…rsberetning 1971

 • View
  241

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bergen Public Library

Text of …rsberetning 1971

 • H A R M O N I E N

  for drel 1971

 • M U S I K S E L S K A B E T H A R M O N I E N B E R G E N

  BERETNING R E G N S K A P

  for dret 1971

  A.S JOHN GRIEGS B O K T R Y K K E R I

 • B E R E T N I N G Aret 1971

  ble for Musikselskabct Harmonien et interessant arbeidsar. Som vanlig har dc faste torsdagskonsertene dominert orkesterets virksomhet sammen med konsertene for skoleungdom og konsertene for Norsk Rikskringkasting (Harmoni t imer ) . Orkesteret har ogsa fortsatt sitt arbeid med grammofoninnspillinger. Selskapet gjen-nomforte ctter invitasjon en Englandsturne i juli mined. Bakgrun-nen for invitasjonen var fremstotet for nyere skandinavisk musikk i England Scandinavian Music in Britain Year June 1971 - June 1972.

  Selskapet hadde i 1971 under bestilling et verk hos hver av de to komponistene Egil Hovland og Antonio Bibalo. Dette var mulig-gjort ved tilskudd fra Det Norske Komponistfond pa tilsammen kr. 20.000, . De to bestillingsverkene forventes fremfort i lopet av 1972.

  Fra 7. t i l 17. oktober var byen preget av Osterrikske Dager, og tors-dagskonsertcn den 7. inngikk som et ledd i apningen av dette arran-gementct. Den osterrikske violinisten Wolfgang Schneiderhan var solist i Brahms' Konsert for violin og orkester, D-dur, opus 77. Barbro Ericson var solist i Schonbergs Erwartung, og konserten ble ledet av Karsten Andersen. Den 10. oktober stod sa. Harmonien som arrangor av korkonsert med Wiener Sangerknaben i Domkir-ken under ledelse av sin dirigent Anton Neydcr, og den 17. oktober ble det i samarbeid med Bergens Kammermusikkforening arran-gert kammerkonsert med Das Mozarteumquartett, Salzburg. Disse arrangementene ble gitt med stotte fra osterrikske myndighcter.

  En rekke konserter ble ogsa. i 1971 gitt med stotte av Banksjef C. J . Ege og hustru Elisa's fond t i l Musikselskabet Harmonien .

  Etter et godt driftsresultat i 1971, er den okonomiske situasjon

  3

 • for selskapet noe bedre, selv om de akkumulerte undcrskudd fra tid-ligere ar fortsatt belaster selskapets likviditet.

  KONSERTVIRKSOMHETEN tok t i l den 7. januar med Karsten Ander-sen som dirigent og Jean-Rodolph Kars som solist pa klaver. Var-sesongen ble avsluttet den 6. mai hvor Karsten Andersen ledet orkesteret i et program som var lagt opp som en Opera-aften. Solis-ter var Irene Oliver, sopran, og Tonny Landy, tenor.

  Hostsesongen startet den 2. September med Karsten Andersen som dirigent for et program under tittclen Norsk Aften. Konserten ble apnet med Conrad Badens Symioni nr. 3 som var en urfrem-foring. Eva Knardahl var solist i Klaus Egges Konsert for klaver og orkestcr nr. 2, og konserten ble avsluttet med Johan Svcndsens Symfoni nr. 1, D-dur, opus 4. Den 9. desember ble hostsesongen avsluttet med Wolfgang Plagge og Reimar Riefling som klaver-solister. Dette var unge Plagges debut som solist med orkester. Dir i -gent var Karsten Andersen.

  Den 18. november ble det holdt solistkonsert med Jens Harald Bratlie som spilte klaverstykkcr av Beethoven, Chopin og Prokofiev.

  I samarbeid med Bergens Kammermusikkforening har selskapet arrangert fire kammerkonserter. Tre av disse er blitt holdt i Ha-konshallen. Den forste fant sted den 16. mars og var en Sonate-Aften med den tsjekkiske duo Frantisek Veselka, violin, og Milena Dratvova, klaver. Den 25. april ga Orchestra Puellarum Pragensis en konsert under sin dirigent J ir i Belohlavek. Ensemble Instrumen-tal du Brabant stod for konserten den 7. September, som ble gitt i henhold t i l kulturavtalen mellom Norge og Belgia. I anledning Oster-rikske Dager ble det arrangert en konsert med Das Mozarteumquar-tett, Salzburg, den 17. oktober i Handelens og Sjofartens Hus.

  Den forste av de tre kirkekonscrtene som har vaert avholdt i aret, fant sted palmesondag 4. april i Johanneskirken. De medvirkende var foruten en kvartett bestaende av Hakon Gudbrandsen og Henryk Kniejski, violin, Alf S. Christiansen, bratsj og Jerzy Jasinski, cello sopranen Froydis Flataker Klausberger og organisten Thor-leif Aamodt. Den 10. oktober ga Wiener Sangerknaben en korkon-sert i Domkirken under ledelse av Anton Neyder. Konserten var

  4

 • et ledd i arrangemcntet 0sterr ike i Bergen 1971. Med stotte av Fana kommune ga Harmoniens orkcster en konsert i Fana kirke den 22. oktober. Konserten ble dirigert av Karsten Andersen og medvirkende var Ingunn Skage, sopran, og Sigmund Skage, orgel.

  Orkesteret medvirket velvillig ved Festspillenes hoytideligc ap-ning den 26. mai under ledelsc av Karsten Andersen og med sopra-nen Siff Petterscn som solist. Karsten Andersen dirigerte ogsa or-kesteret ved Universitetets arsfcst den 30. august.

  Ved det mote landsforeningen mot kreft hadde i Hakonshallen dirigerte Olav Olsen orkesteret den 15. oktober.

  Av fremforte verk, 191 tilsammen, var 2 urfremforingcr og 19 forstegangsfremforinger for Bergen av norske og utenlandske kom-ponister. Urfremforingene var: 0istcin Sommerfeldts Symfoni nr. 2, opus 16, 18. februar, Conrad Badens Symfoni nr. 3, 2. September.

  Forstegangsfremforingcnc var: Igor Strawinskij: Pulcinella, ballettsuite, 7/1. Carlos Chavez: Symfoni nr. 4 (Romantica), 7/1. Charles Ives: The Unanswered Question, 14/1. Lukas Foss: Fra Baroque variations, 14/1. Terry Riley: In C, 14/1 Wilfred Josephs: Variasjoncr over et tema av Beethoven, opus 68,

  21/1. Bohuslav Martinu: Konsert for violin, klaver og orkester, 28/1. Jiri Pauer: Konsert for fagott og orkester (1949), 4/2 Karl-Birgcr Blomdahl: Kammerkonsert for klaver, treblasere og

  slagverk, 1953, 11/3. Sigurd Berge: Chroma (Bilder for orkester), 18/3 Hector Berlioz: Les nuits d'ete (Sommerens netter), opus 7, 18/3. Gioacchino Rossini: Stabat Mater, oratorium, 1/4. Werner Egk: Quatro Canzoni, 22/4. Edward Elgar: Konsert for cello og orkester, e-moll, opus 85, 23/9. Arnold Schonbcrg: Erwartung, 7/10. Leonard Bernstein: Candide, ouverture, 28/10. Robert Heppener: Eglogues [Hirtengesdnge), 4/11. Henk Badings: Konsert for 2 violiner og orkester, 11/11 Witold Lutoslawski: Livre pour orcheslre, 25/11.

 • Selskapet har i alt arrangert eller med sitt orkester deltatt i fol-gende konserter: 30 symfonikonsertcr pa. torsdager,

  1 solistkonsert pa torsdag, 4 kammerkonserter, 2 konserter for unge talenter,

  17 konserter for skoleungdom, 9 konserter for Norsk Rikskringkasting (Harmonit imer) , 1 konsert for Norsk Rikskringkasting (Underholdningsprogram), 3 kirkekonserter, 3 velvillige medvirkninger, 2 konserter som ledd i Festspillenc 1971, 5 konserter under Englandsturne juli 1971.

  Symfoniorkesteret hadde ved utgangen av 1971 en besetning pa 63 ansattc musikerc. Violinisten Victor Rostin Svendsen som hadde permisjon sluttet hosten 1971 og hans vikar Philip Yeeles ble ansatt. Violinisten Peter Markham som var vikar for Thclma Fager-lie under hennes sykepermisjon, sluttet ved varsesongens slutt, og det ble ikke ansatt fast vikar i denne stillingen for hostsesongen. Nils Bech, violinist i selskapet gjennom mange ar, avgikk ved doden i 1971. I hans sted ble Jozef Kalisz ansatt. Violinisten Anne Chri-stine Torgersen sluttet ctter varsesongen og Krystyna Jasinski ble ansatt etter henne. Bratsjistene Alf Steiner Christiansen, Sverre Hoiaas og Arne Sognnacs sluttet ved oppnadd aldersgrense og i dercs sted ble ansatt Mette Lepsoe, Pawel Rajzewicz og Erling Kr . Vadseth. Trompcteren Edward B. Nilsen hadde permisjon i host-sesongen og som vikar ble ansatt Per Lcnnart Knudsen. Orkesterets sammensctning ved arets utgang var:

  1. violin: Ivan Thornton Hakon Gudbrandsen, konsert- Ole Syversen

  77

  Rolf Sandvik Leon Grimstad

  mcstcr 0istcin Brandvik Olav Olsen Norbert Karaskiewicz

  6

 • John Roisaeth Einar Hagen Henryk Kniejski

  2. violin: Terje Norbcck Johannessen Philip Yeeles Harald Sorcide Krystyna Jasinski Trygve Torgersen Jahn Hoyer Kjaerstad Jozef Kalisz

  Bratsj: Terjc Torgersen Jean Torud Anton Ekerhovd Pawel Rajzewicz Erling Kr. Vadseth Mcttc Lepsoe

  Cello: Maja J . Askeland Tove 0ynes Kaare Heide Gustav Eriksen Alfred Sundal Jerzy Jasinski

  Kontrabass: Rolf Dahl Knut Torud Henrik Endresen Odd H . Pettersen Egill Johannessen

  Harpe: Turid Halvorsen

  Floytc: Gro Andersen Michael George Titt Johannes Hoff

  Oboe: Finn Helstad Erling Fjelli Odd Andersen

  Klarinett: Bjorn Halvorsen Rolf Bjornebek Tore Erlandsen

  Fagott: Jan Hoye Aksel Brandal Franz Dworak

  Horn: Fred Johannesen Norman Jansen Arne Rognstad Arnt Johannesen Karl Bjorkhaug

  Trompet: Leif Slaatten George Silver Per Lennart Knudsen

  Trombone: Ragnar Maalen Erling Ryland Erling Breistein

  Tuba: Nils Eivind Nikolaisen

 • Pauke: Stefan Binder

  Regissor: Odd Andersen

  Slagverk: Paul Haegland

  Podieinspektor: Edgar Meyer Olsen

  Edgar Meyer Olsen

  TEATERORKESTERET, som er grupper av sclskapets orkester, har medvirket ved forestillinger pa Den Nationale Scene overensstem-mende med avtale. Kapellmester: Svcrre Bergh. Orkesterinspisient: Arne Rognstad.

  MEDVIRKENDE KOR i aret var: Harmoniens Kor, instruksjon Magnar Mangersnes, ved fremforelscn av Rossinis oratorium Stabat Mater 1 . april og ved fremforelsen av Brahms: Schicksalslied 2. de-sember; Bergens Musikkonscrvatoriums Kor, instruksjon Magnar Mangersnes, sammen med Harmoniens Kor ved fremforingen av Griegs Olav Trygvason 23. September.

  D E UNGES KONSERTER, for unge sang- og musikkstuderende, ble ogsa i 1971 omfattet med stor intcrcsse over hele landet. Antall kva-lifiserte sokere var sa. stort at det var nodvendig a arrangere to konserter. Uttakelseskomiteen besto av kapellmestrene Karsten Andersen og Sverre Bergh. Folgende fikk medvirke: Pianistene Turid Bakkc, Christian Eggen, Ingvald Fergestad, Helge Myhren, Desiree Paulsen, violinistene S. Wal