродно било да су 4ос3ода* која су 2и то2

3рилико2 3ретставEана била* 4оворила већино2 о >рбији и @ени2 суседни2 ;е2Eа2а9

Mо4у вас уверити да* судећи 3о ре7и2а @и=ови2* и;4леда да је у ОксVорду све ?то ;ау;и2а

у4леднији 3олоFај* ;ада=нуто најFивEи2 си23атија2а ;а нас9 ПроVесор Фри2ан* 7увар 2у;еја

Ас2олијско4 Артур Еванс* 3роVесор MорVил (који и2а дивну библиотеку ср3ски= и =рватски=

к@и4а* 4овори ср3ски и сад ба? и;даје на ен4л9 Зако!к  "а#а  $%&аа1 I\J 3росто су ;анесени

енту;ијасте ;а слободу и са2осталност словенски= народа на истоку9 ];лоFба ју4ословенски=

рукотворина* и ако је 2ала била и 7инила тек један део веће једне ко2биноване и;лоFбе ра;ни=

интересантни= 3ред2ета* обраћала је на себе 2но4о 3аF@еK* ;акEу7ио је у сво2 и;ве?тају

3осланик Mијатовић9IUJ

Page 4: Artur Evans o Srbima

8/16/2019 Artur Evans o Srbima

http://slidepdf.com/reader/full/artur-evans-o-srbima 4/17

>ер Артура Еванс

Прво 3о2и@а@е Артура Еванса у ср3ски2 ди3ло2атски2 с3иси2а ?туро је и* оси2 о3?те4

утиска да су 3оједини истакнути оксVордски универ;итетски 3роVесори и стру7@а6и 2еAу

који2а се нала;ио и Еванс отворени ;а4оворни6и стре2Eе@а јуFнословенски= народа ;а слободу

и са2осталност* не 3руFа детаEније инVор2а6ије о 3олити7ки2 ставови2а то4 у4ледно4

нау7ника и истраFива7а9

Bо* Артур Еванс је наредне +,,-9 4одине* уо7и и у вре2е кул2ина6ије ср3ско.бу4арске кри;е која

 је 3рерасла у отворени рат две 2ладе балканске дрFаве* у неколико наврата јавно и;нео своје

ставове у ве;и са 3оједини2 јуFнословенски2 дрFава2а* укEу7ујући ту и DраEевину >рбију9

] док се у ра;добEу које је 3рет=одило оруFано2 на3аду DраEевине >рбије на DнеFевину

<у4арску Еванс 3о;итивно и;ја?@авао 3о 3ита@у теF@е јуFнословенски= народа и Lрка да

ослободе своје сународнике од ви?евековне ото2анске до2ина6ије* убр;о 3о 3о7етку рата врло

о?тро је насту3ао критикујући DраEевину >рбију и о3туFујући је ;а осваја7ке 3ретен;ије у

односу на сво4 исто7но4 суседа9

Page 5: Artur Evans o Srbima

8/16/2019 Artur Evans o Srbima

http://slidepdf.com/reader/full/artur-evans-o-srbima 5/17

T де3е?и од 89Y+/9 се3те2бра +,,-9 4одине 3осланик Mијатовић и;вестио је 2инистра

инострани= дела у <ео4раду о то2е како **L9 Артур Еванс у једно2 3ис2у ?та23ано2 у

дана?@е2 ^Тај2суK осуAује идеју да се >рбији од <у4арске ко23ен;а6ија даје а ре7ито ка;ује

како сва >тара >рбија* са >ко3Eе2 у ко2е се ^Ду?ан крунисаоK и са сви2а остали2 ^свети2

2ести2а ср3ски2K треба не3ре2ено да >рбији 3ри3адне9 _е4ово 3ис2о 3рави добар еVекат9 ]

3анслависти7ка Пал.Mал.Lа;ета ве7ерас 4а је 3ре?та23ала9KIZJ>ве4а неколико дана касније* у де3е?и 2инистру инострани= дела у <ео4раду од /9YU+9

се3те2бра +,,-9 4одине 3осланик Xедо2иE Mијатовић* 3оред остало4* 3ренео је и део садрFаја

7ланка који је Еванс објавио у дневно2 листу Manchester Guardian9 **По;нати ен4лески нау7е@ак

49 Артур Еванс*K 3исао је ср3ски 3осланик* **сад је у3раво сти4ао са сво4а 3ута кро; Албанију*

Е3ир* Mакедонију и >тару >рбију9 T једни2 новина2а ен4лески2 (`a&"R)!Rr b#arNia& од +H ов9

291 он је на?та23ао о3?иран и врло ;ани2Eив о3ис са сво4а 3ута9 cа сад и; @е4а сао3?тава2о

са2о ову једну 3артију која следујеd

**Dад у;2е2о у 3о4лед с једне стране овај 3окрет 2еAу <у4ари2а а с дру4е стране велику

ра;драFеност у Албанији онда се 7исто не 2оFе веровати да се >рбија неће користити ови2

3рилика2а те да оси4ура своје интересе у >тарој >рбији и у Dосовско2 вилајету9 ]стовре2ени2

насту3а@е2 ср3ске војске и; Gра@а и Dур?у2лије* два кEу7а од 6ело4 страте4ијско4 3олоFаја*

на и2е >ко3Eа и При?тине* 3ала би >рби2а у руке 4отово бе; боја9 >итуа6ија у >тарој >рбији и

у суседни2 крајеви2а Mакедонски2 онакво је исто какво са2 4а јо? 3ре две 4одине на?ао и

о3исао9 T области на север од eар.3ланине 2у=а2едански терори;а2 јо? једнако влада9

Page 6: Artur Evans o Srbima

8/16/2019 Artur Evans o Srbima

http://slidepdf.com/reader/full/artur-evans-o-srbima 6/17

Xедо2иE Mијатовић

Dро; сву ;е2Eу и северно и јуFно од 3ланинско4 оно4 лан6а стара тиранија и данас влада и ни

2ало не 3о3у?та9 >еEак 3росто не 2оFе 4лаве да ди4не од ^кулукаK* који никако и не 3рестају9 D

оно2е ?то са2 ва2 3ре јавио како су 3оа3?ени сви виAенији сеоски к2етови и у7итеEи 3о

>тарој >рбији и Mакедонији* 3а одведени у ;ато7е@е у Анатолију* сад 2о4у да дода2 и тај Vакат*

да се јо? није од @и= није 3устио на слободу и ако се ;а @и= ;ау;и2ао 3осланик Gелике

<ританије9

cе2аEски ;аконик јо? једнако је 2у=а2едански Dоран9 5ри?ћанска се сведоfба на суду не

3ри2а9 Dакво је рас3олоFе@е у ово2 народу најбоEе ће се видети 3о оно2е ?то 2и један к2ет

сеоски у >тарој >рбији ре7еd ^cа нас 3равде не2а9 Mи се труди2о и 2у7и2о дан и ноћ* а Тур6и

на2 3о4рабе све ?то и2а2о9

Па и онда нас на 2иру не оставEају* не4о кад на?а 7еEад 3оAе на и;вор да ;а=вати воде* Тур6и је

бију ка2е@е2 и свакојако ;лоставEају9 Bека доAе 2а који краE и 2а од куда и; бело4а света 3а да

2у се 3оклони2о9 Овај ;улу2 већ не 2оFе да се сносиgK Па да DраE Mилан сутра уAе у >тару

>рбију 3од ускли6ава@е2 народа* ;ар би се тај @е4ов корак 2о4ао о3о;вати кад се ула;ак Dне;а

Александра у ]сто7ну Ру2елију о3о;вати не даh

> какви2 би обра;о2 Евро3а 2о4ла 3одићи 3ротестh eто се UZ.ћи 7лан берлинско4 у4овора* који

се ти7е ови= староср3ски= и 2акедонски= ;е2аEа* ;аба6ио и и4норисао* то2е није толико крива

Page 7: Artur Evans o Srbima

8/16/2019 Artur Evans o Srbima

http://slidepdf.com/reader/full/artur-evans-o-srbima 7/17

Порта колико су криве силе9 Евро3а је и;4убила своје 2орално 3раво да интервени?е9 Gре2е је

до?ло ;а >рбе и <у4аре да у;2у ствар у своје руке те 3ритеку да ослободе своју у4@етену браћу*

коју је висока 3олитика Евро3е на3устила9 ПодиFући се народи на <алканско2 Полуострву сад

су 7ули и; ;вани7ни= и;јава велики= сила* да је овај тренутак врло неу4одан ;а @и= (;а силе1 да

се статус кво 2е@а9 а вели2 народи треба да се користе ти2 обаве?те@е2 3а нека слободно

3оред све срд@е ди3ло2атије наставе ^ко23ликовати ситуа6ијуK9IJBасту3ајући до4аAаји* 2еAути2* и;ненада су 3ро2енили до тада 3о;итиван став британске

3олити7ке и интелектуалне елите* јавности и са2о4 Артура Еванса у ве;и са ду4оро7ни2

на2ера2а DраEевине >рбије да оствари територијалне ко23ен;а6ије у односу на суседне

територије9 ] док је јавност на острву наставила да 3одрFава теF@у DраEевине >рбије да

3рисаједини области т;в9 >таре >рбије (Mакедоније1* истовре2ено се отворено и;раFавало

несла4а@е са 2о4ућно?ћу територијални= ко23ен;а6ија DраEевини >рбији на ?тету DнеFевине

<у4арске9

T де3е?и 2инистру инострани= дела у

<ео4раду од +U9YU9 се3те2бра исте 4одине 3осланик Mијатовић са ;абринуто?ћу је и;вестио

како се **од два дана ситуа6ија одсудно окреће 3ротиву нас9 Bовине су 3уне теле4ра2а и;

Page 8: Artur Evans o Srbima

8/16/2019 Artur Evans o Srbima

http://slidepdf.com/reader/full/artur-evans-o-srbima 8/17

<ерлина* <е7а и Cари4рада* да велике силе 3росто неће да 7ују о ко23ен;а6ији >рбији и Lр7кој*

и да оси2 уједи@е@а <у4арске и Ру2елије 3од Dне;о2 Александро2* све дру4о и2а остати 3о

старо29 >алисберијаI-J ју7е и данас ниса2 2о4ао видети а а2басадори су 2и у 4лавно2е

3отврдили да је FеEа велики= сила да се и;2ена берлинско4 у4овора сведе на ?то 2а@у 2еру9

T јавно2 2@е@у боја;ан је да 2и у сада?@ој на?ој не3рили6и не и;бере2о слабије4

не3ријатеEа ;а ни?ан j <у4арску9 Bа?а евентуална ;авада с <у4ари2а* и наро7ито на?евентуални у3ад у <у4арску* окренуо би све јавно 2@е@е у Ен4леској 3ротиву нас9 Ако би

на3ротив оставили <у4арску на 2иру 3а 3оку?али ?то 3ротиву Турске у >тарој >рбији* 2о4ли

би на си4урно ра7унати на 2оралну 3от3ору 6еле либералне 3артије а и једно4а дела

Dон;ерватива6а9 Оси2 то4а на?а теорија равнотеFе не нала;и довоEно од;ива у Ен4леској9 Bа

3ротив* теорија да 2и који с2о ослобоAени и2а2о дуFност да 3рву 3рилику у3отреби2о те да

на?у браћу који јо? нису ослобоAени* ослободи2о и с на2а уједини2о9

Артур Еванс и; ОксVорда неу2орно ради ;а нас* дока;ујући 3о новина2а (наро7ито кро; сту36е

Тај2са1 да >тара >рбија (у коју он =вата све до <итоEа1 3ри3ада на2а и да је 3раво* 3риродно и

сад удесно* да DраE Mилан ;ау;2е сву >тару >рбију9 Он* који је 3ре 2есе6 дана био у

Mакедонији и >тарој >рбији каFе да су са2и Тур6и клонули* да не2ају никакве 2оћи и да

ср3ској војс6и неће те?ко бити да ;ау;2е и При?тину и >ко3Eе9KIHJ

>ве4а 2есе6 дана касније* након на3ада оруFани= сна4а DраEевине >рбије на DнеFевину

<у4арску* 3осланик Xедо2иE Mијатовић и;вестио је +9YUH9 октобра +,,-9 4одине 2инистра

инострани= дела у <ео4раду о вео2а не4ативно интонирано2 7ланку Артура Еванса који је

објавEен у дневно2 листу 'all Mall Gazette UH9 октобра +,,-9 4одине 3од наслово2 **>ра2на

е3и;ода у историји >рбијеK9I8J Еванс је у тексту на3ао краEа Mилана* о3исујући 4а као ли7ност

која је 3родала ср3ски народ Аустро.T4арској* односно да је ^сле3о оруAе у @ени2 рука2а*

2алокрвни и кратковиди сатра3* не;нали6а и себи7@акK9I,J Посланик Mијатовић са своје стране

ука;ао је и на то како до **данас јо? ниса2 7итао ни?та 4адније и бе?@е у ен4леској ?та23и но

?то је оно2ада?@и на3ад Артура Еванса* j7овека од с3особности али тако скро; и скро;

креатуре 3анслависта да он не 3ре;ире бити и ?3ијун @и=ов* j 3ротиву DраEа на?е49 Xланак

@е4ов носи наслов (#а)а *+!,о-а % !./о#!0! (#1!0е9KI/J

Page 9: Artur Evans o Srbima

8/16/2019 Artur Evans o Srbima

http://slidepdf.com/reader/full/artur-evans-o-srbima 9/17

Посланик Mијатовић и;вестио је и о одјеку који је Евансов

текст и;а;вао не са2о у Tједи@ено2 DраEевству* већ и у DнеFевини <у4арској9 **L9 DаравеловI+0J

или је бесан или је луд9 Пре своји= +0 дана и;раFавао се с 3ре;ира@е2 о Lр7кој војс6и9 Пре H

дана рекао је до3иснику Дели._уса да у сада?@ој DраEевини >рбији трећину народа 7ине

<у4ари* и да у3раво ?то DраE Mилан и2а добре војске то је све са2 <у4аринg

Gе7ерас је себе надвисио9 Он који се 3ретвара да =оће 2ир са >рбијо2 и да је од @е4а далеко

свака 3о2исао интри4ова@а антидинасти7но4 у >рбији теле4раVи?е данас Пал.Mал.Lа;ети и

;а=ваEује Артуру Евансу на @е4ово2 ^)klR&NiN ar!ilRKI++J и Lа;ети на @еној си23атији ;а

словенске народе9

Gа2а је 3о;нат 7ланак Евансовd ^(#а)а *+!,о-а % !./о#!0! (#1!0*2* који је тај Vантаста I\J

на3исао 3ротиву DраEа на?е49 T @е2у се каFе како је DраE Mилан 3родао народ ср3ски

Аустрији* како је он сле3о оруAе @ено* како је 2алоу2ан и кратковиди сатра3 @ен* како то све

7ини и; стра=а да 4а народ не ;ба6и* али да такво4 ^DраEевско4 бри4андаK* такву нес2ели6у и

себи7@ака* народ ср3ски неће ви?е ни 3о ?то тр3ети кад и2а 2о4ућност да у;2е Dне;а Bиколу*

 јунака ^)a&) kR#r R! )a&) rRkr%"RKI+UJ или и 3ото2ка =ерои7но4 DараAорAа* Eуде који нису као

DраE Mилан у3рскани братско2 крвEу бу4арско4 народа и који као он не носе каински Fи4 на

7елуg

] ;а такав бесо2у7ан и антидинасти7ки 7ланак Председник бу4арско4 Mинистарства даје

теле4раVисати Пал.Mал.Lа;ети* да ова ?та23а и раструби 3о светуd ^m"R nriR `i&i)!Rr NirR!)

R !% !"a&o p%# i& "i) &aR q%r p%#r )klR&NiN ar!ilR a&N !"R 'all Mall Gazette q%r i!) )pka!"p Oi!"

!"R Sla%&iR kR%klR)gKто јестd ^Први Mинистар наставEа 2е да ва2 ;а=вали2 у @е4ово и2е ;а ва?

с3лендидан 7ланак* а Пал Mал Lа;ети ;а @ену си23атију ;а словенске народеgKI+ZJ

Page 10: Artur Evans o Srbima

8/16/2019 Artur Evans o Srbima

http://slidepdf.com/reader/full/artur-evans-o-srbima 10/17

авна реак6ија 3осланика Mијатовића на садрFај Евансово4 текста објавEено4 у листу 'all Mall

Gazette3рои;вела је да у4ледни нау7ник ускоро објави свој од4овор9

О то2е је 3осланик од2а= и;вестио 2инистра инострани= дела у <ео4раду9 **Gе7ерасI+J тај исти

листI+-J доноси нов 7ланак од Артура Еванса као од4овор на 2оје оно2ада?@е 3ис2о9 >ад је

ба;а @е4ова да сада?@а народна ску3?тина не 3редставEа народ ср3ски* не4о да народ ср3ски

;на и 3редставEа боEе Артур Еванс и некакви >ловенин и; Аустрије који је ту скоро Евансу3исао да DраE Mилан 2ора да абди6ира 3а било сад да на3адне на <у4арску било да ни на ко4а и

не на3ада9 Bаравно да нећу Евансу ни од4оварати* нити ћу ви?е 2а ?та слати ен4леској

?та23и*јер види2 да су сви 3рејуди6ирани на корист <у4ара* и да 3росто није 2о4ућно

обавестити и=9KI+HJ

Реа4ујући на 2асовни одију2 3ре2а DраEевини >рбији до ко4а је до?ло у британској јавности и

средстви2а јавно4 инVор2иса@а* укEу7ујући ту о?тре на3исе у4ледно4 ар=еоло4а Артура

Еванса* 3осланик Xедо2иE Mијатовић објавио је у водећи2 дневни2 листови2а де2антиј

и;нети= ставова9

**Пронесени 4ласови о ср3ској инва;ији у <у4арску дали су 3овода већини ен4лески= листова да

се не3овоEно о >рбији и;раFавају9 cакEу76и @и=ови били би о3равдани са2о тако ако би

3рет3оставке* на који2а се они оснивају* истините биле9 а вас 2оли2 да 2и до;волите* ;а Eубав

истине* да 3окаFе2 ?та су те 3рет3оставке а ?та су 3рава Vакта9 Оставићу 3осле ва2а и ва?и2

Page 11: Artur Evans o Srbima

8/16/2019 Artur Evans o Srbima

http://slidepdf.com/reader/full/artur-evans-o-srbima 11/17

7итао6и2а да ре?ите да ли се оне 3рет3оставке 3одударају с Vакти2а или не9

>а и;весни= страна 3оку?ало се да се у Ен4леској створи утисак* да је у 3рво2 3о7етку >рбија

 Fелила да ;ау;2е турско ;е2Eи?те али не бив?и довоEно бр;а а сад већ не с2ејући ударити на

 јаку војску турску* >рбија је скренула на лево 3ротиву 3ријатеEске јој али слабе и невине

<у4арске* и* не2ајући никакво4 дру4о4 ра;ло4а до 3росто Fуд@у ;а увећа@е2* на та76и је да

;ау;2е бу4арско ;е2Eи?те9 Mене ;а 6ело не ;а7уAава да види2 да Ен4ле;и* који 3оAу од такви=3рет3оставака* доAу до ;акEу7ака одсудно и не не3риродно не3овоEни= ;а >рбију9

Али ?та 4оворе Vактаh

cа ви?е од три недеEе 3осле Ру2елијско4 дрFавно4 удара* >тара >рбија и >еверна Mакедонија

биле су обнаFене од турски= тру3а9 <ило је у на?ој 2оћи да 3отстакне2о устанак у ти2

крајеви2а 3а да и= да2о ;ау;ети војско2 на?о29 Bа нас су наваEивали да тако 7ини2о неки од

на?и= добро.2ислећи= или не врло далеко видећи= 3ријатеEа* 3а и неки одвећ лукавине3ријатеEи на?и9 ]ску?авани с2о били да тако 7ини2о и де2орали?ућо2 али не неосновано2

теоријо2 да Евро3а и2а уроAену слабост да 3ри2а свр?ена дела9 ]ску?авани с2о били и са2о2

а3атијо2 коју је Порта у 3рво вре2е 3осле до4аAаја у Фили3о3оEу ;асведо7авала* 3а и

си23атија2а које је сваки народни 3окрет си4уран да наAе у ;а3адни= народа9

] о3ет* DраE Mилан и @е4ова влада 3ротивстали су сви2а ти2а иску?е@и2а на ри;ик да и;4убе

не?то од своје 3о3уларности на до2у и да се 3о свету 3роносе као колебEиви и бе; кураFи9 Они

Page 12: Artur Evans o Srbima

8/16/2019 Artur Evans o Srbima

http://slidepdf.com/reader/full/artur-evans-o-srbima 12/17

су све2у то2е 3ротивстали и; врло 3росто4 ра;ло4а9 >е3те2бра UU.о4 DраE је и;јавио велики2

сила2а да >рбија 2обили;ује своју војску у FеEи или да се одрFи статус.кво <ерлинско4

у4овора* или* ако би силе на?ле да је то не2о4ућно* да се с нова удеси равнотеFа 2еAу

балкански2 дрFава2а9 Практи7ки ова је и;јава ;на7ила да >рбија неће 3рећи 3реко своји=

4рани6а докле се Евро3а не би и;јаснила 3ротиву и једне и дру4е од оне две алтернативе9

Практи7ки* >рбија је била ве;ана својо2 ре7ју да 7ека Vор2алну и;јаву Евро3е о 3ита@ууједи@е@а <у4арске с Ру2елијо29 А савети које је >рбија 3ри2ала од велики= сила са2о су је

 јо? ви?е утврAивали у одлу6и @еној да се 3окаFе следствена со3ственој својој и;јави9

> то4а никакво4а основа не2а 3рет3оставEати* да је >рбија у 3рви 2а= на2еравала да ;ау;2е

турско ;е2Eи?те* 3а да је ту на2еру на3устила тек услед на4о2илава@а велике турске војске у

Mакедонији и >тарој >рбији9

А ?то се ти7е на?е4а дрFа@а 3ре2а <у4арској ја о3аFа2 да јавно 2@е@е у Ен4леској ;а2и?Eа

да су <у4ари не са2о сродни >рби2а 3о раси* но да су и2 сва4да и 3ријатеEски суседи били* и да

се >рбија 3окренула сад тек и;ненадно2 сурев@иво?ћу 3ротиву <у4ара9

Али 3о несрећи* j и то вели2 с дубоки2 саFалева@е2 j <у4арска ;а ови= 3рви= седа2 4одина

своје 3олити7ке ек;истен6ије није ни један једини дан била 3ријатеEски сусед >рбији9 Овде не

би било 2есто да ра;лаFе2 историју на?и= односа ;а 3ослед@и= седа2 4одина9 Доста је да

обрати2 3аF@у на Vакат да су ди3ло2атски односи и;2еAу две ;е2Eе 3рекинути јо? у уну +,,

услед нео3равдано4 ;ау;ећа ср3ско4 ;е2Eи?та бу4арско2 војско2 и услед 3от3оре коју је влада

бу4арска давала истовре2ено2 3оку?ају да се у >рбији ди4не нова 3обуна9

Page 13: Artur Evans o Srbima

8/16/2019 Artur Evans o Srbima

http://slidepdf.com/reader/full/artur-evans-o-srbima 13/17

cате4нутост односа 3овећана је кад је влада бу4арска одбила 3редло4 ;а ре?е@е с3ора* 3редло4

који је са2 Dне; Александар у7инио а који је DраE Mилан 3ри2ио9 Ова је ;ате4нутост наравно

 јо? ви?е 3орасла кад је бу4арска влада ово4а лета настанила на ср3ској 4рани6и 6рно4орске

7ете* које су* као ?то је било ;нано* биле ор4ани;оване с 3о4ледо2 на нов 3оку?ај да се обори

DраE Mилан и да се ;а2ени и;весно2 неко2 креатуро2 3анслависта9 T са2ој ствари на?и

одно?аји с <у4арско2 од 3ослед@е две 4одине и?ли су од ;ло4 на 4оре* тако бр;о* да ја ниса2си4уран да на?а војска неби у ово2 7асу 2орала бити на страте4ијски2 та7ка2а на бу4арској

4рани6и све да се унија бу4арска и није 3ро4ласила9

О 7е2у Fели2 да убеди2 ва?е 7итао6е то јеd да бу4арски дрFавни удар није створио ;ате4нутост

и;2еAу >рбије и <у4арске* не4о је са2о јо? интен;ивнијо2 на7инио ;ате4нутост која већ одавно

3остоји9 T3раво две наро7ите 4ру3е 3ри;ре@а диктирале су сада?@е дрFа@е >рбије 3ре2а

<у4арскојd 3ри;ре@а одавно на4о2илани= и све једнако на4о2илавајући= се и;а;ива@а ви?е

2есно4* ср3ско.бу4арско4 ;на7аја* и 3ри;ре@а о3?тије4 једно4 ;на7аја* j 3ри;ре@а 3оре2ећене

равнотеFе балканске9 Dо23лика6ија ове две 4ру3е 2отива у3раво и јесте у7инила* те дрFа@е

>рбије није довоEно ра;у2Eиво они2а* који са2о 4ледају на Vакатd да је уједи@е@е <у4арске иРу2елије 3оку?ано* и на Vакатd да ср3ска војска ;ау;и2Eе страте4ијске 3о;и6ије на бу4арској

4рани6и9

Page 14: Artur Evans o Srbima

8/16/2019 Artur Evans o Srbima

http://slidepdf.com/reader/full/artur-evans-o-srbima 14/17

Али и3ак 2и се сви јо? једнако нада2о* да се 2ир одрFи9 ] кад су једно2 велико 3ита@е* које се

ти7е 4аFе@а берлинско4а у4овора* ;адовоEавајући ре?и* ја 2исли2 да ће се 2оћи наћи и 2ирно

ре?е@е ср3ско.бу4арски= локални= ра;2ири6а* ре?е@е на ;адовоEе@е и на 7аст обе2а

страна2а9 Али 2и се 7ини* да нити се слуFи истини ни 2иру кад се 3од2ећу 3обуде

3ла?Eивости једно2 народу* који је све оно слободе ?то и2а крвEу својо2 3латио* или и једно2

DраEу* који је дока;ао да је равноду?ан свакој врсти о3асности* кад брани Fивотне интересесво4а народа9KI+8J

Dул2ина6ија ср3ско.бу4арско4 трве@а у ве;и са FеEени2 територијални2 3ро?ире@и2а* које је

ре;ултирало краткотрајни2 рато2 две 2ладе балканске дрFаве токо2 нове2бра +,,-9 4одине и

војни2 3ора;о2 DраEевине >рбије* оставило је снаFан утисак на 3олити7ку и интелектуалну

елиту* као и на јавно 2@е@е у Tједи@ено2 DраEевству9

Xи@ени6а да су се две словенске балканске дрFаве* врло бр;о 3о сти6а@у не;ависности*

у3устиле у отворени оруFани сукоб и;а;вала је не4одова@е и о3?ту осуду у Tједи@ено2

DраEевству9 Dао страна која је от3о7ела оруFана не3ријатеEства DраEевина >рбија о;на7ена је

као инс3иратор и у;ро7ник рата који је с2атран не3отребни2 и и;ра;ито ?тетни29

Dао један од добри= 3о;навала6а 3рилика 2еAу уFни2 >ловени2а* али и као осведо7ени

3анслависта* Артур Еванс 4ајио је си23атије 3ре2а =ри?ћанско2 становни?тву и @и=ови2 тек

створени2 дрFава2а на ју4у >таро4 континента9 Отворено 3одрFавајући @и=ове ви?евековне

теF@е ;а ослобоAе@е и на6ионално уједи@е@е Еванс је био једна од јавни= ли7ности које су

врло активно и недвос2ислено стале на страну балкански= =ри?ћана у остварива@у @и=ови=

ослободила7ки= и е2ан6и3аторски= 6иEева9 >то4а не треба да 7уди @е4ова јасна и вео2а о?тра

критика одлуке краEа Mилана и ср3ски= власти да се оруFани2 сукобо2 оствари територијално

3ро?ире@е на ?тету суседне =ри?ћанске и словенске дрFаве* DнеFевине <у4арске9

Page 15: Artur Evans o Srbima

8/16/2019 Artur Evans o Srbima

http://slidepdf.com/reader/full/artur-evans-o-srbima 15/17

>2атрајући да уFни >ловени треба да 3окаFу нео3=одно јединство и солидарност у борби3ротив Ото2анско4 Cарства* Артур Еванс је 3о3ут 2но4и= дру4и= у4ледни= ли7ности у

Tједи@ено2 DраEевству био не3ријатно и;ненаAен одлуко2 ;вани7но4 <ео4рада да се у3усти у

отворени окр?ај са суседно2 **братско2K DнеFевино2 <у4арско29 BедовоEно у3о;нат са

одреAени2 нивоо2 нетр3Eевости и дели2и7но су3ротставEени2 интереси2а ;вани7но4

<ео4рада и >оVије* Артур Еванс отворено је стао на страну DнеFевине <у4арске9 _у је с2атрао

 Fртво2 нео3равдани= и ни7и2 и;а;вани= територијални= ас3ира6ија и а3етита DраEевине

>рбије9

]с=итрен* не3ри3ре2Eен и су?тински не3отребан оруFани сукоб и;2еAу две јуFнословенске

дрFаве ре;ултирао је не са2о 3от3уни2 војни2 3ора;о2 DраEевине >рбије* већ и ;на7ајни2 и

ду4оро7ни2 нару?ава@е2 @ено4 у4леда на 2еAународној с6ени и у евро3ској јавности9 Tколико

се у виду и2ају бројне 3олити7ке кри;е и унутра?@а нестабилност ;е2Eе до 7е4а је дола;ило

токо2 владавине наследника краEа Mилана* као и 2онструо;но убиство краEа Александра и

краEи6е Дра4е U/9 2ајаY++9 јуна +/0Z9 4одине 2оFе се устврдити како је 2еAународни у4лед

>рбије* 3аFEиво и стр3Eиво 4раAен токо2 највеће4 дела sts века* 3осте3ено 3о7ео да бива

нару?аван у3раво у вре2е >р3ско.бу4арско4 рата9

Page 16: Artur Evans o Srbima

8/16/2019 Artur Evans o Srbima

http://slidepdf.com/reader/full/artur-evans-o-srbima 16/17

T контексту то4 3осте3ено4 и ду4оро7но4 нару?ава@а у4леда DраEевине >рбије* које је

3отрајало до 3рви= 4одина ss века* дра4о6ени су јавни насту3и у4ледни= ли7ности тада?@е

Евро3е 2еAу које је бе; икакве су2@е с3адао и сер Артур Еванс9 >то4а су и;ве?таји ср3ско4

краEевско4 3осланика 3ри двору >вето4 Wеј2са у :ондону Xедо2иEа Mијатовића о јавно2

делова@у ово4 истакнуто4 британско4 и евро3ско4 нау7ника и истраFива7а дра4о6ен до3ринос

боEе2 са4ледава@у ср3ско.британски= односа у дуFе2 вре2енско2 ра;добEу9

!утни"е#

I+J r!"#r $%"& 'a&)* Through Bosnia and the Herzegovina on 3oot during the insurrection4 August

and Se5tem6er 789: ; <ith an historical revie< o3 Bosnia4 and a glim5se at the Croats4 Slavonians4

and the ancient re5u6lic o3 =agusa* u%&N%& +,8H9

IUJ А>* M]Д* ПО* +,,* Ф tt* MYH* дос9 ts9

IZJ А>* M]Д* ПО* +,,-* Ф tv* РY * дос9 tv

IJ А>* M]Д* ПО* +,,-* Ф tt* ]Y-* дос9 ttt9

I-J Роберт Lаскојн.>есил* трећи 2арки; од >ол;берија (w%xRr! ba)%p&R.yRil* ZrN `arz#R)) %q

Sali)x#rp1у то вре2е био је британски 3ре2ијер и 2инистар инострани= 3ослова9

IHJ А>* M]Д* ПО* +,,-* Ф tt* ]Y-* дос9 ttt

I8J А>* M]Д* ПО* +,,-* Ф tt* ]Y-* дос9 ttt

I,J Александар Растовић* >#а? @!а к#о, +#!,)% 1#!/а.к* +о!/!к** уd ]сторијски 7асо3ис*

к@9 uv(U0081* <ео4рад U008* U-/9

Page 17: Artur Evans o Srbima

8/16/2019 Artur Evans o Srbima

http://slidepdf.com/reader/full/artur-evans-o-srbima 17/17

I/J А>* M]Д* ПО* +,,-* Ф tt* ]Y-* дос9 ttt9

I+0J Петко Dаравелов био је 2инистар 3редседник (3редседник Gладе1 DнеFевине <у4арске од

++9 јула +,,9 до U+9 ав4уста +,,H9 4одине9

I++J **и;ванредан 7ланак (ен4919ˮ

I+UJ **бе; 2ане и стра=аK (Vр919

I+ZJ А>* M]Д* ПО* +,,-* Ф tt* ]Y-* дос9 ttt9

I+J +89YU/9 октобар +,,-9 4одине9

I+-J  'all Mall Gazette

I+HJ А>* M]Д* ПО* +,,-* Ф tt* ]Y-* дос9 ttt

I+8J А>* M]Д* ПО* +,,-* Ф tt* ]Y-* дос9 ttt

И$вор# &%ik%li)9r)

Објавио# >рбин9инVо

О$на%е# Дејан Ристић* >ер Артур Еванс* >рбија* ср3ска историја* 5ер6е4ова7ки устанак