…rsberetning 1975

 • View
  236

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bergen Public Library

Text of …rsberetning 1975

 • MUSIKSELSKABET HARMONIEN BERGEN

  BERETNING - REGNSKAP

  for ret 1975

  BERGEN 1 MARS 1976

  A.S J O H N G R I E G S B O K T R Y K K E R I

 • M U S I K S E L S K A B E T HARMONIEN BERGEN

  BERETNING - REGNSKAP

  for ret 1975

  BERGEN OFF. BIBLIOTEK M U S I K K A V D E L I N G E N

  BERGEN I MARS 1976

  A.S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI

 • - 2 -

  MUSIKSELSKABET "HARMONIEN"S LEDELSE 31. DES. 197 5.

  "Harmonien":

  O r k e s t e r e t : Bergen kommune:

  Den N a t i o n a l e Scene:

  STYRE Byrettsdommer N j a a l Sveraas (formann) Sivilingenir Per Grieg (varaformann) Advokat S t e i n a r Molland F a g o t t i s t Franz Dworak Direktr August D. Michelsen T o l l k a s s e r e r Nina Smid Professor A r n l j o t Strmme Svendsen

  "Harmonien":

  O r k e s t e r e t : Bergen kommune:

  Den N a t i o n a l e Scene:

  Varamenn: F a b r i k k e i e r A l b e r t Lepse Revisor Odd Dahle Pr o f e s s o r Gerhard S t o l t z sen. Bas s i s t Tor I v a r Andreassen Sosialsekretr Gerhard Michelsen Amanuensis Harald Gammelster Advokat Per Hagelsteen

  "Harmonien":

  O r k e s t e r e t :

  Bergen kommune:

  Den N a t i o n a l e Scene: S e l v s k r e v e t medlem:

  REPRESENTANTSKAP Byrettsdommer Per Lorentzen (ordfrer) Lege F r i t z E. Hoff(varaordfrer) Rektor I v a r Benum Kapellmester Sverre Bergh Direktr L e i f Christensen Inspektr Sigvard Chr. Lepse Kontordame Mona Schanche Advokat Johan Severud K l a r i n e t t i s t R o l f Bjrnebek Trompeter L e i f S l a a t t e n S k o l e s t y r e r Olav Arnestad Kontordame Elsa Johnsen Le k t o r Johan Helland Husmor I n g e r Grieg Hye Cand.mag. Lars Anders Myhre A r k i t e k t MNAL E. Vaardal-Lunde Direktr Magne Lerheim Kapellmester Karsten Andersen

  "Harmonien":

  Bergen kommune: Den N a t i o n a l e Scene:

  Varamenn: Cand.mag. Hjrdis Danbolt Direktr K j e l l E s p e l i d U n i v e r s i t e t s b i b l i o t e k a r Romuald Siissmann M a r k e t i n g s j e f Svein Steen Thomassen Lege Peter Aardal Lege E g i l B. Johnsen Kontordame Gun Tystad Direktr Ragnar Johannessen

  VALGKOMIT S a l g s s j e f Henrik Fasmer Kapellmester Sverre Bergh

 • - 3 -

  PROGRAMKOMIT

  Kapellmester Sverre Bergh (formann) Kapellmester Karsten Andersen Direktr A r v i d Johnsen Konsertmester Hkon Gudbrandsen Konsertmester R o l f Sandvik Flytist Michael T i t t

  Regissr Odd Andersen Forretningsfrer L a i l a Kismul

  PROGRAM - PRESSE J o u r n a l i s t Reidar Storaas KUNSTNERISK LEDER OG DIRIGENT: Kapellmester Karsten Andersen

  DEN NATIONALE SCENES DIRIGENT: Kapellmester Sverre Bergh

  ADMINISTRASJON Forretningsfrer L a i l a Kismul Kasserer/bokholder Reidun Nylund Sekretr Ingeborg S t e f f e n s e n K o n t o r a s s i s t e n t B e r i t Walle

  REVISJON Bergen kommunerevisjon ved r e v i s o r A l f Thomassen

  RESMEDLEMMER Skipsmegler E y o l f Berg-Olsen Komponisten Harald Sverud

  REPRESENTASJONER. 31. desember 1975 var selskapet r e p r e s e n t e r t i b l a n t andre d i s s e i n s t i t u s j o n e r :

  S t y r e t i Edvard Griegs Fond: Advokat L a u r i t z Wiborg (formann) P i a n i s t Finn N i e l s e n I n t e n d a n t Sigmund T o r s t e i n s o n

  Varamenn: Kapellmester Sverre Bergh F a b r i k k e i e r A l b e r t Lepse Advokat S t e i n a r Molland

  F e s t s p i l l e n e i Bergen: S t y r e t : Byrettsdommer N j a a l Sveraas Varan*nn:

  Sivilingenir Per Grieg

  Rdet: Sivilingenir David L i e Eide Tubaist N i l s E. N i k o l a i s e n . ms

  / W s -

 • - 4 -Varamenn: T o l l k a s s e r e r Nina Smid Professor A r n l j o t Strmme Svendsen

  Programutvalget: Kapellmester Karsten Andersen Kapellmester Sverre Bergh

  Banksjef C.J. Ege og h u s t r u E l i s a ' s fond t i l Musikselskabet "Harmonien"

  Advokat S t e i n a r Molland Varamann: Byrettsdommer Per Lorentzen

  G r i e g h a l l e n : Sivilingenir Per Grieg Varamann: Byrettsdommer Per Lorentzen

 • ORKESTERETS SAMMENSETNING p r . 31/12 - 1975. I . f j o l i n : Hkon Gudbrandsen

  Konsertmester I Rolf Sandvik

  Konsertmester I I Einar Hagen (perm.) Olav Olsen Henryk K n i e j s k i Ole Syversen E l z b i e t a Jaskolka Norbert Karaskiewicz Stephen Penny Olav S t o r d a l Leon Grimstad

  I I . f i o l i n : Thelma F a g e r l i e Terje Norbeck Johannessen Harald Sreide Krystyna Jasinska Walter Opielka Emil Palenik Einar Westre - p r a k t i k a n t John Sunde - p r a k t i k a n t

  B r a t s j : Terje Torgersen Jean Trud Anton Ekerhovd Mette Lepse E r l i n g Kr. Vadseth Helga Steen

  Celle . Bo Ericsson Tove ynes Maja J. Askeland A l f r e d Sundal Dagmar Kayser Jerzy Jas i n s k i Gustav E r i k s e n

  Kontrabass: Tor I v a r Andreassen Knut Trud Henrik Endresen Odd H. Pe t t e r s e n Knut Skodvin

  Harpe: T u r i d K n i e j s k i

  Flyte: Gro Andersen Michael George T i t t Johannes Hoff

  Obo: Finn Helstad E r l i n g F j e l l i Odd Andersen K l a r i n e t t : Bjrn Halvorsen R o l f Bjrnebek T ore Erlandsen

  Fagott: Jan Hye Aksel Brandal Franz Dworak

  Horn: Fred Johannesen Norman Jansen Arne Rognstad A r n t Johannesen K a r l Bjrkhaug

  Trompet: A r n u l f Naur N i l s e n L e i f S l a a t t e n George R. S i l v e r

  Trombone: E r l i n g Ryland Ragnar Maalen E r l i n g B r e i s t e i n

  Tuba: N i l s E i v i n d N i k o l a i s e n

  Pauke: Stefan Binder Slagverk: I n g a r Ben Nordby Paul Hgland Regissr: Odd Andersen Podieinspektr: Bjarne Olsen P o d i e a s s i s t e n t : T a r j e i F l o t v e

 • - 6 -B E R E T N I N G

  ARET 1 9 7 5

  KONSERTVIRKSOMHETEN. I lpet av ret har selskapet a r r a n g e r t e l l e r med s i t t o r k e s t e r d e l t a t t i flgende k o n s e r t e r :

  2 8 s y m f o n i k o n s e r t e r 2 k o n s e r t e r f o r unge t a l e n t e r 2 s o l i s t k o n s e r t e r 8 e k s t r a k o n s e r t e r / k i r k e k o n s e r t e r 2 b y d e l s k o n s e r t e r 2 p e n s j o n i s t k o n s e r t e r

  19 s k o l e k o n s e r t e r 6 produksjoner f o r NRK 1 g r a m m o f o n i n n s p i l l i n g 2 k o n s e r t e r i Hkonshallen 3 d i s t r i k t s k o n s e r t e r 7 turnkonserter 2 F e s t s p i l l k o n s e r t e r 4 Operamedvirkinger under F e s t s p i l l e n e 4 kammerkonserter 3 v e l v i l l i g e m edvirkninger

  95

  h e r t i l har t e a t e r o r k e s t e r e t , som bestr av grupper f r a s y m f o n i o r k e s t e r e t , s p i l t ved 51 f o r e s t i l l i n g e r p Den Na t i o n a l e Scene, s a m t l i g e d i r i g e r t av ka p e l l m e s t e r Sverre Bergh.

  Sy m f o n i o r k e s t e r e t s d i r i g e n t og k u n s t n e r i s k e l e d e r , Karsten Andersen, har i a l t d i r i g e r t 58 k o n s e r t e r (16 s y m f o n i k o n s e r t e r , 2 Unges Konsert, 2 d i s t r i k t s k o n s e r t e r , 2 p e n s j o n i s t k o n s e r t e r , 1 Hkonshallkonsert, 7 turnkonserter, 16 s k o l e k o n s e r t e r , 5 produksjoner f o r NRK, 1 g r a m m o f o n i n n s p i l l i n g , 2 F e s t s p i l l -k o n s e r t e r , 3 v e l v i l l i g e m e d v i r k n i n g e r ) .

  G j e s t e r i ret var i a l t 101 hvorav 63 norske - 23 av de medvirkende var f r a s e l s k a p e t s o r k e s t e r .

  GJESTEDIRIGENTER Sverre Bergh Sverre Bruland Aaron Copland Janos Ferencsik ivin F j e l d s t a d Poul Jrgensen M i l t o n Katims Magnar Mangersnes Mendi Rodan Bryden Thomson Olav Anton Thommessen Frank Shipway Maxim S j o s t a k o v i t s j Gunnar Staern

  SOLISTER Klaver: Stephen Bishop Jens Harald B r a t l i e K j e l l Bkkelund S i r i Nome Eikhom Elena G i l e l s Emil G i l e l s Rhondda G i l l e s p i e Kans Richter-Haaser Jan Henrik Kayser Moura Lympany Robert R i e f l i n g Michael R o l l G r i g o r i Sokolov Einar Steen-Nkleberg

 • F i o l i n : Stephan Barratt-Due Majumi Fujikawa D i t l e v GrevesmCihl Liana Isakadze Terje N. Johannessen Oleg Kagan Alberto Lysy Aaron Rosand Rolf Sandvik Tibor Varga Frantisek Veselka Camilla Wicks

  Cello: Ko Iwasaki Gerhard Mantel Gayle Smith

  Flyte: Gro Andersen Altblokkflyte: Rigmor Davidsen

  K l a r i n e t t : Gervase de Peyer

  Horn: Hermann Baumann Jan Magnus Dahle Fred Johannesen

  Trompet: Arnulf Naur N i l s e n Trombone: E r l i n g Ryland

  Orgel: Ludvig N i e l s e n T h o r l e i f Aamodt

  Sang: Helge B i r k e l a n d Kre Bjrky Else D e h l i Helena Dose Guri Egge Caj Eh r s t e d t B i r g i t Finnil Ragnar Grm Vessa Hansen Asbjrn H a n s l i Rut Jacobson Frydis Klausberger Kari Lovaas

  John Magnuson Peter Pears S i f f P e t t e r s e n G u r l i Plesner Ingunn Skage Knut Skram T o r h i l d Staahlen K i r s t e n Taranger ivind Widere

  Kor: Musikselskabet "Harmonien"s Kor Bergen O r a t o r i e k o r Bergens Musikkonservatoriums Studentkor

  Sangere f r a M u s i k k o n s e r v a t o r i e t under l e d e l s e av John Magnuson (Tove K a r i n Linge, Anne F i s k e s e t h , Per A n s t e i n Solberg, Dagfinn Be og John Magnuson). Ensembler: Bergen Blsekvintett: (Gro Andersen, flyte, Finn H e l s t a d , obo, Bjrn Halvorsen, k l a r i n e t t , Jan Hye, f a g o t t , Fred Johannesen, h o r n ) .

  Bergen S t r y k e k v a r t e t t : ( R o l f Sandvik, f i o l i n , T e r j e N . Johannessen, f i o l i n , Jean Trud, b r a x s j , J o e l L e v i n , c e l l o . )

  "Harmonien"s S t r y k e k v a r t e t t : ( k v i n t e t t ) (Hkon Gudbrandsen, f i o l i n , Henryk K n i e j s k i , f i o l i n , T e r j e Torgersen, b r a t s j , A l f r e d Sundal, c e l l o , Mette Lepse, b r a t s j ) .

  Blsergruppe: Gro Andersen, flyte, Odd Anderse