Click here to load reader

Årsberetning 2009

 • View
  221

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Årsberetning for Norsk Vann for 2009

Text of Årsberetning 2009

 • rsberetning2009

 • SammfunnSutvikling

  Rent vann vr framtid

  Visjon

  norsk vann er en ikke-kommersiell interesseorganisasjon for vann- og avlpssektoren (VA-sektoren). Organisasjonen skal bidra til oppfylle visjonen om rent vann ved sikre VA-sektoren funksjonelle rammevilkr og legge til rette for kunnskapsutvikling og kunnskaps-deling.

  norsk vann eies av norske kommuner, kommunalt eide VA- selskaper, kommunenes driftsassi-stanser for VA og noen private andelsvannverk. Norsk Vann repre-senterer ca 340 kommuner med over 90 % av landets innbyggere. Virksomheten finansieres i hoved-sak gjennom kontingenter fra medlemmene.

  norsk vann styres av eierne gjennom rsmtet og av et styre sammensatt av representanter for eierne.

  2 RSBERETNING 2009

  hvis framtida teller da...?

 • INNhOld

  3

  SAMFUNNSUTVIKlING 4-11 Omdmme 4 - 5Rammebetingelser 6 - 9Utdanning og rekruttering 10 - 11

  TJENESTER 12 - 17 Kunnskapsformidling, kurs 12 - 13Erfaringsoverfring, mteplasser 14 - 15Kunnskapsutvikling, prosjekter 16 - 17

  ORGANISASJON OG KONOMI 18 - 27 Organisasjon 18 - 19Sekretariat 20drift og styring 21Medlemmer og kontingenter 22 - 23Regnskap, balanse, noter 24 - 25rsberetning 26Revisjonsberetning 27

  Vedlegg 28 - 31Arrangementer 28 - 29Medlemmer 30 - 31

 • Omdmme

  Synlighet og pressedekningdet er mange om beinet nr det kommer til spaltemillimetere eller TV-sekunder i riksdekkende presse, og det ligger store utfordringer i f de gode VA-sakene synlige i dette bildet. de gangene VA fr plass i tabloidpressen, er det sjelden gladsaker. denne erkjenn-elsen har frt til at arbeidet med pressesynlighet i 2009 i strre grad har vrt rettet mot fagpresse og regionale/lokale aviser. Enkelte interessesaker har imidlertid ftt oppmerksomhet ogs nasjonalt. En positiv trend i dreiningen mot fag- og lokalpresse, er at fagartikler av mer allmenn forbrukerinteresse har blitt plukket opp av n nettavis som igjen er blitt plukket opp av en annen nettavis og sledes ftt snballen til rulle.

  nordisk omdmmesamarbeidNorsk Vann arrangerte et mte mellom kommunikasjonsgruppene i danva, Svenskt Vatten og Norsk Vann den 9. og 10. februar i Sandnes. det var 17 representanter fra de tre skandinaviske VA-organi-sasjonene som mttes til to dagers erfaringsutveksling og idmyldring. Mlet med sammenkomsten var utveksle erfaringer og evt. finne prosjekter eller aktiviteter som vi kan samarbeide om.

  I lpet av disse to dagene kom det opp flere gode ideer og forslag til aktiviteter som med fordel kan kjres som samarbeidsprosjekter. danva, Svenskt Vatten og Norsk Vann har mange sammenfallende interesser og utfordringer. det er mye hente p samarbeid over landegrensene i forhold til kampan-

  jer og andre relevante omdmme-aktiviteter. Utfordringen fremover blir konkretisere hvilke aktiviteter og tiltak vi kan gjennom-fre sammen.

  nye drikkeflaskerNorsk Vann har inngtt en trerig samarbeidsavtale med en ny leve-randr av vannflasker om rabatt for Norsk Vanns medlemmer ved kjp av flasker. Avtalen gir en rabatt p grunnprisene og er basert p et minimumskvantum p 5000 flasker. Flaskene leveres i PEhd eller Metaluzen (soft) med trykk i vannbaserte farger.

  4

  Resultatml:

  Styrke VA-sektorens posisjon og omdmme i samfunnet

  RSBERETNING 2009

  SAMFUNNSUTVIKlING

  va-sektoren har blitt mer synlig i mediebildet i 2009, men det ligger fortsatt store utfordringer i f de gode va-sakene synlige. norsk vann har derfor fortsatt det systematiske arbeidet med kt innsats mot mediene i 2009. Etter avtale med kS og kommuneforlaget har norsk vanns benchmarkingssystem n blitt en del av bedrekommune.no under navnet Bedreva. antall deltakerkommuner har kt til 41. Benchmarking er et velegnet verkty for kommuner som vil dokumentere og synliggjre resultatene og styrke omdmmet hos brukerne og i samfunnet generelt.

  Foto

  : Ein

  ar M

  elhei

  m,

  Nor

  sk V

  ann

 • 5Ole Lien, Norsk Vann og May Rostad, Kinei er ambassadrer for benchmarking

  Planlagt, ikke gjennomfrt i 2009

  ArrangereVA-seminarfor politikere sammen med KS

  BenchmarkingMed mer markedsfring, nytt nett-basert IT-verkty og import av data fra KOSTRA og Vannverksregisteret kte antall deltakerkommuner i benchmarkingen til 41 kommuner i 2009. Til sammen dekker disse kommunene halvparten av landets innbyggere.

  Norsk Vann samarbeider med KS og Kommuneforlaget om det nye IT-verktyet bedreVA som for vrig utgjr en egen modul p KS-portalen bedrekommune.no. Kommuneforlaget, som eies av KS, er ansvarlig operatr og driftsan-svarlig for verktyet bedreVA, mens Norsk Vann er ansvarlig for

  faglig innhold, veiledning, analyse og tolking av resultater, resultat-sammenstilling mm. bedreVA er tilpasset for bruk p 2 ulike niver, avhengig av kommunens ambisjoner og passer dermed for bde sm og store kommuner. data som kom-munene rapporterer til KOSTRA og Vannverksregisteret og som inngr i benchmarkingen, blir importert til bedreVA for unng dobbeltrap-portering.

  Ved deltakelse i benchmarkingen fr den enkelte kommune en oversikt over hvordan man ligger an i forhold til definerte krav til standard p tjenesten og hvor man ligger i forhold til andre kommuner nr det

  gjelder enhetskostnader. Resultat-ene gir et bilde av tilstanden p VA-omrdet og viser hvor det er behov for prioritere kt innsats.

  Resultatene for ret 2008 viste at kommunene stort sett leverte drikkevann med bra hygienisk og bruksmessig kvalitet og at stabili-teten i forsyningen med noen f unntak ogs var bra. Men mye av vannet som ble produsert, kom aldri fram til forbruker, og mange manglet god nok alternativ forsyn-ing i tilfelle svikt. Bare tre av kom-munene oppfylte alle kriteriene for god standard.

  P avlpsomrdet viste resultat-ene at det er behov for heve standarden bde nr det gjelder ledningsnett og rensing. Kun to kommuner oppfylte alle kriterier for god standard. For eksempel var det bare 14 av 41 kommuner som overholdt alle rensekrav, og fler-tallet av kommunene har betydelige utfordringer knyttet til standarden p ledningsnett inkludert utslipp fra overlp.

  Foto

  : Tr

  ond

  Ander

  sen,

  Nor

  sk V

  ann

 • interessearbeidet i norsk vann har holdt et stabilt hyt aktivitetsniv i 2009, gjennom pvirkning av myndighetenes arbeid med rammebetingelser og gjennom initiativer fra bransjen selv. Det systematiske og langsiktige arbeidet gir konkrete resultater i form av mer hensiktsmessig regelverk og egnede rammebetingelser for sektoren. norsk vann har et aktivt samarbeid med andre organisasjoner, bde nasjonalt og internasjonalt, der slike nettverk styrker vr gjennomslagskraft.

  2009 et viktig r for arbeidet etter vannforskriftenVanndirektivet, implementert i Norge gjennom vannforskriften, gir rammene for en helhetlig og kunn-skapsbasert vannforvaltning. I 2009 har forslag til forvaltnings-planer med tiltaksprogrammer for 29 vannomrder i 1. planperiode vrt til behandling. Planene viser at vannforskriften vil f store konsekvenser for vann- og avlps-sektoren. Norsk Vann har i 2009 arbeidet for pvirke til en rett-ferdig og funksjonell forvaltning av vannforskriften, herunder at

  alle sektorer m bidra til felles ml basert p samfunnskonomiske vurderinger og kost/nytte-analyser. Norsk Vann har i 2009 bl.a.: Avgitthringsuttalelsetil samtlige 9 forvaltningsplaner m/ tiltaksprogrammer Avgitthringsuttalelsetil endringer i vannforskriften SammenmedKSholdtinnlegg p energi- og miljkomiteens hring av Statsbudsjettet 2010 vedrrende konomiske konsekvenser for kommunene, VA-virksomhetene og huseiere i spredt bebyggelse

  Deltattiarbeidetinasjonal referansegruppe for gjennom- fring av vanndirektivet i Norge Holdtinnleggpnasjonal konferanse om kunnskapsbehov for vannforvaltningen Gittinnspilltilsentralemyndig- heters arbeid med veilednings- og infomateriell Gttutipressenmedopp- fordring om at alle sektorer m bidra til mloppnelse, herunder landbruket OppfordretkommuneneogVA- virksomhetene til engasjere seg i arbeidet i egen vannregion

  6

  RESultatml:

  Vre pdriver for forbedre sektorens rammebetingelser nasjonalt og internasjonalt

  RSBERETNING 2009

  RammebetingelserSAMFUNNSUTVIKlING

  Norsk Vann og KS oppfordret til kt fokus p konomiske konsekvenser av vannforskriften under hringen i Stortinget av Statsbudsjettet 2010.

 • Foto

  : Iv

  ar H

  elle

  berg

  , N

  orsk

  Van

  n

  Vre pdriver for forbedre sektorens rammebetingelser nasjonalt og internasjonalt

  Offentlig eierskap til va-anleggMiljverndepartementet har i 2009 hatt p hring forslag til lovfesting av kommunalt eierskap til vann- og avlpsanlegg gjennom ny lov om kommunalt eigarskap og kom-munale vass- og avlpsgebyr. Norsk Vann har avgitt en omfat-tende uttalelse til lovforslaget, med sttte til intensjonene med loven og hovedgrepene som er foresltt for gi innbyggere og nringsliv en god og sikker VA-tjeneste, herunder at andelslagsmodellen kan videre-fres. Norsk Vann har foresltt

  enkelte forbedringer i lovforslaget og gitt anbefalinger om ndvendig veiledning til loven m.v.

  Norsk Vann har i hringsuttalelsen og i dialog gjennom ret med myndigheter og politikere anmodet om at eierskaps- og gebyrloven bygges videre ut til en helhetlig sektorlov. lovforslaget aktualiserer flere av de problemstillingene som Norsk Vann og KS har ppekt som aktuelle utrede av et sektorlov-utvalg.

  nye forskrifter til plan- og bygningslovenArbeidet med en ny plan- og bygningslov (pbl) m/forskrifter har pgtt i flere r. Plandelen i ny pbl trdte i kraft 1. juli 2009, og byggesaksdelen og nye forskrifter til loven er ventet tre i kraft 1. juli 2010. Norsk Vann har i 2009 informert om konsekvensene av ny

Search related