of 26 /26
AMALAN REFLEKSI OLEH GURU DALAM PELAKSANAAN KAJIAN TINDAKAN DI SEKOLAH DR. MADZNIYAH MD. JAAFAR Jabatan Penyelidikan & Inovasi Profesionalisme Keguruan Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman. 18 JUN 2012 SEMINAR & BENGKEL KEPIMPINAN PENYELIDIKAN: (Melaksanakan, Menulis & Menerbitkan Kajian Tindakan) 18-20 JUN 2012, WISMA R&D, UNIVERSITI MALAYA

Ars2012 amalan refleksi oleh guru dalam pelaksanaan kajian tindakan di sekolah

Embed Size (px)

Text of Ars2012 amalan refleksi oleh guru dalam pelaksanaan kajian tindakan di sekolah

  • 1. SEMINAR & BENGKEL KEPIMPINAN PENYELIDIKAN: (Melaksanakan, Menulis & Menerbitkan Kajian Tindakan) 18-20 JUN 2012, WISMA R&D, UNIVERSITI MALAYA AMALAN REFLEKSI OLEH GURU DALAM PELAKSANAAN KAJIAN TINDAKAN DI SEKOLAHDR. MADZNIYAH MD. JAAFARJabatan Penyelidikan & Inovasi Profesionalisme KeguruanInstitut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman.18 JUN 2012

2. Pengenalan Kebelakangan ini sistem pendidikan negara sedangmenghadapi cabaran-cabaran baru akibat daripadaarus globalisasi. Dalam proses pendidikan, peranan guru sebagaipengamal dalam pengajaran dan pembelajaran(p&p) di bilik darjah telah berubah. Adalah sangat sukar untuk melihat bagaimanapengajaran dapat dipertingkatkan atau bagaimanakurikulum dapat dinilai tanpa penilaian kendiridaripada guru (Stenhouse 1975).Dr. Madzniyah Md.Jaafar 3. Kajian tindakan dilihat sebagai satu proses refleksikendiri secara sistematik ke atas amalan semasa(Murray et al. 2005, Macintyre 2000). Guru-guru perlu mempunyai kebolehan merefleksecara sistematik tentang aktiviti-aktiviti pedagogimereka sendiri supaya dapat menambahbaikamalan pengajaran mereka. Malah menurutMacintyre (2000), tanpa refleksi guru tidak dapatmerubah amalan mereka secara disengajakan ataudikawal. Intipati kepada kajian tindakan dapat dilihat dalampersoalan kendiri seseorang iaitu, Bagaimana sayaboleh memperbaiki apa yang saya sedang lakukan?. Dr. Madzniyah Md.Jaafar 4. Refleksi Dalam Kajian Tindakan Menurut Kemmis dan McTaggart (1988), kajian tindakan ialahinkuiri yang berbentuk refleksi kendiri dan dilakukan secarakolaboratif bagi menambahbaik atau memperbaiki amalanmereka sendiri dengan melakukan perubahan danmempelajarinya akibat daripada perubahan tersebut. Menurut beliau, kajian tindakan dilakukan melalui kitaranrefleksi kendiri (self-reflective spiral) iaitu suatu kitaran gelunganyang terdiri daripada merancang, melaksana, menilai, mereflekdan seterusnya merancang sekali lagi, melaksana, menilai danmereflek. Dalam konteks ini, refleksi berlaku di sepanjang kajian tindakanitu dilaksanakan iaitu bermula dari langkah pertama hingga kelangkah akhir (Grundy & Kemmis 1981; Schon 1983).Dr. Madzniyah Md.Jaafar 5. Amalan Refleksi Dalam PengembanganKurikulum dan Pelaksanaan PengajaranFPK Reflection in action Reflection on action (Altrichter et al. 1993) KurikulumPengajaranSebelumSemasa Selepas (perancangan, (kandungan,(nilai kesanobjektif, pengetahuan pedagogi, motivasi, pembelajaran, masa,sedia ada, ciri pelajarkawalan, strategi, kos, minat, interaksi dll) penilaian, interaksi dll)dll)Sedar Tidak sedar Refleksi (Kepekaan untuk (Kejahilan)mengubah) 5Dr. Madzniyah Md.Jaafar 6. Tujuan Kajian Kajian ini bertujuan untuk meneroka dan meneliti amalanrefleksi guru yang melaksanakan kajian tindakan di sekolah.Persoalan KajianBagaimanakah amalan refleksi guru dalam melaksanakankajian tindakan di sekolah?Metodologi Kajian ini menggunakan kaedah kajian kes kualitatif pelbagaikes pelbagai tempat atau multicase-multisite studies (Miles &Huberman 1994; Merriam 1998). Kajian kes yang menggunakan pendekatan kualitatif bukansahaja membolehkan bertemu dengan peserta kajian, tetapijuga dapat memastikan secara langsung apa yang berlakudan berinteraksi dengan mereka (Yin 1994). Dr. Madzniyah Md.Jaafar 7. Pendekatan Kualitatif Multicase-multisite: 5 orang guru 5 buah sekolah 2 buah negeri: Kedah Darul Aman & Wilayah Persekutuan TemubualPemerhatianAnalisis dokumenTemubual Tidak turut serta: Cadangan kajianmendalam: 5 orang guru Minit mesyuarat 5 orang guru semasa p&p Buku catatan/diari Pelan tindakan Alat kajian/ujian Laporan kajian Prosedur Pengumpulan DataDr. Madzniyah Md.Jaafar 8. Peserta Kajian Pemilihan peserta kajian menerusi kaedah purposivesampling dengan mengambilkira guru yang melaksanakankajian tindakan dan telah mengikuti kursus kajian tindakananjuran Bahagian Perancangan dan Penyelidikan DasarPendidikan (BPPDP), KPM dengan melibatkan lima orang gurusekolah menengah di negeri Kedah dan WP Kuala Lumpur.Prosedur Menganalisis Data Data kualitatif yang diperolehi dianalisis meliputi mereduksiatau penyaringan data, memaparkan data dan membuatkesimpulan dan verifikasi (Miles dan Huberman 1994). Perisian NVivo Edisi Ke-2 (QSR International Pty Ltd 2003)digunakan bagi tujuan memudahkan pengurusan data bagimenghasilkan nodes mengikut kategori.Dr. Madzniyah Md.Jaafar 9. DAPATAN KAJIAN Ringkasan Latarbelakang Peserta Kajian Jantina Bil. Guru1Guru2Guru3 Guru4 Guru5Lelaki4 Perempuan 1Umur (tahun)40 33404937 Mata PelajaranMatematik 3 Fizik 1 Sejarah 1Kelulusan AkademikSarjanamuda 2Sarjana 3 NegeriWilayah Persekutuan 3 Kedah Darul Aman2 Lokasi SekolahBandar4 Luar Bandar 1Pengalaman Mengajar 128132210Kursus Kajian Tindakan 2001 2003199519952002Bil. Kajian Tindakan1 1 7 8 3Dr. Madzniyah Md.Jaafar 10. I. Peringkat Refleksi Adalah didapati guru-guru terlibat banyak melakukan refleksidi peringkat permulaan berbanding di peringkat pertengahandan peringkat akhir semasa melaksanakan kajian tindakanmasing-masing. 40 35 35 30 Kekerapan 2521 20 Series1 15 10 10 5 0PermulaanPertengahanAkhirPeringkatRajah 1.1 Kekerapan Peringkat Refleksi Yang Dilakukan Oleh Guru-GuruTerlibat Semasa Melaksanakan Kajian TindakanDr. Madzniyah Md.Jaafar 11. 1) Refleksi Peringkat Permulaan Refleksi peringkat permulaan atau peringkat memulakan kajian tindakan adalah lebih kepada untuk membuat tinjauan atau analisis sesuatu situasi, menentukan isu dan bidang keprihatinan, menentukan fokus penyiasatan atau menganalisis kefahaman secara sendiri atau dengan orang lain. Document 4 of 14 Guru4 Passage 3 of 5 Section 0, Para 88, 342 chars. 88: Pertama sekali kelas ni kelas harapan sekolah ni lah sebab kelas ni dijangka mendapat pelajar-pelajar yang baik. Tingkatan 4 di sini ada 9 kelas dan ini the first class tetapi kalau mereka ini bermasalah dengan Fizik kita tau masa depan dalam dunia pendidikan sekarang ni kalau Fizik mereka gone gone case lah matrikulasi tak dapat apa tak da. 12. Antara isu yang disentuh oleh guru-guru terlibat semasamelakukan refleksi di peringkat permulaan ialah memikirkantentang isu berkaitan kebolehan dan keadaan pelajar-pelajarmereka. Misalnya Guru5 yang mengajar Matematik di kelasyang lemah dan tidak berminat pada mata pelajaran tersebut. Document 5 of 14 Guru5 Passage 3 of 6 Section 0, Para 117, 403 chars. 117: Lebih kurang sama. 5B ni ialah kelas yang mengambil mata pelajaran vokasional. Dia orang ambik 2 subjek vokasional yang dioffer. Satu rekaan fesyen dan yang satu lagi catering. Then pelajar-pelajar ni boleh dikatakan pelajar yang tak layak masuk kelas sains, tak layak masuk kelas akaun, tak layak masuk kelas perdagangan la macam tu lah. So kita masukkan dia ke bidang kemahiran-kemahiran tertentu lah. Dr. Madzniyah Md.Jaafar 13. Guru-guru terlibat juga semasa melakukan refleksi peringkatpermulaan lebih menumpukan pemikiran kepada cara-caramencapai matlamat p&p. Misalnya Guru3 yang telahmelaksanakan kajian tindakan sebelum ini menggunakan satuprogram Matematik yang dikenali sebagai PROMAT 20/20,terpaksa mengubahsuai programnya akibat berlakupertukaran format peperiksaan oleh pihak LembagaPeperiksaan Malaysia. Guru3 juga menambah bahawa bagimencapai matlamat p&p, dia turut menekankan pendekatanp&p yang diperkenalkan menerusi kursus sains danMatematik peringkat negeri yang dihadirinya. Document 3 of 14 Guru3 Passage 7 of 20 Section 1.1, Para 168, 474 chars. 168: Tahun lepas kita masih menggunakan PROMAT 20/20 masa mereka ditingkatan 4. So apabila surat arahan datang pada bulan Jun tentang pertukaranformat peperiksaan, jadi dah tersilap la sebab program ini sepatutnya untuk duatahun. Jadi untuk kajian tahun ini saya hanya focus pada tingkatan 5 bermaknasambil itu saya akan mengubahsuai PROMAT 20/20 untuk dilaksanakan untuktingkatan 5 sahaja tapi tingkatan 4 tak terlibat tapi modul tu akan menyediakanuntuk tingkatan 4 juga.Dr. Madzniyah Md.Jaafar 14. 2) Refleksi Peringkat Pertengahan Guru-guru terlibat juga didapati melakukan refleksi diperingkat pertengahan atau semasa melaksanakan tindakan.Ini menyebabkan guru terlibat memperbaiki atau mengubahsesuatu tindakan atau pemikiran terutama apabilaberhadapan dengan sesuatu situasi atau masalah ataupunkekangan yang tidak dijangkakan. Misalnya Guru3, dia menggunakan strategi yang berbeza bagipelajar-pelajarnya yang pelbagai pencapaiannya semasamelaksanakan tindakan. Dia menekankan tajuk-tajuk lukisandaripada perkiraan pada pelajar-pelajar lemah dan mengwujudkankumpulan elit bagi pelajar-pelajar cerdas. Semasa melaksanakantindakan, dia menumpukan pemikiran ke arah pencapaian pelajar-pelajarnya melalui strategi yang telah diatur. Walau bagaimanapun,dia mendapati borang Penilaian Kendalian Sekolah Menengah(PKSM) yang pada mulanya dianggap sebagai borang penilaianmempunyai kegunaannya dari segi menentukan kemahiran-kemahiran utama dan kecil yang perlu dikuasai oleh pelajar-pelajarbagi menjawab soalan-soalan penting. Dr. Madzniyah Md.Jaafar 15. Misalnya Guru2 telah mengubah pemikiran atau anggapanterhadap pelajar-pelajarnya yang dianggap lemah dalamsegala aspek. Melalui pemerhatian terhadap pelajar-pelajarnya di bilik komputer, dia mendapati tanggapannyaselama ini terhadap mereka adalah salah. Document 2 of 14 Guru2 Passage 1 of 2 Section 1.1, Para 498, 734 chars. 498: Sebenarnya budak saya ni tahap lemah tapi rupa-rupanya makna andaiansaya la silap. Dulu saya ingat dia orang ni lemah Matematik maknanya dungusemuanya. Rupa-rupanya komputer dia orang ni terror. Dia punyamaknanyacekaplah dari segi penyambungan sistem, pendawaian apa semua dia boleh buatpemasangan apa jenis budak-budak yang saya perhati yang dalam kelas takpernah buat latihan yang malas bodoh tapi saya tengok dengan komputer diacerdik, cerdik IT la kira. And then dia ..kat situ bila saya bawa luar daripada bilikdarjah bawa ke kelas komputer dalam persekitaran baru dalam bentuk macam adaada bahan bantu mengajar seperti komputer kan dia orang nampak beripenumpuan la sebab dia orang benda yang baru kan seronok la dia. Dr. Madzniyah Md.Jaafar 16. 3) Refleksi Peringkat Akhir Manakala bagi refleksi di peringkat akhir atau pascatindakan lebih kepada menilai kembali kefahamandan tanggapan, menentukan rumusan yang bolehdibuat dan menentukan tindakan selanjutnya. Guru3 misalnya melalui refleksi di peringkat akhir telahmembuat rumusan pada kajian tindakan yang telahdilaksanakannya. Dia beranggapan program Matematik atauPROMAT 20/10 yang telah dijalankannya itu telahmemudahkan pembelajaran pelajar-pelajar dan ini telahmeningkatkan keyakinan pelajar-pelajar dalam menjawabsoalan Matematik Moden SPM.Dr. Madzniyah Md.Jaafar 17. Manakala bagi Guru5, kegagalan mencapai objektif bagi kajiantindakan pertamanya yang menggunakan kalkulator grafiktelah menyebabkan dia mengubahsuai arahan pada lembarankerja bagi melaksanakan kajian tindakan selanjutnya. Document 3 of 14 Guru5 Passage 1 of 4 Section 0, Para 105, 317 chars. 105: Pertama kali tu belum ada pengalaman lagi buat kajiantindakan tahun 2002. Pendedahan tu ada la cuma kita belumpernah buat satu kajian tindakan. And then aa.saya dapati gagalmacam tak ada peningkatan terhadap prestasi pelajar. Kemudiantahun berikutnya saya berpeluang mengajar kelas itu lagi sayaambik sample yang sama pelajar yang sama yang naik tingkatan 5Bpula, saya guna kalkulator grafik yang sama tapi saya ubahsuaiarahan tu.Dr. Madzniyah Md.Jaafar 18. II. Tahap Refleksi Bagi menganalisis tahap refleksi kelima-lima guruyang terlibat, pengkaji menggunakan TahapPemikiran Reflektif Van Manen yang telah digunakanoleh Boon (2002) dalam kajiannya. Peserta/Guru1 Guru2Guru3 Guru4Guru5 Jumlah % Tahap Teknikal2 152 81819.35 Praktikal 0 022 5 9 9.68 Kritikal211 30 11126670.97 Jumlah: 412 37 152593100.00 Dr. Madzniyah Md.Jaafar 19. Ini menunjukkan semua peserta kajian mempunyaitahap pemikiran kritikal lebih tinggi berbandingdengan tahap teknikal dan praktikal. Ini bermakna guru-guru lebih memikirkan tentangisu-isu yang berkaitan dengan masalah pendidikan,kaedah pengajaran, sikap sebagai guru danpandangan tentang kebolehan dan keadaan pelajarserta menggabungkan isu-isu sosial, etika dantindakan profesional sepertimana yang disarankanoleh Van Manen (1977) dalam Boon (2002). Dr. Madzniyah Md.Jaafar 20. Didapati tahap pemikiran kritikal adalah palingmenonjol berbanding dengan tahap pemikiranpraktikal dan tahap pemikiran teknikal bagi kelima-lima guru terlibat. Ini menunjukkan Guru3 mempunyai tahap pemikirankritikal paling tinggi, manakala Guru1 mempunyaitahap pemikiran kritikal paling rendah antarakesemua guru terlibat yang lain. Guru5 mempunyai tahap pemikiran praktikal danteknikal paling tinggi berbanding dengan guru-gurulain.Dr. Madzniyah Md.Jaafar 21. PERBINCANGAN RUMUSAN DAN CADANGAN Ini menggambarkan mereka menunjukkan suatu pendekatanyang lebih terbuka terhadap pengalaman-pengalamanmereka. Mereka lebih proaktif dan berkeupayaanmenggabungkan isu-isu sosial, etika dan tindakan profesional(Van Manen 2006, 1977). Mereka juga berupaya untuk mempengaruhi atau mengawalaspek-aspek seperti kurikulum, persekitaran dan organisasiatau institusi (Wong et al 2000). Guru1 yang mempunyai pemikiran refleksi tahap kritikal,praktikal dan teknikal paling rendah berbanding peserta kajianyang lain, lebih komited terhadap pencapaian matlamat iaitumenyiapkan persediaan mengajar dan bahan pengajarandaripada memikirkan tentang isu-isu sosial, masalah akhlak,etika dan tindakan profesional (Van Manen 2006, 1977). Dr. Madzniyah Md.Jaafar 22. Dapatan ini menunjukkan guru-guru tidak begitu reflektif danrefleksi yang dilakukan tidak berstruktur dan lebihberdasarkan pada pengalaman tanpa mempunyai catatansecara sistematik melalui penulisan jurnal atau diari. Kajian ini juga menunjukkan guru-guru kurang membuatrefleksi kendiri dan keadaan ini yang kemungkinanmenyebabkan guru selalu menyalahkan pelajar-pelajardaripada menilai kelemahan diri mereka sendiri. Masalah amalan mencatat berlaku kerana dalam budayamasyarakat Malaysia, amalan mendokumentasi atau sifat sukamencatat apa yang berlaku dan apa yang diperhatikan adalahsangat kurang sehinggakan sifat menulis ini menjadi begitusukar untuk dilakukan. Dr. Madzniyah Md.Jaafar 23. Juga terdapat guru yang masih kabur dan kurang jelas tentangtujuan sebenar penulisan jurnal refleksi. Di samping itu, tidakmempunyai masa yang mencukupi dan beban tugasmenyukarkan guru untuk menumpukan pada usaha-usahainovasi, duduk berbincang dengan rakan sejawat danmembuat refleksi. Dalam melaksanakan kajian tindakan, guru-guru perlusokongan dari rakan sejawat, rakan penyelidik dan pihakpentadbir sekolah dalam menentukan kejayaan kajiantindakan yang dilaksanakan.Dr. Madzniyah Md.Jaafar 24. Rujukan:Altrichter, H., Posch, P. & Somekh, B. 1993. Teachers investigate their work: anintroduction to the methods of action research. London: Routledge.Boon Pong Ying. 2002. Pelaksanaan kerja kursus berportfolio dalam kursus diplomaperguruan Malaysia. Tesis Dr. Fal. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.Kemmis, S. & McTaggart, R. (pnyt.). 1988. The action research planner. Ed. ke-3.Victoria: Deakin University.Grundy, S. & Kemmis, S. 1981. Educational action research in Australia: the state of theart (overview). Dlm. Kemmis, S. & McTaggart, R. (pnyt). The action research reader,hlm. 321-336. Ed. ke-3. Victoria: Deakin University.Macintyre, C. 2000. The art of action research in the classroom. London: David DultonPublishers.Madzniyah Md. Jaafar. 2004. Temubual mendalam: pelaksanaan kajian tindakan olehguru di sekolah. Kertas kerja 1st National Seminar on Qualitative Research.Universiti Malaya. 2 Disember.Madzniyah Md. Jaafar. 2002. Action research in Malaysia. Kertas kerja 26th AnnualConference of the Collaborative Action Research Network (CARN). Londonderry,Northern Ireland. 8-10 November. 25. Madzniyah Md. Jaafar. 1998. Program for Innovation, Excellence and Research (PIER):reflections on three years spent as a co-ordinator of Sub-Program 4. Tesis Sarjana.Monash University, Australia.Madzniyah Md. Jaafar, Muhammad Hussin, Choo Suet Lan, Mohd. Zubir Embong,Aminuddin Mohd. Sani, Zakiah Idris & Kim Phaik Lah (pngr.). 1995. Modul kajiantindakan. Kuala Lumpur: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan DasarPendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia.McNiff, J. 1992. Action research: principles and practice. London: Routledge.Miles, M.B. & Huberman, A.M. 1994. Qualitative data analysis. Ed. ke-2. ThousandOaks, California: Sage Publications.Murray, M., Kujundzic, N., (2005). Critical Reflection: A Textbook for Critical Thinking.Qubec, Canada: McGill-Queens University Press.Stenhouse, L. 1975. Introduction to curriculum research and development. London:Heinemens.Van Manen, M. 2006. Writing Qualitatively , or the demands of writing KeynoteAddress: Third Nordic Interdisciplinary Conference on Qualitative Methods.Van Manen, M. 1977. Linking ways of knowing with ways of being practical. Curriculuminquiry 6(3): 205-228.Yin, R.K. 1994. Case study research: design and methods. Ed. ke-2. Thousand Oaks,California: Sage Publications. 26. Sekian,Terima Kasih. Dr. Madzniyah Md.Jaafar [email protected] [email protected] R&I, IPG Kampus Sultan Abdul Halim08000 Sungai Petani, Kedah.013-3946074